Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Eilul 1948 .CUMHUKIYKT*. U STu Mygiı ( Bugünkü Program j En parlak... . ..güneşcUr En keskin. . Gıllette bıçağıdır DOKTORLARIN USTAOI kim yotanlovabıtir 7 " YAĞ» tle beslenrnıyen vucut su V9TİV miyen nebat gıbı solo' Fekat mahlyet) bozuk yağlann da mıda bozduğu aft* kflrdır YAĞLARIMIZ1 torciK etmftklo her c hettan korursunut. 8 29 Aç h ; ve program 8,3n Haber'er 8 45 Çe; d mjz k fPl ) 10 30 Tukule ve o/un havaları (Pl t 11 00 TeTis 1 11 ZS Muzık rpı ) 11 45 Yurddan se^e 12 CJ Karışık şarkılar 13 00 Haber'er lo 15 Salon ckestra n d a n çes dlı tıa^ça a^ (P1 ) 13 30 O»le Gazstesı 13 45 Solcn cr^atrasırdan çsjidlı pa^çaldr (Pl I 14 r 0 rwapamş 17 58 < V r 'ı« \e preraTı 13 "0 Muzık (Pl ) 1= J5 Ga;»ı =s*îe~ (Pl ) 1" 00 Haberler 19 '5 G=cnı;te bugun 19 20 î"ce saz 20 15 Pazar Gazete^ı 20 Î0 Ka..ş V şarkı ar beste \e turkıler 2100 Komşna 21 15 Radvo So'on ors.e f s ı (1 Lu gım, Mısır bales' 2 Kre 'er Guze! Rosrıarm 3 Pırecv Ç gan askı 4 Golw>n 11 cambazı 5 E cce \ ıturr, 6 Thotras Palore' 7 Dvoa' T' oma» Vojet1 1 22 00 Ko" j=ı>a Z2 20 Vuz k (Pl ı 22 5 Habarfer 23 00 Pre^aTi ve k?na"ş U. S. ROYAL MASTER Harpten evvel Royal Master kullan* makta olan binlerce otomobil sahibi,' bu dejerli lastigfe yakında tekrar! kavuşacaklardır. Eskisine nazarat» kalınlığı arttınlmış olan taban kat'ıyeo kaymaz ve aşınmaya karşı azamî bir mukavemet ' ve eşsız bir emnıyet temın eder. Bir lastiğin hakiki degeri, otomobil kullanırken karşılışılan tehlıkeli vaziyetlerde derhal stop edebilmek kabüiyeti ıle ölçülür. U. S. ROYAL1 MASTER'm sagfladı^ı bu yüksek kabilıyetten sız de istıfade edıniz. Royal Master lâstikleri neden diğerlerinden doha emni1 etlidir ? MüiİeUta laiiik! İÜİMAC 5 6 Kayıb Havdapajs Liseslnden almıj olduSum 1/7/ 948 guı ve 5491 savılı llse bıtirme dıploznası i!e îıajdarpaşa Numune hastarıesınden almıs oldugum heyeti sıhhiye raporunu kaybettun. Yerıısıni cıkartacağımdan eskislnin hükmü yoktur. Bedl Receb Bıleı 1! I 1 I Iı* l 1 1 I »1 1 1 18 m 1 1 «1 i 1 m 8 1 1 m \ \ Gillette Gün 10 bıçak 170 kuruş 5 bıçak 85 kuruş aydın Gillette ile başlar „ Gümrük Memurları Yardunlaş ma Cemiyeti Başkanlığından: Cemıyetımızin büyuk eşya pıyangosnnun çekılışı 4 ekıra 948 tarıhıne rastlıyan pazartesı gunu Ankarada Mıllî Pıyango îdaresının donen kurelerıle yapılacak ve çekılış gunu hıç bır sebeble uzatılmıyacaktır. Henuz bılet almamış olanlann muddet bıtmek uzere olduğundan acele etmelerı tavsıye olunur. Bay Bıletlerımız: Emınonünde Bayan Nımet Abla ıle Kadıkby iskelesınde Uzun Omerde satılmaktadır Zengm pıyangomuzdan ıstıfade fırsatıru kaçırmayınız. (14703) MAVİ Dr. Zekâi Muammer T V NÇ MA N Bakterı>o!oji Lâboratuan Kan ve idrar musyenesıle gebellgın erken te5hi5i Wassermann t e arrulü, kaD erup'arı, tıfo, sıtms, baJgam; ıdrar; feajturat muayenelen kanda ure, şeker vesaır bıyolocence B ]ik tahhller, ultra ve flurrescencerspılır. I mıkroskopi ve taze aşı'ar yapılır. ratuan I Uıvanyolu thsao Samı Lâboratuan No 113, Tel: 20381 Kadıkoy Asli>e 2 nci Hukuk Yar 946/212 gıçhğından: Galata Karakoypalas kat 3 No 13 te avuka' Hılmı \ulsel tarafmdan Kadıkov Badenalt sokak >ıo 1 Hurnjct apartımarar.da muhen dıs Ibrahım A^at alevhır.e sçılan alacak da vasının bakılmakta olan jargılaınası sırazm da Davalının gı>abında yapılan ınceleme so nunda Sabıt olrrıyan davanın reddine karar ve rılmış ve ısbu kararı da\acı H lmi Yukse temyız etmıs bulundugundan keyfn et teblıg yerıne gecmek uzere ılar olunur DİĞER MEŞHUR"U.S." m m L m Soldan saga 1 Eskı dervışlerin ellerınde gezdırdıkleri (çoğul). 2 Baygırjıktan kurtjlup kendıne gelme. blr edat. 3 Arabacının elindekl 4 Yeni istüdâl kazanmıs bir devletin merkezi. blr çesid pad.şah. 5 Odevi Icra boysuz 6 Çevrıhnce Ingılazlerin Ma^ş denzine venilkteri ad rce>dana çıkar, sılahm içınde uyuduğu. 7 Herhangi b j çey Için muayyen yapılma zamanı. bır Bifat takısı 8 Bacaklarmı uzatıp yatam geçındıren, beyaı hJlâl (ıkl keume). 9 Çok mayhoşun yarısı bır kadın adı. Yuktmdan a;a$tya. 1 Boğazda bir lskele 2 Seslenme edaüarından vaktıle batı Anadolu dağlarında £"ze*'erdi nota. 3 Gıvınışınde bır ilerleme vukua gelmek 4 Tersi bır memleketin sakinlerıdır, tcensupluğu olan. 5 Muhammed peygatrberın bir vasfı. bır keskınin yarısl 6 Çevrılince Eg« bolgesırde bır kasaba o'ur Anadoîuda evın alt katında blzde ise tepeırızdedır 7 Gozumuz onsuz gomez bir ela* 3 Sokakta kalımsm aacığı Eehpada can v eren 9 Hatay iUm zde bır kasaba. bulmacanın halledılmış 2 S 4 5 6 1 8 Derapaj yapmayan taban, yclun kayan kısmrna yapışarak vesaıtı daha çabuk durdurur. Royal Master lastıklerile her vvaı daha emnıyetI» alınmış, her duruş daha emnıyetle yapılmış ^ MAMUUTI Kamyon UslıUen u s «kutnuialorlerı Izole tel v Muhle11 «almaslra IÜM YOLUYLA HIZMET kablolaı Dr, YAKUP ÇELEBI İSTANBUL RİO DE JANEİRO FROTA BANDEIRANTE'nın 4 motorlu uçaklarlle azamî konforla 28 saatlık uçuş İstanbui'dan hareket • her Cumartes! saat 9 3O da Sultanahmed Yargıçhgından 2 nci Sulh Hukuk 948/17 Ha\ darpaşa întaniye Hastanesi Baştabibi, Verem ve Dahıliye Mutehassısı Bejoğlj tshkiâl Cad No 133 (ParrraVkapı tramvay durağında) Saat 47 Telefon. 42355 UNITED STATES RUBBER EXPORT CO., Ltd. (»ckeftller Ccnttr New York 20 U S A. In Conoda Deının on Rubber Co , Ltd Turkiye Umum Acentesı K O Ç TİCARET T.A.Ş (Ankara İstanbul • Eskı$ehır) Muracaat yen LÂSTIK MAMULÂT ŞUBESI İstanbul, Galata, Fermenecıler 90 TİAİVİSİİ EİGİEİŞİBİAİVİUİL V|U|S|HE|THt|Z|E TMHİFİÎİJİEİNİI Ü|S|THi|K|t|L|»|G RİEKİAİİLİEİYİ «tlD|ElSlTlE|K|(g|A CİA|N|1|«|XJELR|K Operatör Or. SEDAT ERIHAN Gureba Hast Cerrahi Polik. Cağaloğlu Haikevi karşıa No. 50/1 Gurao Ap • Hergun 15 3019 a Teleiom 22281 PSBİ D O K T O Nurettin Mehmet Başak Böbrek, Mesane, Prostat, îdrar Yollan ve Tenasül Hastalıklan Mütehasstsı Adres: Beyoğlu Istiklâl Caddesl Suriye Çarşuı No. 348/1 M HergÜB 1220. Tel: 42160 H İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığmdan: Esas 9471891 ' Ankara Tarım BakarJıJı Zat tslerl kaleminde Tahamet Oğuz tarafmdan Kumkapı Kadırga Şehsuvar sokak 1 No da lken çjrclı yeri bilinmiyen kocası Ahmed Cevdet Aksoy ateyhine sçtığı rx^anma davasının duruşması sonunda tarafların boşanmalarına dair verılen kararın ilân sureüle teblığıııe mecbunjet hasıl olduğundan hukum fıkrasınm bir euretinin mahkeme dlvanhanesme as'Tdıgı ve llândan on be; gun içınde kanun yoluna muracaat etmeiğı takdırde hukmün keslnleşeceği ilân ohmur. Kaüce Taıa ve Huseyin Bulend Otugsn ve olu Sjlevman Selver Kajvumu Avukat Ce'al Kocae Maı KuvunCjijanın jayıan ve rruj*ereken mu'asarıf mıTu^ıduk'aı Emınonu Malumat ' Hobja" maho'lesı Hasek hamam, Yenıcarru sokagında Ibrahımaga ve Man^ıudaga vakfın Galatasaray Yenıçarsı No. 2 0 dan eskı 21 23 23 30 32 34 C S 38 40 yepj Dızel elektrik motorunde çalıştirılmak üzere ehlıyetlı bır makınıst almaTelefon • 40522 41219 2 4 S 8 40 ılâ 48 4 kapı runaralı 391 ada caktır Ucret, ehlıyetıne gore tesbıt edılecektır Talıblerın 810948 tarıhıne kaı> 14 parselde ve bunlardan beh« 20 metre kare «ahasında olan 6S nurra.su dukkanlarm daı Kadınhanı Beledıje Encumenrne evrak ve teklıflerıle bırlıkte muracaatlen (14377) (18000) ner, vani on sek z bm lıra ve 4 nu ilân olunur. marafı dukkan.n (20000) lıra 4â 4S 2 numaralı dukkamn >andakı kı.çuk bolur.tü kısım dahıl (40000) lıra 4S numara'ı dukkânın (32000) lıra 42 46 numaralı d j k ^ n ı n (45000) I ra V2 40 nunaralı djkkânın 12000) lıra ki ceman (1850CO"t 1 ra olup bu gay^ımenkul'erm bmanm kalorıfer kazanı kapalı teker teker kıyrıet'er nm heyeti mecmuasırı 1 Aksaraydakı C H Partısme a d ;eçt gı takd rde ga\T nepku^er mL.çtemıan zarfla eks'ltmeye konarak japtınlacaktır .atı'acak bulmacıgı takdırde her bın a^rı 2 Kesıf bedelı 5 720 ve ılk te nrnatı 430 lıradır avrı kendı bedePerı uzeıırder satılmalarına karar verlerek scık art* rnaya konutnuştur 3 Keşıf ve şartname C H P. Vılaj et merkezınden almacaktır B rmc açık artırma 20 ekrn 94S çarşam4 Eksıltme 6 ekım 1948 çarşamba gunu saat 16 da Partı Vılâyet (14711) Da gunu saat 10 dan 15 ya kadar ıc^a olunamerkezınde yapılacaktır. caktır Yukarıda >azılı oldusu uze^e b j gaynrrenkul'erın yuzde vetmı; beşını bulduğu takd rde o g^rde ıhale» kat ıyesı yapılacaktır Bulmsdıgı takd rde en eok aıttıramn taahhudu bakı kalrnak uzere arttırma on gun muddetle uza*ılaraK 30 ekur 948 taıhm» musod t cumar+es gunj saa* 10 dan 12 ye ; fcadar yapı'acak ve o gun ve saatte en çok srttırana ıha'e edılecekt r Ga>r Tienkalun evsafı Fiyatiar. Gidiş ', T. L 2384.22 Gidıp • Gelme : T. L, 4291.59 Elektrik makinisti almacak DOKTOR OPERATOB NİGÂR ATABERK Doğum ve Kadın Hastalıklan Mbtehassısı Cağaloğlu, Halkevı karşısında Guran Ap 50. kat 2. Hastalarını her saat kabul eder. Tel: 22281 Kadınhanı Belediye Başkanlığından: PANAfR DO BRAStL C. H. P, İstanbul İl İdare Kurulu Başkanlığından: UYUZ ve DERİ HASTALIKLARINI Iibu gayr menkul 206 mete kare =rsa uzerıne ınşa edılmıs ka den 9 dukkandan ıbaret ve ıkı katlı ve elvevm 7 k ı r a ; m n şgalındedır Bma saglara karg'r ve or cephes yortnia taşlı ve ustu toruz kerrerlı olup çatı altmf dadır Dukkanların u;t ka ları ve bır kısm ı n n rrahzen katları da yapılmıj olan tadıl netıcesınde eHevm tıcarethane olarak kullanılmaktadır Bu gav~ımenkuller Mısırçarşısı Sul+aıhamamı kapısının karşısında \e bugun Sen^apka Senteks ve 'Mahir Ede ıle dıger rjcarethanelerm ışgal evledıg on tarafı Yenıc<ı"iıden SultanhamaTiına gıden yol ve bir vanı Yenipostaneye gıden cadde ve obur T yanı EeKi çıkraazı olmak uzere uç ta afı cadde ve sokakür Ipotek sahıblen alacak1!lar d ger alakadarlarla ışbu gayrımenkulleı uzerındek' haklarını husuaile faız ve rrasrafa daır olan ıdd a'arını evakı muspıtelenle on be? gun ıcınde bıldırmele'ı lazımdır Aksı halde hakları tapu sıcıJerıle sabıt olmadıkça satış bederanpaylaşmasından hariç kalacaklardır Muterakım vergıler hıssedarlara ve tellâlıye ve yırmi senelık vakıf tavız bedelı ve ıhale pulu tapu masraiları mujterıye aıddır. Arttırma }artname«I ljbu ilân tarihlnden ibbaren herkesin gorebılmesı içm BasjEâüb odasında açık bulundurulacaktır Tal b olanIarın kıyrnetı muhammenelerıni yuzde yedi buçuğu nı^beıinae pey akçesıni hâmılen o gun ve o saatte Istanbal Defterdarhğı karjlsında Tomruk b'nasında daıreı mahsusasmda Sultanahmed 2 rcı Sulh HukuK Mahkemesı Başkâtıbl ğıne 94817 savı ile muracaatlerı ilân olonur ZAMAN ve İŞÇİÜKTEN TASARRUF İLE ASGARÎ MALİYET HAVADAN NAKÜYATLA KABİLDİR Sıze yer kaybettırmeden en nakil maliyetıni kolay, en emniyeth şekılde taş»yan vasıtadır. Bu şekil naklıyat ile âlâkadar iseniz dünyanın en buytık kopistıfade rülu vınç ımalâtcısi olan fabnkamızın bayn emrınıze amadedır. DERMOLİV G E Ç 1 R İR KAYIB Izmır nj*us da re* nden a t r ı ş o'djğum rrus cuzdanıını ı^avbettra Yenıs»m alacag ı dan eskısın n hukmu joktur Abdurahrran Nacı cğla Fevyaz Nae Aygen Kurtl Karako Hıdırog'j han No 2 I Operator Ûrolog kolay ve ucuz leri temin eder. Elektrik P. &. H.'ın gezgin köprülü vinçkuvvetinden FAZIL ÇİL İLACI Yüzdcki çlllerl, slvilcel«rl, Bayanların docum lekelcrini lz»le eder; (İMVAOCR FAZIL MÜSTAHZARATI Dr. FEYZÎ TANER Şisli Çocuk Hastanesi Bobrek Mesane, Prostat Hastalıklan Mutehassısı. Beyoğlu Istıklâ], Caddesı Ağa Canı vanı RtTMELI Hanı No 15 m Saat 15 19 Tel 42380 m Halı dovulerek tennızlenır harab olurdu Dünyanın en üstun ederek, yüklemeyi, en sen, en EDİRNE H Elsktnk O O V E R de SATILIK HANE Ejub Otakçılar Nısanca caddp=ı No Î2 veru vapılmak'a o^an mersucat fabrıka='" pek T.a'vin bir n e=afede 3 oaa 1 kat uzprındü bahcesl kuyu u olan bır bab hane aceîe ?atıhktır Talıblerın Evub Nısanca caddesi 26 No İl telefoncu Eşref Sıfleve muracaat S A T I L I K Supuıgesi Halı ve eşyanızı yalraz H O O V EK bn.unan Sıhırlı sopasıle yıpratmadan P&H ELECTRIC HOISTS Mam Otiıces and Plan's Mılvvaukee 14 Wıs U S A BOZKURTEMLÂK Tanmmış ve Tutulmuş Blr Muessesedır Tâkltlr »t=tülh.V HtmltCâdd 23/2 Ttt 8363! D ö V E R ... SÜPÜRÜR... T E M t Z L E R ... Muhakkak telefon edin Evinizde gosterelun 298 Lıra peşın, 330 TL On ayda taksitle P & H TOrkiye Umumî Bayil : T. A. Ş. İSTANBUL Anfcınt Şutml TÜRKİYE MATAŞ HOOVER T. A. Ş. 44996 MOTOSİKLET Beş beygırlık (48ı Modeb, az kullanılnu* Adres: Sultanahmed Tıcarethane «okak No. ^••i Mustafa GürÛ2. TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti Taksım Bahçesı karşısı Telefon . 8224032249 Sohtb ve Bosm.uha.mTi NA1)IK NADI Bu nüshada yort ijlenni tıılen \ocre eden CEVAD. FEHMİ S E R V I S I TİGARET Galata, Tahlr Han Tel:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog