Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

2(5 Eyiul 1948 • 1948 1949 Luflâkâfau YUNUS NADl YIL YARIN DIZ MATÎNELERDEN İTİBAREN Sinemasmda Bulgar mülfedlerin dünkü duruşmalan Bulgaristandaki komünist mezali dairesinden silâh sesleri geldi. Diminden kurtulmak gayesi ile bındik mitri, arkası yolculara dönük bır leri yolcu uçağında kendilerine bu vaziyette makine dairesinin kapısını gayelerinde engel olmak istiyen tel açmağa uğraşıyordu. Nihayet açıldı. s.zci îîedelko ile Bulgar Havayolları İçeriden uzun boylu ve elinde taUmum Müdürü Boris Ganeffi öl banca bulunan bir adam salona doğdürdüklerı ve makınist Panayot'u da ru yürüdü. Etrafa dehşet saçıyordu. yaraîadıklan iddiası ile İkinci Ağır Bu adamm telsizci Nedelko olduceza mahkemesine verüen yedi Bul ğunu sonradan anladık. Bu sırada gar mültecinin muhaRemeîerine Peter Grançaroff bu adamın üzerina atüdı ve tabancasını aldı. tKsndi?ı riün sabah devam edildi. Başladığı gündenberi büyük bir a de kanlar ıçinde idi; yere düştü. Ölâka ile takib ^dilen bu davanın dün nümde uzun boylu bir adam otur! kü celsesini de dinlemek için sabahuı makta olduğundan Albay Mıhalepek erken saatlerinden itibaren ad koff'un rnakin* dairesine girdığini lıye koridorİF.rı naeraklılarla dolmu§ görmemiştim. Esasen tayyare de yere doğru tepeüstü gitmektp oldutu. ğundan korkumdan gözlerimi kaBulgar konsolrchanesinden pamıştım; feci akibeti görmek istegönderilen evrak tayyarenin 9.30 da celsenin açılmasını mütea miyordum. Bir aralık kıb savcı Ali Kemal Kamal, mahke seyiri tekrar düzeldi ve tekrar hsmeye bir taahhüdlü zarf tevdi ede valandık. Bu sırada uçak mürettebatındsn Lupen de salona gelmiştı, rek şunları söyledi: • Bulgar Konsoloshanesi tarafm kendisini Popoff a bağlatıyordu. Evdan Dış Bakanlığımıza verilerek o velce, kocam bana uçak idarecileriradan da makamımıza gönderilen ve nin kaçmamıza müzaberpt edecekleS3nıklar hakkında malumat veren şu rini söylemişti; onu da Mihalekoff ! e\Takı mahkemeye tevdi ediyorum. temin ermiş. Bundan sonra. YeşilI Mevcud milletlerarası hukuk kaide köye indik. Böylece bız de hürrijete lerine istinaden gönderilen bu evrak, kavu^muş bulunuyorduk.» Bulgar mahallî mahkemesi ve BulVanya'nın şahadeti burada gar Adalet Bakanhğı tarafından tas ti. Mahkeme Başkanı Sa'im Başol, dık olunmuştur. Bu vesaikin nazarı hâdisenin cereyan ettiği ucakta yoldıkkate alınıp alınmaması mahkeme cu olarak' tesadüfen bulunan ve bılnızin takdırıne muallâktır.» âhare Bulgaristana dönen şahısların Muazzam rindan Bulgaristanda istinabe suretile ifaBundan sonra. geçen cel?ede çahid delerinin almmasını îsteyip istpmeolarak dinlgnilen profesör ve millet diklerini sanıklardan sordu. Sanıkjvekili Georgi Petkoff, huzura alır.dı. ların hepsi, bunu Istemediklerini, i Gerek sanıklar, gerek avukatları ve çünkü orada hakikati söylemelerine ' gerekse savcının sordukları muhtelıf ımkân bulunmadığını beyan ettiler, 1 sualleri. §ahid, şöyle cevablandırdı: TahJiye talebleri j « Bugün, Bulgaristan muazzam Sanıkların avukatlanndan Müstebir zindan halindedir. Buradan, an! cak bir zindandan kaçılabilecek şe cip Ülküsal, geçenlerde jurdumuza ' rait altında firar edilebilir. Normal iltica eden üç tayfa ile bir pilotun I pasaportla vatan haricine çıkmak şahid olarak dinlenilmelerıni istedi ' imkânsızdır. Bulgaristandaki üniver ve bunlarm da Bulgaristan vaziyetiverebileceklerini j sitelerden komünist olmıyan 6 bin ne dair malumat | t^lebenin tardına karar verilmişti. söyledi. Avukat, mevkuflardan MihaBunlar kovulduktan sonra, serseri lekoff, Dimitri, Peter ve Balsanoff'un : telâkki edilerek mecburî iş kampla tahliyelerini taleb etti. Müte.akıben I rına gönderildiler. Ancak, bilâhare avukatlardan İhsan Yarsuvat da Pe| bu miktann bir kısmı hakkındaki ter ve Popoff"un tahliyelerini istedi. karar tatbıka konulmadı. Maamafih, Avukat Rasim Cenani de tahliye taüniversitedeki her talebe için bu lebine iştirak etti. Balsamoff ile Herta da tahliye isteğînde bulundular. tehlike daima mevcuddur. Mahkeme Başkanı, savcı Ali KeBız, Sobranyada, yani Bulgar Mil"lî Meclisinde 101 muhalif mebus idik. mal Kamalın bu husustaki mütaleaBugün ise muhalefeti ancak 2 mebus sını sordu. Savcı, gösterilen yeni şatemsil etmektedir. Diğerleri, 1947 hidlerin dinlenilmesi işinin mahkei yazından ve bilhassa Çiftçi Partisi menin takdirine aid olduğunu beyan i Lideri Nikola Petkoff'un ölümünü ederek sanıkların müteaddıd ve müş müteakıb ya temerküz kamplarma terek suçlarla zanlı olmalan ve orve yahud hapishanelere tıkıldılar. t?da cinaî bir hâdise bulunması doSon zamanlarda bu tethiş hafıflev layısile tahliye taleblerinin reddi mütaleasında bulundu. memiş, bilâkis artmıştır.» Kaçışin heyecanh hlkiyesi Tahliye karan Hâdisenin ikinci şahidi, mevkui Bunun üzerine mahkeme hpyeti, sanıklardan Dimitri Grançarofun müzakere için kısa bir müddet celkarısı Vanya Grançarof'a idi. Vanya, seyi tâük etti. Yirmi dakika süren 33 yaşında ve aslen Alman olduğunu bir müzakereyi müteakıb celse trksöyledikten sonra, gerek uçak hâdi rar açıldı ve Başkan sanıklara şu ?"sinden ev\'el ve gerpkse uçaktaki kararı tefhim etti: facia hakkında bildiklerini göylece « Savcılık tarafından mahkemehikâye etti: « Bir gün; Albay Mihaîrkof bize ye ibraz edilen fransızca bir kart ile geldi. Dostlarmdan birinin tevkif e üç sahife yazı kâğıdınm dava evrakı dıldiğini, sıranın kendisine geldiğini arasına konulmasına, bu sanıklardan ve tevkif edilmek üzere bulunduğu evvel ve sonra Bulgaristandan yurnu söyledi. Akrabamızdan olan ve dumuza iltica etmiş olan eçhasın bizim apartımanda oturan Peter hangi tarih ve hangi vasıtalarla gelGrançaroff'la da konuştu. Sonra, diklerinin tesbiti için savcılığa mühep beraber bir dostumuzun evine zekkere yazılmasına; diğer şahidlerle Albay Mihalekoff'un kızı Roza'nın gittik... 'Bir gün, kocamla birlikte bir pas gelecek oturumda dinlenilmelerire; tanede idik. Albay MiJıalekoff da aynı uçakla tesadüfen yolcu olarak geldi. Yanında bir de pilot vardı; yola çıkmış bulunan, fakat bu hâdolayısile Türkiyeye gelip ayrı bir masaya oturdular. Kocam, dise onlan görünce bana yavaşça: «İyi ha bilâhare memleketlerine dönen şaberler var» dedi. Sonra, alınacak ted hısların şehrimizde bulundukları sıbirleri kocamla Mihalekoff konuşup rada alınan mazbut ifadelerinin kekararlaştırmışlar. Haziranm 29 uncu za gelecek celsede okunmasına; agünü ben, kocam, Peter Grançaroff, vukat Müstecip Ülküsahn dinlenilMihail Balsamoff ve karısı Herta mesini istediği şahidler hakkında Balsamoff'a Sofyadan trenle Burgaza gelecek oturumda bir karar verilmegittik. Aynı gün, Sofya için tayyare sine; Albay Mıhalekoff İle avukat bileti alarak saat 16.30 da uçağa Dimitri Grançaroff'tan maada diğer bindik. beş san:ğm tahliye edilerek muhaUçaktaki hâdise kemelerine ga\Tİmevkuf olarak deaz sonra. makine vam edilmesine karar VPi'ldi.» ATATURKİAITBIR HATIRA Atatürk, hislerine mağlub olmayan bir insandı vazifesine tekrar alınması icm mü k endjşeye düşüyorsanız, hiç korktnaym.. Ne vaziyette olursam olayım, racaatte bulunmaktadır. ne halde bulunursam bıüunayım, Atatürkun gözlerinden sual buluıİnsanoğlu, Âdemdenberi, hıslerinin (devrinde uzun zaman Dış Işleri EaIsrı geçmektedir; sorar: esırı, gayzının zebunu oldu. Atatür Tayininde başkaca ka>un; rrsh kanlığı etmiç zatı kasdederek) Hakun büyuklugunü. temin eden hasricıye Vekıhn'zin ayık ikp.n dpvırzur var mı? letlerinden bırı de her çeyi icraya diğı çamlardan daha b'iyük bir pr>t Hayır Paşam. kadır olmasına rağmen hislerimn kırmam!» O halde? fevkıne çıkabilmış olmasıydı. Trksim, Taîimhane İşlediği cürüm şahsı yinize müNakiedeceğım hatıra, onun psıkoBerıa Ppykhan teveccih te. lojismi ören "üst insan» vasfının îlâhi Vekil Bey, işi sahsıyata 67 (MAR\TLLA del TOREO) binleree misalinden mütevazı bir ör döküp o genci mağdur pdecejMmı mı M«"îhur karim hoe« ffiiresrUi CONCHİTA CİNTRON, nektır. sandm? Memlekette kanun hâkımpli İ^psnyol tniizik. çsrkı ve dansbrilp sihlii mütMş bir a;k fsciast İnkılâbın henüz knkleşmeğe baş dır: onun üstünde herhansı tesır ve İsparvoica Sö^Hi ve Orijinal ladığı sıralarda cehalet ve taassub nüfuz mevzuubahis olamaz. O genci canavarı, bulanık suda balık avla derhal vazifesine iade edinız mak ıtiyadında olan menfaat canbazîzmir B<rnova asfaltında yolun, Bu cevab, Atatürkun demokrasi larile kolkola, vermiş, ve mcmleke ve adalet anlammın huducîuzluğu tren hattı ile yaptığı kavşaktakı ÇıBUGÜN Matinelerden t:n bazı bölgelerinde yer yer başkal r.a ve, iğbirarını tatrmn için şahsî narlı kahvedeyım. Ortalık tenha ve itibaren dırdıru§tı. nüfuzunu istimal etmiyecek derece SJSSİZ. Kahveci ile hasbihaldeyiz. S i n e m a s ı n d a Böyle bir devrede. ge.nç bir öğret de büründüğü «üst ınsan» vasfmın Karşıdaki camekânda sade güzel bır mahfazaya yerleştirilmiş bir (kahve men, tenkil hareketleri esnasında rieriniığine küçük bir misaicnr. Senenin ilk SüpT Filmi fincanı), içinin telvesile durmakta. M. Şerafeddin Boıak akrabalarından birınin tecz.ve edilîstanbul P.T.T. memurVrından İhtiyar kahveci seneierin yükü ile mesini vesıle ederek Atatürk aleybükülpn belıni sanki bir anda duhinde bir manzume ksleme aiır. M?ra 7eltecekmış gibi bir hareketle sözüne leketi saran clektriklı hava sükunet devam etti: bulunca, bu igbirar ve fitne tohum Hiç unutmam, Ege manevralsrılarıru ban. d<ist meclislerınde saç( R E N K L İ ) Yaratıcıları : nm devam ettiğı bır gündü; bırden mağa başlar. FKED ASTAİRE Dans ve güıellik kraliçesi Lt'CtLLE BREMER tozu dumana katan 6 otomobil şu Atatürk sevgisinin ve ona karşı Nefis bir muzik Zengüı sahneîcr.. Gozleri kamaştıran gördüğıin parmaklığın önüne dizıldi. riuyulan m.tnnet ve şukranın, daEski bir mületvekili anlatmıştı: bir lüks... Emsalsiz bir mevzu En öndekinden kendisini çok iyi tamarlardaki kan gibi her Türkün var«Çankayada sofrada idik. Her za nıdığım fakat o günedek yüzünü h:ç Seanslar: 11 2.15 4 30 6,45 ve 9,15 te bğrnı istilâ ettığınden bihaberdır. manki gibi yeniliyor, içiliyor, memgörmediğim Atatürk indi. Ve etraftnOnun için, bu manzumenin okun leket işlerinden, ilmî ve içtımaî medaki diğer büyük rütbeü subaylarla ••••••••••• BU AKŞAM «^•^•••^»••^ uu'gu dost meclislerinde uyandırdığı selelerden babsediliyordu. Atatürkün kahvemden içeriye girdiler. Şaşırnefret ve infial havası günden güne çok neşeli bir günü idi. Derin ba mıştım. Büyük bir heyecan ve segenigliyerek hükumet mahfıllenne kışlı gözlerinden saçtiğı ışıklar bir vinçle önlerine en temız ve sağlam kadar akseder ve bu genç öğretmen, taıaftan muntazam taranmış altın masamı koyarak, başta Ata olmak ümuhakeme altına alınaratc aıahkum saçlsrını, öbür taraftan yüzüide sol zere yirmiyi geçkin büyüğun çevŞaheser msfliz romanlannm birinden sinemaya alınan ve JEA1M edilir. Bılâhare, 1933 affından istifa madan devam eden tatlı tebessümü relediği geniş grupa hitaben: SİMMONS Buyük Yunan «rtısti KATİNA PAXtNOU ve d« ederek mületın atıfetına mazhsr aydınlatıyordu. Yemekten sonra yaDEBRİCK MAPNEY tarahnrîsn yarstıl^n Hoş geldıniz Paşalar, ne emreolur. bancı memleket temsilciİPrirıden bi dersiniz? Affa kavuşan öğretmen. Devlet rini kabul etmesi ve onunla uzun uDedim. Hepsi kahve içeceklerini Suras'jıdan «cevazı 'stihdam» karari zadıya görüşmesi kararla5tınbnı?tı. soylediler. Yalnız kimı sade, kimi şe(TJNCLE SİLAS) alarak o zamankı Maarıf Vp.kıiıne Omın için yanındakiler, kendisine bir kerli. bir kısmı da orta şekerli isteGÖÎ yaslan içinde seyredeceginiz tnüthiç film baslıynr Spn'eHne malik müracaat edcr. «Cevazı ısnhdam» ÇPV hissettirmsmeğe cahsmakla be mişlerdi. Zihnimden kahvelerin saolmak için sarHar ve merhametsiz Wr aile tarafından «okaea atılarsk kararı, «Vücubu istihdam» ksrarı raber el altından «ekli şürb» r,u yısını tesbit ederek ocağa seğirttım spfalefp diışpn bir genç kız>n hazin ve acıkh marprası. demek olmadığyıdan Vek^l tnı tale susunda ifrata kaçmamasını temine ve pişirdiğim koca bir cezve kahbı yerine getırmek isteme? Öğret psvret ediyorlardı. Atatürk gibi mü veyle yirmi küsur fincanı sıralaHgım men, tayinı hususunda ıs\«r edcr. cr^sem zekâ. rnüstesna varlıktan n» tepsiyi birer elime alarak yanlanna Memuriyete iadeye cevaz veren bir gızlenebilir ki!.. Hakkında böylp bir dondüm. E\rvelâ Atamdan başlıyarsk Analık hisrile aşk ihtiyacı arasında çırpman bir kadının karar mevcudiyeti. tayindı» bslâJıi ihtıyatî tedbirin alınmakta olduğu sorup sunmaya başiadım: hayatını saran en büyük sır yetli makama her ne kad*r ıstıhdam nun farkına vannca derhal keyfi kaçr Nasıl emretmiştiniz? zaruretı yüklempzse de Vckil, key tı. jüzündeki tstlı tebessüm birdpnDıyerek aldığım cevaba göre a:nı fryetı bır kere de Atatürke arretmek bırf; ?ilindi. Azsrlayıcı nazarlarını cezveden fıncanları teker teker dolIüzumunu hisseder. Ebedi Şe'le ara ma?anın Senenin en büyük mtıvaffsVıv^H olm^kta drvsm K< durup veriyordum. lârında sovle bir mufcaver» r?. ile fakat aynı üamanda hizla sezHepsi istediği çejid kahveye kavujtuğundan hayrctle yüzüme bakı Pa^am' Aleyhinizde y.izdığı a direrek: Bana baksanıza, dedi, bu tPİâ yorlardı. Bu buluşun içyüzünü çokğır bir manzume dolayısile mahkJm .MY KîyTJTATİON. edüip aftan isüfade mreti>. bu defa sımra sebeb ne anlayamıyorum . E tan hissetmiş olan büyük Ata, takdir tahljye ed:lnıiş bulunan bir ıruallirrt. C T biraz sonraki mülâkatı düşüne ve tebp.ssümle: BARBARA STANWYCK C.EORG BRENTIn en son Sen çok zcki bir adammiîsın, İlâveten: OJimpiyad hanrhkları filmi. (Birinci Kısım) İSMAİL DÜMBÜLLÜ ORTAOYUNU HEYETİ aferin sana kahvecibaji! dıyerek iltifat buyurdu. ^İBIİ8a»*HMMİ T E L E F O N : 44394) Bugün gündüz Beşikfa? İç(p beyim, bu fincanı senelerdenYüksek Ses Sanatkârları: ME.VŞURE beri en mukaddes bir hatıra olarak TUNAY KEMAL MISIKU MALATsaklamaktayım. İleride <• ' ,rıma YALI NAZMİYE AHMED GÜLDÜda bırakacağım ypgâne mirasım bu RİTR MELÂHAT CÎVELEK V« olacöktır. Onlar da benim gibi onu LUCİLLE BALL WİLLİAM BENDİX HAKK1 KABADAYI birlikte O R T A K L A R Ortaoyunu tarafmdan parlak bir terçda yarahlsn Büyük Atamız bu fincandan 3 fa^ıl Avni prosram: kahve içmiş! diyecekler. Bu akfam ÜSKÜDAR İNKILÂP'ta Büyük bir dikkat ve hsyranlıkla | dinledigim ihtiyar kahveci aözünü j bitirdiği ramsn ben. zihnitnin ts!cl j djğı bir noktayı düşünmeye başla1 (The Dark Comer) Selçuk Beleiiye binaa ikincl kısmınırı 16/9'348 Perçembe EÜnü lhaleye dım. Nihayet dayanamadım ve sorBüyök esrar filtnind'e seyircilerini heyecandan titrehnektedir. talib çıkmamış olduğ'indan ihalenin 279948 tarih Perçembe günü ?aat 14 e dum: Cinayet... Bir kadınm feci sırn.. bırakıldıeı üân olunur. (14395) Peki amma siz aynı cezveden Bugün sa.ıt 11 de tçnzilsth koyduğunuz halde nasıl oldu da çekerli istiyen şekerli, sade istiyen sade ve nihayet orta şekerli arzulayan da o şekilde kahve içebildi? Kahveci dudaklarında beliren geniş tebejsiimle çöyle Cf>vab verdi: Ocakta hazırladığım şekerli su26 «?ylul r«zar saat 17 de dan. her birinin istediği miktara gö1 Bu ytl fakültemizde aday öğrenci kaydma 15 eylül 1948 de başre fincanların dibine şekerli ve sade lanacak ve 25 ekim 1948 akçammda sona erecektir. su ko^mustum. Elimdeki büyük cez2 îstekli öğrencilerin aday kaydedilebilroeleri için bir diiekçe ile vede ise yalmz sade kahve vardı. F İ A T L A F : Fakültemiz Dekanhğına başvurmaları ve aşağıda yazılı belgeleri göndeM. Kemal Çoksever Açık tribün 75 Kuruş rerek aday kartı almalan lâzımdır. Muğla, Miiştak Bey maKapab tribün 100 Kuruş 1 Aband Dağevi 31 ekim aksamına kadar actk bulundurulacaktır. İstev.n belgeler: halleri Raufbpy So. No. 1 Numaralı 250 Kuruş 2 Bir günlük yemek ve yatak parası ceman altı liradır. A) Lise bitirme diploması aslı ve lise bUirm« notları, 3 Abanda Boludan cumartesi günleri otobüs ve otomobil tahrik Sshş yerleri: Mill! Spor Mar^zasi ve STAD gişeleri. B) Devlet olgunluk diploması aslı ve olgunluk imtihan notlan, edilir. Her gün Ankara Zonguldak ve Adapazarından Boluya muntazaTEŞEKKÜR C) Nüfus kimlik cüzdanı veya tasdikli örnegi, man otobüs seferleri vardır. Boluda muntazam ve temiz oteller mevcuddur. JZ.H 013 tarıhlnde ticarl bir lf Içln Aırf.3lyaD) Ssğlık ve aşı raporu, T» Jfitmçkte ltçn Izmit ypîunda gecirdiglm 4 Yer temini için Bolu Bölge Müdürlüğüne cevahlı telgrafla veya E) 4,5x6 büyüklüğünde «8» aded fotograf. kamyon ka«aaından »onra bent hU5Us! otomntelefcnla müracaat edilmelidir. 3 Aslî öğrenci kaydmm yapılabilmesi için tamamlanması istenen MIIİB Hıvdarpaşa N'ümune hastaneslne ksd=.r 5 Fazla malumat almak için illrrin bölge başksnlıklarınria. kulübgetiren. eğır yaralı hulunnnanı dolayısllc !smlnl ^*e otomobiî numarajını soramadığım A) Fakülteden alacağı beyannameyi kendi «1 yaîisile doldurarak im lerde, îstanbul ve Ankara spor mağazalarında mevcud broşürlerden faydalanılır. muhterem rata, muvaffakıyetlf «ra^llystile za etmesi, hıystımı kurtaran eayin op*ratSr Dr. Sadi 6 Tel adresi «Bölge BaşkanJiğı Bnlu» dur. (14741) B) Harç yönetmeliğin* g6re verllme?! gereken yazılma harcınm Be'eere. sateınm daiml alSkslarını esirgemlIrluhammeo Üniversite Muhasebesine yatınldığına dair makbuz, y«r! aristan v« h*îRîirelere. hastanede bulunMürtarj krymeti C) Üniversite Sağlık ve Sosyal Arastınm merkezinden alınacak sağdujum müddetçe ben) soran akrab» ve dostAd?d Lıra Kur. larîmı en derin jükTsnlaTiTnı sunmayı borç lık raporu, 1 18 000 00 150 beygir takatinds 3 silindirli konteseli bu bll'rira. N 4 Tanm Bakanhğı he?abına ayrıca (parasız yatılı) «100D erkek «Shar makinesı, V«hld Kayacik renci ahnacaktır. Bunlarm beden ve kabiliyetlerinin yurdun her tarafıncîa I Babıâlî, Ankara Caddesi No. 99. Telefon: 20778 Ş 2 "fin 00 3 su tulıjmbss) transtnisyon, boru bütün tefer Sırkeci Ankara han kat 2. No. B bîjrmete elveriçli olduğuna da ; r tam teşkilâth hastanelerden alacaklan ruatile birlikte, *** sağhk raperile tevsik edilmis olma;sı lâzımdır. 5.000 00 110 Mm. kutrunda 5 yataklı ve üzerinde muh Sençlerdenberl idrar zshrrM>t!f"1 çeken 83 5 (parasız yatılı) olarak seçilen öğrencileriri, öğrepci içîerindpn yasındaki ihtiy*r babaraı Gıjıcüşsusn Certelıf kııturda 4 kasnağile kornple transmisyon, rah) KBniglnde raphSt muraffakıyotH bir tek almacafc örneğe göre yüklenme senedi vermeleri gerekmektedir. Bunu 200 nn 6 Makineye aid müstamel halatlar, ameliyafla prostat urunu »îaralt 12 gün gibl vermiyenîer yurda kabul edilmiyeceklerdir. 25 000 00 Lankester sılindırli Tionde 2 ocaklı kazan. lşlti'nenıiş ki«a bir zamarrta avafa kaldı6 Tarım Bakanhğı hesabma abnacak (parasız yatılı) öğrenciler ran kıyroetli bevlly» miitehassm cperatör Kerrs] C'f'ara re hesMncde gördujü temiı sırasile fen PEKİYİ, edebiyat PEKÎYİ, fen ÎYİ, edebiyat İYİ derecede Dev50 20n on YEKÜN 1 BelediyeiEİz» =>:d vukanda cins \re miktarlan yazılı 5 kslem elek !1k ve derin eefkat vtt bakım dp'ajısile has let olgunîuk imtihanını vermiş olanlar arasından seçilecektir. tsne sahıb ve müdirile doktcr \e hastabafcıKuniî C î NSt Müracaat fazla olduğu takdirde (paralı yatıh) ve (yatısız) öğrenciler trik fabrıkası maLcemesi kapab zsrf usulile artt.ırmaya konmuştur. Mu cıfgrına vn5>j7 5iikr?nlarıtr.ın duyuruUnasını 5.000 00 Dfzel motör miUtamel 50 bevgirirk «ı tulumbası, ha'a için aynı gartlar gözönünde tutulacakhr. (142f>5) hammpn bedeli toplu olarak (50.200) liradır. Muvakkat teminatı (3.760) rie» ederim. deposu ile birlikte lirsc'ır. Othı. Bigs Araba konağı kByünden 00 6.000 ] 10/160 Volt 667/500 Amper 80 K'.VW az müstamel Ali Genç 2 Sstiî sartnamesi parasız olarak isteyene posts ile gönderilir. .Filko msrka daim' cereyan dinaraosu 3 Hân müddcti 20/9/948 den itibaren 4 ekim 948 pazartesi gününe *** 200 00 Komple Tablo 120X160 SM Mermer iizerinde bütiin clMprbum Şpyh 7,şfir r>Sln ve M'^H'l Âysn kadar 15 gündür. hazlarla birlikte 4 İhalesi 4 ekim 948 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te bele s^rasından mcrhuın Trn'r Mnhindin Paja damsdı. levcim. babamız Müstamel kayış 18 merre rulünde 20 SM eninde diye daimi encümeninde yapılacaktır. HÜSEYİN ZAFİK 00 Ajağıda cins ve mlktan yazılı yangıncîan çıkmış makinc ve tpferrüatı Müstamel kayış 16 metre tulünrle 16 SM enincte 5 Teklif mektubları ihale saatinden bır saat evveline kadar beledi Ir vefah ım'ırasehptıle cenaze mpra'dmirs 3 000 00 30 P'94S günü saat 10 da müzayede suretile satılacaktır. İsteklilarin ayni Marelli mark» 230 volt 187 amper 43 KW. Dinamo biîîst fştir^k edçn. rnektub ve telgrafla tazfye baskanhğına verilmış olacaktır. Postada gecikmeîer kabul ed;lmez. 1500 gün ve saatts fabrikamıza müracaatleri ilân olunur. 00 MarelH marka 230 volt 187 smper 43 KW Dinsmo 6 Fazls izahst almak isteyenlerin Belediye Fen İşlerine müracaatleri y»de bulunan ve bizi tejeüiye kos::p aeımn! 1 500 00 Simen!» marka 230 volt 78 amper Dinamo KW. lîân olunur. ( (14555) paylasan muhterem akrabamıza. dcntianmıza ve tanîdık'annıua blteıııkabele candan m!n00 130 SM. kutrunda 50 SM eenişlikte kasnsk net ve sükranlarımıu gazeteniz vasıtasile ar200 °0 ,120 ve 60 SM. kururlarmda ild halat kasngğı. 5 aded prese makine<d, S aded çigît kmcı değirmen, 1 aded raflnsi, leâtTİz. 18 950 00 "Y EK O N 1 aded berir yagı kaynatma, 1 aded tasfiye toprak kaîanlarile 1 aded Zevce1: Z»yneb. cocukları MeVki Esm'î Sel:'ne: celtn ve damadı: filtre ve bunlarrîan başka muhtelif kazanlar ve teferrüab. 1 Belediyemize aid yukanda müfrpdah yawlı 10 k^I?m elpktrik fabrika V'^'at Dr. MPCrieft;n mpsi açık arttırma surctile toplu veya münferid halinde satılacaktır Muhammen hedellpri hrzalanna ijaret edilen miktarlards olup ber birinin muOPERATÖR DOKTOR vakkat feminatı % 7.5 hesahiledir. 1 a<îe(î perçta maTîinp?! Eovde, 1 sfod kaynatma perçin mafcineîl. 2 Satı? saffTîmrsi parasız ohrak İsteyene pojta ile gönderllir tlân 1 arlcd makas, 1 aded kapak kesme ve damgalama rasldneH ve syrıca Tam Dizel tipinde. tek silindirü. 810 beygir takatinde, dakikada 1500 mtHd»H 20 Fylı'ıl 9*8 Hsn itibaren 4 Ekim 1948 Pa»rtesi gün.ine kadar 15 gunkonserve lnıtu makineleri ve tefcrrüatlan. 4«virb ve lüzumlu Merrüatı hsiz bir adeH motör 3100, lira muhammen Hür. 4 Ekim 1948 tariMnp rasfhvan Pazartesi glinii saat 15 te BPİediye Daimi meme^i, fl^Wt r e hsrsalı badel üzerinden açık eksıltme ile satm alınacaktır. FncÖTneninde ihalesi vapılacakfır. İslekli olsnlar ihalc saatinden hir saat <»vhnstatıblarınd» rcldoskopi ... îstekli firmalann şartnsme rvrakını dairede cörerek 232.50 lirPİık veline kadsr*mııvakk3t teminatlarmı Belediyeye yatırmaları lâzımdır Posta ae! sahun, 3 Med kostik kazanları. =riö n5lu. Hilâlishm»! eaddesi 1? g«çici teminat makbuzu ve 948 vılı tıcaret odssi vesikaianle 8/10/94R cuma oikmeleri kabul ediimez. VP 1 plantrj (Saglık MfldürlöSfine bitisik) gÖBÜ saat 11 dç Karaköy Perçemli sikak Cemaat hanı birinci katta SA 3 Fazla malflmat almak Istiyenlerin Belediye Fen tşlerine möracaatkemisyonvma gelmeleri. (14295) Tel: 32006. Her gfin 1519 m leri İlân olunur. SPANYOLKAtf/ âfaiiirkliıt kahve içligi fincan ATLAS Atatürk ve etrafındakiierin yersiz telâşı SAHTE MELEK SÜMER SİNEMASINDA MİRAS KORKUNC r A R SİNEMASINDA ASKSIZ YAŞANMAZ S A RA Y Sinemasmda Selçuk Belediyesinden : SİYAH GÖLGELER f FENERBAHÇE GOZTEPE Revanş maçı İNÖNÜ (İZMÎR) Ankara Uıtiversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığııtdan: STÂDÎND \BA\D DAOEVİ Beden Terbîyesi Bölge Başkanhğmdan: Nâzilli Beladîye Başkanhğmdan: , DİŞTÂBİBİ BÜRHÂN CEM Nazilli Belediyesi Baskanhsfindan: " ÇUKUROVA SANAYİ İŞLETNELERİ Türk Anonim Şirketinden: Yağ Fabrikasına Aid: Dizel Motörü Alınacak Bayındıriık islanbul S. A, K. Reisüğinden: Teneke Fabrikasına Aid: Sab^haneye Aid: ERTUORDP SALTUK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog