Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET lSOeaklSSO ÖLÜM Makbtıie Erdoğuman egi. Uezıyet Afcan, Mürüvvet Ozgenal v e Ereğli komurlert itletmesi Sosytl iiler m ü dürü Basri Erdoğunun bsbalan, Sabire Erdogu ile Sumerbank alım ve satım muesse&eeı Ankara mağazası rruduru A. Lutfı Özgenni v e Samsun Askeıi hartanesi Operatorü Dr Bunyat Arsanın kayın psderleri emekli tcpçu Albaylarından KöprühUü S ev gi1 i GELİR VERGİSÎ: Kadıköylülere HeyetLmiz. sezon sonunda Yunanistan. Kıbrıs ve Mısır turnesine çıkacağmdan Kadıkövündeki mutad temsillerini veremiyeceğini üzülerek bildirir, yalnız, 16 Ocak Paiartesi akfamı saat 21 de Opera Sinemasında tekmil kadromıız üe (SIZİN SOKAK) Operettni bir defa için temsil edecektir. F. Vsenna askerî giişler karmasffiı pndi Ojri.îtn ilk devresi 30 nisafir takımın lehinde bitti Basketbol hakemi T. Atakolla koncşma Nis'te İtalyanlara yenilen Fransız kız basketbolcuları müsabakadan sonra üzüntüden ağlamsşlar Üniversite ferdî güreş bırıncıbgı Takım halinde birinciHti Tıb Fakiiltesi kazandı İBRAHİM ERDOĞU Masraflann tesbiti ve deffere kaydı Baştarafı 1 inci sahiiede bağhdır. Her Dd yerde de ayn ay.adır. Gelir vergisine tâfci clan ve rı bilânço esasına göre defter tubu itibarla b'asit işletme defteri ve tabilirsiniz. Bu sizin için daha iyi• ya bilâhço esasına gdre defter rut dir. Mükelleî Buradaki şubemizde mak zaruretinde bulunan vatandaşlar. masrafların tesbiti ve bun topladığırnız faruralan Erzurvıma lann dsfters ka/iı üzerinde dur gönderetilir miyiz? Uzman Bu faturalarm 10 gün mskia ve bu hususta pek çok suallsr scımaktaiırlar. Defterdaruk j icinde Eizuruma gitmesi icab eder. Danışma Bürolarmda. bu mezuda i Gonderemiyecekseniz burada da soralan sual ve cevablan. defter bilânço esasına gore defter tutmatutmak zaruretinde bulunsn va jğa mecbursunuz. •annsşlsrm ehcrrjEİyetle okumaMükellsf Biz ortağız. Amcam Zarmı tavsıye edsriz. Erzurumda, babam buradsdır. Beyannsmeyi nereye vereceğız? KrtnîTidit şirketler Uzman Amcaau Erzuromdan. Kadıköyde bir camaşır fabrika babanız buradan! 5:nın sahiblerinden olan bir vatanDeginnen sahibleri d=s bu i^Ietmenin «Adi Kcmjndit Eir köyde değirmeni olan vatançaket» olduğunu bildirmiştir. Y:liık kirasının hıtarı 4S0 iırayı aşma dzş, zirai mahsul öğüttüğü için zirai kazanc sağladığı iddiasuıdadır. mslrtadır. Uzm»n Siz bu iddianızdan vaz Uzman Bir fcere siz a<?i ko| man''ıt sirketin ' i r azası r'm'tl'.ğı geçin. İmaJâtçı sajilırsınız. Bir vü r.!z haseHle ??Hr verçisine otcma içir.de. aldığınız icretin tutan 20 tikman tâbisir.iz. Defter rutacak bin lirayı a§mıjorsa esnaf muaflıpnın umurnî şîTÜannı haiz iseniz sınîz. gelir ver?isinden muaf tutulursuMükellsf Mademki deftere nuz. Fakat âraî kazanc olmadığı tsbiiz. Bizim yarmakta ildu?ıımuz için bu kazancuuzdan esnaf vergisi bir takım masraflar var. Meselâ vereceksıniz. hkim kücük çaır.aşır otomuz günde Mukellef Bu değirTnende müa iki defa İstanbula eelir, Kadıkö;e hasıran kendi mahsulümü öğütürdöner. Eiz ve işçimiz vapurla İ s tanbula geçer. bafka taraflara gi sem? Uzraaa Vergi rermezsiniz! der. Trene. tramvaja bineriz. BunMukellef Ba$kalanrun mahsular için ne bir makbuz. ne de bir fatura alabiliriz. Bunlan deftere sulünü de öğürursem? nasıl kaydedeceğiz. Hesab uımaru Uzman Tuccar ,ve kurumlaruı bizden bunlarm ispöüru nasıl isti mahsulünü öfütürs«niî ve alacağıyecektir? ruz senelik ucret 20 büı lirayı aşUzman Söyliyeceklerime siz raazsa, bu takdirde esr.af olursunuz. Muamele vergisine tâbi olmıyanlar ve sizin gibiler dikkat etsinler: Bir vatandaş, tüccardan iplik a1 Örf ve teamüle göre bir vesikaya istir.ad ettirilmssi mutad lıyor. dckutup boyatıycr. Bu muaolmıyan müteferrik giderler. j mele:er ayn ayrı yerlerde yapılmaktadır. Bu işten dolayı işçüik 2 Vesaik teminine imkân ol ücretini masrai olarak defterine mıvan giderler. (vapur masrau vs. kaydediyor. Yalniî muamele vergibi), gisine de tâbi olacağmdan korku3 Vergi kanunlarına göre gö yormuş. türü olarak tesbit edilen giderlsıUzmarı Böyle bir şey olamaz! de vesaik aranmaz. Muamele vergisine tâbi olmanın Mükellefler yukanda göfterilen hiç bir şarü sizde yoktur. üç şekilden birüe olduğu eibi üEmlâk telUllm çüyle de karşılaşabilirler. Bu üç Bu vatandaş emlâk tellllıirr. Eshalde de, üç maddede yazüdığı ginaf muaflığının umumî şartlanru bi vesaik sonılmaz. Ancak raükelleflerin bu gibi mas haizdir. Hangi vergiye tâbi oldurafları tesbit ederken cok insaf;ı ğunu sormuştur. Uzman Bir sene içindeki kave doğru hareket etmeleri menfaatleri icabıdır. Cünkü vergi ince zancıruz beş bin lirayı »5*r mı? lemesinde bu masraflann işin geMukellef Ajmaz. nişlik ve mahiyetine uygun olup Uzman Esnaf vergisine tibiolmadığı araştinlacaktır. Masraf sinız. lannızı işletme defterinin gider Mukellef Beş bin lirayı «}ip hanesine yazacaksımz. aşmadığını nasıl Uyin edeceğız? Şahsî masraflar Uzman Aldğınız ücreti siz naKollektif şirketin bir şeriki ken sıl bilmezsiruz. Bundan sonraki ücdisini serbest meslek erbabı olarak reüerinizi ayrıca bir not defterine savılan bir doktora muayene ettir yazarsınız. Aşacağmı tahmin edı diğini, doktora ödediği vizite ücre yorsaruz bu ticari kazancınız için tini defterin gideTİeT hanesine kay yapacağınız masraflara aid vesaikı dsdip edemiyeceğini scrmuştur. da toplaraağa gayret ediniz. Uzman Hayır. Sizin şahsi mas * * * raflannın defterin giderleri. yani Tapu dairesinin bir köşesini kimasrafı arasma kaydedîmezsiniz. Fakat kollektif şirketin bir memu rayla tutmuş olan bir vatandaş burunu tedavi ettirirseniz buradan rada pul ve kıymetli evrak satmak. ödenecek ücret masraflar arasına tadır. Bu şahıs sabahları işinin başında bulunmaktadır. Öğleden songirebilir. ra bu dükkânını kapayıp başka biı Defter tu+an mükelleflerin işletyerdeki yazıhanesinde emlâk telmeleri için yapacaklan her türlü lâlUğı yaptığını bildirmiş, bu iki ticarî masrafı defterlerinin cgiderijinden dolayı gelir vergisine tâbi ler> hanesine kaydedebilecekleri olup olmıyacağmı sormuştur. hesab uzmanları tarafmdan bildiUzman Bu iki yerin senelik rilmektedir. kira tutan 720 lirayı aşar mı? Muhtelif mevzular Mukellef Hayır aşmaz. Şimdi de muhtelif mevzular üzeUzman Esnaf vergisine tâbirinde sorulmuş olan sualleri ve cesinız. vablan naklediyoruz. Not: Dikkat edilirse hesab uzErzurumda saüş mağazası olan manı burada «\rak tellâhna birinci bir vatandaşuı aynı zamanda İstanişinden dolayı yaptığı kıymetli evbulda da tüccardan emüa alıp bunrak ve pulun yıllık mubayaat tutalan &zuruma göndeıen bir şubesi rıru sormamıştu. Pul ve kıymetli var. Bilânço esasına göre deft*r evrsk kanuna göpe yıllık mubayaat tutmaktadır. Her ki tarafta da defhacminde yer almamaktadır. ter tutmak mecburiyetınde olup Toplayan: olmadığmı soruyor. Hüsameddin POLAT Uzman Bu sizin arzunuza 14 1 '959 cumartesl günü sabahı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi günü Nifantaşı Hscı Eminefend: sokak 34 nurr.îralı »partımacdan ka2dırılarak ogls nanıazı Teş%ikiye camıinde kıhnacakür. Çelenk gönderihnemesi rica olurrur. « * * Muammer Karacaı Biletîer her gün Opera Sineması gişerinde satılmaktadır. Ankara, 14 (a.a.) 19 Mayıs Devlet Demiryolları Sağlık îş. s;;îyomunda bugün öğleden son Md. Dr. Mucıb Ksramızrak ve Orra Avusturvalı Tirst Vıanna futman Mühendisi Hakkı Karamızİstanbul Ün.versitesi Talebe bol takırn» :1e Askeri Güçler karra>:ın babaları, eski Maarif Sıhkat B.rliği tarafmdan tertiblenen Fs rr.îsı araınia yapıian maçın biMüfettiîi; Spcrıimuzda. oldum clası deva ! külteler ve yüksek okullar arası rlncı yarüi 30 Vıeonaiilar lehiDr. HALİL KARAM17RAK bulamıyan bir derd vardır: Hs i Grekoromen güreş müsabaksns bi^niıf. ikıncı hafiayımda ksrBngün Bütün seyircüeri Hakkın rahmetine kavuşrnuştur. kem derdi... Her ns h:kmetse; j larırun fir.al karşılaşmaları dün ms ta.um 2 goi atrr.^ vs maç 32 ( > hayretler ıçinde Cenazesi 15 1 950 pazar günü Bebızde. bu sıfatı taşıyanlar. kim ! Spor ve Serg: Sarayır.da yapılF.rst Vıenna lehme neticslenSARHT bırakan ve en seyı hoşnud bırakamamak t3İıhmış ve aşsfıdaki neticeler alın yazıd camıinde öğle namazmı mumüthis dramı ; mijtır. teakıb kaldınlarak Kuzguncukta s :hğ ne düçardırlar. Eu bakımmıştır: Smemasmda ^ t a s v i ; Takımlar sahsya şa kEdrolan * dan. bira: ır.safsızca fıkır yürüNakkaştepe mezarlığmdaki aile 52 kilo: ile çıktıiar. makber«sin« demedilecektir. 3\I«vlâ terek: • Bızde de haksm m. 1 Rifat (Hukuk), Karma takıra: Reırxi Ismet, j var?» dıye feryad eden:=r. bir rahmet cylty«. 2 İrian (Tıb). Mîhmed Mustita, Büler.d. Ha j hakfimıırazn yabancı sahada mu * * * 3 Ferıd (Deniz Harb Oku1:1 Fikret, Safcahaddın. Salâ j vaf.akıyetlı maçlar idsre ederek Merhum P i y ı d e Tuibayı Hayreddln lu). hsddın, Refık, Sahrr.. ! takdiner kazandığını ışıtssler a ı Ür.5alın oğlu \e nahiye muduru lîec57 kilo: F.ret Vienna: Er2elm;er . caba r.e yaparlar? Tab:î ki i J d « ü ı n Unsalm. Kar»der.u Ereğlıs: Mal 1 Osman (Eczacı), Mudurâ Eehabeddin Ünsalın Ank = ra Ribilzki, Novotny Shaffer. S Î ;nanmak istemezîer... ! 2 Gündüz (Tıb), Nuniune hastanesi ssabıye muteha;5i5i bedıtnk, Loıdcld Strittish. j Senenin en bü> iık 3 Nejad (Yüksek Ticaret). G ı y u e d d i n Üncalın kardesi v e Harb Cecker, KıckerL Kolîer, Probst. I I|te şımdi. karıı karsıya bu j Altademisl öğretmenlerinden Kurmay 62 k:lo: macera filmi. lundugumuz zat, Niste yapıian Sakem: Faik Gokay. j Albay Ethemin yegeni. Akar geır.ısl 1 Kemal (Deniz Harb O komutanı Oyuna saat 14.52 ds Vienr.a'k ( Enterr.afyonal Basketbol Şarr.Ba* Rallerde : kulu). larm vuruğiı ıle bajland: S:e2k j pıvonasmda üç tanesı ssmifir.ai Cüverte Alba\T 2 Ümid (Orman), lığın Einrın altınds 12 dere:e oî dcmıfınal ve î.nal olmak üzere ŞEVISEDDİN ÜNSAL 3 Tarık (Fen). masına rağmen. stadyom yarı ya tam 6 mıllî maç idare eden ve j I3/1/S5O gunu Haklcın rahmeüne k«67 kilo: tam rr.âr.as:!s yuzünün ak.le ç:vu(mu.5tur. 15 occk 1S5D pazar gunu rıya doiu ıdı. Sahada ksr koju Bugun herkes tarafından 1 Yılmaz (Tıb), Turgud Atakol Kadıköy Osmarj.£i carrmnde ojle n ı pist;ne doğru süprülmüjtü. ] kan bir Türk lıakemidir. Turgud göruiecek bir filır.dir. 2 Türkay (Fen). mazını m ü t ' i k ı b cenaze namaı; k ı ! ı malumatı verdi: Askerî Güçler karması bıl Atakol... narak alle kabTistanına defnedilecefc3 Ertuğrul (Fen). • Müsabakalar bitti|i akşam, • Turgud: « Bu turnuvaya işhassa sağdan tehlikslı akmlaı tİT. Ünsal aileci 73 kilo: yapmağa baçîadı. Askerl Güçie tirak etmernekle çok buyük bir otelde bu hususta bir toplantı 1 Cemil (Tıb), yaptık. Top'.antıda; Beynelmılel rin baskısı 10 d3kıka kadar de fırsat kaçırdık...» dıye soze baş2 Hakkı (Fen). vam etti. Bu arada, Viennalıların ladıktan sor.ra ilâve etti: «Bu Federasyon (FİBA) ve Fransız 3 Bülend (Fen) Federasyonu Başkanı M. Boiyaptığı üç akm bir netice ver turnuvada o'yle tahmin edıyorFırtuıa ve kar tuianına rağmen REKS filrnin ikinci şahegeri 79 kilo: medi. Güçler müdafaası canla baş dum ki b:ze güzel bir ikıncılık sard, F.I.B.A. Genel Sekreterı 1 Avni (Tıb), İngiliz Mr. Wılliam Johns, F İ. la çalışıyor. 10 uncu dakikada vardı...» 2 Rıza (Deniz Harb Okulu) Büiendın hasım kale yakınlarınBunlar işin telâfisi gayrikabıl B.A. ikıncı başkanı İtalyan Dr 3 Fevzi (Ticaret). dan çektıjı finkik avuta gitti. acı tarafları idı. Bu turnuvada Scure, İtalya Federasyonu Baş87 kilo: kanı S.nyur Falvo, Ispanya FeBu f:rik(ği müteskıb A\oıstur iyi bir dereceden olduğumuzdan 1 Servet (Tıb), yalılar kendılerini topladılar başka, geçenlerde bafka bir ya derasyonu Bajkanı Colonel Gor2 Ayhan (Hukuk). diaz ve Belçika Federasyon BaşFransızca Kopyası Tiirkçe Kopyası Her iki takım da karsılıklı teh zımda da belırttiğim gibi, Dünya 3 Edib (Deniz Harb Okulu) vardı. likeli akmlar yapıyor. 28 inci da Basketbol Şamp.yonluğuna ifti kanı M. Wandaperen Ağır: k:kada, Vıenna sleyhıne bir ko: rak hakkımızı da kaybetmiş ol Bu güzel turnuvamıza işt:raki, 1 Kılıç (Hukuk). memnuniyetle kabul ettiler. Şuner verüdı. Soldan gelen topu duk. 2 Müfid (Yüksek Ticaret). nu bilhassa söylemek isterim ki, Tikret iyi bir pozisyonda olduğu Turgud. Kıs turnuvasmı da şu Misli görülmemiş büyük rau\affakıyetle drvam ediıor. Takım tasnifinde 14 puvanla İstanbul Enternasyonal Baskethalde iyi kullanamadı. Top avu şekilde hikâye etti: Biletlerle beraber parasız verilmekte olan 2 numaralı bol Turnuvası o toplantı sonun Tıb birınci, 12 puvanla Hukuk ta gitti. 32 inci dakikada Fikrepiyango kuponunu saklayın. « Turnuvaya, sekiz millet ikinci, 10 puvanla Deniz Harb tin sağdan sürerek ortaya verd: iştirak etti. Müsabakalar, açık da Mr. Johns tarafından F.İ B.A. Bu Çar?amba İstanbul halkjnı coşturacak bir sir.ema mucizesi nın resmi programına kaydedil Okulu üçüncü olmuşlardır. ği top SalâHaddsne geldi ise de havada, tahta bir zemm üzerinSalâhsddın topu Vıennalılara de yapılıyordu. Halen Niste tath di. Bu seneki programda bizim Dünkü basketbol maçlan turnuvamızdan sonra, Budapeşkaptırdı. bir bahar havasının sürmekte tede kadınlararası Avrupa şamİstanbul basketbol birinciliği Bu akından sonra top ortaya olduğunu söylememe b.lmem lümüsabakalarına dün, Teknık Üdofru geldi. Avusturyalılar sur zum var mı? İlk gün; yani 2 o piyonası ve basketbol dünya şam niversıte spor salonunda 3 kaatle rak:b kaleye indıler ve Pro cakta. ilk maçı, İtalyan ve Fran piyonası yapılacaktır. ^ i Sinema dünyasının yeni Ver.üsünü alkışlamak, a l t ı n ' Dönüşte, kar fırtınası yüzün tegori üzerınden devam edildi. bst, Vıennanın ilk golünü attı. sız kadın mıllî takımları yaptıden tayyaremiz yarı yoldan geri Beyoğluspor ile Kurtuluf araViennalılar ağır basmağa bas lar. Bu maçı ben, bir İngiliz haseclerden ölmez melodıler dinlemek için ladıiar. 30 uncu dakikada Fik kemıle birhkte idare ettim. Maç, dönerek; Atinaya inmek zorun sında yapıian bu maçlarda; Beyoğluspor. genclerde (4023), B rehn sağdan sürerek Salâhaddı çok idd:alı bir mahiyette idi. Zi da kaldı. Burada Yunan Fedene geçirdiği topu, Salâhaddin gü ra rakibler iki defa karşılasmış rasyonuna müracaat ettim. Gayri takımlannda (3021), birinci ta^<>s. ( R EN KL İ ) zel bir vole ıle Vıenna kalesine lar ve îki maçı da Fransızlar ka resmî konuşmalarımız sonunda kımlarda da (4739) gaLb geldi. yoiladı ise de kaleci gole mân,zanmışlardı. Fakat bu sefer 211S teklifimizi prer.sıp itibarile ka İkinci küme karşılaşmasında da oldu. Karma takım. tekrar ken İtalyanlar galib geldiler. Kızların bul ettiler. Yalnız. takımlan for İstanbulspor, Anadoluhisarı 38 • My Wild İrish Rose» dini topi;yarak akınlara başladı hali görülecek bir şeydi. Fransız munda değılmış, onun ıçin mü 21 mağlub ettı. DENNİS MORG^VN ANDREA KİNG Bu sabah gene Teknik ÜniverBu baskı devre sonuna .kadaı lar maçın sonunda hüngür hün sabaka tarıhinin ileri ahnmasıAKLE.VE D A H L b site spor salonunda iki ezelî radevam ettı ıse de ıkı defa Güçler gür ağlarlarken İtalyanlar da nı »öylediler...» Renk, mıirik ve dansla susiedikleri muhteşem fıim H M böylelikle bir taşla* kib, Fenerbahçe ile Galatasaray karması müdafaasımn adam aynı vaziyette idiler. Bu maçın Turgud, tutmssından faydalar.an Probst gecesi bir de enteresan vaka ol bir kaç kuş birden vurmuş oldu. üç kategori üierinde karşılaşacaklardır. Maçlara saat 9.15 te .ki gol daha çıkardı ve devre 30 du. Akşam yemeğinde yanımda Kendisıni tebrık ederiz. Cem ATABEYOGLU başlanacaktır. Vjenna lehine sona erdi. İşte nihayet gene karşı karşıya: oturan îngiliz hakemi, bana oIkir.ci devreye, Askerî Güçler damda büyücek bir paket bulup karrr.ası sağ beke Muradı aîarak bulmadığımı sordu. Görmediğımi çıktı. Haiil:n yenne de başka bu soyledim. Odasında böyle bir pa oyuncu geçmisti. Devre, Karma ket bulmuş, kat kat kâğıda sarılı Size hâürasını unutamıyacağınız bir sabeser sunacaktır. takımın akını ile başladı. Yedin bu paketi açmca da, içir.den bir cı dakikada Fikret muhim bir basketbol talimatnamesi çıkf:rsat kaçırdı. 9 uncu dakkada mış. Bunu tahkik ettirdik; sonsol iç Refik, hasım kaleye soku radan anladık ki Fransız takılarak ku\"\.Tetlı bir şütle Askerî mının kaptanı bayan bu azizliği Pazartesi Akşamı Giiçîer karmasının ilk golünü yapmış. İngiliz meslekdajimın attı. îk: dakika sonra, tcp tekrar çok hoşuna g.tti. Fakat beni b ; ı V er.na kalesi önüne geldi Sa korkudur aldı. Acaba aynı şey lâhsddin:n çektiği sütü Vıenna bana da gönderilmiş mi idi? kaîeeisı yumrukla karşıladı ve Kendımi odsma dar attım. Bütün top Ref:k:n ayağına geldi Refık etrafı aradım fakat böyle bir güzel ve kuvvetli bir çütle kar paket bulamadım. İşte o zaman ma takımın ikinci golünü attı. rr.üsterih olabildim. Vazıyet 32 Fırst Vıenna lehme, Ben bu maçtan sonra; 3 ocakBundan sonra oyun çok süratlendi. Ikı takım da seri paslarh ta Yugosla\Ta Holanda (5820), rakıb ka'elere tehhkelı akınlar 4 ocakta İtalyan Fınlaniıya sabırsızlıkla beklenilen bu fılm PEK YAKINDA yapıyorlar. Bu arada karma ta (6725): 5 ocakta îtalya. İspankım EOI açığı bir gol attı IFS de ya (4135); 7 ocakta Ispanya ofssyd oMugur.dan sayılmadı. O Belçıka (4544) ve nıhayet 8 oDURU FİLM yun karma takımın hasım kale cak günü de on b ne yakın bir ye ysptığı devamh hucumîar a seyircı kalabal:|ı önünde oynanan İtalya Ispanya (4436) firasmda nıhayet buldu. nal maçını idare ettim. Hamdol0** BANDIRMA ÖZARD A Bu pazartesi Dünkü seçimden bir göriinüş K'bnsh taîebslerin bir mektubu sun 6 maçımda da en ufak bir IcUibuI tJr..vsrîites.ne devam »den îey olmadı ve ben de yüzümün Etıcba Odasının İdare H^yeti ve mus vs netice 17.30 <ia alınmı^tır. 33 Kıtrri'Iı tîlefce tarifıadan ımzah akıle bu turnuvayı kapatmış ol Haysiyet Divanı seçirri dün 6aat Yeni yönetim ktınıluna: Prof. b:r mektub aldık. Eu mektjbda. b;r 13.30 da yapılrruştır. Dr. Ekrem Serif Egeli, Adü Tıb I Pek vakmrla Çanakkale BELEDIYE Antakya GÜNDÜZDE nvjddet e'. vel LftfKejede vacıian 15 dum. Nis turnuvasında takımlar t:n ki:Uk b u Ta.îu*.£:e Turînyeye uç şu derece S'rasını aldılar: 1 Eski idare heyeti kanunî müd Müdürii Dr. Ahmed Şükrü Eraed. l:ış!!ik b ^ heyetui sor.c>ri;r.esı h a ' îtalya. 2 İspanya, 3 Yuges dedrj dcldurduğur.dan ve talimat Türkiye eczanesi sahibi Arif Neşst rjrlftırıldıt!. v e bu kararın tahakku. lavya. 4 Belçika, 5 îsviçre, namenin tekrar seçikneğe musaid Usman. Eiş tabiti Ssrım Gökse'., Î"J irin FederJSvon tjraf'.r.San uç k:6 Fır.landiya, 7 Hoîanda, 3 oirrîamaîindan eskılerden kimse se Dr. Salin Ahmed Çalışkan Eeçil ^ 9 B 9 T A K S İ M Sinema sında Son Günle£ ve ter.t:! {»Jâhiyeti verıltrzfc T..rlıi. r A" us;turya. > çiiememiîtir. mtşlerdir. yev« v o ü a n i ı s ı jazılmaktadır. rvıirisiı Tlebe!i7 de'.ejjlerm 6unDunkü seçıra sakin bir hava içinTurguda son sual olarak, İsKARA. FIRTINAYA KARŞI KOYAN YERLİ FILM I Yeni Haysiyst divanına da Prof. r.ıuru Yov'.ecş huiasa "trrpk su7eti!« 'snbul Enterr.as>rcnal Basketbol de geçr.ii» ve seçirr.e ancak 200 kü Dr. Naşid Erez. Dr Tevfik Gökçe. 'î'fıkîâl cazetesı tarafından ortaya etmiştir. 13.30 da Dr. Adem Nezihi ve eczacı Niza»fı'an felâhıveuuîık iddıasının dogru Turn'avası için Avrupadakı te sur kişi iîtirak rnas!3r:r.ı sor^u:r. Su sevind:rıc" bâlr*an F=:TI 15 t& r.ihavet bul np1 ı Diler serilmislerdir. r •ısgır.ı ka: de'rr.sktedıjler. SOOTT SIL2ABE OILAKSOB Si Yıldız Marmara"da Genberlilâş'ia I Etibba Odasunda Seçim > EI j L KAFKAS KAHRAMÂNI E L H A M 3 A Sinemasına koşunuz. YABAN GÜLÜ GLARK OABLE HEDY UMARR MECHUL ARKADAS ATIVS SİNEMASINDA T T AKSİM ^inemasında SEHİTLER KALESİ ÖLÜM | ÖLÜM I Memleketin tanınmış tüocarm^an Uşakta D.ni âlımUrden Perdahcı za t EVLİYAZADE NUREDDİN de Abdullah Hocar.ın gehnı v e Per ı dahçı Kafız Ahmed Tahınn karısı v e mübteiâ olduğu rahatsiLİıi;taıı kurcskı Kutahya mılletvekılı Mehmed S a . oık Gobelez v e Necıa v e Ibrahım Go tulamryarak dunkü camartesi gur.ü belszm hemşıresi ve Izmıtte muhabere saat 10 raddelerinde Hakkın rahjurbaşısı Kemal O;altun ıle Uştk metin* ka\uşmu5tur. Cenazesi buta Sadık Perdahçımn kainvalıdegün 15 1 1950 Çemceriitaştaki Gusi v e Ankarada Baktenjolou Emtlturunde asıstan Fahrı Altan \ e I f ' a i b u l . zel apartımanından kaldırılarak Beyazıd caraıi serifiB.de öjle namazıda Avukat Azmı Alt2nın v&lideleri BAYAN ZEKİYE ALTAN 12/1 1950 perşembe gunü saat S.30 da vefat etmijtır. AllAh rahnset eylesin. ZEHİRLİ Ş İ İ P H E (Halkfilm) g nı muteakıb r.amaa kılınarak Merkezefendideki aıls kabristanma defnedilacektir. Ailah rahmet eyiiya. «CUMHLKİYET» în zabıta rom n:: 4 1 Vszan: Agatha Chrislie Scnra itibar kavbetmemiç ı'm'k kavpusile ilâve etti: Ya» ay'armda, afcşaır v;m;!< îerinde re«nî elbise eiiTT'mtk ıtivad edinilmişti ds . scnra ekseriya bir taraiî ç du. Ba^sn bahçeye. bazsn r:htiT.a.. Battle başils tasdik eüi. Hurjsü cıksrken kapıda Joncs'ir kar«:!aştı Za>ıta çavuşunun V^; hevöcanlıvdı: Mükemmelen eldu bitti 5sdl. Rerkesin parrr.sk izini aldım. Iclerinden birininki sopadrki izlere tıpatap uyuvor. Tabiî söyle kabataslak bir mukayese vspstüdirn arr.a. yanılmadıcıma bahse sirebüirım. Battle: E e? dedi. Golf sopası uzerinfîski izîer Mr. Nevile Strange'in parmak izieridir, efendım B^.Ule sandalyesinde arkaya yaslandı: Eh, dedi. demek bu ı j «i. böylece kapandı. «iren: M. Kenan lsr.iTr.Eİardı Üçunun de "uzunde ddşcr.Cr ve endişe ifadesi okur.uyordu. Bipbsşı Mitcheî! rlerin bir nsfes aîarsk Aniaşılart eenc Stranse"ı tevkif efjnekter fcaşVa yapılaeak t i r şev • ok, dedi. > Leach sükunetle: • O>'le aörunüvor efendim. dedi. ^litcheii'ın nazarları Müfettış Battle'ın üzerinde durdu Ürraeyin Kendinizi Battle. dedi. En sevdiginiz dcstunuz olmedi ya!. Müfettiş Battle de derin bir nefes aJdı Vaziyet pek boşuma gitmiyor. Mıtchell Han^imizin boşuna pidıyor ki"" dedi. Fakat elirmzHe tevkif müzekkeresi kestirmamiz için kâfi delü var. Battie: » Kâfiden de fazla, dedi. Hattâ, işin hakikatini isterseniz, bu vaziyette tevkif müzekkerv resi kestirmezsek elâlemin bizi muPolis Mudüruaün odasında top ahaze etmesi ihtimali de var. Battie, hiç de memnun olmıyan Senuı aklının takıldığı taraf başînı sallayarak tasdik etti. neresi? Polis Madüra: Leach canı sıkkın yerinde kıp Hâriisevi tekrar gczden geçire rar.dı: üm. dedi. or'ada cimyet için öşikâr Eskidenberi Mr. Strange'ı b«tir saik var: Strar.ge üe karısırun ğenirdim. dedL Sanelerdir, buraya ; eüerine ih' "ar k"d:nc^§:zın ölü gelip gittikçe çcirürdüm. Asil bir mıle ep?' 'fiyük bir ır.ei?!"* gsre adam, temiz bir sportmendi. cek ?or.'^ Lady Trssîilian'ı hayarB?"le sükunstleta görrnÜ5 olan en scn kimse ds Neden ssnki. dedi. iyi bir teStranje <<îasında kcdıncsğiîla nisçi. aynı zamnda katil de o\akavça cttifi du^ıılrrı;ş. O akş^m ( rn^sın* çivdi*i elbispnin üzerinde kan le , ms.n? Eöyle bir kaide yoktur. keleri var Fakat bütün bun^rın Durcu, sonra: ü?Kir.de. Strar.ee'm a!eyh:ne olan Benlra t'kıldığim taraf gVıf en ithsmkîr delil. cinsvet âleli o'arak kullanumış olan eolf Eopası sccnsıdır. r'edı. Mitchell haîifce ş3^l.î>arak: nın üzerinde enun. s'i^.ce. v?!nız Golf sopası mı? dedi. cnun psroak izleri bulunması. E rj. efendim. Yahud onun Battle: yerine çıncn£:k. Ya çmgırak, ya T*akst. dedi. tütün bıtnlara golf sopası. Fakat ıkisı birden dersğmen =iz dahi vaziyetten pek gü. hoşlanmıvorsurraz. Ve sonra. bu muammaya benze Aksıni söylerîem. yalan söy yen sozlerinı, mutad ağır. itinaıı lemiş olurum. konuşmasile ızah etti: Pekâlâ efendim. Hoşunuza Hâdiseyi nasıî cereyan etti gitmiyen. fikrinizin takılıp kaldığı farzediyoruz? Mr. Stıange, kadmnokta nedir? c=ğjzın od^sına gitti, kavga etuler, Bmbaşı Mitchell burnur.u kaşıdı: Strange hiddetle kendini kaybetti Ne bileyim; dedi. Bu tarzda ve kadıncağızın kafasına golf sopahareket etmek için inssnm düpe sile vuruverdi, öyle mi? Eğer faradüz kaçık olması lâzımdır.. ziyemiz bu ise, cioayetin taammüd Fakat, efendim, bazan insan süz işîenmiş olması lâzım. Şu halde lar deîice hareketler yapıveriyor Strange birdanbire golf sopasını lar. nereden buldu? risrlıalde golf so Biliyorum. biliyonım... Bu çe pası, insanın gece vakti elınde taşid deîiükler olmasa bize i§ duşer şıması mutad olan cinsten bir nesmı' ne değildir. Batüe, Leacb'e döndu: Yemekten soora göyle keodi kendine vuruş talimi yapmış olabilir. Biraz acayib olmakla beraber mümkün. Fakat h i ; kimse buyle bir hâdUeden ba'asetmedi. Sirangs'ı elinde bir golf jopasile en son bir hafta evvel. kumlukta. kum vuroşu eğzersizi vaptığı ırada görmuşler. Gdruyorsunuz ki hâdiseyi bçnim snlayışınrıa göre tahlıl etüğiniz takdırde iki ihtimalin birdsn varid o!masına imkân yoktur. Ya kavga etmişlerdir ve Strange hadesini ka>betmiştir. Halbuki ben onu tenis kortlarmda gordüydüm. Bu turnuva müsabakalarında tenis yıldızları butun eneriilerini toplayıp sadece âsab ks£Üiveriycrlar ve çabuk âsabı bozularak kendini V'Vnler derhal pöze çarpıyor. Mr. Strange'ın ise ben hiç bir zaman istifini bozduğunu görmedim. Bana kalırsa. bilâkis. Strange, âsabına, pek çok kim&elerde göremediğiniz derecede hâkim bir adam. Buna rağmen biz onun birdenbire iradesini kay^c^io yaşlı kadıncağızm kafasına sopa ile şiddetli bir darbe indirdiğini farzediyoruz. Poüs müdiirü: Diğer t i r ihtimal daha var. Battls. dedi. Evet, efendim, biliyorum. Cinayetin taammüdle iîienmis olması ihtimali. Diyelim ki ihtiyar kadmın par=^ı=) konuvermek hevesine kapıldı. Bu faraziye çıngırakla ve hizraetçi l"^mın uyku ilâcila uyutul masıle uygun duşıiyor. Fakat golf sopa^ile kd^•:aya bir türlü uyamıyor. Zira, eğer Strange kad:ncağ:z: öldurmeği kafasma koyrrrjş olsaydı. onunla kavga etMemeğe, bilhassa dikkat ederdi. Eur.dan sonra da. bizmetçiye uVu ilâcını yutturup. gscelevin sessizce Lady Tressüian .n odasına girer. kadın:açız>Ti kafasmı patlatsr. ondan sor.ra da bir hırsızhk numarası yaparak ortadan bir şeyler kaldırır ve bilhassa golf sopasmm üzerrni tertemiz edip sopavı atdıfı yere bırakmafı Jımal etraezdi. Hayır. hayır, efendim. Bunlar hiç tirbirini tutmuyor. Bütün teferrü?1:,na kadar ew">'?d?n düsüSıülmüs bir +aammüd cinayetile. birdenbirp. anî fçernn ret'cesi iradeyi k3vb»<ınek birbirir.e karışıyor ki bu olamaz. SöylediklerirJ^ds hakikat îayı büyük. Battle. Fakat bu halde r.asıl bir ihtima! v:erinc= dunr.alı 0 Benim kafam golf sopasına takılıp k=!ıyor. efendim. Her halde başka hiç kimsenin, bu sopayı kadıncağizın kafas a a indirip sopanın üzerinde Nevik'in parmak izlerini öyle olduğu gibi, mükemmel bir vaziyette bırakmasına imkân yoktur. Bu muhakl:ak. Şu halde, kadınm başma darbenin ba?ka bir aletle indirilmiş olmaeı lâzım. (Arkoa var) TEŞEKKÜR f BORSA ^ 14 Ocak 1950 Alle reisımi2 sergili Irurüfmmı Çapa L:sesı tabiiye ögretoıenı Halid Şenlrutu Acı ıi4 Kananıt 11 1 959 carşamba funj pek xıu f e d 1 Sterlin <93 5 ' î * 5 50 bir fekılde key'oettik. Perşembe gunu 100 Dolar 282 25 2.2 50 fçriralâde tipı olduğu halde Çap», 100 Transız trangı 0.80 0 S0 Haydarpaşa, Lıselerı. Usk'Jdar Birinci 100 Liret 0 44 12S 0.44.128 6 4 C ; İ Orta okulu mühterem müdür. v e oğ 100 İsvıçıe rangı fcî03 retmer. id3re arkada^ları çok sevgıli 100 Fıorın ?3 6S.4J 73 6S.4» talebelerımn elIeTi uzerir.de v e buyuk 100 Belçıka trangı 5 50 S SU bir ıhtımamla ebedi istirahatgahına. Esham ve Tahvilât teT.dı oiundu. 33 senelıi muntasam v e c /c 7 faizli tah%iller dunıst çalışmasının mukâiatını bagı$M.t Satıs lıjan arkadaş dost ve sevgıli talebelerınin kadirşinasliAİarına karşı oları Sıvas Erzurum 1 2190 21 50 teçekkürlerımizi bildırmanizi bir borç 20.75 Sıvap Erzurunı 2 7 20.75 biürız. ; 20 55 20.S5 1941 Dem.ryolu Efi ve çocuklzTi 1941 Demıryolu 1 J 21 60 21 61 1S41 Dsnsınolu 111 21.C0 212» 1 Mıllî Mudafaa 21 21. Milli M\.dafaa n 21 65 2165 Bütün seyircile2190 Müli Mudsfaa Iu 2190 rini hejecandan 20.60 Mıllî MJdafaa IV 20 60 heyecana sevkeden nefis bir Sinemasında film Kalkınma istucrazı ı Kalkınma H Kalkınma 111 1940 Deımryolu IV 134S Taiıv'.l: l 1948 Tahvıli tt 4 1/5 faizli 1949 1933 Ergam ü 193S rkraını>ell Mılli Mudafaa 1 Demiryolu fV DemİTyolu V Reşad Gulden Cımhuriyet InClllz Külçe ff 6 faizli ıstikrazlar 97.60 97 60 97 60 96.50 97.10 97. 96.75 AŞK CÜRÜM ( CON G H T) Baş R^llerds : M A S O N R Y A N BEL GEDDES J AM E S R O B E R T BARBARA 97.S0 37 60 97 ÇT 96 50 07.10 97 96.75 9 5 faizli ikrarniyeliler 22.50 22 50 2120 2120 20.50 20.50 102.50 102.50 96.40 96 40 44.60 41. 4220 54.80 623 44.65 41.10 42 25 54.85 623 Sarraflarda altın fiati
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog