Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

1947 1948 FARMAKODİNAMİ VE TEDAVİ NOTLARI Kalb ve damar sıstemine tesir eden ilâçlar Dıüretıkler Sinir sistemine tesir eden ilâçlar Hormon ve vitaminleri muhtevi olarale Stajyer Dr Erekli ve stajyer Dr. Tarık Ekinoı tarafından neşredılnrştir. Kitabcılarda bulunur Ratı Karton kapak 4, Cildli 5 liradır. 25 ıncı yıl Sayı: 8648 umhuriye Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu İstaobul No. 246 Telefonlan Umumî Santral Numarasa: 24296. Yazı Ifleri: 24299. MatbaA: 24290 OYUNUN P O K ER İNCELIKLERİ KURUCUSU: YUNUS NADİ ULVİYE GÖ BENEB İyi oyuncu olmak ifi ÎJıU yapmalı? Poker tâbirleri, kart kjS tbtoezorüarı ve kıymetleri, bu iombisfjççnfenn gelış ihtimallerinin nisbetı; Jb' cŞp,. 75 Ituruş. Çarşamba 8 Eyiul 1948 İNKILÂP KVfJ ufevi Isveç gazeteleri, Ukraynadaki bütün Dün şehrimizden Izmire giden çetelerin tek komuta altında Celâl Bayarın mühim demeci birleştiğini bildiriyorlar Demokratlar bugünkü kanunla yapılsa dahi yeni umunıi Salgın ır yandan Avrupa birliği kurmak, dünya federasyonu yaratmak gibi tatlı hay uğruna konferanslar toplanıp. parlak nutuklar çekilirken. bir yandan da Moskovaya bağlı halk cumhurıyetlerine dair kotü habcrler alıyorıız. Komşu Rumanyada son giinItrde olup bitenleri duyduğumuz zaman tüyleriıniz dikeıı diken oldu. Şurada. yanıbaşımızda, bir Avrupa ınemleketinde değil, dünyanın en ıı/ak köşesinde de olsa. bir insan topluluğunun bu ıstırabı önünde isyan hisleri dujmamak elden gelmiyor. Millî ve ferdî hurriyeller g'oz göre gbre bu derece ayaklar altında ezilirken, hâlâ Avrupa birliğindeo v vo dunya devletinden bahsedenler Kulunduğunu haber abnak, doğrusu b'zp fat«i7 bir şaka gibi geli>or. î,cı bir karsrname ile Rıımanyanı en bujuk şairleri afaroz edilmhIf rdir. Bunlardan meselâ Eminesko"nun eserlerini vayınlamak. satmak vc Ukra\na'nın merk^zi Kiyef'ten bir manzara okıımak yasaktır. Düsününüz ki, NewYork 7 (R ) Isveç gazetelerı, çarak Skandınavj'a hmanlarına «sığjnFrausızlar için Victor Hııgo, yahud bizim için Namık Kemal ne ise, iemır peıde gerısınde •mukavemetr or makta olan multecıler tarafından veRunıenler için de Eminesko, odnr. dularımn. polıs ve jandarma kuv\ etle rılmektedır Son uç ay zarfında bu raulnne karşı faalıyete geçmiş olduklarını teci akını busbutun artmış ve bu ışle AVaterlo manzumesini bir Fransız bildirmektedırler Bu gazeteleıe, komü reeşgul olan motorcu ve yelkencıler hıikumeti, Fransada menedebilir mi? nist aleyhtarı faaliyet hakkuıda gelen servet sahibı olmuşlardır. «Hürriyet» kasidesini ortadan kal haberler, Baltık raemleketlerinrien ka Arkası Sa. 3, Sü. 5 te dıratak bir Türk bükumeri akla gelebilir mi? İşte bugün bir halk cumhuriyeti idaresi olduğıuıu iddia eden Kuınen Hükumeti, havsalanın alamıyacajp böyle bir kararnameyi kolayUkla imzahyabiliyor. Gcne son günlerde kabııl edilen bir kanunla «izinsiz olarak Rumanya topraklarından aynlma suçuna tescbbüs edecekler» iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasına çarptıni?caklardır. Hemen yürürlüğe konan bu kanvnun tatbikatından anla&ıldığına göre, kanun, gerçekte, tesebbüsıi değil. niyeti. hattâ niyet ihtinıalini cezalandırmaktadır. Anna Pauker hükumetinin şüpheli gördüğıı Rumanyalılardan bir kısmı. mallannı nakde tahvil ettikleri bahanesilc kaçmaya teşebbüs suçundan mahkemeye verilmişler ve beşer yıl hapis cezasına hükiim giymişlerdir. Moskovaya kbrü körune bağblık idaresi memlekete o kadar ağır basmaktadır ki. samimi komünist olan Kuınanyablar bile takib edilmekten >'e sırasına göre hapse tıkılmaktan kurtulamamaktadırlar. İlk zamanlar işbaşına geçen birçok Rumanyalı komünist ileri gelenleri. bugün resmer. tasfiyeye uğratılmışlardır. Bunlardan Komünist Partisi Lideri ve eskı Adalet Bakanı Parraskona, burjuvalarla işbirliği yapmak suçundan hapishaneye aülmfjhr. Ordudaki •vüksek komuta heyeti, baştan başa Vefaü butun dunjada tees>.ur uyandıran eski Çek Cumhur Baskanı Beneşın nâşı değiştirilip, yerine komünist gene«Kominformun Yugoslavyava karşı Paris. 7 fR 1 Yugoslav komunıstleraller getirildiği halde, son zaman rinın resmî gazetesi olan «Borba», bu ypptığı hücumlar. Batıhların elme silâh larda bunlann da bir kısmı işten giınku nusbasında Balkan memleketlerııu verraekten başka bir ışe yaramıyacaku/cJdaştınlınış ve yakalanmışür. Or Kominforma karşı isyana davet etmış tır.» Arkasi Sa 3. Sii. 5 te dııda normal talim ve terbiye kadro ve ırevdan okuyarak şovle öeroıstır: su dışında bir siyasî eğitim kadrosıı vardıı. Moskovada yetiştirihniş onbaşı ve çavuşların meydana getirdigi bu kadro. büjük rütbeli subaylan korkudan titretmektedir. En ufak ;; bu itaatsizlik, bazan bir hayata maJ Şehrin en güzel yerinde satm aldığrmız bu güzel bma, içini olmaktadır. Memleketin her tarafj tercerküz kamplarile ve vgecekon hâlâ döşeyemediğimiz ve idaresine hâlâ tahsisat ayıramadu» bapishanelerile örühnüştür. Yüz dığımız için metruk bir konak halinde bomboş duruyor binlerce Rumanyalı, buralarda çile doldurmakta. feci bir ümidsizlik Londrada rastiadığım Turk talebelpn icinde kurruhış saatini beklemektebana dedıler ki' d>r < Bız burada aramızda konusurken Oleki halk cumhuriyetlerinde va artık .sukutu hayale uğradım» tâbirini zi.etin daha farklı olmadığını hep kullanmıyoruz. onun yenne tLondra bllivoruz. Zaten birçok insanlann Halkevıne uğradım. di\'oruz Bızım çocuklarımızın bu guzel buluşolunı tehlikesini gbze alıp, bazan cilanna dıvecek yok. doğrusu Ben de nayet işlerack zorunda bile kalarak, Londrada ıken bır çok defa Londra yabancj diyarlara akın akın kaçmaHalkevıne uğradım smı başka nasıl izah edebiliriz? YaBına\ 1 bulmak o kadar 7OT olmadı ya s>andalla. yahud çalınmış uçalç Kap'?mda dalgalanan bavrağımız ve taİarla *on 7nıanlarda >alni/ Turki belâsı Inc>ıh7İPr tarafındpn da tanınma>c\e iltica eden Rum?n>?lıları ha ;ına yaıd'm etmıs her sordııgıım « Iştırlamak bu bususta bir fikiı ver te şuracıkta. sokağı donuver. dedı Kameğe yeter. Halbuki Orta Avrupay pısından içeriye sanki evım» gırıyorb«.;tan b^ışa geçip taundon kurtulur muşçasına cok kolaylıkla girdim. Hakıkaten Halkevi, Londranın en gücasına Batıya sığinmağa cahşanla zel bınalardan bıri Ingiliz kanunla1 daha da fazladn nna gore 52 seneliV ıntıfa hakkile biMî'..nlarca in^amn başına cöken navı Ingılız Kultur Heyetının delâlehle bu belâ. acaba ne kadar süıecektir çok ucuza almışız. Dort katlı olan ve NADİR NADİ 20 den fazla odası bulunan bu binanın 4 Londra Halkevj Arkas% Sa. 4, Sü, 5 dt Arkaa Sa, 3, SO.it* Demir Perde gerisinde D. Parti umumı seçim mukavemet orduları istemefle hazırlanıyor İ Mukavemet hareketlerinin başında bulunan General Taras Tchuprynka'nın gayesi Balkanlara kadar inerek oradaki mukavemet birliklerile işbirliği yapmak seçimlere îştirak edecekler ve çıkacak hâdiselerin nesuliyetinin iktidar partisine râci olacağını bildirecekler Izmır 7 (Telefonla) Celâl Bayar bj akşam saat 17,15 te uçakla IstanbulHan gelmiş, hava meydaıunda Adnaa Mendere*, Refık Şevket İncse, Fevâ Lutfi Karaosmanoğlu ve Izmir Demokratlarının ileri gelenleri tarafından karşılanmış, doğruca D.P. İz3nır merkezina gitmiştir. Bayar gazetecılere çu beyanatta bu« lunmuştur: < D P . umuml seçimler haikmda Arkast Sa. 3, Sd. 2 de ^ J Donanma İzmirde 15 parçadan mürekkeb filoyu Izmiı'liler hararetle selâmladılar tzmir. 7 (Telefonla) Yavu^ ve altı muhrıble 4 aramatarama gemisinin ve denizaltılarımi7in d.ıhıl bulunduğu 15 parçadan murpkkep donanmamiz Oramıral Mehrned Ali Ülgenın komutası a l t n d a bü akşam saat 14 30 da Izmıre gelmış *e Kor Arkası S,ı .? ?>; 1 dp Muhalefet ve Moskova gorıısmeleıinden ilk resim: Bedel Smilh, Fıansız sefiri ve Ingiliz tem'ilcisi Koberts, Staiin le >aphkları bir mulâkattan sonra Fransız elçilığinde karsılama töreni Samed Ağaoğlu, resmî olmıyan bu seyahatte donanmanın yaptığı merasime ttiraz ecSiyor Balkattları Kominforma karşı ısyana davet Berlin görüşmeleri netice vermedi Kontütıistlerin, Belediye binasına yaptıkları hücumun vahim sonuçlar doğurmasından korkuluyor Londra. 7 ( B B C ) Berhnde gorüşülmüş. fakat hicoır anlaşmaya dort sskeri valı bugun yenıdep top varılamamısti'Moskova k^nferan^ı a^ktrı vaülelanmıslardır Sıva^i muşahıa.fre no Arkn'>ı So 'i ^ 1 • » te re Berlin ablukasının kaH rılma= Yugoslav komünistlerinin resmî gazetesi Kominform aleyhinde bir makale neşretti S<humanııı son resmi: Badikal sosyaltst lider, bir hafta evvel kendi«inp \apılnn ilk banhakanılk leklifmHen «onra, kabine>i kıırmağa muvaffak olamadığını ga/ctecilere bildirivor. Schuman itimad alamadı Fransada bu suretle yeniden buhran başladı Millî Mecliste 295 üye aleyhte, 289 üye de lehte rey verdiler Paris 7 (R ) M. Schurnan tarahnâan pazarte=i günü ktıruimuş olan yeni Frsn^ız kabinesi busün ilk defa olarak ırillî meclis huzuruna çıkmış, fakat itirt>ad alamamıstır. 295 üye aleyhte, 289 ııye de lehte rey vermislerdir. Bunun üzerine Schuman ile bakanlar meclisi teıketnni^ler ve istifalarını vermek üzere Cumhur Baskanı Auriol'a gıtmişlerdır. M. Schuman eazetecllere, «istifa edi Arkası Sa 3. Sü 3 te "Türk tütüncüleri endişe etmesinler!,^ Şehrimize gelen maruf bir Yunan liilün tiiecar ve eksperinin mühim izahatı D. P. Genel İdare Kurulundan Samed Ağaoğlu Ankara, 7 (Telefonla) Devlet Başkanına îstanbulda yapılan kar* jılama torenıne daır haberler Ankarada muhalefet çevTelerınde bu mev« Arkası Sa. 4. Sü. 6 Ha Londra Halkevi koylusunun durumu Çiftçi borc içinde, fındik mahsulü tahminden az, fiatlar düşük Karadeniz aldınız. Bunun en Hiiru çeklı Yunanistanın en buyük tututun ekıminı ıjı bır kontrola tun tüecar ve eksperlerindon tâbı tutmalıdır. M Papadatu=i Yanı bır m ı d İngıltere. Fransa, İsviçre, dettenberi memleketimizd0 bulunmaktadır Kendısıle koItslya ve dığer memleketlernusan bir arkadaşımıza M. de yaptığım etüdlere binaen Papadatus Yani, Turk Yusoyluyorum ki, tutüncülerıruz Subaylardan müteşekkil hryete nan tütiınleıı •"e dünva piyaasla endişe etmemelıdırler. hakkmdaki duşünceleıini Tetkıklerime nazaran Tür« Âyan Meclisi Silâhlı Kuvvetler şöyle anlarmıştır: kiyeden ve 1947 kampanyasmKomisyonu Baskanı dan Mısır 3 buçuk, Fransa 7, « Tütün mustahsil ve taİngiltere 10, Çekoslovakya 3 îirlennizle yaptığım temasriyaset edıyor milyon kilo tütcn alacaklarlarda hepsini bedbın buldum. d Yan" p g a a t u s dır. Yunanistandan da bu raBuna hıç sebeb yoktur. ÇunWaslıington, 7 (a a ) (U<sis): Avakm tutıin istiyecekler merıkan Âyan Meclisi Silâhlı Kuvkü alıcı durumunda olan memleketlerin kamlara Polonyanın Turkiyeden şek^r vetler Komisyonu hemer hemen hiç birinde tütun stoku dir Başkam Chan yoktur. Geçen sene Türk ve Yunan veya vagona mukabıl tutun almak Gurney, Amerıkan kara, deniz ve hatütünlerine rekabet etmiş olan Bulgar Arkası Sa 3. Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 2 de töunlerı bu sene rakib olmaktan uzakfır. Çünkü mallarına alıcı bulan Bulgaılar kalıte=i duşük tutünleri sürmej'e çaiıştılar. Alıcı memleketler de bunun forkma varmışlardır. Kahte bakımından Turk ve Yunan tutünleri çok ustündur. Bu sebeble AmeTİka bu tutünlere daima muhtacdır. Bence vapılan en büyuk hata. fazla tütün ekmiş olmaktır Turkiyenın yetıştıreceği tutun 6080 müyon kiloyu geçmemelidır Halbuki siz 100 mılyon kiîodan frzla mahsul Bir Aüierikaıı heyeti gelîyor ( Yeni Hollanda Kraliçesij Tarsus yolundaki feci kaza Ordu 7 (Hususi) Gıre c un ve Bir Jeep devrildi, icinde Ordu hsvalı^ınde ıktısadl durum, bulunan Çukurova Pamuk eeçen yıldan kotü tjorurunektedır Tanın Satıs Kooperatifleri Fındık mahsulü tahmın edılet. mıkl'mum Müdiirü ile Yenice tardan az olduğu grb'. fiatlar da düŞubesi Müdiirü kazaya şüktür. Fındık Kooperatifleı i Birlikurban gittiler ği tarafından geçen vıl fındiğın kilosuna yüz kuruş barem konulduğu Adana, 7 (Hususi) Bu sabah halde, bu yıl ortaklar? ancak 50 kuTarsus yolunda gene çok ftcı bır oruş avans verılmektedır. Köylu boğazma kadar bcıçludur. tomobıl kazası olmuş, ıkı kışı olMahsulün satışından alacajı para muştur. Çukurova Pamuk Tarım Sa% * Arkası Sa. 3, Sü, 1 de 3, Su. S 49 Yeni Hollanda Kıalıçesı Julıana'nın Amsterdamda yapılan taç gıyme torenıne aıd ilk gelen rebinv Parlaraento baskanı Prof R Kronenberg, Juhana'yı Kralıçe ilân edıyor. Kralıçenin üzerinde bulunan kurk manto, bundan 300 sene evvel dıkılmış olan tarıhî mantodur. Juliana, merasimden sonra, bundan 50 yıl evvel annesinin, Krahçe oluıken bındıki araba ile şehırde bir gezınti yapmıştır. Yeni Kralıçenin yanuıda oturan zat, kocası Prens Bemhard'dır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog