Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 Evlul 1948 OTOMOBİL Prag, Eylül 947 Mületlcr arası, altı gün dcvam eden mukavcmet ve sür'at yanşlarında, dünyaca taninmış Çckoslovak mamulâtı 250 cc JAWA ve 125 cc CZ marka motosikletler birinci gelmişlerdir. YAKINDA G EL İY O R 250 cc JAWA ve 125 cc CZ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Mevcutlan. daimT olarak bUunpum yedek aksamlarUe blrlikte. bulundurulmaktadır, Bu motosikletleri tamamen tetkik ve tecrübe ettikten sonra hareket kabiliyetlennın serlekonomiksağlam ve zevklerinize uygun model olduklarım gorerek BUNA S A H İ P OLMAK I STE Y E C E K S İN İ2 Turnıye Umum Mumessll' M EH M ET KAVALA Ganu Tanır Han Ittanbul satı$ yerl ELEKTROTEKNIKŞERİF G O R B O Z L E R Galata. Bank«lar Cad No. U9 Izmlr «atif y e r l ; NİHAT VRESKALA Cumrturlyeı Bulvan No. 96 AnKar» u t ; ye/i: s. CEYLAN ve karde*) • Rüzgarh «oka* No. 10 Bursa Acentası: ALİ MİTHAT ÖNÜR Kardeşleri U z u n ç a r ş ı N T 45 l zmir Fuannda da en zengin motosiklet paviyonunun, firmamızın temsil ettiği Çekoslovak mamulâtı motosikletler paviyonu olduğunu, sizler de, fuan ziyaretinizde bizzat göreceksiniz. Fuar paviyonumuzdan da, arzu edilecek bütün izahatlar, sayın müşterilerimize verilmektedir. 7 EYLOL SAL1 AKŞAMI «aat 19 dan 3 e kadar TEPEBAŞ1 Mevsimin BAHÇESİNDE en muhteşem gecesi C RADYO Bugiinkü Program ^ • üstad MUNIR NUREDDİN'in* KALAMIŞ KLÜBÜ Safiye Aylâ Hamiyet Yüceses SEMAİ KAHVELERİ ORTA OYUNU İLE BÜTÜN TEMASAMIZIN GECİT RESMİ ZATİ SUNGUR BASMACI, En yeni hunerlerile Ismail Dümbüllü Aza ve misafirlerine mahsus KONSERÎ Bu Cumartest akşamı verilecektir. Pazar akşamları hafll musiki ve Çarşamba akşamlan da Halk Türküleri gecesi olacak ve fena havalarda Klüp dahilinde teplanılacaktır. Müdiriyet; Tel: 60737 7.29 Açılış ve program. 7,30 Hafil mülik <P1.» 7,45 Haberler. 8,00 Opereüerden parçalar «Pl.» 8,15 Çeşidli hafii müzik «Fl.» 8,45 Şarküar «Pl.« 9.00 Ka RAŞİT R1ZA T i y a t r o ISMAIL DÜMBÜLLÜ ve arkadaşlan TEVHÎD BİLGE RAUF ULUKUT AZİZ Skeç Topluîuğu ve muazzam bir program ile I | 12,29 Açılıs ve program. 12,30 Kansık jaricılar. 13.00 Haberler. 13.15 Balon Deniz Lisesine yeni kajadlan yapılan «yedekler dahil» ö|rencilerin Orkestralarından parçalar «Pl.» 13.30 öğle grzetesl. 13,15 Salon Orkestralanndan seçme sınavlan aşafıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz Haıb Okulu ve Lisesi binasında yapılacaktır. Belirli smav günlerinde öğrencile.in saat parçalar «Pl.» 14,00 Kapanıı. 9 da okulda hazır bulunmalarL (13129) • 7 eylul 948 türkçe fizik, kimya 17,58 Açıüj ve program. 14,00 Dans mü8 eylul 948 matematik, «jgi «Pl.» 18,30 Konusma. 18,45 Şar9 eylul 948 spor. kılar. 19,00 Haberler. 19,15 Geçmljte Eugün. 19,20 tncesaı. 20,00 Lled'ler «Pl.» »,15 Radyo Gazetesl. 20,30 Serbest Saat 20,35 Tarlhl Türk müziği. 21,00 TemsJl. 21,45 Serbest saat 22,00 Varyete müzikleri «Pl» 22,15 Danı müziği «Pl.» 22,45 Haberler. 23,00 Program ve kapaıuj. Denlz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: Beşiktaş Halkevi Baskanlığından: Evimiz Sosyal Yardım Kolu taratndan kimsesiz ve fakir çocuklar hazırladığı 'sünnet Düğünü 10 Eylul 1948 Cuma gecesi Çiftesaraylar Bahçesinde yapılacağı ilân oluaur. için zengin Font Boru Satılacak Ödemiş Belediyesi Su ve Eleklrik İşleimesi DirektöHüğiinden: 310 luk 37,10 metre tulünde 1600 Kgr. sikletinde ye 250 lik 18.85 metre tulünde 3700 Kgr. sikletinde olmak üzere 5500 Kgr. eski İngiliz malı font dökme bonı 15 Eylul 1948 Çarşamba günü saat 10 da Ödemiş Belediyesi Su ve Elektrik I$letme Müdürlüğü binasmda açık arttırma ile satılacaktır. (13164) Istanbuldan en seri Hava Yolu : BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yarifi akşam: Biiyiikdere Beyaz Park'ta Mevsimin en muhteşem gecesi PA/V AMERfCM SYS7FM 1 EMLAK BANKASI % 4 Faizlİ Küçuk Carl Resaplara mahsus 1/10/MS tarihli keşidesinde biri Ankarada, diğeri İstanbulda. PERİHAN Altmdal SÖZERİ Tevhit Bilge Aziz Basmaa Bauf Uiukut tarafandan İstanbulda ük defa orijlnal skeç. NECLÂ ve Amerikan şantözü î N C İ I Dönüs için İstanbul ve civar köylere otobüs temin edilmiştir. m m m m m m m m Soîdcn sağa: 1 Kolaylıklar «eski usul çoğul». 2 İlavo edilmis parçası kötü kalitede «iki ke | üme». 3 Çevrilir.ce «rr.üthis yürüyüş ha : vası ve sarkısı» olur «üü kelime». 4 Tersı ! K'tabe kâğıda bakmadan dersini okumaya alenıdir, her kadın böyle olmak ister. 5 15 r soıu takısının tersi, bravo! 6 Bir kaCüi adı. 7 Büyükler adına diklten, «küçükn iin yarısı. 8 Kusanın çıktığı dağ. 9 Kesenin aksinl vercn, bir edatın kısaît lmışı Yuka7idan aşağtya: 1 Protokol. 2 Bir erkek adı. Ağrı dajmda teknesinin enkazı bulundugu Böyleren kaptsn 3 Tersı «sebeba tir, dizi. 4 îslfmlığm ilk anîarmdakl kahramanlardan, cıyak c;jak bağıranın sesinin perdesi. 5 Mösyör.ün türkçesinin tersi, nota. 6 Çevırıp ba;ma bir harf getirirseniz «muradına •ereni olur, açık deniz. 7 Fransız kraliçelennden bazılarımn iik isml. 8 Birder.bire irad olunan soru «iki kelime». 9 Tersi •kb'tiı eklet!» mânasına mürekkeb bir errür. 1 2 t 2 DÖŞENMİŞ EV iie 1 ARSA 1500 Lira EV EŞYASI S000 Lira NÂKİT îkramiye tevzî edecektir. Bu ikramiyelerden istifade için Kütahya Valiliğînden: 1 Emlrler Tavsanb yolunun 0+0003+000 KLn.leri arasında yapılacak olan toprak tesviyesi ve blokaj insası içi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin kesif bedell <25576> iira 20 kurus, geçicl teminatı «1918» lira 22 kurustur. 3 Eksiltme v« ibale 16/9/948 tarihine rastlıyan Perşembe gunü saat 15 te Vüâyet makanunda toplanacak olan Daiml Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale gününden en az üç gün evvel muracaatle bu lse aid ehliyet vesikası almalan, bu vesika ile muvakkat temlnatları ve Ticaret Odasına kayıdlı bulunduklanna dair belgelerüe birlikte belirll gün ve saatte komisyona; kesif dosyasım görmek İstiyenlerin hergün komisyon kalemine müracaatleri. (13104) 16 • 9 ' 1948 kadar en az 100 liralık bir hesap açtırınız. Her 100 lira içîn bir kur'a numarası verilir. Tafsilât için gişelerimiz TÜRKİYE emre âmâdedir. EMLÂK KREDİ BANKASI İSTANBUL ŞUBESÎ TÜRHOL Hollanda TİGARET Krah'yet LİMİTED Şli, Seri 4 motorlu Panair do Brasil'in Constellatlon uçaklarile Pan uçunuz. hcrekeüe Şam, Karc*. San Fransisko ya munAmerikon. Istanbul'dan Havayollan K. L. M. Umuml Acentası: Bu kere İstiklâl Caddesi, Atlas Sineması pasajı No. 209/4 te 3 4 5 6 7 8 9 şı E ı H m RTTTÇ]TIT E|B|E|D|l|Y|E|T|fl K|E|R|A|M|I | « | A | H E|GH|R|ElH|A|«r|A R|«|R|E|L I İKlfİlS L | E | K | E | « SIPIOIR 1|K|I|T|A|L|E|B|E K|A|Z|«T|İ|R|I|T "SEYAHAT BÜEOSU' küşad eylediğin! saym halkımıza ilân eder. TEL: 40764 Delhi. Kalkuto'yo ve oradon •azom seferler temin eder. Fazla molumaf için. Seyaha» Acen»en,,e veya Pan World A.rwoys Şubesine mürocaot edınız. Galatasaray Yeniçarş. No. 2O Telefon : 41219 4O522 4 s Kadıköy Kadastro Müdürliiğünden. Kadıköy Kozyatağı mahallesinde mevcud gayrimenkullerin kadastrosu ikmal edilerek acılan paftalan Fen Âmirliğindedir. Askı cedvelleri bu mahallenin muhtarhk dairesine ve bir niishaları da Sultanahmedrie Tapu dairesinin üst katında Müdürlük koridoruna asılmıştır. ttirazlan olanların ilân tarihinden itibaren iki ay zarfmda komisyona müracaatleri 2613 No. h kanunun 25 inci maddesi mucibince ilân olunur. "" " (13326) t t t Eminönü, Yağcılar Sokağı karşısinda Telefon: 20042, 20048, 20051 9 r iHUHHLJULJLJ. WOHLD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog