Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

15 Oeak 1950 CUMHURİYET BİR DAKİKA : Bastara.fi 1 inci sohtfede I az iki ay önce vazifelerinden istifa miştir. Hükumetin ilâvesini istediği etmeleri gerektiğini söylemiştir. Nu Suriye ordusu komutam bu fjçraya göre, subaylarla askeri ri Özsan da bu görüşü destekliyetanılan milletvekilliği Edib Çiçeklinin beyanatı memurlardan koyacak olanlar, için rek. roemuTİar hakkında teşekkülnamzedliğini se haklardan iktisadî devlet leri memurlarmın da faydalandıkŞara 14 (a.a) Bir mülâkat sı çimlerin hangi gün yapılacağı ilân olunduğu tarihten itibaren 10 gün larını anlatmış ve seçim mcselesinrasında demeçte buhman Albay içinde ya emekliye ayrıiacaklarım, de, memurlar için konulan kayıdlaEcib Çieekli şunlan söylemiştir: ^ kimselere de y a h y d e t t i k , e H n i r e m e n H, m b u toçekküı!erdeki kimselere de 'Kollektif Guvenlik paktınm as j d i r e ^ k l e r d i r . A k s i h a W e b u g i b i | tamnmasmı istemiştir. .Bilhassa ikkerî veçnesı hakkmda murakere 1 1 ? r h i ç b ; r s seçimd adairesinden aday teadî devlet teşekküllerinin başmiresinden adaye ç i m 1 lerde bulunmak üzere. hükumet lıklannı koyamıyacaklardır. da bulunanların geniş salâhiyetleri tarafından r<?smen vazifeli olarak Adalet Bakanmm ileri sürdüğü bu bulunup nüfuz sahibi kirnseler olMekke v» Kahire'ye gittik.» teklif komisyonea makul karşılan duklarım belirten Nuri Ozsan. seçimlerde kendilsri için bu salâhiyet Albay Edib Çiçekli Surive heye rn,ş ve kabul edilmiştir. ve nüfuzlarını kullanabileceklerini Belediye başkanlitn icin tatbik tinin Kral Faruk ve Kral Tbniîsuud edilecek hükiimler izah etmiştir. Buna itiraz eden miltarsfincan kabul edildiğini söyleBundan sonra Belediye başkan letvekilleri, iktisadî devlet teşekmiştir. Arab Güveıılik Paktı Yeni seçim kanunu üzerinde calısmalar [Ofgeneral Muğlalı ve arkadaşlarının muhakemesi Baştaraiı l inci sahifede ve srkadsşlannın duruşmalanra bu ayın 30 uncu pazartesi ğünü Genelktırmay Askerî mahkemesinde yeniden devam edilecektir. Hatırlarda olduğu üzere müdahil olarak duruşmaya giren a\Tikatlar bu davanın askerî şörevle alâkası olmadığını bildirmişler ve mahkemtînin bu davaya bakamıyacağını söy emişlerdi. Bunjn üzerine Genslkurmay Askerî mahkemesi vazifesizlik kararı vererek sanıklan tahiye etmişti. Neticede Askerî Yargıtay. mahkemece verüen eörevsizlik karannı bozmuştur. 30 ocak sabahı *ekrar başlanacak olan duruşmada mahkeme ya kararmda ısrar veyahud da Yargıtayın kararına uyarak devam edecektir. Galiba pek bulamıyor Fahreddin Kerim Gökay, radyoda hir konuşma yaptı. Fahreddin Kerim Gökay, Halk Partisi hilmem hangi içtimaında bulundu. Fahreddin Kerim Gökay, filânın istihbalinde, jalanın teşyiinde pek göze çarptyordu. Hapsi akhma gelmiyor amma bu çeşid havadisler birbirini takib edip gidiyor. Halkevinde tovlantı mı var? Üstad orada. Türk Ocağında mı? Üstad orada. Hepsi iyi amma meraka değer bir nokta var: Sevimli Vali ve Belediye Reisimiz Istanbulla meşgul olmaya nastl vakit bulabiliyor? D. N. Yurddavedün kıs şiddetlendi Bastarafı 1 inct sahtfede Meteoroloji istasyonundan aldıımız tr.alumata göre. sühunet derecesi dün nakıs 4 ile 1 arasında değişmiştir. Denizlerde Karadenizdeki fırtma iss devam etmektedir. Fırtına yüründen İzmir i'apuru Trabzonda. Bakır şilepi Hopada. Aksu vapuru Akçaabatta beklemek zorunda kalmışlardır. Gene Meteoroloji istasyonundan verilen bilgiye göre. hava bugün umumiyetle kapalı geçecek. riizgâr kuzeyden esecek ve muhtsmlen kar yağacaktır. Ankara ekspresi gecikti Dünkü Ankara ekspresi, yollardaki fazla kar dolayısile. bır saat kadar gecikerek 9.35 de gelmiştir. Yurdda hava Devlet Meteorolojı işleri Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre son 24 saat içinde yurdumuzda hava Marmara ve Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında çok bulutlu ve yağışb, diğer bölgelerde az bulutlu geçmiştir. Yağışlar kar şeklinde olmuştur. En düşük sıcaklık sıfırın altmda Erzincanda 38, en yüksek sıcakhk sıfırın üstünde Fethiyede 8 dereced;r. Kapanan yollar Çanakkale. 14 (a.a.) 36 saattenberi devamlı olarak yağan kar 40,5 santimi bulmuş. Balıkesir Çanakkale şosesinde muvasala durmuştur. Kar devam etmekte, posta otobüsleri işlememektedir. Silivri, 14 (a.a.) İki gündenberi devamlı olarak yağan kar yüzünden ilçemiz ile îstanbul arasındaki yol kapanmıştır. Mektebler tatil edildi Giresun, 14 (a.a.) Dün gecedenberi devamlı bir şekilde yağan karın neticesi olarak şehir içinde motörlü vasıtalar işliyememektedir. Okullar da tatil edilmiştir. Denizde fırtma devam etmektedir. Nevşehir. 14 (a.a.) Şiddetli soğuklar yüzünden bütün okullar üç gün tat'l edilmiştir. Evlerin damları çöktü Akçaabad, 14 (a.a.) K a r bütün şiddetile yağmakta devam e diyor. Bazı evlerin ve bütün ku rutma yerlerinin damları çökmüştür. İnsanca zayiat yoktur. Trabzonla ilçeler arasında irtibat yoktur. Yollar tamamen ka palî olup hiç bir nakil vasıtası işliyememektedir. Yunanistanda Atina. 14 (A.P.) Yunanistanda şiddetli bir soğuk dalgası hüküm sürmektedir. Sühunet. memleketin her tarafmda sıfırın altma düşmüştür. Atina ve banliyösü karla örtülüdür. Amerikada NewYork. 14 (a.a.) (Afp): Hava şartları Birleşik Amerikanın bir çok bö'lgelerinde aksakhklar vmcude getirmeğe devam etmektedir. Pasifik kıyıları bir asırdanberi kaydedilmiyen fırtmalara sahne olmaktadır. İnsan kayıbları her ne kadar aynı nisbette ise de maddî zararlsr fevkalâde yüksektir. En az 12 balıkçı gemisi batmış. teleraf ve telefon tesisleri harab olmuştur. Yollar kapanmış ve bir çck köylerle irtibat tamamile kesilmişt:r. Washington ve Oregon eyalet lerinde karın altında kalan otomobillenn sayısı bin kadar tahmin edilmektedir. Otomobildekilerin vaktinde kaçmağa muvaffak oldukları sanılmaktadır. Fırtına. Atlantikte de hüküm sürmektedir. Yolcu gemileri dört igün kadar süren gecikmelerle limanlara gelmektedirler. Yolcular perişan bir haldedirler. NewYork limanı dün bütün gün sisle kaplı kalmıştır. Haîtada Bir Yoğurtçuzade Yazan: Fahri Celâl On katlı, lüks apartımanın önündeki mermer merdivenler.n. üstüne oturmuş, sağmda kapıcı, solunda otomobilin şoförü, bacaklarınm arasında yoğurd tenekesi, heriflere harıl harıl anlatıyordu: Oğlum kapıcı al sana bir kâse \oğurd, şoför evlâdım, al sana da bir kâse... Helâl olsun, yiyin be... İkram eden benim, efendinizin ve önür.de yerlere kapandığmız beyinizin bugüne bugün pederiyim yahu... Halbuki şu apartımarda elbette benim sözüm geçmez, şoför sana desem ki yoğurd tenekelerimle beraber berii al Kâhtaneye kadar götür, bak beni dinler misin? Elbette sallamazsm. Kapıcı sana gelince bak şu takım taklavatımla günde iki defa şu canım merdivenleri çıkmaya kalkayım da görürüm. günümü... Alimallah beni dün; yaya gelmemişe döndürürsün.. Ama bundan s:ze ne? Sizler e; mir kulusunuz, benim sizlere ne sözüm olur? Nasıl yoğurdum iyi \ değil mi? İyidir, İstanbulda eşi, menendi yoktur. Neden derse. riz sütü katkısızdır da ondan...^ Benim de sütüm katkısızdır. Oyl=dir ama şu ben:m oğlumun sü ' tü neden öyle katkıh oldu? Işin doğrusunu ararsanız bizim hanım : bu köpeğin doğumundan sonra zayıf düştü idi de bir orospu| çingeneye süt verdirdi idi. Benj de o zaman hanım etme eylemej eşek sütü vereyim, insanınkine; yakındır, sen sen ol orospu sütifej karıştırmıyalım demiştim, lâM dinletemediydım. Daha o zaman1 dan, ya ne demezsiniz, bizi d e , | »nasını, babasını da hor gördü.1 Mektebde müdür bey: 1 Baban necidir oğlum? diyej çoracak olmuş da kem küm etj miş... Hattâ bir defasında arka.j daşlan: Yoğurtçunun oğlu!.. diy« bağırmışlar, şaka edecek olmuşlar da bu veledizina üç gün üç gece evde yemek yemedi idi. Va~ köfteoğlu... Ulan neden ben kil rine dokunuyorum? diye sordtı idim de daha on yaşında idi, ayağındaki papuçu kafama attı idi. Anası aramıza girmeseydı köpoğlunu tepeliyecektim. Meğedaha o vakitler bile arkadaşlar görmesinler diye eve gece gel mek için mektebden gece çıkarmış. Bu da ne demek? İnsan babasının evinden utanır mı? Bu oğlan neden bizden utanıyor, biz neden onun kibrine dokunuyoruz? Sebeb fıkaralık filân değil. Çünkü biz ona yoklul nedir çektirmedik ki... Asıl beb benim yoğurdçu oluşı Bak, yediği halta bak hergele nin. . Ulan sen benim namussuzluğumdan, katilliğimden, dilenciliğimden utan... Bakm. ibret z lın, bu edebsizi büyük mektet lerde de ckuttum. Halbuki pek> âlâ, onu da yoğurdçu edebilirdim. Acaba o zaman ne halt e» derdi dersiniz? îşte okudu. para kazandı, zengin yere damad oldu. Böyle mal mülk, otomobi sahibi oldu. Ey ama oldu da n« oldu? Adam olmadıktan sonra?. Benden utanırdı da anasındafi mahcub olmaz mıydı diyeceksiJ niz? Piç kurusu evlendiği zamar bizi tanımamazlığa geldi. Siz d< eh o sızi tanımıyorsa siz de ont tanımayın derseniz yanlış söy lersiniz. Evlâd bu, ne kadar der siz olursa olsun vazgeçilmiyo Büyüdükçe adam olur dedik. He le anası... Fakir kadın torun^ doğduğu zaman hediyeler hazıi ladı. Hem bizimkiler herkesir kinden daha ağırdı. Ne de ol ilk torunumuzdu. Apartımanu gidecek olduk. Meğer hizmet karılara tenbih etnrş imiş ki *ze: Siz kimsiniz? dediler, il mizi de yürütüverdiler. Benimkine: Kadın gitme. bağrma taş bas. şu mel'unu görme... diye o kadar tenbih ettiğim halde Ç3maşırcı sradıklarmı haber almış, sırtma b : r çarşaf takmış. peçelemiş kendini, başlamış çamaşırlarını yıkamaya... Torununkini bırakır. evlâdmmkini öper, yüzüne gczüne sürermiş. Msğer halinclen evin hanımı. oğlumuzun karısı. gelir.imiz yani. şüphelenmiş imiş. Oğlum olacak kepaze, sen birden çamaşırhğa gir de. ar.anı çalyaka et, merdivenlerden aş?ğı tekrr.e. tokat yuvarla... Fak r üç ay yorgar. döşek yattı. Bırak hanım gideyim şu namerdi ayağımın altma alıp tepeliyeyim dedim. Velhasıl o dayaktan sonra iflâh olmadı bs çocuklar, bar.a da vasiyeti var: Evlâdımızın başına yaptık'larını kakmıyacaksın. Kendmi gösterip de rahstsız etmiyeceksin!.. Eh bana müsaade, şimdi onv ot'rnobiiine binip işine gitme : * manidr. Beni sizinle görüi'se maz. Siz de bunları bilmemiş olun evlâdlar... Ya... İşte böyle... lîeğer biz altımıza ördek yumurta?ı kcymuşuz!.. " lerin, bazı Suriye a?kerî heyetleri sayılabileceKİerini, memurlar için ta nılan şartların bu kim^elere de teş tahdid etmenin. doşru da olamıyanin teknik birliklerde antrenmanirrtil edilmesini ileri sürmihler, çö cağını söylerr.iş!°rdir. Gor larda bulunmaları üzerinde cereyan rüşlerinde ısrar etmişlerdir. Bazı bu kısmmda vakit geciktiği için oetıiği^i bildirmiştir. üyeler, belediye başkanlarmın mu turuma son verilmistir. Amerikan dinlomatlan hitlerinde tanındıklarını, bu bakımDia;er taraftan. seçim kıjtüklerinin dan şehir halkına ve maiyetindeki ne şekilde tanzim edileceğini gösteŞamda toplanıyor memurlara manevi bir baskı yapa ren ikinci bölümü inceleyerek olan Şsm 14 (a.a.) İyi haber alan bileceklerini ileri sürerek ekHfi des Tah=in Bokir Balta. Nuri Ör=an ve bir kaynaktan Hldirildieine jjcıe teklemişlerdir. Fakat neticeds bu Ali Rıza Türe!den müteşekkil tâli Arab memleketlerindeki Ameriteklif kabul edılmcmiştir. komisvon bugün öğleden sonra top kah diplomatlar bu aym soıvına Sirmen, bu arada iktisadî devlet lanarak çalışmalarma baslamıştır. do?ru Samda toplanaeaklardır. Bu toplantıyı Amerikan ata=e eşekkülleri müdür ve ;lemanları Komisyon Dazartesi eünü de çalışrr.i'i;?rlerin konferansı takib ede nın da adaylıklarmı koymazdan en maların'» devam edecektir. ••t •• IHHIIIIII ınuılllllillHIIIIHIIIIllllHürillillllimilHlllmimıımMii' cektir. Ali Ertekinin diinkü duruşması Bastarafı I inci sahifede Bayan Mediha da kocası hakkında şqyle diyordu: • Tanık olarak dinlenilen yüzbaşı Sükrii Polat. kocam hakkmda den bu kadsr teca\üzkâr bir lisan kullanHı. bilmiyorum. Berıirn kocam, zalim ve hunhar bir adam değildir. Sadece kıskancdır. Beni çok kıskarur. Bu yüzden de sık sık kavga ederdik. Fakat kocam hiçbir îaman para için adam öldürecek tıynette bir insan değildir.» Bundan sonra tanıklardan süvari yarbay Tevfik Kıheın duruşmaya gelemiyeceği husustındaki dilekçesile istinabe suretile verdiği ifadesi okunnıuştur. Bu şahid de: Ali Rrtekini alaydan tanıdığını. Ali Ertekın sedikli başça%ruş iken. silâh hırsızlığı yaptığını ve bu silâhları Pomaklara yüzer liraya sattığını söy'.edikten sonra, böyle bir îdamın millî hisleri olamıyacağı kanaatinde olduğunu bildiriyordu. Bu tanığın ifadesi hakkında bir diyeceği olup olmadığı sorulunca Ali Ertekin yerinden kalkmış ve söyle demiştir: • Yarbay Tevfik Küıc yalan söylüyor.» İstinabe ifadelerinin okunmasrndon sonra duruşmaya gelmiş olan Tuğgeneral Samed Saygın dinlenilmiştir. Tuğgeneral şöyle demiştir: Ali Ertekini tsnınm. Verilen her işi tam ve doğrulukla yapardı. Bir gün 1, 2 ve 3 üncü bölüklerden silâh çalındığıru. bunları çalanm Ali olduğunu. sonra da onun tardedildiğini i$ittim. Başka birşey bilmiyorum,» Bu arada söz alan sanık Ali Ertekin generalin şchadeti hakkında bir diyeceği olmadığını söylemiş. bugünkü celsede on olarak da süvari yüzbaşı Ziya Sanlı dinlenilmiştir. Bu şahid de Ali Ertekini 4! inci Süvari Alayından tanıdığını, onun uhdesine düşen her 15i başardığma işaret ederek: « Ali Ertekin mükemmel bir adam, iyi bir başçavuştu. Silâh hırsızlığmda ne dereceye kadar medhaldardır bilmiyorum» d e miştir. Yüzbaşınm şahadet: sırasmda gözleri yaşaran sanık Ali Ertekine ne diyeceğ; sorulduğu zaman: '< Ne diyeyim kaderi kötü bir insanım.» diye mukabele etmiş, silâhlarm çalındığı sırada kendisinin İstanbulda mühimmat deposunda bulunduğunu. iftiraya uğradığını söylemiştir. İstinabelerin okunması ve şahidlerin dinlenilmesi bir saatten fazla sürmüş. neticede diğer tanıkların celbi için müzekkere ya zılmasına ve duruşmanın 18 şubat 950 cumartesi gününe tâlik;na k?rar verilmiftir. Pierre Loti'nin hatırası dün taziz edildi Baştarafı I inei sahifede genclik, Pierre Loti"yi tanıyan ve de\Tİni yaşıyanlar bulunmuşlardır İlk olarak kültür hey?ti başkanı Reşid Saffet Atabinen. Millî Eğitim Bakanından ve Claud Farer'den geen Pıerre Loti için yazılmış mesajarı okumuşrur. Müteakıben FranJiz kiiltür ataşesi M. Bergîaud. Abdülhak Şinasi Hisar. Profesör Guy Michaud, Pierre Loti'nin şahsiyetini e eerek yazdığı. gerek verdiâi konferanslarla Türk Fransız dostuğuna yaptığı hizmetleri habrlatmışlardır. Sovyet Rusya Uıaka roMiîI bir durumda Bnştarafı 7 tnet sahifede Me:kovaya yaptığı scn ziyaretin nihaî neticesi olabileceğini bildirrr.iştir. İki eündür komiteye izahat vermekte olan Acheson. Çinde d? hâdiselerin Yuçoslav'ada oldu&u {•ibi inkişaf edehileceğini kavdetmiştir. Acheson bu avrılmanın iki şekilde elrhiipcegine işaret ederek demiştir ki: « Mao Tse Tung Sovyetlerin komünist Çine vasi olmak arzularını kabul eder. Fakat komünistten fazla müliyetçi olan diğer liderler tarafmö3n da müşkül bir durums sokulur. Yahud da Mao Tse Tung Moskovanm arrvdarına bo\un eğ mez ve Ci^in «Tito'su» olarak bıl diği yolda vürür.» Japonyada Tokyodan gelen haberler. Japonyads Tıtovarî bir hareketin belırmiş olduğunu bildirmektedir. Muhabirlere göre. geçenlerde Japon komünist lideri Nozaka'ya şiâdetle hücum etm:ş olan Kominform gazetesi ile Pravda şimdi Japon komünist partisı tnerkez heyetinin mukabil hücumlarına uğramaktadır. Japon komünist liderı Nozaka, Japonyaya hâs bir komünizm yarataca ğını söylemış ve bunun üzerine de ..•milliyetçilik» yapmakla itham edilmişti. Japon Komünist Partisi merkez heyetinin Nozakayı desteklemış olması Uzak Doğunun bu memleketinde tam bir milüyetçi hareketin belirmiş olduğunu isbat etmektedir. Japon Komünist Partisi KonvinforıT gazetesine yaptığı hücumlarda bu gazetenin Japonya hakkında hiç b'ir rr.slumatı olmadığını söyliye;ek kad?r ileri gitmiştir. Amerika Kızıl Çindeki diplomatîarını •z'ri çağırdı Washin?ton. 14 (A.P.) Arr.erikan Dış İşleri Bakanlığı taTafından ne?redilen bir tebliğ, Çin komün'st polısınin. şiddetli protestolara rağmen. Amerikanın Pekin konsolosluğunu işgal etmiş olduklarıra bildirmektedir. Bahkesir G.H.P, İl kongresi Başîarafı 1 inci sahifede Kremlin'e muhalefet ariıyor Bnstnrafı 1 ind sahifede feUlen bütün gayeretler boş çıktiklâl marşından sonra okunan " . m ı ş ü r R u £ v a d 3 n a l m a n s o n haberporda, bütun ımar faalıyetlerı, M h h i | I e r d e ^ . ^ . a , milliyetçiliğin şidyardımlar. bayındırhk işleri, beleve endüstride diye faaliyetleri. su ve elektrik yar ı sabotaj hareketleri olduğu bildiriliâımları köylüye ve çiftçiye dağı yordu. Binaenaleyh bundan Rusyatılan tohumluklar tamamen C. H. da kanlı yeni bir temizlik hareketi» P. faaliyeti olarak bildirilmiştir. nin arifesinde bulunduğumuz anlaRaporun bir kısmm'îa da D. P. ye şılıyor.» aid tenkidlerden bahsedilmiştir Müstakil Times gazetesi de söyle Müteakıben İç İşleri Bakanı iç ve demektedir; «Belki de Sovyet Birliği Titocudış siyasete aid uzun bir konuşma yaptı. Bakan, bilhassa muhalefeti luğun yayılmasını önlemek lüzumuele alarak millî husumet andmı nu hissetmiştir. Esasen Rusyada endüstri ve siyaset sahalarında dişiddetli bir lisanla tenkid etti. siplinin de son zamanlarda bozulduGene D. P. nin son beyanname ğu müşahede ediliyordu.> sine temas eden Bakan, bunu da Londra radyosunun tefsiri tenkid ettikten sonra, beyannameDiğer taraftan I^ondra radyosunun nin. seçimlerin sükunet ve emni siyasî tefsircisi de bu hususta deyet içinde devam etmesini istiyoruz. miştir ki: maddesine dokunarak: «Onu biz de «26 mayıs 1947 de Rusyada idam kalben temenni ediyoruz> dedi. eezası kaldırıldığı vakit. Vichinsky, Rapor hakkında konuşan Dev Pravda gazetesinde sunları yazmıştı let Demiryolları hareket müfettişi «Sov>'etler Birliği dahilinde reiİTne Haydar Özeke. bilhassa D. P. ye hü muhalefet eden kimse kalmadğıncum etti: «Gayeleri, sadece bizi yık dan bu cezanm lâğvedilmesi kadar maktiT» deci. normal bir hareket olam^zdı.» Buşün Sovyet şurasmm bu cezaTopfaartrya bugün devam edileyı yeniden kabulü, Rusv^da cHdî cektir. bir muhalefetin mevcudiyeti hakkında resmi bir itiraftır. Şimd: milliyetçilerin, voldan çıkanlarm ve be? senelik plânı baltalıyanlarm muhakemelerine intizar edilmelidir.> Fransu basını Başîarafı 1 fnci sahifede Le Monde gazetesi Sovyet yüksek Zeki Haşim. bugün gazetecilerin, Neriman Sadıkla yapacağı izdiva şurasınm bu kararı ile yeni bir decın Kral Farukun emrile durduru vır açıldığını ve bunun gayet kanl lup durdurulmadiğı hakknı'lıki sahnelere şahid olacağını belirtmek suallerini cevabsız buakmıştır. Ze tedir. Mısır Kralının evlenmesi Dış İ$lerı Bakanlığı bu hareketi şiddetle protesto etmiş ve Komünist Çindeki bütün diplomatik personebni geri çağırdığım :lân etmiştir. münist yayılmasma karşı alınaColombo konferansı sona erdi cak tedbirlerin, iktisadî mahiLondra. 14 (BB.C.) İngiüz yette tedbirler olması hususunmilletleri camiası Dış İşleri Ba da anlaşmaya varıldığını bildirile kanlsnnın Colorrbo konferansı mektedir. Ayrıca. Japonya bu?ün sona ermiştir, Neşredilen sulh andlaşmasını görüşmek ütebliğ. Güneydoğu Asya mese zere bir konferansın toplanması le!?rin : n neticeîendiğini ve ko da kararlaştırılmıştır. cCUMHURİYET> in edebî romanı: 15 ki Haşim aynı mevzu etrafınJa sorulan diğer sualleri de «Söylenecek bir şeyim yoktur» diye revab landırmıştır. Haşim. kendifine diplomatik bir ödev teklif edildiğinden haberi ol madığını. Bayan Nerimanı hâlâ sevmekte olduğu ve Kralm fczla evlen mekten vazgeçıresi halinde Nerimanla evleneceğine dair kendisine stfediien uydurma haberleri gazetelerde teessürle okuduğunu söylemiş ve demiştir ki: .Ben asla bu yolda beyanatta bulunmadım. Bu gibi yalanları okumak insan için bir darbe teşkil ediyor. Bunlar yalandır Ben tekâr bir adamım. Bu dedikodular beni ilşi!?"dirmez. Ne sebeble bana Mısırdaki seçimler veya Ortadoşud^ki durum hakkında sualler sormüyorsunız.» Fransız Alman görüşmeleri Bo.jfnrafı I inci sahifede da intişar eden komünist aleyhtan Ruhr Nachrichten gszetesinin bildirdiğine göre, Sovyetler, doğu Almanyanın askerî müdafaasmı üç sene icin garanti eden bir anlaşma im za etmişlerdir. Gazete bu haberi. Berlin muhabir: vasıtasile. doğu Almanya Dış İşleri Bakanı Geors Dîrtinger'e vakm olan çe'Telerden aldığmı ilâve ıîtmekteciir. Pakistanm kıymetli idare adamı vefat etti Ankara 14 «Telefonlal Şehrimize gelen haberlere göre Batı Pakistandaki kuzey batı hudud eyaletlerinin ilk Müflüman Vaüsi Albay Saib zade Mehmed Hurşid bu sabsh ka'.b krizi neticesinde vefat etmis*ir. Pakistanm Ankara Büyük Elçiliği. ölünün ruhunu taziz için bujrün cal'.şmamıştır. nundu; çünkü. tasarladığı plânı artık tatbik sahasına koysbi'ecekti. Profesör Milsom'un talimatı tam?.men tatbik edilip de tecrübeler sona erdiği zaman. doktor, Jacqueluıe e, babasının giristiği tecrübelerin tam bir tablosunu hazırlamasını ve bu tablonun, aynı araştırmalarda ihtisas edinmiş olan âlimlerden mürekkeb bir heyete sunulmasmı teklif etti. Gene kadın, bu teklifi çok yerinde buldu, bir kaç gün sonra da. Duan cna, pek memnuniyet verici bir cevab getirdi. Sar'anın yeni tedavi usulü, çok beğenilmiş, çok övülmüştü. Jacqueline, hududsuz bir sevinc duydu ve bu teşe'cbüsünden dolaj» doktora hararetle teşekkür etti. Bir kaç gün sonra. doktor Duan, bu yeni tedavi usulünün, mühim bir iiim derneğine sunulması mütaleasını ileri sürdü. Jacqueline: Takib edüecek yolu siz benden çok daha iyi bilirsiniz, dedi. Dilediğiniz gibi harekette sizi serbîst bırakmağı tercih ederim. Duan. gayet ciddî: Teşekkür ederim, diye cevab verdi. Aradan on beş gün kadar geçti. Bir satah Duan, konsültasycnlarma gitmeden önce, Jacqueline'e şu cevabı verdi: Eczacılıi tetkiklerini teşvik oemiyetinin Edimburgdaki merkezi, profesör Milscrn'un araştırmalarır;a çok ilgi gösteriyor, benden bazı sarih malumat istiyor. Arasürma ko Son olarak söz alan Bayan Müfide Ferid. Pierre Loti'nin ,on dakikalarından bahsetmiş ve: «O son dakikalarında bile Türk dostu idi» demiştir. Pierre Loti'nin oturduğn evde Törenden sonra Feridun Dirimtekinüı başkanlığmda bir heyet Pierre Loti'nin içerisinde uzun miiddet yaşadığı Dh'anyolundaki e\ine gitmiştir. Halen aynı evde oturan emekli Tümgeneral Cemal Bükey kendisile konuşan bir arkadaşımıza şu hatıraları anlatmıştır: • Pierre Loti, esasında biraderim Kemalin arkadaşıdır. Çanakkalede Birinci Umumî Harb sıraîmda şehid düşen kardeşim, bir vesile ile Fransız edibile tanışmış ve ahcab olmuştur. O zaman Fierre Loti. Fatihte oruruyormuş. Zannımca. camilere daha yakm olmık kaygısile bizim eve gelmek istemiş. Türkiyeds ilk olarak uçak kullanan kardeşim de teklifini kabul etmiş > e Loti bu ^ eve nakletmiş. Söylendieine göre Türk dostu. şimdi orurduğumuz bu odayı. adeta bir mesçid haline sokmuş. O zaman da İstanbulun en iy müez7.inleri buradaki camilerdeymiş. İhtimal Pierre Loti bu kuts manzaradan ilhartı almış olacak. Kendbi Marmaraya bakan karşıdak odada yatarmış. Eserlsrinien birin de burada yazmıştır.» Altı kişilik bir beİFdiye heyeti d dün. Pierre Loti'nin ÇeTiberlitaştak evini ziyaret ederek ev sahiblerilı bir fjörüşme yapmıştır. Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu, Fransı Millî Eğitim Bakanaıa bir mesa yollamıştır. Ayrıca şehrimizdek Fransız mekteblerile Galatasaray ve Darüşşafakada da ihtifaller yapıl mırtır. Türk Ocağının mesajı Diğer taraftan Türk Ocağı, Pierr Loti için bir mesajı neşretmiştir: B meEajda: cDoğumunun 100 ünci yıldönümü bugün merasimle tes'i' edilen büyük Franssz kalem üstad: Pierre Loti'nin hatırasını hürmetl» anmağ: Türk Ocağı kendisine ço aziz bir vazife bilir» denildikten son ra Loti'nin kısaca hayatı anlatıl makta ve mesaja şöyle son veril mektedir: «Türkleri ve Türkiyeyi en iy takdir etmiş ve en çok sevmiş, sev şisüıin sebeblerini en güzel anlat' mış ve bu sevgisine sonjma kada: sadık kalmış olan bu ^3İl üstadı aziz hatıralarmı Türk Ocağı hiç bi zaman unutmıyacak ve ona şükran Ankara 14 (a.a.) Türkiye Esk ve minnetle daima bağlı kalacaktır. Muharibler Bankası buşün saat 15 te yapılan bir törenle işletmeye a Talim ve Terbiye üyeliğine çılmıştır. yapılan bir tayin Bazı milletvekilleri, tankalar tem Ankara 14 (TeleforJa) Esk sicileri, davetliler ve basm msnsublanmn haz:r bulundugu 10 eser'.er ve Müzeler Genel Müdür rende bankanın müessîslerinden e Hâmid Kuşay Millî Eğitim Bakan mekli General Baki Vandemir bir lığı Talim ve Terbiye üyeliğine ta yin edilmiştir. konuşma yapmıştır. Amerikaya gidecek ziraal mühendisleri Bastarafı 1 inci sahifede 28 arkadaşımız da bu düşünce ve gaye ile gönderilmektedir.> Bakanm bu konuşmasından scnra tcplantı samimî bir hava içinde geçmiştir. Amerikaya gönderilecek olan 28 yüksek ziraat memurunıın 4 ü umumî tarla ziraati ve tohnm ıslab branşında. 4 ü ziraat alât ve makine branşmda, 3 ü ıney\racılık. mey\a muhafaza ve standardı. biri bağcılık. bağ ıslahı. biri sebzecilik (sebze tohumları ıslah ve üretimi) ikisi haşerat ve ziraî mücadele. ikisi emrazı nebatiye ve :r?aî mücadele. biri ziraî ekonomi (marketing), biri ziraî sulama ve âulama tekniği. 4 ü hayvan ıslahı (zeotrf:ni), 4 ü yem nebatiarı ve tagdiye. biri ziraat sanatları (konservecilik) ihtisası göreceklerdir. Urla Hükumel Konağı yangını Baştarah 1 inci sahifede !?.marmşt!r. Yansin merdivçnin sahanhğmda başladığı için yukarıya çıkılamamıştır. Yan?mın sobaisrdaki knnlcımlı küllerin konulacsğı kovanm sshanlığı kızdınp tuHışturmasmdan.çıktı ğı sanıhyor. Maüyenin kssasmdaki para ile 70 bin lirakk pulun ne olduğu henüz anlaşılsmsm'.ştır. Resmî daireler Hslkevinde Ozel îdsre. Beledtve \e Hükumet Tabibliği. binalarında çali?m=ğa başlayacaklardır. İzmir Valisi ve Savcısile Emniyet Müdürü bugün Urlaya gic"erek yangın hakkında tahkikatta bulunmuşlardır. Galatasaray OkulAile Birliği toplantısı yapıldı Galatasaray Lisesi OkulAile Birliğinin yıllık toplantısı dün sast 15 te Galatasaray konferans salonunda yapılmıştır. Toplantıya İstiklâl marşı ile başlanmış, yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunun okunmasını ve rapor üzerindeki görüşmeleri müteakıb yeni yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Bundan sonra geçen seneki sınıf birincilerine mükâfatlan da ğıtılmış ve toplantı konseri takiben bir perdelik temsil ile sona ermi|tir. İlkokul başöğretmenlerine verilecek ek ödenek Fski Muharibler Bankası açıldı berler doğru değildir. Vesait bol olduğu eihetle dalrr.i turette hayvan gelmektedir. Maamaf:h bııgür.lerde bes hay\'anı gelecek ve et îiatlarında bir Ankara 14 (Telefonla) Milli E miktar artif oîacaktır. Dtin bir vatan. ğitim Bakanlığı valiliklere. yardımcı daş Belediyeye gelerek elinde 10.000 sığır mevcud oiauğumı bunları öğretmerılerin durumuna <?air mü günkü piyasa v.zerinden Toprak Ofise him bir tamim yapmışür. Bu tami verip halkm lstlfadesine arzedebileceme göre asli öğretmenlere branş içi ğini söyle^ıiştir. veya dışında ücret verilmesi imkân Belediye bummla alâkatiar olmaktadahilinde olan dersler için hiç bir dır. Ankara, 14 (Telefonla) Büt çe komisyonu bugün de toplanarak komisyonu ilgilendiren iş lerle meşgul olmuştur. Bu arada ilkokul başöğretmenlerine verilecek ek tazminat hakkındaki kanun tasarısım müzakere etmiş ve neticede ilkokul başöğretmen lerine 1040 lira arasında bir ek ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için bütçede 800 Et fiatlan yiikseimedi bin liralık bir ödenek ayrılmışPfrakende et fiatları 230 kuruşiur tır. Fıatların pîhslüastığı hakkındaki ha YardımCı öğretmenlere dair bir tamim surette yardımcı öfretnen tayin edibniyecektir. Yardımcı öğretmenliklere kimlerin tayin olunabileceği Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacaktır. Duan. bu hesab görme işini sonraya bırakmağa gene kadını razı etmek için bütün çarelere başvurdu; fakat Jacqueline ayak diredi. Eğer bu paraları almamakta ısrar ederseniz çeki cemiyete iade ederim. dedi. Doktor, çekin nereden geldiğini ondan daha iyi bildiği için, onun sahibine iadesi ihtimalini endişe ile karşıladı. Telâşlı bir ta\arla: Bunu sakm aklınıza getirmey n : dedi. Cemiyete. hiç lâyık olmadığı bir hakaret yapmış ve benim güriştiğim teşebbüsü baltalamış clursunuz. Peki, o halde söyleyin rica ederim, babama, ölmeden evvel kaç para ödünç verdiniz? Duan. başka çare kalmadığını anlayınca. rastgele bir rakam söyleme;e karar verdi. Bir lâhza tereddüd etti, çok az bir miktar söylerse, gene kadmm şüphesini uyandırmak tan çekindi. Bin beş yüz lira, dedi. E, ben burada oturmağa başlayalıberi... Ne kadar? Takriben... Yüz lira diyelim. Jacqueline, ciddî bir çehre Ukındı: Gülünç bir rakam bu, dedi. Doktor. birdenbir» atıldı: Siz benim karım mısınız. değil misiniz? Jacqueline kızardı. fakat sükur.etle cevab verdi: Vazan: Concordia Merrel Kendisinin de doktora karşı büyük kusuriarı 'fculunduğunu anladı, özıir dilsmek lüzumunu duydu. Bir çahma gününüıı akşamında. lâboratuardan ayrılacakları ssrada, kocasma dondü: Sizin hakkınızda yanbş hüküm vermişim. d?di: babama, çalışmalar:nda yardım etmenizin sebeblei, menfaate dayansn seyler değilrr.iş. Bu hususta söyledifim söderden dolayı sizden özür diliyorum. Duan: Hükmünüzün yanlış olduğumı nereden anla^mız? diye sormakla iktifa etti. Babam öîdüğü ffün kendisine verdiğiniz sözü yerine getiriş tarnni2, dürüstlüğünüzü ispat etti. Doktor Duan, karısını kollsn arssma almak i'in du>du=nı şiddetli Uteği gizlemek üzere başını öteye çevirdi: Ne olursa olsun, benden özür dilemenize lüzum yok. diye cevab verdi. Gene kadın devam etti: Borclarımı ödememezlik etmei ten hoşlanmarB. Sizden özür dileyiçtaa hatamtn büyüklüğü yanmda Ceviren: HAMDİ VAROĞLU küçük kalan bir harekettir. Sizin böyle bir alçakl.ğı irtikâb edebileceğinizi nasıl oldu da tahmin etti."n. anlayamıyor'jın. Umarım ki beni affedersiniz. Babamla birlikte çalışmanızın. hiç bir menfaat kasdile olmadığına kanaa* getirdim. Peki. öyle olsun. Yalnız, rioa ederim. bu bahsi bir daha tekrarUmıyalım. Tekrar ve kat'î olarak söylüyorum, babanızm mesaisini gerçekleştirmek için elimden gelen hsr şeyi yapacağım, buna emin olabiÜrsiniz. Duan. böyle dedikten sonra lâboratuardan hemen çıktı. Gene kadmm nedametini bu şekilde belirtmiş olmasına rağmen, gene ümidli değildi. Jacqueiine, ondan an:V fürhe etmiyordu, nefrst etmiyordu, ama gene de dot d:=;ildi. Jacqueline'in, şimdi kocasmın maksadlarındaki temizliğe inanmış olmasına rağmen, düşma.^1 jırtı hâlâ miîhgfaza etmeiine şaşıyordu. Bu, elbette, tezadlı ve mantıksız bir şeydi. ama vâkıayı inkâr etmek de mümkün değildi. Bununla beraber. Duan, Jacflueline'in itimadım ka2andığı içn m«n mitesine. tedavinin esaslı noktalarını bizzat izah etmeği düşünüyorum. Bu akşam hareket etmek tasavvurundayım. b b kaç gün burada yokum. Doktor zoraki kcnuşuyordu. Jaqueline. onun bu sıkınülı halini fark edemedi. Girdiğiniz bu zahmetlerdsn doiayı size çok minnettarım. dedi. Bu sözü söylerken. heyecam o kadar samimî idi ki. doktor, iç duygularmı meydsna \urmamak için. alelâcele odadan çıktı. Seyahat dönüşü, Duan. cemiyet ileri gelenlerile yaptığı zörüşmelerin müsbet neticesini bildirdi. Jaöue'ine. onu dinlerken. gözleri öyle derin bir minnet, öyle rikkatli bir sevinc ifadesi taşıyordu ki kocası. olmıyacak hulyalara dalmak tan ker.dini alsmadı! Gene kadınm yüzüne bakmadan ilâve etti: Cemiyet. takdirkâr kanaatlerini maddi bir şekle dökerse şaşmam. Bu kehanetüı gerçekleşmesi mukadderdi. Bir akşam. yemekten sonra, kocasınm çalışma odasına girdi. yazı masasınm başmda oturan doktora yaklaştı. bir mektub uzattı: Okuyun, dedi. Doktor Duan, mektubu okudu. Mektub. Eczacılık cemiyetinin başlığını taşıyan bir kâğıda yazılmıçtı ve beş fcin liralık bir çek gönderildiğini bildiriyordu. Duan, mektubla çeki, itina ile zarfa yerleçtiıdikten soora Jac$u«ltae'e uzattı. Böyle yapmaktan mak;adı vakit kazanmak olsa gerekü. Ama bu fasılaya rağmen. bir keüme söylemeğe muvaffak olamadı. Jac^ueline: Babamuı araştırmalar'jna \'erilen bu mükâfat güzel bir şey! dedi. Doktor Duan. boğuk bir sesle cevab verdi: Hak edilmiş bir mükâfat! Yalnız kendi hesabıma sevinmedim... Bilhassa. babamın dehasına karşı gösterilen bu hayranlık eseri beni mütehassis etti. Ne yazık ki, çalışmalarınm başarılı neticesini göremeden öldü. Epeyi uzun bir sükut oldu. Sonra, Jacqueline, elini alnında dolaştırdı. Birdenbire sordu: Şimdi, size borclu olduğum paramn miktarmı öğrenmek istiyorum. Duan başmı kaldırdı: Bana mı? diye mırıldandı. Evet! Babama ve bana ödünç olarak kaç para vermiştiniz? Duan. hakikaten şaşalamıştı. Plânlarını hazırlarken, bu ihtimal aklma gelmemişti. Gerçi, karısının, ilk zamanlar, onun ödünç verdiği paralarm heyeti umumiyesini, araştırmaların getireceği kazanc üzerinden ödemek kararmda olduğunu söylediğini hatırhyordu. Fakat o tarihtenberi, Jacqueline'in kendisine karşı vaziyetinde bir değişiklik olmuştu. Bu değişiklik, aralarındaki münasebetin derece derece iyileçebileoeğini ümid ettiriyordu. Mulıürası Evliük Hayalsnda Masüdl musunuı? Muhtelif boylorda, çeşitl renklerde sahşa çıkonlan, doğru takvimli ve malumaflı Ece Muhtıraları senenin TENASÜL HAYATİMIZDA BOZUKLUKLAR kitabmda dünyaca meçhur KRAFFT EBİNG size saadeüa yolunu gösterecektir. Ön söz: Ord. Prof. Dr. FAHREDDİN KERİM GÖKAY 4 lira. ARİF BOLAT KİTAEEVÎ (Arkası var) ;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog