Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

DİKK AT Haktkl TOKALON manıulleri Istanbul Verem Savaşı Derneğinin yalnız 50 PARALIK TEK pulu lla pullanmıştır. 50 PARAUKTAN a?ağı veya yukarı kıymette pullarla puUanmıı olanları almaymız. Taklittir. Rusya ile münasebetler eıt nazik saf hada Birleşmiş Milletler Kurulunda Rus delegelerine hitab eden Spaak'ın sözleri: "Takib ettiğiniz siyaset, çarlann siyasetinden daha (ütuhatçı ve daha maceracıdır,, J 25 ınci yıl Sayı: 8669 um 9 l ALATURKA ALAFRANGA " \ YEHEKİMTâB. Sabık Cumhurbaşk, N E C D E T İvi yemek pişirmek ic* birlikte nefıs çorbai lıfı basaşçısı N G İ Z E R esaslı bilgüerle balıklar, etli yemekler, sebzeler, Jîâmue işleri, tatlı; komposto, reçel ve Fiatı 300. eildlişl 3 5 f t ? İ N K İ L Â P K İ T A B E V İ EV K^DttflNIN Telgraf re mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kuhısu Istanbul No. 246 Teletonîan Umuml SantnJ NianuMC 24298. Yaxı I*leri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU: YUNUS NADI Çarşamba 29 Eylul 1948 Berlin meselesine dair müşterek nota dün hazırlandı Kızıl carlara son ihtar! \ Londra, 28 (B.B. C ) Berlin m»selesinin Güvenhk Konseyi taraftndan tetkikini gerekleştiren müşterek nota, bugün hazırlanmıştır. Yarm Bırleşnuş Milletler Genel Sekreterine verılecektir. Notada Berhn meselesinın beynelmüel sulh ve emnıyetı tehlikeye düşürdüğü bıldirilmekte ve anayasanın yeduıcı bolumü gereğınce durumun tetkıkı istenmektedır. Mustacelıyet bahıa mevzuu olmadığı için, meselenm ge'.ecek pazartesı, Konseyde konıi5Uİma«ı beklenmektedır. No taya birçok vesikalsr ihştırılmi? ve burJarm hazırlan Bevin'in nutkunun akisleri Bir tsveç gazetesi: «Vichinsky'nin yüzündeki blöf maskesi yırtıldı» diyor Amerika bize dört muhrib ve Amerîka hükumeti ile aramizda iki kruvazör satm almak üzere yapılan müzakereler de devam ediyor Donanmamızm takviyesi için hükümetimizin Amerikadan Fargo tipi 2 hafif kruvazörle 4 açık deniz muhribi satın almak için müzakerelere giriştiği malumdur. Haber aldığımıza göre, Amerikan hükumetile 2 hafıf kruvazör satın almak hususundaki müzakereler devam Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Amerikanın evvelce bize verdiği dört denizaltıdan biri İstanbnl salannda aülı Muttefikleıın nihayet sabırlan tükendi; Bolşeviklerin Berlin ablukasile yeniledîkleri kızıl sinir harbine karşı umumi taamıza geçtiler. Vichlnsky Yoldaş, demokrat Murtefiklerin Sovyet Rusyaja karşı tutmak zorunda kaldıkları siyascte .soğuk harb» diyor, buna, «soğukkanlı harb. demek daha doğru olur. Çunkü Batüı Müttefikler, hakikaten 1945 mayısındanberi Bolşeviklerin turlu tahrikleri, ojunları. mızıkçılıkları, !>ozleıinde duımamazlıkları, mesele uzerine mesele çıkarmaktaki inadlan \c nihajet duııya barı^ına karşı mutcmariiyen suikasdler hazrrlamaları karşısında. ha>rct edilecek kadar sabırlı \e soğukkanlı davrandılar. Kanlı, tahribkâr ve felâketli bir dunya harbinin hemen arkasından daha kanlı, daha tahribkâr ve daha felâketli bir uçuncu duma harbine sebebiyet vermemek için, demokrasi devletlerinin Bolşevik Sovyet Rus>anın açtığı kızıl sinir harbine karşı gösterdikleri hakikî barı? sevgisini, samimi uzlaşma arzusunu lakdirle karşdamam*k mumkun değildir. Fakat ne yazık ki oulann barışseverliği ve anlaşma yotandaki gajreti. karşüarındaki kararmış ve kızıllaşmış Bolşevik Moskof vied?nında. makes bulamadı. Kremlin'deki kızıl çarlar, banj yolunda juruyen demokrasi devletlerine hergün bir çelme taktılar. Dünya sulhnna suikasdler tertib ettiler. Birleşmiş Milletler Dernegi bu suikasdlerden dunyayı kurtarmak istediği zaman da, mahud veto silâhına sanldılar. Başka hiç bir bujuk devlet veto hakkını kullanmadığı halde, onlar, ikl duzine veto ile, bütün dunjanın umid bağladığı bu bak ve adalet mercüni, her türlu icraî kudretten mahrum, iş goremez bir siyaset akademisi haline soktular. Japonların, nazilerin ve faşistlerin müteveffa Milletler Cemiyetine karjı yaptıkları baltalamalann, 20 mislini bu yeni teşekkule karşı yapmaktan çekinmediler. Filvaki onlar, hiç olmazsa, daha merdce davranarak Milletler Cemiyetinden çekilmişlerdi. Bolşevikler ise Birleşmiş Milletler Derneğinin icinde kalarak bir beşinri kol halinde bozgunculuk ve fesadcılık yapmak, bu teşkilâtın bünyesini bir kanser gibi içinden kcmirip tahrib etmek gibi bir melânet volu tuttular. I§te nihayet demokrasi dunyasınm sabrı tükenmiştir. Sovyet Rusyanuı kıpkızıl ruhu anlaşıbnı?. suikasdci mahijeti açığa vurulmuş, Bolşevikleriu ipliği pazara çıknuşto. Ingiliz Dış işleri Bakanı Mr. Bevin'in Birleşmiş Milletler genel kurulunda, bütün demokrasi milletlerinin delegeleri tarafından şiddetle alluşlanan sozleri, medenî milletler muvacehesinde, Sovyet Rusya aleyhinde Bğır bir ithamnamcdir. Soğukkanhhğın, Kİyasî itidal ve basiretin timsali olan Ingiliz milleünin dahi sabrı tükendiğini gosteren bu ithamname, medeniyet ve insanbğın vicdanında Bolşeviklerin ujandırdığı isyanın bir ifadesidir. Mr. Bevin, demecinin onceden hazırlanmış metninden sık sık ayrılarak, zaman zaman buyük bir heyecanla konuşmuş, Ruslan samimi> etsizlik, hakikatten inhiraf ve kaçamakh bir siyaset takib etmekle suçlandırdıktan sonra, Vichinsky'nin şahsında So^'et Rusyaya hitaben şöyle bağırmıştır: . Sizleri bütun varlıgımla lemin ederim: Atom harbinin gazabı, besabsız fclâketi uzerimize çokecek olursa, insanlığm uğra>acağı bu faciadan yalnız bir devlet mesul olacaktır.» Demokrasi cephesi milletlerinin delegeleri bu sözleri, ayağa kalkarak Birleşmiş Milletler Derneği toplantılarmda gorulmcmiş bir hararet ve alkışlanıakla ÜLuncu dünya harbinden mcsul olacak devietin Sov\et Rusya olduğu yolundaki Ingiliz iddia ve ithamını kabul ve tasvib ettiklerini göstermişlerdir. Mr. Bevin. Büyuk Britanyanın, her turlıi Rus taarruzuna karşı kendısini ko ruvaragını Vichinsky ye ihtar etmekle Ikinci Dünya Uarbinde buyuk ıstırab çekmiş olan barışsever Ingiliz milletinin dahi artık çileden çıkmış olduğunu ve icab ederse, yeni bir harbi göze aldıracağını anlatmak istemiştir. Ingiliz Dış işleri Bakanınm dunya hak ve adalet divanı huzurıuıda ileri surdüğü ithamname, delilden mahrum Londra 28 (B.B.C.) Butün Ingiliz gazeteleri, komunist Daily Werker harıc, Brıtanya Dış işleri Bakanı Mr. Bevin tarafından dun soylenilmış olan nutku hararetle tas\ıb etmektedırler. Bu arada, ıkıye ajıılmış bir dunyada artık uzun bir mutareke devresınin başlamış olduğunu kaydeden Times gazetesi, Be\ın'ın şimdıye kadar bu kadar açık bir ifade ile konuştnamış olduğunu behrtmektedır. Ingiliz harb donantnasma yerlestiriimek üzere doklarda Bevin'in beyanatı Amerikan basınınhazırlanan muhtelif çapta toplar da da irı puntolarla belirtilmiş ve nuisı uzun surmüştur. Kolanın metra defa göru"muş!erdir. tuk tam olarak tasvib edilmiştır. Ameüzerinde ihtılAf başgösterdiğiae daır orIfif rj ^airanı Marchall bll DUısya,. Kcnseyin bu j.rik>l taya çıkan şayiaların aslı \oktur. Bugün meseleyi tetkika vetkısi nlmadığını ilerı tuk için «hâdıselerin tam bir tahlılidır» General Marshall ile Mıster Bevin iki Arkaıı Sa. 3, Sü. 2 de » demiştir. Isveç gazetelerinden Stockholm Tıdningen de şoyle ya7maktadır: « Bevin, Vichinsky'nin yüzundekı blöf maskesini insafsızca yırtıp atmı§tır.» Demir perde arkasında Nutkun, demir perde gerisindeki akisleri ise, Moskova radyosu tarafın3an belirtılmiştır. Bu radj o, Bevin'in sozlerinin, Rusya tarafından sulhu tesiî için yapılmıj tekliflen ortbas etmek rnaksadını guttüğünü ıddia etmıştir. Bu radyonun spikeri Mr. Be^n'in nutkunu tahrif ederek yayınlamıştır. Başbakanın seçim hakkmdaki sözleri DUnkü toplantıda Alman ticaret hejeti başkanı konuşurken Türk ve Alman arasında toplantı Alman heyeti azaları Ticaret Odasmda tacirlerimizle görüşerek izahat verdiler Ticaret Bakanmın daveti üzerine lar, AngloAmerikan isgali altındaki memleketimıze gelen Alman Ticaret Almanya ile 4^caret mevzuunda genij Hevetı uyeleri, dün saat 16 30 da Ti bilgi vermişlerdir. caret Odasmda şehrimizin ithalâtçı. ihKarşılıklı bir anlavış havası içinde racatcı tacırlenle bir gbrıişme vapmıs Arkaaı Sa. 3, Sü. 5 te Âkdeniz Paktı haberi Amerika Büyük Elçiliği bir tavzih neşretti Hasan Saka, Ciresunda, muhaliHerin seçime girmemek kararlarının demokrasi davamızı sekteye uğrattığmı söyledi Giresun 28 (Başbakana refakat eden arkadaşımız bildiriyor) Başbakan Hasan Saka, bu sabah saat 11 de Halkevinde Partilılerle yapüğl bir konuşmada, seçim vj meselesine temasla, ta=nif ne j ticelennin bir fotograf gibi herkesin gözü önüne konacağını sdylemiş ve demistir ki c Demokrasi davası, bizim davamızdır. Muhaliflenmiz, guya bunu bize kabul ettirmeğe çalışıyolarmış gibi hareket ediyorlar ki, bu, tarnamen yanlış bir görüştür Dava bizim olduğuna göre, başarmak mecburiyetindeyi'. asan Bunun aksi, bizi, milletçe bu rejime kabiliyetimiz olmadığı gibi bir neticeye ;ötürür. Önümıizdeki ara seçimler ger;i 13 vilâyette yapılacaktır, fakat te İranla aramizda ihtilâflar çıktığı Hapisanede Kocaeli şayiaları Arkast Sa. 3. Sü 5 te sirleri, butün memlekete şamil olacaktır. Bu seçinılerde mu\affakiyetimiz. sıyasi hasımlarımıza, 1950 yılmda yapılacalt umuml seçimler için bir ihtar olacaktır. Mııhalifler Biz Halk Partısniz, onun hukumetıyiz. Halk hizmetindeyiz ve onun için çahşiyoruz. Henuz yapamadıklarımızı muhalıflerımiz bize bu yolda yardımcı olurlarsa müteşekkir oluruz. Bu yardımda ajTihrlarsa dava bizim olduğuna gdre, bizim bu davada aynlmamıza imkânn yoktur, Saka Siyasl rekabet yokken çalı^tığımız devirlere nazaran bugünkü yükümüz ağırdır. Yazifemiz güçtür. Muvaffakiyetlerimiz ancak, çal'^malanmıza Kanlı bir facianm son hazin perdesi Bevin, Birlesmiî Milletler Kurulunda son nutkunu söylerken Çocuklarından biri diğerini öldürmüş olan ana ile baba, dün mahkemede şehadet ederlerken ana, katili, baba makfulü haklı çıkardı Pazar günü Edirnekapıda vukua ge ladığuıı söyledikten sonra, gözyaşları len kanlı hâdiseıün faill ve ağabeysi arasında: Ismail Hakkının katili Fehmi Tunçer, t Ne yaptığtmı hatırlamıyorum.> dün suçüstü kanunlan gereğince İs Arkası Sa. 4, Sü. 3 de tanbul Ddncl Ağırcea Mahkemesine veriîmiştir. Yirmi yaşmda olduğunu »öyliyen genc katil, sorgusunda, düğüne gitmek için ağabeysinin ceketini ve göml«ğlni giydiğini; ertesi sabah fabrikadaki gece Işinden dönen ağabeysinin kendisini tekmeliyerek ve saçlarmdan çekerek uyandrrdığını, sonra aşağıya çağırdığını; asağıda da bir hayli dövüp hırpaAmerika Büyük Elçisi G. Wodsworth (Yazısı 3 ııncü sahıfemızde) canavarile mülâkat Basri Ersoy Boluya giden arkadaşımıza hayatım anlatmaya dün de devam etti lran elçisi, bilâkis aramîzdaki dostluğun gittikçe kuvvetlendiğini «öylüyor Bazı yabanca gazetelerde, Türkiye ile İran arasında ihtilâflar ortaya çıktığma dair haberlerin neşri üzerine mülâkat talebinde bulunduğumuz tran büvük elçisi Ekselâns Mohammed Ali Homayouccah, Ankaraya hareketinden evvel, bir muharririmizi kabul etmij ve iki komşu memleketi birbirine bağlayan kardeşlik hislerini belirttikten sonra şöyle demiştir: < Baa ecnebi ga7etelerde çıkan garezkâr yazılara en iyi cevabı, resml Arkası Sa 3. Sü. 6 da Istanbuluıt mutena semtinin "Perde arkası Şişlinin hemen iki adım ilerisindeki insana dehşet ve tiksinti veren bir mahallede karşılaşılan manzaralar Bolu 28 (Hususî suıette giden arkadaşımız Ferdi Oner bildiriyor) «Kocaeli canavarı», şimdı, Isparta cezaevinden kaçtıktan teFİım olduğu gune kadar bu havalideki dağlarda 4 yıl gibi uzun bir zamanı nasıl geçirdiğmi anlatacaktı. Kendisıne bir sigara uzattım. Ellerini uğuşturdu; mahcub bir şekilde: « Kullanmam, efendim. Ağzıma, ömrünıde içki ve sigara koymadım. dedi. Ve bundan sonra hikâyesini anlatmağa devam ettı: • Isparta cezaevinden kaçtıktan sonra, hemen koyume gıtmedım. Zira orada yakaianacağım rruıhakkaktı. Bu yuzden bir müddet Akçakoca ve havalisindeki dağlarda gizllendım. Birkaç ay sonra bir gece köye gittırn. Tahmin ettiğım gibi, flrarımdan bir kaç gün sonra jandarmalar evimizi basmışlar. O gece evımde bir kaç saat kaldıktan sontekrar dağa döndum. Kalıb, kıyafet itıbarile ış arayan ırgadlara, aylak ABİDİN DAVER çobanlara benziyordum. Tanınmamak ~""" Arkast Sa, <, Sü. 6 da "p Arkası Sa, 3, Si. 4 te Yeni bütçe 1 milyar 250 ıtıilyon lira Yapılan hazırlıklar dün sona erdi Basri Ersoy Bolu Cezaevi kspısında Ankara 28 (Telefonla) 1949 bütçesi hazırlıkları bugün esas itibarile sona ermiştir. Bütçe yekunu bir milyar 2250 milyon lirayı bulmuştur. Gelir ve giderlerin denkleştirilmesi için muhtelif tedbirler almmıştır. Bu arada kazanc vergisine bazı zamların yapüması da Dış İşleri Bakanımız, Bevin'le düşünülmüştür. Bütçe, ay sonunda Meclise verilecek, Maliye Bakanı Şevuzun bir goruşme görüşme yaptı ket Adalan, usulden olduğu üzere baParis 28 (ajı.) Anadolu Ajansınm sına beyanatta bulunarak bütçenin ana özel muhabıri bildiriyor: Dış işleri Ba hatlannı izah edecektir. Bakan, radyokarumız Necmeddin Sadak dün Ingiliz da da bir konuşma yapacaktır. Dış işleri Bakanı Mr. Bevin'le görujGümruk resimlerinin indirilmesi dümüştür. Bu mülâkat bir saat kadar sür şünüldüğüne dair haberlerin aslı olmüîtur. 1 tnadığı anlafil lyor. Sadak Bevin miilâkatı Şiglideki evlerinde helâ bulunmayan mahalle sakinlerinin mü?tereken kullandıklan <a;ık hava helası» ^^^ " (Ya£!sı, i. uncüjak'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog