Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul 1948 mış olanlar bına ihtiyacmın ne derecede ehemmi; et kazanabileceğını bırden ondısda ıkarcet ettığimiz kara» Başmakoieden devam belkı takdir edemezler. Fakat bir kere j pın cn arında bir hava mej da Baştarafı 1 inci si'ı ede I t a n sonra birleşmi^ bir Avrupa davası ne mâni olmu'tur. Kaldı ki bu millet gord'akten sonra orala.'da dev^t hız1 nı vardı. Bura'a gelen ve !msan Sakanın mesajını okudu Bu meI gerçekleşebilır m ı ? dıye s o n n u s t u r . B a ş zorla denizci olmsğa muitac bir millet metı goren msmurlarımızın ne ağır laJan kalkan tav>areW. ibter istenısr de değildir; asırlar boyusca dcnizcilık sajda Başbakaıumız. «Avrupa parla kanımız n u t k u n a devaırla" mahrum'yetler içinde çalışiklanm te i.ızım usturauzdcn geçtiklen içm daima ir a^dan fazla zamandanbe mentolar bırliğının ıkincı kongresınin « D ö n rtıya olan b u g u n ümid oldu. etmiş ve deniziere hâkim olıauş bir reddudsüz kabul ederler. Bu ihtiyacı alâkamızı çekerdi. Bu mejdau, Londramillettir. açıldığı şu sırada kongrenin muvaffari Moskovada Batıh devlet \ s r ı n d a r a k i k a t olacaktır» demış ve gozonunde tutan hükumet, gerek hu njn bır kaç meydanınd3n birisi oldugu, Genc. enerjik ve gayretli Ulaştırma iemsilcJerile Kremlin ara kıyeta ıçın en ıyi temennıierımi izhar T u r > mıllefa^m u z u n zaroandan'oeri b ö y kumet kon?klan gerek mesken inşaa yani bu sehrm jegâne meydarı olmasmda dsvam eden konuşmalann ilk etmek benim için hakikî bir zevktir. le bir davaya k a t ı l m a k uzere fikren h a Bakanımız Kasım Gulek, deiletçe. kaüna bir program dahilinde esasen gır dığı haldc oradaki hareket şaşuacak nunî himayeler \e sık sık sermaye Avruparun hur tmlletlen arasmda vezır olduğunu bevan etmiş, Ziya G ö k hedefi, Beriinde dort devlet hakimiyeüderecede çoktu. XewYo/lrun meftur mış bulunmaktadır.» ni iade etraek olduğu na ve dort devlet nmlı bir işbırliğı ve adalete dayanan a'pm b u rrevzudaki f i k r n i anlatnuş ve arttırmalarıle mutemadiyen desteldenLaguardija meydanı ise bunlara naamesine rağmen, iyi işlemediği içm, bir askeri valilerinin burada toplanmağa bır anla^şla bugün toplantısını yapan Eozlerrrıp sö" ' e nihavet venrustır: Tarım Bakanının tetkiklerî ran daha bu/uk bır hava faaüyeticia çok muhterem şahsıyetlerden terekkub başlıyarak para, ulaştınna ve ticarf «Avrupalı bır devlet olan Turkiye, her turlu Turk denizciliğini inkişaf ettireînegöl (Hususî) Tarırn Bakanı ınerken inus Eız gonnedık. Gorenler mubadele meselelerini halledecek ko eden bu comerd teşebbuse Türk mille zaman b i r tek A v r u p a n m ve Bjrleşmış miyen Devlet Denizj ollarını ıslah etCavıd Oral, bu sabah ııçerruze gelmış, so>luyor. ticin saygılarmı sunanm > demektedır mek için Amerikadan mutehasssslar gemiteipr seçtüderine bakılırsa bunu hadünvsnın t a r a f t a n olacaktır. Burada halkevi bahçesınde rr.ustahsıîle bır Gene bu hava meydanlarmdan biri c'.în Başbakanımızın bu mesajı surekli al muhtereın mUeÜer vekıllerine temin e tirtmek yoluna girmiştir. Bu mütehasyırh bir aîâmet saymak icab eder. Çunkonuşm3 yapmıştır. Inegol ç'ftçılerı ^London Airpvjrt» tan gacejansu Iskışlarla karşılandı. sıslar, inşallah, Devlet Denizyollan Idakü ihtilâflan bu ihtısas heyetleri halledcrin kı, T u r k hevetine m e n s u b a r k a Tarım Bakarundan taksıtle dc'enmek tantula müteveccihen hareket ederlıen» decek ve anlaşmak mumkünse anlaşSuud Kemalin nutku daşlaıtm m a r 1 e k e t l e r m e d o n d u k l e n resini ıslah ederek bir Amerıkan seyriuzere traktor vesaır zıraat âletlerı Uıger kalkan veja gelen tayyarelcre taalan onlar hazırlıyacaklardır. Reis, bırhğe iltıhak eden heyetimizi zaman Avrupa Parlamentolar Birliğme seiain şirketi gihi mukemmel ve nrnnıstemişlerdır. Bakan, bu ısteğın ilk yol vermek için pist ustunde bır hayli tazam bir şeKılde işletmeğe mıi'vaffak Iki taraf arasındaki en bellibas.li ihti kongreye takdım ederek tebrıklenni katılıronın k e n d ı l e n n e yukledıği yuksek bahara kadar yerme getirıîaceğı ce beklemek mecburiyetinde kaldık. Yani, olurlar. Fakat devletin idaresini elinde lâf, Beriinde Baü devletleri tarafındaa sundu ve Suud Kemal Yetkine soz ver vazıfeyi bass'acaldardır > vabmı vermıştır. Bu arada Inegolde buralarda tayj'are mevdanlan. insanlan tutan \e Turk denizcıliğinin gelişip çıkarılan markın kullanılınasıdır. Sov dı. Heyet baskanınuz nutkunda aynı b:r müddettenberı yapılma.ita olan Galata Kopruiundcn kalkan seoir hatYunan dclegesinin dostane sözleri yukselme:ini eandan istediğine şuphc yetler, Baü Beriinde bu mnrirm kulla ukir beraberlığı etraiında burada birpancar zerıjat:nm bazı bölgelerdeki iarı vapurlan gibi sık hareket ediyor. Yetkın in b u n u t k u şıddetle sikıslanmİTTiakta olduğunu gördukten sonra leşmiş olan nulletvekıilermin bu toplan dı. K o n g r e n i n ikinci re:si, Yunan Millet olmıyan iktidar partiıi erkânına, muhastalık yüzünden menedıleceğı yo Zaten artık yabancüar için, vapur veya Berlini abluka altma almışlar ve o za üyı yapraalanna imkân verenlere te Jîeclis: âzasırıdan M a k k s s : söz alarak, hun bir noktayı arzetmek isterim ki o lundakı haberden mahallî çıftçınin tren diye bir seyahat vasıtası ta.sa\vTip Demiryolllanmızı doğu sınınna ulaşüzüntü duyduğu Cavıd Oraıa bıldi eden yok. Vaktin kıymetini büen mılnıandan başlıyarak kendi kontrollannı şekkür ettıkten sonra dedi ki «Bura «Turkıyertin b u dâvaya katılısı b i r s e m da şudur: tırmak ıçın bır yandan Muş ve Tatvana Turk denizclliği yalnız Devlet Denizrılmış, Bakan da bu mevzuaa koylü letler bu mukemmel nakil vasıtasısı sağlamlamak için ardı arası kesilmiven da bulunduğumuz ıki gun içınde yalmz bo!, b i r misaldır Zıra h e r i H millet, doğru, dığer yandan Sarıkamış ve Karsa taarruzlara girişmişlerdir. şunu muşahede ettık: O da en kısa za ayırıcı fikirleri. uzun s ü r e n k a v g a l a n yollan ve limanlan işleür.e Idaresindeo doğru uzatümakta olan hatlarm inşaaü ve müstahsıl lehine bır karara varı her şeyin üsrunde tutuyorlar. HindtsMoskova konuşrnalannm ilk hedefi nıanda kuralacak federasyon haiıcde t a s u y e ederek, muvaffakıyetli b i r imti iharet değildir. Onu korumak ve zarar son bir kaç sanedir malî imkânsızlıklar lacağını söylemiştır. tandan Istanbula vapur ve trenle geledan kurtannak için mutemadiyen ezilbu idi. Beriinde vapılmakta olan konuş bır Avrupa. bilmek içm meselâ: Pakistanın yeni hana tâbi o'an dostluk tesis etmişlerdır miş olan bir de hususî serma\e deniz ve dışarıdan malzeme tedarıkindeki Bu konuşmalar sırasmda bır kısım malar muvaffak olduğu takdirde bu Ha yıl evvel Avrupa birliğini kur Bu oyle bır ırdsaliır ki. b u t u n Avrupa guçluksr dolayısıle ister istemez ya vatandaşıar Orman Idaresındpn şıkâ mcrkezi olan Karaçi'den Basraya u hedef gercekleşmiş olacaktır. mak üzere Churchill tarafmdan ıleri devletleri, o n u takıb e'mehdırler. 3 u ciliği vardır. Denizcilik ve deniz tica vaş'amışür. Tatvan ve Karsa mumkün yette bulunarak, îdaremn bilhassa purla ancak beş, alb gunde vankr. OKonuşmalann dığer bir hedefi. birle sürulen fikir, dunya efkârı umumiyesı loplantı, b u mısalı takıb etmekte o l d u reti diyince, bi'nlann hepsi bir kul tcş olduğu kadar çabuk varmak için bahradan da trenle Bağdada ve Bağdaddan orman bolgelerındeki habcın vakacak Istanbula beş gun koymalıyız. Boylece kil eder. Binaenalevh Amerikalı muteşik bir Almama kurmak imkânlanm tarafından kabnle mazhar olmadı Eğer £um ıza bır d e l ü ü r , > dedi. hassıslara, yalnız Devlet Denizjollan ve settığım ıki guçluğü bertaraf etme ça vesaır ıhtıyaçlarını zarr.anınc'a temın •Karaçi> den Istanbula vapur ve trenle araştırmakla meşgul olacak yeni konuş büyuk devlet adamırun o gunkü feryadı etmedığmı ıleri sürmuşlerdu. Tarım nıuhtelit bir sevahat yaparak en çabuk Makkas, b J ^ h a r e Yetkin'i hararetle Limanlan Işletme idaresinin ıslahım relermı tı^zlıkle aramaktayız. inalara zetnin hazırlamaktır. l£yık olduğu alâkayı gortnemişse, buResmi daireler ve menıur evleri Bakam, bütün bu derd ve ıstekler on günde vajılabdir. Halbuki aynı setebrık ettı. değil, butun Turk denizciliğioin gelişAlmanja bugun herşeyden fazla iki nun sebrbı beseriyet, medenivet için Doğu tolgelerınde onde gelen derd üzerınde duracağını söyleyerek tne vahati, dort motorlü tayyareler S saatte Bu sabah Parlamentolar Birliğüıin me ve üerleTnesi işini tevdi ertmeliyiz. bolgeye aynlmış gibidir. Bunların biri fslâket getiren ıkincı Dunya Harbinden U m r m î K â ' . b i La + oro gazetecılerle k o Işte ancak o zamau Turk denizciliği, lerden biri de resmî daire ve memur golden ayr.lmıştır. japıyorlar. Çunku bu tayyareler isterSovyet Rusyanın, diğeri Batı devletle sonra üçuncü dunya harbıle karşılaşalerse saatte 500 kilometre giderler. «Karinin işgali altındadır. Baü devletleri cağını hatırlamamış olmaEir.dandır. Üs n u ş u r k e n , A'rupayı k u r t a n n a k için P a r istediğimiz gibi inkişaf eder. Aksi takraçi» de kuş uçuşile Istanbula 4000 kıbir Bab Almanya kurmak yolunu tut tebk birlesme fıkn de umumî efkârda lamentolar mümessil.erinin gosterdıkleri dirde, yani yahıız Devlet Denizyollan b â y u k a l â k a y a işaret ettı v e anlaşmanın idaresini gozonunde tutar, hususi serlometredir. Yani biz yavaş yavaş aliîmuşlar ve bir takım hazırlıklara giriş olgun bir hal almamıştı.» olarak asırlar mayeyi üvey evlâd telâkki edersek, o tık da, hava sevahatinin ne muazzam Btjglerdir. Batı Almanya için bir ana Yetkm bundan sonra yeni bir harbin mürrJcun olduğuna misal 1 bir terakki olduğunu kavTayamıyoruz. yasa hazırlıyacak Alman muessesan geüreceği felâketleri tasvir etmiş ve danberi kanlı sahne er kaydeden T ü r k Idareyi zarardan korumak için anna Başiarajı 1 inci sahifede yitekim, Londradan avdette geceyarısı meclisi toplantılanna ve çahşmalanna milletler munfend yaşadıkça devamlı Yunan münasebetlerini söyhyerek, V e torleri ezmekte devam etmek icab ede Baştarafı 1 inci sah^ede yıcı bir ceza üe veya hafıf veya ağır başlamış bulunuyor. Sovyetler, Berlini sulhun içtimaî, ıktisadî refahınuı tahak nizelos'un b i r sözünü h a t ı r l a t ü . Venize cektir. kanı General Vandenberg, şöyle de para cezasde hukumlü olanlar fer'î ce tay>are>e bindik. Eğer Brukselde, 7"ag değiştirmek ve benzin ahnak için tam Dunyanın hangi deniz ticaret Blosn muhasara alüna almakla Batı devletle kuk eder.ıyecsğini soylemış ve rrullet ios deıristı k i : miştir: zalara da şanıil olmak üzere aifedılnuş üri saat beklememis olsaydık bizim •cTürkiyenin girmiyeceği b i r Avrupa nezaretine, denizcilik müessesesine ve rini bu yolda ilerlemekten vazgeçirmek lerin gonul ve zekâlarıru bu uğurda bir« Amerika hava kuvvetleri, der lardır. Bu kanunun neşrinden evvel tayjaremiz vasatî 300320 kilom«tro deniz ticareti mutehassıslanna isterseve Berlin muhasarasuu kaldırmak mu le;tirmeleri lâzım geldiğini hatırlattık t r s e k k u î u n e Yuııanistan gırecnez.> hal patlak verdıği takdirde, herhangi haklarında venlen mahkumıyet karar yaptığı için Londradan Istanbula 910 l niı sorunuz; size denizcilığin inki^afı, :!l'llll!lllllllll"iııı ii mı m!.».™ kabilinde bir Batı Almanya devletinin devlet elile değil; ancak hususî sermaye bır harbe ıştırak içm hazır bulun Jarı infaz ed.lmış olanlar da bundan ev saatte varacsktık. kurulmasını on'emek istemiş.lerdi Halvelki fakra hukmünün hukukî neticeleelile mümkun olabileceğini soyliyecek maktadır.» Halbuki bu bekleme yüzünden iki sabuki Batıb devletler bu yoldaki teGeneral: «Milletlerarası halen rırden isüfade ederler. tir ve bu inkişafra yolcu vapurlarile at gecikmiş olduk. Bir bunu bir de îsşebbuslerhu durdurmamış, biiâkis ilermevcud gerginhk yüzünden» AmeriHukmedılrr.ış veya son duruşma saf tanbuldan Marsîlyaya vapurla beş gun, değil; daha riyade yük gemilerile olaletmiş bulunuyorlar. Çunkü Batıb devcağını ilâve edecektir. Filvaki, dnum ka hava ordusu mevcudunun üçte bi hasına nazaran hükmedilecek olan 10 bir gün de Paris.. etti alü, Paristen Faletler, Berlinin birliği dabi kuvvet istide duran yeni bir Fransız dergisinde rinin den'zaşırı yerlerde bulundu seneyi geçmıyen hürriyet bağlayıa er, oradan vapurla Manş geçilerek In Baştarafı 1 ınci malile altust edilmiş olduğu bir sırada Fransıı ticaret filosu mevzulu bir etud ğunu ve bunlann sayısının 120 bıncczalarm beş senesi hukmedılmış veya çilterc ve Londra.. eder yedi gun. Ba dar Almanları her suretle birleştiren butun Almanyanın birliğini muhafaza hükmedilecek olan 10 seneden fazla zamanda yedi gün. insana bir çileli odc Fransanm en ileri gelen bir denizci kışi olduğunu söylemıştir. bağlar üzermde ısrarla durmuştur. Koetmektsn bahsetmenin çok manasız ola Baştarafı 1 inci sah 'ede aynı cezalann 7 senesi indiriür. lik mutehassısı Bir ticaret filosunun jnunıst delese!»r hanc oîmak uzere mur kadar uzun geliyor. cağını takdir ediyor ve onun için bir ycndn Başbakan Yardımcısı Faık Ahmed Muebbed hapis cezalan 15 ydlık ağır Batı Almanya dcvleti kurmak yolunda Barutçu, Vali ve Beledıye Baskanı Lutfi bütün meclıs üyeleri, Berhnın çıkardı esası yolcu vapurn değildir. Bu işin hapis cezalanna, muebbed sürgun ceilerlemeyi en doğru hareket buluyor Kırdar, Orgeneral Nun Yamut, Emniyet ğı beş delegenın tavsiyelerde bulunmak ussulesası yük gemisidir» dediktcn sonzalan 15 yıllık sürgun cezalanna hiık Şimdi dunyanın en büyük nıüslümaa ra, Fransanm 1938 de deniz yolile yaphakkını kabul ve tasvib etmiflerdır lar. Çunku ortada. itimadsızlık hakum Î.Iudurü İsmail Hakkı Baykal, Vüâyet medilmiş veya soruşturmanın son saf devleti olan Pakistanın olinıpiyadlara sünıyoı ve bu yurden Batı devletleri, ve Parti erkânı tarafından uğurlanmış Berlın delegelen arasmda şehir beledı tığı ticaretin umumî tonajmda, yabanhasına gore hükmedilecek olan dlüm ;onderdiği murahlıaslanndan birile siye meclısı başkanı Dr. Otto Shur da « gemilerin ithalâcta yuzde 60, ihracatAlraanvamn hiç ohnazsa batısını kur tır. Baştarafı 1 inci sahiiede cezalan da muebbed ağır hapis veya asî mevzular üzerinde de goriiştüm. bulunmaktadır. ta ise yüzde 46 nisbctinde hisse abnatarmayı ve birleştirmeyi daha buyük muebbed surguo cezalanna çevrilerek (Zaten onlar bu mevzuları Türklerla Danışîan geçmiştir. Yataklı vagonlardan blrirdn manevra bir zarara karşı gebnek için bir varife esnasmda yoidan çıkması yuzunden tren, Moskova 2 *.AJP) YPÜÜU bir k&y lannı tenkid etmekte ve buna çare bucan atıvorlar) infaz olunur. Bılındıği gıbı Pışehvari 1943 yınak b'Jgun Mo&kovada gerek Batalı lunmasuıı istemektedir. gayıyorlar. Pakistan büdiğuiz gibi Hind yannı^nda Sovyetlerin yardımıle bağımsız Aitan isüfade edemivecckler şehrimizden 21,30 da hareket edebunış temsılcJer arasında şorusmeler ve geBiiim ithalât ve ihracatmıızın ise Mcsk,o\a konuşmalarının bn itimad t'r. Bu bekleme muddeti esnasında Gar rei bir dört devlet toplantısı yapılmı hangi gemiler tarafından Şahıs huk\ıku veya tazmınat mahiye adasımn birisi şimali şarkisinde, diğeri yapıidığını bır Azerbaycan hüku'neti kurmuş, sızlığı ortadan kaldırmıs olduğunn san Müdiırluk odasrnda oturan Basbakan, yaeağmı be.'rtmiştir. anlamak için, Istanbul ve Izmir liman f3kat bu hareket geçen yıl İran or tınde olan para cezalan bu kanunun simali garbisinde olmak uzere birbiriııdün mak bevhudedir. Çunku itimadsızlık kendısile gorüşmek isüyen gazetecılere: dusu tarafından bastırılarak, eyalet sağladığı af hukumlerme tâfcı değüdır. tamamen ayn \e kuş uçuşıle 1200 laloLondra 2 C a a ) (Lps) Ingıltere ve larına bir goz atmak jeter. devam ediyor ve onun ortadan kalkTurk ceza kanununa ve diğer huku metre uzakta ıki kısımdan murekkcoŞilepçilili. hususijeti itibarile en iyi Iran devletine bağlanmıştı. < Soylıyecek hıçbir şeyira yok, sa B'Jİeşık Amer ka gecen av zarfmda Alması. bir tarafın tecavuz ve tehdid si dece istirahat ettim. Allahaşkına bana manyadakı tıgılız ve Amerıkan bolge şekılde husucî sermaye tarafından yaKafkaslı olan Gulam Yahya kî ceza hukumlerme gore yapılması, dır. Yani şovle izah edeyim. jasetinden vazgeçmesine bağlıdır. lerme 25 mıl>on Ineılız krası kıyrcetm pılabihr; bu bahiste dıinja olçusünde, Rusyaya kaçmıştı. Kendisinin cahil, taşınması, bulunduruknası, kullanılma Memleketin bir kısmı Istanbulda bibır şey sonnayın,> demiştir. Bans ve anlaşmanın temeli, itiraad oisı, almması, satıhnası ve yurda sokul îer. Araja Hindistan girer, oteM J;ı .nı Gazeteolerin devamlı ısrarlan kar?ı de bir rıılvon ton yıyecek rraddesı gön bir irtifak vardır. Binaenakjh bizim de fakat iradesı gayet kuvvetlı b'r adam IEESI suç ve kabahat olanraeranumal .Van, da laşlar. Birbirindcn bu ksdar duğuna gbre şimdiki Moskova ve Berdernaıslerdır. hususî sermave'i. •sani armatörleri, en olduğu söylenilmektedır. larla kaçakçıLğa müteallık kanunlann uzak ve ajnı devleti teşkil eden Jd hn konuşmalan tecavuz ve tehdid siya smda ellerile yüzunü kapatarak: az Devlet Denizjollan Idareyi kadar Avustralva Başbakanının sözleri şümulune gıren bılumum kaçak malla toprak arasmda nasıl munasebet tcsı» « Rica ederim bana bir şey sormasetinden vazgeçilmesini sağlayacak mı? Londra, 2 (BBC ) Avustralya Baş himaye ve teşvik etmcmiz lâzundır. 1 nn musaderesine bu kanun hukumlen ettiklerini sordum. Bana; Konuşmalar devam etmekte ve bir ym'> diye ve asabî bıx ta%or a aynı bakanı Mıster Chıfley, bu aksam AvusAmerikalıların aklı, ticarette ve bils karar vermeğe mânı teşkil etmemek Denizden ve havadan! cevabmı anUşma ihtimali de belirmekte olduğu m ıkste1ede bulunmustur. ha sa deniz ticaretinde. dcvîetçiliği katralya Parlâmentosunda soyîedıği bır tedir. teıdl Karadan geçeınij orlar. Çunku için müsbet menfi bir cevab vermek Adalet Bakanuun sözlerl nut>jkta Sovvet Rusr'anın harb i:'ame bu! etaıez. Çünkii Amcriltan denizciliği sırası deği'dir. Tasanda, bu af kanununun sağladığı Hindistanda muslumanlarla Kindulir harbdpn sonra gene hususî sermaje ve da KomaAadalet Bakanı, istasyonda kendisile dığırp inarıd.ijını anlatmışsa •"•,,', , ,, .? j . lljırbırını oldunıvor. (Pakıstan, Berlindekı askerî valller toplanarak 1t d , k , . .90 „ . .l • . 1 arma'orîcre devedilm'stir. Biz de, bir Ankara 2 (Telefonla> Birieşmiş ıstifadelerden u ı u a u m ı u ^ faydalanamıyacaklardan j l konuşuyor ve bu konuşmalar az çok konusan bır arkadaşunızın sualierini ce razmın Mazizmden farks ^ olduğunu ıs ta*aftan ds\let ticaret edemez, dijoruz; Mılletler Teşkılâtmın 21 eylulde Pa da bahsedılmektedır. Bunlar da gun tandakı 90 mılyon muslumandaıı eıli pst ettiğıni ilâve etmiş ve sefa.etle muvablsndırarak Adalet Sarayı rnaselesiroiıvonanıı kurtarabiiırse kendiai bahiımid verijor. öığer taraftan incelikleri ve hususiyet riste yapacağı üçurcü tot)lantıda lardır: Bu konuşmalar, tecavüz ve tehdid si nın Bakanlar Kurulundâ gorusaleceğıni cadeje etmek, Almanyavn ıstıkrara ka leri bakunından pek guç bir ticaret memleketımızı temsıl edecek olan Devletin şahsıyetine karşı işlenmiş suç tijar sajacaktırj Vapurla sevahat on yardm etmek gun surujor. Hem joilu bır vapurla. yasetini ortadan kaldırdığı takdirde scylerr.iş, Kudret gazetesı dâvasında A vuşturTEak ve FrAsaya + ı olan deniz ticaretini devletin elinde bı beyetm başkanlığını bizzat Dış İşlardan bui ile sanık veya hukumlu o Bıuıun ne kadar panalı olacağuu ıaıak Doğu ile Batı devletleri arasında yeni da!et Bakanına karsı ıleri s\ırulen ıt •cab ettığıni te^aruz e '.rrn =tır lanlar. Padişahlık ve hilâfetçüık lehinleri Bakanı Necmeddin Sadak deruhrakıyoruz. Biz, şu kanaatteyiz ki, dcvedcrsmız. Bu yol, ancak ağır ve ucuz bir anlaşma havasnun esmesi ihtimali hamlara cevaben de: letçilik aleyhtan \e serhest ticaret ta ie edecektir. Gunden güne sağlık de ve komunıstlığı ve anarşıstlığı tah juruyen şıleplerle eşya naklinden baş«. Böyle bır şeyden haberim yokN kuvvet bulur ve o zaman sulh zihniyeti raftan olan Amerikalılar. bir taraftan durumu ıyileşen Necmeddin Sadak, rik etmekten sanık olanlar. 449 uncu ka bir ise yaramıyacak. Boylece bu budemistır galebe çalar. Devlet Denizjolları idaresini ıslah eder muhtemel olarak bu aym on beşinde maddede yazılı suçlardan herhangi fei vuk devletin kendi sark vilâjetleri araBugun Batı ile Doğu bu yolun henüz ken yani bu muesseseji tam bir ticarct hareket edecektır. Türk heyetınde rinı ışlemekten sanık veya hukümlü sındaki yegâne irtibat vasıtası, tav>ar« İç İşleri Bakanırun sözleri başuıdadırlar ve bu yoldan geri donmüessesesi haline kojarken diğer ta uye olarak Birleşmiş Mılletler daimî olanlar, Turk ceza kanununun 202, 203, kalıyor. Bu da tahmin edılmıyecek kamek ihtimahni de daima gözonunde tut îç İşleri Bakanı Mvoıır Husrev Gole de Baştarafı 1 ı r c ^aKfede raftan da hueusî sermaye dcnizcüiğine delegemız Selım Sarper, Paris Büyük 209, 210, 222, 223 veya 227 nci maddele dar çabuk. 34 saatlik bir şey. Bovlece, kendısıle konıısan arkadaşımıza: mak içab eder. r^an'm vazıi'etini müskılleıtırnıı$lerdır. de ehemmi^et vereceklerdir ve Ulaştır Elçunız Numan Menemencioğlu, Dış rinin bahsedılen fıkralarından sanık tayyare iki büvuk kısımdan mur^kkeb « İstarıbuldaki tetkıkleruni bitirdim Anlaçıan M Schunan azami 12 ba ma Bakanına Devlet Denızj ollarmı ja îşleri Bakanlığı üçüncü daiıe baş veya hükumlü olanlar harıcınde zam Pakistan devletinin şark ve garb parçaÖmer Rıza DOĞRUL İstanbulun ıhtıyacı için ne lâzımsa onu kandan müteşekkıl dorli toplu bir ka şatmak icin arma+orleri cldurmemeği kanı Bulend Uşaklığıl ve eski Ada met, ihtüâs, irtıkâb veya ruşvete mü Iarını birbirine ba|;hyor. Ne mukemmel yapacağız» dedıkten sonra Vılâyetle Be ome kurmak nıystındedir. Schuman"ın katijetle tavsiye edeceklerdir. let Bakanı Şinası Devrin b'i'unmak tealhk dığer maddelerde yazüı suçlar scy! Tayyare olmasaydı, bu devletin bir 7 dan veya arttırma ve eksıltmelere fe vahdet teşkil etmesi mumkün olamazdı. Ie3ı>erın ayrılıp ayrurayacagı ffua ıne Halije Bak?r.lı?ıiı e^ki Basba^=n MaSayın Ka«un Guleğe naçiz tavsiyem tadır. sad kanşhrma suçundan sanık veya hürıe'mn Dş Isleri Bakar.lığını deruhde şu mukabelede bulunmuştur; şudur: Getırılccek Amcrikah mutehas Baştarafı 1 ınci sa kümlü olanlar. Umumî âdab ve aüe ni Ne uzağa gidiyoruz. Buslann Earliai sıslardan bir kısmını. Bakanlığın mü< Vılâjetle Beledıyenin aynhnası eieıeği anl^^ıl'yor. letmek için goruşmeler yapılacaktır. zamı aleyhıne işlenmiş suçlardan sanık aç bırakmak ve bu vesile ile garb dev« Koct Bemadotte, bugun Rodosa ha raukarrercır, fakat ne zaman olacağmı Dıger taraftan pahalılıfa karşı baş şavirleri olarak kendi yanına alsm ve veya hukümlü olanlar, yağmaya, yol j leılerinl oradan uzaklaşürmaya icbar gösteren ho=rudsuzlui d5"am etm«kreket etmeden evvel Fılıstuıde durumun tBİmlyonım Zira bu bır kaııun mese tedır. MuhteLf yerlerde demırvolu i=;i yalnız Devlet Deniz^o'laruu değil, bu Baştarajı 1 ınci sahSede kesmeğe ve adam kaldırmağa müteal efrtek için koyduklan ablukayı, ancak tün Turk denizciheini, onlann tavsiyeoU çr'k lyıleşrtuş olduğunu soylerruş ve 21 Issidır > tayyare fle yarabildiler ve masum hal« Sabri, benim on beş senelik hk suçlardan sanık veya hukümlü îerı de pa'hslılık mucad sbıs istırak lerine gore jeniden teşki'âtlandırsın. 1 eylu de Parıste toplanacak olan Bırleşmış kocamdır Eğer bdyle bir şey olsaydı, lanlar. Ihtikâr suçlanndan sanık veya kı aç btrakmaya matuf bu namerdanet Bs'îan, Be edıye butçesindeki aç:k ede'ek grev ilân etTislerdır Denizcıl'gimizi inld;af ettirmek için mutlaka hıssederdım. Kocama atılan Muleiler Kuruiuna d u u n hakkında ra hakkınca da: hukümlü olanlar. Hırsızlıktan müker tedbire ancak hava yolu ve vasıtasileı haşka çıkar yol yoktur. ' porur.jı vereceğını bildınr.iştır. ıftira, Akoğlu cinayetinin failini bir rer ve dığer suçlardan herhangi birile karşı koyabildiler. Ank?ra Yerköy arasmda « Kanaatimce bu açık bu sene teABIDİN DAV'ER türlü bulamıyan polisın, beceriksız ikiden fazla hukum giymiş olanlar ve Bunlan gdrdükten sonra, bilhassa Çejcoslovakyadan Yahudılere kerrur e+miyecektir Hukumetın, Istantren kezası lığini örtmek için başvurduğu çare ya firar halinde olup da bu kanun nakliye sahasında yeni hamleler yapaa gönderilen uçaklar cula maddî yard'm yapması mezu'ubaAnkara 2 <& a ) 2 9.194S tarihinde Arşidük Otto, dün dir. Biz zengıniz, kocam para için yürürlüğe gırdiği tarıhten iübaren en ve modern teçhizat arayan Ttirkiyenia Washmgton 2 (AP) Bırlesık Ame his değıldir > demiştır Ankara Yerkoy arasmda işliyen 774 adam öldürmeye asla teşebbüs et geç 6 ay içinde hükumete muracaatle ve Törk miiletinin havacıhğa ve hava' rjka Dış Işlen Bakanlığmdan bjgun aAnkaradan a3mldı Mun^ Husrev Gole, Celâl Bayara numsralı juk katan istasj'onda durmımez. Zaten kendisi tavuk büe kese teslim olmıyan sanık veya hukümlüler vs.'italanna ne kadar ehemmiyet verçıklandiğma gore, Amerıkan hukumetiAnkara 2 (Telefonla) ^ir kaç mez. Hıç böyle bir adam, Ankara ca amumî aftan istifade edememektedü' mcsi lâzım geleceğini düşündüm. Sadecer suıkasd meselesi hakkında sorulan suale yarak Irmak istasyonunda mansvra cin elme Çeioslovakyadan Israel'e avcı yapan bir dızi;e çarpmak stıreüle va gundenberı şehrımızda bulunan A ravarı olabilir mi?» ^u cevabı vermıstir: bu saürları okuyan karilerimin bu eler. Uîaklaı ve harb malzemesi sevkedıldiğigonların yoldan çıkmasına ve hasanna Niısturya tahtınm varısı Arşıcük Otto « Şrmdıye kadar yapılan tahkıkat ni ıspat eden delıller geçmİEtir. Bu kanun hükümlerinin 1 eylul 1948 hemmiyeti benimle beraber kavraja»^ sebeb olmu§'ar. Derayman dolavnsile ve kardesı, bugün oğleye doğru özel AmerJcan hukumeti. Çek hukumetin böyle bir kotu niyetin aslı olmadığını kapanan yol bugun saat 13.30 da açü uçaklarıle şehrimizden ayrıimışlartarıhinden sonra işlenmiş olan suçlara caklanna emin olarak fazla söz söyl»* mckten çekindim. ' u°i bu sevkıyatın durduruîmasını iste gostermiştır. Yalnaz nvayetten ıbaret m.ştır. şümulü yoktur ve bundan istifade ededır. Dfinyanm istikbali havadadır Hav% tir . re.şbr cek sanık ve hükümlülerin salıverilms» hayatta. B. FEIJBK Onun telâşle alay eder gıbi gulmeğe ^leri kanun yürürlüğe girdiği tarihten mem. T.IclJıa tenım kısmetimdir.» : NOT: " » itibaren en geç 15 gün zarfmda ikmal TÜRKIYEMN ENBÜYÜK Sevahat prDJes ni çoktan urutmustu. başlıyarakOkuyuculanımızdan Bay Ferid Erginel: olunur. KADIN GAZETESİ Yok canım, oyle §ey olur mu? diSoyle biraz heyecanlı, paürdılı guzel Gönderdığiniz resmi gdrdüm. Ben de '1 | bir yaz geçirrrek, îonunda genc kadını ye, cevab verdi. Lâf olsun diye, söyleEYLÜL SAYISI 9 müteessir oldum. Lâkın ne yapalım. Bu ^ide etmek ishyordu. Aşı toyalı ev\n d:m. Bazan duşünmuyor değılim ama, g.bi'zevkslzliSlere kar^ı koyacak bir vaşımdılık sonbahara kadar yerımden kısakınkrıne ancak bu şartla tahamm"l YÎTZAN . PERIOE C6LA sıtamıt'yok. Hurmetler. pırdaırayacağım. Zaten Modadaki bizim edebılirdı. ÎÇİNDEKILER: OkTryucülarımızdan Bay Sslâhaddin 31 Ihtıyar kadm gözloklerıni ahıma kal eski pansiycna bir oda ayırmalan için Aîaca; Sonbaharı karşılarken telefon büe etttm. Bırkaç haftaya kadar Yalova 2 (a a) Buraya gelen Sağ Londrada nakUya ücretleri uzun meBu da hie fena fokir değildi Zaman tmda siyah saçları, esmer yüzü terlı dırıp yuzune dükaüe bakarak, daha köye geçmevi düşunüyorum. Korselerin yerini tutan harehk ve Sosyal Yardım Bakam Dr. Kesalelerde bîzfen kesemize gore pahalıdır. zanar» ıste boyle ıçını ka\ayı\crıyor yerlı parL^ordu. Gozleri, bebekler ya >ukssk ses'e t=krar etti: keüer ırali Bayazid, Belediyeye yaptığı ziya Onlara göre ucuzdur. Bıze gelıncs: ben Se; ahat projesi tamamen suya dü§<?u Raıhn hayalıne nasıl sırtını çevırdi yılıp ailarla karısmış gıbi olduğundan ŞiŞİideki apartımam busbütün boret esnasında çeşidli sağlık işleri hak 'birinci mevki biletlerin pahahlanması Çiçek, biçki ve elişi dersleri, ise bu aşı boyalı eve, butun bu msan bavuk ve sıyah gorunuyordu. Ince, can saltmalı diyorum. Mehha artık oraya muştü. Meliha buakılacak kadın değilkmda izahat almıs dilek ve temennılere tsraftarryım. Bunun hem ekonomık, heaı örnekleri nasıl doner? Sız de aynı fıkirde değıl di. Uğraşmağa değer guzellerdendi. O lara, hattâ Melüıaya da sırtını donmek ll, taze bır halı vardt cevab vermistir. gozler, o dudaklar, yun bluzu geren o psikolojik faydaa vardır. Savgıiar Parçalardan masa örtüsu ve kerdı yoluna çıkmak''. Hem dunya Oîman: «Kız son zamanlarda kakıka mısinız? Bakan demigtir ki: Aruıeler sonbahardır, çocuklaB F. da baj"<a guzel kadın mı yoktu. Tek tcn değışti, adeta guzelleşt^!» dıye, dü Sılkiaip kendini topladı. Parmaklarını geniş omuzlar, sevilmek, okşanmak için « Yalovalılarm kapîıcalardan rar Rsıf, şu clum hıkâvesi. Mademsı şanda ve «ağzı s^alanan kurdlar gıbi yakrtaya ba 'ayan sigarasır.dan son bir yaratılmışa benziyen o diri guzel kadın ra dikkat! faydalanmalan pek tabü haklarıdır. Eskifehirin kurtuluş bayramı cVu Cemek boyle istedı diya, ıçmden j utkunuyorum' > dıye, kendi kendıne nefcs alarak yere fırlattı. Omuzlarını \ücudü» Ninenin hikâyeM (Manzum) Bunun için de kaplıcalarda 500 yaIçmden: «Yazın sonunda Raifi unuso,lsndı Halbuki kendısi yaşamak is guldü. Fakat nıhayet bir çocuk! Utanç sıikti: Aym modellerl! Eskişehor, 2 (a a.) E£kJ=eh.ıiler, taklı bir halk oteli yapmak kararıntur, benun olur..» diye kararını verdi. tıyordu. Kabıl olduğu kadar çok yasa larım, tereddılerım kırmak, nazım çek Evet siz bilırsinız. Paraşüt etekler bugün kurtuluşlarının 26 ncı jJionuf dayız. Bütçeye o yolda tahsisat koytnak çı^eğın balmı son danılasma kadar ınek zahme me dcğmezdı Iddialar, he Sonra bırdanbre sualı daha iyi kav Bir an uzaklardan Raiîm sesi: «Ço Mendülerinizi, şapkalannızı mayı tasarlıyoruz. Suyunn Bakanlı münü kutlamaktadır. emerek olumvn zorla girectğı DJ kapı \eslerle dolu her hngı taze kuçuk bir ra>arak ılâ'. e ettı: culduk arkadaşım, dostuın, derd ortaNasuh Akar Eskişehirde kendiniz yapînız! ğm en salâhiyetli muh.endislerine nın gerısmde butun ıslermi alay ve ne kıa. Pekı muharrırin alâkası? Eskı bır Bdtun işlen avtıtat arkadaşlardan ğım benim, sen, öyle mi sen' » bağıEskısehor, 2 (a a ) L o n d r a Olımpi Ayakkabı Modası olçtürdüm. 10OO kişinin bır anda çe Je gonlunun istedığı gıbı yaparak, eapkırun gulun; ba^lantısı olmalıydu lirıae havale ettım, Melihayı ona tarır gıbi oldu. Ama çok, çok uzaklar Mısafır nasıl kabul edilir? banyo alabile.ceği su mevcuddur. O y a d a l r m d a d u n y a şampıyonluğu k a z a uzun u<iun ve taılı tath oyalanarak ya Şu Sedad Kemai her ş«ye rağmen mu »ıştırdım Belki bir gon ben kalkar bır dan.. Genc adam: «Gulunc hassasıyet Nasır belâsından kurtulmanm zaman halk banyolan yapılacak ve n a n gureşçilerımızden EskışehırL Nasiifl şarr.a'.e iara adarndı Onu kuguk saialı, iyi utu tarafa gıcenm, mesgul oîamam dıye.. O lere kapılmıyalım.» dıve, toparlanarak çaresi? sayın Yalova halkı da çok ucuz ola Akar b u g u n b u r a y a gelmis ve ^ t a s j o n bu sesten kurtulmak ister gıbı ayağa Sı2 de aynı fıkirde değil misiniz? lcnm,ş elbıseleri, >akasmdsn eisjı et nf.sü îîterse oyle yaoarsmız tabıî. Yurdda ve dünyada neler olurak bu banyolardan faydalanacak da sporcular, öğrencaler d s ı r i ı ) ' o r a r ı AHohım bu ıhtıyar kadm gsne neden .neaıgı çıçeği, he^kese ıfcrâTi ettığı na Devam edenıodı. E\in bahçeye açılan fırladı. Raif yaşadığı, hayaü kendısine meslek a r k a d a ş l a n ve halk tarafır.daa yor? lardır.» 0 barceiıyor, nsier sorjyo/du Xe de çok re şekerlerı, her şey ıls gulunç bulmakla kapısı aralanmış, Melılıa cır kaç mer eğlencelı, zevkli bir şey yaptığı, bera Fotoğrafla, el yazısile ruh karsılannuştır. Beneş'in sıhhî durumu konuçu^or! dıye ^oylenerek duşunce neraber ehemrnıyet vermekten kendmi ınar merdıvcr.le çıkılan oa sahanlıkta ber oldukları muddetçe vardı. Şımdı ise tahliU. A n k a r a 2 ( a a ) Beden Tercıyesı Gz. alamıyorda. Zekı, hoş bır msan olduğa Icınden kurtulmaya çalıştı, doğruıda, gv^ünuvermıştL Onlann tarafma bakı toprağa karışmak uzere, yan iskelet Sonbaharda mutfağımıs çok ağırlaştı ael M u d u r l u ğ u A t î e t J i n Federasyc..a muphem bır işaret yapü ve bı.aenbıre ı.ııahakkaktL Bulunduğu yere hemen yurdu. Açık ma'i kısa kcllu bir buljz, bır Rctif' Hem de butua bunlann umu Çarşıda alışverişleri nasıl yaLondra 2 (BBC) Prag'dan gelen Bsskanlığından bıldırılmıstır Ccnanı gordu Kız basr.dan hasır şap eC,lenoelı hafıf bır ha\ a taş.yan şeytan bejaz keıen bir etek g:yıuştı. Is;ğa kar runda olmıyacağ. muhakkaktır. Bu gupalım? Bu yıl bırmcı v e uç'oncu katagorı T u r en son haberlere göre eski Cumhur kasmı çıkarmıs, onlara doğru donmuş r^cı DIT adamdı Onunla konuşmak, Me sı kısüğı mavı gozleri gur kumral kır zel kadını bırakıp kendısıni bir başkası Hıkâye, fıkra. roman vesaire. Başkanı Beneş'in sıhhî durumu hak kiye aÜetıznı bırincLiklerı Ankarada 19 tfl. Ha e!.etsi2 dur.r.uş bak.yordu. Gsnc ! A.idan kıza, kızdan Melıiıaya gıden ba p klprm araıınâan parhyordu. Güzel ıçm oldurduğune gore.. Guneşın altında Bıitün bu yazılar renklerle ve kında neşrolunan bültene gore, eski Mayıs s t a d y o m u n d a 18 25 v e 26 e u] alam fazla sı;ak ha şeye cokurjrus gı k^Iarını seyretmek '<ek hoş oluyordu kırmızı dudakları hafıf bır tebessumle beyaz dışlerını parlatan geniş bir teu 1 resimlerle gösterılmistir. Baskan mu^emadıyen kuvvetten duş t a r ı h l e n n d e yapılacaktır. bi gozlarıni kırpıştırdı. Kiim "cai. «ları I. .'ıyar çapkın Kenuz ıkısı arasmda aralıkt:. beasumle Cer.ana doğru neşe ile döneYaıısma t a r ı h ' e r ı uçun,:u k a t a j ^ r , Ç J J mekte ve hiçbir iyılık esen gosterroePafta ilâvesile ?a:ıkı gozlerine akıyordu. Osman ılıi karar verecıemış bır halı vardı. «Ama Hayrıye Hanım telâşlı: • aıektedur. Eller ve ayaklar tamanule 18, birınci k a t a g o n içon d e 25 ve 26 e y d«fa goruyonnuş gıbi ona diha dıkkat Mslıhayı elıne bıraktnıyacağım dıye, NasJ, bır seyahat ıhtimah mı var!reki 40 Sahife 50 Kuruş lul clarafc tesbıt edılmistır. (Arkam var) mefluc bir haldedir. le ve bıraz hayretle baktı. Guneşın al guldu. Yok o kadarjıa musaade ede Diye, soruyordu. İstanbul T A N Matbaası Türk denizoiliğini ağzm ıiierımîzın iîl J£uxisiİç0&L Parlâmentolar kongresinde tek oıkar vo'u ' " deîegemizm clemeci Teeavüz vs Sehdid siyassiüe ?t?üsadele arttırdı. Bayındırlık Bakanı olarak gdzume çarpan baş ıhuyac, yol ihtıyacı olmuştur. Yerinde tesbit etuğım ihtiyaclan burada yol mutehassıslanna tet kık ettırdıkten sonra doğu bolgesı yol şebekesını a>Ti bır plân halınde kısa zamanda meydana getırmek ıçm hukunete gereklı teklıfte "bulunacağım. Yeni den yaptırılmcsına veya onarılmasına hemen başlanacak yollar arasında açümakta olan Van Hakkâri yolunun 949 yıhr.da, yaz ve kış geçıd verir hale sokulması işi vardır. Bu bolgede Vanı Ağrıya ve Erzuruma bağlayacak olan Ercış Patnos yolu da vakıt geçirilmeksızin ele almmalıdır. Burada da gereken hazırlaklarm yapılması içm hemen ışe başlanacakür. Doğu Beyazıd, Iğdır, Tuzluca, Kızman, Kars yolu da ufak bır hımmetle ıslah edılebilecektır. Kars, Gole, Ardahsn, Çoruh, Hopa yolu uzerınde çahşümaktadur. 949 yıhnda buna da hız venlecektir. Erzurum, Ispu, Iyıdere yoluna bu yü yapüğımız yardınu geelcek sene arttıracağım. Başta/rah 1 ircı cchıyede meskenleri ihtiyacıdır. Buraîan görme L Amerikalılar mecburî askerilkfen memnun Umumî af için kanun tekiifi Başbakan ve Bakanlar Aimanlar arasmda birdün akşam Ankaraya leşme femayülü arltı döndüler Azerbaycan yeniden for karışıyc Oıs İr'eri Bakanınm Paris seyahaii Fra^sada ktiblne buhranı üe grevlsr de başladı Filislinde durum iyüesîi Ankara canavarı Yalovada 500 yatakiı bir halk oleli yaptırıSacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog