Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 3 Eylul 1948 GÜNÜN MEVZULARI HÂDİSELER DÜSÜNCELER ÜSÜ İlk fındık mahsulü geldi eniz Harb okulu kurulalı 172 yıl olmuştur. Bu iki asra yaklasan nzun yıllar içinde, memlekete nice kahraman denizci ve nice değerli ilhn ve irfan adamı yetiştirmiş olan bu müessese, evvelki gün de, 52 genci daha, «steğmen olarak Türk deniz ordusuna gönderdi. Diploma dağıtma töreninde bn atej Yalnız kendi öleden şairlerde arar gibi gencleri, bütün orada bulunanlar Yazan: •• Ihracatçılar bu sene oldukça rümüzdeki ilim ve dı. Bir Rusya seya gibi, ben de iftiharla seyrettim. Onlar, siyaset adamlarının hati ona Ukraynayı ayyüdızh. albeyaz alay lancağmra ümidli görünüyorlar değil. idareci eleman tanıtmı?. millî şair gölgesi altında, ellerini silâhlara dayabu keyfiyeti yalanlamakta, ve Yugoslav l^rın nesilleri de birŞavçenko'nun destan mış vatan ve ctunhuriyet uğrnna seve Yugoslav Komünist Partisinden 1948 yılına aid fındık rrıprsulünS12İİ polisinin Sovyet vatandaşlarmı tabirini gittikçe artan ları ile temasını seve canlarını feda edeceklerini söyliStalin ve Molotov'a mektub şelmiştir. kih ve trra^ud etmediklerini idcia et den ilk parti şehrimize Ur olgunlukla takib etmiyor ve ede bizde suçiu çocuklar hakkında ıik ilmı temin eylemışti. Kıyeften geçerken 13 rusan 1P43 25 30 tonu bulan bu iç fındık yaand içerlerken, her lenekl gibi, nektedirkr. Peki Rus Bolşevik partisi, mıyor. Kaybettiğimiz b i r maarifçinın etüdü yapan ve nesreden odur. Ya rruhmandar olan bir Ukraynalıdan şair • T V. Stalin ve V. M. Molotov Yolkında İsviçreye ıhrac edılecektır. İsderin bir heyecan duydum. Bn gene rcden THT il? Kardelj in sozlerine inar.dsşlara: • viçreye şimdılık yapılacak ihracat, a'kasından yazılanları buşünlerde o tarihçiliği? Türklük zaviyesinden görul hakkında hayli malumat edinmiş, fran denizciler, bembeyaz üniformalannm sın da, kendi adamlarının ve Yudin'in kurken gayriihtiyari bu hükmü verdim. müş bir Türk tarihi denemesini mekteb s:zca kaynaklar elde etmiş bulunuyor içinde, Vavuzun zinciri gibi birbirine Mektublarınızm eda ve muhtevası 114 İsvıçre frangı (100 kilosu) üzek.ırşısmda son derece hayrete düş sozlerine inar.masın? Sovyet hükume rinden olacaktır Dış pıyasa'ar bu se • Eoşmda Dursunoğ'.u Cevad Beyin baş kitabları sahasında ilk defa onun yap du. kenetlenrniş vaziyette. hep bir ağızdan 1 '.anbaşa sevzı ve bügi dolu makalesi, tığını söylıyenler aldanmıyorlar zan1928 de turkçe tercümesini Rıdvan and içiyorlardı; gürleyen sesleri okulun müş bulunuyoruz. S.S C.B. yi se\mek e tinin butün halk demokrasilerinde bir ! ne oldukça ümidli gorülmekîedir. yığın sivil mütehassısı vardır. Fakat benim bıldiklerırr.e gore en sonda Ibranedenm. Vaktıle, bundan yırmı şu kaNafizin neşıettıği bir şiır, Şavçenko'nun beıaber kendı memleketimizi daha az bu mütehassıslardan hiç birinden bul'im A'.âeddin Beyin yazısı bulunan bü dar yıl evvel Ankarada «Hayat» mec Çarhk idaresi altmda inleyen bir mem beyaz duvarlarına çarparak denizin besevmemize imkân yoktur. yaz köpüklü mavi suları üstünde, biras muasının idaresıle meşgul olduğum sı ieketın bütun bir facia olan haleti ruSovyet müteha&sLslarına ödemek zo lundukları rremleketlere dair en küçük açıkta demirlemiş harb gemilerimlre bir şikâyet bile işitmemiştir. Bunu ne maarifçi mebuslarımızdan Rıdvan Nafiz ralarda mecmuanın en çok sevilen ve hiyesini ifade ediyor. Bu şıir, şimdi bir runda kaldığımız maaşlpr kendi Bakankadar gidiyordu. Bu sesi, Beşiktaştaki Beyin müstesna kıymetini belirtmeğe ça takib edilen tarihçi muharriri Rıdvan ] «bâşka Çarlık> altmda iitiklâîini beklarımıza verdiğimiz maaşların üç mis ile izah etmelidir? Hiç şüphe yok. gene. türbcsinde ya«an büyük Barbarosun da İ!=tı. Ankarada ölen ve mebusu bulunYugoslavyada c^ri olan husuii rejimle. Nafiz idi. XVIXVI1 nci asırlarm mah leyen Ukrayna içm hazin bir aktüaliteliai bulmuştur. Sovyet askerî mutehasduğu Manısa topraklarına gomulen suiü olan ve «Ekalimi Iran ve Turan» dir. «Va^iyet. başhğını taşıyan şiir. duvduğuna şüphe yoktur. Velebit meselesi sıslarmın adedlerinin tensikini taleb etBu seneki törende hir fevkalâdelik Rırivan Nafiz, bu yazılara gore, iyi bir dan bahsederken Iran Turkiye muna 1917 öen evvel yazılmış clmasma rağrcemize âmil olmuş olan sebeblerin başBu cntcrpsan mcjeio hakkında Rus vardı. O da, 40 yıldanberi ilk defa. Doterbiyecı. kanaat sahibi bir tarihçi, fahcalarmdan biri de budur. scbetlerıni tetkik edenler için er'oabının nicn, zamanımızm efl zalim emperyali3f mektubunda aynen şoyle denilmektedır: Hrber a'dıeımıra gnre. bu a'm on besiie naııma Kumandanınm Oramiral rütbeIçimizden bazılarının. zaman zaman «Yugoslavya e.Jtânmm Molotov"'a aa doğru Wssh ng"on dan sehnmıze bir senatnrun kat hep=inın fevkinde idealist bir m s söylcdiğıne gore çok dcğerli bir kaynak devletır.e karşı bütün insanhğın duy j sine terfi etmiş olması idi. Bu genclere aliımdir. Terbiyecihğinde, tarihçiliğinde h^şkrnlığında on kıjılık bir heyet gelecektır t''Jğu nefretin tevekkulle kaıışık kuvyersiz ve mevsimsiz mütalealar serdet ir görüşmelerinde Velebit meselesini teşkil eden müellifi meçhul «Tuhfatül diplomalarım veren sayın Oramiral he.vete kımın başkanlık edeceti \e he anlaşamıyan muharrirler, bu son vavetli bir ifade=idir: miş olmalannı tamamile ihtimal dısı konuşurlarken, sadeoe «bu adam pek E'.ı •.ette kınılcrın bul'inacağı ılgiülerce şınıdı sıfta birleşıyorlar. Anlaşıhyor ki her Gaıib» isimli yazma ile, XIX uncu asMehmed Ali L'lgen, Turk deniz ordusuOldüğum zaman beni sevgili L'kraySaymıyoruz. Buna mukab;!. Sovyet as de anlaşıhr bir adam değil» demekle lık l'i'lcırılmemekteclır. rın ilk yarısına aid Osmanlı tarihinin nun da millî müdafaamızın üçüzlü vardevrin insanlarını paylaşan ideaüzm keri mutehassıslarından bazılarının da iktifa ettiklerine dair. Tito ile Kardelj'in Oğrcndiğımize nazaran. He\et. çehrımızdç \e kaba realizmden ikincisi birıncinin bazı mühim iç vukuatını a\dmlatan ve nada steplerin ortasında hir yere gö lığı içinde, lâyık olduğu ehemmiveti her zaman kendilerinden beklenen şe ifadeleri doğru değildir. Hakikatte bu iki gun kalac?k ve buradan Ankaraya eıhalk arasında'.Baba Paşa.'diye tanın | m"nüz ve kalkınız, zincirlerimizi kınkazarunış olduğunun bir timsali gibi, b< • ;• kalan yerini de alıyor, bu yüzden kilde hareket etmemiş olduklarını da aıkadaşlar Molotov'la görüşürlcrkon, decektır. mış bır Ibrahım Paşa hakkındaki «Ve 111/. düşmanların hain kanîarile hürrigene asteğmenlerin ruhuna başka bir idealist insanlar, idealizme en elverişli Sojiendiğine göre. heyet âzası Ruşya mçtikretmek zorundayız. Ticarî münase Velebit'in bir İngiliz casusu oluşundan kayii Baba Paşa FitTarih» gibi Bursa yptı sulayınız ve beni unııtmayınız, kübeyecan verijordu. Şimdiye kadar yalbir meslek olan maarifçilikte ve mekfcetlerimizde de, bizim tarafımızdan ih acıkça şüphe ettiklerini söylcmişlerdir. seles'r.de mutehassıs sayılan sımalordır. kütübhanelerinin tozlu dolablarındaki çük hir kelime ile anmız! le'rcilıkte bile pek az bulunuyor. Bu nız kara ordusunda orgcnerallcrimil Talebe Yurdlanndaki şikâyetler malcilik yapıldığını inkâr etraiyoruz. Hem Tito ile Kardelj'in Velebit'in Dıs Dağlar susuyor, deniz oynamakta deeserlerı alâkalılara tanıtan Rıdvan Naazîık, temenni edelim ki, oğretim sahavardt. Bu yıl hava kuvvetlcrimiz de bir etrafında yapılan incelemeler Bununla beraber, bu halln iktisadi iş I=leri Bakanlığından uzaklaştırılması işi vam ediyor. Mezarlar kendi kederlcri.ın'ja aşırı bir idealizme muhtac oian fiz Bey olmuştur. Küçük ve orijinal iki Orgrneral, Donanmamız da bir Oramiharliğimizi zayıflatmak için kâfi bir se ile onun imhası işini aynı telâkki edişnedcelendi nır, rüjası içindedir ve Kazaklar üzeeser teşkil edebılecek hacimde olan ral kazandı. beb teşkil ettiğine inanamıyoruz. krine gerçekten hayret ediyoruz. VeleŞıkâvet mevzuu olan Talebe Yurdları me Turkiyemizde pek cok devam etmesm! • XII nci Şarl> ve «Viyana bozgunu ve rinde hairüer hâkimdir! Bu, benirn Cumhuriyet siilunlannda seleler: etıafında incelemede bulunmak UZP n S.S.CJ3. ye bağhhkları yüzünden 6, bit imha edilmeden niçin Dıs İşleri Ba re sehrimize gelen Ankara Mılletvekı'ı \e Leh ordufu tetkikleri, şimdi kalemiEy kahraman Kazakların oğulları! nıüdafaa ertiğim tezin zaferi idi: Millî kEnlığından uzakla^tınlamazmış? VeleHakkında yazı neşreden muharrirlerin 8, 10 hattâ daha fazla yıllarım hapisanemin ucuna geliverenlerdir. Bunlar ve Ağlayınız, çünkii sizin için mukadder Turk Eğıtını Derneği Baçkanl Fakihe Öymen, müdafaamız kara, deniz ve hava ordude geçirmiş kimselerin, mektubunuzda bit'in Diş İşleri Bakan yardımcısı olarak kend'sile gorıişen bir muharririmize funları dedığı gibi Rıdvan Nafiz, gerek hoca emsali. şüphesiz ki bir «müverrih» ten olan budur! larından murekkcbdir. Vçii de birbirilığmda. gerek idareciliğinde, gerek bahsetmeğe kâfi değil. Fakat nice «müzikrolunduğu gibi Sovyet düşmanı ola kahşım izah hususunda Tito ile Kar söylemiştir" y nin tamamlayıcısıdır. Modern vc sağdelj'in ileri sürdükleıi sebeb de çok n.ebusluğunda temiz kalmasını bılen • Yonetim Kuulunun esaslı bir tetkıkfcileceklerine inanmak mümkün müdür? verrih» ler büiriz ki okuyucusuna tarih Keümenin tam manasile bir muallim lam bir millî nıüdafaa. bu ür ordunun Bittabi hayır! Inançla Sovyetler Birli garibdir. Tito ile Kardelj. Velebit'i tec ten Eonra, ucretler hakkında verdiğı karar bir adamdı. Demek ki bu çeşid temizlik, sevgisi ile karışık bir tarih bilgisi veoian Rıdvan Nafiz, görülüyor ki nümu a\nı chemmiyet ve kudrette olması g:ne bağlanarak 1941 de faşist müstev rübe etmek istediklerini, bundan ötürü kesimiir. Parti zamanında alınan 60 lira zamanımızda tabiiliğini kaylbediyor ve rememiş, fakat fikir piyasasmda •müucret, yalnız yemek içindi. Bugun. Derneğe moEtesna bir kıymet oluyor. Filhakika neleri aramızda gerçekten azalan mü esasuia dayanır. Bu hakikat ikinci de işinden uzaklaştırmadıklarmı sdylüüye karşı isyan hareketini teşkilâtlanverrih. tarunmışür. Rıdvan Nafiz bu nevver, kültürlü maarifçidir. Yer yer mali yardımlarda bulunan müesseseler bu Dünya Harbinde kat'î olarak anlaşıldırmış, yegâne hakikî müttefık tanı yorlar. Bu ihüyatkârlık da neden geliyor? yard'mlarını kesmislerdir. Ben talebeleri temiz ve idealist kalmak, bilhassa böy nıanada bir müverrih değildir. Fakat dıkları Sovyet Rusyanm yanıbaşmda, Herif düpedüz İngiliz casusudur. Hem, dinleöim. Şikâyet dıye bir mevzu yoktur. le olmağı birteviye telkin etmek, Rıdvan onun elinde her tarihî hâdise, hal vası teşekkül eden mualliru birlikleri, kana mıştır. en müşkül şartlar içinde, ellerine si Yugoslavya Dış îşleri Bakanlığında Ve Talebe, 15i büyütmektedır. Haddı zatında Nafizin birinci işi idi. Onun için tedris, tasile yarına bağlanan diri bir nesnedir. atimc* tarihe karışan veya yaşayan bu Deniz Harb Okulumuzun teşkilâtile lâhlarını alarak savaşmış olan kimse lebit'ten başka casuslar da var. Rus taiebeye kar;ı da hiçbir taahhudumüz yok teıbiye denen gaye için bir vasıtadan En ziyade Balkan milletlerinin tarihi gibi meslek tiplerini, yeni yetişen ma ders ve talim ve terbiye programlarının arifçi nesline tanıtmağı başlıca vazife r^akamlan bir çok defalar, bir ingiliz tur Merkeze de hiçbir muracaat yapılmıs başka bir şey değildi. Geçen sene kenler, bunlardan başkaları değillerdir. casusu olan Yugoslavyanm Londra se değildir. Ben de buraya ücretler hakkında clisile görütüğüm zaman bana bir ağa oluşuna, biraz daha yukarı çıkarak saymalıdırlar. Bugünkü maarif hasta değişeceğini haber aldım. Kolej usultt görusmcge gelmedim. Efkârı umumiyeye, Bu memlekette Sovyet Rusya sevgisi firi Leontiç üzerine de dikkati celbet meselevi buyutulmuş bir (kildee gostermek bey sıfatile bir hayli serzeniş etmiş, biz Çek, Leh ve Ukrayna tarihlerine ehem lıklarımızın en mühimmi «adam» sızlık kabul edilecekmiş. ÎS'aeiz fikrimce giikendilığinden doğmu? değildir. Yugosmiyet verir, Türklük şuuruna adeta bir tır. Adam yetiştirmek için değil, sanki verte sınıflanııa da makine sınıflan rııişlerdir. Bu müseccel İngiliz casusu beni v zmustur • deki üniversite hocalığmı itham etmek lavyanırı bugunkü liderleri tarafmdan misal göstermek isterdi. O zamanlar yetiştirmemek için her çareye bas\Tiru kadar makine dersleri göstermek ve r.un hâlâ Londra sefiri olarak vazife istemiş, öğretme yanında memleket sevinad ve ısrarla kütlelere aşılanmıştır. Hilmi Uran geldi bulunan muharrir Tahir lan bir memlekette «adam» aramak lü makine sınıflarımn mevcudunu da argörme?inin sebebi bir türlü anlasılamadirmeyi üniversite hocasının başarama Avrupada Bu itibarla Yugoslavyada kapitalist unC. H. Partisi Başkan Yardımcı*;! Hilmi U dığını Ankara Ünivcrsitesinin günlük Bedri Bey vasıtasile bu mevzular zumsuzdur. Diğer maarif hastalıkları tırmak lâzımdır. Bu yıl 42 güverte sumıştır. surların kuvvetlendirildiği ilh... yolunran Ankaradan sehnmize gelm!{tır hidıselerinden misaller getırerek uzun hakkında kaynaklar getirtir, bilhassa n'ızda olduğu gibi bu noktada da son bayına mukabil yalnız 10 makine suda edindiğiniz malumat tamamile haxiSıhhat Müdüriüğii. güriiltü ile Bundan başka. Birlesik Amerikanm anlstmış ve beni bilmediğim bir bu milletlerin edebiyatı hakkında bilgi on, on beş senenin menfi tesirini, ancak bayı diploma almıştır. Halbuki artık kate aykındır. Bu çeşid malumatl nereş e ğ edinir, düşündüklerini hemen okuyucu gafiller ve cahillerle dalkavuklar inkâr modern harb gemilerinde, makine ve Belgrad sefirinin adeta Belgradm efenmiicadele ediyor den aldınız? Burada biz Sovyet sisteSağlık Mud'jrluğu. sehirdekı gurultuyii a cck hususlarda aydmlatmıştı. İkinci ya tebliğ ederdi. Yazılan arasında bil edebilir. Bütün muharrirlerin Rıdvan motör hâkimdir. Geçenlerde limanımıza i^i şibi da\Tanma?ına. ona bağlı istihminı letkik ve tahlil ederek misal alMeşrutiyet senelerinin gencliğini temsil hassa biri Çek, biri Hırvat, öteki Ukgeien son sistem Amerikan kruvazörleb:Tat aianlarmın Belgradda doludiz^in ?altınak için teabirler almağa başlamiftır. makt, fskat kendi memleketimizde eden Rıdvan Nafizin bu neviden bir ted raynalı üç şaire aid olanları hatırlıyo Nafizin şahsmda «idealist maarifçi> ti rini gezdiğim zaman, hu hakimiyeti pek st oynatmalarına nasıl müsaade edıldi ilk olarak Sağlık Mudurluğ^ne «Gunıltvv 1 p:ni görmeleri ve derin derin hasret scsyalizmi biraz daha değişik şekillerde hsbe. \erme» defteri konulmuştur. Bu arada ris ve telkin beraberliği düşüncesi kadar rum. Bunları o zaman çok okunan «Habariz bir şekilde gdrmüştüm. O krııvağine de bir türlü aklımız ermiyor? Bun vapı'an çıkâyetlerın çoğu Sırkeci ve Şehregelişürmekteyiz. Bunu böyle yapıyoruz, doğru ne olabilirdi? Hayatta rasladığım yat» ın okuyucularına sunmaktan derin çekmeleri bu yüzdendir. İdealisti en çok zörlerin yaıunda, eski kruvazörler, medan başka. Nediç ailesine mensub bir mıni rr.ıntakalarına aid bulunmaktadır. oîabilecek ve olması gerek olan maarif zira günde'ik hayat şartları bizi bu yola her talebesi. verdiği derslerin cezbe bir zevk duyardık. çok kirr.5ele~in bugunkü hükumet cihamesleğinde idealist idareciye, bilhassa selâ bizim mekteb gemimiz, emektar zorlamaktadır. bir vaaz olduğunu anlatır. Ziya GökMuzaffer Ramazanoğlu, zorl IV zmda na=ıl is alnıklarına da ayrıca ak• temiz», «milliyetçi» vasıflarile müceh IVIecidiye biraz mübalâğah bir teşbihlealpa olan sevgisi, omınla aralarındak memlekete döndü Sovyet Gizli îstihbarat Teşkilâtımn lımız ermiyor? Sovyet hükumetinin bu Birinci Dünya Harbinden sonra ilk hez elemana hasret çekmek kadar acı haydi yelkenli harb gemileri demiyeyim jrEtandaçlurımızı kendi hiznretine cel vâl'ialan hazmedemiyeceği AUıncı ve Vedınci Bizans Kor.grelenne ış mizac birüğine ,caha önce içinde yaşa Çek Çumhur Reisi Masarik'in harbdcn ne olabilir? pek tade; ilk buharlı gemilcre benzer bir vaoıkları içtimaî şartların ayniyetine bağl tırak etmıs olan Ayasofya Muzesı Mudutıı mesini yanlış bir hareket telâkki et biidir. ziyette kalmıştır. Onun içindir ki Ameevvelki mucadele arkadaşı, bugünkü Hîuzcifer Ramazanoğlu, Istanbul vapuru ile '.d:. «İnsanî> ve. «milli» vasıflanndar ekteyiz. rikan Deniz Harb Okulunda talebe, IPhrim.ze donmujtur. Sovyet elrileri komünist partilerinin MEVLÎD birınciyi ancak ikinciye bağlılıkla ma bahtsız Beneş'in rehberlerinden biri oPartimiz azalarını t'endi hizmeüne güverte. makine ve havacı diye bir tasKei'd.sile gorıı;en bir muhsrririmize Muzaf i'alı bulan ve böylece en realîst bir ide lan Çek şairi Berzoç, Rıdvan Nafizin idarecileri rolünde •lael Yıllarca Erenköy kaydederken de Sovyet Gizli İstihbarat fer Rorrazanoğlu, eeyahati etıafında sunları flizmin yolunu tutmış olan Rıdvan Na Türk gencliğine bilhassa tanıtmak istenife tâbi tutulmadan hep aynı (ahsili Kız lisesinde ve Çam Rus komünist parthinin Tito ile Kar soylemijtir: Teşkilâtının liderlerimiz hakkında şüpgdrürler. O kadar ki her denizci, bir diği bir şair tipi idi. Şair, adlannı ve fizi bütün roaarifçilere, bilhassa son on a Kız lis delj'e hitaben yazdığı 4 mayıs 1948 ta• Unesco Tejkilâtı. Bizans etrafındakı he yarattıklarma, bunların şeref ve hayuçak idare edecck kadar pilotluk dahi on beş senelik tereddi ve külturel çök'iş aile isimlerini almanlaştıran Çeklerle rr.üdürlük odacılığın ^iyasetine halel getirdiklerine dair eli lihli mektubun çok enteresan bahisle ilmi araştırmaları. hafriyatı, ııeşnyat işlebğrenir. Deniz Harb Okulundan çıkrıni, külturel andlafmalar gereğınce fınanse devrinden sonra, imtisal nümunesi ola acı acı istihza eden muharririn haya da bulunmuş olan rinden biri de budur. Mektubun bu kısmizde vesaik ve delâil mevcuddur. So.vtıktan sonra, herkcs ihtısasını arttırır. eİTieyı kabul etmıs bulunmaktadır. tından ve yazılarından bahseden RıdvaD ;ak gosterenler çok haklıdırlar. eçim vet Gizli İstihbarat Teşkilâtmın bu tarz rm dıkkatle okunduğu zaman. Sovyet Son kongre tarafından tesb.ti kararlaştlMakine ve motör asrındayız. Mskine ve Nafizin bu seçişi boşuna değildi. Ne Osman Kıhçtan'm faaliyeti el'an devam etmektedir. Biz sefirlerinin, diplomatik işlerden başka, rılmış clan Tâli Komite, faalıyete geçınce m raotöre ve bunları kullanan sınıfa daha garib bir tecellidir ki 1918 de kurtulan ölümünün yılddnü ayrıca buhındukları memleketlerin kobu >ardım başlıyacaktır. bunun yayılmasma müsaade edemeyiz. Bir muharrir Rıdvan N^fizin tarih Çcklerin bu kurtuluşundaki manevî afazla kıymet ve ehemmiyet vermemi» ! olan eylulün Şehrimızdek hafnyata da Unesco tarafın ile meşgul olduğunu, fakat tarihci ol... Bütün bu olupbitenlenn yanlış an münbt partilerînin âmir ve idarecileri Iâ7im geldiği bir bedahettir. Denizciliğe milleri 1927 de bizlere anlatan Rıdvan dördüncü cıımartesi dan jaıdım j apılacaktır^. rolünü oynadıkları da çok açık bir sulavışlar neticesi olduğuna kat'iyetle kaaid yeni escılerde okuduklarımdan ilTâl: Komiteyi seçecek olan Beynelmilel madığını, terbiye ile iştigal ettiğini, fa Bey, ö'düğü eünlerde bu kurtuluşun günü saat 15,30 da ni bulunuyoruz. Bu itibarla Sovyetler rette ortaya çıkmaktadır. Tito ve Kar Bizar^ Ihmleri Komitesine Muzaffer Rama kat pedagog sayılamıyacağını söylüyor bir başka çeşid düşman istilâsı ile netiham alarak ileri sürdüğüm bu naçiı Küçükyalı Hat boyu Birlıği komünist partisi merkez komitesi delj, Rus komünist partisine hitaben ranoğlu ile mufid ııye olarak «eçılmişlerdir. Acaba tarihçi ve terbiyeci olmanın kıscelendiğine şahid oldu. No. 77 evde okunacak Mevlide akraba düşünceyi arzetmek cüretini gösterdivazdıkları 13 nisan 1948 tarihli mektubaza5!ndan birinin veya bir kaçınm bu tası nedir? Kültür tarihimize yeni bir Yeni sinema tarifesi Rıdvan Nafiz, «millî> hassasiyeti. en ve Osmanı sevenlerin gelmelerini rica ğimden dolayı da ilgili zatlardan öziir meseleleri yerinde tetkik etmelerini larında. Belgraddaki Rus sefirinin her Beledıye Iktisad Mudürluğü. yenl bir si pedagoji nazariyesi mi bırakmalıydı? dilerim. ziyade yabancı hakimiyetler altında e ederim. şeye burnunu Fokmasmdan, parti i'lerinema tarifesi yaprms ve Beledıye Daımi teklif ediyoruz. Bu vesile ile sizleri yolMuhalled bir tarih eseri mi yazmalıy zilmiş milletlerin kurtuluşunu ifade E=i: Leman Kılıçtan Yazımı bitiıirken Türk donanmasıErcunîenıne kabul ettirmijtir. Yeni tarine karışmasından şikâyet ederek diyordaşça selâmlarız. fede bilhassa yerli filmcılerin muracaaf.eri dı? Aslım ararsanız Rıdvan Nafiz de tanın ilk Oramiralını ve diploma alan lar ki: (İmza) Tito nazan dikkate alınmıstır. Bunlar. yerli fıim rih ilmile iştigalin zevki, terbiye mesegcnc asteğmenleri tebrik eder, hepsine • Bir sefir ohnak sıfatile Sovvet elçisi ücretlerinin ayaltılmamasını. ecnebi filmlerle lelerile haşrüneşr olmanm sırn üstün Kardelj fBaşbdkan yaıdımcısO başarılar dilerim. aynı ücrete tabi tutulmalarını. bunlardan az TÜRK MUSİKİSI DERGİSİ'nin derecededir. Müverrih değildir, fakat nin, partimizin faaliyeti hakkında hiç *** Deniz Harb Okulunun kuruluş rılvergi ahnmasını, fakat aradaki farkm tineII. inci sayısı dolgun münderecatla çıkh. kimseden malumat i?temege hakkı yok macllara terkinl istemıslerdır. Bu «uretle Türkiye çapında bir tarih mensubudur; dönümünü törenle kutlamak ıısulünü Rus Bolşevik Partisi Merkez pedagok değildir, fakat memleket ölçüDergi Yaynlarımızdan : tur. Çünkü bu onun vazifesi değilir» ıınemacılar. yerli fılm gosterdiklennde daha ihdas eden aziz do«;tum rahmetli Amiral Komitesinin cevabı 250 Krş. 1 SEÇİLMÎŞ SARKI GÜFTELERİ T:to ile Kardelj'in bu yazısma karşılık, az rusum vermek suretıle fazla menfaat te jünde bir terbiyecidir. Millî Talim ve Erruğrul Ertuğrulun da adını hürmetle min edecekler. bu sebebden yerli fılm gosTerbiye Heyeti azabğında iken resmî 130 Rus Bolşevik Partisi merkez komite Mektubda aynen şöyle denilmektedir: 2 SANTURÎ ETHEM ve NOTALARI anarım. lermeyi tecih etmekle bu fılmleri imal eden •Terbiye» mecmuasmın çalışkan bir sinin 4 mayıs 1948 tarıhini taşıyan ikinci Neşriyatımız abonelerimize tenzilâtlıdır. «Tito ile Kardelj'in bu fikirleri baş muesseselerın kalkınmasına ve yerü fılmcı* uzvu idi. Meselâ benim bildiğime göre mektubu. bırinci mektubdaki meselelere Denizciliği seven aziz okuvucukrıma | Abone yeri: Cağaloğlu yokuşu Marmara Matbaası No. 382 tanbaşa ysnlış ve Sovyet aleyhtarı bir lğe hizmet etmı; olacaklardır. temas etmekie beraber, daha etraflı ve bir mü.ide vermek istiyorum. Onu da mahiyet taşımaktadır. Göruiüyor ki ba Yeni tip ekmek çok daha uzundur. yannki yazımda okursunuz. arkadalşar komünist Sovyetler Birliğini. İsmaO Dümbüllfl Ortaoyunu Heyeti TÜRKÂN TOMBUK Tüzde doksan buğday, yuzde on çavdarh Yugoslav komünist partisi merkez gene komünist bir memleket olan Yu ekmeğın imal ve satıjına dun başlanmıştır. Bu akfam Büyükdere BEYAZ PARK te komitesinin 13 ni;an 1948 tarıhli mekİle goslavya nezdinde temsil eder. komünist Yem tip ekmek biraı esmerdir. Maamaiıh tcbuna cevab teşkil eden bu mektub, lezzetlidir. EUerinde evTelce almış oldukları Yüksek «e* sanatkârlan Kır elçiyi her hangi bir burjuva sefirile Dr. CEVDET MÜFTÜOĞLU kuçük bir mukaddemeden sonra, dokuz beyaz un bulunan fırıncılar, gene eski çeşni l'.r tutuyorlar. Tito ile Kardelj'in bu İlk Semplon, dolu olarak »1ENSLRE TUNAT, KEMAL M1SIRLI, ekmeğin imaline devam etmişlerdlr. Franbahse syrılmEktadır. Bahislerden birinNikâhlandılar. hareket ctti cisı, gene, geri çağırılan Sovyet askeri doekeye kadar sukut etmiş olabilmele cala syarında çıkarılacak ekmeğın ise tecBEDRİYE İÇLİ birlikte. Düğün Gecesi nr.e inanmak gerçekten zordur. Bu ar rübeleri devam «rmektedır. Yepıden çalışnıaya beşh^an Semplon eksheyetine aic'dir. Göztepe: 31/8/948 •cndaşlar bu halin, Sovyetler Birliği ile O R T A O Y U N U 3 fasıl. presi, dun akjam tamamen dolu olarok haAtlantikte hrtınaya tutulan şilep Askerî heyet meselesi rek»' etmistir. Ekspresteki yer'.er, mutcakıb Yi'goslavya arasmdaki dostluk münaseAtlantığin Chesapeake körfezi açıklannda «Rus korr.umst partisi merkez komiSunler için de tamamen dolmustur. betlerini bozduğunun farkmda mıdır fırtına ile karsılasan ve havanın düzelmemesi Prof. Doktor tesı. neden Tito ile Kardelj'in iözlerine Son iki haftada şehrimizde ar? Bu' arkadaşlar, kendilerini Alman halinde yardıma ihtıyacı olacağım NewYork kendi askerî heyetinin sözlennden fazstilâsından kurtaran Sovj'etler Birliği Sahil Muhafaza Teskıiâtma bildiren Turk başgösteren sari hastalıklar • • İE inönmak mecburiyetindo olsun? Sovvapurunun «Rize» olmayıp, KalkavanzadeŞehrimizde, 16 ile 31 ağustos arasında, 3 yetler Birlijirin hcmen hemen bütün nin, hem ds üstelik bir komünist olan lere aid «Rıza» îilepi olduğu anlaşılmısIckelı humma, 6 kara humma, 5 paratıfo, Avrupa seyahatinden dönmü? ve hashalk demokr?îilerind9 buna benzer as elcİ5İnin, zaman zaman. Yugoslav ko tır. Şılep. Amerikadan yenl »lınmıjtır. 3 difterî. 3 kızamık ve 3 garbon vak ası go6500 tonluk olup mazotla islemektedir. münistlerile çeşidli meseleler üzerinde Yazan: Profesör FUAT KÖPRÜLÜ talarmı kabule başlamıştır. keri heyeüeri varclır. Busüne kadar bu rülmuştür. Şehrımize gelen bir telgraftan anlaşıldlğma memleketlerden hiç biri askerî heyetle konuşmağa hakkı olmakla kalmadığmı, göre, silep, hakikaten buyuk bir tehlike atrimiz hakkında en knçük bir şikâyette lattâ bunun kendisi için bir vazife teş latmıçtır. Gemi, halen Baltimor limanma bile bulunmadı. Bu hususta yalıuz Yu kil ettiğinin farkında değil midirler?ı yanaşmak Uzeredir. Dlğer taraftan. DenizHamdi Varoğlunun «Geliçi Gı:zel • sutunun? Yazan: BURHAN BELGE goslavya ile ihtilâfjraız var. Bu keyfiyet d» yaınladığı mökale dikkatle okundu Buna Arkası Sa. 4, Sü. 6 da yolları Idaresine aid Rize jilepi ise Cebelltarığı geçmlj olup Akdenizde «eyir etmekpncak, Yueoslavyada, askerî heyetimicevabJarımızı asağıda kı^aca vpr'yortız: tedir. 1 Ecdadımızın hayırlı tcspbbuslerinı her ÇOCUK TERZİSÎ ze karşı tatbik olunan huusî bir muazaman minnetle ;.âdediyor, bunlaıın bekasıvaele ile izah olunabüir. Tito ve KarDiin, üç yaralama vak'ası oldu na elımizden geldığı kadar çalışıyoıu;. YslSEVDA MERIÇ 4 Eylulden Itibaren müşterileSon 24 saat İçinde. sehirde üç yaralama Erkek için kadın d?lj, Sovyet askerî heyetinin büyuk nıı surasınl kaydedelım k' bu ecdad yadıvak'ası olmustur: rini tekrar kabul edecektir. Bomasraüdrmdan. Sovyet geneıallerinln Kaduı için Moda gârı tesısler iptidaî mukenımcliyetıni muhaile ÇemberLtaşta, Gergefçi «okağında oturan monti, Ebekızı Sok. Kristal Yugoslav generallerinden "15 misli fazModa için Terzi za ermıs olsa idi. £ehre sağîıyabıleceği s'J bakırcl Karnık ile arabacılar kâhyası Yakub, Ap. No. 2 la aylık aldıklarından bahsediyorlar en elverişli senelerde gunde en çnk 12.000 bir hesab meselesi yüzünden kavgaya turasSEYFİ ŞENGÜDER metre mikabını asamazdı. Esasen Terkos Fakat Yugoslav generallerinin paradan Yann çıkacak D E V I R de okuyunuz. muşlar ve kavga sonunda her ikisi de birŞirketine «u imtıyazının verümesi de başak taym bedeli, mesken bedeli, hizh'rlerini bıçakla yaralamıslardır. Keza: Yedaha o zaman Vakıf Sularının as'kâr kıf.ıNişanlandılar. dıkulede oturan Bulend ile Şehremininde met eri bedsli namları altmda başka yetsizliği anlaşılma = ından ve bu su'arn ?:toturan Hâmid, borc yüzünden kavga etmişler paralar da aldıklarını unutuyorlar gatırılmasındak.i imkinsızlıktan raute'eıliddi. ve Hâmid, Bulendi bıçakla ağır surette yqliba. Sorra Sovyet gsnerallerinin aldıkSular İdaresi, Şırket'erden devraîındığı zaralamıştır. Gene, Pajabahçede oturan Ahları p^ıaîsr. emsallerinin kendi merclsn ve isale edı'en EU miktan »Ariddol'i 8 eylul 1948 Çarsamba akşamı «aat 21 de AÇIKHAVA Tiyatrosunda med ile İsmail Çaydere. hayvan otlatmak yakssı dahil> 37.000 kusur metre mt'.ıâbına ketlerinde aldıkları paradan farksızdır. rreselesinden kavga etmişler ve blrbirienni mur.hasır iken bugun bu niıktar *gene Anjsopalarla baslarından ağır «\ırette yaralaTahii Sovyet hükumeti, Yugosla\Tada dclu yakası dalııli 80,000 metre kube cıl;aımşlzrdır. bulunan ae'^eral'erine, memleektte burjlmıştır. îv.nan emssllerinden daha az bir para Kepenk diiştü, ağır yaralandı 1 2 Tesisatımız. gece. günduz her tarafa verecek deği'dir. Sonra, Titro ve arkaGaîatadaki Avrupa Pasajında kuvumcuir ; Programa iştirak edeeek sanatkârlar: ! su verebilecek kabihyete ancak I930 senc=i vap?n Mustafanın tezgâhtarı Dımitri. dun daşları Rus generallerinin kendileri için S o l l s t l e r : SAFİYE AYL.4, PERfflAN ALTINDAG, MEFHAKET YILDrRIM, AZ1Z sonundr vâsıl olacakur. O zacıana kadar «abah dukkânın kepene:ni açarken; kepenk halk ihtiyaclarının mahplle mahalle ve bılbir yük olduğunu bize önceden bildirŞENSES, COŞKUN KARDEŞLEK, MENŞLTRE TUNAY. b'rderbire kurtulmuş ve altmda ka'an Dihassa yuksek semtlcde ncbet usulile karşı•ielerdi, biz pakâlâ bu generallerimizin S a z H e y e t i : HÜSEYİN COŞKUNEB, KADRİ ŞENÇALAR, İSMAİL ŞENÇALAK; rritri. ağır surette yaralanarak Beyoğlu Has lanmasına keîin raruret vardır. Parklarda aylıkl?rını kendimiz de verebilirdik. e HAMDİ TOKAY, KENAN BÜLBtX, HAYDAR TELHÜNER. tanes ne kaldırılmıştır. srfedılen sulardan yarılacak tafarruflar'a t'akat Yugoslavlar, bu içi dostca hallebu rarureü önlemek imkânı kafıyyen jol<Harbiyenin 1330 mezunlaruıın decek yerde generallerimizin ve ordutur. yapacaklan toplantı rmız^T it'ba'inı kıracak hareketlere te3 Nöbet usulü hakkında daha 945 tt137 nci SAY1 Sahne Sanatkârları : SADİ TEK, Halk Sanatkân tSMAİL DÜMBÜLLÜ ve arkadaşları, 13TC Kıdemsiz Harbiye sınıf arkadaşları nMinde halka gereken ilânlar yapılmiftı. vessul etmeği tercih ettiler.> 4 eylul cumartesl gunü «aat 19 da Ankaradn FERDİ TAYFUR, Z1T KARDEŞLER, ŞES TİYATROSU artistleri, VEDAT Bugün vaziyette ancak lehde tahawjll«?r Ordufvinde, Hv. Kuvvetleri K. Orgeneral KARAOKÇU, ZEKİ ALPAN, VAHİ ÖZ; TEVHİD BİLGE, AZIZ mevcuddur. Bununla beraber halkı bir kere So^'et sivii miitehassısları meselesi Zeki Doğanın ve tstanbuld» Galata. YP.T BASMAa, RAUF ULUKUT. daha ikaz için bu iîân yenilenecektir. Mektubda. Sovyet fivil müteha«sısîaYOICJ Salonunda Tümgeneral Ra=im SalBu sayıda: Evin derdi Güze) ceket, ıııâuı bsîkanlığında toplanarak neş'e'lerınıi Şu durumda. 950 senesı son'arında ısa'e Not: Bu gecede 1947948 yerli film müsabakasmda birincilik kazananların mükâfatları tevzi edilecektir. rının. kendi sıkâvet'eri üzerine geri çatesısatının ikmaline întizar 7arurî olduğui'j ğırıldıklörı tekrar edilriikten onra, ay puloveı, kazak cirnekleri Çocuk ter ctuz o^rduncü yılını kııtlıyacakjardır. beyaı; eyier ve keyf'>e*in bu .~ure!le mııhtebiyesi Son Modalar Mendil. örtü nen şöyle donilmektedir: rem gazetelerinç dercmi r'ca ederız. ve kanava işlpri Gecelikler Ytmek ŞEVVAL 2» CUMA •Gerek sivil mütehassıslarımız, gerek Şehir Tiyatrosu. Saray Sineması: Taksim Sineması; Marmara Sineması. Çemberlitaş Sineması, Turan Sineması, tarifleri Faydalı Bilkcminform mümessilimiz Yudin, YugosMEVLÎD Aksaray Aynur Sineması, Kadıköy Opera Sineması, Beşiktaç Bahçe Sineması, Usküdar Tütüncü Cevat. giler Roman Tîv JÜRKİYE l«v «mniyet makamlarmca sün bir taMerhum Ziya Kınacmm ölüm yıldö13 plârjları c kfb ve tarassud altında bulunduruluyor nümü hasebile 5 eylul 948 pazar günii, Bu gecenin büyük sürprizleri arasında grlenierin filmleri cekilecek ve bu 3 lardı. Tito ve KarHelj, rrıektuv>1trın"î?. I Göztepe camiinde öâle r.amazmı müteFiatı 35 sezonda büyük ginemalarda gösterilecektir. 13,13 16,53 19.39 21.16 , 443 fkıb Mevlidi Serif okuııacaktır. Akra(*) Ök yaza dünkü sayımızda çık|ba ve ehlbbasile arzu edenıerin teşrü5.33 9.H 12.00 , 1 13 9,03 ınııtır. leri rica olunur. Rusya ile Yugoslavyanm aralan nıçin açıldı? Rus peyki memlekeflerle Amerika basımnda neşroluaan tarihî vesikalar Değerli bir maari£çiıtitı kaybı münasebetile... Prof. Fmdtkoğlu ! Amerîkadan bir senaförün başkaniığmda miihim bir heyel geliyor u 1 \ ŞEVKET SALİH SOYSAL B £ R İN Üçüncü Kattan Hürriyeti Seçtim! Işçi davasını hâlâ anlamsvanlara Sovyetler ve biz Sular İdaresinin tavzihi Rabia Hatun Nazanı katletti BIR TUZAKTIR Büyük bir sanat gecesi YERLİ FİLM YAPANLAR GECESİ Müzik idaresi: SADETTİN KAYNAK ve SflDİ IŞILAY Bugün Çıktı. Bile! Satıs Yerleri: I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog