Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r ÇİMENTO İLÂNI KARTAL ÇİMENTO FABRİKASI Stok duruma göre YENİ VERİLECEK SİPARİŞLERÎ Mücblr sebebler müstesna 26 Eylul 1948 CUMHUK1*ET 1 Ç K 1S 1Z S A Z CAĞALOĞLU HEB P A Z A R KÜME FASIL ÇIFTESARAYLAR sanatkârlarından ZEKİ KIŞ MEVS^İ YAKLAŞIYOR.... BAHÇESİNDE Elbiselik... Pardesülük... ve Paltoluk... Kumaslarınızı almadan, bir kere Sultanhamam No. 31 de SAAT 14 TEN 20 YE KADAR OLAĞAVtİSTÜ PROGRAM SAZ HEYETİLE birükte dört Ses Sanatkârı bir arada SES TİYATROSU ALPAN ve arkadaşlan tarafından SKEÇ PAZARKAYA Kumaş mağazasına uğrayınız. Son gelen hususî kumaş kuponlarımızla İngıliZ, Avrupa ve yerli kumaşların cn lyilerıni, her keseye ve her zevke uygun zengin çeşidlerım bulacaksınız. TOPTAN ve PERAKENDE SAT1Ş, Tel: 20O46 NECATİ TOKYAY S A F İ YE TO K A Y F A S I L V ŞA K Şehnaz Göçekçe Bir Hafta Zarfında teslim Edebilecektir. Müşterilerımize saygılarımızla bıldiririz. ANAOCLU ÇİMENTGLARI T. A. Ş. Perihan Altındağ Sozen Açık Eksiltme Ilâtıı Kartal Malmüdürliiğünden: 1 Kartal hükumet konağı onarımı açık keşıf bedeli 3500 lıradır Eksiltme 11/10/948 pazartesi günü saat 15 de Kartal Malmüdurluğunde toplanacak komisyon tarafmdan yapılacaktır. 9 B u işe aid evrak şunlardır: Mukavele, eksıltme, bayındırlık ıslerı genel hususî ve fenni şartnameleri, proje ke;ıf hulâsası ile buna mutefern dığer ev^ak Kartal Malmüdurlüğünde gorulecektır. 3 Eksiltmeye iştirak etmek için talıblerin 262 lıra 50 kuruşluk muvakkat tenvnat yatırdığına daır makbuz ibraz etmesı ve 948 yılında tıcaret odasında kaydı bulunduğuna daır belgeyi hâmil olması, eksiltme gununden «tatıl günleri hariç üç gun evvel vılâyet makamma müracaat ederek ; ehl yet v»sıkası alması ve yukanda 2 .ci maddede yazılan evrakı gorup ek«>ltme şartnamesınde yazılı kayda gore kabul ettığıne daır imzalaması f l 4 5 4 6 ) gârttır. ' B U G Ü N G Ü N D Ü Z : | Safıye Ayla Mustafa Çağlar D I K K A T : Program tarn altı saat devara eder. • • • Hamivet Yuceses Kız. Erkek, Yatıh, Yatısız, Orta, Liser Özel İSTİKLÂL Resmi liselere muadılliği tasdıklidir. Kayıdlara LİSESİ devam olunmaktadır. Şehzadebaşı Tel: 22334. 1 Altınözü ilçeçinde 5 aded memur evinin inşası kapalı zarf usulile j eksütmeje konulmus.tur. 1 2 Ihalesi 12/10/948 salı günü saat 15 te il daimî komisyonunda ya« pılacaktır. 3 Keşif bedeli «33457» lira «60» kurustur. 4 Geçicı temınat 2510 liradır. 5 İsteyenler, bu evlerın kesıf, sartname ve plânını il daimî komisyonunda, Bayındırhk daıresinde görebilirler. 6 Talıblerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerinda yazılı şsrtlar gereğince ihale zamanından bir saat evvel yani 12/10/948 ; salı günü saat 14 e kadar teminat makbuzu ve ehliyet vesikalarile teklif | mektub'arını daimî komisyon baskanlığma vermeleri veyahud posta ila j yetıştirrreleri ılân olunur (14510) Hatay İl Daiml Kusüisyonıından: • NİŞANTAŞ1 ÖZE.L Yatıh . Yatısız KIZ • ERKEK • Büyükdere BEYAZ PARK' ta Saz Caz Varyete ve Komedi ( F E Y Z I Y E •) TtSIS TARIHI 1883 Kadrosu müsaid olan sıruflara gırmeğe ısteklı oğt nj.lerın ka>ıd muamelesı her gün saat 917 arasında yapılmaktaaır. Arru edenlere posta ıle prospektüs gonderıhr. Okulumuzun ilk kısmında başlıvan yaosncı dıl oğıetıtni orta ve lıse sımflarında ders saatlen dışır.da vapılan <>âvs kurlarla takvıye edılir. Telefon: 80879 1K L İ İ E S I Yuva • llk Orta • Lise D^RMOJEN Yanık, Çatlak, Ekzama ve Cild yaraiarma fevkaJâde tyi gelır. Derinin tazelenmesine ve v*em!enmesine hızmet eder. FRENGt VB BKLSOĞUKLÜĞUNA tutulm&mak içiıı PROTEJİN kullamnız. Yatıh Yatısız Hususî Z E H R A B İ L İ R ve arkadaşlar. TEVHİD BİLGE Skeç Topluluğ" AZIZ BASMACI ve RAUF ULUKUT Vırhkre. Amenkan Şantöz I N C I Ana llk Orta ve Lise kısunlanna kız ve erkek oğrenci kaydına ba^lanmıştır. Çocuklarmı hususî bir okula vermek ıstiyenler BOĞAZİÇİ LİSESİ'ni ziyaret etrnelidirler. UtiyerUere tarıfnarae gönderilur. BOĞAZİÇİ Arnavudköy Iramvay LİSELEftİ 36.210 Sığla yağı ve günlük buhuru satılacaktır 1 Işletnerr'zin Köyceğiz orman dısı deposunda mevcud 50 ton sığla yaîı ıki=er buçuk tonluk i* parti ve dcrder tonluk «10. parti halinde ve gene 01ar tonluk «10. p=rti hahnde «1C0» ton günlük buhuru 15 eylul 1948 çarşamba gunünden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma suretile satıja konmuçtur. 2 Acık arttırma 4 ekin 1948 pazartesi günü saat 15 te isletme müdürlüe" binafind^ toolaracak komisynn önünde y?r>'lscaktT Sığla v£ffrnm be'ner kilosunun tahminî bedeli 180 kuruş ve buhurun beher kilosu 10 kurustur. Her parti için S7,5 hes^bile aeçıci temınat slınır. ' 3 Bu ise aid şartnam» Ankarada Orman Genel müdürlüğü, tstanbul» Bohçekapı ve Izmir Orman Ba=r>ıühend;sliklerile Muğla, Fethiye, Meısin. Adana, Denizli ve Kaş işletme nıudurl'iVlerib Ortaca ve Ağla orman bolge »efliklerinda görülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatte müsbit evrak ve ilk teminatlarile korni^vona nüracaatleerı. <14450) TASHIH Edremid Belediye Başkanlığmdan: Belediyemiz daimî cereyan şebekesinin mütenavıb cereyan şebekesine tebdil olunacak kısımlar için alınacak malzemeye aid 182022 Eylul tarihlerinde neçredilen ilânm ihale günü 30'9'948 Pazartesi olarak göstenlmiştir. Dofcrusunun 30 '9'948 Perşembe olduğu ilân olunur. (14229) caddesi Çiftesaraylar Tel. Devlet Orman bîeîmesi Köyceğiz Müdürlüğünden: İSTANBULUN İDEAL BİR SAYFİYE YERİ Büyük rağbe'lere mazhar olan İdealtepenin haiz bulunduğu hususiyetlerden bazıları: 1 İdealtepe dünyanın en güzel deniderinden Marmaranın kıyılarındadır. Buradan denizin, sahillerln ve Adalarm görünüşleri şaheser bir tablo vücude getırmektedir. 2 Burası memleketin ana yollarından olan Bağdad Caddesi üzerindedir. 3 idealtepe muhteşem bir plâna tâbl tutularak burada park, otel. Sazino ve Dİâj için yerler ayrılmıştır. Bağdad Caddesinin genişlıği kırk metreye çıkarıhp gezı yolları açılmıştır. Küçuk çocuklar dahi düşünülmuş ve kendılerine eğlence sahası tahsis edilmiştir. ıdealtepede mıifrez arsalar, genış bahçeler içinde, yeni yapılmış, büyük ve küçük evler satılıktır. Müracaat: Küçükyalı, Bağdad Caddesi, İdealtepe Otobüs durağı Dizel Grubu Satııt Alınacak İller Bankasından : 1 Develi Beledıyesi elektrik santralına tesis edümek üzere 110120 beygirlık bir dızel grubu satın alınacaktır. 2 İşın keşıf bedeli 70 950. liradır. 3 Geçici teminat 4.797,50 liradır. 4 İhale kapalı zarf usulü ile 18 ekim 1948 pazartesi günü saat 13 de Bankamız İdare Meclisi tarafından yapılacaktır. 5 Zarflar makbuz mukabilinde 16 ekım 1948 cumartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada İller Bankası Ticaret İşleri Müdürlüğüne teslim edılmelidir. 6 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmıyacaktır. 7 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8 Bu işe aid jartname (5,) lira mukabilinde Bankamız Tıcaret İşlerı Müdürlüğünden temin edilebilir. 9 Bu işe aid bilcümle devlet ve belediye vergi ve resimleri, noter ve harç masrafları ve bunların zamları işi alana aid olacaktır. (14484) Kandıra Asli>e Hukuk YarjnçlığınÖ Z E L dan: Dos. 948'63 KanJıra Ilç^smın Akçaova Dıvanı ko>unden Mehmed Alı ojlu Ahmed Seçer tarafından Kandıra Tapu Sıcıl Memuıluğu plejhınd" açılan oledenberi zılyedı bu/unduşu BU ıle muteharnk değırmen ve etrafındakı Idriasının Medenî Kanunun 639 uncu maddesme tovfıkan tapuja tescılıni ıstemekle japılan Kuruluş tarihi: 1879 >argılama sırasında Akçaova k c u hududj Uk kısım kndrnnı dolmuştur. Orta ve Lise sınıflaruıda kalan oahılındc Mezarhkakı mevkımde ve keşff ı tarafları jarkan Salıh oğlu Hu=eyın Vumahdud boş yerlere oğrenci ka^dedilmektedir. ce tarlası, gımalen yol ve bundan sonra cami ara = ı, garban Mollaoğlu AbNişantafi Çınar Caddesi H ^ ^ ^ ^ dus^elâm Alag^yık tarlası. cenuben Hatıplar kd>unden gelen dere ıle mahdud "000 lira kıymetli ve bı'mesaha 4861 metre kare tarla ve mezkur hududlar dahılnde buTuran s\ı degırmenınde hak ve alâkaları oldugıınu ıdd.a edecekler varsa tarıhı ilândan bır Elâzığ Van demıryolunun 158rOOO 173+300 üncü kılometreleri av icınde evrakı muspıtelerıle ve vu\v. daıre arasındakı j'edmci kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. s.nde davaya mjdahale etmelerıne ve ak>=ı 1 Eksiltme 8/10/1943 tarihine tesaduf eden cuma günü saat on altıda haTde yapacakları mııracaaîlerin nazara alınmıvacıâına karar verıldıgınden bermucıbı Bakanlığımız Demıryollar İnşaat Dairesindeki eksiltme komısyonu salok?rar ke\f,>et ılân olunur. (147PS) nunda yapılacaktır 2 Bu inşaatm tahmin edilen k?şif bedeli üç mılyon liradır DOKTOR OPERATÖR 3 Gecıcı teminat 103750 Lradır 4 Sözleşme projesi, eksiltme şartr.amcsı, takeometre plân ve profıli, birım fiat cedvelı, fenni. özel, aplıkasvon, telgraf hattı, sondaj fenni sartnameleri, kopru ayak ve temellerıni gosterır şema ile bavındırlık ışlerı Kadm Hastalıkları. Beşiktaş genel şartnamesi, 91<l No. lı malzeme tıp:nden toplanan bır kısım eksiltme Tramvay Cad. Noter karşısmda evrakı 50 lira karşılığında Derrjryollar inşaat Dairesinden tedank oluNo 61 Tel 80787 nabıhr. \ 5 Isteklilerin bu işın teknik öneminde bır ısi ıyı surette başardığını veya idare veya denetlediğini ısbata varar belgelerile birlikte ihale günunden en az (tatıl gunlerı harıç) üç gun evvel yazı ıle Bakanlığa başvurarak bu eksiltmeye girmek için ehliyet belgesı almaları ve bu belgeyi teklif Cerrahpasa Hastanesl zarflarına koymaları şarttır. tç Hastalıklar Müfehassısı 6 Bu eksiltmeye gırecek olanlar 24^0 sayüı aıttırma. eksiltme ve Saat 3,5 7 ye kadat ihale kanunu ıle eksiltme şartnamesi gereğince verrr.cğe mecbur oldukları Beyoğlu Avrupa Pasajı karjısında evrak ve vesaıki mezkur kanun ve eksjjtme sartnamesınm tarifatı daireNo 19 Kflçük ParmB H dalre 1 sinde hszırlıyacakları teklif zarflarını 8/10/1948 cuma gunü saat on beşe Telefon 42529 kadar num?ralı makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başksnlığ na vermış olmaları lâzımdır. (14485) TERÂKK Bayındırlık Bakanlığından: BİR MÜREBSİYE ÂRÂN1YOR 14 yasmda bir erkek cocuğun heıgün mekteb paydos zamanlarmı müteakıb saat 16 dan 20 ye kadar gunluk derslerin ıhzarı ve mütaleaların tatbikı için bir mürebbıye ihtivaç vardır. Tahsil, tedris ve lçtimaî bılgiler sahasında tetrube ve ıhtıra?ı bulunmak birinci şarttır. Taliblerın Galata P. K. 1455 adresıne teıcumeıhal vsrakalarile müracaatleri. SABRİ SÜNDÜZ Ankara lli Daimî Komisyonu Başkanlığmdan: 1 Ankarada yapılmakta olan sonbahar at yarışlan müşterek bahislerine İzmır halkının da iştirakini teminen ilimiz hesabına İzmirde bır muteahhid elı ile musterek bahıs bıletlerının satılması kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. ihale 11/10/943 gunü saat 15 tedir. 2 Bıletlerin sonbahar ıçın muhammen satıj bedeli (100.000) lira, bu satışın % 6 hcsabıle beyyıesı tutarı tahminen (6000) lıra olup muvakkat temınatı 450 L. 3 Muteahhid ihaleyi müteakıb yapacağı satışlara karşılık olmak üzere ayrıca (8000) lıra nakid veya bar.ka mektubu veya tahvıl vermek mecburıyetindedır. 4 Taîıblerın İzmir Ticaret Odasznda kayıdlı olmaları ve bu vesikayı kapah zarfla bırlıkteı vermeleri lâzımdır. Tslıb olanların 2490 sayılı kanun hukumlerıne tevfıkan hazırlıyacakları kapalı zarflannı 11/10/948 pazartesi günü saat 14 e kadar il daimî komisyonuna vermeleri ilân olunur. (14598) Tayanç \ C* V T V SATILIK ECZANE Tren güzergâhında olup çartlarımız uygundur. Eczacılar Deposuna miiracaat. Telefon: 23730. İ H ^ ••I O O K r U R ••• Hozat 3 Jandarma Er Okul Alayı Safmalma Komisyonu Bsşkaniığından: Cınsi j Un Un Un Mıktarı kilo 130000 60000 60000 Fiatı kuruş 50 50 50 Muhammen tutarı Lira 65000 30000 30000 Hozattakı 1 Tb için Deşt bucağındakı 2 Tb ıçın Ovacıktaki 3. Tb ıçın Pomad Yaraları Bereleri Yanıklan kaft tedavi eder. Unıumi Satış Yeri : TÜRKIYE ECZACILAR DEPOSU GÂYRİMENKUL SATIŞI Ö!ü Hüdaverdiye aid mahkemece açık arttırma suretile Eminönü, Hocapaşa mahallesi Bahçe So. eski 5, yeni 12 No.h gayrimenkul 29 9 '948 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 dan 11 e kadar Sirkecide yolcu salonu üstünde, Beyoğlu 4. cü Sulh Hukuk Mahkemesinde satılacaktır. Muhammen kıymeti 37700 lira olan mezkur bina, otel ve pansivon olmaya elverişli beş katlı ve 17 odalı olup Sirkecinin en merkez bir yerindedir. Dosya numarası: 948^382. Sedad Kumbaracılar Idrar Yollan ve Tenasül Hastalıkları Miitehassısi Adctni iktidar, tvelgevseklıği tedavisi Sırkecı Ankara Caddesi 14? Telefon: 22533 •••••BOB Dr. M. OSMHN SAK.fi Göius vt DahiH Hastalıklan MütehasMSi Bayındırlık Bakanlığından: Genç irtibat köprüsüne lüzamlu 280 ton köprü malzemesile 640 ton mesned cihazlarmın satın ahnması p?zarhk suretile eksiltmeye konulmustıır. 1 Pazarlık 30/9/1948 tarihine rashyan Perşembe günü saat 15 te Bakanlığımız Demıryollar İnçaat Dairesindeki Eksiltme Komisyyonunda yapılacaktır. 2 Bu malzemenin tahmin edilen bedeli 264,800 liradır. 3 Kesin tercinatı 28,684 liradır. 4 Sözleşme projesi, eksiltme şartnamesi, genel şartlaşma ve avan projeden mürekkeb bir kısım eksiltma evrakı 133 kuruş mukabilir.de Demiryollar İnşaat Dairesinden satın almabjlir. 5 Isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi surette başardıkları veya idare veya denetlediğini ispata yarar belgelerle birlikte pazarlık gününden en az «tatil günleri hario üç gün evvel yazı ile Bakanhğa başvurarak üazarhğa girmek için ehliyet belgasi almalan ve bu belge ile kesin teminatlannı pullayjip imza ettikleri pazarlık evrakını beraberlerinde getirerek tayin edilen gün ve saatte pazarlık komisyonunda bulunup bu evrakı vererek pazarlıt»a iştirak etmeleri lâzımdır. (14028) rörbe. btanbu) Beledıve ıcarşıs' Smanağa daireleri No. 19 Telefon: 23565 250000 125000 Yekun 1 Cıns ve mıktarı yukanda yazılı ıhtıyaç kaoalı zarf usulile satın alınacaktır 2 Eksıltme ve ihalesı 8 ekim 943 cuma günu saat 15 de Hozat Alay Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İsteklıler 250000 kilo unun hepsıne bırden talıb olabileceklerı gıbı taburların ayrı avrı gosterilen ıhtıyaçlarına da talıb olabılırler. 4 Vasıf ve şartlar her gün komısyonda gorulebilır. 5 îsteklilerin muayyen günde % 7.5 geçici temınatlarıle birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona tevdı etmiş olmaları lâzımdır. 6 Postada olaeak gecikmeler kahul edilmez. (14267) 1 Müessesemiz yetiştirmesi (100) baş kasablık domuz canlı kilo ve toptan harada tartılarak teslim edılmek üzere pazarlıkla satılacaktır. 2 Domuzlarm en yakın iskole veya istasyona nakli müessesece yapılacak. İstanbula nakli istenıldığı takdırde Galata rıhtımına kadar beher kilo?u için satış bedelme (03) kuruş ilâve edilecektir. 3 Satış 1/10/948 cuma günü saat 15 de hara merkezinde komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Muhammen bedel (6 875) lira olup ihaleye iştirak edenlerin bidaveten (1.031) lira (25) kuruş teminatı hara veznesine yatırması ve ihaleyi müteakıb bu haddin satış bedelıne göre kanunl hadde iblâğı lâzımdır. 5 Satışı müteakıb dört gün içinde hayvanların teslim «Iınmşin şarttır. 6 Şartnamesi Hara Müdürlüğünden istenilebilir. 7 Talıblerin ihale günü Harada bulunmaları. (14264) (100 Baş D o m u z Satışı) Karacabey Karası Müdürlüğünden: Çekirge mevkiinde kıymetli arsalar satılacak Metre kaıesımn M. Tutarı temınatı f:atı Mevkii Ada Parsel Lıra Krş. Lıra Krş Lira Krş. 390 00 650 00 8 00 5200 00 1 Çekirge Acemler caddesi 1236 102 722 00 8 00 5776 00 433 20 2 103 647.50 8 00 5180 00 338 50 3 104 850.50 3 00 510 30 6804 00 4 106 • 940 00 8 00 564 00 7520 00 107 5 712.25 6 00 520 60 4273 50 79 6 731.25 6 00 328 10 82 4387 50 7 73125 6 00 83 4337 50 328 10 8 680.75 6 00 84 •50 4084 50 İOfi 9 720.00 6 00 85 4320 00 324 00 10 575.00 4 00 83 11 2300 01) 172 50 731.25 4 00 89 12 2925 0ü 219 50 770.00 4 00 90 13 3080 00 231 00 760.0U 4 00 91 14 3040 00 228 (10 74100 4 00 92 15 2964 00 222 30 770.00 4 00 93 16 3030 Ul) 231 00 760.00 4 00 94 17 3040 00 228 00 815.00 4 00 95 18 3260 00 244 50 578.00 4 00 96 19 2312 00 173 50 578.00 4 00 97 20 173 50 2312 00 665 00 4 00 98 21 199 50 2660 00 4 22 456 00 1520.00 00 6080 00 1 1237 4 23 865 00 257 50 3460 00 2 4 00 24 770 00 231 00 00 30J0 no 3 4 25 770.00 231 00 00 3080 oo 4 26 760.00 570 00 7600 0(1 10 00 1110 20 27 765.00 573 50 10 00 7650 00 9 21 28 645.00 10 00 483 75 6450 00 25 29 731.00 548 25 10 00 7310 00 26 30 847 50 1130 00 11300 00 27 10 00 kıvarsalar vazılı hizalanndakı Çekirs e Acemler caddesinde vukarıda ada parsel ve metre karelerı metler uzennden 5/10/948 salı günj '.aat 15 te ayrı ş şartnanıelerle açık arttırma usalile s?nlacaı;tır Talıbler, aısaların haııtslarını ve açık arttırma şartnamelerını gormek ıçın Brledıye Hesab Işlerı M'idurluğüne ve satıglara ıgtırak edecekler arsaların bedeli muhammenlerinın %7,5 nu teskıl eden muvakkat temınat belgelerile mezkur gün ve saatte Belediye komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (14343) Sıra No Metre karesı Bursa Başkanlığından: ŞIŞL1DE SATILIK ARSA Si«H Tramvay durağına 3 dakika, Sıracevizler Caddesinde 79 No. 1700 M2 39X4< üç tarafı cephe. üzerinde iki depo binası mevcud, apartıman. villâ; garaj inşaatır.a elverişli. ucuz fiatla acele satılıktır. Muracaat ŞSish. TokaloŞlu sokak No. 39 '2. Tel: 40148 ve 44835 B. KÖÇEYAN Bobin kâğıdı alınacak Kurumumu? Çoeuk Dergisi : ç ; n kapalı zarfla 55 gramajlık ve 85 santıme^relık 15 bın kilo ıkıncı hamur satine bobin kâğıdı alınacaktır. Muhammen bedeli 15 bin, muvakkat temınatı 1125 liradır. İhalesi 8 ekim 1948 cuma günü saat üçte Ankarada Çocuk Sarayında komisyon önünde yapılscaktır (14635) PLASYE ÂEâHIY plr Anonim Şirket, piyasayı iyi bilen birinci sınıf bir plasye arıyor. Alâkalıların, referanslarile P. K. 1491 Galata müracaat etmeleri 1 İstasyon caddesinde (465) metrelik yolun her iki tarafmda yapılacak (33017) lira (21) kuruş kegif bedeli olan tretuvarlar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmugtur. 2 Eksiltme 5/10/948 salı günü saat 15 te belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak edebilmek icin geçici teminat olan (2476) lıra (29) kuruşun belediye veznesıne yatırılması veya bu miktarda banka kcfalet mektubunun verılmesı. B 948 yılında ınşaat müteahhidliği yaptığına daır Tıcaret ve Sanayı Odasından alacağı belgenin, C Devlet ve idarei hususiyelere aid bu kıymette inşaatı taahhüd ederek iyi bir şekilde yaptığına dair belgenin teklif mektubu ile birlikte verilmesi lâzımdır. 4 Bu işe aid genel sartname, sözleşme tasarısıle resimler her gün çalışma saatleri dahıhnde belediyede görülebilır. 5 Teklif mektublarının ihale saatınden bir saat evvel komisyon • J ' 5 verılmış veya posta ıle gönderılmş olduğu takdırde mektuedılen saatte komisyona gelmıs olması garttır. Postada vuku ikmeler kabul edilmez. (14554) AnNra Öocuk Esirgeme Kurumu Oene! üsrkezlnden: Konya Ereğlisi Beledıyesi Başkanlığmdan: Deri caket ve kasket alıhacak Bayındırlık Bakanlığı İstanbul S, A, Komisyonu Reisliğinden: Ka^ketile b^raher 40 aded müflnnlu deri caket 3400 lıra muhammen bedpl ij'FrrHen 1 'zaıi'lc 1 ^ c atın ahnacaktır. İstPklileıın rlfiı ve kumas nıirunf1^' ıle ŞRrtnamr = :nı daırede eorerek = • 1 0 lırahk kesin t»mınat mpkbuzu ve 948 yılı tıcaret odası vesikalarile 4/10/948 pazarteı günü saat 11 de KTaköy Perçemlı sokak Cemaat h a m 1 incı katta S.A. komisyonuna gelmeleri. (14431) İstanbul Üniversifesi İkiisad FaküHesi Oekanlığından: 1947/1948 ders yılı güz dönenındeki 2. cı sınıfın ıstatıstık imtıhani 2 ekım 1943 cumartesı sünü saat 9 da yazılı olarak yapılacaktır. llgililere ilân olunur. ^ (14733)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog