Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CI;MHUF1YET C.HP. Ocağmın Sunnet dügünü C.H P. Tfzıpasa Sent Ocağ'^4an: 14S«4« t»rJımd« yapılacak olaa luonet düğünü evvtlc» de bildlrildijt Üıere 49948 cumartesl raat 21 e tehır ed!İm.İ5»i. Sayın daîtn m»ı'tur gun v« ragrte FatA»e M»deHon Sınema bahçesm* teîrifl^rt rıc» S BV1ÛÎ 1948 YUNUS NADI ATATÜRKEAITBIR HATIRA ^limanımızagelen ADRİÂTSOfi S. Â. Di. YAKINDA İSTANBULDAN /MUHİIHIII/İHJIIII1II!(1Iİİ]11IİI(IIIIİİJİİİİ1111IN1IH1İJ veaiden VAPURLAR VAPURLAR; TRİESTE İÇ'T» LOREDAN 10 MEVZULARI D. P. nbı fertiblediğl siinnet düğünii D T . Rumelıhbıri O c a | ! tarai'ndan b<! ha> relidekl yoksu! cocııklar ıjin t?rtJb!»nea rlnnet dülOnu. 4 e^ut fumartes! «>şaım yspîUCEJC çesıdll vr îçngın hır programl» ttbah» Âtatürk ve Reşid Galib General Kâîim Özalp anlı'ıvordu: 1932 vıknds bir sksam Dolmabahçe Sarayının demze nazır bır salonunda Ataturkün Eofrasmda bulnnuyorduk. Bır sra Maarıf Vekjn Esad Bev, kız talebenin kısa etek ve kulot çıvmesım ve erkek talebe iie bırlıkte okumasmı tervic etmedısini anîatan mulâhazalar serdetü. Atatürk, bu mevzu üzerındekı konuşmsva pek alpk3 gostermpdi Sofrada hazır hulunanlardan Dr. Beşıd Gaıb Bey kı o zamarı Aydın mebusu ıd> E?ad Be\e şiddetle itiraz etti v« <=<=rdettiği mütaleaların inkılâb preisıplerıle, yeni bir bsvat ve a'ılâk kuıma gayretlerimi;le kabili teltf olamıyacağını sbyledi. Doktor Resid Galib. Atatürkün zıhnivetıne, ruhıjna çok uygun mütelealar ilerı sürüyordu Fakat Atatuık o anda Maarıf Vekilini korumayı lüzumlu bulmus ola^ak ki bahsi değijtirmek istedi Resid Galıbi ayni mevzuda konuşmava ısrarla devara etmek ister görünc» de ıhtarda bulundu. Resıd Galib gene ısrsr eduıce kızdı v» ona: Siz artık gidıp istirahat edinlz! ded*. P.cşıd G?lib;n kalkmşdığını görünce etrafındakdere. Bu gı+sin, rshat konuşamıyoruz, dedi. Burası mıUetm sofrasıdır. onun lcın gidemem! dıye cevab verdi. Atantn öfkesi ar+mıştı, Hiddetle ayasa kalktı: O halde bız gidelim! dlyerek «ofrayı terketti, Onu takiben tabiatıle bütün sofrada bulunanlar da kalktık, yalnız orada Reşıd Galib kalmıştı. Atatürk, salonu terkedip odasına geçtıkten bir müddet sonra Başyaverı Bınbaşı Celâl Beyı çağırıyor, ona, doktorun ne vaziyette bulunduğunu, ne yaptığıru öğrenmesini emrediyor. Başyaver, Atatürkün emriai yerine getırme.k üzere sofranın bulunduğu ialona sidjyor: Reşid Galib. sandal; esini pencerenin onüne çekmis, denızı seyretmektedir. Ne yapmak arsusunda olduğunu soiTiyor. Doktor: Sabahı bekliyorum, dıyor, ilk trenle Ankaraya döneceğim: Atatürk, bu vaziyeti ve Reşid Gatıbın söylediklerini Başyaverden öğrenince onunla alâkaianılmasını ve yalnız başına bırakılmamasıru tenbih edıyor. Ertesı gun Atatürkün mai>etinden ve Reçıd Galib ile de arkadaşhğı bu^lunan bir zat onu geçırmek üzere ıssyona gidiror Bu zat Saraya döaunce Atatürke Reşid Galibi teşyi et"finı. harcketinden evvel istasyonda Şpktorun kendısinden ödünç olarak lira istediğmi sd^lüyor. Atatürk: Pekı. diye soruyor, sen de ne aptm11 Ona. istediği 25 lirayı verdim. Senın cebînde ne kadar vardı? Üç. dört yüz lira kadar.. Bunun üzerıne Atatürk hiddetlenerek: Ayıb değil mi? diye bağırıyor, niçm daha fazla vermedin? O vaziyette bir arkadaşa yapüması lâzım gelen vardım bu mudur? *** Bu hâdiseden kısa bir müddftt sonra Maarıf Vekilliğinden aynlm:ş olan Esad Beyın yerine Dr. Reşid ÇaJıb Be^ın tavin edildiğıni ö|ıendjk.' NECMÎ ARAN KunduracJar No. 147 Antakya fHATAY) 3 "5^7 yilmda kimüusunu kuHaos meıaî'nıine Büjük A*ay da"^?t Ptmiş • • e Dolmsbahçe Sarayından avdet ed«n hevet, Atanm toplululumuza şeref vereceklerı müjdesini getirmıstL Bu mutlu haberin Jıeyecanile kabımjza sığarnıvor ve biiyük missfiri sabnsıziıkla bekliyorduk. Eır aralık âd«=ta bir kaynaçma oldu Pejspalas r>t,piinin salonları «Gelıyor, gelıyor!» âvâzelerıle çmîadı. Hakıkatpn bir kaç dakika «onra, Aiaturk, ink'îâb ar^adası t?rnet InöPÜ. Yunus Nadi, Tevfik Rüştü, Isrra'l Mıiştsk vs tari'madîğım bazı zevatla birlikte topluluğumuza seref vermi;lerd;. Salondaîıi ijitızar hali kaybolmuş, herkes Atas'm çılgıncasına alkışlampğa başlamış VR etrafını taıtnıştı. Eu", uk adam. kendisine has tebessüm.le arsmiia karışmak Eureüle bizi ıltıfaüna mazhar etmiîîerdi. Bır müddet sonra, içimizde olmaIsnnm verdıği büyük tesııle olsa gerek, hepıınız susmuş, gözlenmizle yalnız onu takıb edıyor ve âdeta nefps almak<an çekmiyorduk, Bu durgun halımız,'1 TniEaîırimiz olan Atayı uzmüş olacak ki ev gahibi halini almışîar ve hazırlatmış olduklsrı zenjnn büfeye geçerck: Türke da'ma neşe yak^ır, kacîehimi iktisadcı genclerin ferefıne kaîdırıy«rurr.! Cumlesile tarihî konuşmasuıa baş HAREKET EDECEK CENOVA ve MARSİLA için SARGA 10 EvluM» CABSO 20 T Rusya île Yugoslavyanm araîan niçîn açıldı? îstanbtıl Beledıyrsi Daimt Encümen mümeyyizi EAStM SITBASIOGLU Haikrn rahm'tlnp kavuşmustur. Cena ( zesi bugün TeEvkiye camiinde iktndiyi i müteakıb namazı kuındık+an scnra Fenkayd°ki ebedi rr.eskenine tevdi edilecektır. AUah rshmet eylesin. *** LEON AZNA\TTBuıı l*îius'rs34g d" k'sa Wr hastalıSrtan «"nra vefat ettıfmi kemslı 'eessu'le bildirir ve 4 cylu' yarınki r'inar'ç». gimü saat 11 d < > Fef k ö v ^ e Lâbn Katohk ksbriîianı kilisçsinrie yapılacak cenezr merasimme tesrirıerlni butdn «kraba ve dostlarımızdan rıca ederız. Zevresi Dul Bayan Leon Azni'njr Anneîi' Du! Bavan O. A n a v u r Kar«5eşî: M'^el Azna^ıır \e di^er skrabaları Net İjbu ılân. hususl davetıye yerine telâkki olurjna'sı ve tazıyet ziyaretinde buluası r<ca c'unur. D. Danîorvs C^paze I*vazımı S'rvlf' ÖLÜM Thı] Bavan Ksttv Amızvn ve akrabaları. kenii z&rpı olan , Bay OSKAR AMRAMın bir kaza netice^inde vefat ettişini v» cenazE merasıminin bugüriü «ruma 3 e;;lul 1943 saat 12,30 da Çfchane Büyuk Hendek Mjsci Keneset İzrael Sinagoğunds icra olunacağım (eesfürl? bJdirü'ler. Işbu ilin. huusi davetiye v?rlnj= kaimdir. Genc arkadaçlanm, mühim vc Cenaz? İşlwi Ser^'İ5i mesulıyetli bır meslek intüub etmiş oHuğunuzu görüyor, seviniyoı ve ö\iinüyorunı. Bir milletin istiklâlinin Amram Biraderler Ltd Sti temmi ve geleceğinin devanu nasıl Müdurü ve Âzasmdan hazırlıkh ve kuvvetli bir orduya ihBay OSKAR AMRAMuı tıyaç gosterirse o milletin refah ve blr kaza nçticcsindc vcfat ettiğvni v > = saadet içinde yaşayabilmesi de kuv cenaze tnerasiminin busünku aıma vetli bır ıktisad ordusu ile mümkün 3 eylul 1948 saaf 12,30 da Çishane Büddr. Bu sahada milletünız sizden vük Hendek Mısevi Kenespt Izrael çok fpyler bekliyor. Ben de. Genc Sinaeoğunda icra ohmacağı tpessürle dımağlarınızın iktisad ilmile dolu, bildiriHr. mücadcleci ve lüzumu halind" yaraCenaze İşîerl Serviri tıcı olmasmı tenıenni ediyor ve hepiMcskfvvîç nizin bu yolda ferağat ve az'mle çalışmanızı istiyorum! TEŞEKkÜR Bır genc arkadasımız, hlslerimize 2S temmuz çarşamba cjnu btr kamj'^n tercüman olarak ıstenilen ?ekılde çakszasmda ajır iurette yaralanan kızım Selışacağımızı vadetti. Kadehlsrımızi virrîr Gureba Hastanesirde ya^+ığı tnuddet Türk mıDetinin selâmet ve Atanm 2ırfıraa ba=ta sayın Profaför Şinası Erde! sıhhatine kaldırmış sevinç ve neşe ve ?jistan]arı Macıd ve Maks ve asıstan N J içinde Büyük Önderı sabah* kadar ıett:r.ın. t;da\i'i^de görtsrdıkler: ıhttmam3. i»mşlıe Furuzan ve Sıdıka İle dıier henr;idoya dova aramızda gcrmüş ve muh "clfTce.n sorduğumur seikate vr butun Ratalıf mevzular hakkındakı konusma fl?r Te^kılâtı Kumandan vr menî'jbUrırîin larını sevp seve dinlemiştık '•»ndaTi s'dkaîarma ve bu müddet icrnde her •zjn telefnn. telgai \e b t e a t yoklamik TOCahid İLBAY retıle imdadtmııa Stoşan kı>tretll dostlanBevoğlu. Par^akkapı rrnz? eandan «ukranlanmızı eunanz. Ipek sokak No 4. kat 2 Annesi İrlâl Işık îslanbııl Teknik Üniversilssi İnşaal Fakültesi urRüi! Iktisadeı pnçlere oğüdü Tiffik İhracatçılarmın Dikkat Mazırma Bdlp Tir.aret Müdürliiğanden: 948/477 1 | DVECI Omer Kocaoğlu tarafından j M. eleyh Ütkudar İnkılâb mahsllesi 2 1935 yıiında İngiltere Kralı Ed jKuşoşlu yc!;uşu 14 No. lı hanede ikaward VIII., Atatürkün misafiri ol mct e<îen îsureddin Utkute aleyhine a 3 mujtu. I rılan tahuye davasınuı icra kıluıan yartki devlet adamının, arala.ırıa Ha jgılaması sırasında: M. aleyhe yukanda 4 riciye Vekılirniz de katılmiîtı. Bır jazılsn sdrcsın*; göndenkn davetiyed^ hasbıhalleri sırasında Atatürk, Kra aâresinin meçhul bulunmasl hascbıle 9 la Eigara takdim etti. Haricıye Vekili, bilâtebliğ ıade ediLnıiş olduğundan te'nhemen kibriti yaktı ve «alışkanhk hğat makarama kaim olmak iızere bır 6 haluıe gelmiş bir hareketile cnce A ay muddefle ıiânen tebliğat ifasına VP tatürke. sonra Krala uzattı.» yargılarnaınn 4 10 948 pazartesi giinu Yücs Ata, büyük rnısafırın vanında, saat 10 a btraiılmatsına mahkemece kavekili, düştüğü müşküJ durumdan rar verilnı$ olduğu iLân ol'Jnur. çöylere kurtarıverdi: Majeste, dedi, bilirsiniz ki kib1) îstanbul Zeytinburnu isk°lesi nnksan yol ve meydan işlerinin ikflir ilk yandığı csnada zehirli bir malı.içi (169179) lira (66) kuruş bedelle ve kapalı zarf usulıîe eksikmeye gaz neşrederler. Turk misafirperverçıkarılmıştır. lı&i, bu zehirli pazi misafirm tenef2) İhale 4/9/948 cumartesi eümi P?3t (11) de îstanbul Gaîata PerSınir, KekriTKİik *e Soy(«m« füs etmesir.p mânidir. Biz misafıriçemli sokak Cemaat ban Yollar 1 incı Bölge Müdürlüfü Eksiltme KomısKusurlar) Tedavisi mizin sigaratnı saf alevl» y^karız. yonunda yapılacaktır. CağelogJu, HılâUahmeı cadded AbduUah 6ĞRETMEN 3) Bu ışe aid peçici teminst m&tan (9708) lira (93) kuruştur. No. 13 Teleion: 20785 Tıb Fakültesi ~ 7319 4) Eksıltme, evrakı her gün Bölge Müdürlüğünde görülebıbj. 5) Eksiltmeye girebilmek için buna mümasil işleri yaptığmı belirtir Çatalca a.liy« hukuk yargıçlığından: Demokratlan davet beîgeler ibraz ederek ihale tarihinden en az üç gün evveline kadar (tatıl 948/4S6198 D P 'Çcsmemeydam Semt Orıö> Başkn*h Ka3t?monu C^brail mahallesi 98 ha günleri hariç) Bölge Müdürlüğüne röüracaat ederek bu işi yapabileceklecndr.nŞehrtmizde bulunan D.P Mül«*veKiüerl 69948 pa^artesi gunu »aat 20^0 d» nede kayıdlı olup halen Çatalca Ferat rine dair ehliyet vesikası ahnması ve bu vesika ile Ticaret Odasına kaoc«j£ lokalımızde haUcınuzla hasbıhal yapa pa.sa mahalîeji İstasyoç cad. No. S4 te >ndh olduklanna daır (948) yılı Ticaret Odası vesikan ve geçici teminatraklarından sayın uye ve Partilılerirnizip Sa:denin açüğı sov adı duzeltilmeri da Jarınj kanunun tarif et+iği şekilde hazırlayarak eksiltme saaîinden bır saat rrezkur f i n vr sa?«r lok onceye kadar numaralı makbuz mukabili komisyona vermelerı lâzundır vî^nın yaj'gılaifları sonunda: ve Tıcar^t Okul'j 6) Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edılmez. ' U2363) 107îÛS tariMi kararla Örmeral soy adnun Tnîan olarak «JeSiîtirildiöi ilârs ciunur. (13363> 41 Uskıidar sulh hukuk Kra! Edward'ın sigarası (titincl fdhifeden devam) teşkiîâtımız bunu doğru buLmamak+s sorvra mektiıbda, büfrm felâke ve protesto etmektedir, Subaylarmıız, tin TitT Ue arkadsjkrının. Sovyetler yuksek memurlarunız, hattâ memleke^e Bırliğini, AngloSaksonlarla »ynı ayar duşman unsurlar biie isüiıbgıat serviHa tıstujundan Ueri geldıği belirtilmek sinizce kazarulmaktadjr.» Sovj'et mekCAMPtnOGLİO SARGA 15 Eylulde te ve Tıto'nun 1945 yıünda Trkste me tubunda bu tn«sele bakkrnda çunlar 7 Eylulde felesl dolay.si!» irad etn'ği bir nutuk denilmektedir: «Tıto ile Kardelj'ın buna 55 EyW*e I LOREDAM 12 dair olan söılerini garib buluyoruz, tan parçalar zikredilmektpdir. T. CAMPANELLA 4 Ekimdp| CAMP3DOGLİO 28 » memurlarımıTito bu nutkunda, &4u v» hakb bir Çunkü Yugoslav^adaki harb olması lâzım gelen Ikinci Dünya zın, ağırlarına »u doldurarak öylece M vrrroRiA s Harbirijı hiç de âdil ve haklı bitmedl dolaşm=»larını isterneğe elbette ki haktSKENPFHl'V TİTANİA H EyluWe ' ğinden, küçük mılletierin, fikışıuca kımız yoktur. Yugosîavvadaki Sovypt TRE\TSO İB EyluMe TTDEFİCO 30 EvluHe M. VhTORLV 4 Ekira^e jV'zduruUn uiaklık bir para rolüride memurlan poüük balumdan pıurlu in! kuUamldıklanndan acı acı şikâyet et sanlardır. Bunlann Yugoslav vstandaçS E L  N İ K ve P İ B E için muntazam ' mektcdir. Mektubda, bu meseleye de larüe çeşidli mespleler üzerinde ko1 nuşmaları, onlara sualler sortnaları, onFszla tafrüât İçin uraum! acentası olan temaı edilmekU ve: i cYu?oslavym «rkadaşlan bu kadar a lardan bazı nceseleler hakkuıda maluADRtATlCA S. A. di NAVİGAZİONE tabiî bir »ev olağır bir muhare'beden sonra, Sovyetler mat Lstemeleri kadar 7 centshgına müracaat. Gslata, Mumhane. TFI: 44S77 44878 I Birliğinin Trieste yuzünden Anglo maz!. Fakat, So\ yet vatandaşları aley• Ralcfonların yerri bir barbe girmeyi gö hinde ileri sürüien bu i'hsmları. yalniB ' ze alamıyacağını bilmemezlik edemez Yugoslavyanm yapmış oknası çok dikı ler» denilmektedir. Mektubda, dahs kate şayandır.» Yugt>slav parfisinin hatalan .<<>ara. Tito'nun yalnız bir Sovyet aleyh<arı sozlerle iktifa etmediği, fakat, Ci Rus bolşevik partisinm 4 mayıs 194S İskandina\5'adan îimaîiıraızda bpkl<în • las'm Yugoslavya Kcmünist Partisi tarihli mektubunun bundan sonraki ' merkez komitesLnde, Rnsyarun küçük 6 ncı. 7 nci, 8 ind, 9 uncu paragraüarı, BORELAND Vapuru 6 eylul 948 de mılletleri iktisaden boğmağa bazırlan hemen hemcn tamamile Yugoslav KoBARDALAND Vapuru 28 eylul 948 dığı, bunun için de Kominformu Wr va münist Pardsinin kuruluşuna, çalışm^ sıta olarak kullandığı hakkındaki scz fekline ve hatalarıra tabsi» edilmiştir. AVVTBS, HAMBUBG, KOPENH4G, OSLO, • Jerini t n k i d e^memek suretile bunla Mektubun bu maddelerindekl iddialara 'n yakmd* İ5KANDINAVYA ve FINLANDİYA LDIANXKI ' r» iştirak ettiği belirtilmektedir. Bun goıe, Yugcflav Komünist Partisi 1349 hareket eHecek vapiırlar: ' dan taşka mektuMa, Cllas'ın bu sözle yıkndanberi kongre yapmamıj, o raBORELAND Vapunı 6 eylul 948 de • ri üzerine, Sovyetler Birliğınin 5 hazl man seçilen mcrkez komltesi azalarm! ran 1945 tarıbinde Tito'ya bir de nota dan mühim bır kısmı, îkind Dünya Har SAGOLAND Vapuru 11 eyîule dogru i £ÖEd"rmek mecburiyetirde kald'gi zik binde ölduğü için, gonradan işbaşma getirıl'în merkez komitesi azalarmdan SU^'A^4LA^TD V&puru 28 «ylule dogru | redilmektedir. çoğu, tayin edilmek suretile bu mevki» ahlâk düskünlıiğii NOT: Butiin bu vapurlar tA?» yemişler v>s çüıüyeMîir m^llar için ç:knıı?lardır. B\ınun lçin bugunkü Yusoşijk h»va dpnolarınB maliktirler. gcslav Partifinin ldarecl kadrosu, gayRos Komünist Partisinin 4 mavıs rimeşru bir mahiyet taşımaktad'r » Fazls t=f?'l»t Için Galatada Ta.h.ir Hanırda 3 ün'ij 1943 tarthli mektubunun 5 lnci paragMektubda bundan sonra şöyle denllisfl. Yug'vlav Krmünist PaTti^i lider mektedü: lerinden CıUs'ın Fus subaylarmın, sh«Tito ve arkadaşlan, Sovyetier BîrliAent^l:ğıns müracaat. Te!: 4499321 lâkça Ingıliî subaylanndan aşaâı ol ğinin, Juyoviç ve Helrang'uı verdiğl duğu hakkındaki beyanatma tahri» e yanlış haberlere «kuıban» olduğunu, dilmiştir. Mektubda, üç, beş Rus suba bu iki arkada|in Rus komünist partisiyınuı Yugoslavyada işledikleri suçu, ni aldatnğını, bunlar cezalandırılırsa, büriin Kızılorduva maletmenin, ve bü crtada bir mesels kalmıyacağını ve bü\\xn Kizılotdu subaylanrı Ingiliz su tün anlaşmaziıklaruı hsllolacağıru söybaylsrından düşkün telâkki etmenin, lüyorlar, ama. Yugoslav Komünist ParTekrar imtihanlari 13 eylul 1948 de başlayacaktır. ancak Sovyet sleyhtan bir görüşle tisinin ve onun merkez komitesinin haı izah etmek kabil olacaği belirtılmek*p talarına biç yanaşıruvorlar. Tito ve arIve bu hususta Stalin'in Tito'ya çpktiği kadaşları bu suretle bütün suçu sırtîî»1 telgrfif zikredilmektedir. Teigrafmda rından atarak Ru? Knmünist Panisin? bir çak Kızılordu 5uba>irım ablâksızca yüklerr.rğe ve onu köKilemeğe çalışı12.700 LÎRAYA hareketini vosile addcdcrek ayru konu yorlar.» ! ya temas eden Stalin, Yugoslavya'ı AlMektubun sonunda, Ti'o Ue Karm.^n istilâsmdan kurtarmış olan bir or delj'in, meselej'i yerinde tetkik ve tahdunun bütün .mbaylarını kötülemenin kık etmek üzere bü Rus bolşevik parÇaoa Kız Öşretmen Okulu yanmc^a Londra asfalhna ve tramvay duradoğru oimıvacaâ:nı belirHikten sonra: tisi mümejsilinın Yugoslavyaya göndeeına 25 adım tnesafode Akkoyunlu soksğında mükpmmel hava ve rakib«Kavzasız aile olmaz. ama, 8Ü» ferdle riimcsini teklif ettikîerini kaydettikten sız m^nzarah, dört odsh. kuyulu kârgir yeni bina bcş teslim satıhktır. rüiden bir kaçınm kavgası vüzünden soııra şöyle denilmektedir: Her £ün saat 14 ten 19 a kadar icindekılere müracaat. brıtün aileyi danltmak da doğru olmssa «Biz bu teklifi de dogru bulnauyoruî. gerek» demektedir. Çünkü münferid vakıalarla değil, faSo%">ctlerhi Yıurosbmyada knrHuklan kat prensip mcselelerile meşgul olmalıyız! Hem malum olducu üzere Sovyetcasusluk şebrke«i raeselesl EJektrik abonelerimize tev^i edilmek üzer» vetmiç ?aat satm alina Mpktubun a^nı maddesinde, Si\vet ler Birliği ile Yugoslavya arasındaki bu caktır. ler Birliğinin, Ynroflav vatsndaşlan ve anhjmazhk, dokuz parti mümessilinden Beherı 45 iıradan olmak üzere 70 saat nıtarı 3150 lira olup muvakkat ordusu içinde kurduğu casusluk sebe terelküb eden Informbüro'nun ilk topteminatı 161 liraviır. kesi hakkında şikâyette bulunan Tito lantısnda babi^ konusu edilecektir. 23/9/948 perşembe gıinü üaat 15 te enrümen hu^urunda ihnlesi ya nun bir mektubundan bahsedilmekte Çünkü ötf>ki komünist partilerinin bu ve buna cevablar verilmpktedir. Rus mesele dışında bırakılmalarmın yanlıs pılacaktır. Teklif mektubları ihale günü ssat 12 ye kadar belediyemize »frilmiç partisinin mektubunda nakledildiğine olacağı kanaa'indeyiz!. Orun için bis göre Tito s\nen şunlan yazmaktadır: bu meselenin, Informbüro'nun pn yakın olması lâzımdır. Posta »ecikrnelermden mcmlıyet kabul edılmez. • Sovj<ît Habpr alma 8P~v*isinin, va toplantılanndan birinde görüşüimeîinl Eksıltmeye girebümck için benzeri ışler yapmış bulunması ve tanmtFBSajlanmız «rssmda tfçkilât kurarak teklif e+Hk.» mış bir firma olması sarttır. Moskova. 4 ?J=?<i? 1"48 Mutemed'n ihaleyi müteakıb bir ay îçinde taahhüdünü yerine ppfir kendi hesabına »ianlar edinmesini, dognıdan doğruya memleketimiî BİeyBus Komünî?t Far. mesi lâzımdır. (13207) hine bir faaliyet saymaktayız!. Emniypt Merkez Komitesi SVFNSKA ÜRİFNT LİNIEN SGANDSNÂVİAN NEAR EAS7 AOENOY ğ SATÎLIK KÂRGİR YENİ YÂPI Cirfc Beîediyesinden: İsfanhul Yollar I. ci Bölge Anksra Belediye Başkanljğmdan: Or. FAHEICEI A l 1 Belediye Otobüs Idaresl hİTmetlilerJ için nüraunpsine eor? kasketile beraber (374) takım kışlık eîbıse ile (150) yuz ellı • H o^n vaptınlması ışi kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli (29340) liradır. 3 Geçici teminatı (2200,50) liradır. 4 Teminat, Otobüs tdarcsi vesne?ine yatırılacaktır. 5 Eksiltme ve ihalesi 10/9/948 eııma eiînü saat 12 de B«=>eir • = binasında top'anacak komijyondî yapılacaktır. « Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme ve kumaç nömuneleri her ?fln Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğj kalemile Otobüs tdaresi levazımında görülebilir. 7 İsteklüerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre hazırJ.yacaklerı balgelerle b'rlıkte teklif mektublannı ihale gününde sastinden en geç bir saat evvel Beiedıye Başkanlışına makbuz mııUabıiınde tevdi etmiş olroalan Jâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeleı nazan ifıhpre alınmaz. (125^5) Şiran Sulh Hukuk Yargıçlığından: Şıran ilçesinden Zinn?t Yalçın vtkiü tb EKREM YEĞEN r ^ 1047 yüı tiftik tip nümunelerinin eski ksrarda yaztlı bütün çartlar ralurr. Ozelln gene Şiran ilcesındîn kalayn Yıldız Rİej"h!n^ açTruj oîduSu kazaen 1BÜ.KI kalmak üzere 1948 yıh i c in de aynen mer'î olacakları. Tıp Nü F"i+ad ••skairr. dS"asının y*rgılam!«l nrajında: Riune Kurulunca karar alfına alımnıştır. Fazla malumat için thra^at BaşSıran ilçesınden N o m ı n ojullarından Ekontrolorluğüne müracîat edilebilir. (13333) lem kızı ve Gülfüzdfn doğma Gülnaı lls E Evlere giinlük yemeic tevzi Müessescsinden i Orta tahsil görmüş, tecrübeü, krialet vermeğe muktcdir 2 müstpld memura ih+iyaç v^rdır. Müracsat: Kurtuluj Sınemköy, Bayır sokak SP'."2. Telefon 84474. Satılık Traktör, Harman Makinesi ve Kültüvatör Ziraaî İsîefmelen Ziragt tîlHmeieri Kurumu Tarsus çif+bğıne aid çshî" nnmda bir aded Lâns traktör. bir aded Roston harman makinesi ve n r aded kültüvatör aşaâıdaki çsrtlar dahilinde açık arttırma ile satılacaktır. 1 Satıs 6/9/1948 pazartesi fiünü ssat 15 te işletme merkezınde yapılacaktır. 2 Artttrmaya içtirak edebilmek için %7,5 muvakkat teminat akçesirii, talibler satıgtan daha önce ijletme veznesine makbuz muK^bilmde yatıracak+rr. 3 Satılan mal, islehne merkezinde ve hali hazır durumil* teslim edilecektir. 4 Satıç, Umum Müdürlüğün tasvîhiit netieerenecek+ir. H299S) İsfanbu! Arjantln 6@Rel Konsoîoslugundan: İ L  N Cumburiyetir.de doğma bütün Arjanün tebaasından olanlar. ttanbul Aıiantın Genel Konsolosluğuna gelmeleri; veyahud isim, ad,•»,• A.rn t d r Ü H v e m € ^ e n j hallerini ve eğcr varsa zevee ve çoruklarırmi göndermekri rica olunvrr ^ = •tem rgiu IpeV'.en dogma Numan ve Trem k21 ve icek kızı HüTmüz* gıyab kararı «ur e t ' t y gazete ile tebllğtne karfr Teriteüj nlduğundan bermucibl karar edl ge<;enlerln ınahkeme gunü olan 309943 persembe günü saat 11/10 da gıraben cereyan edeceğinden adı geçen jahısların gösterilen yargılama fününde Şiran Sulh H\Auk VargıçUğuıa ba?vuıiTıölarl, aksi takdirde gıysbında yarg:lsmaye devarn ohmacağı gıyab kararı tebllği vpnn kaim olmak (izere Jlin o'umır. Erbaa Belediye Başkanlığmdan: Konya Valiliğinden: Merkez GüUükbaşı iLkokulunun 62543 lira 66 kurus kesif b=dclli son kısım ıcçaatı 23'3/943 tarihinden 20/9/948 tarihine kadar 28 eünVüddetle kapaîı zarf usulile eksil+meye çıkarılmıstır. Keşıf ve şartnamesi her gün Millî Eğitim Müdürlüpinde görülebilir. Geçici teminatı 469] lira olup özel saymanlık veznesine yatırılacaktiT Teklif mektublarının 20/9/948 günü saat 14 e kadar II Daiml Komisppnu Ba.?kanl,ğm3 verilecek, eksiltme aynı gün saat 15 te İI Daunî Kokusjcııunda yapılacaktır. . İsteklilerden eksütmeden üc gun ewel mürscaat edüerek Rsymdır^Muduıluğıjnden alınmış ebJıyet ve Ticaret Odaiarı vesakalan ıstene(13100) Jhımiu Osman oğlu Riîanın k«yıbHğın« hüküc verilmesl Oaman kızı Havva tarafından iatenmektedir. Medeal Kanunun 32 n d maddesl gereğince »<îı geçen Osman oSlu Rıza hakkında maîumstı olanlann b!r «ece zarfmda Akyazı AsFye Hukuk Ysrgıçlığınıi 948 29T <1c«vasın» m»!umBt vermelerl ilin 1 25/8/48 tarihinde Ihalesi yapılacak olan 4S.984 Ura 70 kuru? keSil bedelli ve 3748.85 lira muvakkat temirıatlı Erbaa ilsesi ijme su birinci kısım şebeke tesisatı kapalı zarf eksiltmesina talib cıkmadığından eksiltme 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi gereğince bir ay müddetle pazarlığa bırakılmı§tır. 2 Pazarhk 23/9/48 persembe gunfl saat 13,30 da Erbaa Beledlyfi Akyan Asliye Hukuk Yargıçlığın Encümeninde yapılacagmdan isteklilerin gerekU vesikaîarüe mezkur gün ve ssatte belediyede bulunmaları veya tekliflerini buîunduTmalan lüzumu Akyanmc Ttirkormsn kByünden 1S1" io ilân olunur. (13325) SAYIN HÂKİM ve AVÜKSTIAR1N Nazarı Dikkatine : Bn dof» îngiifereden celbetmiş olduğum birincî nevi siyab Hidro^Eiekîrik fesisıd yaptırılacaktır. )ilvan Belediye B a ş a n l ı ğ m d a n : I SÜvsrıda ysphrılacak »ntra. binan (Türbin GenafHrün usulu ile yeniden ekslltmeyi» ın sehır ş*bek*sı bu he dahll Hidrc elektrik tesisatina aid tahnul hgvuzu tetneli ^=e tahliye kanalı harıc) inaatı kapaL' konrauştur. Elektrik bsmına aid c»bH boru deg^dü ıştur. 3 B.ı ise aid keşü b^fL'Ian elelrtrik ihale sartnameaj ve »ezleşme aöner sün hel°diye>rıir bajlaıılılın^a gorülebüir. 4 Diil» kapah zarf usulü ile 14BS48 salı gunü saat U de Silvan Beleencumenı matifetil» yapılacaktır ? Bu içe talib ^lînlar boyle bîr tesisatı yapabileceklerine v . tennt «hi haız oldukhtuia daır salâhiyöfli mafcamlardan yetalü belgesile birlik»e 90 ?a"ilı kanunjtı tanfa+ı dahiltade hazjrîryacaldari kapaîı z s r f k m ı vukarıda ıtortılen güa ve saatte makbuî mu>abCi komîsyona verraeleri lâzundır 6 Postada vald geâlme vt kayıblardan mesuliyet kabul edtlnı«. Alpakdan BÎNÎŞ imal edilmektedir. a) Bayındırlık Su îsleri I Ind Şube Müdürlüğü Bölgesinde S'jstırluk m slpari» kabul eder. Nömune flat ILstesi gönderilir Aeele =;ip deresi sağ seddesi üzerinde yapılacak mahmuz inşaatı ijine aid keşif bedelı OİUPTT 37845 lira olup kapah zarf ile eksiltmeye konmuştur. rişler 4S saatte verilir. Yenipostane Caddesi Mı.Mrlıoğlu Han No 9 b) Buna aid dosya Su îsleri Müdürlüğünde tetkik «sdllebilir c) 22/9/948 günü saat 11 de Su İşleri Müdürlüğünde topîanacak ekKÂMİL BÎÇEREL Beyrtlu, Galat«?aray, yeniçarçı Cad. siîtme komisyonu tarafından ihalesi yspüacaktır. No. 25 d) Muvakkat teminatı 2838 lira 37 kuruştur. Parardan maad» her gün e) Teklif mek^iblarının meskur Baatten bir saat evveline katfar komisyon başkanlığma verilme»! çarttır. (13153) P. Fanosyan 1 MiKtafakemalpaşa kasabssma 17,5 kilometre meiafeden hıdro elektrik alınmasma aid onayh projede belirtilen tesisatın tamamı kapalı ıarf usuiıle eksütmeye cıkarılmıstır. tarihbdeki O S M A N L l B A N K A S I 31 Ocak 1948 vwny 2 Ihalesi 20 eylul 1948 tarihine rastlayan pazartesi günü s^at 35 ts p. SterUn p A s t r SterMo A 8. T 1 * 8 F. belediyede yapılacsk olan tesisatın keçif bedelı (902 811) hra '19) kuruşHtsst spned'srinln fidenmer) Menraemls Sennay» tur. Bu meblâğın (824,000) lirası İller Bankasındadır. 5.000.000 Statfl tcudblnc» «Trı'juB thh>»t »kceel olan tcısnu 3 Açılan eksiltmeye girebilmek için: 9 281.161 13 T*d»vü!dfW fcgnfcp.ot'tr 1 lU>=3da ve öankalards bulunin p a m l » « 4 «85S0O0 " Kıe» «adell svanslar »e föcorlar A) Muhammen keçif bedeline gör«» (39 82fi lira 45)' kıruş tu4 710,17? ]£ rorkfye vr tngUter* hülrumetJeri Htriîi» dell tentHm tan geçici güvenliği temin eden bsnka m»khıh.ı v»v3 banka1.977154 15 50.4?0 009 * Bonoları A'aeaklı cari hessbîar 8 kra yatrrılan para makbuzunun, u 3 381.132 S 9 V»d«D banrijr ve eart n«j»blw rshîil olımacalı tenedls 2 2la 7?7 S 1 B) Bgymdırlık Bakanlıfı vpya Ticaret ve Sanayı Odssından H «5.439 11 Cüîdands bulunai! kıymftl» t Knbulls 337.178 » 1 aJmmıj mtiteahhidlık belgpsinin, P.24S 1R1 17 Z Snrclu earl hesablar M<u«ferrtk 318.7R4 B 9 10 F97.6SÎ N T C) Mümasil elektrik tesisatı taahhüdleri başarıidığını vevg bu 3ehln mukablünde svaüslaı 3S7 173 19 I iîabu) yolu Ue borcluU» Igi baçarmak icin malî kudret ve ehliypti tevsık eden belge308 367 18 4 Gayrinıenkul m«lJaı »• mobll7> nin teklif mektubile birlikte verilme?i lâzımdır'. IS2 Ü7B 13 10 VOteferrik Tesi?ata aid şartname, sözleşme tasarısı ve projeler bel'diyede 65 7«1 446 1 4 KS 751.446 1 i h«r gün gorülebihr. Şartname ve sözleşme tasarılannın ve proje öın.ekleKtıyvd? movfftılt ir'dngTi ta*dfl olnmn rın'n bıidirüen adr°c e bedeli mnkabil'nds gönderilmesı mümkundür. » Teklif »ektublanuın ihaleden bır çaat ew»l Beledive Komisvon IUITU nun«etc TürHtre tjnuua MndürB $ef muav) Bâjksnhtma verilmiş vçy 9 postadan alınm^ olması mecburi şarthr^Vdır A. A Ha?M O. Deüı Sndda Ph. GarelIJ Gecikjnj; 'u1 '•' Bıırsa îlbayhğından: I EN SON ASR! DANSLAR Kıısfafakemafpasa Bclediye Başkanhğından;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog