Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ÇORAPLARI Bayanın çorabıdır \ Fiatı: 590 Krş. v umhuri j ı Cuma 13 Ocak 1950 ~* Her yerde arayınız. 26 ncı yıl Sayı : 9 1 3 3 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Toprak ve Petrol Ofis işlerine dair tenkidler Bütçe Komisyonımda Ticaret Bakanhğı bütçesi görüşüldü, bir milletvekili Toprak Ofisi ihtikâr yapmakla itham etti süren hatiblere Bakan cevablar verdi Ankara 12 ıTelefonla) Butçe komisyonu bu sabah toplanarak Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı butçesini muzakereye başlamıştır. Komisyon çahşrnaları sırasnda Ahmed Remzi Yuregır, Nahid Pekcan, Abidm Potoğlu, Tahsin Coskan, Kemal Turan, Ahmed Oğur, Hasan Polatkan, Ahmed Tahtakıhç sbz almışlar, Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu tstanbul No 248 Teieionlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Vazj Işleri: 24299. Matbaa; 24290 artinin beklenen n edildi Umumî af meselesi Tebliğde, baskı yapıldığı takdirde D. P. nin seçime girmemek zorunda kalabileceği belirtiliyor Ankara 12 (Telefonla) Demokrat Parti Başkanlığı bu akşam geç vakit beklemlen tebliğini matbuata vermiştır. Tebliği ehemmiyetine binaen aynen bildırıyorum: «•Partinin umumî faaliyet ve siyaseti hakkında teşkilâtı tenvir etmek, genel idare kurulunun mahallî vaziyetler üzerinde tenevvürünü sağlamak ve icabmda ban meselelerde teşkilâtm fikir ve mütalealarını almak maksadile tüzüğümüzün yırminci maddesine gore, yılda ıki defa yapılmajı lâzım gelen toplantıların birincisi bütün ^lâyetlerden gelen 153 delegenin iştirakile 7 ocak 1950 günü Ankarada yapılmıştır. Toplantıda genel idare kurulu ile Parti Meclis grupu, yüksek ve merkez haysiyet divanı azaları ve parti müfettişleri de hazır bulunrauşlardır. Parti Başkanonın ikinci "İktidar mevkiinde bulnnanların bütün bu ihtimalleri gözöniinde hulundnrnaları ve memleketi Muamele vergisinin de âdil bir şekle konulmasını ileri fena âkıbetlere dnşürecek bir hareket hattı takibinden ihtiraz etmeleri lâzıudır,, Hava ordumuza dair İstanbul C. H. P. 1 1 ujuk Millet Meclisinde, bir milletvekili tarafınaffa taraftar Başkanı dan verilcn sual takrjıi ü/crine ha\acı!ığımıza aid bir koAnkara 12 (Telefonla) Umumî nuşma japıldı. Sual takririnin mevbir af ilânının derpiş edildiğine dair • zuu, daha zi>ade isin esasına degil. tahminler, bizim büdığimize gdre,; Eskisehir ha\a tumen karargâhı ile bunun bir zaruret haiini aldığınl Innirdeki lamir ta\\are atoljesi gosterçn sebeblere dayanmaktadır. yerlerinin dcğistirilmesi sebeblerine, Bununla beraber vaziyet, henüs hava ordusundan çıkarılan uçucuMeclis çevresinde ve bir kulis faaların neden çıkarıldıklarına, Etiliyeti mahiyetindedir. Resmî hazırmesgudda japtınlan bina. jol \e lıİdar safhasına intikal etmiş değil A r k a s ı S a . 4, S ü . lde eeşmeler gibi tâli ehemmij eti haiz dir. Bundan önce bir iki defa aynt bahislere dairdi. maksadla harekete gecümış, hattâ Meclisteki bu konuşma uzeritıe. bir defasaıda Adalet Bakanlığında ordunun iç işlerine dair konusmalazırlık mahiyetinde bazı çahşmalaMeclisin, martın ilk haftasında fesih karan lar yapıldığı icin gizli celse >apıl Arkası Sa. 4, Sü. 6 da masını istiyen ve ordunun işine kavereceği ve seçimlerin 23 30 nisan arasmdaki rışılmaz dhen muhterem generalin • pazar günü yapılacağı söyleniyor bu fikirlerine istirak etmediğinıi. çünkü ordunun gizli tutulması icab Ankaradan şehrımizdeki parti mesini teşkılâtma bıldırmıştır. eden askeri esrarmın bunlar olmaDünkü tipide Köpriiden bir görünüş Partınin salâhiyet sahıbi sozcüdıeını ve Bu\uk Millet Meclisinin mehafılıne gelen haberlere eore ordunun islerine karısması lâzım C H P. Genel Sekreterliğı. 950 "se lerınden biri dun kendısıle gorugeldiğini musaadelerilekısaca çımlermde gosterilecek milletveki şen bir arkadaşımıza şu izahatta Başkan. Marshall plâıu memle Arkast Sa. 4, Sü. 2 de ketlerini tek bir istihsal bölgeka>detükten sotura asıl mevzua ge li adaylarırun şimdiden tesbit edilsinde ^oplaıımaya davet etti lijromm. • . ' Ordu birliklerinin \e tamir atöl GELİR VERGİSİ İstanbuldaki esnaf, hastanelerine V«?ington 12 fAP.) Baçktn yelerinin yer değistirmesi, idarî, sialâka göstermiy orlar Truman bugun Kongreye suuduğu yasi. stratejık ve teknik sebeblerle bir raporda Avrupanm Marshall yapılır. Bunu geçelinı. Hava ordutstanbul Esnaf Hastanesini Koplânı memleketlerini, millî okonosundan cıkarılan ucuculara gelince, ruma ve Yardım Cemiyetinin yıllık lerini «270 milyon nüfuslu tek bir sayın Bakan bunlann sıhhî durumkongresi, dün saat 14 te Eminönü. istıhsal ve ticaret bolgesi haline larının uçusa kifavetsizliklerinden Halkevinde yapılmaştır. sokacak şekilde. kaynaştırmaya dolayı çıkarıldjklarını sriylüyor. HaKonereyi Vali ve Belediye Reisi tesvik etmistir. va ordusu >er hizraetlerinde çalıOrd. Prof. Dr. Fahreddın Kerira fanlar haric, uçuculann sıhhî baEkonomik İsbirliği İdaresi taraokay, Sağlık Müdürü Dr. Faik kımdan uçuş kifayetleri. daima fmdan hazırlanan raporda, AmeriYargıc!, Ticaret Odası azalarils Eozönünde lutulacak mühim bir kanın yardımının Avrupa ekonokalabalık bir esnaf kütlesi alâkaymeseledir. Hem kendi can emnijetmısıni, plâna dahıl 16 devletin bu la takib etmistir. leri. hem malzemeyi siyanet. hem rakidal adımı tehlikesiz atabileToplantıyı ^dare heyeti baskanı de hava ordusunun savaş kudret ve Bütün yurdda hüküm süren ka malden esen sert bir fırtına ile y Kâzım Yorulmaz açmış ve kongre cekleri bir dereceye kadar kuvvetkabiliieti bakımından ııcucu persorakış ıki gündenberi şehrırruzde de ğan kar İstanbulu beyazlara büru başkanhğına Kemal Yarar lendırdıği kaydedılmiştir. seçılnel. daima sağlam. rinde. bir halk siddetini arttırmıştır. Evvelki gün müştür Hararet derecesi sıtrın mıştır. tabirile çakı gibi olmalıdır. Sıhhî ve başlayan kar dün bütün gün dealtmda 7 ye kadar düşmüş, kann Bılâhare. 1949 yılına aid hizmet teknik kabilivet bakımından istenivam etmiş ve bir ara tipi halıni kalınîığı bazı yerlerde 30 santımi ve hesab raporları okunmuştur. len kifayeti haiî olmıyan uçuculaalarak seyruseferi. bilhassa deniz bulmuştur. İdare kurulu çahşma raporunda nn kava ordusunun yer hizmetleseferlerini felce uğratmıştır. Şi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ezcumls şoyle demlma'vtedar: rine, yahud baska hizmetlere a>rıl«Bugune kadar polikluukîerimiması zaruridir. 234 011 hasta gelerek musyena Etimesgudda yapılan binalar ise, gormuş ve 11,220 sı jatmıştır. çok yorucu ve >ıpratıcı olan mesBu yılbaşmda 42 yatakla devTa» 'lekleri dola\ısile ucucuların istira Arkası Sa. 3. Sü. 6 da hati ve binaenaloh sıhhati bakıSopa kullanan polis, mından elzem tesislerdir. Sual takrıri sahibinin en muhim niimayişçileri dağıttı SÖ7Ü. hava ordusunun ta^five deŞil. Atina 12 (A.PJ 1000 kadar tabi'âkis tak\iye edilmesi lâzım pellebe bugun Aüna unıversıtesinde diğine dair olan ihadesidir ve a«.ıl r Acheson, şimdiden Sovyetlerin Mançurya ile toplanarak Kıbrısm Yunanistana ü ehemmij etle iıspp 'n«le durulması hakı lehinde ga^teriler yapmışlardır. icab eden tnesele de budur. Mogolistanı ilhak ettiklerini söyledi ! Sopa kullanan Atina polisi, gösteriIkinci Dünva Harbi hava ordusu| cılerin İngiliz elçıhği binası önürıde nun büyuk ehemmivetini ırtık, Washington 12 (AP.) Bırle çurya ile Dış Mogolistanda bu ave Atınanm diğer meydanlarında kat'iyetle ispat etmistir. Hava orşik Amenka Dış Işleri Bakanı meiiyenın tamamlanmış tulundutoplanmalarını önlemiştir. dusu goklere hâkim o'madıkca kara Ankara 12 (Teîefonla) M?m j Danışma Bürosunda faalijet Dean Acheson bugün Millî Basın ğunu beyan etmistir. Numayişçiler sokaklarda geçid leketmıze tayin olunan İsrail e>.si. : ordusu da. donanma da kendiîerine Kulübünün tertiblediği bir cğle Elıahu Sason yerli ve yabancı gadü«en vazifeleri \apamazlar. Artık Gelir vergisi kanununun tatbi perakendeci durumunda olan ve resmi yapmaya teşebbus etmisler, Amerika Pasifik filosunu yemeğinde yapüğı konuşmada, Azetecilerle bugün saat 16,30 da An • •zafer sungulerin ucundadır^ \eci katı karşısında henuz nasıl hare esnaf muafiyetıne girenlerin topla fakat polis tarafmdan dağıtılmışlartakviye ediyor merikanm Uzakdoğu siyasetini karaPalasta bir basın toplantısı 7esi kuvvetini ka>betmistir. Bunun ket edeceklerı hususunda tereddud mak zaruretinde bulundukları fa dır. Bulgar Elçisi Yordan Çobanov gözden geçirirken, Rusyarun şimdi Alamedo (Kaliforniya) 12 (a.a.) yapmışür. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 4, Sü. 7 de I • yerine «zaferin anahtarı goklerde eden mukellefler arasında toptancıÇinin kuzey eyaletlerini Sovyetler 90 avcı ve pike bombardıman vçağı Konuşmasına, Türk basınının ol ' dir» dije yeni bir \ecize ortaya ataBirliğine ilhaka gıriştiğini, Man Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 4 te • biliriz. Bunu sdjlerken kara ve deniz ordulannın ihmal edilmesi lâzım geldiğini kasd ve iddia etmek aklımızdan gecmez. Bu sütunlarda >a7dıeımız \anlarda, tam ve kıfayetli bir milli müdafaanın kara. hava ve deniz ordulannın ahenkli ve e.'it kudrette olmaları lüzumu üzeElçinln. Sadakın son barinde daima ısrarla durduk. Bu oryanafa hakkında, Bulgar dulardan birinin ötekilere nazaran hükumetinin görüşlerini zaiıf kalması. millî müdafaayı akbildirmesi muhtemel satır ve diğerlerinin yiıkünü. jani vazifesini çok ağırlastırır. İkinci Dünja Harbi. bu hususta sa>ısız Bır muddettenberi Sofyada buliiKomünistler köylulere karşı hiç misallerle doludur. Yarmın harbinnan Bulgar elçisi Çobanof, dün sade, hava ordusu. İkinci Düma Har bir zamanlar yakınlı.< duymamışlarbah beraberinde eşi, iki çocuğu ve bindekinden daha mühim roller oy dır ve duymazlar. Geçen 6ene, hizmetçileri olduğu halde şehrimize nıyacaktır. Bu itibarla Türk hava Rusyada ziraat vergıleri kanunu gelmiştır. Elçi, gazetecilerle konuşordusu da daima birinci plânda tu değıştırıldiği zaman. konulan yeni maktan çekinmiştir. tulmak .mevcud imkânlar ve sart hukumler karşısmda en koyu ko Arkası Sa. 3, Sü. 4 te ların müsaadesi nisbetinde kuvvet munistler bıle urpertıler geçirdiler. lendirilmek lâzımdır. «Pravda» ve «İzvestiya» gazeteHava ordumuzda. binlerce kilometre mesafeye giderek düsmanın lerınde neşreciılen yeni kararname mühim merkezlerini bombardıman ^ojle baslıyoı: cdecek uzun menzilli. ağır ucaklar«Çıftçılerın, bostan mahsulleri. dan mürekkeb stratejik ha\a kuv sığır ve gayri ziıai mamulât gibi vetleri bulundurmak. bugünkü sart smaî kaynaklannın verimleri dolalarımız içinde. mümkün değildir. jLsile kazancları arttığı goz onunFakat göklerimizi düsman bombar de tutularak ziraat vergisinin artdunan uçaklanna ve diğer hava tırılmasına karar verilmiştir » Seçimleri kazanan Nahas birliklerine kapayacak, kara ve deKararnamenın bundan sonraki kı r Paşa, hükumeti kurdu niz ordularunızla isbirliği > apacak sımlarında hangi vergilerin ne kadar çesidli hava teşkillerimizi koruyacak Kahire 12 (A.A.AJ».) Vefd kuvvetli avcı birliklerine kat'î ihti arttırıldığı bildırilmektedir. Bu akuvvetli avcı birliklerine *».,. ...» ^^ ^ a ş a ğ j ^ ^ £ n f a d a Partisi lideri Mustafa Nahas' Paşa bugün yeni kabineyi kurmağa dayac vardır. nisbetinde bir artış bulunuyor. O vet edilmiştir. Eski Başbakan HuseBugünün avc, bırlftlen ise, sur ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ yın Sırrı Paşa katinesının i=tifasını ABiuır* tf.iv ^"A lajj mtıyaı lardan da yarım vergı Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Sovyet Rusyada devlet siftliklerinde mu>u ziraati Muhalefetin endijesi ı Arkası Sa. 2, Sü. 1<U Bakanlığın işleri hakkında gdrüslerini belırterek bau tenkıdlerde bulunmuşlardır. Bu arada Ahmed1 Remzi Yuregir, Tarım Satjş Kooperatiflerinin iyi çalışmad ğmı t| bazı suiistimallere ıneydan verıldiğını. soylemiş, buna misal olarak bilhassa Çukurovadaki bir #uıistimal hâdısesını gostermiştir.( Arkası Sa 3 Su 6 da Seçim tarihine dair tahminler Truman'ın Kongreye raporu Toptaıtcı ve perakendeci vasıflan işin sualler Danışma bürolarına yapılan müracaatlere verilen karşılıklar İstanbul Trakya yolu katdan kapandı Kış. bütün yurdda şiddetle hüküm sürüyor, denizlerde de fırtma siddetini arttırdı İstanbul Esnaf hastanesinin durumu Kıbrıs için Âtinada ııümayiş Rusya, Kuzey Çini ilhak ediyor Israil Elçisinin demeci Moskovada 3 En koyu komüıtîstleri bile ürpertetı yeni vergiler VAZAN: Bedell Bulgar Elçisi dün geldi Smith Mısırda yeni kabine Arkası Sa. 3, Sü. gtel .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog