Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

3(1 E C( • .1 K K'l Baştarafı 1 inci sahifede takdirde Rusyanın, îran ihtilânnda yapir hafta, on gün evvel, gaze Basmakaleden devam Mesele yainız ulaşürma ve teşıt ile tığı gibi, toplantılara iştirak etmemefj teler bir spor haberi verdirnuhtemeldü. Fakat Rusyanın bu şeve bahane vennemek için yapılnus bir alâkalı teknik zorluklar veya Beründe ler: Fntbol, olimpiyad progsiyaset taktiği telâkJd etmiştik. Vuka tedavül edecek paranın kontrolu değil kilde hareket etır.iyerek Vichinsky'ye raınıııdan çıkarümış. Çoğu gizli prcîesister Be\in, M. Schuman kcnusmalara iştirak için salâhiyet vernki haberde ifşa edilmiycn sebebi her dir. Çünkü Sovyet Rusya taahhüdlerine ve M. Spaak tarafından yosel olan takunların .amatörüz» diyo ne olursa olsun, Amerikanın bir Akde aykırı olarak siyasî gayeler peşinde rnesi de beklenebilir. söylenen son nutuklar BaMuhakkak ki büyük devletler arasın valan yere yemin c;tikİ2ri müşahade niz bölge paktı aleyhinde bulunması, koşmakta ve bunun için gayrimeşru tı ile Doğu arasındaki ayrüıklarm haedildiğinden bundan sonra buna mah.il Amerikanın dış politikasile telif edile baskı tedbirleri kullanmaktadır. Sov da ilk defa olarak böyle bir dava ortaya kâhnasın diye futbolu oümpiyadlara kikî mahiyetini arıkladıktan başka Batı Washington. 29 (A.P.) Türkiyemerikadan temin edilecektir. bıezdi. Nitekim diinkü gazetelerde çı yet Rusya, tatbik ettiği ablukayı idame jıkıyor ve Rusya bu kadar açık bir tarz almamaya karar vermişler. devletlerinin bundan sonra tutacakları Dünya Bankası, Türkiyede de kan şu Ankara haberi vaziyeti aydınlat etmek niyetinde olduğunu açığa vur da itham olunuyor. Rusyanm bu duyolun ve' atacaklan adımlann mahiye nin Amerika Büyük Elçisi Feridun Evvelâ sırası gehnişken olimpiyadlaıa tts tetkikler yaptınyor mu§ ve üç devletin işgal hakkını yok rum karjısında ne yapacağı merakla tini de izah ertiği için kat kat değeri Cemal Erkin, dün İktisadî İşbirliği iştirak eden bütün sporcuların ve bu İdaresi Başkanı Paul Hoffman'la göcBirleşik Amerika devletlerinin An etmek istediğtni belirtmiştir. Maksadı beklenmektedir. Washington, 29 (A.P.) Dünya haizdir. arada futbol oyuncuîarmın imzalaıı alBankası bugün 3 üncü yıllık raporu kara Büyük Elçiliği aşağıdaki beyanat Berlin şehrini hakimiyeti alüna almakBu nurukların, üzerinde birleştiği en rüjmüştür. Bevin'in faaliyeti tında ayrı ayrı verdikleri amatörlük ür. Bu yüzden Rusya icad ettiği bu esaslı nokta, Sovyetler Birliğinin sebeb Mr. Hoffman'ın daha sonra verdiği nu yaymlamıştır. Raprrda, Bankanın ta bulunmağa yetkilidir: Paris, 28 (R.) îngiltere Dış 1§ beyannamesinin metnini yazayım da kendisine üye olan 47 menüeketin «Amerika hükumstinin, mıntakavî tehlikeli durumdan mesuldür. Dolayı leri Bakanı Ernest Bevin bu sabah okuyunuz, bununla, futbol hakkında olduğu sulh buhramdır. Çünkü Sovyet malumata göre, bu mülâkatta Tür: Rusya, hiç bir ciddi mesele üzerinde kiyenin iktisadî rr y?tine dair ko 20 sinde yeniden imar ve gelişme bir Akdeniz paktının akdini tasvib et sile üç devlet BerUndeki durumlarıru Birleşmiş Milletler Tiezdindeki İn yukanda yazüı karan verenler hakh nu, projeleri üzerinde ietkikler yapmak mediflne dair Washington'dan gelen 21 korumak için gereki her tedbiri almak Batıb devletlerle anlaşmak istememiş nuşulmuştur. ta o'.duğu açıklarımıştır. eylul 1948 tarihli bir basın haberi A hakkını muhafaza ederek Sovyet hüku giüz Dominyonları temsilci heyetleri , haksız nu, kanaat hasıl etmiş olursunuz. tir. «Aşağıdaki imzayı atmış olan t«n. Hoffman dün gazetecilere verdiği merika BüjHik Elçiliğinin nazarı dikka metinin hareket tarzını Güvenlik Kon liderlerini İngiliz Elçiliği binasında İlgili memleketler .arasında BelMeselâ atom takaüni kontrol alttoa demeçte, dolar kıtlığından dolayı Av toplantıya çağr ı. :ş ve Batı devletle sporumu idare eden Bsynelmilel Fedetini celbermiştir. çika, Çekoslovakya, Finlandiya, Iran, seyina aksettirerek meselenin ilk ür rinin Berlin buhranı ile ilgili ola rasyonun nizamlarına göre anaatör o'<almak mümkündü ve bu kontrolu temin rupa rneiîileketlerinin Amerikan tü«Amerika Dış işleri Bakanlığı, böyle satta konuşulmasını istemektedir. için çalışan komisyon bunun hakikaten tünü alamadıklarını scylemiştir, Yar İ+alya, Norveç, Polonya, Türkiye ve rak Rusyaya karşı ittihaz ertikleri duğumu ve bile bile bu n^Tamian ihlâl Notanın esaslan mümkün olduğunu belirten neticelere dım programının tatbikatı cümlesin Yugoslavya da bulunmaktadır. Dün bir pakün teşekkülünü teshil veya buhareket hattı hakkında kendilerile etmediğimi, sponı ondsn gerek doğruna muhalefet eder mahiyette herhangi ya Bankası müteaddid mahallî provarmış, kontrol heyctinin araştumalar den olarak İdare 35.991.000 dolarlık Londra 29 (BB.C.) Üç batüı dev uzun uzadıya görüşmüştür. dan doğruya, gerek dolayısile hiç bir yapmasına ünkân verilirse bu işin tütün alacaktır. Buniin 3 milyon do jeleri etüd ettirmek gayesile 13 mem bir tavır takınmarruş olduğuna göre, letin notası Birleşmiş Milletler anayamaddî menfaat eide etmeksizin sırf Müteakıben Bevin, Belçika Başbapekâlâ başarüabileceğini ve insanların lariık kısmı Türkiye ile Yunanis lekete heyetler ^ondermiştir. Yakın Amerika hükumetinin hiç bir sözcüsü tasının bilhassa 39 uncu maddesine da kanı Henri Spaakia da bir görüsme zevkim, eğlencem ve bedenî, ruhî rahaböyle bir beyanatta bulunmamıştır.» bir gelecekte bu heyetlerin sayısı atom tehlikesinden korunarak yaşıya tandan almacak, geri kalan kısmı Atnn için yapüğrnı ve olimpiyad nizamyanmaktadır. Bu maddeye göre Güvenarttırı!acakt:r. Bir şek ve şüphe havası yaratarak lik konseyi sulhu tehdid eden her me yapmijtır. büeceklerini açıklamıştı. Kontrol kul a n T V T n taleb ettiği şartları yerine Berlin meselesine dair ilk «•nımıııuıi!iıııin]l!lll!!1lltIll!I!l!!L!!!!!!!l!lltl!!l!!!IU!IIIU ııııııuuıuıu.,.., «ihinleri karıştuan o haberin tekzibi sele ile a1^lra^aT'Tna^f mevkiindedir. rulmasına karjı gelen Rusya bütün bu m\ş olduğumu r>aTrnTqiTin^'' beyan çok yerinde olmuştur. ingiltere, FranRus yorumu 1 teşebbüsü akamete uğratmıştır. rim. Imza> Birleşmiş Milletlerin ikinci maddesi sa, Belçika, Holanda ve Lusembourg Sonra bir çok milletler istiklâlini kaMoskova, 29 (A.P.) Bugünkü d« bütün üyelerin her meseleyi aralaIşte Futbol Federasyonumuzun tarafmdan vücude getirilen Baü bloknsanmış, yalıud sulha kavuşmuş olduğu başyazısmda Berlin meselesini yorum piyada giden rutbolcubuınuza imza nnda sulh. yolu ile hallederek kuvvet na her türlü siyasî, mali ve askeri yarlıyan Sovyet «Yeni Zamanlar» deriçin Birleşmiş Milletler camiasına girdımı esirgemiyen ve bir Iskandinav istimalinden çekinmeleri lâzun geldiği gisi, Batüı devletierin, Berlin idare tiıdiği amatörlük beyannamesi bı mek ve burada toplanan milleüerle eli bildiriyor. Bajtara/ı I inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifede birliği yapmak istemişlerdL Kus veto nm da teşkilâta alınmasım taleb etmiştir. ki Amerikan makamları, Berlinin Sov birliğinin teşkilini desteklemeğe karar Üç devlet tarafından Birleşmiş Mil sine içtirak haklarmın dayandığı huŞimdi buna bırakairm. EUttâ futbolun vermis olan Birleşik Amerikanın Aksu, bunlan bu baktan mahrum etmişletlere verilen müşterek notaya 11 vekukî esası bizzat yıkmış olduklanaı bu jrüzden olimpiyadlardan çıkarılmış yet kesimine gitmekte olan, yiyecekle denizde bir bölge bloku knruknasını Yugoslav delcjesi, Sovyetleri ileri sürmekte ve şu mütaleai;ı ekle olduğu rivayetiai bir taraia atalım. Satir. dolu 24 Rus kamyonunu durdurarak istiyecfiğine ve en az buna muanz ohnı Eİka eklidir. destekledi mektedir: , Sjiâhs^l^nm^k meseiesinde de Rusd«c« nıtboi gparuMuı tavn, gidişatı ve içindeki yiyecekleri musadere etmiş ve En kuvvetli ihtiınale göre, Güvenlik yacağına süphe yoktur. Bolivya murahhasmdan sonra Yugos« Batüı devletler ektiklerini biçl elde ertiği terakki babmdan bir tahlil yanın peşinde kcştuğu gaye kendi si lavya Başbakan muavni konusmuşrur. Berlinm baü kesimindeki halka dağıtkonseyi bu mesele ile pazartesi günü Biz, çarhk Rusyasmın olduğu gibi yorlar.» lâhlaruu gizli tutmak ve herkesi silâhyapalım. Deniyor ki: Almanyanın Sovyet Rusyanın da komşusu ve bu ıneşgul olacaktır. Komiııform tarafından afaroz edilen ve mıştır. Bu kamyonlar Imzasız makalede, tngiltere, Transızlanmağa sürüklemektir. Yani Sovyet Sovyet bölgesinden çıktktan eonra Avrupada futbol kalmaroış. AvruÛk yorumlar Rus radyosımun şiddetli hücumlarma. devletle 13 defa harbetmis bulunan bir sa ve Birleşik Ameriknnın ayrı bir pada futbol diismâs. Bânu büyl« kcr plânına göre siiâho^lanmak, Rusyanm Berlinin Rus kesimine varmadan önce IVıslann mesele bahis mevzuu olur butün kuvvetini ve silâhlanm muhafa hattâ küfürlerine maruz kalmıs olan Amerikan kesiminden geçen bir yol millet olmak sıfatile Rusyayı pek iyi olmaz veto VıaVifinı kiallanarak Işi ört Batı Almanya hükumeti kurmaya maktan İse Avnrpsda amatör futbolcuJ biliriz. Onun içindir ki Ddnd Dünya teşebbüs suretile, kendilerine Berza etmesi mukabilinde bütün dünyanın Kardelj, Sovyet siyasetini övmüş, bafe üzerinde durdurulmuştor. Harbi başmda ve sonunda, bolşevikler bas etmeleri muhtemeldir. Fakat orta linde bulunmak hakkraı Bağhyan d5r^ lnğnn fena idare yürttnden harab olmuş demokrasilerine saldırmış ve «dünyanın zâfa uğraması manasına geliyor. ridnğunu söykcoA daha doğru ouırj ya bir usul meselesi atılırja üçlerin rey maskclerini yüzlerinden attıktan sonra, Rusyanm çarlara adeta rahmet oku omuzlarına çöken güçlüklerin. batıb Rusların elinden kaçan Alman lşçileri daima Takınşark, Ortaşark ve Akdeniz kazanarak meselejji gündeme koyma devlet andlaşmasım ihlâl ettiklerl 9ü ten. 928 e, oradaa »36 ya ve 648 e doğj devletlerin Sovyet aleyhtan siyasetleBerlin 29 (a.a.) (nafen) Çek sınıyazümıjtır. • tan cüretli siyasetr yüzünden dünya bir ru gelen futboi oüajpiyad turnuvalaruu ruıdaki uranium madenlerinde çalıştı devletlerinin Slav Bolşevik tehlikesme îan beklenir, mesele gündeme girdiği türlü sulha kavuşamıyor, dünya Rus rinden ileri geidiğini» beyan etmiştir. görenler ve taUb *iif^W sarshaten söyYugoslav delegesi, Yunanistan mesele rılmak üzere Ruslar tarafından seferber karşı birlejmeleri ve kendilerini beraleyebilirier ki; Holanda, Danimarka,' yanın tecavüz siyasetinden korlîuyor ve berce müdafaaya hazırlanmalan lâzun tsvAç, Tofostav tefcnrJan todsna edilirbu korkjıya karşı gelmck için tcdbirler sinde Amerikanın takındığı tavrı tenkid edilen 52 Alman işçiden 25 i, dün tren geldiğini, bu sütunlarda, her fırsatta etmiş. Marshall plâru aleyhinde konuş Berlinde durduğu sırada muhafazalanse, bn seler oümfiiyadlarda futbol «oalmak zorunda kalıyor. muş, büyük devletlerin silâhlı kuvvetle na memur polislerden kaçmak çaresini yazıp dnruyoruz. Washington Btivük rfihnü} ieğildir. Esasen oHmptyadlara Bu tedbirlerin birincisi mıntakavî Elçimizuı Amerikan merkezinde vazifeye bulmuşlardır. Kaçmağa muvaffak olan Baştarafı 1 inci sahifede anteşmalar yapmaktır. Çünkü bütün rinin üçte bir nisbetıe azaltıknalan ve işçilerin hepsi bekârdır. Evli olan di başlar başlamaz ileri sürdüğü bu Akde Baştarafı 1 inci sahifede istirak scynı da gitgid* dttşmektedü.' dünyaya şamil bir anlaşmaya varmak atom silâhlarının yasak edilmesine daü | ğçrleri, Sovyet bölgesinde Mecklemburg niz pakn fikrine Amerikanın mnanı fesörüyüm. Bu itibarla sanıklar hak lılarla is görüyor. Zira en fazla orada, Bir vakitler etrajb kasıp kavurmoR olan! için her çareye başvurulduğu halde sov Sovyet teklifmi desteklemiş, şöyle hay eyaletinde bulunan karılarının ve ço obnadığmı öğrenmek, büyle bir bölge kında iddia olunan h|diselere direkt arzusuna uygun mal buluyor. Meselâ Cennb Amerika, artık gehnlyor. îspanyollar meydanda yok. tsvjçre merdca yet Rusya bu anlaşmanm lahakkukuna kırmıştir: cuklanrıın misilleme harketina maruz paktile tedafüi bir işbirliği yapacak olarak muttali değilim. Ancak hazırlık Almanlar, içtikleri tütunîm, şimdiye ka hareket ederek kendi rutbolculannıa Amerikayı itham devletleri teşvik ve teşçi edecek mahi tahkikatında belirtilen hususlar hak dar rasladıkları tütünün en fenası oldumâni olmuş ve bu yüzden mıntakavî < İstilâcı Amerikan siyaseti kendisini kalrnalanndan korktuklan için kaçmak yettedir. kmda bazı bilgüer edinmiştim. Bunla ğunu kabul ediyorlar; fakat turUn, tu oHnıpiyad tarifina göre tam arcator olanlaşmalar yapmaktan başka çare kalistemermşlerdir. madıklannı itiraf etti ve gelmedi. AvusBatı AvrupadaH hazırlıklarda, gösterda bir çoğu, fakültedeki dedikodu tündur ve bu kalite ucuzdur. manııştır. Baü devletleri birliği, bu yolI m rurya, İtalya silik bir halde, Macarlat Bu devletler, dünyanın gittikç* kaDiğer teskilât, iyi gıda maddesi, bakda atılan ve günden güne inkişai eden mektedir. Amerikalüar, müttefik ve diğer rışmakta ve korkunc bir harbe doğrn lardan öğrendiklerimdir.» rnemleketlerin topraklarında ordular buliyat ve hububat, kuru meyva satın alalebelerin aniattıklan bir teşebbüstür. gitmekte olduğu sırada, biran evvel anŞahid, Yönetim kuruluna üye olarak lıvor. O da Tnaiin kurşilığını dolarla ö Kabol etmak lâzıın ki; futbolu artık Fakat Berlin meselesinin sulhu teh iundurmaita olup. Orta Doğuda konr. Baştarafı 1 inci sahifede laşrp bir müdafaa bloku vücude getir seçildiğini, bunun için talebelerle sık düyor. Zira Amerikalılar ticarette taka« bu halile oUmpiyadlarda tutmak ayıb did eden bir mesele olarak Birleşmiş plolara girişmişlerdir. Japonyayı da Sovmelidirler. Birlikten kuvvet doğar. s:k temas ettiğini, kendisin» gelen ta usulünü antidemokratik ve antiliberîJ oluyor. Kim kuui aldatıyor?. Milîetlerin Güvenlik Konseyine veril yetler Birliğine karşı bir üs haline getirİnönünün doğum yüdönümü Futbolun beynelmilel idaresi de bugün ABİDİN DAVEK lebelerin, sanıklarm sol fikirleri yap buluyorlar. bunu yeryüzünden kaldır? ıniş olması, âlemjümul anlaşma imkâ meğe çalışmaktadırlar.> Ankara 29 (a.a.) Cumhur Başka"* aciz halinde. Bütün milli federasyonlacu tjklarını ve kendi aralarında gizli top maya gayret ediyorlar. nından hâlâ ümid kesUmemiş olduğunu Yııgaslav başdeiegesi konuşurken, umızın doğumlarının yıldönümü mülanular yaptıklarını haber vermelerl Dd teşkilâtııı da başında Almanlar kendisine oyun etmekle meşguldür. KiJ gösteriyor. Çıinkü bu teşebbüsten mak Sovyetler Birliği Dış İşleri Bakan rnua nasebetile İngiltere Kralı Majeste Alüzerine vaziyeti idareye büdirdiğini an var, fakat nihaî karan vermek salâhi miâi amatörlüğü, kimisi profesyonelliği, sad Sovyet Rusyayı yola getirmek, da viri Vichinsky, kendisine pek kulak tıncı George ile Cumhur Başkanımız kimisi sahte amatörlüğü müdaf&ada. Bu latü. Komürist beyannamesi olaa Ma yeti gene Amerikalılarda.» vayı ortaya atarak bütün dünya efkân venr.emiş ve demecin devanaı müddetin arasında samimî tebrik ve teşekkür cifest'in, Niyazi Berkes tarafından müAvni Meserretçioğlu, bugünlrii jart şekilde bozuk bir idarenin olimpiysd umumiyesini seferber etaek, Rusyanm ce, önündeki masanın üzerinde yığüı du telgrafları teati edilmiştir. teaddid derste talebelere obatulduğunu lar devam ettikçe, Almanya ile ttoaret çevresine gümestnde arük fayda melhuz dünya efkârı umumiyesi karşısında bir ran kâğıdlarla mesgul olmuştur. İnönü ile İsveç Kralı Arasında gene talebelerden duyduğunu, bir tayapmamızın gayrimümkün ohnamakla değiL kere daha düşonmesini sağlamaktır. Kardelj, kürsüye çıkarken Sovyet blo Ankara 29 (a.a.) Comte Folke Berlebenin bu hususlan ihtiva eden notlan beraber, müşkül oLacağını söylemekte Moral bakımmdan durum böyledir ds Gerçi aylarca yapüan gizli konuşma ku deiegelerinden hiç biri tarafmdan alnadotte'un vefatı münasebetile Cumhur spor bakunından başka türlü müdur? temin ettiğini ve idareye verdiğini söy dir. lann netice vennediğine bakarak alenî kışl anrnam ışlır. Başkanı İsmet înönü ile İsveç Krah Ingilterede 60 70 bin kişi\i hafta nıüledL Batı bölgesinde hayat münakaşalann bir netice vereceğini Genel Kurul toplanolan bitti Majeste Beşinci Gustaf arasında taziye Amerikalüar 11 milyar dolarin Melâhat Özgü, bundan sonra, snmksabakalannda celbedebilen lik maçLansanmak beyhudedir. Fakat alenî münaAvni Meserretçioğlunun anlatüğma Yugoslav delegesinden sonra Şili mu ve teşekkür telgrafları teati edilmiştir. ların neşretukleri eserleri okuduğunu, göre, Bau Ahnanyada hayat, hemen nın finalini 90 bin kişi sejTederken Ix>nkaşalann yapacağı iş, bütıin dünyayı rahhası söz' alarak Rusyanın, insanlık artık ödenmesini büdirdiler bilhassa Pertev Kaili Boratavın eserle hemen normal hale dcamüştür. Ameri dra olimpiyad turnuvasının finalini se.yir uyandırmak, fehükeyi herkese hisset haklarma tecavüzde bulunduğunu bilNewYork, 29 (R.) Bugün a rinden sanata taalluk edenlerin mater kalılar burada, tam manasile Ameri için Wembley stadmda 20 bin kişi bu . tirmek, dediğimiz gibi dünya efkârı dirmiştir. Müteakıben Ukrayna delegesi lunmadı. Bunun sebebi. cyun kalitesmia çıklandığma göre Birleşik Amerika yalizm esasına dayandığını kaydettL umumiyesini seferber etmektir. kanvari bir hayat sürmektedirler ve düşmüş olmasıdır. Milli takım adile orManuiliski konuşmuş ve yeni bir iş'ara Sava yardımcısı, bu üç öğretim ttyeâi hükumeti, Washington'daki Rus BüBunun manası, bütün hür ve demok kadar Genel Kurul toplantılarına son veAlmanlar tarafından Eeiilmektedirler. yük Elçisi Panyuşkin'e bir nota ve hakkında şahsî kanaatinia ne merkez Alman gene mağrurdur ve kendisini, taya çıkau takımların, kendi Uk ro2Çİarat milletlerin Sovyeüer Birliğine kar rilerek, komisyonlar çalısmalara başlanndaki kıjmeti gösteremediğini göıen de olduğunun şahidden sorulmasrnı Is6i müttehid bir cephe alraasıdır ki bunu rmşlardır. ferd olarak, işgal kuvvetleri bulundu İngilizlsr, oümpiyad finalinf görmeya Ankara, 29 (a.a.) Haber aldı rerek Sovyetlerden 11 milyar 298 tedi. Melâhat Czgü cevaben: milyon doları bulan, ödünç verme Hitler Almanyası, daha bir kaç sene Macaristan da Birleşmiş MUletkre ğımıza göre, memleketimizle îtalya ve kiralama hesablarını artık tasfiye « Eğer solculuk materyalizm ise ran milletler mensublanndan üstün koşusmadılar. Lâkin atlstizm. yüraıa, evvel denemişti. arasında mevcud 12 nisan ^947 tarihyazılarinda ve sözlerinde bu vardır. görmektedir. Onun inancı yeni bir har boks, bisiklet, basketbol böyle mi oldu? aza olmak istiyor Hulâsa şündiki halde en son ümid. li ve 1 ekimde yürürlükten çıkan etmelerini istemiştir. Bir çok devlet Talebelerüü de bu esas dahüinde yetis bin mutlaka patlak vereceği ve bu Sebebîerinl tahiüs girişmeden sadece Paris 29 (A.P.) Dün Macaristan da Güvenlik Konseyinin konuşmalaruıda, harbde memleketinin birinci plânda rol müşahede etmekle iktifa ediyonım: ticaret ve ödeme anlaştn3İarının yü ler bu hesablarını ternizlemiş olduk tirdikleri kanaatini taşıyorum> dedi davanın ortaya atdmasuıda ve dünya Birleşmiş Milletler teşkilâtına aza ol rürlük süreleri 1 ay müddetle yeni ları halde Ruslar müzakerelere ya S2nıkların her ikisi de şahidin ifade alacağı yoiundadır. Almanlar, Batı devOUmpiyadlarda fatbol düşmektedir. mak için müracaatte bulunmuştur. Bu efkân umumiyesinin hükmünü verme Fransa keşmekeşten Her spor kâh rekor, kâh sistem, kâh vaden 31 ekim 1948 tarihine kadar u naşmamaktadırlar. sini kabul edemiyeceklerini bildirdiler. letlerini, hele suretle, genel kurulun bu toplanü devsindedir. kurtulamadıkça, kendilerini Tralkınrîır. sıta, kâh tatbikat bakımmdan bir çok zatılmıştır. Ödünç verme ve kiralama hesabBir şahidin iddialan Rusya dünya efkân umumiyesinin resinde, azalığa müracaat eden Doğu mağa mecbur addetmektedirler. larmın tesviyesi için müzakerelere İki memleket arasrnda Romada ceyenilikler, hiç değilse hactm noktasından Sıra Haluk Karamağarah isminde bir hükmünü giydikten sonra tecavüz yo Avrupa devletleri iki olmuştur. Daha reyan eden, ticaret müzakerelerinin girişilmesi hakkında yapüan talebden gencin dinlenmesine gelmişti. KaramaEğience hayaü pek hararetlidir. Mem artmalar gösterirken futbol başaşağı gievvel, Bulgaristan da vaktile yapüğı lundan döner mi, dönmez mi? Rusyaya ğarah, bu vç öğretim üyesinin nesret leketin yiyecek durumu da gün geç diyor. Onun için bu sporun olimpiyad pek yakında sona ereceği ve yeni an başka Birleşik Amerika, Bunu önümüzdeki günlerin hâdiseleri müracaati tekrarlamışü. harb içinde verilen 20 Amerikan harb tikleri eserlerin kendisinde mevcud ol tikçe düzelmektedir. programından çıkanmasında bü zarar laşmalar aktedileceği ümid edilmekSelim Sarper raportör oldu tayin edecektir. Şimdiki halde mıntagemisi ile 3 buzkırma gemisinin de duğunu ve sol fikirlerini teşkil eden pa defil, fayda vardır. Bilhassa bizim memtedir. Sovyet bölgesi cehennemi andınyor Paris Chaillot sarayı 29 (a.a.) kavî anlaşmalar Bus tecavüzüne karşı Amerikan bahriyesine iadesini isteleket için fayda vardır. Hiç değilse bu rağrafları birer birer çıkarmak suretile Diğer taraftan, 25 eylulde yürürAvni Nuri, Sovyet bölgesinden kave sulh düşmanhğina karşı almabilecek (afp) Türkiye murahhası Selim Sarper, mijtir. bir fihrist hazırlanns olduğunu, yalnız çanların baü Almanyada en mükemmel spornn aldığı 20 kişilik kadro yerine lüğü sona ermiş olan 12 mart 1947 ilk tesirli tedbirdir ve bu tedbirin şü Birleşmiş Milletler genel kurulu siyasî olrmpiyadlara baska branşlann fiaküd Birleşik Amerika, Sovyetler Bir meraklı bir arkadaşının kendisinden alkomisyonunun raportörlüğüne seçikruş tarihinde Türkiye ile Belçika Lük liğine harb sırasmda ayrıca 95 tica dığını, bu sebeble bir dahaki duruşma antilrnTTn'inîgt propagandayı yapuklaruu aroatörleri gider. Beynelmilel sahada mullenmesi beklenir. semburg ekonomik birliği arasında söylemektedir. Ruslardan, bütün AlÖmer Rıza DOĞRUL tir. aktedilmiş olan ticaret anlaşmasile ret gtiüisi iîe .ok sayıda küçük gemi da dir.lenilmesini istedi. Mahkeme, bu manlar nefret etmekte ve intıkamlarını miicadeleyi görür, öfrenirler. Bu karar doğru ise sporun uımunî inkişafı bakıverilebileceğine Türkiye Belçika ödeme anlaşması de vermişti. Bunlardan yalnız sekiz fihriatin yazılı olarak almak için harbin zuhurunu bekle mından çok hayırlıdır. Türkiye ve kendisinin dinlenibnesine karar verdi. tanesi Amerikaya iade edilmiştir. Sanın yürürlük süreleri, yeni anlaşmamektedirler. Sovyet bölgesinde kızıllar, münasebetlerinin gelişmesi lar akdetmek üzere müzakerelere nıldığına göre ticaret gemileri me Şahid. fakültede Nabi Dinçer ve Neziiı Alman gencliğini komunist yapmak B FELEK Romadan şehrimize geltniş olan 4 A imkân vermek için 28 ekim 1948 ta selesi de ödünç verme ve kiralama Firath adlı iki talebenin kendisine ya için ellerinden gelen hiç bir jeyi esirPokmyanın Ankaradald nıerakalı demokrat saylavdan Frank rihine kadar bir ay müddetle uza hesablarının tesviyesi dolayısüe gi kınlık gösterdiklerini, zatsn bunlaruiı gememektedirler. Fakat bu iş için tatrijüecek müzakcıslerde Y?h.is mev her yeni talebeye aynı şekilde muamele bik ettikleri usul o kadar kötüdür ki, Başîarafı 1 tnci sahijede "Wilson, Anadolu ajansı muhabirine ver tılmıştır. Basın Ataşesi etüklerini, fakat aradan zaman geçince arzularına kolay kolay nail olamıyazuu edilecektir. Idarenin başına getirilecek şahıs hak diği demeçte, Türkiye ile Birleşik AAnkara 29 (Telefonla) Baa gazeAmerikan notasınm metnl Dış İş bunlann sol temayüllü kimseler oldn caklan anlaşümaktadir. kmda şimdiden söylentüer dolaşmağa merika arasındaki münasebetlerin son teler, Polonyanm Ankaradaki basın ğunu anladığmı soyledi. Şshid, devamr leri Bakanlığı Berlin meselesi hakbeşlami|tır. En kuv\ etli namzedler In derece dostane olduğunu, bu dostluğun atajesi Oçenduzko'nun meml°ketine kında cereyan eden nazik müzake la, fakültede ve hariede yapüan toplangütere Gçpelkurmay Başkanı Mareşal ileride daha da gelişmesini sağlaraak için dönmediğini yazmışlardır. Bildirildiğıne tılan us grupa ayırdı. Birincisi, sol tareleri haleldar etmek istemediğinKontgcmery ile Fransız generali Juin iki memleket halkının karşüıklı olarak göre bu haberin aslı yoktur ve M. Olabelerin gizli tbplanfcları; iktnri<ri Mudir. Tahmin olunduğuna göre teşkilâtın birbirlerini daha iyi tammalanran te Isparta ,29 (Hususî) Bugün öğ den, yayınlanmamı§tır. çeaduzko halen Varşovada bulunmaklaffer Şerif, Niyazi Berkes, Behice Bom€ İ şarU teşkil ettiğini, bunun için de rendiğime göre Uluborlu Belediye deniz ve hava kısmında Ingiliz, hava tadır. ran ve Pertev Naili Boratavra ve bazaa Duvar enkazı altında kalanlar ziyaretlerin sıklaştuüması Meclisinin asil ve yedek üyeleri topkısmında Fransız komutanlan mümtaz karşıhkh Guraba hastanesl tarrüratında salısan Ke Hasan Ali Yüceün de içürak ettigtni Pamuk fiatlan icab ettiğini söylemiştir. tan istifa etmişlerdir. Bu vaziyet rasvkiler alacaklardır. Giresun 29 (Başbakana refakat eden mal, Ahrrved, Halid ve Nad. üzerlerin» yüu isitÜJİ toplantılar; üçüncusü d« hoca Ankara 29 (Telefonla) SümerbanBeş Sa\unına Bakanının toplantüa Avrupada bir tetkik gezlsi yapmakta karşısında yeni bir seçim yapılması Lan büjtk bir uva ve tujla parçalarüe muh ve tâlebeleria hep birlikte içtima edlp arkadaşımız bildiriyor:) Başbakan nnda Amerikalı ve Kanadalı müşahid clan bu dört kisilik heyet, yarm sabah icabe etmektedir. telll yerlerüıden ağır surettc yaıalannuşlar çalışma esaslarnu tesbit ettikleri top Hasan Saka, bugün şehirde baa mües kın Ziraat Bankası vasıtasile Çukur' uçakla Atinaya gidecektir. Kecml AKSOP ve aynı hastaneye jatırihnıslardar. ler de kazır bulunmuşlardır. seseleri ziyaret etmiştir. Hasan Saka, ova bölgesinde müstahsilden 1947 . 4S lanular olduğunu söyledi. Bakır çilepüe saat 16 da Trabzona ha mahsulü pamuk mubayaalannda, tatPertev Boratav, bu sözlerin tamamnn Kjmiarsa \ucudunu acıtıyordu, Sıkıntı nıze doğru çevırdı. reket edecekti. Şimdi öğrendiğime göre bik edilen fiatlaruı, Ticaret Bakanlıâı ile kıpırdadı. Kollarını havaya doğru Meliha tekrar Raifl dOşunmeğe koyalan olduğunu söyledi Behioe Boraa program değistirilmigtir. Başbakanın emrine verilen kredi bakiyyesile satm kaldırıp bakü. Derisi esmerleşiyordu, yuldu. Ona «Seni istemiyorum» diyen İse: yann saat 9 da Trabzona varması içm alman pamuklara da teşmüi kararlajKüçük san çiller görünmeğe başlamıj Uk adamdı. Hem de bunu ne şlddetle, < Şaiddin Ifaded «yalan, yalan, fili vapurun geceyarıa. kalkması kararlaştı mışür. tı. Bütün bunlara Osmanm haürı için ne kadar içten söylemijtL «Kocam, bi yuttu bir yılan» hikâyesine benziyor. nlmifhr. Hasan Saka, saet 16 da vapuîngilterede kaybolan razı oluyordu. Yoksa ellerini, yüzünu zim Raif!» diye, kendi kendine bir kaç Şahid müliyetçi olduğunu anladıkla ra binmiştir. rından kendisine o talebelerin selâm ver YAZAN . PERIDE ÇELAL yakmaktan, yanaklarına, burnuna çil kere tekrar ettL Fakat içindeki o fena hava generali Şahabeddin Uzımkaya lerin basmasınıjan eskidenberi çok kor kablık gimdi yumuşamıju. Hatırl&dığı mediklerirJ söylüyor. Hayır! JumalcıLondra 29 (a.a.) (nafen; Harb eskardı. Bu yüzden Raiüe beraber biçbir zaman eskisi gibi kin ve nefretle ürper lık, hafiyelik yapbğı içbı selâm vermenasında Ingilterenin hava müdafaasıru Sağlık Bakanı Maraştan aynldı Cinle beraber duvarın çökmüş açık zelliğile oradaki bütün erkeklerfn göz zaman denize gitmemijü. Fakat şimdi miyordu. Hattâ §imdi acıyordu da, çnü raişlerdir.» idare etrniş olan Ihgiliz Generali Maıaş 29 (Hususi) Şehrimizde tetdeliğinden süzülüp kendi bahçemize lerini üzerine çektiğini, hepsinde arzu bazı fedakârlıklar yapması, muti, yu kü onu ölümünden «vvelki heyecao, Haluk Karamağarab: Frith'in kaybohnası nâdisesi Scotland kikler yapan Sağlık ve Sosyal Yardjm « Kendileri gibi komunist olmadıgeçtik. Olgün ölgun parlayan ışıkh tek uyandırdığuu biliyordu. Işte bunun muşak bir kadın gibi olması, ve Osma endişe dolu yan deli Raif olarak değil Bakanı Dr. Kemali Bayizid, Göksun il Yard'a intikal etmiştir. penceresile bir çok gözlerinden yalnız için Osmanm bakışlan ateşli, yüzu bl nın yanından ayzılmaması lâzun geldi de beraber okuyup oynadıkları ve ae ğım için selâmı kestiler.> dedi. General, geçen perşembe Anavatan Yargıc, müdahale ederek her öd taçesine hareket etmiştir. Elbişjan ve Af ordusu merkezlerinden birini ziyaretten birini açıp ötekileri sıkı sıkı yumarak raz gergindi. Kendisini kıskandığı mu ğini biliyordu. viştikleri eski çocukluk gunlermâeki Sina uğradıktan sonra Kayseriye gideağacların arasında geceye kanşmış u hakkakü. Halbuki o bütün bu bakış Osman arzu ve ateşle büsbfitün ka her fedakârhğa, bütün arzulahnı yeri rafı yatısürdı. ionra yemek için evine gittiği sırada Durugnıa, diğer gahldlerin dlnlenll cekttr. yuyan a§ı boyalı evimize doğru yarış lardan sonsuz bir iğrenme, lçine iyilik hnlaşan acayib bir sesle: ne getirmeğe hazır iyi, uysal halinde kayboknuştu. ' Adalet Bakanı Bnrsada veren büyük bir üstünlük duygusunedercesine koştuk.» haürlıyor, günlerdenberi belki ilk defa mesi için başka bir gün 9 bırakıMı. Sen ne kadar iyi yandın Meliha! Bir plânöriimüz düştü Bur»a 29 (Telefonla) Adalet Badan başka bir §ey duymuyordu. Sevilonun için hafiı tatlı btr üzüntü bile dedi. x kanı Fuad Sirmen, bugun Istan6uldan mek, istenmek? Bunlarla Raifm ölüAnkara 29 (a.a.) Türk Hava Kurulrakta »ıkiyönetirn Meliha kumların üzerine, Osmanın duymağa baghyordu. şehrimize gelSL Akşam tiyatro restiva muna aid uçankanad tipinde bir plânör yaıuna boyluboyunca uzanmıştı. Genc mündenberi kaybettiği emniyeti ve ra Onlerinden geçen iki genc çocuk bir•Bana bunu nasıl yapar, bir başkası Londra, 29 (a.a.) (byum): Dün bugün akşam üzeri Etimesud uçak aia« adamın alnına dağılıp yapışmış kumral hatlığmı tekrar bulmus oluyordu. Bir birlerini dürterek bacaklarına, göğsüne için kendisini nasü öldürür?.» diye, Bağdad radycsunun bildirdiğine gö linde hazır bulunmuştur. baktılar. an her şeyin bittiğini, aynalann yalan nmda tecriibe uçuşu yaparken düşanüşsaçları, göğsünde, esmer derisi üzerinMilü Eğitim Bakanı hayret, hiddet ve nefret dolu kendi ken re, Irak'ın her tarafında sücıyönetim deki küçük ince tüyler güneşin altında söylediğini sanacak kadar ümidsizlen Meliha cevab vermiyerek yavasça dine sorduğu o ilk günler o uykusuz, ilân edilmiştir. Bağdad'taki askerî Dün Boluda tetkikler yapmıg olan tür. Plânörü kuUanan pilot Cemal Uyıslak ıslak parlıyordu. Meliha onun, miş, Raiften, hayattan, herşeyden nef gözlerini örtüp gülümsedi. korkunc, uzun geceler şimdi uzakü ve kuvvetler kor.ıuıanı bütün ıdari ma Millî^Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu, gun, hafif surette yaraianmışsa da sıhbl şakaklarına doğru ince tiıer çizgi ha ret etmişti. Şimdi onun bir başkası için, Osman bir gün: «Herkes ekmek pey unutmağa başüyordu. Bir an güzeUik, kamları murakabesi altında bıüundu şehrimize gelmek üzere oradan otomo durumu i;/idir. iir.deki kısılmış gözlerile kirpiklerinir kendisinden kaçmak için öldüğünü dü nirle beslenir, seni de bu hayran ba intizam ve sükunet dolu dünyasmı ka racaktır. bille aynlmıştır. Harb malulleri ve şehid yetimlerinin arasmdan gizli gizli kendisini süzdüğü şündükçe eskisi kadar değilse de gene kışlar, bu pırıl pınl ateşli gözler bes nşürmak, bozmak istemişlerdi. Seneyoklamaları nü biliyordu. Osmanın sözleri, bakı§ fenalaşıyor, vücudü kaslîatı kesiliyor liyor galiba, onların ışığı alünda böyle lerdir doğru bildiği şeylerin aksini Bejlktas As. Şb. sinden: du. Hattâ zaman zaman aynlmadan, ları, kıpırdayışlan ile bu kadar çabuk rahat, mesud ve inanılmıyacak kadar göstermeğe kalkmışlardı. Fakat şimdi 1 Derece tlzerinden itaamlye alan harb değişip kendisine tutulacağııu hiç birbuna muvaffak olamadan öhnüf olma güzel oluyorsun!.» diyerek doğru söy herşey yoluna giriyordu Şükür olsun malullerüe ^jehid yetlmlerinln • «enellk ] yokla . v sma şükredeceği geliyordu. Kendisine zaman tahmin etmcmişü ve şimdi böyle maları 948 yılı i ekliEden 16 kasım gününa lemişti. Istenilmediği zaman kederinden korkunc bir oyun oynamıg, en mühim ölebileceğini Raif bir başkasıru sevdiği Allahjm! Hiç olrnazsa apartıman, elile I kadar devam edecektir. olduğu için mssuddu. aldığı, düzelttiği bütün eşyalar yerli I 2 Harb maluîü rubaylar ve erler yalruz Orada, kumların üzerinde mavi ma şeyini, gururunu, emniyeüni yıkmak gün anlamışü. yerindeydi. Osrnan vardı. Evet, Raiften ' Jcramlye cüzdanlarle birer vestkalık fotog(Osmanbey Halâskârgazi Caddesi No. 194) yosu, dağılmış altın saçlarile kendinden istemişti. Fakat artık ölmüştü. KonuBirdenbire tebessümü kaybolarak sonra biraz fazla atılgan, kendisini beraf. şehid yetimleıi İse ntifus ve llcranüys emin, pervasız yatıyordu. Plâjın kala şarnaz, anlatamazdı. Şükür olsun ki yüzü dışanya ışık sızmıyan o kapalı, ğenmiş dik başlı bir adara, fakat zatüzdarüan lljs birer veslkalık fotograi çıkaherkes hahikati bilmiyor, biienlerse np şubeye getirece'«İ2rdir. balığı etraüarında açılıp dağüıyor, deuzak, soğuk manasını alıverdi. Bu halile manla öbürü gibi onu da hakimiyeti alhayret etmekten ba.şka birşey yapmı3 Yoklama cumartesl ve pazar günlert nizden kahkahalar, neşeli bağnşmalar güzelliği korkutucu, dokunulmaz bir tına alacağına emüıdi. hariç olup;yalnız çlft tarihöl gürJerde' Eayorlard». 4 Ekim 1948 Pazartesi açacaktır. ge'.iycrdu. mana içinde kahyordu. Osman bunu bahlan saat 9 daa 12 ye kadar oTevam ede» (Arkas\ var) ı . celrür. Genc kadın düzgün, dokunulmaz gü Güneş fazla yakmağa başlamıştı. farketmiş gibi başını başka tarafa, de Mıntakavî anlaşma iktisadî vaziyetimizi görüştü Amerıka, Türkiye ve Yunanistandan 3 milyon doîarhk tütün alacak Amerika, Akdeniz Ferîfhın Cemal, Hoffman'la Biriiğine muarız dilst resmeıt Gsğro ise... Genel Kurul top'antıları sona erdi Amerikanın Rusyays protesfosu Soicu hocaların duruşması Almanya, bafdöndirücü bir siiraile kalkımyor İnöRÜ Trakyaya gidiyor Rusyanın Amerikaya boreu İtalya ve Belçika ile ticaret anlaşmaiarı Amsrikanın Eaiı Avrupaya askerî yardsm plânı Uluborfu Belediye Meclisi üyeleri istifa ettiler Başbakan Hasan Saka Trabzon yolunda OSMANLI 15 \\KAS1 Ş İ Ş L İ Ş U B E S İ Gişelerini
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog