Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

15 Ocak 1950 CUMHURIYET AMERİKAN MECMUALARI İTALYA Italyan sahilleri; tath ve sakin iklimi, cihanşümul bir şöhreti haiz, göz kamaştıran yerlerin güzeliiği ve cazib eğlencelerile dünyanın her tarafından gelen pek çok ziyaretçileı tarafından tekrar tekrar aranmakta ve tercih edilmektedir. îtalyanın millî demiryolları ve yolları fevkalâde iyi bir durumdadır. Italya, geniş bir ce niz ve hava vesaiti nakli)'e şebskesi sayesinde biitün dünyaya bağhdır. Tafsflât almak için: Michel Angein 22 tablosunu muhtevi. dünyanın en çok okunan Amerikan F E Mecmuasının 2 Ocak 1950 özel nüshası dünya mecmuacılık tarihinde silinmez bir iz bırakacaktır. Amerikanın en kuvvetli muharrirlerinin yazılannı. en enteresan olay ve fotoğrafları sahifelerinde toplıyan L İ F E, sizi her bakımdan tatmin edecek yegâne mecmuadır. Bayiinizden ısraHa arayınız. Fiatı 85 knruştur. Şehrimizin her kitabçı ve tütüncü dükkânında ve Anadolunun bütün şehirlerinde satılmaktadır. I Parça bez, pamuk telefi, |üstüpü ve hurda malzeme sa v t 11 a c a k Sümerbank Ereğii Pamuklu Sanavii Müessesesi Müdürlüğünden: Aşağıda cinsi ve miktarlan yazılı parça bez. pamuk telefi üstüpü ve hurda malzemenin pazarhkla. 25 1 1950 tarihinde saat 9 da Müessesemizde Mt'.ıccağı ilân olunur Muessesemiz satısı icrada serbesttir Nev'i Cins adedi 02570 parca b e r ) • 1 Top bası pusküllü ) ve yağlı pacavra ) P?muk telsfi Üstüpü Kullanılmıs boş bova bidonu Kullanılmıs saç boya fırçası Hurda saç varil Hurda işçi elbisesi Boş yağlı feneke Kullanılmıs boş varil Boş benzin tenekesi Mubtehf hurda malzeme Mıktarı 4 5 ton 100 ton 25 ton 97 TS 7^00 1441 750 250 100 32 aded aded kilo kilo aded aded aded kalem Bos varil satılacak Sümerbank Deflerdar Yiinlii Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Eyöp Müessesemizin hurdalığında biriken takriben 730 aded boş varil pazarhk suretile satılacaktu. Satın almak arzusunda olanların sartlarımızı oğrenmek ve varilleri görmek üzere 16 1 950 tarıhi akşamına kadar Müessesemız Ticaret Servisine başvurmaları rica olunur. (530> E. N, I T. ENTE NAZİONALE İNDUSTRİE TURİSTİCHE, Grip veNezleye kar$ıEn Başanlı llaçı Kininli (547) YÜKSEK TEVETTÜR YERALTI KABLOSU 6000 Volt 3X10 ve 3X16 mm2 lik ve ROMA ALCAK TEVETTÜR YERALTI KABLOSU 1000 Voltluk muhtelif eb'adda geldi. sdresine ve en büyük sCyahat acentalarma müracaat ediniz. AKUN Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. Galata: Sermed Han 27 29 Tclgraf AKUNCO Telefon: 42304 İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 1 İdare kamyonlarının ihtiyacı için 20x700 eb'adında Mışlen m a r k a 12 aded iç ve dış lâstik açık eksıltme suretile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel 2300 lıra olup muvakkat teminat 210 lıradır. 3 Lâstiklere aıd fenni şartname h e r gun mesaı saatleri dahilinde Telefon Başmüdürlüğü Levazım Âm'rliğinde görülebilir 4 Münakasa 30/1/1950 gününe musadif pazartesı günü saat 15 te Tshtakalede Telefon Başmüdürlüğü bınasındakt Satınalma Komısyonunda yapılacaktır ;• İstekl.lerın mezkur gün ve saatte gerekli vesikalarıle bırlıkte müracaatleri. (344) GRİPİN Yağmurlu ve rutubetli havalarda Nezle başlangıcında GRİPİN alınız Deniz nakil vasıtası için teküf isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Gemlik Sungipck ve Viskoz Mamulleri Sanayi Müessesesi için Marmara havzasmda çahsacak ve 60 ton asid sulfrik taşıvacak kabılıyetta t=ınkh ve Dizel motorlu deniz nakil vasıtası için fiat teklıfi alın?c^ktır 2 Fennî şartnancsi her t?ün Muessesemizden temın edilebilir. 3 Teklıflerin 28 Şubat 1950 gunü akşamına kadar Muessesemize verılraesı lâzımdır. 4 Evvelce ahnmış olan teklifler ihtivaca u\gun bulunmadığmdan razarı itibare alınmıyacaktır. (569) TEKEL CENEL MÜDÜRLUĞU İLANLAR1 Malzeme Alım Şubesinden: 1 Mevcud şartnamcsi mucıbince bir aded şerıd testere tezgâhı açık eksiltme le satın alınacaktır. 2 M u h a m m e n bedeli 4500 lıra olup muvakkat temınatı 337 50 lıradır 3 Eksiltme 31/1/950 salı günü saat 10 30 da Kabataş Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubes ndekı Kom.syonda yapılacaktır 4 Şartnamcsi her gün sozü geçen Şubede görülebilir. tı İsteklilerin belırlı gun ve saatte güvenme parası ve kanuni vesaıkle bırlıkte mezkur komısyona müracaatleri ilân olunur (607) Adana Belediyesi Başkanlığından: 1 Karşıyakaaa" belediyemize aid çiftçi hanı müşt*milâtmdarf olmak üzere buracîa otel ve gazino binası inşası işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşıf bedeli 48453 74 lira. geçici teminatı 3634,03 liradır. 3 ihale 31 Ocak 950 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Beledi'e Encümeni Başkanlığında yapılacaktır. 4 Teklıf mektublarının ihale günü saat 15 e kadar Komisyona makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Postada vesair surette vukubu . lacak gecikmeler kabul edilmez 5 Sözleşme ve ihale evrakı 12.50 lira mukabilinde Fen İsleri Müdürlüğünden alınabilir 6 Eksiltmeye girebiİTiek için isteklilerin: A Geçici teminat vermeleri, B 1950 yıh Ticaret Odası belgesi. C Bu ışe gırebıleceklerine dair İl yeterlik komisyonundan alınmış yeterlik vesikasi, Ç Istekli yuksek rr.ühendis. veya yüksek mimar değilse yapının devamı süresince böyle teknik önemde bir işi idare ve denetlediğini resmî belge ile tevsik edecek bir yüksek muhendıs ve>a yuksek mimar mühendıs veya mimar çalıştıracağını bildırir noter mektubunu usulüne te\'fikan ibraz etmeleri sarttır D Yeterlik be'gesi almak için tatil günleri hariç en az ihale •••^^B Arab ve Şark gülleri ar* tında •^^^•J Büyük S İ Y Â H G Ü L de var Damızlığımız 750 çeşiddir. Siyahlar, alacalılar, oenekliler. ye=il ve maviler yüzlerce görulmemiş çeşidlerde dünyanın tekmil nadide kokulu ve katmerli gülleri buîunmaktadır Hakiki eüketlerıle Avrupa sisteminde gül satışı Renklerini ve fiatlarını gösteren Broşurü 15 kurus posta pulu mukabilinde ^onderılır. İsteyiniz Mektubla muhabere edilir. Taşranm en uzak yerlerine garantıli ambalâjlaıla fidan sevkedüir Gül Fidanlıji Kadıkbv, Küçiik Moda ARSA ARANIYOR Türkije Biıyük Belrdiye hududları içinde inşaat için ımarca kabul edılmis aseari hadlere göre 500030000 metre murabbaı genişliğinde satılık arsası olanların îstanbul Posta kutusu 373 S Ö adresine tafçüâtlı mektubla müracaatleri. Şcbinkarahisar Devlet Hastanesinden: Tahmin edilen İlâc ve tıbbî malzemenın cinsi ~ • • ' * Dizel grup elektrojeni a 11 n a c a k tM Mıktarı 750 aded 300 » 200 > > * ~ rtHllr " kuruş sm. 60 50 44 Lıra kB 00 40 50 60 50 00 30 00 2211 00 77 00 92 8 20 3 27 137 49 40 25 Silvan Belediye Başkanlığından: den üç gün e%\el bir dilekçe ile isteklilerin bu işin teknik öneminde bir isı ıyi bir surette başardığını resmi bir belge ile tevsik ederek II Yeterlik Komisyonuna başvurmalan lâzhndır. • • • ; . . . . . (568) Anlalya Su İşleri 10 uncu Sube Müdürlüğünden: Eksiltmeye konulan iş: 1 Antalva Su İsleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesi içinde buluaan fcnarta Uluborlu sulama kanalı. regülâtör ve sınaî yapıları inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fıat birimi esası üzerinden 65101 lıra 93 kuruştur. 2 Eksıltme 3 2 950 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Antalye Su işleri 10 uncu Şube Müdürluğu binası içinde toplanan EkEiltmc Komİ3\onu Odasında kapalı zarf usuhle yapılacaktır. 3 Isteklileriır eksıltme şartlaşması. sözleşme projesi. Bayındırlık isleri genel sartlaşması. umumi su işleri fenni şartîaşması ile özel ve fenni şartlasmalarla projeleri 3 lira 25 kuruş karşıhğında Antalya Su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğünden altnabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4505 lira 10 kuruş geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğcr bir isi muvaffakıyetle başardığı veya idare ve denetlediğini ıspata yarar belgelerıle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az ftatil gunlcrı harıçı uç gün evvel yazı ıle Su işleri 10 uncu Sube Müdurlüğure b?5\uraıak bu işın eksıltmesıne girmek için yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyı göstermeleri şarttır Süre ıçmde belge istcğindc bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. • isteklilerin teklıf mektublarını ikıncı nıaddede yazılı aat> " tn bir saat öncesine kadar Antalya Su işleri 10 uncu Şube Mudurluğüne makbuz karşıhğında vermeleri lâzımdır. Postada olan secikmeler kabul edilmez. „ (347) Amp. Ultraseptyle 5 cc. Amp. Ultraseptyle 2 cc. Amp. Panapıum 0,01 20x10 Amp. Verıazol 20x5 Sodıum 1 Chlorure Phenacetme Pyramıdon Urotropme Ether Narcose Cotom Novocaine Ultraseptyle Uree Anesthesıne İchtyol Luminal Lysol 2x5 Amp İezol Tabl Ultrason 500 gramlık Thermometre Prismatıque Diuretine Amp. Atropıne 0.001 Tege » H. Camph 0,50 Tege » Apomorph'n 0 005 » Calc um gluconat 10 cc İ E. >' Calc um gluconat 5 cc İ.E » Morphın 0 01 Gr. ıı Extrapat 2 cc » K nın 0 50 Gr » Kmin 0 25 Gr Penicılline 500.000 ünitelik Penıcılline 200.000 ünitelik Amp Esıdron Comp Vıtabıol C İ E Comp Vıtab ol B Kodeın Kodem Phosfat Eau Oxıjen 900 Gr Comp kinin 0.25 Comp Ultradiazin Dıgıtalm granule Wandeı % Fenol Amp Luminal 0.20 Gomenol Sodıum benzuat Tannalbine Amp Chlorethyle 50 Gr Tab İezol Talc Flaster büyük makara Termofor lâstik No. 2 Buz kesesı 28 cm Nıtrat dargent kalemi Solıs on d'gıtalın navıtal Lâstik eldıven No 7 Lâstik eldıven No. 7,5 Lâstik eldıven No 8 A'Tielıyat ığnesi muhtelif Dren muhtelif stenl 100 » 2 kılo 1 kılo 2 2 » » 13 20 60 50 330 1650 6600 715 20 > . 1900 737 300 » 500 gram 15400 7 aded 75 1320 gramlık 100 gram 8250 2 kilo 1045 50 gram 6600 10 kılo 275 27 500 aded 3 aded 1650 50 aded 247 1 kılo 4400 250 aded 8 11 1000 aded 50 14 500 33 453 132 26 60 6 16 132 14 396 75 90 30 50 50 50 75 00 00 00 04 00 00 35 60 80 60 70 00 30 50 60 50 40 50 95 79 50 50 80 08 80 35 60 25 80 70 1 Sılvanda yeni inşa edilen HıdroElektr k santral binasına monte ed'len 120 H.P takatındekı hidro türbine yedek olacak ve yaz aylarında müstakılen çalışacak bir aded 50 H.P takatinde dızel grup elektroıenin almması ve montes: ışı kapalı zarf usulü ile bir ay müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin m u h a m m e n bedeli 49 000 lıra, geçici teminatı 3.675 Devlet Demiryolları H. Paşa 1 İşletme Müdürlüğünden lıradır. İşletmemız n H. Paşa eiektrık santralı ıçm dmamo ve motör 3 Dizel 50 H P. takatinde 5001000 adedi devirli olacaktır. bobincısı alınacaktır Takatte yüzde 10 eksık veya fazlasını Encümen, kabul etmekte Askerlığıni ikmal etmiş talıblerin bu ışte çalıştığı müesseseserbesttir. lerden aldıkları bonservislerile 1. İşletme Eiektrık İşleri Şeflığine müracaatlerı. (186) 4 Dizel jeneratöre dırekt akuple olacaktır. . 5 İhale 20 şubat 950 pazartesı saat 11 de Belediye Encümeni marifetile yapılacaktır. 6 Bu işe aid şartname her gün S i v a n Belediyesinde görülebilir ve .stıyenlere bır orneğı de bedelsız olarak gönderılir. 7 Talıb olanların 2490 sayılı kanuna gore teklıf mektublarını açma saatmden bir saat evvelıne kadar Beled'yemız Başkanlığına tevdileri ilân olunur (361> DEVLET PEMİBYOLLflRI İÜNLARI IŞÇ1 ALINACAK | Elektrik makinisti ve hatçj alınacak Kocarlı Belediyesinden: • 123 44 22 110 İpek, Pamuk ve Yün Dokumacılarına Her cins taraklar muhtelif boy gücülcr. LEDER ve STAUB marka her numara takeler. Komple çerccveler Avrupa bakalize masuralar. Turkıyede rakib kabul etmiyecek en yuksek kalite mekik çesidleri. desen tahta ve çivileri. muhtelif boyda çerceve NON FLUID marka hususî iokuma tezgâhı yağları Avnca satılık dokuma tezgâhları butün bu malları en ucuz şekilde Yesıldirek. Bezciler sokak Uğurlu Han 25 numarada 1500 100 100 200 200 . 100 şışe 154 500 » 100 aded 113 30 100 şışe 93 50 88 20 » 100 gram 126 "50 100 » 103 40 100 şişe 137 50 250 gram 15180 500 aded 85 58 10 t ü p 288 20 5 kilo 825 150 aded 26 40 30 gram 66 00 2 kilo 715 500 gram 3300 50 aded 220 2000 » 3 85 5 kilo 121 10 aded 192 50 374 25 » 10 19 9 39 30 19 304 7 165 297 9 39 1 Belrdıyem z e l e k t n k santrah için 300 liralıfc ayhk ücretli bir m a k m ^ t ile 250 lira ayhk ücretl' bir hatçı alınacaktır. 2 Talıblerin ehljvefprini tpsbıt edici müsbit evraklarıle b ' r likte Beledivenvze müracaatleri ilân olunur (362) ^ « SATILIK A A ATI RP ^ 60 » 385 Dünyonın Hovoyollar. i hojonuıo fl' 100 10 100 100 150 200 50 gram şişe çıft » » aded > 154 220 132 132 39 304 770 113 93 17 126 103 137 37 42 28 82 41 25 39 60 1 98 14 30 16 50 110 00 77 00 6 05 19 25 93 50 38 50 15 40 22 00 132 00 CELÂLETTİN EDİGE den Damızlık safkan Arap. gebe ve bir buçuk yaşında kısrak tavı ile beraber kısrak at satıhktır. Güzellik ve koşu müsabakalarında birincihk kazanmışhr. Pedigrileri vardır İsteklıler Asmaaltı Laz Han 2 numaraya miuacaat edebilirler. Tel 23188 temin edebilirsiniz. Telefon: 29409 Zonguldak Belediye Başkanlığından: Beledıyemız ıtfaiyesi için 110 MM. lık 300 m e t r e ketcn h o r tumla 30 aded rakor ve 4 aded boru açık eksıltme suret le satın alınacaktır. Muhammen bedelleri h o r t u m u n beher mctresi 8 lira. r a k o r ların beher ç'ftı 8,5 lıra ve borunun beherı 25 lira olup t u t a r l a r ı 2627 lira 50 kuruştur. Geçici teminatı 197 lıradır. Eksiltmesi 24 o c . k 1950 salı günü saat 15 te belediye k o m i î yonunda yapılacaktır. I s t e k l i e r ı n teminat makbuzlarıle bırlıkte müracaatleri. Buna aıd şartname Zonguldak Belediye Başkanbğıhda g ö rüleb h r ve istenebilir. , (402) 132 33 132 00 198 00 66 80 82 50 1 TURKIYE KREO S BANKASİNDAN e 165 7665 13 1 Şebinkarahisar Devlet hastanesinin senelik ihtiyacı olarak yukarıda yazıh ilâc ve tıbbî malzemeler 10 ocak 950 tarihinden itıbaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 İhale 24 ocak 950 tarihi nde satınalma komısyonu huzuru ile yapılacaktır. 3 Geç:ci teminat (574) lira (88) kuru;tur. 4 İsteklilerin Şebinkarahisar Devlet hastanesinde müteşekkil satınalma komisyonuna müracaatleri. 5 İsteklüer bizzat veya vekâletnameyi haiz diğer bir şahsı gönderebilir. . 6 Satınalma komisyonu mezkur ilâc ve tıbbî malzemeleri toptan veya perakende olarak taahhüde bağlamakta serbesttir. 7 Postada vuku bulacak gecikmelerden komısyon mesuliyet kabul etmez. 8 İlâc ve tıbbî malzemeler Şebinkarahisar Devlet hastanes. teslimidir. 9 İlâc ve tıbbî malzemeler hastane muayene ve mubayaa heyeti marifetile tesellüm edilecek kabul edilmiyen mezkur maddeler alınmıyacaktır. 10 İhalelerde vuku gelf.ek zarar ve ziyanlarla vergi ve resimler müteahlude aıddir. (278) 1 • 1 9 • Eankamızm 14 Ocak 1950 Cumartesi günü Noter hurunınrla kuçuk tasarruf hesablarına aic olaıak çskilsn kuı'ada aşagıda yazıh numaralara kramrje isabet etmiş ve ıcsab sahıhlcrinc ayrı mektublarla bildırılmıstir Hesab No. 1001 311 317 947 947 947 947 873 1095 1C95 14£5 175S İ k r a m i j e No, 591 726 732 830 8"9 837 iül 1132 1162 1345 1456 Hesab No. 175 181 749 îkranıhe 3174 3308 3475 3313 3841 3848 3900 4118 4135 4462 4530 4655 4847 4883 4945 5174 5211 5408 5479 v o 1413 1691 1691 345 1263 1233 1109 889 I 1815 1671 I vi4 1835 249 105 105 675 675 B DİŞLERİNİZİ DENTOL DİŞ MACUNU İLE YIKAYINIZ. DENTOL DJŞLERİ BEYA2LATIR, AĞIZDA HOŞ BİR RAYİHA BIRAKIR I I 923 163 1 I 1 163 307 1547 2254 2540 2566 945 2f 8 2^31 1261 1261
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog