Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET İSTANBUL, DÖRDÜNCÜ j NOTEELİĞINE: j îstanbulda Tahtakalede Tomruk sokağında Küçük Handa 64 No. da 9/1/947 tarihjnde müesses ve İstanbul Sicilli Ticaretine 36298 sicil numarasile müseccel olarak 18/1/1947 günlü ve 6032 No. lı Sicilli Ticaret gazetesile :lânlı (Farma Lâboratuarı Asaf Hamzalay, Hasan Öziş ve Ortakları) ünvanı ticarisini haiz ve « Büyük Elçi, alelâde bir 100.000 Türk lirası, tamamı ö Baştarafı 1 inci sahifede ' "Ağam haydi, yar haydi;» Yanımıza resmen mihmandar o Rus köylü evinin içini görmek denmiş sermayeli kollektif şir ;35 «Kunduram taştan îcoydt.» larak. Sovyet Dış İşleri Bakanhjı istiyor. İşi idare et, göstermeme kette sözleşme metninde bellı Şimdivte kariar gördüğüm şe ] "Elin bir tanesine nasıl sermayelerile Asaf Hamzalay. memurlarmdan A. İ. Kubişkini ğe bak.» hirler içinde, Giresun kadar bediyelim haydi!» vermişlerdi. Fakat arkamıza takıMemur. Kubişkin'in sözünü Agob Akşahin, Hasan Öziş, Serr.i ügilendiren\bir başkasını ta"Ölüyorum» u «ölüyom» yapan lan siyah bir otomobilde a\Tica Iç dinledi: Ciftliği gezdikten sonra kis Haser ve David Ajuelo ortak mmıyorum. Bu şehir, zamanın halk şivesi, bu türteüsile bütün İşleri Baknnüğına mensub altı me bizi aldılar, çay içmeğe müdü iken, crtaklardan Agob Akşahisişleri içinde kayfoolan çocukluk yurda yayılır. mur bulunuyordu. rün odasma götürdüler. Çay i nin âhiren vefatı ile nikâhlı es: cennet:min silik, fakat daima Giresun kadınları. dini bayDimitrov kasabasından sonra şo çerken müdür Amerikadaki zi ve merasimi kanuniyesi eşkâli yeşil kaİ3n hatıraLarım, gencli ramlarda ve düğünlerde ellerme seden ayrüdık ve tozlu bir yoldan raat hayatı hakkında bana bir mahsusasma uygun olarak evvel ; [ğ min sürekli hul^alarmı can kma yakmakla neşeli güne ka kilometrelerce giderek nihayet dev çok sualler sordu. Kooperatifler ce ifa ve tekemmül ettirilmiş olaadırır. O, bitmez ftükenmez bir tıldıklarını belli ederlerdi. Çok let çiftliğine vardık. Burada bizi hakkında verdiğım malumata a lup Beyoğiu 3 üncü Noterliğinde yeşill.'ğin ortasında^şirin sahille eskidenberi sürüp gelen bu geçiftliğin müdürü karşıladı. Bakay lâka duydu ve Rusyada da 19 mayıs 947 tarih ile 18264 sayı ri ye b'eya: evlerile; Karadenizin lenek. bu^ün artık bırakılmış gi ldn adındaki bu müdür ortayaşlı. .•Selskokozayst bennor Snabje altında müseccel ve 30/5/947 gün Tdrk yüzlü güzelidır. Şehir. dik bidir. Fakat düğünJerde üç etek 'jn^oy'u. giıclü. ku\*\'etli bir a niye" gibi. adının telâffuzu pek lü ve 5637405 No. lı Son Posta bahçelerinin .giyerek (karşılama) ve (belkır d?mdı. Onümüze düşerek bizi aldı. zor bir teşkilât olduğunu, bu gazetesile üçüncü şahıslara kıclraıyan fındık eteklermde bir temaşa dekoru ma) oyunlarını özenerek oyna odasma götürdü. Orada bir ziraat teşkilâtm bütün devlet ç.'ftlikle sası aç'klanan MAHDUD MAL şeklinde gozlerimize açıhr ve yanlara hâlâ sık sık rastlanıyor. memuru veva mütehassısile, bir ie rine gönderilecek malları top BİRLİĞİ sözleşmes ndeki iktisabize füsurJa dolıı bir belde g> bına müsteniden kollektif şirkeGecelerı. kızlarla genc kadm çiftliein kâtibüe tamstık. Bunla tan aldığını söyledi. bi görünür. Yorucu bir vapur ların bir araya toplanarak. tas rın ikiri de köylü tİDİivdi. timizdeki hissesini bütün hukuk İçinden çikılmaz bir durum yolculuğundan sonra şehre giri içine koyup çektikleri yüzükler. Ekseriyet kadmlarda Rusyada 250 bin devlet cift ve vecaibi ile birlikte mal ortağı lince yeşil bir seccadeye kapa hep bir ağızdan söylenen maniBnkavkinln verdiği maluma'.a liği vardır. Buna rağmen. mem Novart Akşahin tarafından. İsnılmış g.bi bir rjîya havası baş lerle tastan çıkarüır. Bunu mü göre. «Bsşsk^ ciftliği 1931 de ku leket.n gıda durumu fecı bir hal tanbul Dördüncü Noteri huzular. Crada, büyük şehirlere has teakıb fincan oyunu başlar. hoş ruîmuş. kendisi de o zamandanbe arzetmektedir. Açhktan ölmek runda 28 aralık 1949 tarih:nde o!an birb:rinden\ farklı semtler vakit geçirilir. tehlıkesinde olmıyan yalnız bir 21091 sayı altında tanzim oluri müdürmüş. Çiftliğin 1151 âovardır. Kumyalı, Çekek. Hacı «Bir fındığm içini. yar senden nümlük arazisinden yaînız 477 dö kısım halk vardır ki bunlar da narak re'sen senedi resmiye raphüseyin. Çmarlar, \Kale, Satlar. ayn yemem.» nümü işlenivormuş. Ciftlikte çau devlet çiftl.klerinde çalışanlar tolunan devir ve temlik sened:le Söken. Soğuksu. Sa^taş ve Lon «Bugün g'ördüm yârimi. öiürsem şan 210 kişiden 130 u kadınmış. Bu dır. Onlara da elde edılen mah şirketi halen dahi idame ettiren ca. her bi'rı ayri güzcdliktedirler. ds gam. yemem.» hesabca. işçilerin vüzde 85 i kadın sulden ne nisbette pay verildi Asaf Hamzalay. Hasan Öziş. SerBu parçalar bir arayatoplanırsa olan bir ciftlikte bulunuyorcrak. ğini yukarıda gördük. kis Haser ve David Ajuelodan «Ninay, crslamm'. Tiina!/'> hayahmide yaprak yaprak açıMüdürden mahsılün nasıl satıldı, sevgilim ninay.Sonradan öğrend:ğıme görs, mürekkeb diğer dört ortağa devlan «Yeşil Giresur.» doğar. Pek diyen her Giresunlu bu türkü ile şını ve kazan.^ın nasıl taksira ediJ bana gszd:rd;kleri 'Kolos> cift retmiş ve parasmı da tamamen dieini sordum. Bakavkin mi'al o liği. devlet çıftlikleri içinde, va ahz ve ist:fa eylemiş bulunduğuaz mamleket, yeşill:ği bu kadar sevgilisine vefasım anlat.r. "cömerdlikle dokumuştur. BuraBütün modalar ve zarafetlerle. larak buğdavı ele aldı ve şu .na ziyeti en iyi olanlardan bıriy nun. kevfyetm usulüne uygun sını ben, büyük şarimiz'• Yahya ferdi ve içtimai.hayatta her türlü lumatı verdı: miş ve umumiyetle diğer çift şekilde İstanbul 4. üncü NoterKemaliri: 1946 senesinde çiftlik 70 ton lkler çok daha kötü vaziyettey l'ğinde tanzim olunan 15 mad ! î'aratıcı hamleîer bu memlekete <>Nice revnakh sehirler dışarıdan gelir. Kadın ve erkek buşday elde etmiş ve bunun 19 miş. Bu ciftlikte çalışan kadın delık sözleşme zeyli ile tesbit e i diîdiğinin ve Sicilli Ticarete de j görürtür dünyada giyim tarzlarle. kadın tuvalet tonunu hükunıetin tesbit ettiği fi ların nısbeti <"<> 65 iken, diğer çıftliklerde % 8090 ı buluyor böylece tescili cihetine geçildıleri bir görenek haLnde şehirds atla devlete sa*mıştxr. 7 ton buğLâkin eisunlı güzellikleri day. traktör. istas^cnuna olan bor muş. ğ:nin Noterliğiniz vasıtas:le (Sisensin ya.ra.tan> tutunur kalır. Bugün şehirde. r.e o knalı <»! ca mahsub edibnişür. Geri kalan • Country Gentleman» gazete cilli Ticaret), (Akşam), (Cumbeytile övdiiğü şehre çok benzebu*daydan 10 ton tchumhığa. 3 huriyet) gazetelerinde üçüncü tirim. Güneşli yaz sabahlarında, lerin çaldığı ud ve keman sesi, ton sirorta bedeli. 2 ton da diğar sinın yazı işleri müdürlerinden şahıslara yayımı suretile duyurJohn Strohm Moskovaya gittiği ne de neşeli inssnlar var!. Her fındık bahçelerınden ince bir sıs, masraflara karşılık olarak a\rılmış. manızı Ticaret kanununun bu ağaçların tepelerinden sıyrıla yıl biraz daha nüfusunun azal artan mikt=ır işçilsr arasında. ça zaman Sovyet Ziraat Bakanı babdaki hükümleri uyarınca riBenidiktov'la görüşmüş. Bakan masma sebeb de işsizlıktir. İçlerak kıyılara iner, kaybolur ve hştıkları gün hssabile, taksun e ona demiş ki: ca ederiz. cennet gıbi bir sahil şehri beli ;cek iki suyu var: (Çallı> ve (Yüz dümiştir. Asaf Hamzalay „ 1960, 1970 senelerinde, yajir. Denebilir kı. Giresun kıyı IbaşO çeşmelerinin akıttıkları... Hasan Öziş Övünüleeek şeyler! ni vaziyet tekrar eski hali buFakat bunlar. şehrin su ıhtiyacıları güneşe armağan edilmek Vukubulan taleb ve davet ü \ Gene Bakaykin'in verdiği ma lunca. çiftlik işlerinde çalışan jizere su kenarına dizilmiş bah ını giderecek bollukta değildir. zerine dairem Başkâtibi, namımı çeler dolusu fındık ve yapraktır. Kaya köyünden getirilmesı dü lumata göre. çalışma ölçüsü «iş kadınların nisbeti % 55 e düşe imzaya salâhiyetli Rifat Yenitan Işünülen fGürleyen) suyu şehre günü>> dür. Fakat çocuklar bir cektir.» Bu sahiller, yazın ölğün. hareRusyada traktörle yapılan zi tarafından mahallinde okunup ketsiz. kışın hırçın ve uğultulu [indiği gün halk bayram yapa gün de çalışsalar yarım günlük caktır. iş görmüş sayılırlar; usta ışçi raate rastlanmakla beraber, mera anlatılan 13 ocak 1950 tarihli bu öur. Tabiî ve sun'î b:r limanı K. BAYRAKTAROĞLU ler ise bir günlük mesailerıne leketın ziraat usulleri hâlâ ip ilân varakaşı altındaki imzaların olmadığı için kışın gemilerin baMahmudpaşa. Yeşildirek. mukabil iki, hattâ üç günlük ka tidaî vaziyettedir ve kol kuv şahıs ve hüviyetleri dairece marınması imkânsızdır. Karadenizvetine dayanır. John Strohm Rus ruf Asaf Hamzalay ve Hasan Necibefendı sokağı No. 6 zanc alırlar. den gelen yolcuları. uzaktan İstanbul Ciftlikte bir de tuğla tezgâhı ziraatini anlatırken şöyle diyor: Özişin olduğunu ve mahallinde kend;ne bağlayan şehir. yedi cav Bugünkü Sovyet ziraatinin vazeyled:klerini tasdik ederim. var. Burada tuğlalar elle yapımii ile, yeşil dekor içinde cölıyor ve tahta kalıplara dökü dörtte üçü Nuh Nebiden kalma Bin dokuz yüz elli senesi ocak merd yaradıhşh güzellikleri an İsviçre Mektublan lüyor. Bu geri usulle günde an usullerle yapılmaktadır. Ancak ayının on üçüncü cuma günü. dınr. Kumyalı camiinin sihrini İmza ve takrirleri mahallinde cak 500 tuğla elde edilmektedir. dörtte b'rmde yirminci asrın mar yapan şey, onun şehrin bir sahtarafımdan ahndı Çiftliğin kerestehanesı de elle kasını görebiliyoruz.» linde henüz karaya yaklaşmış Hakikaten. bugün Kremlin çok İstanbul Dördüncü Niteri döndürülen bir çarkla işliyorbir masal gemisi duruşunda (îkinci sahijeden devam) du. Sovjet Dış İşlerı Bakanlığı müşkül bir mesele karşısındaHasan Menemencioğlu arar.malıdır. Bu cami. gergin Bu ilân varakaşı taleb veçhile kütlesile şehrin ilk sanat man zin:n ınip kalkması hakikaten mümessılı sıfatıle yanımızda bu dır. HJiâ, fasid bir daire içinde neşredilmek üzere Cumhuriyet lunan Kubişkin bu gerilikler bulunuyor. diysbiliriz. zumesidir. Kapu ve Kale cami harikulâde b:r manzara. Ziraatin kalkmması, istıhsalm gaz^tesine irsal kılındı. 13 ocak * * * karşısında biraz sıkılıyordu ama. leri de küçük ve mütevazı yapılışlarile Türk Giresunun en şi Gazetelerde. garlarda seyahat müdür Bakaykin bunları ifti arttırılması için ağır sanayiinin 1950. acentalarının veya muhtelif hü harla gösteriyor ve alman ne inkişaf etmesi ve ziraat makinele r;n eserleridir. îstanbul Dördüncü Niteri ri yapması lâzımdır. Fakat, ağır kumetlerin yaptırdıkları turıstik ticelerle övünüyordu. Hbsan «Çekek.» denilen yerde, uzun ilânlan gördükçe yüreğim sızlısanayiin gelişip bu ihtiyacı karİçerisini görm«k yasak! direklerin arasına gerilmış balık yor. Seyrüseferimizi intizama SiUysbihnesi için de. ışçinin besBir aralık Kubişkin. çiftliğm. ağları işsiz bir örümceğin gıttik soksak. temiz oteller temin ede ziraat memuruna yaklaştı ve lenmesi şarttır. Bugıinkü işçiler Satılık Otomobil çe büyüyen yuvasını andırır. Bu bılsek. turistı geldiğine pişman kolundan çekip biraz yanımdaıı kend:lerine icab eden gıdayı alChevrolet marka. tek kapılı maktan pek uzaktır, gayet cılı? rası. vaktile Batuma, Kırıma. Sı edecek yerde velinimetimizmiş ayırdı. Benim pek iyi rusÇa bilvastopola ve uzak diyarlara fın gıbi muamele edip kolaylıklar mediğime güvenerek ona bir ve bitkin bir haldedirler. Onun I iyi bir vaziyetts 948 modeli dık taşıyan büyük yelkenl'lerin göstersek İstanbul, Yalova, Bur tenbihte bulundu. Fakat, ne söy için. sınaî imalât ziraî ınkışafa | kalorifer. radyo ve bütün konimkân verebilecek bir durumds foru havi bir otomobil satıhkkızaklar üstüne çekildiği yerdı. sa. Mersin. İskenderun gibi yer ledığini iyice anladım. değildir. tır. Müracaat: 41272 Tel: Değişen dünyanm manzarasına lere dünyanm seyyahını celbeKubişkin ziraat memuruna uyarak eski satvetinı kaybet debılirdik. İstanbul. Avrupanın şöyle diyordu: SON miştir. Şimdi ise büyük tekneli nazarında hâlâ esrarb bir şehirmotörler ve yelkenliler yerine. dn, yalnız esrarlı oteller, esrarlı Emekli General Draper Inönü armağanını kazanan küçük çapta aynı denizin Türk yatak çarşafları ve tahtakurulaAmerikaya dönüyor bir vatandaş KADIN TERZtSİ sahüerine yük taşıyan küçük rı onu cezbetmez. Hele Bursa, Blr tr.ütld«ttenberi şehrimizde bulunInönü armağanı mükâiatını kazanantaşıtlara barmak olmuştur. KcJıköy. Bağdad Cad. teneryolu denizi. kaplıcaları ve dağı ile hiç makta oian Emekli Amerikan Generali lardan Adnan Cıne yarın Vilâyette 3000 (iurağı No 1S9 Tlf 60S5« Giresun. belirli bir devrm bir Avrupa sayfiye şehrinin te Mr. Draper bugün Amerikaya done Ura para mükâfatı üe madalyesi veri950 Modellerile siparişleri Mumaileyh komprimelerl esendir. Zamanla uğradığı deği min edemiyeceği tabii imkânlara eektir. Mr. Draper Aynı zimanda Ame rüecektir. rikarın bir haftada teslim eder. Taşiklikler tarihin ona verdiğı ma sahib... Mersin. gaz:nolarla. ec Kendisi tanınmış iş adamlarındandır. sayarak kntulara yerleşriren ve ondümemleketimizde bulunduğu leli kese kâğıdı imal eden makine lebeje ve çeyiz işlerinde nalı çizgıleri sılememiştır. Şehır. nebilere mahsus kumarhanelerle rr.üddet zarfında Türkiyenin ıktıdasî yaprr.ak suretile bu armağana istihkak tenzilât eski Yunan göçmenleri tarafın ve plâjlarla Nis'i veya Monte durumunu. Türkıyeye Amerikan ser kesbetmiştir. Mükâfat ve madalye Valî dan kurulmuş ve kiraz ağaçlan karlo'yu aratmıyacak bir sayfi mayesi getırmek imkânlannı etüd et ve Beledıye Başkanı Fahreddin Kerim Gokay tarafından verilecektir. nın çokluğundan dolayı «Cera ye şehri olabilir. Müsaid şartlar miştir. DOKTOR OPERATÖR Ayrıca gerek sus» adile anılmıştır. Bugünkü temin etmek suretile yabancı o tanınmış Mr. Draper Türkiyerün devKız Sanat okullarına devam i{ adamları İle gerekse ••Giresunı. bu kelimeden bozma telcilik firmalarının alâkasmı let adamlarile muhtelii temaslar yapedenlerin pasolan dır. «Farnas.r devrinde bir müd celbetmek ve bu yerler: işletmek mııUr. K12 sanat okullarına devam eden General Draper temaslarmdan çok ö^rencilere verilmekte olan tramvay (Çocuk hastanesi) det (Farnasya) adile anılmış her halde mümkündür. Kendim; Kulak, Burun, Boğaz (Ağiz, kaldırılmış oldugundan tır. Mılâddan önce Yetmiş üç ze hiç yaramadıktan sonra «ec memnun. olduğunu ve Ük fırsatta Tür pafolarının kiye ile genif ölçüde iş yapmak arzu şlkâyet edıkmştır. Keyfiyet Belediyece Diş) Haslahklan Mütehassısı yümda bütün Pontus mınta nebiye imtiyaz vermeyiz» deme sunda bulundu*unu söylemiçtir. tetkik edilmektedir. Ank3ra Caddesi 15 kasır.ı eline geçiren Romalı Ge nin de mânası yok. Mehmed Emin Yurdakulu Telefon: 23197. Ev: 84161 Denizyollannın bütçesi neral Lucullus, k'raz ağaçlarını İsviçrede tanıdığım insanların anma töreni buradan alarak Avrupaya götür çoğu Türkiyenin nerede bile olBir müddettenberi Denizyolları ve Türk Kültür Demeğı. Türk Ocağı Llmanları İdaresinde bütçe tetkikatı müş ve kasaba da gene eski ad.ls duğunu bilmiyor. Bir Atatürkün söyler.meğe başlanmıştır. Bugün ısmmi aşağı yukarı herkes bili ve Millî Talebe Federasyonu tarafın yapmakta oian İstanbul milIeKekili Yurdakulu Ekrem Amaç bu hususta geniş blr raDr. Muammer Tansı Giresuna tarihî şehir özelliğini yor; bir de bilmem ne zaman. kö dan Şair Mehmed Emin Halke%lnde por hazırlamıştır. Ekrem Amaç dün anmak için dün Eminönü veren eski kalesi. Farnasya adını pekleri toplayıp bir adaya sür bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda akşam Denizjolları Umum Müdürü Göz Mütehassısı taşıd'.ğı andan yadigâr kalmıştır. düğümüzü yaşlı olanlar anlatı Tahir Nejad Gencan ve Behçet Kemal Cemll Parmanla beraber Ankaraya haBabıâli C.H.P. karşısı Zorlu reket etmiştir. Sehri ' etekierine alan bu kalc. yor. Halbuki Kapri adasını. Nis'i Çaglar. bırer hitabede bulunarak. MehApt. 21,3, Hastalarını öğleburcları. kuleleri. beline dolanan sorun. gitmemiş bile olsalar git rr.ed Emin Yurdakulun. edebiyatımıza Son hafta zarfında ithal den evvel ve öğleden sonra olan himıetlerim anlatmışlardır. Bun. surları. kral saraylan. anfisi ve miş gibi anlatab;l:r. Zira turist dan çonra. şairin muhtelif giirleri oedilen mallar kabul eder. kuyuîarile geçrrrşte olduğu ka acentaları vitrinleri, gazeteler. kurîTnu^tur. Geçen hafta zarfında limanımıza dar bueün de mavi ve yıldızlı resimler ve haritalarla dolu. ecr.ebi bandırah 10 gemi gelmiştir. 500 üncU kutlama yıh için DOKTOR gök altında sess;z duruyor. Her Herhangi bir Avrupa memleketi Gemiler. 2S0 ton demiryolu malzemesi. hazırlıklar 40 ton kurşun, 24 ton batarya. 203 ton Giresunlu için bu kale. bir zafer hakkında acentalardan istediğiâbidesi kadar canh bir tarihtir. niz kadar broşür toplıyabılırsi İstanbulun 500 uncü fetih yıldönümü j çelik halat, 110 ton tebeşir tozu. 52 ton münasebetile Türk Ocafı dünden iti 14 ton levha, 20 ton Kasabsnm bağrından dile gelmiş niz. Bize gelince, hakkımızda tek baren plânlı bir şekilde çalıçmağa baj .• gaz ocağı. ton boya.çelik ton bakır tel. r;dyo. 22 12 TAYANÇ bir destan gibi yükselen bu ka malumat. tayyare ve vapur ta lamıçtır. Dünkü toplantıda tanınmış 51 ton çiftlik vagonu. 48 ton çivi. 10 Cerrahpaşa Hastanesi Jeiin tepes nde kim bilir hangı rifelerinden ibaret. sanatkârlar, ressamlar. müze müdür ton örs. 50 ton deri. 283 ton bonı. 7 ton I tç Hastalıldan Mütehassısı leri. mimar ve heykeltraşlar da hazır fren yagı. 122 ton ziraat âleti, 133 ton kanlı fetvalar okundu, kim bilır Yugoslavya bile kendisini ta bulunmuslardır. Toplantıda. ıleri sürü kâgıd. 12 ton kimyevi madde. 76 ton Saat 3,5 . 7 ye kadar b'r kültürün, bir zihniyetin mii nıtmak için propaganda yapıyor. 36 csssem gururu şeklinde olan ge Meselâ Zürich'te «Yugoslav halk len fikirler etrafında, alâkalı bir zat D D. T.. 114 ton dorouz yağı. 42 ton Beyoğiu Avrupa Pasajı karşunları söylemiştlr: saç. 21 ton yağ ölçme âleti ve ton I şısında No 19 Küçük Parma niş surlarının önünde üstüste ne sanati.. nı ve fotoğrafİarla bugün » 500 üncü yıldönümü münasebetile montaj malzemesi getirmişlerdir. 1 Han daire 1, Telefon: 42529. kaiar insan kanı döküldü! yapılacak toren için ilgililertn fikirlekü Yugoslavyayı gösteren mu rini tesbite bıç.ladık. Bu arada, EÖZ Tüccar Demeğinin toplantısı İstanbul Tüccar Derreğinin 21 inci Bülün bunlar, insanla geniş il azzam bir sergi açıldı ve iki ay alan sanatkârlar. örıümüzde üç sene toplantısı 15 ocak hamlı b r ruh g;bi konuşan tari müddetle dolup boşaldı. Bugün dört ay gibi kısa bir zaman bulundu aylık saat 16.30 da Galata 1950 çarsamba f OPERATÖR Liman Lokan ğunu, henüz hummalı bir şekilde ha günü hin eseri değil midir? Şimdi ben hiç olmazss yirmi Züriclvliden rekete geçilememiş olduğunu tebarüz tasında yapılacaktır. Bu toplatıda bu kaîeden. eski sakinlerinin de birinin Yugoslavya hakkında bir ettirdiler. Bundan başka. Fatihin âbi istanbul Vali ve Belediye Başkanı Savarr.sır, kısık seslerini işit:r gibı fikri var. Mukaddes sene müna desi mevzuu üzerinde durulmu^tur. İs yın Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim sebetile İsviçre şehirleri İtalyan tanbulu Türklere kazandıran büjük Gokay da hazır bulunacak ve İstanbuol«yorum. Doğum ve Kadın Rastalıkları denrryoUarmın vesair müesse kumandan ve devlet adamı FatJı Sul lun lktisadî meseleleri hakındaki hasMütehassısı İst klâ! Savaşının o karanlık tan Mehmedin sahsiyeüle mutenasip bıhallere iştirak edecektir. selerinin plâkaları ile dolu. Cağaloğlu, Nuruosmaniye günlerinde. bir manga Türk asbjr.Tik bir âbidenin nereye dikıleceği. Millî Piyango bugün çekiliyor ne .kadar tahsisat ayrılacağı; âbidenin •iCad. No. 22. Tel: 22683. m» Millî Piyangonun 15 ocak çekilşi bu: kerile dü?man bayrağı tepende * ** . yırtılarak parçalanarı ey Giresun Yaz mevsimlerinde nüfusuna törene yetişttrilmesi için açılacak mü gün saat 13.30 da Ankarada yapılasabakanın hazırlıklarına şimdiden baş caktır. kalesi, seni çocukluğumun en yakın ecnebiyi çekmesini bilen lanması hususunda teklıfler yapılmışv Ikramiye kazanan numaralar Ankara Luzern şehrinden bayağı kıskanç tır.» canlı ve kuvvetli hatırası olarak radyosile bu gece 23 de yayınlanacak • Dr. HAFIZ CEMAL UT. lık hisleri ile ayrılıyorum tır. • asla unutanvyaağım!... LOKMAN HEKIM Haldun SEL 73 bm işçi ihtiyarhk sigortasına Bugün saat 13 30 dan sonra yurdu* * * Dahiliye Mütehassısı tescil edildi zun hiç bir tarafında bu çekillşe aid Divanyolu 104. mmm îhüyarhk ve diğer Sosyal Sigortalar bilet satışı yapılmıyaeaktır. î.îemleketin sasdeti, refahı ve Yardun malzemesi getiren bir mevzuuhda alâkahları ten\ir etmek îsrveti fındıktır. Ker yıl tabiatin gemi karaya oturdu maksadüe tertıb edilen konferanslara ömerdlikle bahçelere serptiği Marshall plinı dolayıslle vertlen cievam edilmektedir. f'ndıklar ağustos aymda emeçe >ardım malzemesini getlrmekte olan. Dün de tsç: Sigortalan Müdürü NeIngiliz deniz nakliyat jJe topîanır. Bu bahçelerin tadını Ditris Walter 7000 tonluk Emgire State dim Guven. Fınncılar Cemiyetinde, şirketins aid alabilmek :çin ona derin ve ma iSTnlndeki gemi. Daııca önlerinde ka istanbul Fırıncılarile bir konusrna Cinsi Miktarı Muh. Bed. Muv. Tem. Pazarlık tarihi Saati nevî b:r yoldan girmek gerek raya o*:urmu;tur. Denizyolları İdaresinin yapmış ve yeni kabul edilen Ihrıyarlık Monofaze sigortasile diğer sosyal sigortalar kartir. Ankara radyosunun: "Yurd gemi kurtarma teşkilâtı harekete ge şısında fırmcıların durumunu etraflı sayıcı 110 çerek. vaka mahalline İmroz gemisini dan sesler'i saatinde Giresun: volt 10 emper 600 aded 14.190. 1064.25 16.1.950 P.Tesi 10.30 göndermıştr Geminln kurtan;masın& bir şek'.'.de izah etmiştir. Di^r taraftan hugüne kadar şehri Otobüs bi<Oy G'.resunun evlerı. şima ile calıçılmaktadır. mizde 73.000 isci Ihtiyarlık Sigortasına leti tab'ı 16050000 aded 11.990. kaynama;» 899.25 16.1.950 P.Tesi 11 Yangına karşı tedbirler tescil edilmiştir Bu miktarın ay so'•Eenim. ile oynadın, başkasile Yangınların çcğalmaii dolayısile res. nuna kadar Sfl bini bulacağı tahmin 1 Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme karşılığmda yaoynama!» m! dairelerde bazı tedbirler alınmış edilmektedir. Şimdiye kadar tescil işizılı muhammen bedeller üzerinden hizalarındaki günlerde tır. Bu meyanda resmi daırelerde kahvp Tu yap+ırmamıs olan i? yerleri ay so. vOy Giresun kayiklan, hep pazarhğa konmuştur. pişrmek işi tamamıle kaldırılmıçtır. Bu nuna kadar işlerini tescil ettirmelikgeliyor kârından» aradı Bel="vede de Başkanlık odas' 2 Muvakkat teminat her cinsin hizasmda gösterilmiştir. leri takdirde bu gibi mü»«eseler için «.Sevdim de alamadım, ölüyom ysnındaki kahve pışirm» ytrl kaldı. kanunun eezal muevyidesi t*tbik «U 3 Şartnameler Levazımdan aMetrohan» parasız tedarik ediefkânmdan.» rılmiftır. lir. " (423) Ieeaktlr. 15 Ocak 1950 IBİR YCJRT YAZ5I 10407950 YUNUS NADIMUKAFATI Fmdtk dîyart: Yeşit Giresun Dörtte üçü Nuh Nebiden kalma usullerle yapılan bir ziraat 5 Porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir madde ilâve etmeği düjünmeksizin) 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ye iştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalanmızda dahi bu derece nefis bir çorbayı her zaman bulamazsınız. VAKİT, NAKİTTtR!.. CAPA Yedekerzak: Amerikan Mecmuaları Hiçbir mecmuaya nasib clmıyan sevgi ve şöhrc?te malik olan. her m?slek erbab.m yakındşn alâkadar eden, büyük küçük. kadın erkek. hfrkesin dostu Amerikan aylık ARKA MERCfcVIEK, BEZELYE, BUĞDAY unundan matrnıl düğün rorbası vesair huhubat sebze v« çorhahk konıprimeleı ini kilerini/de bulundurmayı ihmal etmeyiniz. Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdir edilir. Eakkallarınızdan 100 gramlık bir komprimeyi 25 kuruştan alabilirsiniz. BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi: 1913 Luzern'de birkaç gün Kadm hastabakıcı almacak Yczgad Devlet Kasfanesi Başlabibliğiıtden: Yozşad Devlet hastanesi için 115 lira ücretli iki kadın hastabakıcı alınacaktır. Talib olar.ların dilekçe ile birlikte aşağıdaki vesikalajın Baştabibliğe gönderilmesı. 1 Çahştığı yerlerden almış olduğu bonservislerin asl* veya tasdikli sureti. 2 Bulunduğu mahallir, Emniyet dairesinden alacağı doğruluk kâğıdı, 3 Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 4 İki aded vesikalık fotoğraf. 5 Tahsil derecesini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti. 6 1/2/950 tarihine kadar evraklarm hastane Baştabibliğinde bulundurulması lâzımdır. (343) Seader's Dîgest Mecmua=:mn Ocak sayısı zengin munderecatla piyasaya dağıtılmıştır. Şehrimizin bütün tütüncü ve kitabcı dükkânlarmda ve Anado'unun b?slıca şehirlerinde satılmaktadır. • Şaziment < Dr. IHSÂN SÂMI Müstahzarları DİŞTABİBİ • BÜRHAN CEM I Babıâli, Ankara caddesi No. 99. Telefon: 20778 I İsfafilekok Aşısı İstafilokoklardan mütevellid ergenlik. kan çıbanı. arpacık dolama vesaire gibi cild hastalıklarına karşı Deviet Denizvolfarı İşSetme U, M. İlânları 1 Kabataş araba vapuru iskelesmde yapılacak elâstikî usturmaça mşaatı işi kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 16/1/1950 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Keşif bedeli 71603 lira 75 kuruş, geçici güvenmesi de 4830 lira 19 kuruştur. 4 İsteklilerin, eksiltmedsn önce komisyondan alacakları bir yazı ile güvenme paralarım İdare veznes:re yatırmaları ve eksiltme şartnamesmin 4 üncü maddesinin D ve E fıkralarına uygun durumda bulunduklarını tevsik edecek belgelerini, güvenme makbuzlarmı velşartnamede yazılı diğer belgelerini teklif mektublarım ihtiva eden kapalı zarflarma koymaîarı. 5 Şartname ve buna ekli kâğıdlar her gün Yapı Şubesı Müdürlüğünde görülebilır. 6 Kapah zarflar eksiltme günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğma verilrr.iş olmalıdır. OS412) Muallimlerin, ortamekteb, lise ve üniversite talebesinin en kıymeüi yardımcı kitabı Herkes için. her evde bulunması lâzım bir eser. Büyük bir kütübhanenin topladığı malumatı tasnif edilmiş şekürîp evinize getiren 10 cılrl Ziyaeddin Makfav TİFO Bekoğukluğu na karşı AŞIS1 ve üıtilâtları Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulmamak icin GONOICOİC AŞIS! Pnömokok, streptokok. stafilokok mikroblarile Koli basil ve piyosiyaniklerin yaptıkları cerahatli. akmtılı hastalıklar için TESİPtLERİ KAT'Î ve MUAFİYETLERİ PEK EJ. TAZE AŞILARDIR. ANAPİYOJEN AŞIS! MUİN MEMDUH Her eczanede bulunur. Divanyolu Xo. 111/113 Telefon: 20981 ASRÎ DANSLARI BBŞ Hususî olarak lâyıki veçhile öğrenmek istiyenlere. Adres; Galatasaray Yeniçarşı 25 No Müracaat saatleri. Pazardan hergün 12 ile 20 arası. P. Panosva D o k t o r H A Y A T RlZA ÜNVER ANSİKLOPEDİSÎ Mevcudıi tiikendiğinrlen yeniden basıldı. Bütün bahisleri memleketin en salâhiyetli kalemleri tarahndan tercüme. nakil ve telif edilen ve senelerdenberı gördüğii büyük alâka ve rağbet neticesi tekrar fekrar taboiunan bu kıymetli malumat hazinesine sahib değilseniz satın almakta acele ediniz 10 cildlik bir takımın fiatı 8.Î üradır. Cumhuriyet Matbaası ve Uğur Kitabevi Başlıca kitabcılarda bulunur. MUZAFFER SEZEft Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı. Beyoğiu. LİON Mağazası üstü. İkizler Apt. • • • • T E L : 44427.1 I.E.T.T. İşletmelerinden: L OSMANLI BANKASI 31 Sterlin EKİM Ş P. 1949 tarihindeki vaziyet Sterlin Ş p. A KTî F Hîsse senedlerinin ödenmesi isterunemış olan kısmı Kasada ve bankalarda bulunan para lar Kısa vadelf avanslar ve röporlar Türklye ve İnglltere hükumetlerl Hazine bonoları Tahsil olunacak senedler Cüzdanda bulunan kıymetler Borçlu carî hesablar Rehin mukabilinde avanslar Kabııl yoliyle borçlular Gayrlmcnkul mallar ve mobilya Müteferrik P ASİ F 5.000.000 6542.076 16 4 4.130.000 1389.331 7.755.710 21.369.505 15.126.075 11.239.755 507.86S 3?7 "îf! 479423 74.327.534 19 3 12 7 13 3 S R 9 5 17 4 f 2 4 9 Sermaye Statü mucibince ayrılap fMivat akcesi Gfjruld'Jtünde öd»necek «enedleı ve vadeli senedler Alacaklı carî hesablar Vadeli bonolar ve car! hesablar Kabuller Müteferrik 10000.000 1 25(1009 . 761.S62 ıs 10 57 483.841 12 1 2 908.284 4 5 507 ÇSS 9 5 1.415 877 74.327.534 i M A. A. Uayer Kuyuda mutajık oldıığtı tasdik olunur. UMUMÎ MUHASEBF Şef Muavini Şef T ü r k l y e Umum M'adürdl Ph. Garetli G. Della iuida
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog