Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

30 Eylul 1948 CL'MHUKlYtri I AVUSTURYA LİSESİ ve TİCARET Okulu îsianbul, Galata Kartçmar sokak 2. Tel: 41882 ÖZEL SANKT GEORG /« Kız, Erkek, Yatıh, Yatısız, Orta, Lise, Özel AVUSTURYA KlZ O R T A OKULU Lstanbul, Galata. Kariçınar sokak 10 İSTİKLÂL Resmî liselere muadilliği tasdiklidir. Kayıdlara LİSESİ LİSESİ Acele Ediniz. devam olunmaktadır. Şehzadebaşı. Tel: 22534. I TURİSTİK SEFERLER FRÂNGE B ü t ü n Tunstler, A İ R Havayollarının muhtelif seferlerinden faydalanabilirler.. KIZ EKKEK YATILI YATISIZ İLK ORTA LİSE ÖZEL YATILI YATISIZ YARIM YATILI ALMANCA İNGİLİZCE Gelecek yıl orta okullarda ELEME İMTİHANLARINA girecek öğrencilerin ALMANCA ve zayıf oldukları dığer derslerden kendilerini yetiştirecek HAZIBLIK «ınıfına kayıd ve kabul muamelesi devam ediyor. ANADOLU SERBEST Satışlarma Devam Edilmektedir, Muadeleti tasdiklidir. Kayıdlara devam olunmaktadır. ADRES: Haydarpaja, İbrahimağa, Tel: 60136. ATİNA ve ROMA tariküe P A R İ S'e Paris veya Romada aktarma suretile Hatay İl Daimî Koınlsyonundan: 1 Altınözü ilçesinde 5 aded memur evinin inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhalesi 12/10/948 salı günü saat 15 te il daimî komisyonunda yapılacaktır. 3 Keşif bedeli «33457» lira «60» kurustur. v 4 Geçici teminat 2510 lhadır. 5 İsteyenler, bu evlerin kesıf, sartname ve plânını il daimî komisyonunda, Bayındırhk dairesinde görebilirler. 6 Taliblerin 2490 sayılı kanunun 32. 33 ve 34 üncü maddelerinde yazılı şartlar gereğince ihale zamanından bir saat evvel yani 12/10/948 salı günü saat 14 e kadar teminat makbuzu ve ehliyet vesıkalarile teklif mektublarını daimî komisyon başkanhğına vermeleri veyahud posta ile yetijtirmeleri ilân olunur. (14510) Ç İ ME N T O Bulgar malı olup sahilde vesaite ve arzu edenlerin inşaatına kadar teslim edilir. Galata 6 ncı Vakıf han, 1 inci kat MUKAL Kollektif Şti. Telefon: 49373, Telgraf: Galata MUKAL. Taşra için siparişler parti halinde kabul edilir. İSTANBUL NİGE İ S T A N B U L T U N U S KAZABLANKA İSTANBUL NEWYORK Atina, Roma ve Pariste kalıs ve çehirleri ziyaret hususunda kolaylıklar yapılrr. GİDİŞ DÖNÜŞ BİLETLE RlNDE % 10 TENZÎLAT Hiç bir formaliyete hacet kalmadan biletler Türk Lirası mukabilinde alınabilir GAYRÎMENKUL İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN: Tapu Mahallesi Sokağı Kapı No. Ada ve parsel Pafta 88 12 Mecıdıyekoy İkinci tsşocağı SATIŞI kaydına göre Bina kaydına göre Hisse Kârgir Tamamı apartıman Pey akçesi Tamamımn mukayyed kıymeti 19 800 Hra AİR F R  N C E ' la «»eyahat edink. Tafcilât için T A K S t M Aeentasına müracaat. ^ • • ^ • • • ^ Cumhuriyet meydanı No. 1, Telefon: 49134 İ^BBBB^B Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. Umum Müdürlüğünden: KÖMÜR N AKLİ İSİ Fabrikamızın bir sere zarfında ihtiyacı bulunan 20 000 ton maden kömürü ile 3000 ton kok tozunun Zonguldaktan Paşabahçeye nakli Işi müteahhide ihale edilecektir. Sözü geçen işe aid sartname 23 9 948 tarihinden itibsren fshrikamızın Paşabahçe merkezinden ve Galatada Perşembepazarı İş Hanmdaki İstanbul Bürosundan bilâbedel verilir. Alâkrhlann en geç 7 10^948 tarihine kadar tekliflerini Façabahçedeki Umum Müdürlüğümüze vermeleri rica olunur. Istanbul Belediyesinden: 5116 sayılı kanuna tevfikan Genel Meclisin 30/7/948 gün ve 948/269 sayılı kararile telefon abone ve konuşma ücretlertnden belediya payına, nakil vasıtaları numara resmine ve deniz nakil vasıtaları resimlerine alınması ev\relce kararlaştırılmış olan resimlere ilâveten 1/8/948 tarihinden itibaren % 50 zam icrası kabul edilmij ve bu karar Bakanlar Kurulnnun 3/8/948 pünü toplantısmda 3/7908 numara ile onanmiftır. Keyfiyet sayın halka ilân olunur. , (1498J) 4167 metre murabbaında arsa 1485 lira Yukarıda yazılı apartıman Tevfik Uğurun Simav Malsandığı ile Alemdar Maliye Şubesine olan kazanc vergisı borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümleri dairesmde satılacaktır. İlk arttırrnası 12/10/948 salı günü saat 14.30 da. ikinci arttırma ve kat'î ihalesi de 22/10/948 cuma günü aynı saatte icra kılınacaktır. İsteklılerin pey akçelerini Malsandığına yatırarak makbuzlarile birlikte belli gün ve saatlerde Beyoğlu kazası idare kurulunda »Beyoğlu Kaymakamlığı binasında» hazır bulunmaları ilân olunur. (14478) B A YL AR ; m^mmtmmmmmmamam Zarafet. Allahın bir vergisl mldlr? Zarafet, mahdud bir zümreye mahsoı mudurT ÖZEL İstanbul Bdediyesinden: 4085 ve 4923 sayılı tekaüd kanununa tâbi itfaiye teekilâtına 275 lira aylık ücretle şoför almacaktır. 1 Bunlara yevmî birer ekmek, 2 Yemek bedli olarak ayda 21 lira verilmektedlr. 3 Elbise verilecektir. 4 lzinler haftada 48 saate çıkarılaeaktır. 5 Vazifesinde liyakat ve ehliyeti görülenlerin ücreüeri 30ü liraya çıkarılaeaktır. lstanbul bilumum ehliyetnamesini haiz. yaşı 23 ile 35 ve nnuvazzat sskerliklerini ifa etmiş olduğu nüfus hüviyet cüzdanında mukayyed bulunmak şartile isteklilerin İtfaiye Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. ,(13564) İSLIÎERAKKİLİSESI Kuruluş tarihi: 1879 Uk kısım kadrosu dolmuşrur. Orta ve Lise sınıflarında kalao mahdud boş yerlere öğrenci kaydedilmektedir. K atiye n Ihtiyarlarniyan Hayır!.. Hayır!.. Hayır!.. Siz de JOHN WALTZ Marka Nişantaşı Çınar Caddesi KAOININ SIRRI 45 yaşlarında oldugu halde yiılünde hiçbir buruşukluğu yokrur Teni, bir genç kızınk; gibi ter vt tazedir. îşte; Viyana Üniversited Profesöni DT Stejskal'in jayanl hayret keşfi gençligin yeni v» cazip unsuru «Biocel» in »ihrâma tesirierL Biocel, t u uyurken cildinizi besler v« gençle«ttnx B* cevheı. Pembe renkteki Totalon Irremi terkibinde mevcuttur Gündüzleıi beyaz ve geceteri de Pembe renkteki Tokalon kremini lanunz. bir şapka satın almakla zarif olabllirsiniz. Her keseye elverişli ve herkesi 2arif kılan bir japkadır. Yenl açüan salonumuzu bir defa ziyaret etmeniz kâfidir. TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ Galata, Eski Gümrük sokak. Emek Han. 1 inri kat, No. 40 Telefon: 41943, Posta Kurusu 1431, GALATA. SANDIK \LI\A(\R Maliye Bakanlığmdan: Mevcud nümuneleri gibi, çeşidli ebadda 1350 aded zarf sandıği. parti parti beş ayda teslim edılmek üzere, açık eksiltme ile. satın almacaktır. İsteklilerin 577.50 lira geçici teminat ile birlikte 7 ekim 1948 perşem.be günü saat 14 de Beşiktagta Devlet Kâğıd Deposunda hazır bulunmaları. (14724) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan: 1 î^csiltmeye konulan '?• Ankara Sağlık memurlan okulu ihtiyacı için 13 kalem mobılya yeniden yaptırılacak ve 4 kalern mobilya da tamir ettirilecektir. Keşif tutan 36377 Hradır. 2 Eksiltme 9101948 cumartesi gunü saat 11 de Bakanlık Sosyal Yardım işleri Genel müdürlüğünde toplanacak komlsyonda kapalı zarf usulü ile yspılacaktır. 3 İstekliler eksiltme şartnBmen ve buna bağlı kâğıdlan her gün adı geçen genel müdürlükte ve İstanbul da Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüğünde gjrebilirler. İst.P.T.T, Fabrikası Müdürlüğünden: Sirkeci Salkımsöğüdde fabrika bahçesinde «40» kırk ton kadar demir imalât bakiyesi ile muhtelif model ve ebadda telgraf fincan demirleri ve f:çı çemberleri ve saire hurdası 5 ekim salı günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bedeli «1400» liradır. Alâkadarlar satış tarihine kadar her iş günü resmî mesai saatlerinde hurdaları görebilirler. (14990) Su Borusu Döşenecek. Tarım Bakanlığından: 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre 2728 üra 28 kurujluk geçici teminat vermeleri ve 1948 yılı Ticaret Odası vesikası ile böyle bir Koçaş Teknik Tarım okulu karici su tesisatının 2091948 tarihinde yapıişi başardığına dair resmî bir v&s:ka ibraz etmeleri lan eksütmesinde istekliler arasında istenilen çartları haiz olanlar bulunmadıİsteklilerin geçici teminat ve çartnamesinde yazılı belgelerle birlikte 2490 ğırdan ihale vBpılamamıştır. An:lan tasisatın aşağıdaki şartlarla yeniden eksilt D İ K K A T : meye konulmasma Inşaat kom'svonunca karar verilmiçtir. H?kikî TOKALON mamulleri İstan isayılı kanuna göre hazırhyacakarı tekkf mektublarına eksiltme günü için tesbit edilen saarten bir saat öncesine kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ko1 Niğde Aksarayına 23 Km. mesafede kurulmus olan Koçaş Teknik Ta bul Verem Savaşı Derneğınin yalnız! misyona vermeleri lâzımdır. rım okuluna Çandarh mevkiinden getirilecek su için okul sahasında mevcud 50 PARALK TEK PULU ile puUan ! 5 5237 sayılı kanun gereğince belediye vergi ve resimlerl yükleniciye mıştır. 50 PARALKTAN aşağı veva ; borulann döşenmesi içi açık eksıltmey* konulmuf*' . Daima zengin ve zevkli çeşldler. mükemmel işçllik. aiddir. Postada gecikme mazeret olarak kabul edilmez. (14199) 2 Bu i$in tahmin edilen keşif bedeli 58286.58 elli sekiz bin iki yüz sek yukarı kıjTnette pullarla pullanmış ADRES: Eminönü Caddesi, Selfimet Han 1 İnci kat. sen altı lira elli sekiz kuruş olup geçici teminat miktarı 416433 dört bin vüz olanları almayınız. Takliddir. aıtmış dört lira otuz üç kuruştur. 3 Eksiltme 8101948 cuma günü saat 15 te Tarım Bakanhğı binasındaki inşaat komisyonunda yapılacaktır. Dünyamn en iyi Llmon ekMİani 4 İhale evrakı her gün Ankarada Tarım Bakanhğı Ziraat İşleri Genel Sümerbank îplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi esansıarı Portakal > Müdürlüğü Teknik Büro jefliğinde, İstanbul ve Niğde İlleri Ziraat MüdürlükMalatya Menıucat Fabrikasından: Mandalina > lerile Koçaş Teknik Tarım okulu müdürlüğünde görülebilir. Bergamot » 5 Eksiltmeye iştirak belgesi alabilmek için isteklilerin eksiltmenin ya1 Altı aylık sığır eti ihtiyacımız açık eksiltmeye konulmuspılacağı belirli günden 3 ftün evveline kadar Bakanlığa bir dilekçe ile başNane H. 2S90 tur. Eksiltme 5 ekim 948 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kurumumuz ihtiyacı olan evsaf cins ve miktarlan agağıda yazılı bulu vMrmaları ve bu dilekçelerine 50000 lirslık teknik ehemmiyette tesisat ve ir^aat fabrikamız müdiriyet binasında toplanacak komisyon huzurunda nan Traktörler satın almacaktır. İsteklilerin 10/10/948 günü akşamına ka iîlerini başarı ile bitirdiklerine dair resmî dairelerden aldılkarı belgeleri bağÇılek. Ağaççıyapılacaktır. Muvakkat teminat 1772 liradır. dar teklif mektublarını Kurum Umum Müdürlüğüne tevdi etmeleri, Ku lamaları şarttır. legı, Van.Un Markadır. rumun eksiltme ve artırma kanununa tabi olmadığı ve malı satın alıp al2 Eksiltme şartnamemiz İstanbulda Sümerhanda müessesevesaire London, E. 8. 6 Komisyon ihaleyi yapmakta serbesttir. (14489) mamakta serbest bulunduğu ilân olunur. (14599) miz merkezi Alım subesinden, Ankara, Diyarıbakır ve Erzurumda toptan satış depolarımızdan ve fabrikamız ticaret servisinden paCins Miktar Evsaf Marka rasız olarak temin edilebilir. Traktör 1 4045 beygirlik Makormik veya Bahçe traktörü tank tipi Katerpiller 3 Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (14847) (Maapulluk) 1 1820 beygirlik HASTALIKLARINI Oluklu ve izoleli dam örtüleri ZİRAATÇİLERİMİZE 294, İsüklâl Caddesi çelik. plâstik. mika: Günesin 6icağından, kışın soğuğundan AMERİKAN MAU 32 DİSKIİ FRANSIZCA I jsan içindekileri korur. Fiat ucuzdur. HAKKI da ISMARLAMA GÖMLEK İÇİN Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donalım KurumH Umum Müdürlüğünden: Sığır Eti Alınacak BUSH PLASTEEL BERLİTZ UYUZ ve DERİ D İ S K K A R R O ve YEDEK DİSKLERİMİZ GELMİŞTİR. Satış yeri: Galata, Karaköy Palas Hanı karşısında No. 84 DERMOLİV G EÇ 1R1 R EKNEK FİATI DEKOVİL RAYI 7 lik yeni Amerikan rayı İNGİLİZCE ALMANCA v« v.s. ^urları Acele Satılık İpek Bükümhanesi Pamuk, floş ve 13/15 denye çorap ipeği büker, 452 iğ, 105 tavel komple, 30 göz bobinuar, 15 göz masura, iki çile tezgâhı, 5000 aded fiber makara, 20 boy 15 genişliğinde yeri ile beraber. Müracaat: Mercanda, Caferiye Han No. 21. İslanbul Belediyesindeı: İBRAHİM TAŞÇIOĞLU HUSLSİ DERSLER Ankara İli Daimî Komisyonu Başkanlığmdan: 1 Ankarada yapılmakta olan sonbahar at yarışları müşterek bahislerine İzmir halkımn da iş.tirakini teminen ilimiz hesabına İzmirde bir müteahhid eli ile müşterek bahis biletlerinin satılması kapalı zarf usulile arttırmaya konulmus.tur. İhale 11/10/948. günü saat 15 tedir. 2 Biletlerin sonbahar icin muhammen satıs bedeli (100.000) lira, bu satışm % 6 hesabile beyyiesi tutarı tahminen (6000) lira olup muvakkat teminatı 450 L. 3 Müteahhid İhaleyi müteakıb yapacağı satışlara karşılık olmak üzere ayrıca (8000) lira nakid veya banka mektubu veya tahvil vermek mecburiyetindedir. 4 Taliblerin Izmir Ticaret Odasmda kayıdlı olmaları ve bu vesikayı kapalı zarfla birlikte» vermeleri lâzımdır. Talib olanların 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlıyacaklan kapalı zarflarını 11/10/948 pazartesi günü saat 14 e kadar il daimî komisyonuna vermeleri ilân olunur. (14598) HALİT RÜŞTÜ Kurlar 1/10 '1948 den itibaren başhyor. % 36 rütubeti ve 604 gram kuru maddeyi ihtiva eden 1000 gram sikîetindeki birinci nevi bir ekmeğin 40 kuruş olduğu hakkındaki kararm ikinci bir ilâna kadar devamı uygun görülmüştür. Keyfiyet sayın halka ve ilgililere ilân olunur. (14989) GalaU, Ada Han T. 40303. Tecrübe Dersi Parasızdır. Cild ve Zühreviye Mütehassısı fe TAKSİTLE Sayın müşterilerimden gördüğüm rağbet üzerine bir çok yeniliklerle kadın ve erkek terziliğine devam etmekteyim. Bahçe Meraklıları Villâlarmızı süslemek için her eradığmızı: Çamlardan süs fidanlan, manolyalar, salon yeşillikle j ri vesaire, Ortaköy Ankara bahçesinde bulabiUrslniz. VASİL ACELE SATTLIK KÖŞK Dr. Servef Yasfi Alko Avrupadan avdetle 1 Ekimden itibaren Beyoğlu Tarlabaşı caddesi 180/3 No. lı Servet Ap. nmdaki muayenehanesinde hastalannı kabuie başlıyacaktır. D İ KK AT ! Ayr;ca zevke uygun kumaşlar dışarıdan da temın edilir. Sultanbamam Caddesi Roza Han No. 5 RAHMÎ ERYILMAZ Barhnda, Satılık, Müstamel MÜZAYEDE İLE SATILIK MACAZA Galata, Arabcamli, Yemeniciler sokağında 50 No. mağazanm ikinci açık arttırması 8 Ekim 1948 Cuma günü Beşiktaş 1 inci Sulh Hukuk Baskâtibliği atraiından saat 14 ten 16 ya ksdar icra edilecektir. Taliblerin naezkur başkâtibliğe 948/16 satış numarasile müracaatleri. Ağaçh büyük bahçe, 15 oda, ayrıca müstakil 2 odalı selâmlık, telefon, terkos. iki kuyu. Erenköy, tren istasyonuna 4 dakika. Müracaat Tel: 912 arasında 21797 ye. veya saat 17 de Ankara Cad. Cağaloğlu yokuşunda No. 1 de Hayri Kagıba. Tecrübeli bir muhasip iş arıyor. İşe göre günün tamamında veya yarısmda çalışabilir. AjTica küçük muhasebe defterlerinln tutulmasını üzerine alır. İhtiyacı olanlar kendisini 42239 telefondan öğrenebılirler. Hozat 3, Jandarma Er Okul Alayı Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: 8 ekim 948 tarihinde kapalı zarf usulile satın 125000 kilo un satın alınmıyacaktır. İlân olunur. alınacağı ilân edilen (14924) K 0 N Y A'nın Meshur FIRIN KEBAB1 ve ETTLİ EK^ÎEGİLE nefis YOĞURTLU KEBABLARI vapmaktayım. Her gün saat 15 e ksdar. Küçükpazar eczane karşıtm sı No. 17. Tel: 20326. • • D E V B E N SATILIK BÜKKÂN Eminönünde, lokanta, ruhafiye, itriyat, bakkaliye, berber; kahvehane; elektrik malzemesi nakliyat ambarı ve her türlü işe elverişli. Dükkânda elektrik. hsvagazi mevcuddur. • Müracaat: Telefon: 23602. • ••i FENNİ SÜNNETÇİ • • ! 1 KonyaAnkara yolunun 93=000 99^300 Klm. leri arasmda Cihanbeyli kazası içine tesadüf eden kesimde esaslı sose inşaatı açık ekFiatı 1000 Lira. siltme usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Keşif bedeli 23896 30 liradır. Müracaat: Telefon: 23560 3 Geçici teminat 1793 liradır. 4 Eksiltme 18/10/1948 pazartesi günü saat 11 de Konya Yollar 3 üncü bölge müdürlüğü binasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 5 Keşif ve şartnameler hergün Konya Bölge müdürlüğünde görüS A T I L I K lebilir. 6 Eksiltmeye gireceklerin yeterlik belgelerinin eksiltme gününden evveline kadar Konya Bölee müdürlüğünden almaları lâzımdır. Kayzer marka 4 kapıü, rad7 Taliplerin teklif mektuplan ve kanunî vesıkalarile. güvenme yolu ve hasır döşeme örtülüdür. makbuz veya mektuplarile birlikte eksiltme saatmden bir saat evveline Oğ'.eye kadar Aksaray Sofular kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Caddesi 123 e müracaat. ^ ^ ^ ^ 8 Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (14764) BUHAR KAZANI Yollar 3 üncü Bölge Müdiîrîüğündsn; YENİ OTOMOBİL ••• Dr. 1HSAN SAAD " ^ •••••"• GRUP HALÎNDE Devlet Demiryolları Isletme U. M. llânları Demir perçin çivisi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa satınalma Komisyonundan : 12000 kilo 19X90 militnetrelik yarım yuvarlak başlı demir perçin çivisi tçık eksiltme ile satın almacaktır. 2 Muhammen bedeli 11400 lira olup muvakkat teminatı 8S5 liradır. 3 Buna aid sartname Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 4 Eksiltme 11 Ekim 1948 Pazartest' günü saat 10.30 da Havdarpaşa Gar binan dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyonunda yapılacağından arsu edenlerin yaJctinde Komiayonda hâzır buluamalan. (14005) 1 Dr. ALBER KUTIEL ZührevJ, ldrar yollan, prostat ve ademi iktidar hastahklan polikliniği. Tel: 49009. Galata • Necatibey Cad. No. 43. • ÖKSÜRÜK ŞURUBU Öksürfik ve nefes darlığı. boğraaca \?e kızamık öksürukleri ^in oek tesirU Ilâçür. • B f l Herkes krullanabilir H H B ' " * • Dr. Operatör W>M»*^^ KÂHİRE ve MISIR SEYÂHATİ KADEŞ Vapuru ile 10 Ekim 948 Pazar günü hareket edilecektir. Kayıd muamelesl 4 Ekim 948 Pazartesi günü hitam bulacağından seyahate iştirak etmek istiyenlerin bu tarihe kadar müracaatleri lâamdır. 4 ünrü Yakıf H.n 1 vmru k?t. No 3.î. Tel: 24124. ENİN FİDAN Beşlktat Emrüyei Sandığı yanında. Tel: 84395. EM: Susdiy* b tasyoD arkası Akkurt No. 17. Taşrsdan gelenlerin ve faşı bujrük olanlann tünnetlert Ortaköy Şifa Vurdunda vey» kabinerode yapılır. Kiralık APARTIMAN Osmanbey. Rumeli Caddesi. 5 oria, kalorifer. Te'efon: 4300 80386. M A H M U T KU M Ooğum ve Kadın Hastalıkları Mütchassısı Haseki Hastanesi Niss Poliklinik Şefi Her gün 3 ten sonr? Adres: Nişantaşı. Valikonağı Cad. .. 52. Tel: 84378 Ziraî Kombinalar Dairesl Reislsğînden: 1 Teşkilâtımızda mevcud Kanada Doç kamyonları için 900x16 ebadında 200 iç ve 200 dış lâstiği müteahhid nam ve hesabına satın alınacaktır. 2 Lâstiklerin bedeli 84.888 lira olup muvakkat teminatı 6387 liradır. 3 Eksiltmesi 11/10/948 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Atatürk Bjlvarı 265 numarada merkez binasında yapılacaktır. 4 Fennî ve idari şartnamesı İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden. Ankarada Reislik Makıne Şubesınden verilir. (14715)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog