Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

8ı, C, D, VİTAMİNLERİ KAT1LM1Ş JTegâne kuvvel GIDASI 25 inci yıl Sayı: 8645 umhuri Telgraf ve mektub adrasi: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu tstaabul No. 246 Telefonlar: Vmumi Santral Numarası: 24298. Yazı I»leri: 24299. Matbaa: 24290 BÜYÜKADAMOLMAK CEMİL SENA ONGUN iik bir adam olmak Hakiki bir insanl "duyan her genç, fau için heves ve ıhs arın yuksek başaeserde üstün rılannı yaratmal! Jâmil olan en kesin ektiflerini bulacaktır. inanç ve aksiyon 125, Cildl^r175 Krş. KLTRUCUSU: TUNUS NADt Pazar 5 Eylul 1948 İNKILÂl^kiTABEVİ Batı Birligi için yeni ingiltere de Türkiyeye an tedbirleri askeri yardıma başladı Âmerikan hava kuvvetleri Rusya ile harb tehlikesi bertaraf edilinciye Yardımın 10 milyon sterling kadar Ingilterede kalıyor tutarında olduğıı bildiriliyor Anlaşma gereğince askerî malzemenin Türkiyeye sevkecfilmesine başlandı, ilk parti kamyon İstanbula geldi Ankara. 4 (Telefonla) İkinci Dünya Sava«ı sırasında hukumef.mizle Ingıltere hukumeh arasmda yapılan bir anlaşmaya göre İngiltere Türkiyeye askerî yardım yapmağı kabul etmi=ti Bu anlaşma mucıhınce İngıltere hukumetı Türkiyeye askerî malzeme sevket•neğe karar verm^ş ve ilk yardım malzemesi olarak bir partı kamyon istanbula gelmiştir. İngilterenın tatbıkına geçtiği bu anlaşma ile memleketımize yapacafı askeri yardım 10 milyon sterlin tutarmdadır. İngiltereye yeniden Âmerikan uçakları gönderilecek ve bu birliklerin emrine yeni hava meydanları tahsis edilecek Telgraf 36 Ağustos Ba>ramı münasebetile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtağın Cumhur Başkamna coktiği teşekkür telgrafındaki tazim ibarelerini bir kısım yazarlanmız asırı buldular. Vatan'da >azdığı bir maka'ede Mümtaz Fenik, bu cümlelerie Orgeneralin tarihî gerçekten uzakiaştığuıı sbjledi. Millet Partisi sunurulanndan Hikmet Bayur ise. Kudret gazetesinde daha ileri gidetek General Omurtağı politika >apmaklr surlandırdı. Nihayet meseleyi l'lus ta ele alan Sadi Irmak. ortaj a «Mkkat çekici bir \esika ko>du. Bu v sıka, Mareşal Çakmağuı 1943 yılı 30 Ağustos Baj ramında Genelkumıa> Başkanı sıfatile Cumhur Başkamna Glasko lünanına vanaşan bir Âmerikan <;?kt)ği bir legraftır. Bu telgrafında Londıa 4 (A.P) Sorumlu bir Apok kuvvetli tazim ibareleri kulla merıkan kavnağmdan bugun öğrenılnan sayın Mareşal. hattâ Orgeneral dığine gorc. Rusya ıle Batılı devletler Omurtağı da geride bırakmakta ve arasmdakt soğuk harb» in devamı «Bu\ük bir eseriniz olan...» diye b^şladığını gördüğümüz cumlesile 2 G Ağustosu. toptaıı İsmet İnönünc maletmektedir. Fransada buhran Sehuman telcrar kabineyi Irarmağa memur edildi Londra 4 (B.B.C.) Fransada bir kaç gündenberi devam eden kabine buhranı henuz halledılmemıştir. Cumhur Başkanı Aunol, kabinfyi kurmak vazifesini yeniden Schuman'a vermıstır Sehuman, yeniden temaslarına başlamıştır. Tahmin edıldiğine gore mumailevh sosyalistlerle ucret ve fıatlar üze Arka<n S 3. Sv. 7 de gemisindeki uçaklar karaya çıkanlırken muddeUinoe, Bırleşik Amerıka. Ingilterede çok sayıda ağır bombardıman uçaklan ve dığer tipte uçaklar bulundu Arkası Sa. 3, Su. 5 te C. H. P. nin seçimlere girmiyeceği esassız Yetkili bir şahsiyet diyor ki: "Halk Partisi ara seçimlere gîrmek için kat'i kararını vermiştir,, A.rkara 4 fTclefonlai Buaıinkü LÎtanbu gazetelerınden birinde Halk Partuırın onumuîdekı ekim avjnm 17 sino« 14 ılimızde yapılacak olan kısmi serimlere i=tııak etmem<?ğe karar verdi»i bıld"ılmektedır Gene bu gazeieye gore Halk PartKınin Parti men=ub!=ıi!nın istedıkleri (?kdırde nafn7pdlikleriııı v«* kovrrfalrta serbesl bıraktığım * # Partinın bu «ra seçimlerinde mustakil sdaylan d«";tekliyeceği haber verilmcktedir. Bugun C H. Paıti'ine men=ub jetki'i b)r Sohsıvetle bu mevzu etrafında ko» nııstum ve bo\ \e bır sevin vaııd ol1 p o'nruaığını sordum. Halk Partısınn hcniız günü ke^ın olarak tesbıt edılmiyen ?ra secimlenne gireceğıni kat'î bır jpkilde ifade ethkten sonra vprilen bu habcrm «tamstnen uvdurma» oiduğ\mu .byledı ve so7İerıni soyle bıtırdı: • Halk Partisi ara secimlenne eirmek icın kat'î kararını vermı^ bnlın1 Bir Dil Kongresi toplanacak Muallimler Birliğinin tertib ettiği bu kongrede dil davası görüşülecek İstanbuJ Mualhmler Birliği, büj'ük bir dil kongresi hazırlamaktadır. Tam bir serbestî içinde yapılacak bu kongreda Universite. lise ve orta mekteb hocalan, dil meselesuım geçirdiği safhaları. bugüiikü neticeleri. bu hareketlerin randıman vzerindeki tesirlervni, terim meselesini. Turk dılı edebıyat ve programlarını ıhüsaslsrı cephesindeıı butün cçıkhğile ve acıhğile tetkik ve tenkid edeceklerdır. . JLoogze 25 eylul eünd Eminanü Halke» vinde yapılacak, ayrıca tamnımş muharrir ve fikir »damları da toplantrya dsvet edılecektir. Bu kongreye istirak etmek istiyen oğretmen ve diğer alâsalı şahıslar dinleyici olarak davetiyelerini almak üzera 209948 gtnune kadar. Eminonu Halkevi binasındaki Muallimler Birlıği merkezine muracaat deceklerdir. ı j . ~ Orgeneralin politika yaptığını iddia cden sayın sunuculann bu vesika karşısında epeyice sıkıhp üzüldüklerini tahmin edijoruz. Nitekim dunkü Ankcra telgrafları, hâdiseyi izaha calışırken onların bir hayli terledikIpnn' belli ediyordu. Giiya Orgenerole mahsus böyle bir teşekkürname yazdjrılası imiş: Hukumetin asıl Abideye çelenk konduktan sonra maksadı vaktile Mareşal tarafından Izmff 4 (Telefonlai Sozlerine devam eden imzeJanan telgrafı bir daha yayınlaD.P. nın İkiçeşmelik oca M hatıb. bundan sonra, DJP. maktan ibaret olası imiş. ğında bu gece yapılan bir programmın Çanka\?da Ancak sunucıılar tarafından Hü toplantıda Adnan Menderes \ apıian içtimada kendisi kumete atfedilen bu niyet, hiç de muhim bir hitabede buluntarafından okunarak müakere ve munakaşa ediliağlam bir temele da^anır görünmü muştur Adnan Menderes. dıkten sonra kabul edildiyor. Hatırladığımıza göre. sayın Or hitabesinde, D.P. nin kenMisafirler, dün Atatürk disine dost görünenler tasıni iddia eden Millet Pargeneralin aşağı yukan aynı mânayı raftndan uğradığı tertibletisi genel >ekreterinin yaâbidesine çelenk koydular aksettiren geçen seneki telgrafı da rin ve suı'.r.cdlerin emsazifina temas etmiş ve degazetelerde tartışma konusu olmus, lıne raslanan neviden olrnijtir ki: Sehrimizde bulunan Ameııkan harb tplgrafm ruhuna bilhassa Fuad Köp madığını, hedefın partiyi « Çankaya köşkiındeki emekliler leıvonu rrenpuoları tarafınriilu itiraz etmişti. O zaman ne sa ele geçirmek, yahud yıkbu mıizakere safhalarının <iüiı H a rb Emeklıleıi gunu munasebetıle bpnim tarafımdan kenlbi tl.ıı. =aat 16 da Tak=ım abidesıne bir çeyın Mareşal. ne de öteki sunucular, mak veya ondan aşırılacak •ıe nakledıldiği iddja edil le'.k konmuştur. Bu torende bulunan henuz Demokrat Parti saflarından malzeme ile yeni bir partı kurmak olduğunu so\le ."' mekte olma^avdı ne muva Âmerikan harb emeklileri unıformalaavrınnadıkları halde Hükumet, (Müdikten sonra, Millet ParAdnan Menderes 7aa iftıralarına avdet eder, nnı giymış bulunuyorlardı Torende şiri müşarünilejh) in 1943 mesajını tisi kurucularırun sozlerinin bunu gos ne d? bu zatın yazL=ına cevab verilecek şehrımızdekı Araerikan konsolosluk eryayınlamaya lüzum gbrmemişti. terdjğini, bunların D.P. ye muvazaa ıs bir değer atfederdim. kânı, ate'Pİer ve Âmerikan tebaaları da D P. programı neşredilmeden evvel b"iunmı;şlarciır. Çelengi Lejyon adına Blz bu bahiste ne şimdi Orgenera nad etmek suretıle iftirada bulunduk Arkası S 3, Su. 7 de e«ki muharih Ju=t Kapers koymuftur. lin. ne de 1943 te Mareşalin politika Jsıını kaydetmiştır. >aptığmı akhmıza getirmek istemi5'oruz. uVaki olan tebügatı aldığı» 7Ür değin, politikadan daima uzak yaşadjğııu sayın Çakmak, birçok vesilelerle tekrarlamıştı. (Müşiri mü$aıunileyh) in o tarihte Cumhur Başkanına hitaben kullandığı cZafer si«iıı eserinizdir» mânasına gejen telgrafa hususî bir mâna vermeğe yer eînıadığı gibi, sa>ın Omurtağın bugiL: kaleme aldığı «Yüce emir ve komutanız altmda ulaşılan tarihî zafer...v diye başlıyan cümleyi de hususi bir maksada yormak doğru dcğildir. Bizce bu tebrik ve teşekkür Ikinci Ağrceza Mahkemesinde dün sorguya çekilen Bulgar avukatı ilâve etti: «Bumahtelgrafları ahşdmış, klişeleşmiş ve kemelerden biri 112 kişiyi ölüme mahkum etmişti. Yanhşlıkla 126 kişi idam olundu. zamjnla mânasını kaybetmiş bir gekneğin devamından ibarettir. IstikBu işi yapanlar telâşa düşmeden hâkime başvurdular. O da listeye yeni isitnleı ilâve etti lâ! Mücadelesinde kazandığımız zafprlcri derece derece komutanlar areketımizden evvel meşru ve kanunî Komunıst terrorunden kurtulup mern nsmda taksim edip de vefat edenleri bir müdafaa hali içmde idik. Komunistleketimıze kaçmak ısterlerken bindıklerı listeden silmek veya unutmak. on uçakta kendılerme mâni olmak isteyen ler tarafından idare edılen memleketların yerine de en büyük mevki ve iki kişiyi öldüren 7 Bulgarın muhakelerde sıyaseten takibe maruz kalanlann vaziyeti, dünya efkârı umumiyesinin makarn sahiblerini geçirmek gibi melenne dun Ikinci Ağırceza mahkevıcdanı uzerinde bir ağırlık teşkil etson derece ibridaî ve şarkkârî bir mesinde devam edildi. mekte ve buyük bir alâka uyandırmakDuruşma, saat 10.30 da açıldı. Başta zihniyeti bizi idare edenlere hiçbir tadır. zaman yakıştıramayız. Şahsî nüfuz Bulgar Konsolosu Karagozeff olmak uBir hükumet, kendi vatandaşlarım ve imtiyaza dayandarak bütün şercf zere bir çok ecnebı basuı mensubu ve toplasm. tecrıd kamplarma göndersin, kelabalık bir meraklt kütlesi salonda ve pa>elerin en baştakilerde toplancâniyane vasıtalarla onlan tazj'ik etsin goze çarpmaktaydı. Sanıklar, Straşimir ması ancak eski saltanat ve mutlakıve hattâ onları öldürsün, bu mümkun Dımıtıı. Peter, Nıkola. Pana\ot. Mıhaıl yet devirlerinde görülürdü. müdur? Içimızde bir tek kışi yokrur kı ve Madam Herta ıle vekıllen Mustecıb adam öldurmüş olsun. Demır perde arUlkusal. Kemal. Ahş. Ihsan Yarsuvat, Cumhuriyet Türkiyesinde haklar ve RESim Cenanî ve tercumanlar yerlerinı kasındaki milyonlarca insanın hukukuvazifeler kanunla çizildiği için. adam aldıktan sonra duruşmaya başlanıidı nu müdalaa için bunları soyluyorum Bugun demır perde arkasında bulunand^n adama devredilecek (muha\ Mahkeme heyetı de Sahm Başol, Nevlar tamamen bızım Bulgaıistandakı va>erü) ukul) \asıflar ve mczi.\etler re^ Tıryakıoğlu \ P Nusıetten mutezıvetımizdedirler. Nürnberg mahkemebah>s mevzuu olamaz. İstiklâl Müca şekkıldı iddia makamını savcı yardımsinde bir takım câniler cezalandırıldıcılarından Ali Kemal Kamal işgal etdclesinin en büjiık kahramanı, şüplar ve bu muhakeme ıle dünya idarecihesiz bizzat Türk milletidir. Siperler mekte idi. leri, o kabil hareketleıi yaparlarsa ceCelsede sanıklann sorgularına devam de can veren adsız kahramanlann, zasız kalamıyacaklarını öğrendiler. Bu, edildi. Sorguya cekilen' avukat Mihai! sayısız vatan çocuklannm fedakârhbeynelmilel hukukun bir donüm noktaGeorgo Belsamoff, sunları anlatti' 1 îjm bir konıutanınkinden daha az sıdır. Mahkemeniz de bunun aksi olan . Bızım memlekette, bızler \e bizlcı bır vaziyeti tetkik edecektir ve vereceehen,miyetli saymağa hakkınuz yok gıbı yuz binlerce kısinın kaçmasnı ğı kârarla dunya hukukunda yeni bır tur. Yüz bin kişilik bir orduda elbette ıcsb ettıren bazı hâdıselpr olup bıtıjühâd vücude getirecektir. Mibail Georgo Btlsamoff dünku rnektedir ki onlan anlatmadan geNADİE NADİ T Arkası Sa. 4, Su. S da muhakeme tsnasrnda Arkasi Sa. 3, Sü. 4 te çemiyeceğiın. Bız,.Bulgaristandan ha Muvazaa iddialarına A. Menderesin cevabı "D. P. programı neşredilmeden evvel bir tek H. P. li tarafından görülmüş değildîr,, Âmerikan harb emeklileri İstanbul Belediye sinin yeni bütçesi Yeni muamele vergisi hazırlandı Htlk Partisi Genel Sekreteri Fikret Sılay nıaktadır Bu hıısusta hazırlıklara de•• » • n erılmekted r * tasarısmda tadiller Defterdarhkta yapılan toplantıda tasarı görüşüldü ve mühim neticelere varıldı Defterdarhkta C H. Partısı istanbul II Başkanı Sadı Bekter, Belediye Daimî Encümen uyesı Ekrem Amaç ve Nurı Dağdelen, Maliye Pakanlığmdan üç uzman ile sanavicilerden üç delege ve Maliye uzmanı Alı Alaybeyoğlundan mürekkep bir toplantı yapılarak sanayıcilerin muamele vergisi hakkında Maliye BakanLgLnca hazırlanan tasarı tet^ık edılmi§, ve bu tasarıyı tâdil eder mahiyette ehemmiyetli neticelere varılarak bır rapor hazırlanmasjıs ba?lanmıştır. Bu konuşmalards ıruamele vergısının büsbütün kaldırılmasına imkân olmadığı, yalnız vergınin adalet ve nısfet daıresinde tahsıl ve takibi gereldi bulundu|ujja karar verilmıştır. Muafıyet usülünün kaldırılması, ev ve el ışleri müstesna butün sanayı erbabmdan muamele vergisı alınması da uygun gorülmektedır. Arkası Sa. 3, Sü. 1 de 37,5 milyon lira olan bütçeye Elektrik varidatından bir kısmı da ilâve edilecek Belediyemn 949 senesı bütçesi Be« ledjye Muhasebe Mudurlüğu tarafmdan hazırlanarak dün Daımî Encümene verılmıştir. Beledive yeni bütçeyi mutevazm olarak hazırlamıştır. Geçen seneki bütçe 34 rr.ılvon lıra idı. Bu seneki bütçe 1.5 milyon lira tutan yeni gelır zamları ve diğer bazı gelirlerdeki inkişailar da gözbnunde tutularak 37.5 milyon lıraya çıkarılmıştır. Yeni bütçe lıazırlamrken esaslı bazı tasarruflara da yer verilmiştir. Bununla beraber Daımî Encümen salı günü butçervi tetkike başlarken her dairenm müdürünü Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Bulgar mültecilerin yeni ve tüyler ürpertici ifşaatı "120 mebus halk mahkemesi tarafından verileıt kararla bir şnbat akşamı idâm edildiler,, \ Deniz Gedikli Erbaş Okulunun yeni mezunları mt l Dünkiı diploma verme töreninden bir intıba Deniz Gedıklı Eıba« okulunun 948 Toısnde O:raıral M Alı Llsen, A nı. takjben okul mıidüni Alb. Iluk:a<]senesı mezunlarma diploma verme to ır.ıralier, mıHetvekılleri ve guzıde bır der Bırkan hitabede bulunmu'. jeni renı dun Kasımpaşadaü okul binasında davetli küL'esi hazır bulunmuslatdır. m«zunlara ogucler %srmi}txr Okul muyapıhruştır. Torcne Lrtıklâl marşüe baslanmif, bu Arkası Sa 3, S.ı, 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog