Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

S Eylul 194S CUMHLRrYET BUAKŞAM s 3 "' f j ™ ÇJFTESARAYLAR BAHÇESİNDE . KANUNÎ AHNET YATMAN CECESİ BİRİNCİ ElDEN TURKIYE IŞ BÂNKASI Küçük Oarî Hesablar 30 Aralık 1948 Çekilişinin İkramiyeleri: •• YÜUSER RALİTE İ I İNGİLİZİİLIMAŞI almak ;shytnlt Yalnız • MEFHARET YILDIRIM PERIHAN ALTINDAĞ 1 BU"^7" Mli v (Ankarada Kavaklıdere'de Güven evleri mahallesinde) (Istanbulda Suadiye'de) Yenipostane caddesi 72 JSTAHBUl 3alabüiifler BÜYÜU QE$İT TOPTANvePERAKENDE MUSTAFA ÇAĞLAR RİKKAT UYANIK SEMIHA ALTIN AHMET YATMAN NECATI TOKYAY, ŞERİF İÇLİ, AGYAZAR, SAFİYE TOKAY, FAİDE YILDIZ, SÜZAN GÜVEN, SEMIHA COŞAR, MENŞURE TUNAY, IZMIRLI MELÂHAJ, ISMET, LÜTFI GÜNERI de kendi sazile Halk Türkülcri Okınııcusu Y A HY A B E Y O G L U. BUYUK KÜME FASLI, ISMAİL DÜMBÜLLÜ tekmil kadrosu ile; TEVHID B1LGE, AZIZ BASMACI, RALF ULUKUT, JAK BIÇAÇI BALE HEYETI. 1X3000 LÎRALIK 2X1000 » 4X 500 » 12X 200 » 25X 100 LİRALIK 25X 100X 50 20 » » Bankamızdaki hesabında en az 100 lirası olanlar bu çekilişe katılacaklardır. Her 500 lira içln ayn bir kur'a numarası. 300.000 liralık 1949 ikramiye plânının tafsilâtmı merakla bekleyiniz. Büyük Srnatkar 400 ton balyalı ot satılacak Suilansuyu Harası Miidürlüğünden: FERDI TAYFUR bu geceyi şereflendireceklerdir. Arkara İ!i Daimî Komisyonu Başkanlığından: Ilımız içın 17 aded selektör makinesi alınması kapalı zarf usulile ek« sıltme\e konulmuştur. Beheri içın tahmin edilen bedel 4500 lira olup tamamının tutar bedeli 76,500 hradır. Muvakkat teminatı 5737.50 liradır. Bu ige aid sartname vesair evrak tl Daimî Komisyonundan paraJU alınır ve göTülür. Kat'i ıhale 13/9/948 pazartesi günü saat 13,30 da Ankara hükumet konağında II Daimî Komısyonunda yapılacaktır. Talıb olanların 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlayacakları kapalı zarflannı makbuz mukabilinde 13/9/948 pazartesi gunü u a t 12,30 da tl Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri ilftn olunur. (12909) Sanatkârlar kendi seanslarından evvel veya sonra iştirak edecekleıdır. Ayrıca ZURNACI EAIİN oğlu SABAHATTIN idaresir.de ŞALVARLI ÇENGILER tarafmdan alaturka" rakıslar ve surprızler. Ses Tiyatrosunun en değerli sanatkârı ZEKİ ALPAN ve arkadaşları skeçlerı, espri; taklıd: reşe; kahkaha. f 1 Sultansuyu Harasına bağlı Samsunda Karakoy çiftlığinde mevcud Beher kilosunun Muvakkat 400 ton balyalı yeni yıl mahsulü kuru ot kapalı zarf usuhle satışa Tutarı Miktarı muhammen bedeli teminatı E k s i l t m e Ihalenin çıkarılmıştır. Lira Krş. Lira Lira Krş. Lıra Krş. Tarihı Günu Saat şekli Cinsi 2 Satış 27 eylul 948 pazartesi günü saat 10 da Samsun Veterır.er Mü 196000 00 400000 49 14700 00 20 9 948 Pazartesi 15 Kapalı zarf 81 randımanlı durluğünde yapılacaktır. fabrika unu 3 Karaköyde yerinde teslim beher kilo ota yedi kuruş kıymet takdir 1 J . Okul Alayına aid ve yukarıda cins ve miktariarı yazılı unun şartnamesı okul Alay Satınalma Komisyonunda on lıra bedel mukabilinde alabilirler. edılmiştir. Geçici teminat 2,100 liradır. 2 Eksiltme, Yozgadda Okul Alay binasında yapılacaktır. Buna aid şartname her gün Istanbul ve Samsun Veteriner Müdür3 Kapalı zarflar saat 14 e kadar Saünabna Komisyonuna teslim edilmis olacaktır Bu saatten sonra verilecek luklerile Sultansuyu Harasında görülebilır. Talıblerin belirli gün ve zarflar kabul edÜmiyecektir. saatte temınatları ve teklif mektublarıle birhkte Samsun Veteriner 4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle müracaat etmeleri. (13205) Müdürlüğünde bulunması, postada vâki gecıkme kabul edılmiyeccktır. '13184) Yozgad 6 J. Er Okul Alayı Komutanlığından: SATILIK APARTIMAN BU A KŞAM ^^^m NIŞANTASI Zemin üstünde üç tam kat olarak dört oda ve bir hol konforfu y«ni bir apartıman tamamen boş teslim satılıktır. Müracaat: Pangaltı Hamam, Eşrefefendi sokak No. 58. Mutavassıt kabul edılmez. ACİKHAVA TİYATROSUNDA Mevsimin sona ermesi dolayısile İKİ BÜYÜK KONSER BİRDEN Saat 21 de Konservatuar Türk Musikisi Konseri Solisüer: Hamiyet Yüceses Akile Artun Safiye Aylâ Mustaîa Çağlar Saat: 22.30 da Konservatuar Orkestra ve Koro Konseri Şcf: CEMAL REŞİT REY MUHİDDİN SADAK FiaUar1 Bir lira ve elli kuruştur Biletler saat 18 e kadar Konservatuarda ve 20 den itibaren Tiyatro gişesinde satılmaktadır. (13216) Yatılı . Yatısız KIZ ERKEK I Ş I K L İS E S î 1 Yuva İlk Orta • Lise Malkara Beiediye Başkanlığından: Kasabamız elektrik şebekesinde çürümüş olan ağaç direklerin yerina 45 aded 16 lık ve 8 9 metre uzunluğunda demır potrel alınması ve yerlerıne dikilmek, boyenmak ve keşıfnamesine göre yapılacak sair i§ler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ihalesi 21/9/948 salı günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. Taliblerin teminat ve teklif mektublarını en geç ihaleden bir eaat evvel belediyeye vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulan gecikme kabul edılmez. Şartnamesi her gün Belediye Muhasebesınde ücretsiz iförülebilır. Arzu edenlere posta ile gönderileceği ilân olunur. (12976) Kadrosu müsaid olan sınıflaıa girmeğe istekli öğrncilerin kavıd muamelesi her gün saat 917 arasında yapılmaktadır. Arzu edenlere posta ile prospektüs gonderilır. En geç 15 eylul giınüne kadar taksitıni ödeyip kaydıru ycnilemiyen eski öğrencilerimizin yerleri muhafaza edilemez. Okulumuzun ılk kısmında başlıyan ypbancı dil ğretimi orta ve lise sınıflarında ders saatleri dışında yapılan ilâve kurlarla takviye edılir. Telefon: 80879 Hususî ve muadeleti tardikli Bolu Valiliğinden: 1 23817 lira 98 kuruş keşif bedelli Bolu Zonguldak yolu üzerinde 58 inci Klm. de ayşab Türkbeşli köprüsünün esaslı onarımı açık ek'iltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 15/9/948 tarihinm çarşamba gunü saat 11 de Boluda hükumet binasmda İl Daimî Komisyonu salonunda yapılacaktır. 3 Geçici teminatı 1786 lira 35 kuruştur. 4 Bu işe aid her türlü keşif, şartname vesair evrak mesai saatleri icinde her gün Baymdırlık Müdürlüğünde görebilirler. 5 Eksiltmeye istirak etmek isteyenlerin en az tatil günler) hariç üç gun evvel bir dilekçe ile Bolu İl makamma müracaatle yeterlik belgesi taleb etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu miktarda benzeri bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idareden alınmıs yeterlik belgesi eklenmelidir. 6 îsteklilerin 948 yılında alınmıs Ticaret Odası belgesini de ihale komisvonuna ibraz edeceklerdir. (13126) II OKUL rTF meydanı Gerede Belediye Başkanlığından: 1 10135 on bin yüz otuz bes lira 30 otuz kurus bedeli keşifli ilçe, miz Belediye bınasının ıkmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksıltmesı 13 eylul 943 pazartesi günü saat 10 da Beledıyemiz Daimi Komisyonu huzurunda yapılacağından ıstekblerin kanunl vesaık ve 761 lira teminat akçesile ihale günü olan 13 eylul pazartesi günü saat 10 da Belediyemiz Daimî Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. 3 Şartnamesi her gun Belediye Zabıt kaleminde görülebilır. (13176) Takiim Cumhuriyet Talsbe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin kayıdlarını 15 Eylule kadar yenilemesi gerektır. 3 üncü sınıftan itibaren yabancı dıl bğretılır. Her gün müracaat kabul edilir. Tel: 40181 Cevlet Orman İşletmesi Demirköy Müdürlüğünden: Italyan fabrikalarmm Türkiyeye reklâm olarak gönderdiği zarif ve ucuı BUYUK FIRSAT!.. BUYUK REKABET!.. 22,5 TL. sahşa arzolunmuftur. ALBERTİNİ ŞAPKALARI Ç A N K A Y A Ş A P K A Karaköy Cad. No. 8 MAGAZASI MMHMI^HHHM Orhangazi Belediyesinden: 1 Orhangazi merkezinde yeniden yapılacak olan hidro elektr.k tesisatının inşaatı, makineleri ve tesisatı olup keşif bedelı 138314 lıra 83 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler, projeler, fennî ve hususî şartnam?. mukavele projesi, eksiltme gartnamesi, keşif evrakı müspitesile Bayındırlık isleri genel sartnamesidir. İstekliler bu evrakları Belediye Başkanlığında tetkik edebilirler. 3 Eksiltme günü 24 ağustos 948 tarihine bırakılmışsa da bu kere görülen lüzum üzerine eksiltme 22 eylul 948 tarihine rastlaysn çarşamba günü saat 15 te Orhangazi Belediye Bagkanlığı odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 8165 lira 75 kurus muvakkat teminat akçesi vermesi ve bu işleri yaptığına dair Bursa Bavjndırlık Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları ve 948 yılına aid Ticaret Odası vesikasını da ibraz etmeleri çarttır. 6 Teklif mektublan 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesmde yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evvel komisyon başkanlığır.a makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vuku bulaca'. gecıkmelpr nazarı itibara alınmaz. 6 Komisyon işbu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (12994) N e w H o l l a n d pepo (Yuksek Kaldırım 173\ KAYIB 1359 sayı ve 1351948 tarıhli stanbul Gümrüğü Çıkıj beyanna 1 Izmir merkez hükumet konağında yapılacak 24955 lira 20 kuruş V nı»sinın Merkez Bankasma ibraz edile kesif bedelli onarma 3/9/948 tarihinden itıbaren 20 gün muddetle açık Gazozcuiara Şarapçılara ve Bakkaliyelere yanyacak kamyonet cek nushasını kaybettiğımden ve yeni eksiltmeye çıkarılmıştır. ucuza srtılıktır. Ayrıca ucuz taksi ve hususî arabalar. sini alacağımdan eskisinin hukmu yok2 Eksiltme 23/9/948 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10 da MAZHAR, Erainönü meydanı, Osman Efendi Han No. 14. tur. îzmir Defterdarlığı M. Emlâk Müzayede salonunda yapılacaktır. Y. Motola 3 Geçici teminat 1872 lira olup bu miktar lhaleden sonra ihale bedeli üzerinden %15 e iblâğ edilecektir. •• DOK T OR " " i l 4 İstekliler bu işe aid keşifname ve sartnameyi İzmir Ankara ve İstanbul Defterdarlıkları Milli Emlâk Müdürlüklennde her gün is şaatleri dahılinde görebilirler veya 2490 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğınce bedeli mukabilinde alabilirler. Cerrahpaşa Hastanesl 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin bu işi yapabileceklerine dair IzIç Haslahklar Mütehassın mir, Ankara ve İstanbul Baymdırlık Müdürlüklerinden alacakları ehliyet Saat 3.5 7 ye kadaı Kurum merkezinde, İstanbul ve İzmir Depo Müdürlügünde mevcud belgeleri, geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlarile birlıkte şartnamelerinde yazılı şartlar daıresinde (3) ton tallium sulfat ve (500) Beyoğlu Avrupa Pasajı karsısında 2 nci maddede yazılı gün ve saatte eksiltme komisyonuna müracaatleri. No 19 Küçük Parma H dalre 1 kilo nitrat dö strıknin icin isteklilerin teklif vermeleri ve Kurumun Ek(13179) siltme ve Arttırma Kanununa tâbı olmadığı ve malı satın alıp alrcamakta Telefon: 42529 serbest bulunduğu ilân olunur. '.12972) 2 Deponun muhammen kesif bedeli (22700 lira 48 kurustur). Muvakkat teminatı (1702 lıra 50 kurustur). 3 Eksiltme 15 eylul 948 tarıhme rastlayan cuma gunü saat 11 da Topkapı Sarayı Müzesine verılmiş olan tarıhî türbelerden Mahmud belediye encümeni huzurıle yapılacaktır. paşa türbesımn (2720) lira (43) kurusluk onarımmm açık eksıltme ıle 4 Bu işe aid keşif, şartname vesair evrak her gün Belediye Muhaıhalesi (14/9/1948) eylulün on dördüncü salı gunü saat on bırde Topkapı sebesinde gdrulebilir. Sarayı Müzesinde yapılacağından isteklilerin (205) lıra muvakkat Teminatı 5 îsteklilerin kanunî vasıfları haiz bulunmaları ve 2490 sayılı kanuyatırdıklarına dair makbuz ibraz etmeleri ve 1943 yılı Tıcaret Oda'jna ka nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektublarını muvakkat teminata yıdlı bulunduklarmı belırtmelerı, sozü geçen Müze Mımari Bürosundan aid makbuzlarla beraber bu işleri başarabileceğine dair yetkili makamlarehliyet vesikası almaları ve gerekli izahat ıçin aynı buroya müracaatleri dan alınmış vesikalarla beraber zarfların saat ona kadar makbuz mukabilâzımdır. (12978) linde encümen riyasetme vermeleri ilân olunur. 6 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (13327) 1 îşletmemızin Iğneada bolgesinin Iğneada, Ayapavlos ve Saka sahil ıstif yerlerinde mevcud 9,703 metreküp karaağaç, 636 560 metrekup dışbudak tomruğu, beş partı halmde 4/9/948 tarıhınden ıtıbaren on beş gun müddetle açık arttırma suretıle satışa konmuştur. 2 Açık arttırma 20/9/948 pazartesi günü saat 10 da Işletms MüSaym müşterilerine açıldığmı müjdeler. dürluğü binasmda toplanacak komisyon onunde yapılacaktır. İstıklâl Caddesi No. 513 Tunel meydanı Beyoğlu. 3 Beher metrekupün tahmmî bedeli 40 liradır. Her parti ıçin %7,5 hesabıle geçici teminat alınır. 4 Bu işe aid şartname Ankara Orman Genel Müdurlüğü. Merkez îşletme Mudürlüğü, İstanbul Orman Başmuhendıslığı. Vıze, Kırklareli 1 Belediyemiz tarafından yaptırılacak akaryakıt deposu 1/9/948 taIşletme Müdürlüklerıle Iğneada Orman Bolge Şefliğınde gorulebıl'r. 5 İsteklilerin belb gun ve saatte muspit evrak ve ılk temınatlarıle rihmden itibaren 15 gun müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulkomisyona müracaatleri. (13260) muştur. FRENÇ AMERİKAN KİTAP EVİ Gelibolu Belediye Başkanlığından: Topkapı Sarayı tâüzesi Müdürlüğünden: îzmir Defterdarlığından: SATILIK KAPTI KAÇTI KAMYONET Muin Memduh Tayanç Teklif isteme ilânı Türkiye Ziraî Donaiım Kurumıı Umum Müdürlüğünden: SAMAN MISIR ve OT BALYA AY1KLAMA MAKİNELERİ Balyayı kendi bağlar, otu toplar. MAKİNELERİ KAVIB Bursa. Hoca Ilyas okulundan alını< olduğum ilkokul ve Bursa Lisesi orta kısraından aldığlra dıplomalarımı ve Bursa fut Memurluğur.dan aldığım nüfus huvtje* cüzdanımı kaybettim. Yenılerinı çıkaracağımdan eskılerinln hukmü yoktur. Samatja. Merhaba caddesi No. 49 Lutfı Çehkkale SU GEÇİRMEZ " MÜHİM FIRSAT ™ "NORO« Elbise, iç çamaşırı ve buna benzer eşyanm yağmurdan ve sudan korumak için Amerıkan ıcadı olan «NORO. ya batırmak kâfıdir. Telefon: 40477 KAYIB. 46f>9 plâkalı kamyo.numa aid butun vesaikl kaybettim. Yenısiıvi çıkaracağımdan eskısinln hukmu yoktur. A. Hamdl Demirel Çok Ucuz Mahrukat Saüşı Buhar kazantnda, fınn ve hamamlarda, ev sobalarında odun ve kömür yerine AYÇİÇEĞİ KABUCU kilosu bir kuruştan satılmaktadır. Az bir miktar ile tecrübe edildikten sonra memnun kalınacağı kat'îdır. Teslim yeri: Kâğıthane. vapur iskelesi, Sünnet körpüsü yanında Türkyağ Fabrikası. Tel: 43652. I B O P E R A T Ö R ••< Saatte bir buçuk tona kadar mısır taneler. Bu makıneler depomuzda teslime hazırdır. 1 T Bölgemiz icin kapalı zarf usulile 30 ton mazut ahnacaktır. 2 Eksiltme ve ıhale 8/9/948 günü saat 15 te Ankara Sıtma Savas Başkanlığmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat (806) lira (62) kurustur. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuz ve diğer vesikalarile bulıkte komisvonda bulunmaları. '12931) Ankara Sıtma Savaş Başkanhğındân: 0 IŞ TİCARET T. A. Ş. Galata. Rıhtım Csddesi Kefeli Hüseyin Han dördüncü kat. Istanbul Belediyesi llânları FlorjTada unıumî helâ inşası, Kuzguncukta Nakkaş mevKiınde eskı çöp ıskelesının bulunduğu yerde çop iskelesi inşası, 6000 00 450 00 İl dahilındeki ilkokullar içın 150 aded ders masası ıle 150 aded oturma kanapesinin yaptırılması. Keşif ve tahmin bedellerıle ılk tenrnatı yukarıda yazılı işler avrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur Şartnamelerı Beiedıje Zabıt ve Muamelât Müdurlüğü kmpminden alınır veya görülur îhale 20 eylul 948 pazartesi günü saat 14 te belediye merkez oınasındakı daimî komisyonda vapılacaktır. îsteklilerin ılk ıki kalerrdeki ısler içın Belediıe Fen işleri Müdürlüğündrn ıhale tarihinden üç giin evvelıne kadar sartnamelerındeki kayıdlara göre alarakları fennî ehliyet kiğıdltrıle ilk teminat mak'mz veya mektubu 948 yılı Ticaret Odası vesikası yanlarında bulunduğu halde ihale günü saat 14 te Daimi Komisyonda bulunmaları lazundır. (133311 Kesif veya tahmın bedeli Lıra Kr. 14228 20 6250 12 Ilk teminatı Lıra Kr. 1067 11 468 76 • • Izmir îli Daimî Komisyonundan: tzmir Selcuk Kusadası yolunun 40+00042+900 Km. leri arasında «2550» metre esaslı gose onarımı ile 350 metre muntazam kaldırım ışi «42772» lira '<80» kurus kesif bedeli üzerinden 3/9/948 gününden itibaren 20 gün müddetle v« kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur Eksiltme 24/9/948 cuma günü saat 12 de İl Daimî Komisyon odasında yapılacaktır. Geçici teminat 3207 96 liradır. Bu ışe aid keşif evrakı Izmir. Ankara ve İstanbul Bavındırlık MüdürlukîTinde tetkik edılebılir. İsteklilerin 25 000 liralık esaslı yol onarımı ışının vaktınde bnşarı ile bitirıldığine dair dairelerinden alınmış vesikalarla Lhaleden üç gun evvel îzmir Vahligıne müracaatle yeterlik belgesi almaları lâzımdır. isteklilerin 2490 sayılı kanun tarifatı dahılinde hazırlayacakları geçici temınat ile yeterhk ve bu yıla aid Ticaret Odası helçel^rıni havı teklif zarflarını yukaııda vazılı tarihte muavyen saatten bır saat evvel komisyon reislığine tevdı ıle makbuz almaları lâzımdır Postada vâki gecikmeler kabul edılmez. (13178) Doktor Operatör TlP'/a ılgili olanlar butün ıhtıyaçlanm •BILHAS N. KORONEL den\ kolayca temın edebilirler! Sv anh*m*m Ygr, C»mı Strvılt Çtkms/ı S»rvın H 5 n • Tslefon 23021 Mahmut Hidai Rona Doğnn) »e Kadın Hastahklan Mütehassısı Beyoğlu Mis sokak Evkat Apt. 1. İnci kat. Tel: 40273 RIZA ÜNVER Doeuro ve Kadın Hastabklan Mütehsssıs) Cağaloğlu, Nuruosmaniy* Cad. No. 22 Tel: 22683. SaKib v« B«mtıhafT*w NADİK NADT öv nüsKada van ı*i#nw tiUev Utatu mder CEVAD KEHMİ İstanbul cihetinde bir kulağı yarrm beyaz ve san benekli bir av köpeği kaybolmuştur. Getilene 25 lira mükâfat verilecektir. Sırkecl, Hamidıye Caddesi No. 88. KAYB KOPEK Çemberlitaşın en şerefli yerinde müstakil 6 oda, havagazi. terkos. elektrik ve kuyusu bulunan kârgıı bır ev kiralıktır. Arzu edenler posta kutusu 389 numa ^™^"""~ raya yazmaları " ^ " ^ K İ R A L I K EY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog