Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ÇORAPLARI Şık Bayarun çorabıdır ^JjJrJ^ Fiah: 590 Krş. Her yerde arayınız. 7 26 ncı yıi Sayı : 9131 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Teiefonlar: Umuml Sanfcal Numarası: 242S8. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 üyük romanı ğlu'nun siz eser Bizanslı tmparatoriçe Bastanbaşa heyecan. eiifika ve merak dolu büyük tarihi roman çürtı. TEO6ORV Çarşamba II Ocak 1950 Güven Yayınevi İstanbul Yapılan değişikliğe göre nüfusu 150 den fazla olan Demir Perde gerisinde ise kızıllar her köy bir sandık bölgesi sayılacak Karma Komisyon diin hükumet Peyk şeflerin, Kremlin'in yeni baltaîama] tasarısının 3 maddesini görüştü plânlarını tatbika giriştikleri anlaşılıyor Finlândiyayı tazyik 1 im kanununda Italya ve Fransada 5 inci degişiklikler yapıldı kol faaliyete geçti Ankara 10 (Telefonla) Seçim kanununu ir.celemekte olan karma komisyon, bugun de Denızli mılletvekili Dr. Behçet Uzun başkanhğında toplanmış, çalışmalarma devam etmiştir. Saat 10 da toplanan komisyonJa gene tasarının heyeti umumiycri üzerinde görüşmeler olmuş. bu arada iki ayn tezi müdafaa edener, kâh demokrat memleketlerdin misaller verrnişler, kâh memleketın bugünku durumunu uzun uzadıya anlatarak fikirlerinin kabulu için izahlarda bulunmuşla.dır. S6z alan milletvekillerinden blr kısnu nisbî temsil usulunün mem leket menfaatlerine daha uygun olacağını iddia etmisler, diğer bir kısım da ekseriyet usulünün mem leket realıtelenle tamamen bağdaşacağını söylemişlerdir. D.P. milletvekillerinden Kema! Eeytinoğlu, karıunda hâkimiere verılen salâhiyetin azlığı üzerinde durn>uş, hâkimlerin seçım kuriıllarında, heyetin diğer azası gibi, tek bir rey sahibi olmaktan başka bir rolleri olmıyacağ:nı' belirterek hâkimlerin adı üzerinde muessir bir kanunun tatbikatında husule gelebilecek her turlü aksaklıklarm butün mesuliyet ve külfetini onlara tahmil edip de salâhiyetlerini pek mahdud tutmanm doğru olanuyacağını, ileride husule Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Paris 10 (R) Stalinin Yaş gunü münasebetile Moskovada yapılan torenlerde hazır bulunan komıinist liderlerin Kremlin'den yeni talimat aldıkları hakkmdaki haberler teeyyud etmektedir. Bu komünist liderlerin, memleketlerine dönmeleri üzerine bu bolgelerdeki beşinci kolların yeniden kıpırdanmıya başladıklan bildiribnektedir. İtalyan komünistleri Son olarak Macaristanda yapılan Kominform toplantısında ve sonra da Moskova'daki gizli göruşmelerde ağır surette hücuma uğradığı soylenen İtalyan Komünist lideri Togliatti'nin ilk olarak harekete geçtıği zannedılmektedir. Dün komünistlerin, Modene şehrinde yaptıkları bir nümayiş esnasında grevciler ile polis arasında bir çarpışma olmuş, 6 kişi ölrnuş, yedi kisi de ağır surette yaralanmıstır. Kotnü Arkast Sa. 3, SiL 4 te arasında teraizleme hareketleri şiddetlendi, Bnlgar Dış İşleri Bakanı Poptomov Sofyada komünistlerin ikiye ayrüdıklaruu itiraf ediyori inlandiya. bütün medcni ve hür dünyanın se\ ei ve saypısını kazannm bir raemlekettir. Hürriyet ve istiklâline sahib olarak yasamak istiyen, kimseye hiç bir veçhile zararı dokunnuSovyet delegesi, Çüı temsil yan bu çalıskan. dürüst ve ciddî cisini konseyden oıkartama' küçük memleket son gü.ileıde Sovyınca toplantı yerini terketti' yet hükumetinin yeni bir notasile karsılasmıstır. Notanın, FinlândiyaNewYork 10 (R.) Güv yı tezyik etmek niyetile verildiği Konseyi bu akşam besbellidir. Bu notava gbre. Finlanyeniden başladığı vakit Sovyet dej diya bans muahedesinin hükümlelesesi Jaeob Malik, konseyın ayaı] rini ihlâl etmekte. Sovyetlerle FinGELİR VERGİSİ: zamanda başkanı olan Milliyetşj^ landiya arasında imzalanan «dostÇüı delegesi Dr. Tchiang'ın konsey'j luk, muahedesinin gereklerine uyden ahlmasını istemiştir. Başkaaj gun hareket etmemekte. «300 > harb Dr. Tchiang bu teklıfin, nizamna» suclusunu sahte isimierle ve sahte meiere göre. tabettiruip delegelcr»! vesikalarla girlemekte ve bunlan dağıtılması lâzım geldiğını ve boyj Sovyet Rusyaya teslim etmekten çele bir kararın aîınması için fevka| kinmektedir. Sovyet notasının Finlâde bir toplantı yapılması icab et«] landi\a>a kar« bu ithamlan üeri tiğini söyîemiştir. sürmesinden önce So\\et gazetcieri Milliyetçi Çin delegesini derhall bu küçük memleketi haslamak için attıramadığını goren Sovyet deleağzına geleni söylemekte. onu gesi Malik, bunun uzerine Guven•sağ» a dceru tema\ülle. batı devMükelleflerin tuallerini ve alınan cevablan bir lik Konseyüıi terketmiş ve Dr. Kızıllar tarafından geçsn sene Romada {ikanlan kansıklıklajrdan bir sahne letlerine karsı cflört» yapmakla, araya toplayarak olnıyuculanmıza »«nuyoruz hattâ pizli silâhlanmakla itham etdönıniy^egTnT bıldirmişür. mfclerdi. Bütün bu töhmeHerin heBygün Yugoslavya da ilk defa defi ise, Finlandiyaiıların Sovyetleolarak Güvenlik Konseyinde re «teeavüz» için hazırlandıklarını aîmıştır. belirtmek. Sovyet Rusyanm FinlanSüeo, Flâdelfiyadan gelecek diyayı daha sıkı bir tazyika tâbi hafta hareket edecek tutmasma yol açmaktı. Nitekim Sovyet gazetelerinin îsFiladelfiya 10 fA.P.) 90 vagon tediği oimus ve Sovvet Rusya. yeni ile getirilen tanklarla rırhh araba«Fransız güreşçilerinin bir iki sene sonra Merkezî Avrubir nota ile Finlândiyayı acı bir valar Formoza'daki Çm hiıkumetine pada iyi bir yer alabi leceklerini zannediyorum» zivete düsürmüstü. sevkedilmek üzere bugün FiladelfiRumlann pazar günü yapaBunu anlamak için İkinci Diinya yada bir Tiirk şilepine yükletilmışcaklan referandum esnaHzrbinin bitmesindenberi iki memtir. leket arasındaki münasebetlere bir sında hâdise çıkması Reading kumpanyası idarecileri, gö» atmak icab eder. tanklarla zırhlı arabaların OhioMamuhtemel İkinri Diinya Harbinin bitmesinki «bir mahalden Filadelfiyaya gedenberi Finlandiyanm tuttugu siyatirildiğini soylemisler. fakat sevka Lefkoşe 10 ( A P ) Rum papazset. hürriyet ve istiklâlinin artıkladilen malzeme hakkmda daha fazla ]lar tarafından pazar gunu yapılacak Bu seneki bütçede rını kurtarmak için tam manasil© tafsilât vermekten kaçınmıslardır. referandum esnasaıda komünisUeseçimler için £& tarafsızlığa sarılmaktı. Barıs andMalzeme, IsUnbuldaki bir firma r m d e Utirakile çıkabilecek hâdilaşması bu memleketi büvük fedaya aid olduğu soylenen 8,077 tonılâ seleri önlemek azmınde olan Ingilödenek aynlacak kârlıklara meebur etmisti. Finlantolik Mardin» şilepine yukletilmiş tere, Kıbrıs garnizonunu 450 kişilık diya arazisinin mühim bir kısmı askerî bır birlikle takviye etmiştir. tir. Şehir Meclisi şubat ayının bırin«j Rusyaya bırakılmış, bundan başka Sa. 3. Sü. 8 de Yunan ortodoks kili=esi adanm Yuci gunü mjtad butçe han bu memleket ağır harb tazminatı nanistana ilhakını isterr.ekte ve buDanışnM Bürosunda mükelleflere izahat verilirken toplantılanna taşlayacaktır. Be vermeğe zorlanmı?. üstelik bu memnun için de Rumlara kiliselere geledı; e Daimî Encumenı. Şehir Mec« leket Fin topraklarmdan Rusyaya Yeni gelir vergisi kanununun ilk bunlara salâhiyetli uzmanlarm verrek rey vermelerini tavsiye etmeklisine verılecek bütçe üzerinde in* müteveccih olduğu sanılacak her defa tatbikına geçilmesi dolayısile dikleri cevabları bir araya toplamak tedir. Kîbrısh Rumlann Yunaniseelemeler yapmsktadır. Geçen tecavüzî harekete karsı Rusya ilo bir çok mükellefin kendi vaziyetie suretile meydana çıkarılmıştır. Bir tanla birleşmek hususundaki hulelektrik tarıfesine vapılan zarrja birlikte harb etmeyi ve Sovyetlerin rini hâlâ takdir edemedikleri görul kaç gündur Danışma Bürolarında jaları komünist gruplar tarafından kapatılm^sma çalışılsn iki milyon göndereceği askerî kıt'aları kendi mektedir. Bu gibi kimseler hakika yapüğımsz tetkiklerde, buralarda ça da desteklenmektedır. liranm bu sene de tahsilıne imkâıkı topraklannda barındırmayı kabul ten gelir vergisi mükellefi midirler? hşan vergi uzmanlarınm, mükellefKıbrıs Valısi Sir Andrew \Vright Emin Soysal Halk Partisine hasıl olamıyEcağı cıhede bu açığ etmisti. Finlandiya bütün bn sart Yoksa gelir vergisinden muaf olup lerin en uiak ve en geniş derdlerile papazlara gonderdiği bir mektubda Nuri Hoca, Galata rıhtımında kendisini karsüıyanlar arasında niçin girdiğinl anlattı ne şekilde karşdanacağı belli de* lan yerine getirmeğe en büyük e da esnai vergisine mi tâbidirler? ne kadar yakından alâkadar olduktoplu dilekçeler terablemenın halBirkaç ay evvel Fransaya gitmiş Fransada, serbest güreş sahasın ğildir. hemmiyeti vermis. bütün taahhüd Her iki halde de mükellef nasıl ha larını, bunlar üzerinde hassasiyetle Ankara 10 (Telefonla) C. H. kın zihnıni karıştırıp heyecana yol olan Millî Güreş takımı antrenörü da, kendilerine has baa ayak oyun Bu sene yeni bütçe ile durduklarını görerek memmın ol P. Meclis Grupu bugün saat 15 te lerini ifa etmis ve Sovyat Rusyayi reket edecektir? Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Nuri Boytorun dün Ankara vapuru lan ve bir nevi sistemleri vardır. halk dileği mahalle yoUarırun ta1 tnemnun etmek. onun her türlü mü Bir ka^ gün devam edecek olan duk. Burada, Damşma Bürolarmaı Faik Ahmed Barutçunun başkanile memieketimize dönmüştur. Arkast Sa. 3, Sü. 6 da dahale ve tazyikından azade kalmak yazılarda, gelir vergisile uzaktan vergi uzmanlarını tebrik ediyoruz. lığmda toplandı. Oturum açılınca Arfcast Sa. 3. Sü. 5 te | * * * için her şeyi yapmıştır. Nuri Hoca kendisile görüşen bir veya yakından alâkalı milyonlarca bağımsız Maraş aıilletvekilı Emin arkadaşımıza seyahati hakkmda Finlandiya, Sovyet Rusyanm ses vatandaş kendi durumlarına tesadüf Şimdi Danışma Bürolarına en çok Soysakn Elbistanda Halk Partisişunlan eöylemistir: çıkarmamasını sağlamak için Mar edebilecekleri gibi, nasıl vergi ve sorulan sualleri ve alman cevabları ne girdiğini söyliyerek bu hususshall yardunının dışında kalmış, receklerini de öğrenmış olacaklar bir araya toplıyarak okuyucuları taki Gencl Sekreterlik tezkeresi€ Pariste 2 ay 10 gün kaldım, nin Meclis Grupuna geldiğîJii bilAtlantik Paktma iltihak etmeyi dır. Yazı, Defterdarlık Danışma Bü mıza sunuyoruz: Fransız güreşçi ve antrenörleri ile aklmdan geçirmemiş. İskandinavya rolarına müracaat ederek vaziyetBir vatanda?, Tekel 'bajiligi yap dirdi. Faik Ahn ed Barutçu bu ameşgul oldum. Fransanın muhtelif devletlerinin tedafüî konuşmalarına leri hakkmda bilgi almak istiyen maitadır. Gelir vergisi kanununda rada: <Ben de arkadaşımı size takvilâyetlerinden seçilen antrenörlere Arkast Sa. 4, Sü. 7 de istirak etmemiş, Sovvet Rusyaya vatandaşların sorduklan suailerle, Arkast Sa. 4, Sü. 7 de 18 gün ders verdim. Geri kalan odenmesi gereken bütün harb tazzsmanunda da güre^çilerle çalısminatını bdemiş, Finlandiya içinde tım. 35 antrendre, İnstitue NatioSovjet aleyhtarı herhangi harekenal d« Sport da ders verdim ve tin tnremesine engel olmuş, elha^ 18 gün binada Türk bayrağı asılı «1 Sovyet Rusyayı hoşnud etmek durdu. 35 güreş antrenörü arasında için basvurmadığı hiç bir çare bı2 tane de İnstitue National de rakmamıstır. O kadar ki herhangi Sport'un güreş hocası vardL bir dedikodunun ortaya çıkmasma Pariste bulunan 30 güreş kulümeydan vermemek için Rusya taKıbnsta tahrikâtta bulunan bir bünün 18 tanesinden seçilen 40 rafmdan beğenilmiyen piyesleri ve Yunanlı çocuklara hitab ederken seçme güreşçiye Grokoromen ve filmleri dahi menetmiş, hattâ daha ve serbest olmak üzere her iki stilileri gitmiş, harb suçlusu ve harb de de güreş oyunları öğrettim. esiri sa>nlan 148 kişivi de Rusyava Fransız güreşçileri Grekoromen teslim etmekte tereddüd etmemişkısmında çok az bilgiye sahiptirler, tir. 1947 senesinde Pariste Dıj îşleri serbestte ise birşey bildiklerini Bütün taahhüdlerine bu şekilde Bakanları Marshall plânı üzerinde saygı gosteren ve büyük komşuzannediyorlar. sunu hoşnud etmek istiyen Finlan ilk göriışmelerde bulunmak üzere toplanmışlardı. Bu görüşmeler sıdiya, bu uğurda her fedakârlıgı gdze almış ve yapabileceği. hattâ ya rasında Sovyet Dış işleri Bakanı Komisyon dün İstanbul Üniverpamıyacagı herseyi yapmıs olduğu Mblotov'un, şiddetli hücumlardan sitesile Teknik Üniversite sonra, kapıyı vurup çıkması bühalde netice olarak takdir mi edilbütçelerini kabul etti yük akisler uyandıran bir hâdise di. yahud şukranla mı karşılandı? oldu. Fakat bu hâdisenin en muAsla! him taıafı, Molotov'un kendi bsAnkara 10 (Telefcnla) Bütçe Çünkü bütün bu fedakârlıklann kımmdan büyuk bir hata işlemiş komisyonu bugün de İstanbul Üneticesi. onun >eni bir Sovyet no olmasıdır. niversitesile Teknik Üniversite B tasile karşılanması ve bu notanın Ankara 10 (Telefonla) Komüusyanm Marshall plânına işti bütçelerini göruşerek çalışmalanna ihtiva ettiği ağır talebler karşısın rak etmemesi. Doğu ve Batı blokdevam etmiştir. Öğleden evvelki nizm propagandası yaparak gore/da ne yapacağını düşünmesidir. lan arasındaki aynlığı daha fazla müzakerelerde komisyon üyeleri lerini kdtüye kullanmaktan sanık Demin anlattığımız gibi bu nota açmış ve bunu bir uçurum haline Üniversite imtihan yönetmelikleri 3 bğretım üyesiıün 4 üncü asliye ce300 harb suçlusundan bahsetmekte getırmiştir. Komünistlerin ayrı ve üzerinde tekrar durulmuş ve bu zadaki duruşrnalarına bugün de deve bunların Finlandiya tarafından düşman dünya olarak kabul ettikhususta gerekli hazırlıkların biran vam edılmiştir. Bugünku duruşmagizlendiğini iddia etmektedir. An leri her iki safın hududlsn ve çehevvel ikmal edilmesi istenmiştir. da profesör Pertev Naili Boratav latıldığına göre bu 300 suçlunun releri bu suretle daha kat'î olarak Bu arada fakültelerdeki öğrencile müdafaasını yapmıştır. 130 sahife israil elcisi itimadnamesini vermek üzere yaya geldiği sırada çoğu. Finlandiyalı kimselerdir. Ya çi7ilmış oluyordu rin muvaffakıyet nisbetinin üzerin tutan müdafaanın okunmaaı 45 ni. Finlandiyanm Rus>aya devretsaat svrmüştür. de durulmuş, bazı fakültelerde bu Fakat Molotov bu şeküde hareTelaviv 10 (A.P.) Turkiye ile betlerindş büyük bir inkişaf beİM liği Fin ülkelerine mcnsub kimsemsbetlerin düşük olduğu görülBoratav, 1937 de Almanyada i İsrail arasında diplomatik temsıl lerulmekte&ir, ket ederken düştüğü muhim hataCUMHURİYET nın herhalde farkında değildi. Zimüştur. leyhine yapJan ihbardan bashyarak cilerüı teatisini müteakıb, 1950 de 1949 yılının sonlarına doğru Tür* Moiotov, Marshall ile bir arada Arkası Sa. 2, Sü. 1 de Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da bu iki memleketin ticaret münase Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te t, Ariiosı Sa. 3. Sü. 2 d*m Konseyinde Güvenlik hâdise Defterdarhk Damşma Bürosunda faaliyet Mardin şilebi Formozaya silâh taşıyor Ingiltere Kıbnsta tedbir aldı Antreriör Nuri Hoca dün Fransadan döndü îstanbulun yeni yıi bütçesi C.HP. Meclis Grupunda Moskovada 3 yıi: 66 Türkiye ile İsrail arasında ticaret Bu ticareti genişletnek için İsrailden bir heyet geliyor Nolotov, Marshall plânını reddederketı hata işledi YAZAN: BedelL Smîth Üniversiteîer biitçeleri Sol temayüllii hocaların nüdaEaalan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog