Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Atatürke Hatıralar Gazetemizde Yurtus Nadi mukâfatı içın neşrolunan yazılar kitab halınde basılmıstır. Hiç bir yerde bulamıyacağınız bu kıymeth yazıları kutubhanenızde bulundurunuz. Siparişler: CUMHURIYET MATBAASI ISTANBUL AİD 26 ncı yıi Sayf: 9130 u m h u riyet KURUCUSUrYUNUS NADÎ Telgraf ve mektub »dresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 TeiefonJar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299. Matbaa: 24290 CELİR VERGİSİ Mükelleflerinin tutacakları ÎŞLETME HESABI Serbest Meslek Kazanç^ DefterleR Maliy* Vekâleti n%nunelerine uygun olarak iyi kâğıda basünuştOı Hususî Saüş Yerij Salı 10 Ocak 1950 İNKİLÂP KİTABEVİ (C.H.P.) içinde ciddı D. Parti Istişarî Kongresi bitti bir ihtilâf başgösterdi "Parti ıslahatçıları,, adı verilen bir zümre, Kurultayı toplamadan seçime girmek istiyorlar Muhalifler ise bu hareket neticesi on binlerce partilinin seçim gayretlerinin sarsılıp sarsılmıyacağını soruyorlar Ankara 9 Vilâyet kongrelerinden bıri, her şeyı iyi gider gorunen Cumhuriyet Halk Partısmde, şımdi, kurultayı toplayıp toplaraamak meselesinden bir ihtilâf çıkmıştır. Bu hususta bazı cereyanlar belırdığinden evvelce de bahsetraiştım «Parti ıslahatçıları, adı vtnlen bir zurarenin kurultayı toplamaksızm seçime gıtmek ıstedıklerı yolundakı söylenüler. ıhtüâfa daha cıddî bir mahiyet vermıştir. Kurultayı toplamamak fıkrinin, kaza, \ilâyet kongreleri bittıkten sonra ortaya Arkası Sa.3,Sü. l d e I Ankara. 9 (Telefonla) D P Istişarî I Kongresi, bugun de sabahtan akşama kadar çalışarak gündemindeki işleri bitırmiş ve çalısmalarına son vermiştir. Sabahlejdn saat onda. deleI geler, gene alfabe sırasıle konuşarak teşkilât I hakkmdaki bilgilerini anlarmışlar ve bu arada, partüerinin. ne gibi işler başardığını ve daha ne gıbı işler yapması gerektığinı de ortaya dokmuşI lerdır. Delegelerin konuşmaları saat 16 ya kadar I devam etmiş, bundan sonra, komisyonlardan gelen raporîarın muzakeresme geçılmiştır Komısyon çalışmaları, başhca iki muhim noktada toplanmıstır Bunlardan biri onumuzdskı I seçımlerde partinin takib edeceği hareket tarzı, seçımlerde yapılacak zaruri ma^raflar ve bunların ne şekılde karşılanacağı. ikincısi de, parti teşI kılâtının üzerine dusen vazifeler ve genel idare ı kurulunun bundan bo\le vapacağı ışlerdir. Rap'orlaup muzakeresı sırasında, onumuzds Genel İdare Kurulu bugün bir tebliğ yayınlıyarak alınan kararları açıkhyacak Dütıku oturumda Nenderes ve Köprulu birer nutuk söylediler, Partimn seçim listelerinde müstakillere yer verilip verilmiyeceğini Genel Kurul kararlaştıracak ki seçimlerde partice ne gibi tedbirler alınacağı uzunuzadıya anlatılmış, gostenlecek listelerin tesbiti şekli de gene görüşme mevzuu olmuştur. Bu listelerde müstakillere yer verilip verilmiyeceği de mutalea edilmiş, neticede bu hususta genel idare kunıluna salâhiyet verilmesi parü tuzüğune uygun gorülerek bu husus ıttifakla kararlaştırılmıştır. Mali durum Partinin mali durumuna gelince, bugünkü vaziyete gore, malî durum gayet memnunıyet verıcı bir haldedır Fakat. yeniden bır pıyango tertıb edümesi de isabetli gorulmuş genel ıdar« kurulunun bu hususta gereken işleri yapması kararlaştırılmıştır Bu dıleklerden sonra, her biri ayn bir ınceleme konusu olan işlerın birer temenni halinde genel idare kuruluna havale edıl Arkası Sa 3 Su 6 da Suriyede oetrol kavgası urijenin gecen \ıl icinde gecirdiği üç askerî inkılâb, çoktanberi unın uzadı>a bahis mevzııu olmakta ve burada bir takım srizli ovunların ovnandığı dikkati çekmekte\di. Bu inkılâblar ne\di ve neden dolayı birbirini takib etmektevdi? Neden dolayı bu inkılâbiar dışarıda hir takım memnunluklar veja bir takım hoşnudstızluklarla karşılanmakta \e Suriyenin dahili bir işi telakki edilraemektevdi? Burada hangi menfaatler çarpısıvor ve bu menfaatler hangi gajeler peşinde koşuyordu? . Biıira ötedenberi takib ettiğimiz hattı hareket. bu çeşid inkılâbların dahili birer hâdise olduğunu sanmak, cenub hududumuzun ötesindeki bu istikrarsızlıkların bir takım muzır ve tehlikeli unsurlar tarafuıdan istismar edilmesi ihtimalini deıpU ederek buna mevdan veriimtmesini temenni etmekti. Çunku bugun her istikrarsızlıjfi keodi menfaatleri nğrunda kullanacak olanlann dizginleri cle jfecinneleri biıtün Ortaşarkm eronivatini tehdid eder. bu da bizim son derece ınanık davranmamızı gerekleştirirdi. Bir bu arzu ve temenni ile hareket ettiğimiz içiu Surije inkılablarile alâkalı jabancı amilleri hiç bir veçhile kale almamak istemiş, hattâ bu volda >oylenen sözleri ka\da bile luzum gormemiş.tik. Fakat evvelki gıinkü NewYork Herald Tribune duıumu butun acıklıçile me\dana dokmuş ve tehlikejıirı ehemmi} etini belirtmiş bulunımktadır. Bu Amerikalı gazetenin neşrKatına gore Mareşal Husnu Zaım. Surivede iktidar mevkiini Fransanın dostu sıfatile ele geçirmişti. Onu takib eden Albay Sami Hınnavinin iktidar \erine geçmesi üzerine durıım değişmiş ve Surhenin siyaseti Ingiltere tarafrna donmuştiı. Suriye parlamentosu nerdesse Üıdun. Irak ve Surivevi birleştiren kararlar vermek uzereydi. Deıken Albav Edib Çicekli. iktidarı ele geçirmiş ve 3uri>enin siyaseti bir kere daha donmuslur. Cunku >eni rcıün. Kral Abdullahın ale\hinde ve Londranın alejhinde, daha fazla Paıis lehind>dir. Ürdun haric olmak iızere diğer Arab devletleıinin coğu da bu rejimi desteHeveceklerdir. Herald Tribune bu noktalara temas ettıktcn sonra asıl sbylemek istediği sozleri so>lemckte ve §u mutalealan vürütmektedir: «İngiltere ile Fransa arasrndaki bu ustıi kapalı mücadelenin ardında Ortaşarkın mahud petTol hikâ>esi vardır. İngiltere ile Fransanın iküsadi gaileler içinde bulunduklan \e MDskovanın ufukta kendini gösterdiği bu sırada, bn iki devletin kurtuluşlaruıı sağlayacak gemiyi sarsmaklan vazgeçmeleri daha isabetli olur. Çunkü gerek Londra, gcrek Paris, yirminci asrın oıtasında eski emperyali2™ °" jup'armı oynamnk istemezler.» Bucun bu sozlpr icinde bizi alâkalandıraıt en muhim nokta, jakın komsumuz Surhenin hurri,\et u istiklâlini ka>betmis ve sırf milli menfastlerini gozeten bir millî sijasft vcrine bir takım jabancı snasetlere baziçe olmuş gdıünmesidir SuH>e halkının bir takım taeallubleıe bosun îâmesinin. mukadderatını idare dizginini kendi cltnden kaçırmasma sebeb olacağı suphe goturmez. Eskiden. yani son inkılâblardan evvel Surivenin şuna ve>a buna alet olduğu jolunda hic bir soz işitilmiyor \e Surije huni.vet ve istiklaline değer veren bir memleket olarak sa>g» gorüyordu. Ardarda vaku bulan inkılâblar, Surbeye bu sıfat ve saygıyı kaybettirmiş ve bu yüzden komsumuz büyük bir ziyana uğramıştır. I Colombo C.H.P. lilerle muhalefet dün Konferansı Mecliste birbirlerine girdiler açıldı Yenî Gördes kasabasının yeri için yapılan müzakereler sert ağtz kavgalarına inkılâb etti Başbakan du» sabah Anltar» &t*sy«ıraa«ta kendisini kirçıliyan Bakanlarla bir arada Ankara 9 tTeîeîonla) Meclısın bugünku içtimamda Mardm milletvekıli Yusuf Mardının ış kaza'arüs me:lek hastalıkları, ıhtıyarhk ve hastalık sigortaları kanunlarının uygTilanmasırda, A abancı muess?=elerde çalışan ; abancı uyruklu çahıslarm durumlan hakkmdaki sozsorıiFuna cevab veren Çalışna Bakanı Resad Şerrvseddm Sirer, ?•karılan kanunların ınhısarcı bir ruh taşımadığım, ış yerlerınde çalışanlarm bu kanunların svmulune gırdıklerını ızah etrniştir. Bakan Lozan Colombo 9 (A.P. ve A A ) Britanya mılletler camıası konferaıısmda bugun bır nutuk soyleysn' Mr. Bevın umurnî vazıyetı gozden geçirmışbr Rındıstan Başbakaru •Nehnı soyle<iıği nutukta muahedesi hukumleril*, adı geçen Arkası Sa. 3, Su 7 de fcanunlarm bir aykırtlık teşkıl etmedığmı beyanla ejer ,oru sahıbi yabancı uyruklu şahısların bu kanundan faydalanmalar'nı ısüyorsa, kanun teklıfınde bul ınabıleceğıni hatırlattı Yusuf Mardın de kurîuye geierek, Lozan muahedesırın akd.nden evvel, memle'<etımızdekı yabancı müessejehrde çalışan yabancı uyruklu şahısların, bu kanunla| u n .alladığı faydalardan ıs^ıfade et. memeleri gerektığıni soyleyerek I Arkası Sa. 4, Su.. 7 de Seçim Kanununun tetkikine başlandı Dün, Karma Komisyonda Demokrat Partimn prensiplerde hükumetle mutabık olduğu anlaşıldı Millet Partisi sözcüsü, ekseriyet sistemi yerine nisbî temsil usulünün kabulünü istedi. Bu tasarı ile adlî teminatın sözde kalacağını söyledi Ankara 9 (Telefonla) Seçirn Kdnunımu ıncelijecek olan Karma Komısyon bu sabaiı saat onda Denızli mılletvekılı Behçet UZUD Baskanhğın<ia toplanarak çalışmala^ma başlamışür. Bugunku muzakerelerde hukumet tasansımn heyeti unvumıyesi üzeriiKİe komısyon üyelerile, komisyon haricinde 17 nulletvekıli konuşarak goruşlerıni açıklamışlar ve temennılerde bulunmuşlardır. Goruşmeler sırasında Demokrat Parti adına konuşan Muğla mılletvekıh Nuri Özsan, hükumet tasarısının prensiplerinde umumıyetie Ankara 9 (Telefonla) Toprak mutabık olduklarını, fakat teferru Mahsulleri Ofısinin faahyet sahasıatta bazı ayn görüşler taşıdıklarııu nı personel. mali yeterlik ve iubelirterek maddelere geçüince, bu zumlu tesislerın kurulması bakı Arkası Sa. 3, SiL 4 te Arkası Sa. 3, Su. 4 te Toprak Ofise yeni vazifeler Beden Terbiyesi ve Üniversite bütceleri Truman Ankara 9 (Telefonla) Bütçe komisyonu bugun, Beden Terbiyesi Genel mudurluğu bütçesile İstanbul Üniversitesi bütçesıni müzakere ederek kabul etmiştir. Beden Terbiyesi butçeâ muzakere edilırken soz alan milletvekılleri bazı dılekleri tebarüz ettirmişler ve BeTruman dün Kongreden den Terbiyesi için çıkarılan mecyeni butçe ile askerî burî mükellefıyet kanununun artık yardınun arttınlmasını tatbik edıhnemesini istemişlerdir. Marshall yardımının da Bu arada, Doktor Adnan Adıvar mecburî mükellefiyrt kanununun % 20 nisbetinde kısıltotalıter bir kanun olduğunu söymasını istedi lemiş ve bunun kaldınlmasının doğ ru olacağmı bildirmiştir. Ahmed Washington 9 (a a. A.P.) Remzi Yuregir, geçen sene YunaBaşkan Truman bugim kongreye nistanda yapılan millî futbol kar1951 butçesüe beraber bir de me şılasmasında takımımıza karşı yasaj göndermıştır. Truman, bu mesa]da yabancı memleketiere yapılan askerî yardımın arttırıl nasını ve geri kalmış memleketlera teknık ve sermaye yardımı yapılmasuıı istemiş ve şöyle demiştir: Kendi emniyetımız için lürumlu olan bolgelerde h'orrıyet ve İstıkraıın muhafazası için iktisadî canhlık ana şart olmasına rağmen îecavuze mâni olmağa kâfa değıldir > Askerî yardım Truman. «daha kuvvetlı müdafaa Arkası Sa. 3. Su. 2 de insatı hürriyetleri bütçesi,, ( Millî Eğitim Bakanmın îzahlarîndan sonra komısyon bütceleri kabul etti pılan eirkin teca\Hızden sonra, bu memleketle spor temaslannın kaldınldığını hatırlatarak. bugun gene bu temasların başlamasmdaki sebebi sormuştur. Yuregir, Millî Eğ tim Bakanlığından beden eğiümi şubesinin yarjnda bu umum mudurluğun aynı gaye için ^lıştığıru belirterek bu vaziyetın ^3m iş ve hem de tasarruf zihniyetıle kabili telif olamıyacağmı anlatmıştır. Hasan Polatkan da ban beden terbiyesi, bölge müdıirlerinin part reisliğı yaptıklarını zikrederek bunu hatah bulmuştur. Bundan sonra bazı mılletvekilleri de konuşarak goruşlerini açıklamışlar, bunu müteakıb, Bakan söz alarak Arkası Sa. 3, Su. 5 te Yaralılar hastanede Rusyamn atom bombası yapması harb ihtimalini arttırır nu? YAZAN: BedeU Smith Moshovada 3 Teknik Üniversite infilakı Teknık Uruversitede patlıyaB radyo etrafında Savcüıkça tahkıkata devam olunmaktadır. Bu ceo radvosunun, Universıtenin mo'tor kısrrunda çalışan Hasan Akgun adında bır gene tarafmdan yapıldığı Arkası Sa. 3, Su. S da Sahaflar çarşısında 25 bin liral.k kitab yandı Sahaflar çarşı^mda çıkan yanp n a a 25 000 lıralık eski kitao ve jazma e&erler yanmış veya harab bır haıe gehniştır. Bunların arasında büyük Türk feattatı Mustafa Rakımın yazısı ile Delâilulhayrat da vardır. Yalİkinci Dünya Harbinde Japonyada patlıyan ilk atom bombasının infilâkını gbsterir temsili resim nız ba kitabın değerı 500 lıra tahsiyasetinin dayandığı düşün le gayrımantıkî bir şey olur. Doğu bu kurumun elındeki vasıtalar da mın edılmektedır. Aynca gene Raemellerı gozden geçirdıkten üe Batı arasındaki ıhtılâfları sulh szaainın şuurlu ve husnj nıyctlı tiim yazısı divanlar aa enkazın bu sıvasette esash bır değı yolıle hal için Bırleşmiş Mılletler haıeketlerı sayesinde, gıttıkçe daha ıçuıden çıkarılmıştır. Arkan Sa. 2, «Su. 14* Sa. 4, Sü, 3 te olaoüecegını ummak Umamı buyuk gayreüer sarietmektedırlerii Suriyenin eski durumunu, eski vakar ve ciddiyetini kazanması gene kendi elindedir. Yeter ki bir j Rus sılkiniş ve mutepallibenin eliııdcn ce ve CUMHURİYET sonra ~ Arkan Sa, 3, Sü, 5 te igıklık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog