Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Kontrakt Plâfon NÂZIM DERSAN Kulublere, buyuk otellere ve hemen her evın salonuna gıren bu zevklı hesabh oyunu oğrenmek bıhjorsanız ılerletmek zçın edınrnenız lâzım gelen bır eserdır 150 kurusrur B R I İNKILÂP KÎTABEVİ 25 ıncı yıl Sayı: 8644 umhuri Telgraf ve mektub adresı: Cıunhuriyet, Istanbul Posta kutusu İrtanbuJ. No. 246 Telefanlar: Umuml Santral Nmnarası: 24296. Yazı Işlen. 24290. Matbuu 24290 Ortaokula gırecek öğrencllere ve ingilızc* oğrenmek ıstıyenlere mujde : Ingilizce Yardımcı Ders Kitabı 1 çok kısa bır zamanda kıymetlı bır eser btlmıyenlere de kolayldda Hıs :eyı oğretecek olan bu ve suratle lızce aers kıtabındakl kıtabda nasıl okunacağı, ingılızce mânaları ve ingılızce cumlelenn :len vardır turkçe Fıatı 50 kuruştur. Her kıtabcıda bul KURUCUSlf fYlimiS NADT Cumartesi 4 Eylul 1948 Başbakan Dimitrov'a karşı Dış İşleri Bakanı Kolarov ve arkadaşları kuvvetli bir cephe kurdular I\eden? Bulgar komünisfleri de oskova ve Berlin yapılan görüşmeler iki pariiye ayrıldılar Askerî valilere yapacakları tavizler için talimat verildi dair teklifi Fransada müsaid karşılanmadı Berlın, 3 (B B C nın muhabıri bılaırıyor) Askeri valıler bugun de toplantılarına devam etmışlerdır Anlaşılan askerî valıler, ışlennı on gun ıçınde bıtırmek ıçın tahmat almıjlae ve ıcabında kabul edebıleceklerı t â vızler hakkında da aydınlatıhnı§lardır Moskovadan akseden haberîere gö« re, askeri vahlerın konuşmaları ıvi bır seyır ıçındedır ve batı devletleri Arkast Sa 3, Su. 2 de Muhaüfler, Bulgaristanın Kominformun tesirinden kurtulnasım vc Tito gibi nfistakil bir siyaset takib etnesini istiyorlar Amerikanın, Almanyadan alınacak tazminattan vazgeçilmesine ır dcrdin devasını ararken o detde aid sebebler uzerinde duşuruneden edemeyi7. Ileri Batı mılletlerı karşısmda, VJİlık gelinmize nazaran cok az •kuduğumuza gore, bunu acaba neje yurmalıjTz? Fakirhğimizi bir mazeret dije ileri sureıniyeceğimiz meydandadır; çunku uzerin.de durduğumuz mukayeseli istaristik, aradaki kazanc nisbetlerını zateı dıkkate almış bulunut ordu. Bir Amcrikalı, bir Turkten ortalama on defa fazla kazamvor. demek ki, o, b.ıtun ıhti\ aclarile bırlıkte okuma ihtiyacını da bizden on defa fazla Bulgar Dış Işlen Bakanı Kolarov gıderebılmebdır Aradaki fark >U7 misli. yuz elli misli çıbi ha\sala\a Komunıst âlemındekı çökuntuler, sığnıaz nisbetlere varırsa, bunun baş unden gune artan bır hızla devam ka stbeblen olmak lazımdır etmektedır Polonya, ÇekoslovaKj a Bununla beraber, sebeblerden bir Yugoslavya ve Rumanyadan sonra kismııun ckonomık kaynaklara da sıranın şımdı Bulgarıstana gclmış ol>andığım kabııl etmebyız. Bır Turk, dugunu gosterır bazı emareleı mevbir Amerikalıdan on defa daha az cuddur Sofjadan şehrımıze gelen h>berler kazandığı için, ondan on defa daha az kaion alacak değıldiı. Ne japar» Sobranja meclısı uyel°rı Tasında THo enaÇedT***"*1" sınız, her şeyden önce gundelık ek bazı kıınselerın Tıto'nun mttuğu yoldan gıdılmesını ıstedıklennı ve Londra 3 (a a ) (Bvum)* Yumeğimizi yemeye, vucudumuzu bes bu hususta Dımıtrov uzerınde tesır goslavvadakı genel durum ıle Tuna lemeye mecbunız. Şu halde, zaten ıcra etmeve çalıştıklannı bıldırmek konferansı hakkında hukum^t'jıe raaz olan kazancımızın buvuk bir kıs ;edır. Bunlar, Bulgar.stanm Kotnın2 de Arkası Sa 3 mui! gidamıza harcadıktan sonra, elimıze, Amerikalının (meşguliyeti zihni^e) ihtiyaclanna avırdığının onda bın dahı kalmıyor. Nisbet ister isteme/ onda birı aşıyor Bu, duzeltiimesi yurdumuzdakj umumî hayat şartlanna. dolayısile de zamana bağlı Başbakan Ha<an Saka Hun sabah Ankara bir sebebdir ıstas^onıında Genelkumıa» Baskanı Geri durumumuzu izah eden ekoOrgeneral Salıh Otmırtakla bırlıkte noraik faktorler arasında, kağıd fiatlorınuı her jerden daha vuksek ohışu da muhim bir rol ovnuyor ve ne yazık kı, bu sebebi, biz kendı elimizle yaratmışızdır. İzmit Kâğıd Fabrikası a\nı mah çifte fıatla sativor karaborsaya tnâni olmak icin de gazete kâğıdlannı pemboe bo Anksra 3 'Telefonlai 20 temrnuz onumuzd°ıî çaramba şunıındcn ıtı~a>ujor Bugun basınunızın hilı mev anberı 3az tatılım yapinakta olan ren çalı=malarına devam edecektır H^gu tırlarda olduğu uzere tatıl devresıne Ingıltere, Wa«hmgton'dan danda. Teknik kalite harbden once mahkem°ler onunuzdekı pazarte^ı c gırılmeden evvel başsavcı ıddıanamecmı u çTİı=malarına ar ba lıyaca^larBatı A\ rupada Amerikan sme nazaran mukajese kabul etmez dır Bu murasebetle Ankara Unnersı ekumus ve samklardan bır kısmımn beordusunun \ardımına ne derecede duşuktur Yazılar okun :e5ı Hukuk Fakulteainde bu toren ya raetmı bır kısmmın da cezalandınlma\akit gu\enebıleceğını sordu ınaz, resimler seçibnez; ehnıze aldı ı'acak ve Ya'jıtav Başkan> Hahl Oz Jarmı taleb etmıstı Yuce Dı\ anın onugııaı kâğıdın nasıl bnal edıldığını bır uruk mahkemelenn yenı çEİı^ma ytlı rıuzdekı toplantılarında sanıklar ve aWashıngton 3 (a a ) (Nafen) Daıly spacakl'rdır t'irlu anh>amazsınız Mıllî Mucadele a gırmelen munasebetı'e bır nutuk "iıkatlar mudafaalannıs Maıl gazete«ı muhabırınm bıldırdıgıne ;o\lnec«ktır Gumruk ve O"rendığımjze gore e kı flevrmde Anadolunun \asıtasız matbır harb cıkt 21 takdırde Buvuk barJarında basılan gazeteler bugıın Dıg°r taraftan \a? tahiı münajebehle Tekel Bakanı Suad Havrı T>gublu muSa 3 S'L i te veren Y <ee Dıvan da oafaarım en «onra vapacaktır •ali'malarms kulerden belki de daha duz^ıuı kı\«Jeth idiler. Ustelik dışandan kâSid ithali de çok guçleşmiştir. Njlon nıamulâta bol bol doviz veren Hukumet. sankı luks bir madde imış g.bı. nıemlekete kâğıd sokulmasını istcınıjor Bın turlu guçluğu yenerek takcs yolile bır ıthal ımkânı buldusi'jîiu zaman da bu iş çok pahahva ma' oiuyor Vaktile gosterılen gümruk kola^lığı. artık tarıhe kanşmışt» MemleKetımizde muntazam bir darıtma organizasj onu olmaması, okunıa seınesııun jukselmesıne engel teskil eden »ebeblerden bındır. Basıfrn kitablardan kıınsenın haberi o'Md« gazeteler. mecmualar çok geç 1946 nısanınm 15 ıncı gunu Anka | d ığıtılır bazı jerlere hiç gondenlmez. rada bır cınayet oldu Avşe Nazıre | Kusun en bu\ uk fikir merkezimiz Ozerder adında evlı bır kadın es [ savıLin Manbulu bır kafa%a benze rarengız bır şahıs tarafından tabanca tıı ck bu kafamn \ucudıle alâkası kuı>unu ıle en=e«unden \airuiirak suretıle olduruldu Zabıta d«r*.al tahkpsıîmıs gıbıdir Memleketin duy kıkata başladı ve katılın kadının oujıınu %a gec duvar, ya hiç duja koca^ı Ismaıl Hakkı OzenVr oldumas kendı dusunduğunu ise mem ğuna daır ıkna edıcı delıll1 ele geIt' ı te hice yavamaz çırdı I^maıl Hakkı Ozendeı tevkif Z.ırarlı ne^rıjat dı\e son \ıllarr1a edıldı ^dam her ne kadar bıyle bır n'oda haline getirılen bır \ehım de cınayet ışlemedıgını defalaTa tekoVurna ıhtıvacımızı baltalnan sebeb rar ettıvse de dınletempdı \r «karısinı taammudpn oldurmek» uçu ıle leı?kr> bırıdır Dusununuz ki, icıne ağırceza mahk°me<:ıne ven'dı Bu îiınıcje calıstığıımz şu demokrası sucun ce7a«i Vanunda ıdam olarak d \unde kitab vazmaya kalkısan bır go^terıln ektevdı frri ıı ucıı/ kâirıd alabilmrk ıcin eI«:mdil Hakkı O7endcr levkıfhastruii Hıı'.fımete beğenriırnıek 70 nede cıldırdı Adlı tıb ta^fmdan r tndadır \ a/diRinızı Millı EŞitını muavcne edıleıek, cezaı ehlvetı buB ıkjnlısındaki bir komıs>ona gon lunmadıgı anlaşıldı ve tedıvı olund^receksinİ7 Komisvon uvçun go mak uzere Bakırkoy Akıl hv+anenne gonderıldı Burada evve'î mah rur^e sıze bir musaadename gondp kum delılerın koğuşuna konuldu rec<Vler Bununla Izmit Fabrikasm sonradan sâkın duıduçu sorulerek dan ni^beten ucuz ka^ıd alabı'.ecek ba^ka bır tarafa nakledıldı Fakat Aksi takdııde. ısuıız >oksa hastalıgı asla geçmıyecektı NADIR NAD Nıhayet, evet, butun bunlardan Ismaıi Hakkı Ozerden dun tımarhanenın bahresınde {ile arkadaflarıudan ikısı üe bcraber j n Atkası Sa, 3, Su. i t« Arkast Sa. i, Su. 6 da formun tesirinden kurtulmas.nı ve daha mustakıl bır siyaset takıb etmesım arzu etmektedırler Dimitrov'a muhalıf olan t u komunıstlerın başında 1923 den 1944 e kadar Rusyada yaşamış olan vp knvu komunıstlerden bırı addedılen Kolarov bulunmaktadır Bulg,ı =tanda nufuzlu bır komunibt olan Kolarov son zamanlarda gozden duşn^ e baç I ••»• lamış ve nıhayet Harıcıve Vekıh mevkııne mmıştır Bundan bır muddet evvel Dımıtrov, Cumhur Başkanı Muavnı olan Kolarov'u azletmış ve kend s nı Mıllî Mechs Başkanlığına ta>ın etmıştı Aradan kısa bır muddef geçtıkten sonra. bu sefer de Kolarov'un Mıllı Mechs Başkanlığından Harıcıve Ankara 3 (Telefonla'» E kanlar K J Vekılı mevkııne getırıldığı ı'an edıl ulu bugun ogleden sonı Bajbakan mıştır Hacan Sakanın ba^'onlıginda toplanSofya haberlerı Kalarov 'le arka nı«tır Bugunku topl.ntının mutad top Arkası Sa 3 Sıı F da daşlarının jakın bır atıde temızleneceklennı bıldırmektedırler Sımdı Kolarov'a «Soven komunıst» lâkabı takılmış bulunmaktadır Mılı! Meclıs Başkanlığı yaptığı sırada tendısıne «Nas>onal komurust» denıln irdu Avnı ka^naklar Bulgar komumst parti«;ının ıkıve avıılmış bulunduğunu \e ancak cezri tedbırler savesınde Dımıtrov'un duruma hakım olabıleceğım kaj detmekted rler. Yeni yıl bütcesi Bakanlar Kurulunda dün 1949 biitçesi goruşuldu Beneş Bcrlin he'kı fel orjulerın ardından alı? veri$ >aparken Schuman Fransız kafainesini kuramadı Cumhur Başkanı Auriol, sosyalistlerin iştirakile kabinenin kurulması için yeniden tentaslara başladı Eski Çek Cumhur Paşkanmın vefatı her tarafta büyük bir teessür uyandırdı Yüce Divan tekrar mesaısme başlıyor Eski Bakan Suad Hayri ürküblü müdafaasını en sonra yapacak Müttefikler görüşmelef Poiıs 1 (aa \e BBCl \em bır ve<L bıı te=pbba^ de mın affak olmuae kab n' teşkılıne teşebbu^ eden M S"hu nak olursa o 7aman du'umun d gşrre=ı m ht^m^Hır Bu takdi'de nan uc gun âe\ am eaen çalışroalar Wı VT »tle ddn son'a bugun ı^tıfMnı \emı« bu Cumlıur BTkiPnm o r ıd3<=ı ra^lahît 1 nı n U7^rıne Cmıhur BT kanı Cum'ıu ı rinttı lursrsk bmumı <se tılör vaBeneş, 1938 de Cumhur Ba;kanlığı rıve c Hilk Partı ıne mcnTub clan Kn plıiı"ıja kid^r our >mu bu hukumetle esnasında Sokol kongresinı neş e ' ' ır^ etme ı bekleneoıbr ber* Le Comtu \ enı kabınevı te^kıle ıçinde takib ederken M Le Comt ıstı=aıeîerıne ba lamıştır memııı etmı^tır S rrdıkı halde Ba^krn Aur'Oİ un hedefı Sovahe^enn de îjtı C'jmhur Bsşkanı da evvelâ sosvalıs iı Londra 3 (R > Çeko=lovakyarun sarakılp bır ksbınenm knrulma?! ıcın kuv derı Leon Blum u sonra mechs rcsı fcık Cumhur Başxanı Beneş, Sezuıovo ^oti b't t<""=ebbu.s daha yapmaktır Şa Arkası Sa 3, Su 2 de Uotı dekı şatosunda 80 saat suren bır komadan sonra busrun saat 1810 da fcozlerını ebedıyen kapamı^tır M Beneş e pazar gunu rnızul ısabet etmış o Arkast Sa 3, Su. • > îe Et davasındaki yeni safhamn akisleri Karısının katili diye tevkif edilince çıldıran ve şimdi masum olduğu anlaşılan adam Anhara canavarımn en acmacah kurbant ile dün tımarhanede görüştük Kasablık hayvan ihracımn et fiatları üzerindeki tesirleri bugün değil, kasım aymdan sonra görülecek Tıcaret Bakanınm ka^ablk hayvan ıhracına devam edıleceğıne daır beyanatı uzerıne I^tanbulda et fıatının arttığı hakkındakı haberler alâkahlarca mubalâğah addedılm«ktedır Çunkü ıçınde bulunduğumuz mevsım ıhracat yapılsa dahi etın en ucuza satıldığı bır mevsımdır N'tekım et narhı 260 kuruş olmasına rağmen kasablarda 180 kuruşa kadar et satıldığı gorulmektedır Hattâ Beledı>e, bugunlerde et narhının ındırılmesı hakkında Daımî Encunıene teklıfte bulunacaktır. Kasablık bayvan ıhracmın tesırı ancak kasım aymdan sonra gorulebılecektır Bunu önlıyecek tedbır, stok et bulundurmak ve bunun ıçın de soğuk hava tesıslerı vucude getırmektır Esasen bır et şırketıle soğuk hava depolar nın tesısı duşunulmekte ıdı Tıcaret Ofısının bu teşebbusten Vdzgeçmerı uze İnegölde komünist propapndasi tki kişi tevkif edildi, ortada bir şebekenin bulunduğu şüpheleri uyandı rıne et ışi gene eski şekılde devam edecek, kışın pıvasa artacak, yazın Inegol, 3 (Hususı) Bundan üç bıraz ucuzlamak suretıle eski «eyrınj gun evvel komunıst prorjagandası takıb edecektır Esasen Tıcaret Ba yapmak maksadıle duvarlara fış aso Arkast Sa. 4, Su 7 de Arhası Sa. 3, Su. b da Istanbul Universitesi Rektörile bir mülâkat ""u Raktor: «Tensikatın işlerimizi az aksatması için tedbirler alacağtz. Fakat. bn tedbirlerle dahi, değıl ileriki gelişmejı sağlamak, işlerimizi dunltu kadar gormek bile mumkun olarrm acaktır» diyor Istanbul Uruversıtesı Reîtoru Ordınarvus Profesor Sıddık Sarrı Onar' makamında zıyaret ettık Prot Onar, sordugumuz muhtehf suallerı şu şekılde cevablandırdı « Unıversıtede yapmak Tiecburıvetınde olduğunuz tensıkat hareketı, bu ders yılındakı faa.ıvetınızı se^teve uğratacak mahıyette mıdır bu hususta tedbırler almak tıa«avvurunda mı^ınız' > « Yenı t°şkılât kanununur husule gptırdıgı tensıkatın netıcc"erı bılha =a mustahdem kadrolannda gorulmektedır Bundan klınık ve lâboratuarlaumız teknik ışleriTiız ve aletlerımızle bınalarırnız zarar gormektedır ve gorecektır Teiaikatır ışlerımızı mumkun mertebe az aksatması ve zararların onlennesı ıçın her turlu tedbırı alacagız, a ncak bu tedbirlerle de degıl ılerıkı gelışmeyı sağlamak, ıslerımızı dunku kadar Arkast Sa. 4, SÜ. 1 de ~ml Ütuverstte Eektoru Sıddık Şamı Onar Şehid pilotumuzun cenazesi dün törenle kaldırıtdı Yeşılkovde vukua ^elen ucak kazasında şehıd duşen u=tçavu? pılot Bahaeddın Sevlanın cen=7psı dun torenle kaldırılmıştır Cenaze namazı Bevazıd "Tmıınde kılındıktan sonra bavrağa ^> ılı tabut bır top araba=:ına konrrıjş onde askerî bando ve top arotnasının etrafında bır a^kerı kıta, bır polıs mufrezesı merhumun ^ubav ve erbaş meslekdaşları ve arkada^ıarı >er almışlardır Cenaze, ana caddevı tak'ben Edırnekapı Şehıdlığıne goturulerek, yaîları arasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog