Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HİKMET BAYER YAGLI BOYA Malzeme ve sürme usulleri Bir amatör, bir boyacı. bir boya teknisyeni istediği gibi mükemmel ve temiz bir iş yapabileceğine kani olabilmesi için bu esere muhakkak bir göz gezdirmelidir. Fiatı 150 kuruştur. İ N K İ L  P K İ T A B E V * 26 ncı yıl Sayı: 9000 umhuriy KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu tstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Nunsarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290 POKER / Çarşamba 3 ! Agustos I O.O6 7taiik cllde Kızıl rejimi devirmeğe matuf isyanı hükumet kanla bastırdı Altı kişi ölÜMte, on kişi müebbed hapse, pek çok kinse de diğer cezalara çarptırıldılar k Şanlı ordumuzun dün Ankarada yaptığı büyük geçid resminden bir görünüs Yeni Taymis ir İngiliz sömürgesinde keşfedilen yeni bir nehirden bahsediyorum sanmayınız. Yeni Taymis, bizim Boğaziçine yakışürdığım bir addırYüzyıllardanberi insanların emsalsiz bir şiir ve hulya diyarı olarak beUedikleri bu harikulâde su şeridini biz Cumhuriyet devrinde elimizden geldiği kadar değiştirdik. Adeta Taymis nehri ile rekabet edercesine burasını bir endüstri bölgesi haline getirmeğe çahştık. Boğazın Rumeli yakası Bebeğe kadar zaten şi'riyeüen uzaklaşmıs, Iramvay yolu sayesinde şehrin içine girerek gündelik hay ve huya çoktan karışrnıştı. Daha sonraları şuraya buraya serpiştirilen ve maşallan mütemadiyen gelişen fabrikalar ise, Boğaziçinin o dillere destan güzelliğini yutmuş, sihrini ve tılsımını bozmuştur. Tanrının kıyılarında insanlar cennetten bir örnek görsiin diye özenerek yarattığı bu dünya parçasını biz ekonomik lıayatımızın mihveri haline getrrmiş vaziyctteyiz. İstanbul hemen bütün maddî ihtiyaclarını buradan gidermek yoluna sapmış gibidir. Kömür depoları Boğaz sahillerine dizilmiştir; benzin depoları da buradadir. rvundura eıtdijsfri». kjptoefe endüsfrıstl sisecam endüstrisi, ispirto' istihsal endüstrisi. tütiin işleme endüstrisi. gemi tamir endüstrisi ve şimdi aklıma gelmiyen daha bir 1«kım endüstri şubcleri kısa mesafelerle Boğazın iki yakasında yer almışlardır. Bazı ycrlerde gürültüden geçilmez, rüzgâra göre bazı taranarda kokudan oturulmaz ve hepsinden mühimmi hiç bir noktar'a insan Allahla ve tabiatle başbasa kalamaz. Kırk, elü yıl öncesine kadar bülbiillerin şakıdığı camm korular yanmış. mahvolmuştur. Boz kırı hatırlatan çıplak sırtlarda adı meçhul bodur nebatlar üremiştir. İyi bakılan bir kaç elçilik parkı nlmasa. bir lamanlar buraya insanların niçin hayranlık duyduğunu belki de idrak edemiyeceğiz. Nasıl oldu da bu hatayı işledik? Tanrının bi/.e bahşettiği bir yeryü7Ü eennetini kendi elimizle bu hale nasıl getirdik, hayret edilecek şeydir dogrusu. İstanbulun her tarafı su ile çevrilidir. Ekonomik kaygılarla sahile yerleştirilmesi gereken bir endüstri kolu için. biraz düşünülse. bu koca sahada yer mi bulunmardı? Paşahahçedeki şişe ve cam fabrikası Yedikulede kıırulsaydı acaba maliyet hesablarında iki kuruşluk bir zarara ıığrar mıydık? Benzin. kbmiir ve tütiin depoları Bakırköy açıkiarına jrötürülseydi, bundan ötürii iktis^dî bayatımız bir santim aksar mıydı? Hcr hansi bir sebeble Bcğaziçinin endüstriyel çalışmalara en uygun hir htilee olduğu ispat edilseydi hile edilejpezdi ya bu favdaya karsılık elden kaçırdığımız nimetierin bi/e neye mal olduğ^ınu he=aHavıp aıada bir nuıkayese ypnhk mı? Bir gün Türkiye bir turiaan memleketi olur ve İstanbul da turizm •»öltfclcrinin denizi haline gelirse, buraya koşuşacak yabancılar her seyHen önre Boğaziçini görmek, dünya ertebiyatında hahrı sayılır bir yeri olan bu şiir ve hulya kösesine çekilip orada bir kaç gün geçirmek istedikleri zaman karşılaıında ne bulacaklardır? Heniiz basit konforlıı bir tek oteli olmıyan sahillerde biz o zamana kadar nefis palaslar kurabilsck bile. burnuna çarpan kîisrle kokusu. kulağım •ırmalavaa Vekiç sesleri ve gözüne batan çıplak yamaHar arasinda yabancıyı hangi gibtellik mestedecektir? Afrika çöllerine kadar konforlu otrl her yerde vardır; asfalt yol; Amerikan barı da arfık lıpr mrınleketiıı malıtlır. Buraya çeleeek yabanrı bu gibi rahatlıklan anrak. yurdunuızun görülmeye ve yasanmaya değer giizelliklerini iyi (adahilmek için arar. Yoksa şık otc'dc nturmak. yahud da asfalt yclda kaymak hevesi ile seyahat eHme. Boğazicini. kendisine hiç yakısmıyan Taymis atmosfcrinden kurtarmak lüzumunu bir gün yakından dııyacagi7. O 7aman fabrika ve depoları hiıcr birer o kıyılardan uzal.laslırnıayı diisiineceğiz ve ne yazık ki bu bize çok pabahya mal olacak. Belki de Boğazın kendi elimizle mahvettişimiz büyüleyici şi'riyetini bir daha hiç geri getiremiyeteğiz. NADIE NAX>İ Prag 30 AP.) Komünist Çekoslovak hükumeti, hükumet merkezjni ele geçirip rejimi dsvirmek amacını giiden bir silâhlı isyanı bastırdığını açıklamıştır. Resmî olarak yayınlanan baberde, isyanm, bir baüh emperyalist devlet ile işbirliği halinae hazjrlandığı ve plânın bir surctinin de bu batı devletinin elçi r liğine bıraküdığı bildirUmektedir. Haberde aynı zamanda, bu İ£yana iştirak edenlerin, ihanet suçundan muhtelif cezalara çarptırıldığı ilâve edilmektedir. Silâhlı isyana iştirak edenlerden, aralarında 3 kadın bulunan 6 kişi ölüme, 10 kişi müebbed Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Rusya, Yugoslavyaya yeni bir nota verdi Bu nota da evvelküer gibi baştanaşağı küfürle dolu Zafer bayramı dün bütün yurdda heyecanla kutlandı Kahraman orcîumuz Ankarada muhteşem bir geçid resmi yaptı, İstanbuldaki geçid resmi de güzel oldu Orduya 592 subay katıldı Eu münasebetle dün Harb Okulunda güzel bir tören yapıldı 30 Agustos Zafer Bayranu dün yurdun her tarafında olduğu gibi şehrimizde de bü>ük askeri törenla kutlaamıstır. Törene saat 9 dan itibaren Birinci Ordu Müfettisliğinin Ordu«vi salonunda, tebrikleri kabul ile başlanmıştır. Taksim Cumhuriyet alarunda geçid resmine katılacak birlikler saat 9.45 e kadar yerlerini alnuş bulunuyorlardı. Saat 10.15 te merasim duruşundaki birliklerüı teftişi ve İstiklâl marşı ile meydandaki direğe bayrak çekme merasimi yapıLrruş Ankara 30 (Telefonla) Bugün iaat 16 da Harb Okuiu binasında, jkulun 104 üncü dönetaini İ3aşarı le bitiren öğrencilere msrasimle diplomaları verilmiştir. Törende, Kara, deniz ve Hava uvvetleri Komutanları, Askeri Şura üyeleri, Genel Kurmay ileri gelenleri, Amerikan Yardım Kurulu Başkanı General Mc. Bride, millet•ekilleri, Belediye Başkanı hazır bulunmaktaydılar. Törene alay sanağunn salona getirümesile başlanmıştır.. Bundan sonra hep bir ağızdan İstiklâl marşı soylenınis v» Avrupanıa komünist liderleri, Dimitrov'un cenazesi toreninde bir müteakıbcn Okul Komutanı Tümaroda: 1 Anna Pauker,, 2 Wilhehn Pieck; 3 Petru Groza; 4 Maresal general Fazıl Bilge bir söylev vereVoroşilov; 5 Maurice Thorez, rek demiştir ki: a 115 yıldanberi vatana ve orLondra 30 (B.B.C.) Yugoslavya ya, «Hayır, siz Slovenyayı iki elekhükâmetine şiddetli bir nota daha trik santralına sarhnız. demektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Tito, <Stalin, 1947 senesindengö'nderen Sovyet Rusya, Mareşal Titc ile arkadaşlarına yeniden «fa beri iki yüzlü bir siyaset takib şistlik, sahtek^rVk, korkaklık, iki ediyor» demişti. Rusya «Hayır yüzlülük ve yalancılıkla» itham et 1947 senesindenberi iki yüzlü simiştir. 3u akşam Moskova radyosu yaset takib eden sizsiniz» detarafından açık'.anan Rus notası, mektedir. Yugoslav ithîmlanna aynı şekikVî Yugoslavya, Stalinin Avusturcevab vermektedir. Notanın esas ya Başbakam Renner'e göndermevzuunu Sloven Karentiyası teş diği bır mektubdan bahsetmişti. kil etmektedir. Rusya, şimdi Yugoslav Dış İşleri Tito «Rusya, hakkınızı 50 milyon Bakanı Kardelj'in Vichinsky'ye Arkası Sa. 3, Sii. 6 da dolaıa sattı» demişti Notada Rus çelenkler Cumhuriyet atutına konmuş ve meydanda hazırlaaan kür Arkası Sa. 4, Sü. 7 de İstanbuldaki geçid resminde tanklar geçeılerken Başbakan dün Sıvasa vardı ve tetkiklerine başladı Sıvas 30 (Hususi) Başbakan doğruca Halkevine giderek çeşidli Şemseddin Günaltay, bugün saat teşekkül mensublarile görüşmüş ve 12.30 da şehrimize gelmis ve mera kendilerine, memleket meseleleri Arkası Sa. 3, Sü. 5 te simle karşılanmışür. Günaltay, Arab âleminde yeni siyasî cereyanlar Hindistarun da iştira. kile bir Şark Birligi kurulması isteniyor İran . Rus hududunda gerginlik Şarkışla ile Yıldızelinde birer konuşma yapan Günaltay, Kahire 30 (Hususi) Arab âlehalka, birbirlerile dost geçinmekpini tavsiye etti mindeki siyasi faaliyetler ciddi biî Teıtiste Von Craıtım Cochefyi ycndi Beynelmilel turnuva dün yapılan maçlarla nihayete erdi İstanbul beynelmilel tenis birinciliklerinin .iördüncü yıl müsabakaları, dün Tenis Dağcıhk, Eskrim kulübü kortlarında yapılan müsabakalarla sona erdi. Gümin ilk karşılaşmasını, tenis dünyasımn iki büyük şöhreti, Fransız Cochet ile Alman Von Cramrn yaptılar. Baştan sona kadar büyük bir heyecan ve zevk içinde takib edilen bu müsabakanın ilk setini Arkası Sa. 3, Sü. 1 d e îranlılar mühim takviyeler gönderiyor, tahkimat yapıyorlar Tahran 30 (a.a.) Resmî İran askeri makamlanndan büdirildiğine göre, 1500 mil uzunluğundaki Rusİran4ı.ududunu tskviye etmek maksadüe motörlü piyade birlikleri hudud bölgesine gönderilmiştir. Diğer taraftan 10 milyon dolar tutarmda silâh yardımı Amerikadan Irana gelmeğe başlamıştır. Resmi kaynaklar hududdaki durumun daha gergin bir hal aldığını kaydetmektedirler. Hudud bölgesinden dönen müşahidler, orada tahkimat yapıldığıru ve siperler kazıldığım bildirmektedirler. Başbakan Ankaradan hareket ederken garda Sıhhat Bakanı ile görüşüyor Yalovaya yüzecek sporcu Kasım Kurd, kavanm muhalefetinden Bozburun açıklanndan geri döndü Yüzerek Yalovaya gitmek üzere dün gece saat 1 de Ahırkapıdan denize atlayan 47 yaşındaki yüzücü Kasım Kurd ile genc arkadaşı Şaban Aykut, bu teşebbüslerini taraamhyamadan, dün öğle üzeri, kendilerini takib eden motörlerle şehrimize dünmüşlerdir. Şaban, yarışı Heybeliada açıklarında bırakm.ş. Kasım Kurd ise uzun bir müJdet daha yüzerek; Bozburun açıklarında çıkan kuv.vetli bir lodos yüzünden hakemlerden mahiyet almaktadır. Irakın, Suriye ile bir birlik kurmak yolundaki faaliyeti yeniden canlanmışür. Bu birliğin ilkönce siyasi ve askerî bir andlaşma mahiyetini alması son derece muhtemeldir. Böylece iki memleket çok esaslı meseleler üzerinde elbirliği yapacak ve bu elbirliğinin neticelerinden faydalana» caktır. Nuri Said Paşanın son defa Beyruttan geçerken bu esas üzerinde anlaşmalar yapmak maksadila Suriye ricalile tejnas ettiği anlaşıiıyor. Suriyenin bu noktai nazarı ka» bul edip etmediği henüz belli değildir. Çünkü Suriyenin, bu tarzı hareketi, Haşimilerin nüfuz ve tesiri alüna girmek için bir başlangıc sayması ve bu hareketten sakın Atina 30 ( A P ) Aralannda, tanda dahüî harbin nihayete ermiş ması kuvvetle muhtemeldir. Yunan çetecilerinin başkomutanı sayüabileceğine dair, Yunan hüDiğer taraftan Kral Abdullahı Abulunan başlıca asi liderler, esir Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Arkası Sa. 3, Sü 2 de edilen bir çeteci subayının bildirdiğine göre, Arnavudluk hududunu geçmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu haberi veren subay, • başkomutan Spiridon Gussiyas'tan maada, Yunan komünist partisi genel sekreteri Nikolas Zaharyadis ile asi Yunan hükumeti Maliye Bakanı Fanis Barzotasın da Arnavudluğa kaçtığıru ilâve etmiştir. Bildirildiğine göre, asi. siyasî ve askerî liderler geceleyin Gramos dağından inerek Arnavudluk hududunu geçmişlerdir. Yunan hükumeti genel kurmay süzcüsü, bugün Gramos dağında bürun harekâtın, temizleme ameliyesi müstesna, bittigine dair dün verilen haberi teyid etmiştir. Londra 30 (AJ\) Yunanis Yunan çete şefleri Arnavudluğa kaçıyorlar İç harbin bittigine dair haberleri Londra şüphe ile karşılıyor Erdal Iııoııa Evîeneceği haberinin aslı olmadıgı bildiriliyor Von Cramm ,ile Cochet arasinda dün yapılan tck erkekler final müşabakaşıuda, Dağçıbk Kulübü kortunun umumi gorünüşü Ankara 30 (a.a) Bugün İstanbul gazetelerinin bazılarında, Amerikada tahsilde bulunan Erdal İnönünün Kalİforniya üniversitesinden bir kızlâ evlenmek için babssmdan izin almağa çalıştığma dair bir Amerikan gazetesine atfen Arkası Sa. 3, Sü. S d e < . . Arkası Sa. 3, Sü 2 de Ne o, fiatlara gene zam yapmışsın. Hayat pahalılı^ı mı artıyor? • Haj ır, belediye cezalan ı I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog