Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

TAHSİN ABDİ GÖKŞİNGÖL Tiearet ve ıktisadl münasebetler zamanımızda ente/nasyonal blr çekil almı* bulunmalctadır. Bundan dolayıdır kl bu TİCARET MEKTUPLARI beynelmilel formüllere ve herkes tarafından anlaşılabilecek şekil ve tarzda hanrlanmıstır. 75 Kuruştur. İNK1LÂP Kİ TA BEVt T İ G A RE T MEKTUPLARI 25 ıncı yı! Sayı: 8668 umhuri Telgral va mettuD t&tdî Curohorîyet, İstnabol Foste k u t o » trianbul No. 246 TelefaBİar. Umuml Şaatnl NunMnm: 24298. J a a laleri: 21299. Mttbaa: 24290 lslâmiyetiri'Cfeliştirdiği TASAVVÜF İslâm tasavvufunun tarîh boyunca geçirdıği en miıhım gelişmeler ve yetiştirdıgi en büyuk şahjiyetler. (250 kurıış) Omer JRtza Doğrui Salı 28 Eylul 1948 A H ME T H A L İ T Kita.bevi Demokrasiler Dün Rusyaya Nota Verdi Bevin, Genel Kurulda haykırdı: "Yeni harb mesuliyeti yalnız Rusyaya aid olacaktır,, Güvenlik Konseyi Berlin ışını ür gün görüşecek Notada Sovyet Rusyanın Moskova konuşmalarını nasıl çıkmaza sürüklediği açıklanarak Amerika, Ingiltere ve Fransanın ^Konseye müracaat için ' verdikleri karar bflcîıriKyaF Amerikanın n eş rettlg i Beyaz Kitab Kitab, Ruslann Moskova görüşmelerini nasıl akim bıraktıklannı isbat ediyor NeWYork 27 (R ) Almanva mesel*sıne dair Moskovada yaıpılan goruşme" lerin fçyüzünü sçıklayan bir beyaz kıtab,, Amerıka Dış İşleri Bakanliğı tarafından yaınlanmıştır. Kıtabda, Ruslarm, Berlin i'ini bir çrkmaza sokmak için eüermden gelen her şeyi yapmı; oldukları açıkça gorulmektedir. Ruslar, 14 lemmuzda verdikleri bir notada, Berlinm Sovyet işgal bolgesine dahil olduğunu ileri suTnuşken, Stalın, 2 ağu'tosta kendısıle goıuşen Batılı temsilcilere. buhranın vhalledııeceŞıni soylemiş, fakat bunu temın için Molotov'la yapılan konuşmalar, R ıs'arm «hırnTnet^ ile <ardı arkası gclmez toplantılar» haline getırılmiştır. başdelegesi Vichınsky ve Amerika Dış İşleri Bfckanı Marshall, Genel Kurulda nutuklarını sbylerlerken Beyaz Kıtapta bundan sonra MareParis 27 (a a.) (afp): Berlin durumu hakkmda üç batılı devletin ha f«l Sokolovskı'nin Moskovadan verildiği jnrladıklan nota bu gece İngıltere, Fransa ve Bırleşik Amerıka Dış İşleri Ba söylenilen tahmate riayet etmedığı bilkanları tarafından Sovyet Rusyaiın Paris büyuk elçisi Boçomolov'a verılmiştır. dirilmektedir. Metni 12 sahife kadar tutan bu nota 14 maddeden ıbarettır. Maddelerin Arkası Sa. 3, S'i 1 âe baflıca kısımları aşağıdadır: 1 Sovyet hükumetince Berllnln »blukasına dair alınan tedbirler üç devletin Berlindeki işgal kuvvetlerinin ikmal islerini tehlıkeye koymakta ve halkj u satırlann mnharriri, Büyük »çlık ve Iktisadl perişanJık tehdidi altında bırakmaktadır. Bevin'in Sovyet Ru karş u Güvenlik Konseyi Kont Bernadotte un hâürasını avakta ihtiram sukutile anıyor Bakanı, Ruslarla peyk deîegeleri harîç, bütün Kıırul ayakta heyecanla alkışladı Rusyaıtıtt kendisine karşı açıian soğuk harbdcn bahsetm^si saçmadır. Bu memleketin Türkiyeye karşı giriştiği smır harbine ne demeli? Yunanistana yaptıklarına ne demeti?,, Paris 27 CAP) Bugün So\>etler Bırîığjne karşı en şıddetli hücumlarmdan birır.i yapan Ernest Bevin. yen: bir dunya harbı sorumluluğunun yalnu Ruslara râd olacaşını beyan etmiştir. Devletinin dı? siyasetıne dair verdiği deırecin sonunda İngıltere Dı? İşleri Ba>anı, Bırleşmiş Mılletler Genel Kurulu Arkasx S. 3, Sü. 7 de Rus Orman davamız Bırleşmış Mılletler Paris toplantısında Türk heyeti Arkası Sa. 3, Su. t de Millet Meclisinm C ncı devresüıde. Istanbulu temsil etmek şerefine nail olduğu zaman, 1939 dan 1943 basına kadar, Istanbnl Hi koylerinde, mebns arkadaşlarile beraber halkın şikâyetlerini ve dileklcrini dinlerken Şile ve civarı Ue Belgrad ormanJarı etrafındaki kbylülerin daima derd >aıulıkları sey, kendilerine ormanlardan Amerika, bu suretle Avnıgerek kendi jakacakları, gerekse odun ve komur halinde satıp feçimlerini tepenın kalkınmaaını ve min edecekleri kadar katiyata müsasilâhianmasını bir arada ade edilmemesi idi. Odunculuk ve komürcfilukle geçinen Atina, 27 (a ı.) Atina ajansı bildl fşleri Bakanma minnettarız. Avrupanın «ağlamak istiyor Rumanyı» büyük elçisi Moisil hcr köyliiden ve her kbyden, dört yıl bu kesiminde devamh guvenliğı sağlariyon nmtemadiyen: Washington 27 (a a.) (Nafen) Katimerinl gazetesl bir yaasında şöy mak için komşumuzun Yunan hakları Aman bize daha fazla makta tehususundaki bu şehadeti müibet bir Resmî çevrelerde, Avrupanın kalkmma» le demektedir: tnin erîin. « Birleşmiş Milletler Genel Kuru yardımdır ve .Yunan gayretlerinin ba sile silâhlanmasını aynı zamanda baş*« Temennisini dinlemiştik. Her sene lunda Yunanistanm haklarını azimle şarı ile netıcelenmesi hususunda yeni rabibnek maksadile Ödünç Verma va notlar alıyor, bunlan Ziraat VekUliği Arkası Sa. 2, Su. 2 de •desteklediğinden dolayı TürJdye IJış' bir iyimserlik unsuru karmaktadır.» kanalile Orman Genel Müdürlüğrine Şehrimizde bulunan Tiearet Bakam ban mevzular uzerinde gazeteciîere açaulaştırıyorduk. Fakat köylülerin bu Cemil Said Barlas, dün Bölge Tiearet ğıdaki demeçte bulunmuîtur: yoldaki şikâyetleri ve dilekleri, hiç bir < Et işinin btrkaç eephesd vardır: zaman bitmedi 1943 ten sonra 1948 e iludürlüğünde meşguJ olmuş ve bu « A r k a s ı S a . 2, S ü . l d e kadar da bitmediğini Celâl Bayarm Şi rada bilhassa İstanbulun et i^i ve diğer ledeki son tetkikleri sırasında kendiDün gece elçinin evinden sine sriylenenlerden anhyornz. yapılan bu soğuk şaka Ue Demokrat ^arti Genel Başkanmın orman meselesini 10 yıldanberi cezrî gazeteleri yaÜamrı çıkarve rasjonel bir şekilde halledemediğimiz mak gayretine düşüldü hakkındaki sozleri, hakikatin ta kendisidir. Demokrat Parti Başkanı diyor ki: Ankara, 27 (Telrfonla) Rumanya « Altı ayda, bir senede halledılElçisi Moisil'in, akjam yemeğinde birar rnesi mumkun olabılen bir çok memfazlaea yediği «mantar» dan zehirlenelekct mes€İeleri olduğuna kaniız. tşte rek, saat 21 sulannda, (iddetli »ancılarbunların en canlı misallerinden biri çu orman mevzuudur. Evet, onnanları Arkan Sa. 3, Su. 6 da mız mülî servetimizdir. Onlan tahrib etmek bir cinayettir. Fakat bu servet, bir süs ve lüks metaı gibi muhafaza eJjlemez. Bundan bütün milletiıı faydalarıması lâzıır.dır. Şu halde hem millet n menfaatini gozeterek, hem de ormanlarımızı muhafaza ederek bir hal âa «Kocaeli canavan> nın, Bolu, 27 (Hususi surette çsresi bulmak kabil değıl midır? Elbu tip insanlara mahsus bir giden arkadasımız Rerdi Obette ki kabildir. cesaret ve cüretle, daha «Bu şuurlu ımllete. ormanlannı gözü ner bildiriyor.) Bu akdoğrusu se\ki tabıi'i ile ju Boluva varıncaya kagıbi kıskanan bu mıllete bu şekilde ha şam fakire karşı bır şırretlık rekst edıbr ve ormanlar hiç bir kım dar vapurda, trende, otogostersın, bizi öbur dunyascnir i=me yar2mıyacak zararlı bir hale buste onun için o>le çeyler \a yoDadışı iddıa olunan 30 Eckulursa elbette vazıyet bbyle olur. ' duydum, ona aid ojle vakışınin yanına ılâve etsin! «Parti olarak, hükumet olarak bu işleri kalar di.ıledım ki yakalanolur mu olur. Çünkü Basri mış, deliğe ükılraış olmasıgormekle. halka hizmet etmekle. onun hakkında anlatılan şeylere refahını sağlamakla mükellefiz. Bu ba na rağmen «Kocaeli canabakılırsa, bu adam, «pireyi sit derdlere çare bulaımyorsak, hüku varı. adı verilen Basri Ergözünden, deveyi dızinden sovdan, ne yalan soyliyemet olarak sandalyelerde oturmağa Basn Ersoy vurmakta, aym zamanda bi »=la hak'<ınvz vok+ur Iste Demokrat yım, ben de korkmağa başkendıme • Az sonra yumrukta lco^koca bir mandanın kaPaırı bu dusunce ıle ve âzımle sizın lamıstım. Kendi Cumhuriyet okuyucularına meraklı bir burga kemıklennl kırmakta imij. vekâletınizi yapmaktadır.» Dün yapılan donaama gününden iki gbriiniij: Halk denizaltılarımızdaıı biıine çıkıyor ve Barbarosun tütbesi önilnde dalgalanan sava? bayrağt Kvdaktan doîma bu malumatla. saat 19 ABİDİN DAV'ER roportaj hazrrlamak emelüe Bolu Ceza(Yazısı 3 üncü kendisile görüşeceğım. Ister mi Arkcsi Sa.J, ŞıWJ?l 'Arkas\ Sa. 3, S$. 4 te istanbulun et meselesi hakkmda yeni tedbirler Tiearet Bakanı, et ihtiyacı, buğday alımı ve Avrupa ile ticaretimize dair dün izahat verdi Yunanlılar Sadağın demecini övüyorlar Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu ihya ediliyor Mesele, Cripps Vaşingtonda iken ortaya atılacak "Ynnanistannı haklarım desteklediğindea dolayı Sadağa ninnettanz,, Rumen elçisi, mantar yiyerek zehirletıip ölmüş Hapisanede Kocaeli canavarile mülâkat İlk donaıtma güıtü dün coşkun tezahttratla kııtlandı Barbaros âbidesi önünde yapılan tören çok muhteşem oldu, halk öğleden sonra harb gemilerimizi gezdi Boluya giden arkadaşımıza, Basri Ersoy nasıl katil olduğuna ve nasıl dört sene dağlarda gezdiğini anlattı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog