Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

JULES VERNK CENUP YILDIZI Çeviren: Ferid Namık Hansoy İnsanlarm kolayca zengin olmak için elmas madenlerindeki çalışmalarım, bu uğurdaki ihtiraslarını teşrih eden ve bu arada meraklı bir takım hâdiseleri tasvir eden, Cenubî Afrika bölgesinin nebatl ve hayvani hayatı halîkında rr.alumat veren bir romandır. 150 kuruş. İNKİLÂP KİTABEVÎ 25 inci yıl Sayı: 866? umh islâmiyetm Geliştirdiği TAŞAVVUF Islâm tasav diği en m en büyi tarih boyunca geçirüşmeler ve yetiştirciği yetler. (250 kuruî) KURUCU5U: YUNUS NADİ ömjş^Rıza Doğrul Tetgraf ve mekruD sdresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu isUflbul No. 246 Telefoolar. Umuml Santral Num«r«ı: 24298. Yazj İşleri: 24239. Matba»; 24290 Pazartesi 27 Eylul 1948 A H M E T H A L İ T Kitabevi Güvenlik Konseyine Verildi İngiltere, Fransa ve Amerika Dıs Bakanları Pariste müşterek bir tebliğ nesrettiler Ruslar cevabî notalarında anlaşmaya yanaşmadılar Sunucular yumurtaya tutuldu DP. Başkanı: ((Bir parti reisinîn Devlet Başkanile teması vazifesidir)) dedi Demokratlann Manisada dün yaptıkları mitîngde Fuad Köprülü C. H. P. yi bir "Diktatörlük teşkilâtı,, dîye vasıflatıdırdı şehrimizde dün bir konuşma yaptı Dünkü toplanhda Cclâi Bayar Demokratlara hitab ederk Sovyetlerin Demir Perde gerisinde bîr Birleşmiş Doğu Avrupa Memleketleri Birliğî» kuracakları tahmin ediliyor Yeni Amerikan Büyük Elçisi dünjeldi Büyük Elçi Ankarada hararetle karşılandı Mr. Wadsworth, Türkiyeye gelmekten duyduğu büyük memnuniyeti belirtti Donanma giinti ve donanmamızın takviyesi Demokrat Parti II Idare Kurulu ta Başkandan her röriü istizshta bulunaiafmdaj\ tertib edilen toplantı dün «aat ü«ceklerwt biH.rmişisr. 14.30 dâ %Taksimd« Kristal GazinosunHk olarak söz alan Veysel Güven ada yapümıstır. Genel Baskan Celâl Ba dında bir Demokrat Partiii kürsüye geyarla bir kısım mllletvekillerinin ve lerek Genel Başkandan gunlan sartnufSehtimiz Parti tegkilâtı delegelerinin tur: hanr bulunduklan toplantıyı H Başka« İktidar partisi bugünkü rihniyetle nı Abdurrahman Münib Berkan açmış, hareket ettikçe memleket derdlerine gelenlere teşekkür ettikten sonra Parti çare bulunamıyacaktır. O halde Defaaliyetlerl hakkında delegelerin Genel Arkast Sa. 4, Sü. 6 da ugün, büyük lürk denizcisi Barbarosun kazandığı Preve^^^ ze zaferinin 410 uncu yüdöniimuude, memleketimizde, ilk defa olarak bir donanma günü kutlanıyor. Donanma günü donanma bayramı demektir. Hemen hemen bütiin denizci milletlerde kabul edilmis. olan donanma günü veya donanma haftası, her nedense, bizde ihmal edilmigtL Gerçi Deniıcilik Bayramı diye her yıl 1 temmuzda kutladığımız bir gün varsa da, bu, kabotaj hakkmın Türk bayragına geçtiği, yani deniz ticareti istiklâlimirin başladığı günün yddönümüdür. Bir ticaret filosu bayramıdır; donanmamızın günü CJî Partisi. İstanbul tpîkilâtı, dün sa J ve deniz harb kuvvetlerimizin bayramı bah saat 10 da İl binasmda yaptığı bir | değUdir. Donanma günü veya haftası, esasen toplantıda ekim ayınm 17 sinde yapıîadenizci devletler olan Amerika ve Incak olan ara seçimler için milletvekili güterede, pek candan ve çok canlı te adayını tesbit etmiştir. Partinin il, ilçe. zahürlere vesile olur. Bu törenler, mil bueak ve ocak başkanlarile idare heyetletle donanmanın tanısıp kucaklaşması, leri ve Şehir Meclisi üyelerinden mütescvijip kaynaşması demektir. Bazı şekkil 204 kişi toplantıya jştirak etmişmemleketlerin halkı ise rnhan denizci tir. Toplantıya gelmiyenkrin adedi 36 değildir; fakat bu devletler, az çok bü kişidir. yük bir deniz knvvetine sahib olmak Parti binası içerisinde tüzük muciblnnıecburiyetindedirler. Demokrasi reü ce, seçim propagandası yapmak yasak minde milletin hazinesinden büyük pa oldugundan. C. H. P. İşçi Bürosıj Şefi ralar sarfile bir donanma vücude ge Rebiî Barkm. Partinin dı? kapısında, evtirmek icin, millete deniz kovvetini velce hazırlatmış olduğu beyannameleri göstermek, sevdirmek, denizde kuvvetli sendikalara mensub üyeler tarafmdaT) olmanın lüzum ve manâsmı anlatmak dağıthrmıştrr. lâzundır. Bu da, donanma günü ve hafYoklama heyetine namred olarak arzetası Ue sağlanır ve millet, donanma ijin dilenler arasmda İl Başkanı Sadi Bekter, iedakarkk yapmayı kabul eder. Biz, denizciliği ve donanmayı seven Divan üyesi Atıf Ödül. Umumt Meclis Arkast Sa. 3, Sü 6 da bir milletiz. Halkımız, donanma>a niçin fazla para harcandığını değil; niçin daha fazla fedakârhk edilerek daha büyük bir deniz kuvvetine sahib olmadığımızı sorar. Türk deniz ordusunun daha kuvvetli olması ijin, 40 yüdır yazılar yazan Mr nıuharrir sıfaüle aldığım sayısı* mektubların verdiği manevî kuvvet ve salâhiyetle iddia edebilirim ki haUamızm ruhunda, donanma aşkı, sönmez bb meşale gibi, yanmaktadır ve halkımız, deniz kuvvetinin büyük ehemmiyetini, her zaman iktidar mevkiindeki hükumctlerden daha iyi takdir etmiştir. Bu bakundan bizde donanma günü veya haftası, halkı deniz kuvvetleri için heyecanlandınp fedakârlığa teşyik etmekten ziyade, iktidar mevkiini yeni hamlelere sevketmek içiu lüzumln ve faydalıdır. Bu satulann naçiz muharriri, donanma günü veya haftası tertibi, daha kuvvetli. daha modern bir deniz kuv veti vücude getirilmesi yolunda yapü• j ı bazan acı neşriyatın, son lamanlarda, semere verdiğini görmekle bahtiyardır. Türk donanmasmm ihtiyacunızı karşıhyacak surette takviyesi yolunda atılan ve »tılmak üzere olan adunlardan bütün Türk milletinin »on derece memnun ve bahtiyar olduğuna şiipbe yoktur. Çünkü bu millet don?nmasızlık yüzünden, şu son 40 yıl Ara seçimler için C. H. P. adayları Moskovada aylardanbcri devatn eden görüşnıelerden bir netice alamayaa Fransiz, Amerikan ve İngiliz delegeleri bir aradB Izmir, 26 (Telefonla) Bugün MilAnkara. 26 (a.a.) Birle^ik Amelet Partisinin İzmir Asan?ör semt oPsris 26 ıR.) Berlin mes^lesi hak İşleri Bakanları Berlin davasını Gücağı açılacaktır. Kenan Oner, emekli kmda BaU devletierile So\Tet Rusya venlik konseyine arzetmeğe kar«r ver rijca Devletlerinin yeni Ankara Büyük Elçisi Mr. WadSWorth, bugün saat 15 general Rasim Akpoğu ve Harun H arasında aylardanberi devam etmekte mi? olduklarını bildirmişlerdir. men »çılma törenini yapmak üzere git olan gorüîmelere bu geoe son veriimişRusyanuı cevabını tetkiV etmek üzere da BağdaddaH Ameriian Elçiliği Ha Arkast Sa. 3. Sü 3 te tir. İngil'ere, Fransa ve Amerika Dı= Arkast Sa. 3, Sü. t rfe \*a Ataçeliğin* bağh askerî özel bir u» çsila, Anîesrej'* gelmtştir., . . ... Devlet Hava Yolları meydanına inen Amerikan Büyük Elçisi, HükumetimİB adına Dı» İşVri Bakanbğı Protokol Umum Müdür Muavinl Behçet Ozdoğancı, Dı? İsleri Bakanımız adına Dış İşleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünden Haluk Kura, Amerikan Maslahatgüzan Mr. Perkins, Amerikan Yardımı Kara kumı Başkam General Arkast Sa. 3, Sü. 2 de • Izmirde Kenan öner ve arkadaşlan hazirladıkları nutuklan söyliyemediler "Kocaeli canavarı,, Basri hükumefe teslim oldu İstaıtbttlda yapılan yoklamada C. H. İl Başkanı Sadi Bekter seçildi Basri Ersoy, ifadesinde yalnız babasmm katilini öldürdüğünü bildirdi ve diğer suçları inkâr etti Bir geııç Kocaeli canavarı» nasıl teslim oldu? P. ağabeysini öldür dii Katilin elbise ve para istemesi cinayete sebeb oldu Dün sabah, saat 9,30 da Edirnekapıda kanh bir aile faciası olmuş ve 20 yaşmda bir genc, ağabeysini bıçaklıyarak 51dürmüçtür. Yaptığımız tehkikata gör« hâdise şu şekilde cereyan etmiştir: Edirnekapıda. Kariye mahallesinin Üçbey sokağmda 23 numaralı evde oturan ve Ayvansarayda bir fabrikada dokuma ustalığı yapan Hakkı Tunçel admda 27 yaşmda bir genc, dün sabah evinde oturırrken, 20 yaşmdaki kardeşi Fehmi Tunçel yanma gefmiş, gezmeğe gideceğini söylemiş ve ağabeysinin elbiselerinl istemiştir. Hakkı, sabıkalı olup. boçta gezen ve kendisinden her gün para ve öteberi istiyen Fehminin bu isteğini yerine getirmemiş v« yeni elbisesini kendisins veremiyeceğini söylemiştir. Bu yüzden aralartnda çıkan münakaşa birdenbire büyümüş ve elini cebin« atan Fehmi, çıkardığı büyücek bir bıçakla ağabeysini muhtelif yerlerinden «ğır »urette yaralamıçtır. Yaralt, Cerrafapafa hastanesin* kaldınlırken yolda ölrrrü? ve 5x sğabeyslnin katüi Fehmi yakal«narsk hakkırrd» kanunî takibata geçilmlçtir. Türkiyeniıt yeraltı suları etiid ediliyor Bayındbrlık Bakanı Konyadâ yapılacak işlerin bir kısmıni anlath Sadi Bekter Eminönü ile Unkapanı arasmda yeni yol İngiliz firmasmın proje ve plânlarmm esaslı surette tetkikine başlanıyor Bolu, 26 (Husust muhabirimizden telefonla) Bir buçuk aydanberi Kocaeli ve havalisini haraca kesen ve birbiri peşine işlediği cinayetler ve yaptığı Konyn. 26 /a.a.) (Özel muhabirisoygunculuklarla Adapazarı, Geyve, mizden) İlimizde tetkiklerde buluHendek ve Düzce civarı halkına kornan Bayındırlık Bakanı NLhad Erimkulu günler yaşatan ve bu müddet den, bu tetkiklerden şimdiye kadar zarfında da emniyet kuvvetlerini pealdığı netieeler hakkmda bir demec şinde koşturan ve «Kocaeli canavan> vermesini rica ettim. Bakan, bana adile anılan Basri Ersoy, bugün saat 12.30 da Düzceye bağh Kışla bucsğile şvmları söyledi: Cuma köyü arasındaki Çamhk mev« Her şeyden evvel Konya ila kiinde Jandarma Genel Komutanı KorAnkara arasmdaki 260 kilometre tnegeneral Şükrü Kanadlı ile Bolu Valisi safeyi azami dört saatte geçilir ha» Kemal Hadimliye teslim olmustur. Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Alınan tertibat Aldığım malumata göre, bayta Korgeenral Şükrü Kanadlı olmak üzere Izmit Valisi Fazlı Güleç ve Bolu Valisi Dil İnkılâbının 16 ncı yıldönümü do« Kemal Hadimli «on günlerde bu azılı layisile dün şehrimizdeki Halkevlerinda şakinin bir an evvel ele geçirilmesi itörenler yapılmış ve konferanslar verilDiin teslim olan Basri Ersoy çin Basri Ersoyun gizlendiği Düzca ve miştir. Bu raünasebetle, Eminönü HalHendek arasında tertibat alan emniyet bıtanın sıkı takiblerinden koruyup kur kevinde yapılan törene saat 20,30 da kuvvetlerine bizzat nezaret etmekte 1 tardığı tesbit olunmuştu. Nihayet son ba?lanmış ve DilEdebiyat şubesi başdiler. «Kocaeli Canavannm» bazan bu birkaç gün içinde haydudun izi keşfe kanı Şevket Evliyagil, toplanüyı kısa havalideki dağlarda ve bu arada ken dilmiş, Basri Ersoy gittikçe daralan ta bir hitabe ile açtıktan sonra, Besim A» disin* yataklık edenlerin himay» ve rassud ve takib çemberlnin içine düs talay, öğr«tmen Tahir Nejad Gencan, yardımlarile kendisini uzun müddet Ka Arkası Sa. 3, Sü. 1de Arkası Sa. 4. Sü. 3 d* Dil bayramı kullandı Ç Donanma günü bugün kutlamyor #• j . IIJ ~* Sadi Irmağın, Salamon Adatlo'ya ekalliyetlere dair cevabı D. Parti Kuledibi ocak kongresinde, tstanbul milletvekili Salamon Adatto Musevi vatandaşların baklarının D. Pari kurulduktan sonra daha iyi korunduğunu söylemiş ve Musevi vatandaştara taalluk eden mevrular iizerinde bir konuşma yapmıştır. C.H.P. İstanbu bölgesi müfettişi Dr. Sadi Irmak, bu mev7.uda kendisile görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir: < Milletvekili arkadaşımın tspanyada zulüm görmüî olan Museviler hakkında a?.iz Türk milletinin gösterdiği .«emahati övrnesi ne kadar yerinde ue. Halk Partisinin bir zamanlar, ekalliyetlere karşı farkİJ muamele yapmış olduğunu iddia etrnesi de o kadar isabetsizLimanımıza dun jelen douanmamu DolmBbabse acıUarmda ^ (Ya^tst 3 uncii sahıjernızcz} i ABİDİN DAVEB Sa, 3, Si,i t« • Eminönü ile Unkapanı arasındaki sahilde yapılması teklif edilen estakad yolun bir parçasını gösterir resim (Jazısı 3 üncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog