Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KUNDURALÂRI Taksitle ve Ten£\\âth Satış Istanbul tarafmda h ç bır ısmarlamacıda bulamıyacagımz derıler \ e ı^ç^ıkle erkek kunduraları Memurlardan peainat almmaz MERAL Beyazıt Vezneciler Cad. No. 40 25 ıncı yıl Sayı: 8647 umh rivet FCURUCUSU : Y U N U S SJADT Telgraf ve mektub adresi: Cumbvuriyet, tstanbuî Posia kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yaa Iflerı: 24299. Matbaa: 24290 r BUYUK ADAM OLMAK MİL SENA ONGÜN bır insan buyuk bır adam olmak es ve ıhtıras duyan her gsnc, bu justun ınsanların vuksek başayaratmakta âmıl olan en kesın iiyon direktıflerım oulacaktır !5 Cıldlısı 175 Kr= Salı 7 Eyiul 1948 KİTABEVİ gene Yargıtay Başkanı jüri ihdasını istiyor Başkanın, yeni adlî yılın baslaması munasebetile dün söylediği nutuk Halil Özyörük, adli hatalarııt önüne geçmek üzere Adalet polisinin ıslahı ve takviyesi lüzumuna da ehemmiyetle işaret etti Ankara 6 (Telefonla) 194849 cısı Faık A>rned Barutçu, Bol anîar adlı yılının açılışı munasebetile bu Meclıs Başkanvekılı Cevd t Kerım sabah saat 11 de Ankara Unıversıte^ı Incedayı mılletvekıllerı, G*>nelkurHukuk Fakultesı konferans =alonun mav Ikıncı Başkanı Orgeneral Murev haldo etrafındakı muda buyuk bır toren yapılmıştır zaffer Tussavul Yar^ıtav, jJanıştay nakaşalara karışan yazar> e uveTorende Başbakan HasaT Saka \e Askerı Yargıtav Başkan » Ismet Inonu dun sabah lla>darpaşa garında lanmızdan ıkisınin fikirleri Devlet Bakanı ve Başbakan Ya'dım Arkası Sa 4, Su 5 de üıerinde biraz durma>a luzum gorujoruz. Ajiu Partije bağh olan (Halk partisine), ajnı gazeteje j a Km (Ulus gazetesıne), uzun yıllar ajnı Universitede kursu sahıbliği eden (Istanbnl Unhersitesinde) bu d?ğerli arkadaşlann, gre\ hakkı fribı son derece açık ve sade bır data •fcarşısıııds birbinne » d kanaatler besîediklerini oğrenmek bizı ha^rete dıışurdu demeden edemiv, eceğiz. Gcrçi yazarlanmızdan her ikisi de (Sadi Irmakla Yavuz Abadan) grev hokkının sosyal ve ekonomik problemı cozmeğe j a m a c a k bir muessese olmadığı. bugunku şartlar altında bu Yugoslav Kralı varım "nılvon hakkın cemnete fa>dadan zbadc Pıverın 25 ıncı yılYugoslavnn ıaaresını Cumhur Ba=kanı I met Inonu beramunase elıne akcak \e «Mu berlerınde refıkaları oldugj hılde dun ^arar getirdiği noktasında birliktir. donumu vakkat hur bır Yu sabah saat 9 50 de hu.ıiM trenle AnkaFakat aralanndaki bu gorus birliğine betıle şehrimizde kı multecı Yugosgoslav hukumetu radan =ehnnMze gelmı^tır I=met Inonu rağmen, sajın >azarlar, \ardıklan lav lar dun sabık kuru!acaktır Arkavı Sa 4 ^v S da hukumlerdc birbirlerinden a\nh\or Kralıv et Konsolosu Şımdı Londraya lar. Demokrasi rejiminin temel un Albay Perıç ın evıngelmış olan Kral sulanndan bıri sayıldığı için. grev de toplanmışlar v e Pıverın Amerıkada Hır\at lıderı Mahakkının prensıp olarak bizde de ta hur bır Yugoslavva tchek ıle muteaddıd nınmasına Sadı Irmak taraflıdır. Hal çın mucadeleve dedefalar bu raev zuu buki Yavuz Abadan, aksi fıkirdedir. vam azımlerını behrtmışlerdır. aoruşrnuş olduğu ve O, bu muesseseyi de\letçılik prensipbu toplantılarda Sabahlevın Saınt lerıle bağdaşhramadığı gıbı, ustelık katolık Slovenlerın Andre kılısesınde devrini geçirmiş, üıtij arlamış, yıpran de bır âyın yapılmış lıderı Mıcha Krek ın »nış bulujor. Yann nasıl olsa her ve de hazır bulunduğ ı Yugoslavyada so\ lenmektedır verde kaldırılacak olan zararlı bir komunıst çızmesı Pijer, Kralıce ve çocuğu ilc Avnı mahfiller Demokıa! Partı Galata Ç^memajdaLımanımızda bulunan Ia\u7 dun, Acar motorıle onunden sisteme mevzuatımızda yer vermek, altında her gun olen arasındakı ezelî nı semt ocasında djn ak.am saat 21 de Cumhur Baskanını selâmlarken Ya\uz Abadana gore doğru değildir. vatanperverlerın ruhu içın dua edılmıs Sırblar ıle Hınatlar rekabetın şımdılık ortedan kalkmış ol bır toplantı vapılmıstır Bu toplantıda Değerli yazarlarımızın fıkirlerini tır. Multecı Yugoslav mahfıllerınde beşehnmızde bulunan Demokrat mıllethrtıldığıne gore, yakın bır âtıde Kral duğunu behrrmektedırler. dikkatle okudağumuz halde, ne yazık Arkası Sa 3, Sv f> te Pıver, Yugoslav hududları dışında bu Arkası Sa 3 Su 6 da ki. Balk Fartisınin bu konu üzerindela fikirlerini oğrenmek bize nasib olmadi. Gre\ hakkuun kotuye kullanı'masından doğan mahzurlan azımsamamak hususunda biz de saym yazarlarla beraberiz. Bu sistemin, raman zaman ekonomik düzeni aksatfjğı, cok defa yabancı propagandalara âlet edildiği ve her zaman da iş' inin menfaatlerini korumadığı bir gcrçcktir. Fakat burada birkaç ketcler tekrarladığımız gibi, ele aldıIzmır 6 (Telefonla) Donanmamı yapması muhtemel gorulmektedır Do£ımu dava, grev hakkının iyiliği vezın. 8 eylulde Izmire gelmeden evvel, nanma tzmirde 14 eylule kadar kala^a kotuluğü etrafuıda felsefe yapYavuzun, yeni denizaltı gemi]eriminn caktır maktan ziyade bu hak, işçilere tave hava kuvvetlenmizın iştırakıle Ege nınnıadıkça demokrasünizin ne mene kıyılannda denizaltılara karşı tatbıkat bir demokrasi olduğunu bir türlü oğrcnemiyeceğimizi anlatmakh. Işte Halk Partisinin iki değerli kalemi, sayın Irmakla, sayın Abadan da, içine girmeye çahşfağımız rejime dair b'rbirine zid fikirleri açıklıyor, yani Bu suretle binirüerimiz müsabakalarda flci birincilik, bir ikincilflc, iki üçüncülük ve ^ onlar da gerçek vaziyeti bilmiyorlar bir dSrdüncülük elde ederek parlak bir başan kazandılar Isin hihafı. grev hakkını beteliyelim derken. bu yazarlar, Halk Partisinin Bınıcılerımızın Rotterdam musabatpmel prensipleri hakkında da bize Acıgı çıkan ^ezneda^. gece b'rbınnden farklı ve oldukça du kalannuı ılk ıkı gununde kazandıkları yansı mavzerle gelerek kabujuk zafen Hollandadakı hususî mumanlı bır bilçı veri\orlar. Sajın Irhabnımızın telsızı uzenne dunku sajısada geri kalan paravn da aldı n.^'a gore, grev hakkı gerçi birçok m'zda bıldırmıştık Dığer butun sabah \e sırra kadem bastı r^ahzurlan da beraberinde taşrr; fa refıklerıınız, sadece varışların bırıncı kit frenlemek şartile prensip olarak gunu aldıgımız uçunculuk ve durdunArt=kva 6 (Husu«ı) Vı âvetım.ze hu hakkı biz tanıyabiliriz SaMn culugu haber vermışler ıkıncı gun kaD gh Hssso ECS1;! Mahveainde 9 bın lıAbadan ıse rejımımizin Devletcılik zandıgımız e w ı muvaffaknetı bıldıre•plık buvuk bır ıhtı'âs ve suustımal \ashnı ileri surerek. grev hakkına memıslerdır lâd) tsı cerevan etmıtır RottPrdamdakı hususi muhabınmızden me\ zuatımiida kat'ivven ver veremiEvvelkı çun Hasso malıyesını teftış ealdıgımız jenı bır tel«»7 su\ arılerım>7in vcccğimi? inancındadır Arkadaşımız. rrusabakaların uçuncu pazar gunu de den mufettı«ler kasanın 200 lıra acık şovle demeâe g;etiri^or: vprdı^ını ve mnbım mık'arda dam'a pııpaıiak bır zafer kazandıklarını hal>er « Mademkı Devl<»tçijız calısan vermek tedır 1 mun ekık olduŞunu jrorerek tahkıkıtı dermleîtırnıı^ler ve noksan pullaıı sınıiların hakkını korumak vazife>i Tel"=ızın metnı şudur VPZI edar Mehmed Koıkmazm 7inrnetıne Rotterdam 8 (Hususi muhabırımi7den dt Devlete dıı^mor demekHr Ekoge<*ı~dıâını tesbıt etmıs'crdır nomik ha^atımızda Devlet, nâzım bir tel=ızle) Rotterdamda buaun jspılan surat musabakalan buyuk bır kalabalık Hrkkmda zabıt varakası tanzım edıbakcm rolu oynnacak ve ıscinin etarafından merakla tekıb edıldı ve eo\ lere'î takıbata geçılecegını goren MeıjcJmp<;ine nıevdan vermıv ecektır » hevecanh oldu Yuzbası Zıya Azak . \ r »ne^ Korkmaz bu para ıle pulların eDoğru<u bu nazarî goruşun ccr da ısr"indekı atıle 70 musabık arasınvîTfc olduğunu egeı rriHaade edılır^ bakıldığı zaman Devlei da sorulmemış bır su^atle ve en KUCUK ^ıdıo getırecegını ^ovlemıctır Bu TIUNADİR NADI bır hata yapmadan 81 ssnıvede bırıncı Rotterdam da iki bırıncihk alan jröba^ı Zıva Azak, Londrada ıken bir aadeyı alan veznedar, bır daha donmeDun Bçılma loıenı vapılan 19 yemekte Cumhuriyet muharrirı ıle gorusuyor m* Arkası Sa. 3, Si. i te Arkası Sa. 3, Su. 2 de Arkası Sa. 3, Su. 5 te 1948 1949 adlj yılının baslaması munasebetile dun Ankara Hukuk Fakultesinde yapılan torende bulunanlar \e Yarjıtav Başkanı nııtkunu sovlerken Rus kamyonları ile tasınan nümayisçiler şehir meclisini üçüncü defa olarak bastılar İngiltere ve Âmerikamn ehemmiyetle karşıladıkları bu nümayişlerin batı Ue doğu arasmdaki uçurumu bîraz daha genişletmesi, askerı valiler arasındaki konuşmaları da büsbütün neticesiz bırakması bekletıiyor Moskovada göröşmelar yeniden başlıyor Londra 6 CBBC ) B 3 C n a Eehn muhabırı bıldınj'or Rusların teşvikıle toplanan komunıst'er bugun Şehır Mech^uun toplaı*lığl bma\a venıden hucum etrmşlerdır N u rrajışçıler Rus kamvonlarıle fabnkalardan alınırışlar ve numayış yenne getnlmışlerdır Komuıustler kapıları kırımşlar, cam Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Efendim? Kral Piyer Yugoslavya Cumhur Başkanı, dün sabah dlŞlllda hükumet kuruyer Ankaradan Istanbula geldi Kralııt 25 inci doğum günü munasebetile dün şehrimizde yapılan tören Dört Dış İşleri Bakanı Pariste toplanacaklar Molotov'un Paris« gideceği muhakkak sayıbyor Lrnara, 6 (A P ) Bırleşmış MıLet» ler Genel Kurulımuii Paııs oturumu de« .'im ederken, dort devlet dış 15leri bafcaaliiımn da kendı aralanada Pansta Scru«meler yapacakları EoyleaümekteOJ Marshall ve Bevııı'ın Genel Kurul lopİEntılarma ışürak edeceklerı Washıngton ve Londradan resmen teyıd edı mı^e de, Sovyet temsılcı heyetuıe k ı •nın başkanlrk edecegı henuz açıklanmamıştır B u n u n j beraber Ruslaıın, Dor+ Devlet Dış slerı Bakanları Konsevınıi yeniden toplanmasına fazlasıl« menınun olacakları açıkça anlaşılinik» tadj (jnönü, şehrimizde bir müddet kaldıktan sonra Trakyada tetkiklerde bulunacak Demokratlar Bu ıübarla Parıse Molotov un gıbnesl muhakkak addedılmektedır Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ^eni bir harbden bahsedijor Osıo 6 faa ı ( L P S l Halen Os Arkası Sa 3 Su. 3 te ve uroıımı secîm Yeni Hollanda Kralicesi dün taç giydi Süvarilerimiz Rotterdaında yeni bir zafer kazandılar Donanmamızın Egede yapacağı manevralar Müsabakalarm üçüncü gününde de yüzbaşı Ziya Azak yetmiş müsabık arasmda yeni bir birincilik aldı Hatayda meraklı Manevranın, Yavuztın ve hava kuvvetlerimizin de iştirakile denizaltılara karşı, tatbikat mahiyetinde olması ımıhtemel Yeni Hollanda Kralicesi Juliana, kocasi Prens Bernhard ıle beraber (Yazısı 3 uncu sahvfemızde) bir ihtilâs hâdisesi İstanbulım en büyük ilk okul binası acıldı J 590,000 liraya çıkan Beşiktaştaki okulun, 12 dersanesi, konferans ve jîmnastik salonları, kışlık tenefüshaneleri var uncu ılkokulun dıj gorunuşu (Yaztsı 3 üncü sahıjemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog