Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Ligelerin 9, 10, 11 sînif MİLLÎ SAVUNMA BİLGİLERİ kitabı çıktı İstanbul, Galata posta kutusu 1448 umhuriyeî fcü (ICI .013/1 ' OİJ+ TelgraivemektubadresfcCumlıuriyet, tstanbul Posta fcutusu îstanlnıl No. 24» Telefonlar: Umuool Santral Numarası: 24298. Yaö İşleri: 24299. Matbaa: 24290 347 ncı sayı Ç I K TI KURUCUSU.YUNUSNADÎ Cumartesi 14 Ocak i 950 Sovyet Rusya, kanlı bir temizlik arifesinde Yüksek Sovyet Şurası 3 sene evvel kaldırılan idam cezasını yeniden kabul etti Batılı çevreler, Kremlin'in kat'î bir tasfiye yapmaya çalışacağını söylüyorlar. Rusyadan geletı raporlara göre Beria Malenkov grupu Stalin'in kaymbiraderi Kaganoviçi de temizledi Mısırdaki seçimin netieeleri ısırda yapılan genel seçim tamamlanmış ve Vefd Partisi kesin bir ekseriyet karanarak iktidar mevkiine geçmiştir. Seçimlerin geniş bir hürriyet içinde yapıldığı ve hukumetin tarafsızlıktan a>rılmadığı Vefd Partisinin sağladığı kazanclardan bellidir. Vefd Partisinin kazanması, yalnız miHiyetçiliğin galebesi demek değil. bundan başka arazi sahibliğine dü\anan derebeylijnne ve bu derebejliği hima\e eden bütiin kuvvetlere karşı milleAnkara 13 (Telefonla) Seçim tin galib gelmesi demektir. kanununu inceliyen geçid komisVefd. evvelâ yabancı işgal ile sayon bugün de çalışmalarma devam vaşan ve bu çaveyi gerçekleşiiren etmişür. Adayların tesbitani gostsbir siyasi partidir. Ajnı parti daha ren 26 ncı madde üzerinde saatlerce sonra Mısırın ictimaî hayatını iler Arkası Sa. 3, Sü. 2 de letmeyi gozetmiş ve bu yolda çalışmağa başlamıştır. Vcfd'in en büyiik tasası Mısırın on beş milyon fellâhını serflik vaziyetinden kurtarmak, ve bilhassa uç derd ile ciddiyetle savaşmaktır. Bu üç derd. iimraüik,.vhastalık ve .yoksulluktur. Mısır halkmın yaşayış seviyesini Battığı bildirilen Truculent denkaltısı yükseltmenin asgarî çaresi, progEkonomi Bakanı dün Bü'ra ramlı çalışarak ve halkı bu uç Komisyonunda izahlarda derdden kurtarmak olduğu halde fellâhı istismar edenîer bu durumbulundu dan hoşlanmamışlar ve Vefd PartiBatskltklann kurutulAnkara 13 (Telefcnla) Bütçe sini parçalaya parcalaya vok etmek Komıs\cnu bu?un de Ekonomi ve >oiunu tutmuşlar, bunda ax çok da masma cair olan tasaTioaret Bakanhğı butçesini goruşmuvaffak olmuşlardı. muştur. Dunku muzakerelerde ıleri rının birinci müzakereÇünku Vefd'in parçalanması, dasürulen noktalara cevab veren Veha fazla onu tasfiyeye yaramıştı. si dün sona erdi dad Dicleli ezcumle şunları söyleBu parçalamayı en çok teşvik eden mıştır: tarafın «Saray» olduğu söyleniyorsa Ankara 13 (Telefonla) Denizli « Karadeniz bolgesinde bu yıl da işi bunu daha fazla mürteci ve milletvakıli Reşad Aydınlı ve Bur Arkası Sa. 3, Sü. 6 da zengin paşaların gayretine atfetmek dur milletvekili Ahmed Ali Çınadoğru olur. Bunlar sarayın kendi nn, Tapu Kanununun 15 inci madlehlerine hareketini temin etmişler Arkası Sa. 3. Su 3 te vc Saray da Vefd hukumetini iki Istanbul sokaklarında karlar temizlenij or defa iktidardan azletmek zorunda kalmıştı. Bu azillerin birincisi 1936 Londra 13 (B.B C) İkinci nehrinın ağzı açıklarmda bir İsveç da, Vefd"in İngiltere ile Mısırın is Ankara 13 (Telefonla) Muhte mektedir. Bazı illerin diğer vilâ metreyi aşmıştır. Dünya Harbi esnasında 20 Japon tankerile çarpışmış ve batmışür. Ankarada bu sabah hararet detiklâlini gerçekleştiren muahedcyi lif bolgelerden alınan haberlerden yetlerle munakale ve rr.uhaberatı gemisini baürmış olan İngiliz «Tru Denizalünm 80 kişilik mürettebaimzalaması uzerine vuku bulmuş, anlaşıldığına göre, yurdumuzda bü kesılmiştir. Alınan haberlere gore recesi sıfırın altında 20 dereceyi Uç ahşab bina culent» denizaltısı dün gece Taymıs Arkası Sa. 3. Su. 2 de ikinrisi 1944 senesinde Vefd hukuk bir soğuk dalgası hukum sur birçok illerde karın kalmlığı bir Arkası Sa. 4, Sü. 7 de tamamen yandı metinin Muttefikleri tularak MaUmumî seçim tarihinin geriye reşal Kommel'e karşı galib gelmeGELİR VERGÎSİ: atıîm^sı ihtimali var lerini desteklemesi akabinde vuku bulmuştu. Paris, 13 fR ) Moskova radyosunun bildirdiğine göre, Yuksek Sovyet Şurası, fevkalâde bir kararname ile evvelce kaldırümış olan idam cezasmı yeniden kabul etmiştir. Resmî Sovyet haberler ajansı Tass, vatana ihanet edenlerin, cası^luk yapanların ve sabotaj hareketlerine girişenlerin asılacaklarını açıklamıştır. Sovyet Yuksek Şurasınm fevkalâde kararnamesi derhal mer'iyete girmiş ve Sovyet radyolarile gazeteleri bu haber uzerinde durarak Sov>et halkma bildirmişlerdir. Rusvada idam cezası bundan uç sene evv^l kaldırılmıştı O vakit komunistler bunu propaganda mevzuu yapraışlar, Sovyetler Birliğini meden! bir memleket olarak göstermeğe çahşmışlardı. Hattâ o tarihte Dış tşleri Bakan muavini olan Vichinsky, idam cezasmın kaldırılmasıni «tarihin bir dönüm noktası. olarak tarif etmişti. Diğer Uraftan, Tass ajansmın da belirttiği gibi. Sovyet Yüksek Şurasınm bu fevkalâde kararnamesi, işçi sendikaları, inşaat ve kultür birliklerinin talebleri üzerine derhal tatbik mevkiine konulmuştur Belirtıldiğme göre, Sovyet Rusya dahilinde mevcud muhalefet bilhassa ışçı sendikalarile insaat ve kultür bırliklerinde Eorulmektedir. Arkası Sa. 3. Su. 6 da Bütüıt yurdu şiddetli bir soğuk dalgası kapladı Siyasî partiler, teşkilât kuramadıklan bölgelerden aday gösteremiyecekler Seçim Tasarısının mühim bir maddesi Seçim Komisyonn faaliyet halinde Bu husus Karma Komisyonda sert tartışmalara yol açtı. tadil teklifleri kabul edilmedi Dörtyola 22 senedenberi ilk defa kar yağdı. Bazı ilçeler mahsur vaziyette kaldılar. İzmitin kenar mahallelerine kurdlar indi Ana sanayi kanun tasansı Dün bir İngiliz denizaltısı battı Bir İsveç tankerinin sebebiyet verdiği kazada 65 kişi öldü Nühim bir kansm tasansı Yedikulede dünkii yangm Yunan seçimleri Bunun iizerine 1945 yılının ocak ayında seçimler yapılmış, Vefd Partisi bu seçimlere iştirak etmemisti. Seçimlere ancak bir azınlık istirak etmiş, fakat bu azınlık, çoğunluk sayilmış ve kazananlar iktidar mevkiini ele almışlardı. t'midleıe gore bu azınlık hükumetini, herkes, hakikî bir coğunluk hukumeti sayarak itimad edecek ve Vefd'in artık ölmuş olduğuna inanarak bu hükumetlere ve bu hükumetlerin dayandığı partilere guvenecekti. 1947 de Moskovadaki «Stalin oto Motörlerin kunılduğu kısmın öFakat iş böjle olmadı. Çunkii bu azınlık hükumetlerınin zâ'fını mem mobil fabrikası» nı gezdim. Fakat nünden geçerken de aynı şeyi söyleket de. haric de takdir etmiş ve fabrikanm bir çok kısımlarını gör ledıler. Halbuki geniş bir sürme kabu hükumetler meraleket dahilinde meme müsaade etmediler. Bu kıpının açık kalan 30 santim kadar hiç bir ciddî iş başaramamışlardı. sımlarm ya bazı sebeblerden dolayı aralığmdan içerkini görüyordum. Bundan başka bu azınlık hükumet faaliyet halinde bulunmadığını, ya Motörlerin kurulma işi tam faaliyet lerinin devrinde korkunc bir takım hud da işçilerinin öğle paydosu yap halinde devam ediyordu. felâketler de başgöstermiştL BunBununla beraber, kendim de vaktığını ileri sürdüler. ların biri tedhiş faaliyeti, diğeri konjürıizmin ilerlemesi idi. Tedhiş faaliyeti, Vefd'i yıkmak isteyen taraflarm en kuvvetli iki Başbakanını kurban etmiş, ve bü•tün memleket bu tedhiş faaliyetile mücadeleye mecbur kalmıştı. Bu tedhiş faabjeti Vefd'in eseri değildi, çünku tedhişçilerin hedeflerinden biri de Vefd ile Vefdin reisi Nahas Paşa idi. Vefd'in en tamnımş şahsiyetleıiııden bir kaçı imha olunmuş ve Nahas Paşayı da ortadan kaldırmak için muteaddid teşebbüsler vuku bulmuştu. Komunizme gelince o da bir baş belâsı olarak kendini gbstermiş ve buııunla mucadele etmek memleketin yığın yığın kuvvetini istihlâk etmişti. Gene bu zayıf hükumetler, beynelmilel alanda hiç bir muvaffakıyet kazanamamış. Filistin harbinde feci bir muvaffakıj etsizüğı ovtmekten başka bir şey japamamış, Nokraşi Paşanın Birleşmış Mılletlere başvurarak Mısır ve Sudan meselelerini halletmek istemesı de bir netice vermemişti. Elhasıl bir azınlığı ekseriyet gıbı gostererek iktidar mevkiine yükselen hükumetlerin durumu son derece fecidi ve Vefdin asıl kuvvetini elinde tutan Nahas Paşa bu duruCUMHURİYET Arkası Sa. 3, SiL S te Sovyet ağır sanayiinin dış cephesi ve içyüzü A r k a s ı S a . 2. S u l d e Moskovada 3 >>"• 69 Lokantacılar imâlci grupuna ayrıldılaf Bir VAZANıBedell Smlth tile otomobil fabrikasmda çalışmıs olduğum için, fabrika hakJcında iyi bir fikir edinmek imkânını buldum. Esas itıbarile bu otomobil fabrikası diğer her hangi bir memleketteki benzerlerinden pek aşağı degildi. Her üç dakikada bir buçuk tonluk çok kimseler, envanterin nasıl tanzim edileceğini Danışma Bürolarmdan soruyorlar Gelir veya esnaf vergisine tâbi Damana Bürolarına müracaat etbazı vatandaşların, kendi durum tikleri gorulmektedır. Bu vatandas , ları hakkmda, bağh bulundukları ların çoğu, toptancı veya imalci olup ' Yeni Yunan Basbakarı Teoto". Is malıye şubelerile anlaşamıyarak Arkası Sa. 4, Su. 1 de j (Yazısı 3 uncu, 7 yıl Giresan ormanlarmda yaşıyan dcliler İstanbula getiriliyorlar Dünkü yangından bir görünüş Dun saat 11 de Yedikulede, İmrahor mahallesinde Aliefendi Çeşme sokağrnda 16 numaralı Vartavana aid 2 katlı ahşab evden yangın çıkmış, az 6onra bütün binayı sarmıştır. Bu sokaktaki evler bir Arkası Sa. 4. Sü. 8 de Valinin radyodaki konuşması Gökay fa.'tirlere yardım ve âsayiş işlerine temas etti Istanbul Vali ve Belediye reisi Prof. Dr. Fahreddın Kerim Gökay, dun, saat 21 de İstanbul radyosunda bir konuşma yapmıştır. Prof. Gökay, vazifeye başhyalı iki buçuk ay olduğunu, şehrin muhtelif ilçelerindeki hemşerilerinin derdleşmek uzere kendısini davet ettıklerini, bu arada Istanbulun bir çok ilçelerini gezdığini belirterek konu?masaıa başlamış ve îo7!=;ıe devamla: Arkası Sa. 3, Sü. 7r<Je* (Soldal deli ikizlcr yakalandıktan sonra Giresun muhabirimizle gbruşürlerken, (sağda) çıplak deliler givdirilmelerini müteakıb Ycunst 4 üncü sahıjemizde < Bırak temaşayı,. AliJ Gelde Vrti beyin radyoda yapacağı konu$nm£i dinliyelim!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog