Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYE1 KyKıl 1948 Di... İİf I I I mm LÂSTJKTE GÜVENEBÎLECEĞİNİZ BİR İSİM Soğuk hava dolabı bir IJks olmaktan çtkmrş bir ıhtiyaç halini almıştır. her ev için Bu ihtiyacı temin etmek için, daha müsaıt şartlar bekliyenlere, tarafından imal edilen çok alçak tazyikli SAFETY lâstiği Çekiş kudretinin fazlahgı için ?eni; taban, daha kolay sevk ve idare, DAHA FAZLA EMNİYET, Lâstik içindeki sıcaklık için imtiyazlı koruma Yol sademeleri ve sert tokuşlan alçak tazyik massettiğinden daha fazla rahathk. taksitle bir soguk hava dolabına sahip olmak kolaylığım veriyoruz. Hem de alelâde bir joğuk havo dolabı değil, bilâkis « » n mükemmeli: HAKİKÎ FRİGİDAIRE ! Taksitle satışa arzettiğimiz FRİGİDAIRE T 4 1/2 modeli. her em ihtiyac:nı mukemmelen karşılıyacak en ıdareli soğuk hava dolabıdır. 25 senedenberi 8 miryondan fazla FRİGİDAIRE imâl edümiş ve satrlmıştır. Başka hiçbir markanın erişemediği bu rağbet seviyesi, FRIGlDAIRE'in emsalsiz kıymetinı ifade eder. "ARŞİMİDİS MÜESSESESİ" OTOMOBİL M1L2EMESI Tlc*RETİ T A Ş Utanbul, Bsyoğlu Istıklâl Caddesl. No 30 34 TEIORIP IORESI : A n $ i M I Dİ S rnt'OK : 44750 9 2 1 29 Açılı; ve program 7,30 Haiıf par 3 çalsr (Pl.) 7,45 Haberler 8,00 Haiif u 4 venurler (P1.1 8 20 Balet muzıkleri (PL) 8,40 Hafif melodıler (PL) 9,00 Kapani}. 5 12.29 Açılış ve prograjn 12,30 ÇeşldH mflzık ıpı.) 13,00 Habarler 13 15 Şarkılar i:.30 Öğle gazetesl 13,45 Turkuler 14,00 6 K.apamş. 7 8 17,58 Açıhş ve prograın 13,00 Dans müZ'g; (Pl.) 18 30 Konuşma 18,45 Kanşık 9 çarkılar 19,00 Haberler 19,15 Geçmişte bugun 19,20 Mandolin blrllği 19,45 tnce saz 20,15 Radyo gazetesl 20,30 Serbest saat 20,35 Yurddan sesler 21,00 Hadyo salon orkestrası (1 Wagner: Akşam yıldızına Romans; 2 Könlgshofer: Vals; 3 Tchaıkovsky: Vals; 4 Gossec: Gavot; 5 Veninger: Marj; 6 Şerapf: Pavlova cvals»; 7 Leopold: tspanya güneşi; 8 Etneg: Bir a manlar bir çigan vaıdı) 21,45 Konuîma 22,00 Varyete müziklerf (PL) 22.15 Dans müziğl (Pl.) 22,45 Haberler 23,00 Program ve kapaniî. r ÎRADYO Bugünkü Program j Dizel Grubu Satıtı Alınacak İller Bankasmdan : 1 Devel: Beledıyesi elektrik santralma tesis edilmck üzere 110120 beygirlik bır dizel grubu satm alınacaktır. Hakiki FRİGİDAIRE. ancak FRİGİDAlRE markasını Uşıyaaıdır. İşin keşif bedeli 70.950, liradır. Geçici teminat 4.797,50 liradır. thale kapalı zarf usulü ile 18 ekim 1948 pazartesi günü saat 13 de Bankamız İdare Meclısi tarafmdan yapılacaktır. Zarflar makbuz mukabilinde 16 ekim 1948 cumartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada îller Bankası Ticaret Işlerı Müdürlüğüne teslim edılmelidir. Postada vâki gecikmeler nazan itıbare alınrruyacaktır. Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu işe aid şartname (5,) lira mukabdınde Bankamız Tıcaret tşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. Kayıd vo kaj'dı yenileır.e işlerine 1 ekim 948 tariMnden itibaren başîanaBu işe aid bilcümle devlet ve belediye vergi ve resimleri, noter ve harç masrafları ve bunların zamlan işi alana aid olacaktır. (14484) caktır. Müracaat günleri cuma salı ve perşembe saat 10 dan 17 y« kadardır. 1 ekim 948 paazrtesi güna derslere başlanacak ve 19 kasım 948 günür.den sorja gerek eski ve gerek yeni öğrencinin müracaatleri kabul edilmiyecektir. (14497) Kurban Bayramında teşkilâtımız tarafından halktan toplan? ök deriler pazarhkla açik arttırmaya konulmuçtur. 6 ekim 948 çarşatri.a günü saat 11 de fiat değer görülürse ihalesi yapılacaktır. Buna aid çnrtname her gün şubeden almabilır. îsteklilerin ıhale gün ve saatinde !sı>0 lit* geçici teminatlarile birlikte Yenıpostane Caddesinde 47 numatalı çube merkezine müracaatleri. (14066) FRIEIDAIRE İstanbul Konservaluarı Müdürlüğünden: Deri arttırma ilânı Tiirk Hava Kurumu İslanbul Şubesinden: NEDEN ** Erkejin düşüRcesini sezer \i\\\. Güzelliğile ilgisinl anlıyor u içinöen şo»le mütalea ediyor : v " Saka sertMgiıe" Al Gillette dır derman. Hoısas cıldlere mol imal edilmijtir BULMACA 1 1 99= MAYER PARDESÜLERİNİ TERCİH HERKES 2 s 4 5 ^= 6 7 2 3 4 • m •n 8 9 ^ ^ ^ ^ Çünkü EDİYOR ^ ; • 5 6 7 8 9 • m m8 m 1 9 m m mm seneden beri ihtisas yaptığı bu sahada kumaş'annı doğrudan doğruya itha! ediyor ve bizzat biçiyor. Bundan dolayı cesit ve fiatları emsalsizdir. 8O 'Oi Pı j. \t W# *SSk BIÇAK İstanboi Deniz Komutanlığından: Nümunesine gSre büyük ve orta boyda 50 şer aded alabanda feneri mubayaa olunacaktır. Ellerinde hazır mevcudu olan, imal veya sipariş suretile vermeğe istekli bulunanların 20 ekim 948 günün e kadar Kasımpaşada Levazım Müdür lüğümüze teklifte bulunmalarL (14960) 67J Soldcn scğa: 1 Demokrat Partinin liderlermden biri. 2 Esiı rutbelerden, yontma direk. 3 Stdemiz çok dolu ıken gorduğumuz, bir eı:ır. 4 Oyuncak tren, soyle! 5 Çıftçı;e edilecek bir tavsiye, bos kaialılann o< ^.ıdukleri vasıflardan. 6 Bıçım bakıtniiidan. 7 Boyutlardan, «nezred:lıni5"> tn >arısı, bir sayı. g Kıyraetli göruleıı ja;e verilen, kincınin ataaja çalıştığı. 9 Bır edatır. tersı, hıçbır 15 yapmıjanla113 ysçc:kları. Vüfcorîdsn <Licğ:ya: 1 Bîr hastslık. 2 Düysya veda edcken. 3 Yuksek mevkı, traetrjet% mân ^ i ıa bir emır. 4 M:ktarı eksılen. 5 As'rsri merkez, murekkçb bır edat 6 Arab yarımsdasındâa.1 dal'.ardan, £ut emenlerden birınin feryadı. 7 Terzuıin marıietını telli edenlerden. 8 Duğıora teskı teıım, aMınT.azları.ı vaktıle dirJemş oîdugu. 9 Bir >on, lâhım kısmı bjrmetüce. Lvvelki bulauıcanın dalkdılnıı^ şekb 1 i S 4 f> ö < 6 S » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gün aydın Gillette ile fcaöîâr I. C. I LIMITED, LEATHERCLOTH DIV1SION (Sunî Deri Divizyonu ) Bu Divizyonun İnfiltere'nin Cheshire eyaletinde Hyde'ta kâin esas fabrikası sunî deri imal eden dünyanın en buyük tesisidir. Sunî Deri Divizyonu 1000'den fazla işçi istihdam etmekte olup aynca Coventry'de de bir fabrikası yardır. Leathercloth Division'unun teşekkulü New Pegamoid Ltd., Brıtish Pluviusin Co. Ltd. ve British Leathercloth Manufacturing Co. Ltd. gibi sunî deri imal eden üç büyük firmanın 1923'te Nobel Industries Ltd. Şirketine katılrnaları ile başlamış ve bu Şirketin 1926'da I.C.I.'nin kuruluşuna iştirak etmesi neticesinde teessus etmiştir. Sunî Deri Divizyonunun başlıca mamulâtı arasında nitrosellülozlu bütün maddelere şamil bir alâmeti farika olan " Rexine " ile, yeni plastik bir madde olan Polivinil K'orür'le imal edilen ve büyuk bir elâstikiyet, dayanıkhhk, yangına mukavemet gibi bariz vasıfları haiz buiunan "Vynide" suni derileri vardır. Leathercloth Division'unun mamulâtı kara, deniz ve hava nakil vasıtalarında, mobilya döşemeciliğinde, dahilî tezyinat işlerinde, ciltçilıkte, seyahat levazımatı imalinde ve buna benzer daha birçok sanayi şubelerinde kullanılmaktadır. Taşova Belediyesinden: 1 Belediyemize aid işler halde buiunan Ford markalı otobüs 2490 sayılı kanun hükümlerine göre açık arttırma ile satılacaktır 2 Muhammen bedeli 3800 lira olup teminat akçesi 285 îıradır." 3 îhalesi 19 ekim 948 salı günü saat 3 te Belediye Daıresınde BeJediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye encümeni serbesttir. 6 tsteklilerin belirli gün ve saatte Belediye daıresınde bulunmalan üân olunur. (14547) Türkiye Garanti Bankası YILBÂŞI Büyük tkramiyesi 3000 Lira Ayrıca 3, 0 0 0 Eralık çeşitli para ikraaıiyeleri. PAN/UR Panair do Brasil'İD " Battdeirante " uçaklan sayesiDde CENUBÎ AMERİKA. BtR KAÇ SAAT MESAFEDE DIR. ConstcllatioTî uçak« larımız, Istanbuldan her Cumartesi saat 9.30 d» Roma. Lisbon. Dakar, Resife. Rio rie Jaoeiro ve Buenoa Aires> hareket erferler. Madriri. Pari*. Londr» ve Fvsnkfurt için H« Lisbon tarikile «vrı «eferler. Ceonhî Arrmriknnın rıertarafı ilr irtibst. Malumai : Gauidiara» • Yenlcırşı N o 20 TelBton ı 4052? • 41219 Ml! |K|ETT!AİN|J|* AİMİÎ |R|A|N T !E|*|t Z|A|T|»|F|U|L|A!R U|M|A|N|*!D!E|R|; H E|B|A|v«|A|R|A|* t *|E|Z|A|N|»|K|A S|A|«|1|P|E|R|1|T |T I|L|K|1|»|A|Y|A İS D|E|«|S|E|M|E|Nı Bu kur'aya Bankamızda en az 50 lirası olan iştirak eder. Kemikal Industrfs (Turkey) Ltd. (ş Bankaıı Hanı. Galata ISTANBUL Taşkızak Havuz ve Fabrikaları Müdürlüğünden: Fabrikamızda mevcud resim ve şartnamesine göre azamî 25 tonluk ray üzerinde gezen açavelası 10 metre olan 2 aded Elektrıkli Kreyin satın aldırüacağından satmağa istekli olacakların fiat teslim müddetı ve şartını gösterir tekliflerinl en geç 5 Ekim 948 tarihine kadar eski tersane dahilindg'bü • EaMka •Mudurlügüne bagYurmaları. Sahib v Bamuharrin NADIB NAD1 fiu nüshaia vazt iflerini fiilen ıdart edea NAZIM ULUSAY Cumhuri'jet Matbaan PANAfB DO BRASEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog