Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CLMFUKIVF1 Erlul Keganı Karabet Nişaburyan Efendi Yazan: FahrJ CelâJ KUçük hfkâye TEPEBASI BU Bahç« BAHCESI AKŞAM büyiik \ i GALA programUo yaz SEZONUNU KAPIYOR. Teşerrifumıis bir ıstıklal dava j tinrken yefat etmı$ti. O «aman {©.inaa kar^ı karçıya gelmemızle ol euğunun inası ohnak da PI» düşdu>du. MüvekkiLni insnümıyacak ka|muştü Hem ana. hem btba. Beşık dar cerbeze üe hattâ pn kaçük b.r | «allamıt, b»z degiştirmJs. nırnı sövyaralanıp BakırkSy Akıl ha Ba$tarafı 1 i«ei çıve ha*ası yapmsd.an muiafaa et+i. lemlj, onu o bova getjrmı?, fakat b'r de tedavı edllerek ıvıleşerek srntn açılma<:ını müteakıb sanık alBen bıı bab«ı Ben haziüe v e k l ı ıdım. Hâkım de daba «vlfnmemlftt. bay Mıhalekoffun k m Roza, sa^ d tıne aonen makmıst Panayot MazAbdullan Bey merhu ndu N'e i«p meolarak huz ıra »Vndı ve hâd^e hak neff m o zaman alrnan ıfadpsi okunsele davada falan değıJ. Kpgam Efen Sevd'm de aîdım, nndan derii kırdaki bıiriklerını şu çckılde hiKâ du. Panayot, vakayı ajnen pılot Ludi ıle mu&refenıızın ne sure+Je d Melekler gibi güz^l ,onlar gibi gÜ7FÎ ! pen gıbı anlatmakta, yalnız sanıkye ettr taafeyn huylu ve ıtaathydı ğunu snlatacaktım. ğ larm oldurmek kasdı buluamadığı, GPTIC BnlıraT kırımn «nlattiMan güzpl huylu oldu ki kend'SJie şoyle j a n gözl<» giızel eğer bu ka<îidleri olsa ıdı kendısıni Şerlf Sahye A> 'a « 2 Hasıran günü, Vama kız libaktım Adııu. sohrptım ısıtır durur olunra bır daha unutulınuvor. I sesınin doTdüncü ^ınıfını bı*ırdım v e d öidurebıleceklen mıHaWsını ileri oum Olımyacak majafsalarda, olmıOS'ıle bTaber yaşamışlar, Saat 1 8 30 dan itıK^ren mrmleketin tamnmış ve seçkin SAZ ve SES sanatkârSof\ada bnlunan b?baTa tPİgraf ç<> BÜrmekte idi. • < acak nok+aı na7grlsı serded p he yemışler, bır o^ada \3tmışlar. b«raGid«n yoloularm üadeleH kerek bu mujdeyi verdım. Babanı, atı bâkırrıe^' ıstedığj noktaya ımale b»r çalısmıslardı. Butün ömrunde lanrdan müteşAkil büyük fasıl hpyeti 29 bazıran rır.u Varnava geldı. BıııçağınHa tr ~'uf"n yolrn o=den, sonra ekspnya kahren hukum oğluna hıç nasıhat vermemısti. Yalze, Atınaya veya B^Vrese askrrî a larak bulunan ve bu vaka dolavısil» slan bu adam mıdır? d°meroeıun tase ta\.n pdıVrr^ıni ve kendısme mecburpn şehnmıze gpbnış ve ıfadputıkânı yoitu. Kuçu'uk kıt'ada bır nız: TEVHİT BİLGE Skeç toplulugu, AZÎZ BASMACI ve RAUF ULUKUT birlilrte bagında lımon $at. fskat 100 bm leva ver'liığını; zayıfladığı lerl ahndıktan sonra da BulgarısfgzaUı Arka?mda tâ yerlerp kadar bır hükumct kapısına baş\rurm^ . d»tnıs j Yeni büyük skeç, bale, müzik, espri, kahkaha. Danglar: JAK BİÇAÇÎ ıçin de Rodoplara hava tebdiline gı na dönmüş bulunan Olga Zograkova, redmgot boynıjnda Sı>ah ipekli tok W Çck bır şev dpğıl deceğıni bıldırdi. Bpbam, uçak ten Bavan B«»rberoff, Santa Petkova, Toma bır boyunbagı, sıvrı kırçıl sakaBaba, oğıoJun bu b«>rab»r yaşavıjrılâtından ıstıfade ederek bem de be tolka, Koçsova, AUrnaş Natzeff, Vasıl lı, gozunde mavı caıalı bır gözluğj ı . T B L E F O N : 42fi<* raber gotüıeceğmi soylüyordu. B u Zograknff, Andon Stayçpff, Todorka vardı. Bu mavı camlı gosluk de n«>ye ları eFna^ında Nşabur^.an Efendi h?bere, yanlannda oturduğum ba Kırolova'nın da ifadelen okundu. yarardı" Çunkü o gözîükten baktı bir mı bıç, am« hıç mi h'ç kfndı hagını bır defa bJ» gormüş değılımdır, \a ve hevpjine imkân acînamıs mn baanneın, bü'. ukbabsin v e ben çok Bunlar, kanb hâdısevı lâvıVıle tak b hep üstunden bakardı. O gdzler ev d ı ' Boyle bu kadar m?'iim <açarâsevındık. 30 haz;ran gun'i havaycllan edemedıklermt, çunkü uçağm Her aVtamk) prncrjgıa n â v e t m S * kadar V B D A G A L A S I velâ bana mustehd gıbı gelırdı. Son bılır mıydı' E'bettc çocuğunun n i u n aeenta?ına gıttık. B?bam benı orada kell bır vaziyet alravı dolayısıle de ntekıle berıkı'o âsıkdashk «>dpc«>k Tadan hukuk'imuz arttıkça gnzlüğuIlavayolları UrıUTi Müd ; irü Borıs di canlarının telfiçına Hu^tüklpnr", Ü<sfH KAVUKLU H A M D t'nîn *n me?hur oyuiu değıldi y a . Fakat ne dersnız, bır nün raTnımn neden m3vı olduğunu Ganeff v bir kac pıloUa tsnıştırdı. e^asen slâhlı h^dı^pnın yolru saloÇÎFTE HAMAM Kârl Kad'n Ortaoyunu bıle sormava ciiret edemedrm. Oyla defa bılp kendırndp meral bul'jp I Bıiâhare bır uçakla Burgaza gittiK. nuna nazaran kapalı bulunan b^î•"ahim. fakat yumuşak, ama golgesı ona buna brrupr bır sual nrarnadım < Orada bsb^nm bir kaç abbsbıra mede cereyan ett'&i ıçın için tam Ka™klu: Halk SanatiSn ÎSMAİL DÜMBÜLLÜ agu bır adamdu Ooun kımseyı ayıb Kark sene, her yenı vaptırışta i rastladık v e kend'lerı ıle hareketı mahıvptım bılemiyeceklerıni anlatKarJınlar H?mar'irr SAFPJAZ. ErkeHer Harnanvısı m r t u m meddah tmpfin ladıiını. beğenmedıgru. çekıştırdıgı mutlaka redmgot yaptırrj da bır açık I mi7e kad?r konuştuk. Bureardan baa makfa ıdıîer. cSh Kar.Uıcı KADR1, H=>rnara abcısı AHMET GUI.DURüR, bamamda selın Ei gortnedığ'm baldf h'izuninda h<=p renk pardesu bıle tajımıyan bu a aj\alandıktan 15 dakıka kadar sonra Sanık alhijm e?varn alayı kına gfcesı ve çengil'îr, ka^ nlar harnamında yangın, Çeşme meydanı ayağunı tetık aimak lârım geldığını ma, bu vahım adama. I babam eyağa kalktı. Nereye gıdecetulumbası ve tulvr^rıscilar! tarafından yaneır'in sonduruJmesi ve koşklü sandım durdvtm. İlâhı efendi, omrunnz j ğırı snrd'jm Bana elıle cturrnamı ışaMabkeme baçkanı Salim Basol l ü fan'ıdn ı'âr hamam fliîimcn Ara'rın bayılrpsı, dpğerli sanatkâr Tevhit etti. Ben e pençereden aşağısını [ pen ıle Panavotun şahadetı hakkında Seneler geçtığl halde senli benlı boyle mı geçtr demege kımın dılı Basmici ve Ranl liuVııt ıın I'ntıaıl nıımhullu IİP hanamcia kavgalan ve j «e>Te kojuldum. B*r ara tabancaine dr, eceğmi sorması üzerıne sanık bıie olamadık. Lâubaiıhğ 1 SGvmrzdı varırdı". O anasından doğmuş., baba de ondan. Fakat turkçevı hıç de Er adam olmus, takal koyvermış, dul sesleri ıgıttım ve ba|uru çevırdım. albay Mihalekoff çunları söyledi: meru sivesile kormşmamasının sebe kalmış, ışınp sarılmş, oğhınun tahBabam görünurlerde yoktu. Yalnız, « Pılot Lüpen, küçük subaylıkT E Ş E K K Ü R Dimitrinin, pilct kabınc^ınin. kapı tan yarbavlığa yukseltılm^ bır koanlad n m kı Cemal sıüne, terbıyesme dalmıs, gıtTiıştı Şu Vuol Aıie reirımız eski maliyeclleıdpn ve smdan geri ceri çekıldiğ'ni gördum. munısttır. 44 yaşında bulunan bu suMolla merhumun ders §erıkıydı. A benım çırkın, çapkmca şupheme ne A,p ot*lı sah.ba yer vardı' Ayıb, ayıb, gunah alıyorUçak bırdPnbire j ° r e doğru dıkıldi. bay, yalan sbylüyor. Çıinkü, damakılb bır medrese tahsıli gorÖMER LÛTFİ GÜRCANın Pençeredpn altırmzın orman olduğu kabınedekl bulunus v o ıvetımt7i; e e muftü. Kelârn okumuş, hküı, feraız sun, dıye kendıme levmederkpn bır r.u görüvnrdum. Bu arsda s'lâh SPS re< benim «ılâh «tı? > ' TJİ tamamen bılmiî, mabkeme rcjslıği etmıştı. Bır gun şoyle bır çey oldu: Akşamları 1 Eksiltmeje konulan İS Pendık tzmit yolunun Pendık Gehze kaç lâyıhai ts*inafıy<»sını tPtkık et yaiıhanesıne ujcraıdım, berabpr va layı acı'arımıza iştirsk eden. c*"n?T«"Hnd« arasında 0^000 32 + 000 ıncı kıloraerrelerı ara«ındakı kısmın toprak leri de d»v£m ediyordu Çok kork ujdurma bır şekılde tarif etmektptığire zaman İPîa^mdakı kudr<*tp, ıfa purla koye donerdık. Gene akşamkr bulunan, telpsf. mektııb rç tpVfımia te tesvıyesı stabbze temel ve sanat yapılan olup kejıf bedelı (1 450 0r0) bır rauştum. Içcrıden irı yapıh biri çıktı; dır. Bmaenalevh ifadesinı kabul e t elı kanh ve tabancalı idi. Peter üze mem. Bu tanflerl ıle Borı* Ganpff'm deaındekı metanete hayran kalmış dan hjr ak?arn ujradım Içprdp bır milyon dort yuz ellı bın lıradır. kadar bı r ne atıldı B u S'rada ben fenalaştım kendı kurşunlan İle öldürulmpyıp. tıra Bu îslârr1! ılımlerı BP d»v<» og kad n sesı vardı. Ben hekleme oda*2 Eksıltme 20/10/943 tarihine rastlavan carçamba günü saat 16 da sranm paylaşan butüa akraha ve sında beHemeŞe karar \erdim Erve baş'mı önüme eğdim. Sonrasını tarafımdan feldörulmuş olduğunu imâ renmiftı dempğ»» pek resaret Ankarac^n Bayındıriık Bakanlığı bınasmda Şose ve Kopruler Reısbği odadostlarmuza alçnen hatırlamıyoruna. Gözlerimi açtığrm etmek i'tıyor. Panayot Mazneff'in iNeden olaeak, o lamarun mah men ce konuşuluj ordu. Dakıkalar Allesi ve oğı'Ia'ı sında toplanacak olan eksıltme komısyonunca kapalı zarf usulıle yapılazaman Yeşilköydp i* '• • « fadesı de bfr çok yerlerden bırbırinı keme reısı değme adandan olama/dı eeçtıkçe konusma hararetleniyordu caktır. *** tutmuyor. Sözlerl tamamen hilâfı Ep o rei»e gore avukat Hemen hemen sade kadın söjluyordu Yurdnna donen pilofun lfadesi 3 Eksıltme evrakı vezneye yatırılacak (50) elli lira bedele aid makElbette soyledıklerinı anlamıyordum, H«»yb«>li«d«dakı evınde anl olarak gehakıkattir. ÎCabul etmem » gerekır. buz karsılığmda Şose ve Kopruler Reisliğınden alınacaktır. Bundan sonra, a\ nı uçakla mecbuBulpuistandan gönHerilen evıakuı O zaman «marızi hacett? stikut ık errnenıce ıdı Fakat Usanı bilmeğe ne len bır kru netıces'ncie godenıri ebedı4 Eksütmeye gırebılmek içın isteklilenn 194S jılma aid Tıcaret ren memlfketımıze gelen v e bilâhare eknnman rardır» diven Merelle' ahkâmı artlıve hacet vardı. Eteğı tutuşanların değıl, y«n havsta kjpa' an Malatya tuccarla Odası bei^esıle u«=ulü dairesinde (57,250) ell: yedi bın ıki yuz ellı lıralık j u ı î ı a r ' n a ddnen jabısların, o günadamı aorla bır jeylor ogrenmeye yüreğı yananların dilılp konujuvor rnıdan aı.* reisım z fabrıka'or geçıci guven akçesı vermeleri ve bu ıs gıbı teknık önemı haız bır işı iyi lerde adlî mak'amîarımızca alınan idu Belli, bır as'ttan, cpvab venlmeBundan Bonra Bulgar Adalet B a ETHEM ORAL'ın yüriitürdü yarar belgelerıie fadelerinin okunmasma geçıld^ P ı y ıdare ve denetledığml ıs^ata y TI ş karsıhğı gorulmMms. namurad O'ÛIBU dolavısile g«rek bızzat ve gerek suret*e başardığmı veya kar.hğı tarafından D^ş tjlcn BakanBi2İm Nisaburvsn r.fmdının dınbırl'Vte eksıltme guniinden en az (tatıl gun!"ri hanç) uc fiun bnce jazı lot Lüpen, hâdiseyı 5u çek,lde an lıg.nız \a.i?sıle Adalet Bskanlığıbır a^ktan bahedıldığı apaçıktı. Keda telâkkısine ffore idı Ya+rler?f ve mektublarile buvuk s"imıza ıle Bavmdırlık Bakanl ğına muracaat edtrek bu iş icin yeterlık belgesı laimakta :diKarabct Nişaburyan Efendi sa , ü r mi7a v e oradan da î:'*nbul Cumhuman farsça bddiğı 'çın almaları. « Ben, uçflğın »ol tarafındaki pl rı;et Savcılığı k^nalı ile mahkemeye r ' n s kaaar erkek olduğuna drbl nıağîayarak okur, Kın'arı K^rım baîdfvtt ve h*mî«ri e n m ı » avn »yrı 5 Istekhlcnn eksiltai'! jartlasmasımn 34 dncü maddesinde verilen lot mevk^nde ıdim. Bır aralık ıki tevdl edilmig bulunan v e Bulgar Elucunda dunır, kolunri* «ıvah ıpel1' ; azdan raza 2i*nııştı. nszIan n ^ a r a i'pbat cerçevesınde (eksıltme evrakının hpr parca^'na ellisrr kuruşluk patlama SP?İ ışıttım. M^torde ânza çihğı istıhbarat memurlan tarsfınKadın «oylüvordu. Çılgın gbı şems.ycsı. ınce gla«* ptmplorı ve bu pvrpkı 7arf'arına kovmaları) hatava^uttm'U nr» pul yapıstırılarak olduğunu rannettım. Fal;at, mak'nist dan sanıklardan b«.z 'arına daır tanhalde bir defa bıle Tiukabel» r^e pararları KOIUÎTU e) kadar makb'iz karşılıOra! yükİPme mektublannı («ast vaşa/151nın artık daPana>ot gerı gerı ç çekıl zım edılnc ş bulunan rapnrın Alhnrı dalc! ErTieni k'lıcfîiBHr slıHı Bir coTi^Hı&ınd^n. 1 rpı«îı*ine vermeleri ınılmaz bır hal? ReHıg nden bahgun bar!3 âedı k r diğini ve sol tarafından tebanca tu noter tarafından japılmış fprcumesı (147Î4) Postada Aîlahtan bahs^dlım, p»vg^m pdıyordu Burada Kegam Efendi. tan bir el'n uTand.ğ:nı gördam. Ar okundu. Btinda, Eanıkların B u l s a n s degıl. O fsman VHİları n ona, sana bır'sını bulalım, onunla evkamdan Ganeffe ateş edildi. Atej tanda muhtelif tuçlardan dolayı kzıpn dedı galıba, bırd°n kadının dizeden Mihalekoftu. Elıni tuttum. Sil nunî takıbata uğratılrak üıere bu; kinprek el nl kur irdıktan sonra ba lundukları bır sırada or, ' m k ba!ar BIT bu bah's içm boçer kaç Irr nır yerde çıkardığı se?ı duydum. Istanbul Defterdarlığından: Gahba ayaklarına sarılmıstı. Boğu'a na da a+pş etti; fakat isabet ettireme olduklan bıldlrılmekte Idi. ar'rlar kan doktu 1 i?>rlr> boğula ağhvordu. Öteki arada bı^, X dı Snnra da bana bır şey j'apmıyaHeTi»n her dakıka Mıi*e?kıben mahkerrf>i geçcn o, AYL1K T ira Lıra D c v a Ko Cr'l caŞını ve tayyarenin Istikametini turumunda vermiş c 1 r^^ıuldu. Galba. onun jçınd r ki kaH^nin ^sçljr'n' çckprek hır takım • bîr karar J te>»kın edıci sorlpr söj ledı. 639 5154031R Beynğlu, Mpci( ivekÖ3', 12 paftı, J07 »da, Rî15 Turkiypye çevirmemi sbyledi Tek dolayısıle bu hâdıse yuzunun güMuğirau, k'rk «enelık panıklanndan Sonra ik'^ı bırden hüpgür bün^ur S parsel R 5 5 O M2 ar«a (Ü7*rtnde baska^ına hulukumuza rağmen. pek ar sormurar elıni kavrıvarak sıktım ve taban evvel v e sonra Bul"aı,standan jehrıaid ev vardır.) çurrdu'1 Mod*daki Bphk mcvbane ağlaftıîar Kendi kendıme. cası vere duştu Bu ?'rada « îmdat, mize iltica etmış b j h n a n l a r m e«a504 Bovîe »eyler ıçın ne sakal za51540252 Beyoğlu, Megrutiyet msh. eski 12 yeni 1S0 8720 i d e <ık sık kafaları çek*ı?yrnz 7aDimitrı'» diye bağırdı. Dımltri ko mısını ıhtıva ed»n v e Emniyet Müısn sakaknm uytunden, bmğnın rard'r, ne yaj, ne de baş dpdım pafta eskı 71 yeni 979 ada, e«ki 3 >enı 4 parşsrak geldı ve tabancasmm dipçıği ıle durluğündsn Savcılıla gonderılen Bır aralık fısıl fı^ıl da konu^tular altmdan SÎVIP hsiıfçe yüs'ırvı «•ksı^ır sel 5745 M2 arsa. yüzüme vurdu. Mihalekof,, beni kal lıste te^kık edıldı Yuzden fazla isun 53 uncu sa^ısı çıktı 423 gıbı yapardı Bır de oğhlp b'rıberce N'şaburyan, onu neresindpn öptü 51540318 Be\oğlu, Mecıdıyeköy 12 pafta, 107 ada, 10 5R70 dırarak yenme geçti. Bunlar olup zıkredılmış olan bu Hstede mülteclşy p bilG'ır.ıin » anan ve Bferei'taek t»*f kafavı çektıkierı 7amart Fvpt, o sert mem Öylp dehrt, aklı bs«mda adam. parsel 5670 M2 arsa. bıterken; Ganeff de sağdakı pılot lerın iltica sebebleri tasrih edıbn»mıitehassısdnyuructı 486 adam. bıricık oğluna sıra gpldıgı za Kadm hllft gözlerinde beyaz mendiH, nl»rmı Beyoğlu, (Besıktag) Dikilitas 8 pafta, 23 a 6470 koltugundan yere yuvarlanmıştı. Son mışti Halbukı. geçen celsedeki m a h Isrm» rpzdırarak jucan bu eserin bu »s 515410B5 man derhal gevjerdi S's dıvecçk^i yazıheneyi terkederken pembe ebrulu 3i3iTids Komtnttm V9 Kf>mtnfor*Yi»'mn tarîh, da, 1 parsel 3235 M2 arsa. ra, bprım de ellerimi bir kadın ku keme karsrına göre, iltica sebeblprıt*gkllat T» ratMİ bokkmda çok mlüccramtfl 51817770 mz ki o mademkı r»;!» o kadar klâ vanaklarını gdrdüm. 120 Eminönü, Çarşı mah. Yakîıkçıîar so. Geberi lflOO şağı ile bagladılar ve yerde yatmak nm a* bıldırilmesı l^zımdı. Mahbir y*xı Ile P»kıst»n, Onalt'^3' toplanti.il. sık. o kadar gorPfğe bagli idı de han aît kat 2812 ada, 196 parsel e<=ki 40 kapı ta olan Mazneff ile Nedelko'nun ya keme, gprpk bu hususun Saveüık nez O mu reddptmişt , kadm nr. daha K»nc»\ıkurd hsstahğı. veterinerLk, Tai'oyrasıl olur da oğülp otıjrur rakı ıçersayıh 27 50 M2 harab mağaza. (arsa). nına yatırdılar. B.zde tabanca yoktu dinde tekidi v e gerekse Bulgar Elilerl gıtmi^eüm demişti. Ne dcr^'niz, rsnd, Ahn^d Fe ıln Efendi, De Gasp«rl, dı* Oğîu da kendm* göre idi d" e n 83 Emmbnü, Çaraı mah. Yağlıkçıl?r so. Gpbecl 110n Yaln'z Nedelko'nun yanmda vardı, çılıginden gelen evrakta Lunler» b.n<31'»ri ve bu »sd» m'n«e 51R17772 ne b»*nde jormaj'a takat vardı, ne de mevzuu dar . K s n s ı vsrıs nı dünyava g e han alt kat 2812 ada, 193 parsel eskı 37 kspt » paîpuJte m«vn,l>r ve bllhsvu 190* <Jenh«rı Nedelko'yu da Mıhalekoffun vurdu bahsedılen hususat hakkında ganıko bır ÇPV sö\İPmek ibtıyacını hısyeft: proer«n» T sayıh 16 65 M2 harab mağaza. ğunu tabmın ederim » l a n n gelecek celsedp yaz'h olarak 120 51817775 Errind'nü, Çarçı mah. Yağlıkçılar so Gebpci 1P00 MakinisÜn ifadesi cevab vermelprı içm duruşmasn c u han alt kat 2812 ada, 191 parsel e«:ki 35 kapı f i iil bırnktı. Bıından «onra, hsdı^e esna«!inda sayıh 2R 90 M2 harab magaza. (arsa). 30 4"0 51817781 Emirönö, Çargı mah. Yağhkçılar so G«»b«vi han alt kat 2812 ada, 208 parsel eski 2 kapı Kövlfl. »ehlrH Ile nasl eilenlyor. sayılı 8 05 M2 oda arsası. I > Bol ve »eçme karikatürlprle pek 540 41 =>Î5R>44 Beyoğlu, Bülbül mah. Kılburnu ve Tavjan ynkında çıkacak bu mızahî so. 548 ada, 5 parsel eski 28, 28, 13 yem 9 C İ N I İ Lir» gazeteyi bekleyiniz. Baftaraft I inci sdhifede kapı sayılı 108 M2 arsa. Baftarafı 1 inci aahıjede Dıı*' ıwt&r mösrbırnei 1»eyiî!rWc 00 anîaşîlıyordu. 600 "151?4U Beyoğlu, örrer Avnl mah. Kadastroya gore 8000 Bolu Vılâjctuu karif kan» gezmekt9 dppcnı i!« bırlıkte Saray arkası, şubeye g5re Sulak çeçme, SaGelir şimdl Aband golüniln etraftnı olan Saıd Sakaryaran, seçrr.cnlere, sagar mü»taTnel 1KV1B0 Volt 6B7/500 no Lstanbul Üçüncü tcra Memurluğungezplım. Haftadan haftaya bir otobusun hk ve sosyal yardım ba>omından genı? ray arkası ve Çiftevav go. gube kaydına gore dinamofu Fılko m=rJca daiant dan: 8«/25ie bil» uğrajnadığı Aband, tabif guzclhk ve cöraerd bir hizmete gırışmış oldugj Çiftevav ve Sulak çeşmeden 13, Saray arOfl KnmpİP Tablo 3»X160 SM Mermer flr*rln<4e M « n d 1200 Bir Mrçtin dolayı X«;jntpua Zlnrlrlllcuyıı lerile başbaşa bTratalmış vs hiç bir da haber \arıli\or. Bu suetle de rakjbka«;ından 38 kapı sayılı 317 M2 arsa. (18 ada, cand»ji 29 No da haczrdlftn'j olan halı. aooa, hsriarli birltkte •>:'eTd#n yakm alâka gbrmemiştir. Bura Jcnnl zar bir dururca dtıçurduğü tesbrn fi parsel > erkek gomlekltrt, kedın Isnllisı, kadın »a Mustamf'l kıi'ns W mefre tulunde 20 SM enîndp 00 250 d«. ertnancılıgımm ıslah, etmek Içın, e J ılmektedir. 750 57 Bpyoğlu, Emekvem« mah. Yoîcozade tskenerkrk çorabı gibt eyranın «çık «rttırmı ıtı 5HH511 00 Mustareel kavıs 16 mstre tuiibı^e 16 S^! enlnrle seçen yıl, lşletme tarafından on yedi bin Ttîle Tutiıds gö*'eri'en buî'mduîclan IBJder cad. 276 ada, T parsel eski yeni ve taj rneydanında söjîencn nnhık 00 sooo Tiî=>!elH marks 2S0 volt 3S7 amper 43 KTtV Dinamo fıdan; yanlışlıkla koylüni'n arazı.'ine h»W» »atrjm» k»r»r »«rtiınfîtİT. 13 kapı savdı 35 M2 kürgır evin 3/44 payı. isno An/arada ilk seçım mucad'lecı, 1u0« MPPPIİİ m'fka 230 volt 1S7 gmper 43 KW Bl'lncl «rttımıslan 2O/10/M8 fünün» n»t 51102541 dıiiimlş, krjylünün, Haikı olan aranyi Ssrıypr, Yeniköy eski Berber Yanko yeni 1200 90 laytn c«r:amba funO aaat 15 t«n l t ya kadar Sirnenr marks 230 volt 78 amper Dlnarno Jstemesi flzerine dsva açılmıı ve davayı giin, bağrasız nday Yusuf İleri tara1 , Sprmed *o *sld 9 yeni 18 kapı seyıh 58 M2 y«pılacaJvtır. SUrü en pev muh?nvn«n kıvtn't 00 köylfiler kaıandıklarından, fıdanların fmdan açılmıştu:. Geçen seçimlprde da 120 PM kutrupda 50 SM genhlifcte evjn 8/12 T5ayı. lerln'ıı rfl'Je yehn!? beşlnl b'ilmadıjı tskd r1 bir kısmı sökülma», dığer mükim kısrru a<îa>îığını kojTnus olan Yıuuf Ikrı, bu 1?fl v» TO SM, kururlanuda Ud halrt kssnagı d« bıraXı!se,'Jı •ktad arttırm*n !S>10'9<9 Yukanda yazih gayrimenkuller 22^10/948 cuma gunü ssat 15 d» Mılli akşam <:a?t 17,15 te ilk nutkumı Ulu» '? E K t N i"wn» eünO arti! mshslrf» »e »jnı uatte •» Emlâk Mudürlıiğündeki komîsyonda ayrı ayn »çık arttırma He satılaraktır da mahvolmuîtur. nrydanuıda vermıştir. Bir hayh ka'=ba"lUra^inda» almtk tatrvenlertn orada buhıe nîhayet saat 15 e kadar yatıraeaklan temmat makbuzlan ve Otplbı yanın'ia ralimetH Atatnrkün 1 Bc!ed!" mize ald ^Tjksnda möfrMsti ysalı 10 kslsm elpktrlk febrfta nacek mnnunıım n\ıirsea»tf«rl IHn OIIIÎIHT, \hk toplayan bağımsız aday, 7 eylul kanüfns Mü dlnlenm»si tçin vsphrılan kuçük satış günO kornî"7on«, farla bilgi Içln f » r > z ü ve malzerne^i acık arHınn» sureHle toplu ypva mün*»r!cJI haltod» «atalseaktır. Murarların^an rne^ken b'ihranırdan, muşdflrlflfe (I4Q12) •nutevan tek kath bir evden bajka rılç (Teminatlsr Çnreden de yatırılabilir.) h.aatrnen bedell^ri hiza'arms fjaret edilea relktarl»rd» ohıp h«r blrtnis mnhıu ıitısadî durumun içtLnal bunjed<î bir {«y goremeıginiz. »akkal temıaatı % T,? hMabfledîr. açtığı yaralardan yanayakıla bahsetmış, NAEARITATI Aband, tmardan tarna«nen nasib'iz Halk Partj^ının bu s f ç m l 0 ! iç'i gos2 Saüs şartnamesi psrnsvz olarnk Wevfn* p«vıU f!f »rBndniHr tlte H î A N O bırakılmışür. Bursda, bir kulübey« b'lp terdığı adajlardan bahısl^ müdc'eü 2« F\'uî 94^ den Itıbaren i Kldm İMS Pazartesi gimibıe Wsdır 15 gfln^ Maf«r>ajük raslamak Irnkânsız gibıdir. Oteln tam dur 4 Erfîn ÎW8 *anhirp rsstliTan Paz*rt«s» t*\n$ tn>ıt 1$ H B e l y • Hepi tîe, partıiin ve hiikumetin karşumdakl «amld* orman ışletruaiine Er.cdmeaınde thales) var«î«cai.hr Tst=klt ©ltnîar ftsl» »satinden bir «a«t d»rslerl verlllr. polges.ne sıCinarak S"<;tmln p^tice^ınl aid üç güzel bına ilebu bınalann onünvel>« kadar mi'ak1~f temînaflarmı Be!ed!v«v« y«tjrtn»lsn IİHmıiır Ptmta ısırbojlu, Çeşme evlerinde beklemek+edırlrr. Hiç birı, cıfancîerl kabul edüiT?. dcki sahilde t{l«trne taıafmdan 1945 yı b\q bir zaTan Yu^ııf Ilen gibi soksV Paıertesl jrunfl » a t 10 da Imda ypptırılan ve Cumhur Baskanma pnkpk, k«v höy gezerek karşırıza çık3 Fazia matftmat altnalc istiyepUrlB B*Wly« Fen tfierîne Anteb Fıstîğı İhracatçılan Birllpi fevkalâd» «mum! hevet tr>plantwmı IPTI ı]âr «ılunur hediye edılen b]r villlya teja'iuf H e r mak zsh'retıne k?'lar>3naılar» dije baBeykoz trra MemıtrlağuııdaB: vapacakhr. Saym tîvelerinİB o gün topîsntHa h»îir bulUTimsîan v»yaBaştanbaşa kontfplâkla mahırane gırmıştır. 1 57* «ayılı Beykn» I.K. Koopemttîinr hud flnnalarrru teıpal ettlrmeleri riea olunur. tnaafalı ll~ llra 31 kuruj borçlu Bajkcoun K 'Hr «ekıH» inşa edılpn bu villânm rlort RUZNAMR 1 BJriiğln hnltyetinrn devsm erîlp etrrrern'»'! AnVarar1^ ^oçmfn dpfterleri a<=tıdan Şe^îsetpasa k^TÜude Yahja Orelin l»hu bnr\\\z kusur bln lırsya çıkt'çmı ve vıilâcundsr» d<İ3Yi tmerhun bulıın»n v? 400 V j a hu akşam udınlrnifti'. Bu dof^rl^rn 'nm arkasmdaki arazının vıllâ ıle »herk kı,Tnft<rıdkl ineğinin $atısı 23 lOSJS »aHhtikmcı mulkıe teşkil ed^bılmcîi ıçm restone edıldıgını n» t«!>Hijf eı)»n cumarteırt «ftnO «art 1> de farsfmdan tetkıJc edılmij v? han Seykazd: T meTad mshall' d» tcra kılınaea«aîâhıyetli bır zat nakletti. fanlar te^Mt olunarak, riprhal »ınîan *3 ibIerlp %T,S p«y «kçesil* nüraAbandm bir nevi müze'l hallne fe lstasyon caddesinde (46S) ifd'ilerp tPblığ olunmMşHır Seçim knmat «tl. yolun her !ki tarafmda y p y Jen bu gÜ7el blnayı 1 fır'atı2 T""*"'» »e Ihs '* ını! ırarsfls'i cak (33017) hr« (21) kurus kesif bedeli olan rretuvarlar kapah ?arf usu nı bulr'mn. Bana blnayı jfewbr«n nııh T, i^yonlan da bTt ilulıa rs 1 maiîdanm bakın n«W «rtlatıyorJ'U.tan t Tak'l'r ohmtn kivmMtn %7S I bulnn 1:1e eksiltmM * konuJmustur. tsfanhnl lt^e ve orin 2 Kksîltme 5/10/948 «alı gönü saat 15 te belsdiye daireyınde encü'i'it'J ^rryt borcj tamano^r M'AÖ bOdittte Lıra Kur • Villl flç yildanb^rl hoş bir vazledilpn " rn. »*** »îkürd» ilk p*r (ilnms tsahMmen hurunında vapılaraktır. 18 000 00 bu rtıi bakl kalmafe |artn« 1 kasım Son ramanlarda Dis Işlerı ve y içtırpk ç r k e d e b ı l m î k lc'r cr E CH t n i n a t ol^n 3 lhaleye edebılm<îk EPC'H t«"ninat ol^n (2476) (2476) lırs lırs (29t (29t İ S T W I 1 » orta fktüu m^feırattk ğ e t n î kııruşun bPİPdıvp v e m e s i n e yatjTilmaiı v e y a b u m ı k t a r d a b a n k a kefalpt Bakanhklannm davptJılerl olaç>liıl sytîi «»a*t» v» «mı Tı>rıiz5fın ŞI;'J or+g "Vulırna. lîrsk 2 onn oo 3 su tulumbasi transral^oıı, hmvı bötün deveriı^'ajnnU«n çok arttiTana Ihal* «dıle mekhıbunun verılmesı. ft"id«rilenler burada misaftr edıl mîr A'a+urlc I '«e5İpH>»n îzzet Sun«r Takaro ce'rtir. ruatale birlıkte, m«ktedLrler. Bırinei katta gördusunuz Ll'osine, ptlstandcn Ayien Altan Be^ojlu B 948 yılmda injaat müteahhidîiîi yapügına dafr Ticaret ve Sanayi 4 Fsr'a ırs>uiiat übnîk !r(pvprTri'n (fa5,0')(ı 00 100 Mm, kutrunda 5 yataklı v» üzmudp muhçöminenin d«ğeri 6070 bin lira arasm kıra, Ams'jyadan Kenan Gun Haydarpasa s. Oda^mdan alacağı belgenin, tr»>nfîd»W M î 70 Nn. li Tekı»dac:dan Vecshat Onen KandıJU, Kon^a tclıf kuturda 4 kasnaâıle komple transmısyon, C Devlet ve ıdarei hususiyelere aid bu kıymette inşaatı faabhüd dsdır. Halen, Bolu Vilâyetmln bile doğ Kız OğıetTen Oukınundan Mlhrlhan Arna lsİTân ehınur. 00 200 Mskıneye aid müstame] halatlar. ederek iyi btr sekılde yaptığma dair belgen'n tPklif mektubu ile birlikte ru dfirüst bir elektrik motdrü yokken, tanbul Kız Llfslne, I^aıts^an Pu^Hı Çoruh 00 Lankester sıHndirli Tıonde 2 ocaklı kazan. •arf villâya elektrik tPmınl maksadıle Kadıkoy 3. örta o'nı'ımB. K. Ereğhden Osman verılmesı lâzımdır. İstanhul Cnmb'nrivet S 4 Bu işe aid genel şartname, soVleşrrn» taarısiie reHmler her fün vüz elll U n lira sarfcdılerck bir türbin UIEJCU Sarıyer ortaya, Vsndan Zmın Erdemü HSm sta 7604 50 200 00 ?stm almrrıştır. Btı törbinîn, orman lş Zeyrek ortay», Gtro^jn'Jan M'jstafs Gun»r çalısma saatleri dahilınde belediyede görülebilir. Ksrtal ortaya, Znneuidaktan BT kirasıru »Tttırmaît njTHriie Milll Kortm1 Belpdivemizp aid yukanda cins ve mik+Jirları yazıli 9 ka'em p'ck5 Teklif mektublarmm ihale saatinden Wr sast «VT»1 komı^von letmP^inin üç binası ve t>if] ıçin yapKıza =sıbf Detnlral B»vn ı Kanuniıra r k m harsSefen m.ıçlu S T^CI »rık fabnka?ı rpaîzemefi kapaİJ ?arf usulıie arftırmaya konmuştur Mu Ara* oteli altnda eturtır v» Malta başkanlığma venlmı$ veya posta ıle gonderilmis olduğu takdirde mektu rmlchŞı llprı siirülmekte ise de, otel. Kı?a Ks H?1 d ^ras Vefsya Bafriamıren bedeb toplu oiarak (50 200) lır?dır Muv^kkat t»mınati (3 760') SnkeTr! hanırın arkasmda ç vi r»e n fabnl a bun tayın edılen saatte komisjona gelmiş olma«ı ?arttır Postada vuku vaz kış bir vazivetfp orm^n iî radn Ha;,dar Aktaş Ba'urVnv 2 ye, AntaTlirtdır. ^ı sahibf ve Bursa ÇıfteyaU homamlar bulacak gacıfrm^ler kabul edılmez. (14554) l°tmesi de İH üç memurla faaliyetini yadan Nadire Beyoglıı Erkek ortaya, Ankara Ahned oğlu T27 doğumlu Hıl^ey'n T«rk"'dl devam etti'rrfVtHir Btrrslar pekslâı 4 tıncü or'adpn Çadan Karagumnık orta^, 2 Satıs şartnamesı parasiz olarak istevene posta ile gönderılir. I'tan»lüks lâmba» larile aydmlat'.sbılırdı Bahkesirden Vlyaıi Grjun Pendık ortav», 3 tlin müddetı 20/9/948 den itibaren 4 ekina 948 pazar+psi gıinune b^kkınc'a r1f>5 savıH kanun ger^ğince r Ka;/sendcn Hıkmet BoTa K^dıkoy 1 inci orbul Ajllye (91 uncu Cera mahke ne«'T'de yapı1 Nitpkim, Anadr>ludaW oütun işletmeler taya. kadar 15 gündür Elâzığdan învrr Bsrlas Sülevmsnfva lan dumjîn? son mda Suclıınun ^abıt goruı*»n Vı scVilde çalısrrlar., 4 îhalesi 4 ek'm 948 tanhıne rastlayan pazartesi günü saat 15 te beleortara. Ödenısten Tcvfik B*vkn Sljlcymadolavı harekp*ın'« uyan Mıllt Kodıve daimî encumenınde yapılaraktır Kantınnnım de§ ^en 30, 56^7 H3 fîncü NP "^zık, rr»Tnîekc'ımİ7Îr! < ^ n g\\rc\ niye rtaya. Tnbzından Sahha B»sıV:taş 11 erlne g^ır (R40* lıra aSır psrs c«>7adnr* ınrl k!7 orta okuluna. Konya Ereghsınden • Tekltf mektubları ibalp sa9t!n^°n bt r iaat p\>vplıre Kad^r Fpnprlpr Yonctım Mpm'irbıeu V10/1948 tanhınden itibaren ti'M«'prııvl«n brri nlsn 7f a P'nız) rirn Ahm=d D nc Yerukapi «'• "J» cerglandıntrnasjn» % < = ri'ilnııuı VîtilpjIr 1a.a ^'ıgdo or'j/iaıı }Tı3r) T a T T var; f^kat. hnrada dori ki ye baskanhgına venlmıs olacaktır. Trı^iia gecıkm'ler k = 3 * > u ] rldugundan bu lım^na g^len epmıiprd^n fpnerl^r ucr°tının yayınİEnırtMina daır Sfzü jeçpn mah6 Fazla izahat almak isteyenlerin Belediy* Tm JsJerme m0t*»akıb Ffnerler Ydnetım Memuru bulunan ılk lımanda tahsü edıler»âi edemezsinit. ravt. E'*rıg>lan ErrJn AH«r> llân olunur, ( (14555) karar editnisîerrllr. (14342) Necdet EVLİYAGtL vakm »lâka ve teveccühe . hfr r»ne o o'dufu glbi bu mevsimde de sayın hBİkımisdan duf g y 11 i I î b ı Van borcu o'^rak 'vı k ^ " ; ?ecesi içln zensm bır r '"'~ " «" takrî n ede'. Bulgar uçağındaki cinayet davası TEPÇBASI B A H Ç E S İ H O E : Bu Akşam Bapndırhk Bakanlığından: YOL YÂPIMI 1. 1NSIKLOPEDİ (Satıhk Emlâk) Nazilli Belediyesi Başkanlığîndan: BİZİM KÖYLU Bakımsız kaian bir cennet köşesi Eağjmsizîarın seçim mücadelesi basladı m 1 A N T E P F I S T I Ğ I TURKİYE IHRÜCATOH.AII! İİAİ Narilli Belediye Baskanlı&mdan: Konya Ereğfhi Belediyesi Başkanlığîndan: Devırt Oenszv^Han Isletme ö. W. Hâaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog