Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Vitat Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet GIOASI 26 ncı yıl Sayı : 9135 umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 TeiefonJar: Umumî Santral Numarası: 24298. Ya» İşleru 24299. Matbaa: 24290 19 5 0 YILI LUG ÎMİ RAGIP zengin muhteviyatı ile efien sen'eye^dedi artan okuyuculasurette hazırlanmış kuruştur. Pazar 15 Ocak i 950 Kanaat Kitabevî İ S T A N B U L Âdaylıklarını koymak istiyen Çin ve Japon komünist partilerinin Kremlin'e karşı cephe aldıkları bildiriliyor subaylarla askerî memurlar için tasarıya yeni bir fıkra ilâve edildi Kızıl Çin liderinin, Rusyadan ayrılmakta olduğu söyleniyor, dün sona eren Colombo Bu gibiler, seçim tarihinin ilânından itibaren 10 gün içinde ya emekliye ayrılacaklarını, yahud da istifa ettiklerini bildirecekler Konferansında da Asyada komünizmin yayılmasını önliyecek tedbirler üzerinde anlaşmaya varıldı Washington 14 (a.a., R.r A.P.) Avrupada giriştiği muhtelif hare ketlerde hezimete uğradıktan sonra faaliyetini Uzakdoğuya goturen Sovyet Rusyanın şimdi bu bölgede de muhim guçlüklerle karşılaşüğı bıldirilmektedir. Doğu A\Tupada patlak veren milliyetçilık hareketinin Çine ve Japonyaya yayıldığı görülmektedir. Ünited Press ajansınm bildirdiğine gore Dış Işleri Bakanı Dean Acheson, Çınde başgösteren Titocu« hareketın Çııun Rusyadan ayrılmasına başlangıc sayılabıleceğıni soylemıştır. Acheson. senato dış münasebetler komitesine, bu ayrılmanın, Çin komünist lideri Mao Tse Tung'un Arkası S a . 3, S ü . lde SovyetRusya Yeni seçim müşkül üzerinde çalıpalar Nasıl Rusyada bulunduğum müddat zarfında yaptığım seyahatlerin en merakhlarından bin «Kolos» çiftliğine gidişım oldu. Bıitün bunların Anadoluya bir Mııskovanın 78 kilometre şimafaydası olduğunu söyleyebilir miyiz? linde ve Yahromiy nehrinin suladıDevirleri atlajıp Cumhuriyete ge ğı arazide bulunan bu Kolos (Balelim; çünkü asıl kalkınma hamlelerimizin kaynağı bu rejimle başlar. Arka arkaya bizi harab eden seri halinde harblerden sonra belimizi doğrultmak ve memleketi imar etmek maksadile pek çok emek harcandığına süphe yoktur. Arada işlenen hatalar. boşuna yapılan masraflar. heba olan alm terleri bir yana. Onları mazur gbrelim. ktisad fakültesi oçrencileri arasında yapılan munazara. inEanı derin derin duvündıirücü bir mevnıa dokunuvor: «Bu?üı;kü şartlar altında Anadoluyu fikir volu ile kalkındırmağa imkân vat mıdır?» Anadolu. başlıbaşına Türkijc demek olduğuna eöre, sorunun ehenımiyeti kendiliğinden ortadadır. Gerçi, bir fikir snoru olarak Üniversitemizde tatbik edilen munazara tekniği. kazanan tarafın ıle.i surduğu fikiılere değıl. o fikirlerin işleniş ve ifade edi'is tarzma des>er vermekiedir. Meselâ cvvelkı guiı ku karşılaşmada hakemler «Anadoluvu fikir yolu ile kalkındırama>ız. Çunkiı bu iş herşeyden oııce iklisadî şartlara bağiıdır. teziı.i «avunan ekipi galib ilân etnıi>ler Bu. aksi duşunrenın nıııtlaka saKaı olduğu manasına almamaz. Fakat bir munazara olarak değıl de, rozmek zorunda bulunduğıımu/ bir dava olarak ele aldığımız zaman suali aeaba nasü cevsJdasdırabile«eğizdîr? Anadoluyu. yani Türkiyeji kalkındırmak davası, lıizim şöjle oo>le kırk vıllık bir davaınızdır. Itiraf edelim ki. şimdive kadar bu davanın ruhunu ivicc kavradığurıizı iddia etsak bile ispat edemeyiz. Tanzimattan bu yana. butun eayretlerimiz kucuk bir zumrenin, zaman zaman i\i nijetlere de da>ansa battâ ülkiıcü bir ateş taşıdığı da olsa, nihayet nazarhat sınırını aşan, bir ozenti jlmaktan çıkarak realite\i kucaklayan bir neticeye varıtıis mıdır? Hurrivet. demokrasi. hukuk devleti, insan hakları diye aşağı jukan yuz yıldanberi çırpınıp duruyoruz. Bu çırpınmalarımmn şimdiki meıhalesi bi?i nereden nereje gotürmüstür? Evet. Batı kültürü ile yetbmiş vatandaşlarınıızın sayısı o zamandanberi bir hajli arttı, diyebiliriz. Dil bilir profesorlerimiz, eline usta operatorlerimiz, kafası işlcven mimarlarımız. mühendislerimiz bugün daha çok. Buyük şehirlerimizin kibar semtlerinde kaduılarımız çarşafsız geziyor. Siyasî ve medenî haklarda cinsiyet farkı tanımıyoruz (lazariyatta). Daha fazla demiryolurauz. sekiz, on fabrikamız, bir miktar Jeep arahamız bulunduğunu da soyli>ebiliriz. Fakat unulmıyalım ki Selimi Salis devrinde de alafranga pijano çalan hanımefendilerimiz, Avrupada tahsil gören gencleriaıi/ varmış. Sultan JVlahmud devrinde bunlann sayısı artmış. Abdulmedd İstanbulda opera oynalacak kadar ileri gitmiş. Daha sonriları bir nevi endüstrüeşme hareketine bile girisilmiş. Kremlin'e muhcdefet artıyor Ingiliz ve Fransız gazeteleri, Rusyada kanlı bir devrin başladığına işaret ediyorlar Londra 14 (B.B.O Ba'jnaı siyasî çevreleri, Rusyada idam cezasını yeniden kabul eden .tararnamenin ehemmiyetini belirtmektedirler. Ingiliz hiikumetinin resnî orşanl Daıly Herald şoyle demektedjr •Bu karar gösterir kı, Rusyada muhalefet ve hoşnudsuzluk vayılmaktadır ve bunu onlemek için sar Arkası Sa. 3 Sü. 3 te Komibvonun toplantılanndan bir intıba Ankara 14 (Telefonla) Seçim vam etmiştır. Bugunkü gorüşmeler kanununu üıcelıyen komısyon, bu sırasında hazu1 bulunan Adalet Bağun de öğleye kadar çahşarak baş . kanı Fuad Sirmen. subay ve askerî lıca ehemmiyetlı maddelerden bıri memurlar hakkında bu ınaddede olan milletvekılhğine adayhğıç ne bir hukmun yer almadığmı ileri şskılde konacağını gosterjn 26 ncı surmu? ve bir fıkra ilâvesini istemadde üzerinde muzakerel ;nne de ' Arkası Sa. 3, Su. 2 de Orgeneral Muğlah ve arkadaşlarının muhakemesi Askerî Yargıtay mahkemenin görevsizlik kararmı bozdu Mısır Kralının Formoza'va dönen B»y*f , radyoda konuşurken Kral Faruğun ev!en«ceği s3ylenen kızın nişanha, böjîe tlr şeyJen habsriın yok, diyor Yurddavedünyada kış şiddetlend? Erzincanda sıcaklık sıfırm altında 38 dereceye düştü, Amerikada bin otomobil karlar altında kaldı Dun şehrimizde hava bir derecej mulâyım geçmiş, guneş damlarda ' ve caddelerdeki karların bir kısuıını erıtmistır Bu tabiî temizliğe hız veren Beledıye ameleleri de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları kaldjrmağa başlamıştır Gece don yapmasına rağmen bugun Ankara 14 (Telefonia) Vanm kar yağmadığı takdırde sokaklar Özalp ılçesınde 33 vatandaşın kurâaki kar tamamen kaldırılmış ola şuna dızılmelerile ılgılı gorulon emekli Orgeneral Mustafa Ma^lah cakür. Arkası Sa 3. SıL 4 te Arkan Sa 3. Sü. 6 da Em«kli Orgeneral Mustafa Muğlah mahkemede GELİR VERGÎSİ ÂSmaıı görüşmeleri Schuıran'ın Batı Almanya liderile müzakereleri başladı Bİasraflaffn ve deftere İşletme defteri veya bilânço defteri tutmak zaruretinde bulunanların durumu hakkında izahat Dörtte üçü Nuh Nebiden kalma usullerle yapılan İir ziraat YAZAN şak) çiftliğini 1947 temmuzunda gezdık. Bugun Amerikan Dış İşleri Bakan muavinlerınden olan ve o zamanlar Bakanlığın Avrupa işlsri başkam bulunan John Hickerson ile, ziraat ataşemız Joe Bulık de bu seyahate iştirak etti. Yanımıza noshovada 3 ytl: 70 Paris 14 (R.) Fraımz Dış Işleri Bakanı Schuman ıls Batı Almanyanm siyasî liderlerı arasındaki Danışma Bürolanna müracaatte nununu daha iyi anlamak için çok görusmelere bugun Bonn şehrinde bulunan vatandaşların kendi va çalıştıkları gorulmektedır. Bu habaslanmıştır. Sarre meselesinin gor^işmelere ziyetleri üzerinde h(ssasiyetle dur reket, menmunıyetle karşılanmak Arkast Sa 4, Su. 7 de mevru teşkil ettığı bıldırılmektsdir. dukları ve yeni gelir vergisi kaBatı Almanya Basbakanı Adenauer bugunkü toplanüda Sarre hakkında Fransız hiıkumetinin plân larını reddetmiştir. Fransa, Sarre madenlerinm uzun vade ile kiralanmasım ileri sürmüştü. Yeni bir Rus Alman andlaşması Frankfurt 14 (A.P.) Dortmund Arkası Sa 3. Su 3 te ıBedell Smiih tercüman olarak da, elçiliğimizdeki en kıdemli Rus memurlardan Filıp Bender'i aldık. (Uzun müddet yabancılar j'anında çahşan butün Toplanhda bir konuşma yapan Ruslar gibı. sonradan Filip de tevİç İşleri Bakanı D. P. nin son kif edilraıştir.) Arkası Sa. 6, Sü. 3 te beyannamesine de temas etti Balıkesir 14 (Telefonla) C. H. P. Balıkesir İl kongresi bugün İç İşleri Bakanının, Genel Sekreter Muavini Cevad Dursunoğlunun, İzmir Bolge Müfettisi Süreyya Özgeevrenin Ankara Bolge Müfettisi Muzaffer Akpmarın ve Balıkesir milletvekillerınin istirakile açıldı. Atatürke ihtiram sukutu ve İs Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bahkesir C.H.P. İl kongresi Asansörle duvar arasında teci bir öltim Fakat son yirmi beş yıllık çalışmalarımıza hüktneden zihniyet de daha ziyade fikir ve nazariyat alanında kalmamış mıdır? Köylümüzün kaçta kaçı toprak sahibi edilebildi? Kara sapan ziraati kaçta kaç nisbetinde makineleşti? Istihsalimizin artıs temposu nasıl bir grafik çizmiştir? Yol davamız ne dereceye kadar çozülmüştür? Bu suallere gbğüs kabartıcı cevablar bulmak güçtür. Kabul etmeliyiz ki biz daha ziyade davalarımın n teorisi ile vakit geçirnıiş. kafamızda kurduğumuz hayali gerçek sanarak kendi kendimizi avutmaya çalısmışızdır. Böyle olunca da hürriyet, demokrasi ve millî refahı arttırma gibi bir takım güzel niyetlçr bugün bir nevi >azı ve söz edebiyatı olmaktan bteye geçememektedir. Anadoluyu kalkmdırmak 5çin biiyük küçük hepimiz kafamızdaki tatlı hayalleri cebimize koymalı ve Italyan Bankası memurlarından 69 yaşlarmda uzunca bir miiddet lutfen belimize Yorgo, dün sabah saat 9 30 da bir ışini takib etmek kadar çamura gömulmeyi kabul bu uzere Sırkecıdeki Aynıze hanına gitmiştir. Yorgo yurmalıyu. >ADİK NADİ üjuncu kattaki asaasöre binmek isterken araiığa ziraat mühendisleri Ankara 14 fa a 1 Makinist okulu derneğinin. Tarım Bakanı Cavid Oral ve ihtisas yapmak üzere Amerikaya gidecek 28 yüksek ziraat memurunun şerefine vermiş olduğu çayda Tarım B?kam Cavid Oral ziraatçi arkadaşlarla bir arada bulunmaktan zevk duyduğunu belirterek demiştir ki: « Türkiye ziraî ve ekonomık kalkınma iddiasile ve kararıle büvük ve kat'î adımlar atmakta mem leket ziraatinın modernleştirılnıesi teknik ziraatin medenî memleketler zıraati se\dyesine yükselülmesi için imkânları nisbetinde herşevi yapmaktadır. İşte ziraat sahasında çok i'erledüşmüş, asansörle duvar arasında kalarak ezilmiştir. miş ve yukselmiş olan Birlegık ABu fecı kaza neticesinde Yorgo ölmüştur. Hâdise et merıkanın ziraat tekniâınden ıstirafında ^tahkıkat yapılmaktadır. Resmimiz, facia sah fade etmek için Eönderilscek olan nesini gosteriyor. Arkasx Sa. 3, Sü. 6 da Fibdelfiya 14 (A.P.) M Kralı Faruğun yenıdsn evlencneâ hâdisesinde ismı eeçerı ve Bırlssmış Mdletler tsşkilâünda çalış^n iktisadcı Zekı Hsşim tugün Amtrıkaya dcnmuştür. Hatırlarda Oıduğu gibı bazı ga^eteler M:sır KTJLh Farukun Zeki Haşimin 16 ysşındaki nışanhsı Ner.man Sadıkla e*. lenmeğe karar verdiğini ve Zeki Haşimın de bu yuzden nişanlıs ru Kırklareli 14 (Telefonla) Sol eşi Medıha Ertekinin istinabe ifa bırakmak mecburiyetinde kaldığifi» bildirmişlerdi. cu muharrir Sabahaddin Aliyi Bul desi okunmuştur. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te garistana kaçırırken sopa ile öl Arkası Sa. 3, Sü. 2 de dürmekten sanık Ali Ertekinin duruşmasına bugün de Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. j Duruşmaya, tanıklarm istinaoe yolile alınan ifadelerinin okunmasile başlanmıştır. Evvelâ, sanık Ali Ertekinin, hâdiseyi kendisinin bizzat gidip habeı verdiği hususundaki iddiasını teyid Büyük Türk dostunun doğumunun 100 iincü >ildönümü için gösterdiği şahid Anadoluhisarı münasebetile bir toplanh yapıldı ve şehrimizde oturduğu polis karakolu odacısı Feridenin ıfadesi okunmuştur. Feride, ifadeev ziyaret edildi suıde Ali Ertekini evvelden tanıdığını söyledıkten sonra şu malumatı verıyordu: c Ali Ertekin bana bir gün gelip Emniyet âmiri Sedad "Beyin adresini sordu. Ben de öğrenip karısı Medıhava bildırdım. Başka bir şey bılmıyorum » Muteakıben sanık Ali Ertekinin Ali Ertekinin dünkü durusması Zeki Hâşinı Sanığın karısı, kocasmın para icin adam öldüremiyeceğini söylnyor Pierre Loti'nin kaîırası dün taziz edildi Urla hükumet konağı yangını Maliye kasasındaki para ile 70 bin liralı.'t pulun ne olduğu anlaşılamadı İzmir 14 (Telefonla) Urlada çıkan yangın, bu sabaha karşı sondurülmüş, yalnız hükumet konağı yanmıştır. Alt katta bulunan AdliÜuyon Fransez'de dün yapılan toplanüda bulunanlar ye dairesinın bütün evrakı kurtarılmışsa da ilk kattaki kaymakamBüyük Türk dostu Pierre Loüjtür heyetinin tertib ettiği bir tophk, Maliye, Nüfus, Tapu ve Plân nin doğumunun yüzürcü yüdönüı lantı yapılmıştır. Toplantıda şehria dairelerinden hiç bir şey kurtarı mii münasebetile dün Ünyjn Fran , tanınmış sımaları, kültür adamlarj, ~ Arkast Sa. 3, Sü. 7 de sez salonlarında Türk Fransız kül1 Arkast Sa. 3, Sü. 5 te •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog