Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

25 inci yıl Sayı: 8649 umhuriyet RUROCO5U İutttS FJAtt Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet, İstsnbul Posta kutusa tstenbul No. Mfl Telefonlan Umumî Santral Numarasu 24296. Yan İ»leri: 24299. Matbea: 24290 DÎKKAT Hakikt TOKALON mamulleri Istaabul Verem Savaşı Derneğinin yalnız 50 PA» RAIJK TEK pulu ile pullanmıştır. 50 PARALIKTAN a$ağı veya yukarijJaMnette pullarla pullanmıj olanlŞrı almayınız. Taklittir. Perşembe 9 Eylul 1948 Bulgarların Çıkardıgı Çirkin Bir Hâdise Bulgar Dış İşleri Bakan Yardımcısı yurdumuza, adliyemize ve basınımıza söven küstahça bir makale yazdı Hâdise, Ankara siyasî mahfillerinde çok köttt bir tesir bıraktı izmirDemokratlannın dün yaptıkları mühim toplantı Celâl Bayar, neler yapıldığını ve neler yapılacağını anlattı omum seçin ihtiyacı da mevzunbahs ve Partinin noktai nazarı açıklandı îzmir 8 CTelefonla) Bu akşam saat 17 de DİP. İanir vilâyet merkezinde Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fevzl Lu(fl Karaosmanoğlu, Eefik İnce, Ahmed Veziroğlu, D. P . îzmir vilâyet ve merkez Uçe idare heyeüeril« înnirin 16 ılçesinin idare heyetleri mühim bir toplanh yapmiîlardır. tki buçuk saat süren bu içtimada D.P. nin bugüne kadar takib ettiği çalışma sistemi, bugündurumu ve gelecekteki çalışması hakında geniş ölçüde fikir teati edilmiştir. Sualler sorulmuş, cevablar verilmij ve Celâl Bayar bir buçuk saat Celâl Bayar Izmir hava meydamnda kendisini karfilıy&nlarla birlikte Bulgar Dış Bakan Yardımcısı, mülteci Bulgarları burada muhakeme etmemizi vesile tutarak Türkîyeye ((mürteci unsurlar merkezi)) sıfatını veriyor Ankara ıttahfillerinde ileri sürülen mütalea: "Yazı sahibinitt resmî sıfatı haiz olması Bulgaristanla aramızdaki münasebetleri kötü bir saflıaya götürraek arzusuntın mevcud olduğu hîssini veriyor,, Sofya 8 (a.a.) Bulgar Dış İşleri Bakan yardımcısı Topençarov. vatan cephesi organında neşrettiği bir makalede ezcümle şöyle demektedir: < Mürteci Türk basmmın gıdası, mevcudiyetinin mâna ve siyaseti demokrasiye ve demokratik milletlere karşı düşmanlıktır. Türk adliyesi ve Türk basını malum sebeblerle işlenen suçu gizlemeğe çalışmaktadır. Türkiye, esasen mürteci unsurlarm merkezlerınden biridır. Türk mürteci çevreleri Türkiyeye gelen suçlularla muayyen bir polıtika takib ettikleri için bu suçlu'an Istanbulda toplamaktadırlar. Bu kabıl kimselerin orada bir araya gelmeleri, suçun gizlenmesi, csinilerin bu guretle himaye edilip beslenmesi muayyen Türk makamlarile basınmm ancak onlarla «uç ortağı durumuna düşmüş olmalarile izah edilebilir. Türk basını Alkapon memleketine meıuub mürteci gangsterlerin âleti olduğunu defaatle göstermiş, Türk adliyesl ise suçlulara ve katillere eşıne az rastgelinir derecede hüsnü muamele etmiştir.> * ANADOLU AJANSIN1N NOTU : Geçenlerde msmleketimize iltica eden Bulgar uçağında işlenen cinayet faillerinin hükumetimizce iade edilmemesi ve rnuhakemelerinin Tiirkiyede ierası kararile alâkadar bulunan ve Dış İşleri Bakan yardımcılığı gibi resmî ve mesul bir makam işgal eyliyen bir zat tarafmdan yazılan bu acip Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Toplantıda edildi Kampanya ra seçimlere girmemeye karar veren Demokrat Partinin bu yakınlarda umumî seçimlerin yeniletunesi için büyük ölrüde bir kampanya açacağı söyleniyor Partiyi böjle bir savaşa zorlaRuslar 19 Alman polisî yan sebebleri bilmediğimiz gibi, umukaçırdılar, Marshall sert mî taarruza başlangıç olarak hangi tarilıin seçildiğinden de haberimiz bfe" demeç verdi yoktur. Akla yalkın bulduğumuz Londra 8 (B.B.C.) Busların desizah şcklî şudur: Seçim Kanunu, vatekledjkleri bir kısım Alman polisleri, tandaşa emniyet verecek bir değer pazartesi günundenberi belediye binataşımadığı için Demokrat Parti, ara sında mahsur bulunan 19 Alman poliseçimlere girmiyor. Rakibsiz bir ya Arka/n Sa 4, Sü 4 de rışın heveslisi olanuyacağı gibi önümüzdeki savaşın da heyecansız geçeceği şüphesizdir. Halk Partisi. seçimlere girse de, girmese de iştirak nisbeti tabiatile düşük olacakür. Bu şartlar altında umumî seçimlerin yenilenmesi uğruna girişilecek bir propaganda memlekette muhalefet duygularmı kamçılamak bakımından ııygun göriilebilir. Şu halde Demokratlann açacağı savaş da ara seçim Ankara, 8 CTelefonla) C H P. nm arifesinde ilân* edecğj şekli verilmiş günü olan 17 ekim tarihlerine rastonumüzdeki ara seçımlerine muha ve rıvayetler ısrarla ortay» surülbv&caktır. lefet partileri gibi katılmıvacağına müştür. C.H P. çevreleri ara seçimlere müm Bugünkü kanunla ara seçimlere dair şayıalarrn şuradan buradan tek girmiyen Demokratlarm aynı kanım rarlandığı görülüyor. Partids yetkılı kün olduğu kadar fazla vatindaşın bıze katılmasmı sağlamak üzere faaliyete fa umumî seçimlere kahlmakta bir şahsiyetler tarafmdan bizzat yapılmış olan tekziblere rağmen bu devam etır.ekte, bir yandan da seçim Sokolo\ sky'ye bir protesto notası veren mabzur görmemelerini belki bazı söylentilere C.H.P nin seçırr.'ere gir için hazırlanmaktadtr. C H P. Genel Fransız Generalî Kocniff, Rus Mareşab kimseler yadırgayacaklardır. Fakat, miyeceğine dair kararmı ıntihabın ile bir arada Arkast Sa. 3. Sü t de bu hali olağan saymabdır. Eski zihni>etle pençeleşmek yüzünden iki yıldır çekmedikleri kalmıyan Demokratlar, yani ne yapsalardı? Gaudi gibi oruç tutmakla memlekete normal bir demokrasi rejimi getirilemez ki! İşte ara seçime katılnuvor, Seçim Kanununu pasif bir mukaveınetle protesto ediyorlar. Belki iktidar, hatasını anlar, eski zihniyette ısrar etmekten vazgeçer diye düşünüyorlar. Umumî seçimlere de girmezlerse bu pasif hareket (daha doğrustı hareketsizlik) Demokrat Partiyi çok güç bir duruma sokar, halb da ümidsizliğe düşürür. Demokratlar, şimdiye kadar gerçekten bü Ankara 8 (Telefonla) İki aydanberi çalışmaîarına ara veren Yüce DiUlvi Yanelin avukatı, nıiifcttişlere şiddetle hücum etti y%i'. fedakârlığa katlanarak memleket van savunmaları dinlemeğe baslami'tır ve: «Müfettişler, bir ellerinde tabanca, bir ellerinde fener endisesile ihtiyatb davrandılar. As Bugünku duruşmada Suad Hayri Ürtutarak suç aranmlardır» dedi lına bakacak olursanız, bu vazife da güblü, Kemal Süleyman Vaner, Ulvi hc ziyade iktidar partisine düşerdi. Yanel, Münir Karacık, Kemal Hakdıler. Dünyanın her yerinde iç asayişm mu Tevfık Taşçı ve Vâkıf Çakmur bulunhaîazasından hükumetler ve onlan ıcakta idi. Diğerleri gelmemişlerdi. kuran siyasî teşekkiiller sorumludur. Avukatlar müdafaaiaıını yapmak ö j Iki yıldır. vaziyet bizde tersine ol zere aralarmda bir sıra takib etmişlerdı. Sıraya göre Hurrem Şerenin veH«. Sanki iktidan rutan Demokrat kılı Ferruh Ağsn konusacaktı. Suad Parti imiş de. her şeyi göze alan Havri ve üc avukatı rrüdafaalarma en E .lk Partisini memleket endişesilc rondr baslıyaraktır. te^kine çalısıyormuş gibi hallerle Ilk müdafaa Duru?ma ba=!ayınca başkan Halil karşılaştık. O kadar ki, birtakım sabırsız ihtiyarlar yüreklerini burkan Öz'Tİrük de bu sıraya göre Ferruh Akin ve ihtiras ateşini yenemiyerck. ğana söz verdi ve: «Stenolarm kimisi mezun, kirrisi baska vazifede olduklan Parriden ayrılmaya ve dünkii arka içir gelmemişlerdi Bu sebeble müdada.şlannı muvazaacılıkla suçlandırma faalsrın yazılı olarak da verilmesi îâya kadar vardılar. zımdır. dedi Ferruh Ağan ve muekküi Tekel Genel müdürü Hurrem Şeren ^ NADİR NADİ hakkuıda savcının tecziye talebini ele Yüce Divan reis ve azalan sanıklan dinlerken • Arkası Sa. 4, Sü 4 de • " ü ArTtast Sa. 3, S3, i te sür«n bir konuşına yapmış, bu arada kurtulu? bayramından da bahsederek bir hatırasım nakletmiş, D P . nin dün olduğu kadar bugün ve yann da hürriyet misakınm hududlan içinde neleri taîıakkuk ettirmek azminde olduğrunu anlatmıştır. Toplantıda hazır bulunan ilçe ba?kanlan D.P. nin İzmir vilâye'inde bugün dünküne nazaran daha çok kuvvetli bulunduğunu teyid etmislerdir. Müteakıben Adnan Menderes partinin bünyesi ve geleceğe aid çalışmalan Arkası S. 3, Sü. 7 de Beründe yeni bir hâdise Fransadaki kabine bulıranı Jierriot. Başbakanbğı kabul ctmedi, kabineji kurmağa Queuille memur edildi Paris 8 fR ) Cumhur Başkanı Vincent Auriol, S"human'ın milli mecliste itımad r€>i alamaması üzerine, yeni kabıneyi tejkıl vazıfesini bugun radikal partı^i ikinci başaknı Henri Oueuille'a Vermiştu. Her.ri Queuille. itiınad ala* mıyan Schuman kabinesinde Bayındır* Iık ve Ulaçtırma Bakanlığı mevkiini if* gal ediyordu. 1 Cumhur Başkanı, yeni Başbakanı seç» meden evvel muhtelü Eiyasî liderlerla Arkası Sa 3 Sıi ? de C. H. P. nin seçimlere girme kararı kat'î Adaylar Partinin 26 eylnlde il merfcezlerinde seçilecekler İnönıinün Miize bahçesinde karşılanışı Inönü dün Topka Müzesini gezdi Cumhur Başkanı, Müzede tablolar yaptnakta olan ressam Çallı İbrahim ile de görüştü ve eserlerini gördü Şehrimizde bulunan Cumhur Baş Cumhur Başkanı bundan sonra Akanı Ismet İnönü dün saat on ikiyi yasofya Müzesi Mudürü Ramazanoğyirmi geçe Vılâyete gelmlş, Vilâyet luya hitabla yeni eserler çıkıp çık Arkası Sa. 4, Sü. 5 de odasında bir müddet kaldıktan sonra beraberlerinde Vali ve Belediye Başkanı Lutfi Kırdar olduğu halde Topkapı Eski Türk Eserleri Müzesini ziyaret etmiştir. Cumhur Başkanı müzeden içeri girince orada bulunmakta olan ressam Çallı îbrahimle karşılaşmıştır. Emekliye ayrılmış olan Çallı Müzede eski Türk eserlerinden tablolar vücude getirmekte olduğunu söylemiştir. Cumhur Başkanı oradaki müteaddid kanılarm isimlerini sormuş, Babıislâm, Selâmet Kapısı, İçkapı vesaire gibi isımler zıkred'lmiştir. Yüce Divan dün yeıtiden çalışmaîarına başladı M. Herriot Izmirin kurtuluş günü Bugün yapılacak Zafer alayına başlarında Celâl Bayar bulunmak üzere bütün Demokratlar da iştirak edecekler Dünkü celsede Hürrem Şeren, Ulvi Yanel? Hüsnü Ulus ve Münir Karacık müdafaalarmı yaptılar Şehrin et derdi Ticaret Ofisi Umum Müdürü, «Eti perakende 170 220 kuruşa satmak mümkündür» di> or Et fıatiarının günden güne yukselmeğe başlaması üzerine şehrin et ihtiyacı meselesi tekrar günün mevzuu olmuştur. Ticaret Ofi^i umumî müdürü Mustafa Nuri Anıl bu mevzu üzerinde uzun muddet meşgul olmuştur Umum mudur dun kendisile gorüşen gazetecilere şunları söylemiştir: c İstanbula bol olarak munta2aman Arkast Sa, 4, Sü, 1 de Donaamamızuı Tzmiri a.varetinden bir intıba: Oramiral Memed Ali Üljen İzmir Valisini ziyareHen çıkıyor 4 ür.cü sahifemizdel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog