Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

r Yenı" s o y ı s ı y fe/kolâdı 26 ncıyıl Sayı : 9 1 3 2 umhuri KURUCUSU.YUNUS NADÎ Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbu] No. 246 Tciefoalar: Umumi Santral Numarası: 24293. Yazı Işleri: 24299. Matbaa: 24290 19 5 0 YILI ULUĞ , TAKVİMİ RAGIP Cep takvimi zengin nmhteviyatı ile seneden seneye adedi artan okuyuculannı tatmin edecek surette hazırlanmış ve satışa çricarılmıştır. Fiaü: 135 kuruştur. Perşembe 12 Ocak 1950 Yayan: Kanaat Kitabevi İ S T A N B U L Alelaceie çıkarılmaları arzu Radyo ücretlerine Bazı tasarıların komisyonlardan geçmeden heyeti Maliye Bakanı Başbakan adına dün mnıuniyeye sevkı içiıt Mecliste dtin teküfler yapıldı bu kararı Meclis kürsüsünde bildirdi Ingilterede verilen secim kararı ilen kanun lasarıları yan kanun tasarılarınm bir an evvel Meclis gundemıne almması, hararetli tartışmalara vesıle oldu Oturum açılmca kursuye gelen Yakub Kaigav. «Mılletlerarası posta anlaşmasının onandığı maiumdur Bu anlaşmaya esas olan ikı kanun tasarısı vardır Bunlardan bırı telgraf ve telefon dığerı posta kanunu tasaıılarıdır» dedı Ehem zam yapılmayacak Yeni devreye daha 89 ay varken yapılan bu teklifler. münakaşalara Bir milletvekili, Bakanın beyanatından sonra, bu noktanın bir daha ve sarih yol açtı, son kararı Meclis Başkanlık Divanı verecek olarak teyid edilnesini isteyince Bakan kârsüden, zam cihetine Ankara, 11 (Telefonla) Meclisin bugunkü miyetine binaen komisyonlarında bir an evvel muzakerelerinde. komisyon çalışmalarının hızincelenip, Meclis gundemine alınması istendi gidilmiyeceğitti ikinci bir defa teyid etmek mecburiyetiıtde kaldı landırılması. senelerdenberi bir turlu çıkarılamıUlaştırma komisyonu sözcüsu Vehbi Sarıdal, bu kanun tasarılarınm 1948 de hükumet tarafından Meclise getinlırken, komisyonun bunu inceleyıp raporıle bırlıkte Meclis Baskanlığına verdiğım, Başkanhğm da. Adalet Komısyonunun mutaleası alınmak üzere tasarıyı buraya havale ettiğini icab eden değışıklıklerden sonra butçe komıs Arkast Sa 3. Su 2 de Ankara 11 CTelefonla) Bugünfcü Meclis muzakerelerinde, Afyon mil» letvekili Kemal Özçobanın 1950 yılj' radyo ücretelrine yapılacak bir misli zam hakkmdaki sozlü sorustma Maliye Bakanı cevab verdi. Başbakan adına konuşacağuu kaydeden Maliye Bakanı İsmail Rüştu Aksal, 9'6'937 de çıkanlaa 332? saydı Telsiz Kanunu gereğin» ce, kendilerine radyo ruhsatı verilenlerden alınacak ücretin Bakanlar Kuruhmca kararlaştırıldığaa soyledî. Bakan gene bu karara gor» 937 de nufusu 10 binden aşağı olaa Arfcast Sa. 3, Sü. 6 da ünun haberlerine gore, İngiltcre hukumeti genel seçimin 23 subatta yapılmasına karar vermistir. Bu j ü z den yılbası tatili vapmakta olan eski meclis. tekrar toplannııyacak. Ingiltere seçım sa\ası için hazırlanacak \e 23 şubatta karaıını verecek tir. E«ki meclisin gelecek temmuza kadar çalısması mumkun olduğu Komisyon, 40 bin vatandaşa bir halde seçimlerin bu şekilde one alınmasının her halde bir takım ; e milletvekili seçilmesi esasuu bebleri \ardır .Bir de>ise gore simkabul etti diki halde iktidarda bulunan işçi ı hukumcti, muhim ve bujuk islere Ankara 11 (Telefonla') Seçim girismeden once memleket efkârını kanununu inceleyen komisvon, buyoklamak ve halk tarafından desgun de toplanarak çalışmalarına leklenip desleklenmediçini anlamak, devam etmişür Saat 10 da oturum bo\lece sijaset âlenıini kaplav ın açılınca, hükumet tasansmdaki tereddüdleri bertaıaf ettnek isteMesele bir sözlü soru ile 4 uncu madde ele almmıştır. Dormistir. Bugün Ingilterenin sijasî ufdün Mecliste bahis mevruu duncu madde aynen şoyledır: Noterlerde defterlerini tasdik ettiren mukellefler kunu kaplayan bu tereddüdün cn oldu. Millî Savunma BakaıTurkive Cumhuriyeti vatandaşbe]libjş]ı sebebi, bir taraftan memlanndan her 40 J}in JdeL. içtn bir nı izahlarda bulundu leket içlnde muhafazakârların İşçi GEÜR VERGÎSI: milletvekili seçilir. Nüfusu 40 Hnn' Partisine meydan okumaları, diğcr SultatıahnKd nmlindeki yanffından bir gorünüş Ankara 11 (Telefonla) Bugün den yukan olan seçim çevreleri taraftan Britanya dominyonlarının Mecliste, Afycn milletvekili Şahın için aşağıda gosterilen işlera yapıikisinde yani Avustralya ve ZelanLâçinin, Izmırdekı tayj'are tamir lır: 55 bine kadar 1. 55 bın birden dada işçi partilerinin iktidar mevatölyesile. Eskışehir hava 'tumen 95 bıne kadar 2. 95 bm birden 135 kilerinden düsmeleridir. İngiltere karargâhırun yerlerinin değiştinlbıne kadar 3 milletvekili seçılır. Isçi Partisinin bu meydan okumatnesi sebeblen, hava ordusundan Nufus mıktarı yükseldikçe milletnın ve bu hâdiselerin İngiüz genel çıkarılan uçucuların mıktarıle Etivekili sayısı bu volda arttırılır.» ovu üzerindeki tesirinin derecesini mesudda yaptırılan bına ve yollar Konuşan ırulletvekıllerınden bir ölçmenin her halde isabetli olacahakkın'laki sozlü sorusu. Mıllî kısmı esas olarak alınacak nuktarın ğını takdir etmiş ve onun için bu Savunma Bakanı tarafından cevab40 bın değıl 70 bin olmasmda ısrar kararı vermistir. Bu sayede ya şimlandınldı. Husnü Çakır Izmirda ederek bu hususta tarihî kıyasiadiki hükumet, halkm ekseriyetine 1925 senesinde bır tayyare tamir amalar yapmışlardır Bu arada soz dayandığını anlayarak programım tölyesi inşa edıldığıni son senelerde alan Fıkri Apaydın, her 50 bin için tatbika devam edecek. yahud seçimi denız tayyareleı ının hizmetten kal bır milletvekili çıkanlmasını ma Dün Ankara Universitesi kavbederek mevkiini eksemete hâdırılması uzerine bu atolyenın 1942 kul bır had olarak ılerı Eurmuş, ve kim olan partiye bırakacaktır. Gelir vergisi kanunile uzaktan kendi vaziyetlerini tam manasıle gorüşunü müdafaa etrmştir. Dığer bütçesi görüşülerek aynen de Eskışehıre nakledıldığıni, kaldı veya yakından alâkadar olan mıl anlamış değıllerdır. Damşma Bu bır kısım rnılletvekılleri ise. huki, Güzelyalı mevkiinde tayyare kabul edildi Diğer bir telâkkive gore Isçi Par yonlarca vatandaş. kanunun tatbimeydanı için musaid bır arazi butisi seçimleri yenilemeden bnce ye katzna geçüdıği şu sıralarda henüz rolarma muracaatte bulunan va kumet teklıfınm gayet normal ollunmadığını soyledı. Bu sırada Ge Arkast Sa 4, Su. 7 de A r k a s t Sa. 3, S u . lde ni bir bütçe hazırlamak ve meclise Ankara 11 (Te.afonla) Butçe neral Fıkri Tırkeş ayağa Jtalkarak: takdim etraek istemediği için, sekomisyonu bugun öğleden evvel cOrdunun iç işlerine daır konuşçimleri tacil etmek ihtiyacmı hissetÜsıversıteler teşkılât kanunu tamalar olu>"or Gızlı celse akdı lâmistir. Çiüıkü yeni bütçeyi seçimsansmı muzakereye başlamıştır. gece Suîtanahmed camii bir Arkası Sa. 3, Sü. 4 te den evvel hazırlamak ve meciise Bilhassa öğreüm uyelerinın kadro yangın tehlik«si atlatmıştır Camün kikata göre, hâdise şu sekilde vusunmak daha sonra seçimi kaybelarında görülen kabanklık dikkati avlusuna bıtişik tarihî bmalardan ku bulmuştur: Suîtanahmed Camiinin yanınderek iktidar mevkiinden ayrılmak çekmış, kadrolaruı tetkıki ıçm tabiri olan Hünkâr köşkü saat 20,50 pek ajkırı bir vaziyetin basgöster Arkası Sa. 3. Su. 3 te de çıkan bir yangın neticesinde ta daki Hünkâr kdşkü bır müddettenberı tamır edılmekte ve ınmesine sebeb olacaktır. Yeniden ikmamen yanmıştır. Yaptığımız tah Arkası Sa. 3, Sü. 7 de tidar mevkıine gelecek olan parti. muhakkak ki hütçeyi kendi programına gore hazırlıvacak ve bu bir baska parti olursa isçi hükumeti tarafından yapılan butçeyi bertaraf edecektir. O halde *ec!<nleri \eni bıitçeden evvel yapmak daha Rusva, hududlan içindeki bütün sahiblerinden ibaret olan bu mılbir ıneği. bır de infeğın danası varYeni kabineyi tekrar De doğru olacaktır. ıktısadi ve sınai teşekkülleri he letler hukumete karşı çetın bir mu mış. Bu adamcağız yeni kanunlara nuz tjmamile devletleştirmış de kavemet gostermektedırler. Gasperi kuracak • Bahusus yeni bütcenin ağırlığı, gore hukumete her sene 5 bin kiBaltık menleJîetlerine mensub lo buğday, 4 bın kilo patates, 15 kıhalk üzerinde fena tesir yapması ğildir ve bu sahada hâlâ yapılacaK Roma 11 <BBC. nin muhabiri melhuz olduğundan ve muhasım bır çok i | vardır. Bilhassa Baltık bazı kimselerle ıvloskovada ıken lo tereyağ ve 170 yumurta vermek bildırıyor) Italya Başbakanı S npolitikacıların bu teMri istismar et memleketlerinde devletleştırme ışı göruştum. Hepsi aynı şeyi anlattı mecburıyetindedir. Mahsulleri. bun yor de Gasperi bu akşam istıfa eîmeleri bekleneceğinden seçimleri ne daha başlanılmamıştır. Zira, lar. Bunlardan bıri Litvanyalıydı. ları verraesıne musaid değilse. geri yuzlerce nesıldenberi kuçük arazı On yedi hektar arazisı, bir beygıri, mışür. Yeni kabınenın gene de Gas Arkosı Sa. 2, Su. 1 de öne almanın bıına da mâni olacağı peri taı;afandan kurulacağına muşüche gdtürmemektedir. hakkak nazanle bakıhyor De GasElhasıl Mr. Attlee her halde bir Washington 11 (a.a.) Mr. I esasa göre şu şekilde hulâsa oluperi'nin maksadı, yeni kabineyi kur cok mülâhazaların tesiri altında seAcheson'un Ayan Meclisi dış işleri | nabilir: duğu sırada evvelce istıfa eden sağ komisyonunda söylediği nutkun çimleri subatta yapmağa ve eski (1) Japonya, Okinava ve Filipin cenahlı sosyalıst üç Bakan yeriie baa kısımlan bugün basına verilmeclisin tekıar toplanmasma mey Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Dr. Frank Marino dünkü Arkast Sa. 4, Su. 8 de miş ve bir kısmı Mr. Conally taradsn vermemeğe karar vermistir. toplantıda fından anlatıldığı gibi gizli tutulSubatta yapılacak genel seçime muştur. Neşrolunan kısmın en müîstırak edecek olan dort partinin him noktaları şunlardır: durumu ria hakikaten dikkati çekBirleşik Amerikanın Pasifiktemektedir. Bu dort rarti: Muhafazaki müdafaa hattı, Japonya ve Okârlar. Liberaller, İsçiler ve Komükinava ve Fihpınden geçerek Frannistlerdir. sız Hindiçinî de dahil olmak üzeKomünistlerin bu defa hiç olmazre guney doğu Asya devletlerine sa mebus sayılarını arttırmak niyeyardım etmeyi 'stihdaf etmektetile hareket ederek yüze yakın namdir > zed gostprecekleri bildirilmektedir. Bu sözler, Ameriksnın FormozaKomuni«tler yüze jakın namzed Şehrimizde bulunan Dr. Frank yı müdafaa etmesı ihümalini külhgösterseler de pek mahdud kazancMarino, dün bir basrn yen bertaraf etmemekte ve komülar temin edecekleri ve bu kazanctoplantısı yaptı nozmin Asyada yayılmasını durdurların me r n'eket siva^eri üzerinde mak için gayret sarfetmekten geasla müessir olmıyacağı temin olunŞehrimizde bulunan, Unesco mer ri kalmıyacağını göstermektedır. A m^Madır. kez teskılâtı musbet ve tabıî bılim merıkarun Uzakdoğu siyaseti, bu Fakat en çok dikkati ceken nokta, ler ikinci muduru Dr. Frank Mariliberallerin kalkınmaları ve dört no dun Park Otelınde bir basm topyüz namzed göstermeğe karar verlantısı yapmıştır. meleridir. Ingilterede liberallik. Isçi Parti'inin tenısıl ettiîi so<;yaHstToplantıda Unesco'nun Turkıye likle Muhafazakârların temsil ettiği mudurü Profesor Ratdb Berker de hazır bulunmustur. SRğcılık ara'inda bir oıta voldur. Londra 11 (B.B C ) 23 şubatta Denıek ki liberaller. memleketin Mr Frank Maııno muhendıstır ve gpen 'e<imde Muhafazakârları düJeo fızık ıle roket çalışmalarında yapılacak seçimler dolayısıle butün siyasî liderler seçim savaşıle bulunmaktadır. şürdüğünü ve İscileri kazandırdığımeşgul olmağa başlamışlardır. Bünı, bu defa İ«cilere karsı ho^nudsu?Dr. Frank Marino seyahatinin se tun partiler bu savaşa ehentmıyet luk belirdiğini gozonande tutarak bebini şoyle ızah etmiştir: vermektedirler. Mr. Attlee, savaşa milletin ikisi ortası olan liberalHğe « Paristen başladığım tetkık iştırak edecek ve halka hitaben teveccüh gostermesini umdukları seyahatımi Hindıstan ve Ortaşarkta nutuklar soyhyecek bakanlan seçicin ekserivet sağ'ıyaca'i derecede devam ettirdikten sonra Telâvıve de miştir. Sir Stafford Cripps bunlar Dunku karda eğlenen çocuklar namzed göstermevi muvafık gdruğrjıyarak şehrinize geldim. C.H.P. Istanbul İl Idare Kurulu dünkü toplanfasında arasındadır. Tatilını Mader adasmmüsler ve ona göre hareket etmeji Şehrimizde evvelki gece başlayan Hararet derecesi, nakıs 2,8 e kadar ( dıye otobds seferleri de bozulmuşSeyahatimin gayesi bilimsel işbirkar dun de fasılalı olarak devam duştüğü için yollar buz tutmuşt ır tur. Otobuslerden bir kısmı lâstik liği merkezlerini ziyarettir. Ayrıca da yapmakta olan Mr. Churchıll, İstanbul Vılâyeüie Beledıyenın gonderılmıştir. Istanbul Belediy»» CL'MHURIYET etrmş ve aksam uzeune doğru şehır Londraya dönmek uzere hareket ayrılmasma daır hukumetçe hanr sinın mustakbel starüsünü tesbıt v» Bu yuzden nakıl vas.talan intızamı . lerıne zıncır takmadığı için yollarda ı Delhıde Uzakdoğu eS'tım. bilım ve etmişür. Liberaller lıderı Mr. Da^ Arkast Sa. 3, Sü. 5 te tamamen beyazlara burunmuştür. nı kaybetmış, oğleden sonra Bele [ lanan kanun tasarısınm bir suret; bu tasan hakkında mutalea beyaa Arkast Sa. 3, Sü. 7 de k Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. i. Sü. 6 da C. H. Partisı Istanbul il teşkilâüna Arkası Sa. 3, Sü. 6 4<*<~ Seçim kanununun müzakeresi Hizmetten affedilen havacılar Uzmanlara sorulan 6 sual ve cevabları Danışma Büroları kanunun bir çok hususiyetlerini ortaya çıkarmaktadır Komisyonda görüşülen bütçeler Suîtanahmed camii bitişiğinde yangın Tarihî Hünkâr köşkü dün gece yandı, Süleymaniye Doğumevinin bacası da tutuştu Fransız komünist lideri Thorez'e bolşeviklerin bir tavsiyesi İtalyan kabinesi Amerikanın Avrupa ve istifa etti Uzak Doğu siyaseti Achesson, Ayan Dış İsleri Komisyonunda mühim beyanatta bulandu ( Kış Şiddetini Arttırdı J Kuraklık ve Unesco'nun faaliyeti Belediye ve Vilâyetin aynlması kararı C. H. P. İl İdare Kıralu KomisyMi hükumet lasarısrnı letkike başladı Ingilterede seçim mücadelesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog