Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

* 25 ınci yıl Sayı: 8646 umhuriyet C^nn^oriy**. tstanbul Posta kutusu tstanfcul No. 218 Umtanî Santral Nuaır«n: 24298. Yaa İ»leri: 24299. UİtöSuı''24280 t a d r e s i : İlk Öğrefimde Fen Dersleri Çeviren: Bekir Ors Eğitlm Eastitâ^pi^ Öğretrm Okullan ve Köy Enstitüfciniıı. Metod derslerina yardur.cı kitabroh|«ggaelverişli, ilkokul öğretmenlerıninj^e faydalanabileceğl bir el kltabıdır. tx^~. Satış yeri: Be£grtr'!rlaset. Karon Kltabevlerile YükAkkaidırım Tünel civarı 74 NoJjîİatı: 125 Kunrç. SÂDT Pazartesi 6 Eylul 194$ m Bulgarlarla Yugoslavlar arttı Bulgaristanın ısyan hazırlamak üzere Makedonyaya gönderdiği subaylardan birini Yugoslav polisi tevkif etti Bulgaristanda nuhalefet gütı geçtikçe kuvvet kazamyor. Dimitrov, ekimde yapılacak seçimleri tehir etmek mecburiyetinde kaldı Hnicilerimiı harekeUerindeo evvel fctanbul nhtumnda toplu bir halde • r~ ı ı Verem savaşını hızlandırmalıyız ünku Cumhuriyet'te çıkan bir Ankara haberine gore, Saglık Bakanlığı, muhtelif bölgelerde veremlilerin nisbetini tesbite karar vermis,tir. Bu haberi memnunlukla karşılanz. Hatırlarda olsa gerektir ki bir muddet evvel. Karadeniz kıyılarında bir tetkik seyahati yapan genc doktorlarımız, Karadeniz vilâyetleri halkı arasında vcremin yuzde 80 gibi hakikalen korkunc bir nisbette jayıldığı iddia>mı ilcri surmüşlerdı. Bu iddia, memlckeltc haklı bir endi|e uyandırdı. Sağlık ve So>.\al Yaıdun Bakanı DoMoı Kemali Bejazıd, genc moslekdaşlarının ileri sıudukleri nisbeti kabul etmcdi. «Memleketin hiç bir bolgesinde ilmî bir tarama yapılmadığı için, verem nisbeti hakkında kesin bir rakam vcriiemcz. dedi. Karadsniz vilâyetlerimizdeki verem nisbetinin yiizde 80 ohnadığını gostermek ve duyulan endişeyi hiç olDün Ramide yapılan toplantıda Celâl Bayar nutuk söykrkrn mazsa hafifletmek için sojlenen bu söz de, başka bir teessür ve endişe uyan «iırdı. Pemeic ki nemleketinıizde verem gibi korkunc bir içtimaî âfetm ne kadar tahribat >aptığını anlamak ve halk kutleleri arasındaki verem nisbetini bilerek oaa göre mucadele etmek için, ilfflf bir tarama dahi yapılmıj. değildir. Yani suzun kısası memlekette kaç veıcmli vardır? Sağhk durumumnz nedir? Bunu dahi bilıniyoruz. Çünkü bunları oğrenmek için ilmî şekilde tarama yapmamışız. Gerçi ilmî şekilde sağlık taraması yapmak kolay bir iş değildir; lâfla vapılmaz. Seyyar rontgen cihazları ister, milyonlarca film ister, tam teşekkullu muteaddid ekipler ister, ücra köylere ve kasabalara gitmek için yol ister. Fakat başka Demokrat Parti Genel Başkanı Celll v» demokrasl ihtiyacma tercüm«n oldevletlerde, memleket ölçusünde yapılan Bayar dün sabahki ekspresle Ankara maktadır. DP. bir ihtiyacın ifadesidir; bu ilmî taramalar, bizde de, hiç olmaz dan şehrimize gelmiştir. Celâl Bayar memlekete, aziz Türk milletin» gadece sa, Istanbul, Ankara, Izmir, Samsun; istasyonda DP. meclis grupu başkanı Kizmet etnıek aşkile kurulmuştur. YokTrabzon gibi buyük şehirlerde yapüa Fuad Hulusi Demirelli ve diğer parti sa tarihimizde görülen bazı siyarf parbiürdi ve yapdabilir. Saynı Bakanın !ıler tarafından kar$ılanmıçtır. Genel tiler gibi ba?ka maksadlarla teşekkül soylediğine göre, yalnıa 1946 yılmda, Ba^kan, öğleden sonra saat 15 te Raml etmiş bir parti değildir. Demokrat Parti Kize ve havalisinde dolaşan tam teşek ye gitraiş ve orada DP. Yenimahalle o henüz yeni teşekkül ettıği zaman birkullıi bir ekip, bu bölgedeki hastalık cağının kuruluşuntın yıldönümü müna birini seven müteaddid partilerle umunLsbetlerini tesbite çalışmıştır. Fakat sebetile yapılan toplantıda bir hitabede mt devlet i^lerinin daha iyi vüriitülebi Bir âbidenin önünde konuşan Bakan, bu ekipin vardığı neticeyi söy bulunmuştur. Demokrat Partinin ku leceği kanaati hMil olmuştu. Bu kanaat VVallace'a atılan cisim lememiştir. So> lemediğine gore de, Bize rulduğu günden bugüne kadar geçir ve bu husustaki fikrimiz asla sarsılmamakinesini parçaladı havalisinde pek hoşa gidecek bir sağlık diği safhaları, karşılaşılan güclükleri rnıştır. Bu yoldaki teşebbüsümüzde so fotograf durumu olmadığina hükmetmek kabil en'atan Celâl Bayar, partisinin gaye ve nuna kadar sebat edeceğiz. Eğer partihedeflerine de temaa ederek şunları ler esas gayelerini bir tarafa bırakır. dir. scylemiştir: birbirlerine hükmetmeye ve baskalarıGeçen yıl. eski Sağlık ve Sosyal Tar Arkast Sa 3, Su 5 te dım Bakanı doktor Behçet Uz, memle « DP. milletin hürriyet istiyakına jctte yalnız vercmden her sene 50.000 vatandaşın öldüğıınü soylemişti. ilmî bir tarama yapıhnadığı, yapılamadığı gözönünde tutulursa, bu 50,000 rakamının da tahminî ve takribî olduğunu kabul etmek lâzımdır. Çünkü doktorsuz, eczanesiz yerlerde ki maalesef az değildir olenlerin hangi hastalıktan olduğunu tesbit etmek imkânsızdır. Bakan doktor Kemalî Beyazıd, memlekettcki verem nisbetini tayin etmek imkânsrz olduğunu söylemekle beraber, < Bugün memleketimizde bir verem meselesi vardır ve ele alınmıştır. Hükumet, ilk tedbir olarak verem mikPropaganda nutuklarına son veren robu saçan vatandaşları, yeniden açmak tasavvuıunda olduğu tecrid hastaneleVValIace konuşurken rinde tedavi etmek karanndadır. Bugün Knoxville «T£nn€.=£ee, 5 (a.a.) fÜniverem hastaneleri için 40.000 yatağa ihted Press) Henry Wallace, güney tiyaç vardır. Hâlen verem hastaneleridevletlerinde yedi gün süren propaganmude 3200 yatak mevcuddur.» da gezisini bugün zencilere rflahsus Dir demekle bu içtimaî âfet davasmda i'îede söylediği nutukla bitirmiştir. derdin ne kadar büjük ve buna karşı Wallace harbde ölen askerlerin hatırasma mücddelemiziıı ne kadar zayıf olduğu izafeten dikilmiş olan bir âbidenin önün nıı kabul edijor.. de söz aîdığı zaman bir şahıs kendisine Ooktor Behçet Uzun iki yıl önce ne?bir sicim frrlatmıştır. Sicinr Wallace'a rettiği 10 vıllık sağlık plânmda da ya:sabet etmemiş, yalnız fotoğrafçılardan ranın buvuklüğü ve tedavi vasıtalarının birınin makinesini parçalamıştır. kifajetsizliği açıkça ifade edilmişti. VeWallace uçakla NewYorka dönecek remlilere mahsus yatak »ayısı bakımuıve pazartesi, çahşma günü münasebetile dan, çevremizdeki memleketlerin hep Arkası S. 3, Sü. 7 de sinden geri olduğumuz ve yalnız komşumuz Iraodan biraz üstun bulunduğunıuz resmen itiraf edihniştir. Ne yazık ki bu acı hakıkat, 20 yıl önce kabul edilmemiş ve bugun hfnuz açmak «tasavvurunda» bulnndi'ğumuz verem tecrid hastaneleri. o vakittenberi tedricen arılmamıştır. Srfğlık Bakanı. 10 gün evvel Istanbıı! Ingilteredeki hava mancvraları basınına yaptığı beyanatta, . Harb gibi normal olmıyan zamanBerlinde iiç bölgenin birleştiği nokta olan Potsdamer Platztan bir görünüf iyi neticeler veriyor larda verem ve sosyal hastalıklar, dün Londra 5 (B.B.C.) B.B.C. nin Ber smda taşıt yollannın yeniden münakayanın her yerinde artar. Harb tesirlerini lin muhabiri bildıriyor: lâta açılacağım yazmaktadırlar. Washington 5 (a.a.) CLps) Amememleketimizde de gösterdiği için, ve Dört askerî vali bugün toplanmışlarFakat, salâhiyetli mahüller, Rusların rikan hava kuvvetlerine mensub 2500 rem sou senelerde bizde de artmıştır. dır. Tasıt, para eksperleri ıse çalışma boyle bir şeyi kabul etmiş olduklarını kişı İngiltereye gitmek üzere NewFakat koıkulacak derecede değildir.. larına devam etmışlerdir gostenr hiç bir emarenin mevcud bu Yrrktan ayrümıştır. Diyerck harbe girme>\en memlekctiBunlar İngilterede bulunan AmeriKus kontrolu alfanda çıkmakta olan lunmadığıru kaydetmektedirler. ^. ABİDİN DAV'ER gazeteler, askerî valılerin bir anlaşma Şikago 5 (a.a.) (United Press) n hava kuvvetleri kamplarına gelecek & ?ı 53,1 ge . • Arkasi ga, 3, Sü,, 3 te ~J » Arkast Sa, 3, Sü, 4 te ya vardıklannı ve Batı ile Berlin aıa I ondra 5 ' B B O Yugoskv hükumeti Bulearistanuı Malvedonyaya subaylar göndererek bir isyan harekcti hrzrrlamaya çalıştığını iddia etmekte ve Sofya hukumeiini şiddeüs tenkid «tmektedir. Yugcslav resmt ajansı bu Bulgar »ubayının tevkif ediLniş olduğunu da bildirmektedir. Bulraristanda seçimler geri bırakıWı Londra 5 (B B C.) Bulgar Başbakanı Dimltrcnr, parlamentoya bir ta.~an sunrauş ve önümuzdekı ekim ayır.dan itıbTen mecli=in te=rif vazifesinin bir sene rr.üddetle uzatılmasını lstemişti. Bu akşam Sofyada olağanüstü bir toplanfa yapan Bulgar parlamento«u, Başbakan Dimitrov tarafından Ueri sürülmüş olan tasanyı oy birliği ile tasvib etmijtir. Hto Dimitrov rekabeti Bulga:istandan gelen haberlere gör«, Bafbakan Dimitrov'a karşı cephe almış olan Şoven Komünistlerin adedl gün geçtikç* artmaktadır. Muhalefetin ba^ınıı geçmi» olan Dıj Iflerl Bakaru Kolarov>un yanıbaşuıda Arkası Sa. 3, Sü. 2 de "Rotterdam büyük mükâfatın müsabakasında birinciliği, ıkıncılıgı ve uçuncuıugu alaık Şeref direklerinin her üçüne birden bayrağımız çekildi ve İstiklâl marşıntız çalındı lığı, üçüncüluğü almışlar ve jeref direklerinin her uçüne birden bayrağımızı çektirmişler, milll marjımızı çaldırmışlardır. Arkast Sa. 4. StL î de~~ zafer kazandı Şehrimize gelen Celâl Bayann hitabesi D. P. Genel Başkanı dün Rami Semt Ocağmda yapılan toplantıda Partisinin demokrasi anlayışını izah etti Rotterdam 5 (Huâusi) Türk suvarileri Rotferdamda yapılan beynelmılel bınicılik müsabakannda büyük bir zafer kazanarak, «Rotterdam Büyük Mükâfatı» yanjiannda birincfliği, İkinci İnöıtii Schuman, yeni Fransız bugün kabinesini kurdu İstanbulda Kabinede Maliye ve İç İşleri Bakanlıklarını alan Sosyalistler ağır mesuliyetler yiiklenniiş olriular Vallace'a fırlatılan eisiııı Berlinde askerî valiîer anlaşmaya varmışlar Rus kontrölü altındaki gazeteler taşit yoilarının yakınds açılacağım bildiriyorlar 2500 Amerikan havacısı İneilterede Londra, 5 (B B C.) Fransda kabine buhranı sona ermiş ve Scryalistlerle bir anlaşma zemını buiııuş olan M. Schuman venı hükumeti kurmaya muvaffak olmuştur. Yeni Fransız kabınesınde Sosyalistler Maliye ve İc İşleri Bakanlıfı gibi ıkı ana mevkıı almış buıunmakAnkara 5 (a.a ) C'Jmhur Başkanı tadırlar. Fakat sıyasî mahfiller, Sosfsmet İnönü, refakatlerinde Bayan İno<> yalıst Partisinin bövlelıkle ağır nü olduğu halde, bu gece saat 22 de omesuliyetler yuklenmış olduğunu zel trenlerile Istanbula hareket etmişler» belırtmektedirler. djr. Yeni Fransız kabinesinde Dış İşleCumhur Baçkanı. garda Başbakan Ha» ri Bakanlığını Başbakan Schumau san Saka, Bakanlar, Yargıtay Başkaru* muhafaza edecektır. Eski başbakan milletvekireri, Genelkurmay Başkanı ve Andre Marie de Başbakan ^ardımİkirci Başkanı, Dış işleri Saksnhğı Ucısı olmuştur. Andre Marie, Fransayi tmjmi Kâtıbi, BaşbakarJık, İç İşleri BaBırleşmış Milletler teşkilâtmua temkanlığı ve Emnıyet İlusteşarları. Genelsil etmek vazıfesini de almıstır. kıırmay ve Millî Savunma Bakanlığı Yeni kabinede Başbakamn partierkânı, Jandarma Genel Komutanı, AnSchuman'ın son resmi sinden 6, Sosyalistlerden 4, Radıkal Sömürgeler Bakanı: Pau! Coste kara VaUsi Je Belediye Başkanı, GarSosyalistlerden 4, Müstakil Cumhu Floret; (MRP). rt'zon ve Merkez Komutankrı tarafmdan riyetcilerden de 1 üye bulunmakta Arkası Sa. 3. Sü. t de uğurİEnmıslardır. dır. Millî Savunma Bakanlığı Radikal Sosyalistlerin elinde kalmıştır. Teşkil edilen kabınenın üyelen şunlardır: . Başbakan ve D15 İşleri Bakam: Ror bert Schuman (MRP). Başbakan Muavini: Andre Marie. (Radıkal Sosyalist). Adalet Bakanı: Robert Lecourt; (MRP). Maliye ve Ekonomi l|leri Bakanr Christian Pineau (Sosyalist). Millî Savunma Bakanı: Rene Mayer; (Radikal Sosyalist). îç tşleri Bakanı: Jules Mock; (Sosyalist). Bundan birkaç gün evvel Boğaziçinin sâkin yalılarından birinde, bir ihtıyar seksen ıkınci doğum yılını kutladı. Asra yaklaşan ömrünün bir senesini daha, masmavi bir gök altında maziye gömen bu ihtıyar, gene böyle masmavi bir gök altında dünyaya gelmişti. İtalyayı görenier ora semasının, İstanbul seması kaJar berrak olduğunu söylerler. İhtıyar, işte o diyarın çocuğuydu ve adma Arturo Dünya şampiyonu Celâl ile Stravolo dıyorlardı. Arturo Stravolo, Kızıl Sultan Abdülhamidi tom 15 Yaşar ve Adile 1,5 aylık sene eğlendiren adamdır. Fransadan İsvıçreye geçmenin bir yevmiyeleri verilmiyor koca seyahat sayıldığı deviıde bu Ankara 5 (Telefonla) Olimpiyad İtaljan Yıldız Sarayınm kahn ve larda Turk gucünü bir defa daha ciha aşılmaz duvarlarının içine nasıl gırna tanıtan kahraman güreşçılerimizden mıştır'' Başlıbaşına bir tarıh olan Celâl Atik, Yaşar Doğu ve Adil Can bu mejum sarayda neler görmüş, ne demir, Ziraî Kombinalar atelyelerinde hatıralar toplamıştır? Stravolo bunları bir kitab içinde Ijçi olarak çalışmaktadırlar. anlatmaktadır. Kıtabını birkaç gün Bu üç güreşçimizin kamp faaliyetine evvel bıtırmiştır, onu ilk fırfatta îbaşladıklan gunden itibaren, Ankaraya talyada yayınlıyacaktır dönüşlerine kadar geçen zaman zarfınStravolo. şımdı orta boyla, bemda kombinada yevmiyeleri tahakkuk bejaz saçlı, sırtı bıraz büküin uş, buettirılmemiîtır. Boylece bu üç güreşçı na rağmen vaktıle yakışıklı olduğu miz, 1,5 aykk ücretlerini alamamı;lar ajıkâr bulunan bir ıhtiyardır. HaArlui'o Stravolo, Osmanlı ordusuııun dır. ~ o,4,Sü*3 de ~> üailormasile Cumhur Başkanı dün gece saat 22 de Ankaradan hareket etti Abdülhamidi 15 sene eğlendiren adam Kızıl Sultanın tiyatrocubasısı İtalyan Stravolo hatıralarım aıtlatiyor Güreşçilerimiz yevmiyeleriıti alamadılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog