Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYE1 3» Erlul 1948 TETKİKLER | Milletveküliğî adayları çoğalıyor İKTİBASLAR J NALINA MIHINA İ 1 Byın Baçbakan, Giresunda, sinema binasında halkla temas ve basbıhal ederken hazır bulunanlardan dileklerini sonınca, arka sıralardan bir ses yükselmiş, bu. Kusların Berlini almalarına kim mü mi birinei ordu grupu Lübeck üzerin lunmasını istediğini söyledi durdu. Fa gür bir ses olacak ki bütün başlar o tarafa çevrilmis. Bu vatandas sesi şunsaade etti? Bunu açıklamanın sırası den, on ikinci ordu Linz üzerinden kat Başkan Roosevelt: ları söylenüs: artık gelmiş bulunmaktadır. Zira Rus yürüyüşlerine devam ettiler. altıncı or Hayır!.. dedi.. « Zatıâliniz de yol parası olarak Ve harb ile Başkanın hayati, Batı lar, bütün şan ve şcrefi kendilerine du da ihtiyatta hazır bulunduruldu. 18 lira veriyorsunuz; bir hamal da 18 maletmekte ve Berlini biz zaptettik, Berlin hakkında da, General Eisen devletlerinin bu iki büyük liderinin lira veriyor. Ben tahsildarım, alamıyohower, raporunda mücmelen îöyle de arası bozulmuş olarak nihayete erdi. diye övünüp durmaktadırlar. Yeni adaylar için mazbatalar General Eisenhower'in deniz yaveri ıum kimseden parayı!..» Ingiliz ve Amerikan D15 Işleri Ba mekte idi: Başbakan, Özel İdare tahsildarı Kâ«Daha mühim vazifeler başanlmasını binbası Harry C. Butcher, «Eisenhowerkanlıklannm her ikisi de susup, sesledolaştırılmağa başlandı Bu mevzua tansis edilan ikinci maZirai sahada bu işin mesuliyeti hanşi riyakârhktan müteakıb vaziyetin gelişmasini bekle le üç yıl» adlı kitabında şöyle yazıyor: zım İskefyeli adındaki rini çıkarmamaktadırlar. Neden susukalede, Marshall piâru hazırlık sene teşekküle verilecektir? Programm tathoşlanmaz, doğru özlü, doğru sözlü ve • 8 nisan 1945 (Amerikan) muha17 ekim yaklaştıkça şelırimizde ara yorlar, bunun sebeblerini araştırıp, or mek gerekmektedir.» sinde. Türkiyenin bu plândaki rolü bikından Ziraat Vekâlsti mi, yoksa Zimedenî cesaret sahibi olan bu memura Harbin en büyük falsolanndan biribirlere, subay ve erlerden Berline vataya koymanın şimdi sırası değil. Yalseçimi hazırlıklan hergün biraz daha hakkında yapılan tahminleri, o zanian rai Donatim Kurumu mu veya yeni bir çu cevabı vermiş: danberi fiiien hasıl olan durum ile kar teşekkül mü mesul olacaktır? Bu ve artmaktadır. Adaylık için müracaat nız şu kadanm kaydedelim ki. Ingiliz nin tarihi işte budur. Umumiyetle idrak rır.cıya kadar yürüyüşe devam etmek t Bu kanunu yakında tadil edeceecilemiyen nokta, kararın verilmesinde. istediklerine dair sözler duyduğumu Dış Işleri Bakanlığı, harb tehlikesinin edenler çoğalmıştır. Dün de tümen baş şdaştırmış ve Marshall plânı çerçeve buna bağlı meseleler hakkında sura'li ğiz. Bir zenginle bir fakirin yol vergisi Ingiliz ve Amerikan liderlerini ikiye başkomutana bildirdim. Bu arzu, şahabaşgöiterdiği bu sıralarda, Ingilizlerle sinde, hiç olmazsa gıda maddeleri bakı kararlar almak ve zirai programdan hekimlerinden Refik Tilkicioğlu ile her olarak aynı parayı vermesini biz de ne birşey.. General Ike (Eisenhower) mından bizden beklenen ihracatı yapa mesul olan ve bunun tanzim ve tatbi sene adaylığmı koyan Sabiha Gören is Amerikahlar arasında herhangi bir ay ayıran büyük uçurumdur. dcğru bulmuyoruz.> Mesul makamlarca bu mevzuda salâAlmanları parçalamanın ve onları Dakınlığın vücud bulmamasına çalışmak• rninde bir kadın adsylıkları için Scçim mıyacak durumda olduğumuz netieesine kmda tam falâhiyeti haiz olan bir idsre Bu yol vergisi hakikaten acayib ve hiyet sahibi tanılan Ralph Ingersoll, nimarka, Norveç ve cenubda harbe devarmıştık. Bu durumdan hasıl olan ne tsyin etmek lâzımdır. Aksi halde, bu | Kuruluna müracaat etmişlerdir. Bazı tadır. • Top Secret» (En gizii sır) kitabında vam etmelerini önlemenin askerî ba adaletsiz bir vergidir. Vergiyi yaln« Eğer Winston Churchill'in noktai naı kimselerin de. yeni adayiar için mazticeleri gözden geçirelim: işin kırtasi muamelelere boğulma=! ve kundan daha ehemmiyetli olduğunu 13 ilâ 60 yaş arasuıdaki erkek vatanneticenin alınmaması ihtimali | bata dolaşlırmakta oldukları öğrenil zan, Başkan Rooseveitin düşüncesine şöyle yazıyor: Marshall plânı dahilinde Türk^enin h ; ç bbir i r n e ticenin daşlar, seyyanen a>TU miktar üzerin(ki, kendince hak'.ı olarak ç.'dece aske«Harbi kazanma işinde, Birleşik A söyledi. Hitler'le küçük nazi lider grurolü mevnıu bahis olduğu zaman, ev1 büyüktür. Gerek ziraat, gcrek maden miştir. deu, verirler; kadın vatandaşlar, ödepunun Berchtesgaden civannda yeralrî bir gaye güden General EisenhoI Diğer taraftan scçim derterleri asmerika, siyasî mülâhazalara aldınş etvelâ, bu plân sayesinde temin edüecck j s a h s ı a n n d a . i?ti'n=3l artışları şeklinde mezler. Askerler, talebe vesaire de verüna sığındıkları takdirde, telsizle dışakıdan indiriinııştır. Isinıleri olrmyanlsr wer in tavsiyesir.den doğsn bir düşünce memekte idi... Ingiliz hedefleri kesenkes Avrupa kalkmmasmın, gerek memleke k c n ^ r e t neticeler elde etmek. hem giden muaftırlar. Vergiyi ödeyecek katimiz için, gerek bütün Avrupa kıtası zim, hem Avrupa için çok miihimdir. iki gün içinde secim heyetlariııe müra idi bu.) galebe çalmış olsaydı, bugün r.skerî değildi. Ama, siyasî hedef ve ga rıda kalan garnizonların idaresüıi elle dar para kazanamıyan veya koluna güBerlin buhranı diye bir sey patlak ver yeleri de ihtiva etmekte idi. Onlar, Al rinde tutmayı sigortalayacaklarından ve nm istikbah için haiz olduğu hayati e Aksi halde Marshall plânına iştirakimiz caat edeceklerdir. venen vatandaslar da, yol yapmak sumanların yıkılışı halinde, Rusların pen bu suretle harbe devam edeceklerinden hemmiyetinin ta:n olarak kavTanması lamaraen lâfzî kalır. Basın teknisyenlerinin bir tavzihi miş bulunmıvocaku. retile bedenen bu mükellefiyeti ifa eürküyordu. Fikrince Berlini almak Müttetiklerin, PvU?Urın Berline ilk çelerine düşmemsk için Berünle Almeselesi üzerinde durulmalıdır. FilhaIstanbul Basın Teknisyenleri SendiZaten daha şimdiden, bazı Avrupa olarak girmeleıine müsasde euneleri manyanın şimal sahilini, bir emniyet pösteriş olurdu. Bütün isteği harbi derler. kika bu âcii ehemmiyet hissi, Türkiye memleketleri, Türkiyenin. Marshall kasından: Atatürk inkılâbı kadınla erkeği eşit Ara seçimler dolayısüe doktor Febii nin sebebi ne::di? Mare^al Montgome sigortası olarak istemekte idiler. Brad mümkün mertebe çabuk ve en az can nin plân dahilindeki rolünü tanzim et plânı bakımından bir kazanc değil. bir haklara sahib kıldığı halde, kaduılar, kaybı ile biürmekti.» Barkınm Istanbul milletvekilliği için a i ry'nin, General Eisenhower'in talıman ley'in plânı Washington'a varıp, müşmekle mükellef olan hükumette mev y, J l t teşKU ettıgım soyiemektectıriE Kitabm 18 nisan 1945 tarihli fashnda eski zamandaki zihniyetle «cinsi lâtif cud değibe Türkiyenin Marshall Pİâj'ıBak, Economist, 24 temmuz, sah. 137) daylığmı koymasını temenni ve 35 esnaf! dairesınae, General Bradley ile işbirliği terek genelkurmaydaki Ingiliz temsilve zayif, addedildiği için vergi vermia R u s a da: tesekküllerile sendika başkanları ve işçi ' y PiP. y yeriejmeden önce, Berlicileri tarafından okunduktan 24 saat runa iştirakir.den •ahsermck füzulî olur. iB u m ülâhazalar, tütün heyetimizin, Avjorlar. Halbuki Türk kadım da Türk l l e • Başbakan (Churchill) onun (Eisengirebilmek imkânı olduğuna kanaat sonra, AngloAmerikan münasebetleriBu manada bir anlayışın tezahürlerini j r u p a kalkmması komitesi içütnalarınds mümessillerinin imzalarını ihtiva ed?n j trkeği gibi çalışıyor ve yollardan istihenüz pek görmerr.ekle beraber. ou zi.i | mütenıadiyeıı tütün stoklarımmn satış bir dilekcenin Halk Partisi makamlan getirmesine sebebler bulunduğu gün nin kapağı hemen havaya fırladı. Ingi hower) Berlini almasını istiyor. Fakat fade ediyor. Her gün nakil vasıtalannda niyetin yerleşeceği na verildıği gazetelerde göıüimektedir. lerde, şirndiki giyast durum neden ev lizlerin iddiası şu idi ki, Bradley'in Ike bunu manasız buluyor. ğş e i i n • Kuvvetlerimizin Berlini işgal etme ve caddclerde ne kadar erkek varsa, şarka Elbe'ye doğru hamle etmeğe tnünakaşamıza devam edelim. Filhakika komitenin bazı azaları, tütün Sendikamızın bu ve bur.a mümasil velden kestirilememişti? a«ağı yukarı o kadar da kadın göriiyoEvvelâ şu nokta tebarüz ettirilmelidir: meselesinjn, ham madde ve gıda mad siya?i hareketlerle hiçbir guna iştirak Bunun lam veya kısmen cevabını hakkl yoktu. Berlin yolunu zorlamak lcri ısrarı karşısında, Ike, hâlâ, kendi DVYtıa ?u ııuAia ıcı^Diu** vıuüii*^^^» rneseıesuıjn, nnra mauae ve feiua ınauişleri ruz. ve ilgisi bulunmadığının »yın g^zete j General Eisenhower'in kendi raporunda hususunda Montgomery ile birleşme cenahlarımızdaki daha mühim Marshall plânı nıhu mucibince. iştirak i .; e r j meselesine nazaran ancak tâli eBazı günler Maçkadan tramvaya bitasfiye etmenin ön plânda geldiğini dü«den memleketlerin rolü sado Amerika dhemmiyette nizde tavzihini rica ederiz. bulabiliriz. General, raponın bir yerınliydi. olduğu fikrindedirler. Halnorim. Bütün yolcular kadındır; ben şünmektedir..» dan kredi almaktan ibaret değildir. buki Tütvnlerimizin satışı bizim için de şöyle demektedir: Churchill, askeri vaziyetin bu işle Marshall plânı karşadılı bir yardım hayati ehemmiyettedir. Bir taraftan, Fakat bugün Amerika ile Ingiliz Im de aralarında eski devirlerin saray ve • Berlinin artık büyük derecede ehem alâkası olmadığıru, fakat bütün hatenın Yeni yıl Belediye bütçcsi konaklarındaki harem ağaları gibi, plinıdır. Her[ memleketin, Avrupanın Marshall plânı ile, Avrupa memleketlemiyetli askerî bir hedef teşkü etme Almanyanın çabucak mağlub olmasında paratorluğu Rusyaya karşı olan noktai üzerindeki çalışmalar japvnlnız kalırıtn. müşterek ihtiyaclarmm karşüanması işi ri arasında karşılıklı mübadelelerin artmekte olduğuna emniyet getırmiştim... bulunduğunu, Ingiliz impratorlugunun. nazarlarmda tamamile birleşmij bulunHiç olmazsa çalışan kadınlardan yol Şehir Meclisi. bütve devresi mıirakerelerln» Düşmanm, nihai mağlubiyetin eşiğinde ne, mvmkün olduğu nisbette iştirak et tıiilmasını ve bu suretle Avrupa kıtRuslar gelmeden önce Ingiliz orduları maktadırlar. yarın baîlayacaktır. Bu münasebetle Daimı parası almalıdır. Kadınlar, uzun ve sivri meti lâzımdır. Türkiye ancak bu sekil arının. iktisadî istiklâlini tekrar elde Encumen, dün geç vakte kadar devam edcn bulunduğu bir zamanda, askeri amiller, nm Berline girmslerini, Hambourg ve World Digest'den: okçcli iskarpinlerile az rru asfalt eskitide Avnıpa millctleri birliğinde bir etmesini istihdaf ettiğini söyliyen Ame uzun bir toplantı yapsrak Şthir Meclisine benim nazarımda, Müttefiklerin başşeh Bremen'de de Ingiliz askerlerinin buİbrahim HOYİ jorlar!. mevkiye sahib olduğunu ispat edebilir. rikanın, diğer taraftan Türk tütününe verilccek olan B«lediye V€ Özel İdarc bütç« ri zaptındaki siyasî mülâhazalardan daFakat yol vergisindeki asıl büyük aAvrupanın bugünkü iktisadî şartlan al alışmif olan Alman pazarlannı tütünü leri üzerinde çahjmıştır. Yeni sene bütçe ha ehemmiyetlı idi...» Fransadan tütün mukabilinde Türk Alman tacirlerinin daletsizlik yalınayak veya yarım patında ve Türkiyenin umumî ekonomik miize kapatması şcklindeki hareketi, sine. Tramvay ve Elektrik tdresi varidatınBu garib muhakemeyi lâyıkile ve görüşmeleri alacağınuz maddeler buçla gezen fakirlerin de. yollardan çok potansiyeli nazarı itibara alındığı tak pîânın asıl gayesine aykırı görünüyor. dan 3.500.000 lira nakledilmektedir. tamamile anlayabilmek için 1943 iptiŞehrimizde bulunan Alman Ucaret heyeti Memleketimtzden Fransaya yapılacak tütün daba fazla faydalanan zenginler kadar diıde btihsal edecek durumda olduğu Maamafih Arnerikalıların Tramvay İdaresi işçilerinin zam fiatlarımızın dalarında Rusların nasıl Budapejteye ihracatını arttırmak maksadile 31 agustos 1946 üyelerl, dün Tıiccar Demegi Dıj Tlearet Kov«rgi vermeHdirler. Artık dünyada vermuz ve Avrupanın kalkmması için lü yüksekliğinden şikâyetleri bir dereceye taleblcri hakkındaki rapor doğru ilerlediklerini ve Oder nehri üze tarlhll Turk Fraruız ticaret ve tediye »n misyonunun tertib ettlgi bir toplantı da hala;tnasına ek bir protokol imzalanmı; ve bu zır bulunmuşlardir. Bu toplantıda bilhassa gi sistemlerinde müterakki usul» cazurnlu olan maddeler, bilhassa rauhtelif kadar variddir. Tütün mevzuunda, AvTramvay İdarni vatman ve kondüktörleri rir.de bulunduklarını hahrlamak lâ anlajma meriyete girmijtir. Ek protokolda iki memleket arasında yapılacak ticarette teridir. Çok kazanan çok, az kazanan az gıda maddeleri, madenler ve bu meyan rupada dahi artık bir darlık değil. bir nin zam zam taleblerint tetktk eden hakem he zundır. Askerî tefsirci Orgeneral Fuller Türk tütünlerlne mukabil Fransadan lthal diye çekli üzerinde görüşülmüçtür. vergi verir. Vergi bahsinde, medeni ve da kömürden ibarettir. Şu halde, açık boliuğun hüküm sürdüğü «öylenebilir. veti. dün aksam raporunu Vilâyete vernıi}edilecek maddeİCTİn Ufsilatlı bir listesi mev Tasfiye edilen yardımcı matematik jöyle demektedir: ileri memleketlerde 4çtirnaî adalet bu olarak, bize düşen vazife, Marshall plânı Binaenaleyh, tütün ziraatimizin de bu tir. Heyet. bugünkü topîantısiDda bu rapot O zaman, orta Avrupadan arta cuddur. Bu maddelerin ehernnıiyetli olanları bjrretmenleri yola girmiştir. müddeti esnasmda, bu maddelerin istih yeni şartlara intibakı lâzımdır. Tütün run muhteviyatını. Tramvay v« Elektrik srasında yünlü, pamuklu mensucat. mutfak kalacakları kurtarmanın yegâne çare ve ev esysı, lüks ve süs eşyası da yer almijMilll Eğitim Bakanlığı. şehrimizdeki lise ve salini kat'î olarak çoğaltıp. bunları fe dav&sının Türkiye için büyük ehemmi idaresi mümessillerlne bildirecektir. Haber Fakat benim asıl şaştığım sey. yol aldığımıza göre hakem heyeti bir miktar ve imkânı Berlinin, Şark Müttefiklerin tır. orta okullarda «natematik der»i okuUn yar vcrgisinin adaletsialiğinden yıllardanrah ferah ve büyük miktarda ihrac e yeti vardır. Tütün başlıca ihrac malla zaınma taraftar görünmektedır. İşçiler bunu dımcı öğretmenferi tasfiyeye tâbl tutmusden önce Ingiliz ve Amerikalılar taradebilecek duruma getirmektedir. Gaz bol rımızdan biridir. Eğer Amerikanın bu uygun görmedikleri takdirde. İj Bakanlıgıntur. Bunların tayısl 30 kadardır. Bakanlık. beri herkes ve iktidar mevkiinde olanfından işşalinde toplanmakta idi.» Petrol Ofisin piyasaya yeniden küliiyetll diğer taraftan açığa çıkarılan öğretmenlerin lar da sikâyetçidirler de, bilmem kaç daki yüksek hakem mahkemesine müracaat hareketile, Avrupadaki başlıca tütün tstihfalin fazlalaştırılması, ziraî saBuna mukabil General Eisenhower, miktarda gaz çıkarması üzerine İstanbulun özel okullara yerleşürilmesinl MİUÎ Eğitim doğumlu olan bu yol vergisi kanununa cdeccklerdir. hada, munzam zirai t::Mzat ve aiete. pa2.rrlarımız daimî olarak kaybolacak • geniş cephe» politikasma devam etme her tarafında bu maddeden bulmak kabil ol Müdürlüğüne bildirmiştir. kıyıp bir türlü değiştiremezler. Sigara ateşindcn çıkan yangın köylüierin yeni usulleri. tatbik ermese olursa. bu hâdise bütün ziraî bünyemizğe, bütün uzunluğu boyunca Rene muştur. Demir fiatlan yükseliyor Adaletsiz olduğunda eski bir tabirlebaşlsmslanna ve istihsal işlerinde daha de büyük bir değişikliğin vukuunu icab DLın. Fmdıklıda cadde üzerinde iki kişinin Zimmetine para geçiren tahsildar doğru ilerlemeğe karar verdi. Dışarıdan yapılan demir lthalâtının dolar icraai ummet, yani ittifak hasıl olmus sıkı bir işbirlieinin kurulmasına bağh ctürebilir. Filhakika o zaman, tütün zi muhtelif yeıierinden yanmaslle neticelenen Kapalıçarşı bekciler tahsildarı Hasan Uzun BzJıgı yüzunden azalmajı ve bu tebeble de bulunan bu kanuna el sürülmez amma 21 inci ordu grupu ile Amerikan doisühsaline bir yangm olmuştur. dır. Kömür ve«air maddeler istihsalinin raatinden, gıda maddeleri kuzuncu ordusu Düsseldorfun aşağı adında birinin, Çarşı bekçileri için topladıgı mir fiaüarmın yükselmeye başlamasl alâka her yıl bir miktar zammedilir. îîcceb adında bir şahsın idvesinde. könrir doğru bir intikal ameliyesine gecilmck arttırılması ise. yeni maden tcçhizatına. paranın 40O lirasını zimmetine geçirdigi anla darların dikkatini çekmiftir. Piyasadaki buhtozu ve kukürdün tek?ifile yapılan ve marımakinclere v k'alifive "inin yctişti zarureü hasıl olabilir. Bu itibarla bu gır> Ismi verilen bir nevi kömür yuklü bu sında Ren'i ijgal edecekti, 12 nci ordu jılmış ve sanık hakkında tanzim olıınan tah ranı önlemek maksadile, Karabuk Demir ve Büyük şehirler halkı, meselâ Istanbul grupu Saar havzasıru temziliyecek ve kikat evrakı ile birlikte dün Adfiyey* veril Çelik Fabrikalan elinde bulunan fazla mik hemşerileri geçen seneye kadar bu ver» rilmelerine tâbidir. Ankçıldıeuıa göre, mevzuun kat'î çekilde tavazzuh etmesi lunan bir araba. Fmdıklıda, Necdet adında Aroerika, Marshall plânı çerçevesinde, lâzımdır. Heyetimizin bu rr.evzuda ıs birinin evine geidiği sırada birdenbire bir Düsseldorf ile Mains arasında Ren'i miştir. Hasan Uzun, sorgusunu müteakıb tev tardaki demlrl satı;a çıkarmağa karar veröderlerdi. Fakat İstanbuldan alınan miştir. kif edılmistir. Türkiyeye bir miktar maden ve ziraat rar etmesi doğrudur ve bn münasebet partama olmuştur. Bu parlama neticesinde ijgal edecekti; altıncı ordu grupu ise vergi 1 milyon lira kadar tuttuğu halde le hakkımızda yapılan iddialar bizce arabscı Keceb ile yanında bulunan Yılmaz Mains ile Isviçre arasında ften'e üermakineleri görderecektir. bu para bep »ehir dısı yollanna haradında bir çocuk. muhtcli! yerlerinden yan liyecekti. Martın son haftasında Ren conııdı. Böylece yol parasile Istanbul M?rjhall plânının ilk üç ayı zarfında, i yersizdir. Ancak önümüzdeki bir iki se dıkları cibi etrafa sıçrayan kıvılcımlı kü geçildi ve nisanm ilk günlerinde Alman Belediyesi hududları dahilinde bir metbize tahsi? edilen 10 milyon dolarla bu I :ıe zarfında gönderilen malzeme i b mur parçalan da Necd«tin evinin kaplama kuv^etleri çozülmeğe yüz tuttular. 18 re bile yol yapılmazdı. birinei kı=TP.ı yapılacaktır. Bu icab eden istihsal artışlarmı elde «de lan içlne girerek yangın çıkarmıstır. Hâdi nisanda Mareşal Mogel, kujatılmış seye bir taraitan polis, diğer taraftan da it12 ncl sayısı Özel sayı olarak yarın çıkıyor. Ijtanbul hemscrilerinin hiç istifade mebUğın, büyvk istihsal artışlarmı te msdiğimiz takdirde, Türkiyenin Mar faiye elkoymus, yaralıiar hss'.aneye kaldırıl kuvvetlerıle biıiikte teslim oldu. ctmediklerl il yollan için bu kadar vermin imsu«ı:nda. kifayet edip etmiyeceği shall plânı bakımından bir yük olduğu m!ç. yangın da sönrif:nirmu5tur. MARMARA MATBAASI 38 . 2 Bu arada, Ruslar, Berlinden otuz mil gi ödemelerinde de baska bir haksızlık meselesi nıünakasahdır. Lâkin, Ameri iddıalanna cevab vermek çok güçleşeYapılan soruşturmalar neticesınde bu hadiseye arr.bacının «igarasından rüzgârla uc mesafede bulunmakta, ve 17 nisanda, ve adaletsizlik vardı. Şunu da ilâve ekanın. müessir olduğumı gördükçe, pey cektir. Viyanayı işgallerinden dört gün sonra mıış bulunan ateşln sebebiyet verjigi anlarielim ki bu paradan yüzde 15 nisbetinderpey bu yardımı arttırması muhteİşçi hastanesi için bina bulundu Berlini işgale ve njerkezî Avrupanın çılmısiır. meldir. Fakat bu malzemenin gslmesi. de Bayındırlık Bakanlığı hissesi hâlâ Çalışma Bakanlığı tarafından şehrimizde şimal yarısını cenuba ve Tunaya bağarttırılması işinin ancak biayrılmaktadır. acıtmasma karar verilen jüz yatakh işçi it ş layan büyük stratejik münakale yolu KÜÇÜK HABERLER " ) saydıklan Elbe'de garb hududunu kurHaziran 1947 de kabul edilen bir karinci ve en kolay safhasını teşkil et hastanesi için Nişantasında büyük bir bina C bulunmuştur. Binada gereken tadilât yapılBu fevkalâde roman çıkb. nunla belediyelerce yol vergisine yüzde mektedir. Asıl güçlükler bundan sonra dıktan sonra hastar.e yılbaşında açılacakıır. • ÜNİVERSITE Talebe Bırîiği Başkanlı mağa koyuldular. 25 nisanda Berlin ta50 nisbetinde lam yapmaJsj salâhiyeti başlıyacaklır. Bu malzeme ve makineAmerikada milyonlarca tatı. »ından: Birügimi^, diğer çehirlerden univer mamile kuşatılmışü. Otuzunda da HitDarülâcezedeki ilkokul vcrildi. Bu zammın sağladıgı para besiıemizin muhtelif fakultelerine kaydolmak lerin işletilmesi, bakım ve tamiri, bunler kendisini vurmujtu. 2 mayısta BerMiili Eğitim Müdünı Murad Uraz.dım Dslan bu roman çingeneler aralediye gelirlerine ilâve edildi de bu îarı kullanr.cak işçilerin yetiştirilmssi. rulâceze sckizlnci ilkoktuuna giderck tetkik için İ«tanbula gelen arkada^iara geıtkli ma lin garnizonu, yahud garnizonlar kusulumatı vermek üzere Birlrk lokalinde bir mııhaksızlık ve adaletsizlik kısmen izale : köylünün makincli ziraatten istifade ej lerde bulunmu^tur. Müsaid bir bina bulun racaat ru teslim oldu. stna düşen ve güzel bir kıza burosu tesis etm .5Ur. edildi ama gone sehirlinin kesesinden tiriliassi, veihasıl işin organizasyonu duğu tskdirde sekizincl İlkokul Darüliceıe • DÜN Vilâyette Vali muavini Ihsan E Bir kere Ruslarla buluşuiup irtibat bina?ından naklediTecektir. âşık olan bir kaçağın aşk ve çıkmak suretile. bize düşmçktedir. cemişin bajkanfığında yapılan bir topıantıda. tesis edildikten sonra, General EisenSon belediye gelirleri kanunu, yol îstanbulun kurtuiuş bayramı töreninın prog hower ordularını Elbe, Mulde nehirleihtira» romanıdır. vereisi tahsilâtından yürde 20 sinin beramı hazırlanmıştır. Töıen, her seneki gibi B U AKŞAM rinde ve Erzgebiree'de durdurdu. YirTaksimde yapılacaktır. lediye payı olarak avrılmasım kabul • * • İSTAN'BUL Be;ediye?i Jmar Müdürlüetti. Bütün bu tadillcre rağmen yol verNEBİOĞLU YAYINEVİ ğüne tayin edilmîş olan Rayındırlık Bakangisi. esas itibarile hâlâ içtimaî adalete lıgı eski daire reislerinden Akif Baz. tehriuygun değildir. Artık Başbakanın, GiALMANCA . TÜRKÇE EROLL FLYN'in benzeri AMEDEO NAZZARİ nıize gelerek yeni vazifeîine başlamıstır. resunda vadettiği gibi, yol vergisi kaSAYIN ECZACILAR ile beraber en son yarattığı STENDHAL'in eseri nnnu tadil edilmeli; çalısan kadınlarZİLKADE 26 PERŞEMBE dan da alınmalı; fakat fakirlerin ödedikleri miktar azaltılmah; fazla kazanc ADNAN HALET TAŞPINAR «ahibi olanlarından da ka/ancları nisbc(VANİNA VANİNİ). Güzel aşk ve macera filminin S Shering • Berlinden < tinde müterakki vergi tahsil edihneliGenişletilmiş ikinci tabı Türkçe kopyası Orijinal kopyası dir. gelmiştir. Vasati j 13.04 | 16,23 ; 18,54 | 20,27 | 5,17 Tevzi merkerl: Galata Sermet han No. 1 (Hasan Deposu sıraaında) Ezanl ] 6,09 9.29 I 11,00 ] 1,31 ! 10,22~ Marshall plânı ve TURKIYE Yazan: Osman Okyar Berlin hikâyesi Yol vergisi ı . 1 1 ,1 ; 1, ; »J „ A •>*i^>»i l f O . • . . ıı » *•! • J 1 • 1 TT1 c f ĞİSİ TÜRK MÜSİKİSİ Ü S İ İ İ DERĞİSİKUPELER ALTIIV r ALİDA VALLİ'nin A Ş K B Ü Y Ü K TEKNİK LÛGAT V ER A M O SARAY INCI OZIŞ ECZA D E P O S U Sinemalarmda birden brşlıyor. Parlak dekorlar arasında geçen bir prenses ile bir ihtilâlcinin maceralı ve feci aşklarmı tasvir etmektedir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. • ^ ^ • ^ • • • • İ ^ M Vah zavalh büibül AKŞAM: KADIKÖYSÜREYYA 1 Sinema«n<fe% İKİNCt ZAFER HAFTASI A L T I N K Ü P E L E R (RAY MİLLAND MARLENE DİETRİCH) iki haftadır Beyoğlu Lâle Sinemasına bütün İstanbulu taşıyan senenin şaheseri 2 HER KADIN RÎELEK DEĞİLDİR SUSAN HAV;.VARD MARCHA HUNT LEE B0WMAN 2 Eklm Cumartesl saat 20 30 dan itibaren Teltf Revü Operet 3 Perde Yazan : Şahln Tek Müzikler: Gavsi Baykara P. Çitra NOT: Gişeler bugun saat 14 ten itibaren açılacaktır. Tel: 49369 Sonbahar, yaklaştl. Dökülen yapraklar, solan renkler, serinliyen rüzjfâr, herşey hüzünlü. Ka pıiarı kapanan yazlık sinemalar, Umlelerile masaları seylermis. Temmuz sıcaklan beyinleri boyunları bükük ye yakıyor, kanları kızıstırıyor, sinirleri timlere dönen bahbozuyor olmalı ki, insanlar çileden çıçeler, yürekleri bur kıyorlar, başlarına çile açıyorlar. Bu kuyor. Kuş sesleri, iddianm doğruluğunu gösteren misal cıvıltı ahengini kaybedip yavaş yavaj, pek çok olduğu için inanmak lâzım. kuyrukta nöbet bekliyenler, aynı azab) figan ahengi almakta, gökte biribirini Şimdi de, eylul temmuza imrendi ga duysalar gerek. kovalayan bulutlar, arkalarından deh liba. Bundan sonra, eylul ayı girerken Uç gün evvel, Ankaraya alü kişilik şetle koşan kar urtınalanndan kaçıyor hep yürek çarpmtıları geçireceğiz, halar sanki. Gün kavuştuktan sonra, pen yırlısile ekim ayım bir bulsak diye bir yolcu kaiilesi uğurladım. Ana, baba, cereden içeri giren rüzgârda ıslak bir dörtgözle eylulün sonunu bekliyeceğiz. kızları, damadları, iki de torun. Tam bir kompartımanlık yolcu. koku var. Hele yedili günlerde. Ailenin reisi, tren biletlerini alabilKaibleri dolduran bu sonbahar melâ7 eylul, iktisad tarihimizde bir nevi mek için, sabahleyin beşte uykudan lini, kıştan sonra dörtgözle bekliyeceği matem günü oldu. 17 eylulde, müzmin miz ilkbaharda da galiba jiirekleri bir şeker hastalığı haline gelen şeker kalktı. Biletleri alıp döndüğü zaman samizden atamıyacağız. işinin, zam seklinde bir kere daha nükat iki olmuçtu. ABaharm içli şairi, ezell ve ebedî sev settiğine sahid olduk. sıl yolculuğun yarısı dazede büibül, bu yıldan sonra, artık, Allah 27 eylulden esirgesin diyor kadar zaman. hiçbir baharda, çen ve şakrak nağme dum. Hamdolsun, onu sevincli karjılaBiletleri alıncıya lerile ruhumuza aşk ve şiir ilham ede dık, Donanma 'gününü kutladık. Insalkadar çektiği sıkın miyecek. lah eylulün yedili günlerindeki tüsım tıyı, ağızlarımtz hay Çünkü. dilciler onun adını değıştir böylece bozulmuştur. retten bir karış mişler. Gül kadar zarif, şirin, yumu}aaçık dinledik. Altı cık büibül, şimdi sanduvaç olmuş. Yolculuk kişiyiz ve aileyiz, Sanduvaç öter mi? Bu isimdeki acaip tam bir kompartıman istiyoruz, demiş. hayvan ya böğürür, ya anırır, ya kiçner. Bizde yolculuk bir derd haline geldi. Büibül, yeni adından utanıp artık lu Yakın veya uzak seyahate çıkacak o Olamaz, cevabını almi|. Neden olamaz diye sorunca, vaktimiz yok, sizinle çesacak. lanları, iki gün evvelinden bir yürek Bülbüiün ermenicesi «sohak», bizim çarpınüsıdır alıyor. Sabahın alacaka ne çalamayız, buyurmuslar. Iş münakasanduvaç'ın yanında, zemzemle yıkan ranhğında yataktan kalkmak, bilet gi jaya binrnek üzere iken, memur insafa mı gelmiş, kendine mi gelmiş, nüfus mışa döndü. sesi önündeki kuyrukta yer tutmak, kâğıdlarını istemi». Bakmıj, soy adlan Vah zavalh büibül, senin de mi dilini bazan, n r a gelinceye kadar saatlerce uymuyor. Olmaz, demij, «oy adlarınız nihayet kopardıkî beklemek llzıra. başka baçka. Evli bir kadının, kocasının Çocukluğumda, Merkezefendi çileha ıoy adını alması âdet olduğunu, ana ile Temmuzla eylul nesinden taa almağa giden kadınlar, babanın, ne kadar yaşh olurlarsa olzunInsanlar dikkat " etmisler, temmuı yampiri yürümek |arüle bir ki$iyi zor lar, soy adlan kendilerile birlikte ihtiayı hırli bir ay değilmiş. Büyük lh •lan o Ince uzun yeralb yolunu tarif yarlaması İdet olmadığı için bu eski fenaiık toy adlarını muhafaza ettiklerini güçbetüâller, büyük harbler, kanlı vakjdar, ederlerdi de, dinlerken lcime vCDOSBîOZ aytnda v««n4gclirdi. Bilet giscsi'onündlki'ıüajKkırjiâ anlatnm. Anlatmn ^"T^t bUetleri ge Yazan: Hamdi Varoğlu , firne hacet kalmadan siz gözönüne g€ tirebilirsiniz. Artık. talih ona da gülmeyip bana mı gülecek? Ama .fındığın ken disi talihsizmiş içte Ne denir? Kader! Maamafih, talihsiz ne alamamjş. fındığı talihli mahBu dediğim hâdise, şehirdeki bir bilet gişesinde cereyan ediyor. Adamcağız, suller arasına sokrnak imkânı belki de bulunur. Meselâ Belediye nark koysa, kuyruktan çıkıp Haydarpaşaya geçmeTicaret Bakanlığı «fındık fiaüna zara ğe, biletleri oradan almağa mecbur olbshis mevzuu değildir» filân dese, o muş. Oradan nasıl almış, artık onu Albiçarenin bahtı da et gibi, şeker gibi lah bilir. açılır mı dersiniz? Bir denesek! Buna seyahat değil, sefalet denir. Amme hizmeti gören her teşekkül, kar Sinekten yağ şdaştığl irili ufaklı her güçlüğün acısını halka yüklerse bu işin içinden nasıl Boyuna zaıar ettiği söylenen, nereçıkdır, bilemem. dcyse top atacak hale gelen Tramvay Eve tenblh ettim. Aklınızda bulun Idaresinin, bu müşkül durumdan kursun, dedim, ailece bir seyahate çıkar tuiacağına artık inandım. iktisad yclusak, yanınıza nüfus tezkerenizi, aşı kâna saptığını görüyorum. selânıete çıkğıdınıa, hüsnühal vesikanızı, mekteb ması yakındır. Sinekten yağ çık&rma şehadetnamenizi, kömür beyannameni usulünü bulmuş. zi, basma fişlerinizi. almağı unutmayın. Hani şu yazar bozar tahtası kabılmOyle ya, tren bu, kimi götürdüğünü. den belediye kararları arasında, bir de niçin götürdüğünü bilmemeli mi? tramvaylardaki aktarma usulu kalduudı ya. Işte o müteveffa usulun bir yığın Talihsizlik terekesi kalmış: Koca bir stok haande bilet. Şimdi, tramvay arabalarında, on Başbakan, Ordudaki konuşmasında, beş kuruşluk bilet yerine o biletleri vefındık meselesini ele alarak: <Ne yapariyorlar. Elde kalan stok erisin, ziyan hm ki fındık talihsiz bir mahsuldür. olmasın diye. demiş. Fena usul değil. Değil ama. bir mahüzerinde düşünülmeğe değer bir söz. Fındıkçılar, bahtı açık kimselerdir. zuru var. Civelek, kırıtkan, fingirdek olduklaBelki daha ktmsenin aklına gelmermdan, çorab örmekten külâh giydır mistir, duyan olmasın, Tramvay Idaremeğe kadar ellerinde bin bir hüner sinin kulağına söyliyeyim: bulunduğundan, kendi talihlerini ken Dd durak arasına mahsus tek seferlik dileri yaparlar. bilet yerine eline bu bilet tutu§turulan Fındık kıranlar kaşla göz arasında bir yolcu, kalkar da: «Benim biletim etmedikleri kurnazlığı bııakmıyan in aktarma biletidir, iîle aktarma yapacasanlardır. Talihsizlik, peşlerinden yeti ğım!» diye ayak direrse ne olacak? şemez. Bana, haklı çıkar gibi geliyor. Ama, Fıadik kuıdu gibi taıeyi, benim tari gene siz hilirsiniz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog