Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

26 Evlul CLHVıHUKlYCT Başmakaleden devam söylüyor; dakoi ve geçici yani muvakkat hiznıetler ücretlerinde azand ta Baştarafı 1 inci sahifede mektedir. îştirak nisbeti çok önemli gösarrufa bilhassa ehemmiyet verildiğini Fehmi Köprülü ismindeki çiçekçi üe rülmektedir. Baştarafı 1 inci sahifede de Uâve ediyor. Hilmi Uran dün geldi uzanan büyük iskelesini yapan Braith beraber Deniz Komutanlığı dördüncü Alman ticaret heyeti başkanı, IMasraflann pek az kısmı dahilî istik şubesinde memur Kemal Doğu ismin Cumhuriyet Halk Fartisi başkan ve waite et Co. Engineers İngiliz limi Baştarafı 1 inci sahifede zartesi günkü toplantılarına Ka razla kapanacağma göre, 1 milyar 400 deki bir zat da dün Belediyeye müra kilı Hilmi Uran dün Ankaradan şeuri ted şirketidir. Ankaradaki îemaslanndan Berlin meselesini halletmek is nadalı ve Amerıkalı askerî müşa^id milyon liraya çıkan yeni bütcede 1948 biit caatie adaylıklannı koymuşlardır. Bir mize geimiştu. Uran, İl Parti müfettişi Bu şırket, Halicin Eminönünden. ümidli görünüyor * ' tiyor musunuz, Yoksa istemiyor mu ler de iştirak edeceklerdir. Diğer ta çesine nazaran vukua gclen atüş ne ile öğretmen de adaylık için müracaat e Sadi Irmağa, bugünkü toplanüya iştirak Unkapanı arasma kadar uzanan kıraftan İngiltere Dış İşleri Bakanı kapatüacaktır? Bunun için üç yol deoeğini bildirmiş, fakat henüz istida edemiyeceğini, partinin adayları seçmek ısı boyunca denizde sondajlar yapsunuz? Ankara 25 (Telefonla) Yedi kişiişinin tamamile illere bırakıldığını söy tırmakta olup bazı yerlerde sondajsını vermemiştir. Müttefikler Berjin ablukası yü Bevin bugün Fransa Savunma Ba vardır: lik ALman ticaret heyeti, bu akşam sal zünden ilk protesto notalarını 8 tem kanı Paul Ramadier ile uzua uzadı 1 Tasarrnf, lemiş ve bundaki muvaffakiyetin parti lar, 60 metre derinhğe kadar inmiş Asıl seçim mücadelesi at 21 de İstanbula hareket etmiştir. muzda Kremline göndermişlerdi. O ya görüşmüştür. İki devlet adamının 2 Mevcud vergilerîn tahakkuk ve il teşkilâtınm olgunluğuna bir mi'yar ve hiçbir yerde sağlam bir zemın. Asıl seçim mücadelesi halktan ziyade Heyet başkanı Dr. Voa Maltzan, gazete gündenberi Moskova ve Berlinde batı ittifakı savunmasile ılgili ko dbayetinde temin edilen gelir fazlası, tabakası bulunamamıştır. 60 metre Cumhuriyet Halk Parüsi içinde vaki teskil edeceğini ilâve etmiştir. cilere verdiğı demeçte, Türkiyede görıİ3H görüşmeler bir netice ver nulan gözden geçirdikleri belirtil 3 Yeni vergiler ihdası. 13 ilde milletvekili adaylan, bugün derinlikte dahi, kılli araziye rastlanoimaktadıı. Partinin iL ilçe, bucak ve oduğü tekâmul ve ınkişaf kaı^ısında duy [mediğinden müttefikler çarşamba miştir. Başbakan Yarduncısı bunlarm iMnci cak başkanlarile idare heyetlerinin (i seçüecektir. mıştır. Bu sondajlardan elde edilen cuğu hayratüığı belirttikten sonra, An |günü yeni bir nota göndermeye mec sinden bahsetmiyerek birincisinin yapıl yeleri ve Şehir Meclisi üyelerinden mü Diğer taraftan Demokratlarm bugün netice, bu sahilde eski usul sağlam Amerika, kuvvetlerini arttınyor karada yaptıkları görüşmeler ve temas Jbur olmuşlardı. Vashington 25 (a.a.) (Nafen) A dığnu açıkça söylüyor ve üçüncüsünün teşokkil 240 laşi, bugün il merkezinde Kristalde yapacakları toplantının da rıhtım yapmanın çok büyük masraflar netıcesinde, Türk Alman iktisadimerikan hava kuvvetieri subay kad de gözönünde rutulduğunu şu suretle toplanarak partinin tstanbul adayuu bu seçim işi ile alâkadar olduğu ve îç lara mal olacağmı göstermiştir. BuRusyanın bu son notaya bu kayatının, birbiılerini ahenkli ve güzel seçeceklerdir. Toplantıda esas itibarile timada, halian seçimlere girmemesi için. nun üzerine İngiliz fırması, harbden rosunu 58 bine çıkannak tnaksadile kapalı bir şekilde ifade ediyor: iar çabuk cevab vermiş olması mubir şekilde tamamlıyacakları irler tarafmdan hayretle karşı mütehassıs havacılardan ihtiyatta bu «Bütçenin masraf kısnnlannda ve in partili dahi olsa bu 240 Hşi dışından a kanun yolu ile çalışılması hususunda evvel ve harb içinde bulunan ve çok daki kanaatlerinin kuvvetlendiğini söy lanmıştır. iyi neticeler veren usullerle betonlunan 10 bin kişiyi hizmete alacaktır. şaat işlerinde mümkün olabilen bütün day kabul edilmiyecektir. Bununla be kararlar ahnacağı ileri srürülmaktedir. ierıiş ve şöyle demiştir: arme kaz'Jdar ve gene betonarme Bir mektub Bunlar hava kuv%'etlerinde üç sene kısmtılardan sonra, yeni zaıurî ihtiyac raber yarın adayhk için isimleri tahtaBatı Biriiğinin askerî hazırlıklan « Bugünkü Alman sanayii, Türk lann ve kalkınma faaliyetlerinin istil ya yazüacaklar ve teklif edilecekler a Dün Dr. Rebü Barkın imzasile aldı dubalar üzerinde estakad şeklinde hizmet etmeyi taahhüd edeceklerdir. Paris, 25 (A.P.) Brüksel ittifaham maddelerinden gayet iyi bir şekilzanı ettigi giderleri karşılamak yolunda rasmda haricden de bazı Lsimlerin bu ğımız bir mettubda, kendisinin, millet üç seviyeli bir rıhtım ve yol yapmaSovyetlerin kurduğu Alman de faydalanabilecek durumda olduğu S kma dahil 5 batı Avrupa devleti Samvsaid görülebilen kaynaklardan istifa lunması ihümaünden bahsedilmektedir. vekili adayı gösterilmesi yolunda işçüer yı teklif etmiştir. Teklifin plân, provunma Bakanları, müşterek askerî ordusu gı'oi, bizler de gerek ziraî sahada, geJenin gözönünde bulundurulması, anlaEn kuvveüi adaylar arasmda faaliyete geçmedıği, yoklama eleri ile bir maketi yapılmış olup, Berlin 25 (a.a.) Sovyet kontrolu yışla karşılanması gereken bir zarurekse sanayi ve münakalât sahasında; meseleleri müzakere için pazartesi Belediyenin ilgili Mücadele, en ziyade Şehir Meclisi kuruluna hita'ben yazümış olan mektu bunlar yakında Mücaele, y Ş altmda intişar eden Alman «Die Welt> rettir.> Tarkiyeye lüzumlu olan makine ve aı günü Pariste toplanacaklardır. makamlarma verilecektir. Ö İ bun, 34 esnaf teşekkülü ve kooperatif başkan vekili Aüf Ödül ile İl başkanı i:Isri tamamen verebılecek durumda. Resmî kaynağa göre, İngiltere Sa gazetesi, Sovyetler tarafından kendi Eu diplomatca ifadenin tnanası şudur: baskanı ile fabrikatorlann imzalarını Yapılacak estakad 1100 metre uvunma Bakanı A. V. Alexander ya işgal bölgelerinde vücude getirilen halk Bazı vergilere zam yapılacak, yahud da Sadi Bekter arasmda olacaktır. taşıdığı, bu mektubu ancak dağıtüdığı zunluğunda olacak ve sahili takiben Atıf Ödül, Sadi Bekter kadar ve rın Pariste bulunacaktır. Kendisile polisinin yüz bin kişilik bir milis kuv yeni vergiler ihdas edilecektir; bunu belki de ondan fazla rey almak kabili zaman görâüğü bildirilmekte ve şöyle Karaköy köprüsü ile Gazi köprüsübirlikte Devlet Bakanı Noel Baker veti olduğunu ve Paulus ordusunun su anlayışla karşılamak gerektir. nü birbırine bağlıyacaktır. Bütün inde gelecek ve genel kurul toplantısı bay ve erbaşları idaresi alünda bulunBazı salâhiyetli kimselerin ağnndan yetindedir. Yalnız Sadi Bekterciler, A denilır.ektedir: «tmza sahibleri çoctık değillerdir ve şaat, betonarme usulile yapılacaktır. münasebetile burada bulunan bütün luğunu ve bu kuvveün Rus işgal kuv gazetelere akseden malumata göre, büt tıf Ödülün kardeşinia de milletvekili İDominyon temsilci heyetleri şefleri vetleri çekildikten sonra her türlü mu cede sağlanabilen tasamıf, 25 mil olması dolayısile kanunî bir mahzur yapüklannı elbette bilerek yapmışlar Firmanm daha evvel memleketimizkavemeti ortadan kaldırmak maksadile yon liradan ibaret kalmışür. Bunun 20 olnaamakla beraber adaybğınm tecviz dır. Bütün ayasî endişelerin üstünde de yaptığını yukarıda saydığımız tele görüşecektir. olan bu tarzdaki umumî bir sempati sislerde kullandığı usule tevfıkan, milyonu, ayağımızı yorgauımıza göre edilemiyeceğini Ueri sürmektedirler. Batı ittıfakı askerî liderlerinin pa vücude getirildiğini yazraaktadır. denize bir metre kutrunda betonaruzatmadan düşüncesizce başlanmış olan Fatih üyelerinin oyunu kazanabilecek tezahürünün benim tahriHmle yapıldı me burgulu kazıklar kakılacak vs Boştaraft I inci sahifede kabiliyette olan Vasfi Akuı ve CSP. ğını ileri siirmek, hiç bir delile istinad büyuk inşaartan, 5 milvonu da memur nümüzde iazla bir zaman yoktur. Oresnafmı elmiyen ve doğru oîmıyan bir iddiadır.> bunların üstüne. gene «Keson=Caiskadrolanndan temin edilmiştir. Resmî tarafından İstanbul işçileri son» denilen betonarme büyük dutaya atılan ıddıaların millet ruhuMalatyada ara seçim hazrrbğı otomobillerde de azamî tasarrufa riayet teşküâtlandırmağa memur edilip bu tebalar konulacaktır. nun ifadesi olup olmadığını genel seşekküller arasında nüfuz peyda eden edilecekmiş! çimlerın sonunda anlıyacağız va eski milletvekillerinden Dr. Rebü Bar Malatya 25 (Telefonla) Kısmî seBu inşaat üç seviyeli, yani katlı oBundan 3334 yü kadar önce, Osmanlı kın da kuvvetli adaylar arasmdadır. çımlerin yaklaşması münasebetile şeh lacaktır. Birinci seviye, kısmen, deparli olarak boyumuzun ölçüsünü o Baştarafı 1 inci sahifede Baştarcfı 1 inci sahifede Mebusan Meclisinde, sarıklı bir meburlmizde CJîP. liler arasmda hummalı zaman alacağız. Bizler, iktidar par aylarda alınan kararların iktidar Dün tstanbul esnaf teşekküllerinden nizin içinde bulunacak, bu seviyede, tisı hükumeti olarak, her türlü en partismin bazı çevrelerinde de hoş 1 Genel kurul Güvenlik konseyinin .un nükteli bir tabirle «otomobilât fas 35 teşekkülün imzasüe Parti İİJ başkan bir faaliyet göze çarpmaktadır. dubalarm içine soğukhava depoları dişeden vuzak, milli iradenin tecelli [nudsuzluklar uyandırdığı görülüyor. daünî üyeleri olan Birleşik Amerika, ı» diye ilk defa şikâyet ertiği rcsmî o Iığma tir müracaat yapılarak Dr. Rebii Milletvekili adayları gerek C.HP. böl inşa edilecektir. İkinci seviye, deniîngiltere, Sovyet Rusya, Fransa ve Çitomobiller, o zaman belki de bir düzis:nı beksyoruz. Bunun tahakkukuna Tenkidlerin başlıca noktası, böyle. nin adayhğı konulduğu takdirde bütün ge müfettişi Nafid Fıratla, gerekse ka zin üstünde olacak ve estakadm iki çahşmnk emelimizdir. Halk Partisi bir harekete ara seçimler arifesinde ne ilk adım mahiyetinde olarak silâiı neden fazla olmadığı halde, şimdi büt esnaf teşskküllerinin kendisine rey ve zaîardan gelen delegelerle sık sık temas tarafına rıhtımlar yapılacak. burada kara, deniz ve ha çeji hayli kemiren bir derd halini al receği bildirilmiştir. Bu müracaat oy etmektedirler. Şimdilifc en kuvvetli aday da depolar, antrepolar, mağazalar nın alnı daima açıktır. Bu bakım başvurulmuş olmasıdır. Hıfzı Oğuzun anmanın ve mevcud f va silâhlı kuv\ etlerin bir yü zarfında mıştır. Bütün tasarruf gajTetlerine rağ adedinin yükselmesi itibarile memnuni olarak eski mülkiye müfettişlerinden vücude getirilecek; gemilerden eşya dan millet' huzurundaki hesabımız takriri gudur: ü;te bir nisbetinde azaltılmasını, men, düzinelerce 2025 bin liralık lüks yet verici görülmekte ise de parti teş Adil Özelçi gösterilmektedir. buralara verilip alınacaktır. Üçüncu. da açıktır. î.una rağmen miilet, baş«1 Memîeketin şeker istihsali 2 Genel kurul, savunma maksad otomobiller alındığını işitiyoruz. Git kilâti Dr. Rebü Barkmı iyice tanımadı Müstakillerden adaylıklannı koyan seviye bunların üstünden geçen ve ka bir şekil\ isterse ve başka bir kaarımn haricinde tecavüz gayelerine otomobillerini ve ğı cihetle bu yoklamada seçilemiyeceği lar, birer beyanname yayınlamışlardır. Eminönü meydarundan Unkapanı naate kayarssı, buna da riayet boynu ile ithali ve istihlâki, yıllardanberi matuf olan silâhlarının istimalinin ya tikçe artan bu bunların masraflannı azaltmak imkân zannedilm ekte dir. DP. il teşkilâti da bugün bir beyan meydanına kadar uzanarak iki köpmuzun borcu'ıiur. Biz, kendimize dü nasıl bir seyir takib etmektedir? sak edilmesini, sızlığı kendini gösteriyor. Buna karşı 2\ Bu seyir gözönünde tutularak §en vazifeyi ^yapacağız. Gerisi millî Seçime iştirak nisbeti bir takım tah name neşrederek partinin ara seçime rüyü birleştiren, hayli geniş asfalt 3 Genel kurul Güvenlik konseyi cezrî bir tedbir almak ve bütün şinj esasından halli için bugüne ka çevresi içinde, rolü silâhların ve silâhlı iradeye kalmiçtır. miıJere yol açmaktadır. Oy adedinin iştirak etmemek hususundaki kararının bir yol olacaktır. Bu yol, üç motörlü geçebilecefc ^ hükumetçe neler düşünülmüş ve kuvvetlerle birlikte* atom silâhlarının a otomobillerini kaldırmak çok yerinde yüzde 20 yi geçmiyeceği söylendiği gibi, sebeblerini izah etmiştir. Yarm C.HP. nakil vasıtası yanyana Biz parti hüVcumeti olarak vazifeolur. Bazı makamlara makul ve mutebir genişlikte, takriben Bankalat lerimizı yapmafc arzusu ile çalışıyo ne (gibi tedbirler alınmıştır? .Itılması tedbirlerine nezaretten ibaret dil bir masraf verilir; makam sahibleri esnaf teşeklriilleri vasıtasile yüzde kır binasmda aday seçilecektir Şemsi Beli caddesi genişliğinde olacak ve iki taruz; Allah utanrfırmasın. Başarırsak ka kadar çıkarılabileceği de iddia edil31 Bilhassa son aylarda bütün bulunacak olan bir kontrol teşkilâünın de isterlerse taksiye binerler, isterlerse rafında yaya kaldınmları da bulumillete bunun «anlı delillerini da memleketi yakmdan elâkadar eden kurulmasmı tavsiye eder. birer ucuz otomobil tedarik ederler; nacaktır. Bu suretle Karaköy köpgöstermiş olacağız. Parti ve hükumet bir mesele olarak kendini gösteren Amerikaya hücum makamlarmdan aynldıkian zaman bu rüsünü ve Karaköyü kalabalık saatayrı teşekküller .plmakla beraber, bu mevzuda: a) Şekere elkonularak Vichinsky nutkunda, Amerikanın Birotomobili, jerlerine gelenlere satabilirlerde geçilmez bir hale getiren seydaima elele çalışmaJc ve birbirini i stdhlâkinin ve satışmuı vesika yolu rüsefer kesafeti azalacak ve motörlü kaz etmek zaruretindedüler. Ancak le tahdide tâbi tutulmasının, b) leşmiş Mılletlerdeki siyasetini toptan ler. Bazı demokrasi memleketlerinde, nakil vasıtalan kısmen, Eminönünbu suretle milletin arzuiarını yerine Bilâhare şeker satışlarmın tekrar tenkid etnaış ve Amerikanın destekledi başbakanlar bile otobüslere bindikleriBaştarafı 1 inci sahifede den Unkapanına ve oradan da Gazi ği bütün teşekküllerle tekliflere muhane göre, bizde de neden böyle olmasın? getirmek kabıldir. serbest bırakılmasmın, c) Bunu ta kfet edeceğini bildinniştir. Sovyet denunlarla tayin edildikleri halde A köprüsü vasıtasile Şişhane meydanıGazetelerde okuduğumuz Ankara Bugüne kadar her ne yapmijsak kiben,de kısa bir müddet sonra şedalet Bakanlığının mahkemeleri lâğ na çıkabilecek'ir. Böylece Karaköy legesi, Küçük Asambl». Kore komisyo haberleri bugünkü vergi sisteminin Baştarafı 1 inci sahifede millete faydah olacağ\na kani ola ker sstışının durdurularak fcat arttınu, Balkan tahkik komisyonu, Avrupa do değiştirileceğini bildiriyor. Büyük gece geç vakit köylerine hareket et vetmek hakkı, tamamile antidemok köprüsü ile Karaköy meydanındaki rak yapmışızdır. Bütün işlerin isa nlmaanın mucib sebebleri nelerdir? kalkınma plânı, atom enerjisi komisyo kazanc sahibleri, bugünkü sistemde mişlerdir. Dudullu mevkiinde yüz ratiktir. Bu manialara rağmen Türk ve Bankalar caddesindeki tıkanmalabetli olarak yapıldığını iddia etmi4 Bu fiat arttırılmasından gayBatı birliği, Filistin ve Endonezya menıurlara ve ortahalli. mütevazı halk leri maskeli ve elleri tabancalı üç hâkimi hak ve adalet yolunda azim rın önüne geçilecektir. yorum. Bilâkis kusurlarımızı göste rimeşru kazançlara rr.eydan verilmeselelerini teker teker ele almış ve kütlelerine nisbetle hernen hiç vergi kişi karşılarma çıkarak arabalarını le çalışmaktadır.» recek olanlara müteşekkir olur ve memesi ne suretle temin olunmuş.Salamon Adatto, müteakıben sözlePlân ve projeleri hazırhyan müşiddetli ithsmlarda bulunmuştur. vennemektedirler. Yapılan hesablara durdurmuş ve 4 kömürcünün üzerinhaklı iseler düzeltilmesine çalışırız. tur? rine şövle devam etmiştir: hendislerin verdikleri izahata şore, Birleşik Amerikanın Rusyaya karşı göre, 30 bin memur 105 milyon lira ver deki bütün paralarım almışlardır. Hükumet olarak vazifemiz millet a İspanyada zulüm ve baskıya bu estakadm arkasında, bugun'kü 5 (Şeker fiatlarının arttırüması soğuk harbc girlşmiş olduğunu iddia' e gi verdiği halde buna mukabil 205 bin Beşincisi, bunlarla mücadeleye başİşlerini nizamlamaktır. Ümid ediyouğradığımız sıralarda asü ve necib sağlam zemin üzerinde rıht:mlar c"a den Vichinsky, şunlan da üâve et ınükelleı ancak 27 milvon lira vergi lam:ş, fakat haydudlar tarafından Türk milleti bize kapılarım açmıştı. yapılacağı gibi, üç yerde de kiicük rum ki, arkadaşların faaliyetleri de nın şeloerU maddelere de sirayeti tamiştir: biî olcîuğuna göre bütün bu madvermekte imiş. Büyük kazanch raükelyaralanarak yere serilmiştir. Mas Bugünkü iktidar partisi ise bir za ve orta büyüklükte d°niz vasıtalan bu yoldadır. Millet menfaatlerinden delerdeki artışm, makul ve ölçülü Askerî ittifaklar veya bloklar ku leflerdcn de 60 milvon lira vergi ahn keli haydudlar kaçmış, yaralı Hay m'anlar 'maalesef, vatandaşlar ara için havuz halinde küçük lımanlar ayrı, parti menfaatleri tanıyanlar nisbetler dahilinde yapılması işi narulmakta, yeni hava, deniz ve kara üs makta, fakat bu 60 milyonun yansını darpaşa hastanesine kaldınlmıştır. dan değilim. Milletimizin temiz ga sıl düzenlenmiştir? smda farklar yaratmağa başlamıştı. da bırakılacak ve buralara, yolun alleri inşa edilmekte, harb sırasında tesis devlet iktisadî teşekkülleri ödemekte Havdudlar takib edilmektedirler. Bir Salamonun, bir Jakın evrakı, tındaki köprü gözleri gibi acıklıklaryeler taşıyan bir teşekkülü, benim6 Şeker ve şekerli maddelerden edılen eski üsler en son askerî tekniğe üni§. senelerce hükumetin masaları üze dan girilip çıkılacaktır. Bu suretle sememesine imkân yoktur. Onun iBu. büyük bir içtimaî adaletsizliktir. rinde kahrdi Demokrat Partinin gerideki sahil boyu da tamamile kaçin de nikbinim. Millet muvacehe başlıyan bu iiat artışının diğer mad göre genişletilmektedir. Amerikan, Fran kuruluşu ile bıaılar ortadan kaldırıl panmamış olacaktır. Eminönü ile sinde 1950 yılında büyük bir imti delere dte aksederek yeni bir hayat sız ve İngiliz hukumetleri 5 devletten Meraurlardan aylıklarından ve ücretleverilmemesi müteşekkil askerî ve siyasî bir blok rinden bir kalemde kesîvermek sureüle mıştır. Artık, bir varlık vergisi daha Unkapanı arasmdaki sahada "açılahana tâbi olduğumuzu unutmadan pahalılığnna sebebiyet kurmuşlardır. Bu gibi ittifakların te kolayca 105 milyon lira vergi alıp işin tarhedilip ocağımıza incır ağacı di cak bir veya birkaç amud cadde ıle çalışmahyız. Millet yolunda çalışan üzerinde» durulmuş mudurî kilmiyecektir.» motörlü nakil vasıtalarımn estakadm bir siyasî teşekkül olarak neticeyi 7 Şeker gibi esaslı ve hayatî şekkülü bariz bir şekilde barış ve gü içinden çıkıvermekten doğan bu h?.ksızhğa da nihayet vermelidir. Müteakıben seçime geçilerek yeni üstündeki yola çıkmaları da sağlanaümidle bekliyoruz.» bir gıda maddesinin, istihsaline göre venlik mer.facitlerine aykırıdır. Paris, 25 (R.) Fransız Başbatngiliz, Fransız ve Amerikan basını Hulâsa. bütçe davasını, rasyonel bir caktır. Başbakan, bundan sonra, tütünle istihlâki âyarlanırken halkımızın, sa 5 baü devleti askerî ittifakınm Rusya şekilde ve cerrî tedbhlerle önümüzde kanı M. Queuille bu gece radyo ile idare heyeti seçilmiştir. tın alma kabiliyeti az ve mahdud oFransız halkına hitab etmiş ve şöyBütün bu tesislerin 11 milyon liraManisa mitingi bugün yapıhyor rin ihraç eiileceğini, Samsun lirca! ve yeni demokrasilere karşı olduğunu ki yü içinde halletmek artık kat*î bir le demiştir: ya mal olacağı ve işe başlandıktan nınm yapılacağını söylemiş, bu ara lanlannın güç durumu niçin dü^ü açıktan açığa yazmaktadır.» İzmir, 25 (Telefonla) Manisa De zaruret ohnuştur. « Millî kasada 115 milyar frank mokratlarmın mitingi, yarın saat 14 iki buçuk sene sonra tamamlanacalı da orman kanununa temas edereki EÜlmemiştir? ABİDİN DAV'ER «Aynı nakatat» lık bir açık var. Yeni malî tedbirler te yapılacaktır. Demokrat Parti ta hesablanmıştır. Teklif kabul edilir8 Şeker hakkında evvelce akşöyle demiştir: Paris 25 (R.) Birleşmiş Milletler Fransanm iktisadî kalkınmasmda ilk rafından yapılan mitinglerin en mü se evveîâ Eminönü meydanı öntın« • Biz, orman davasını hallede si beyan edilmiş olmasma rağmen den Hallere kadar olan kısım yapıadımı teşkil etmektedir.D bilmek için evvelâ milletçe zihni hükumetçe alınan bu kararın, hal çevrelerinde kaydedildiğine göre, Vihimlerinden biri olacağı bildirilen lacak ve takriben bir buçuk yılda yetimizi dsğıştirmeliyiz. Yoksa saj kımızın sağlığı üzerinde, ekonomik chinsky'nin nutku, doğu ile batı arasıntoplantıyı Manisalılar adına Şemsi inşa ve ikmal edilecektir. dece kanunlarla bu meselenin halle bünyemizde ve nihayet halk ve hü daki gerğinliği ne çoğaltmış ve ne de Ergin açacak, onu Adnan Menderes dilmesine imkân yoktur. Herkes, ye kumet münasebetinin manevî yapı azaltmıştır. Fuad Köprülü, Refik İnce, Fevzi LutYAP1 ve KREDÎ BANKASI Mr. Marshall, Rus delegesinin AmeriAnkara 25 (Telefonla) La Haye tiştirdiği ağaç mahsullerLnden, tıp smda vukuu muhtemel zararlarına fi Karaosmanoğlu, Samed Ağaoğlu, ka hakkında ağır ithamlarla dolu nutku orta elçimiz Nedim Veysel .Hkinin merkı diğer mahsuller gibi istifade et karşı hangi tedbirler ahnmıştır? Sıtkı Yırcalının konuşmaları takib Yukarıdaki sorulara, alâkalı Ba HJ soğukkanlılıltla dinlemiştir. Amerikan keze çağınlmasmın sebebi, söylendiğiedecektir. İzmirden, civar vilâyetlermelidir. Ve bundan tabiî bir şey ole ilçelerden ve köylerden birçok Delamaz. Biz, hükumet olarak bunu kamn, sözle cevab vermesinı saygıla delegelerinden Warrea Austin, gazete ne göre, bazı prot.ikol formalitelerile cılere şöyle demiştir: Baştarafı I inci sahifede mokrat, mitinge iştirak edecektir. >ımla rica ederim.» alâkahdır. Mesele. Hollanda KraliçesiŞubesi tahakkuk ettirmek istiyoruz.» « Hep aynı nak"arat Vichinsky, nu nin taç Başbakan bu gece Cumhuriyet vatörenine davet edilme 12 temmuz beyannamesi ve Ahmed Urtilecek Uıtiyaca bakılarak derse başla ma saati sabahlan dokuza öğleleri de on tuk cebinde hazır bir halde geldi. Faka şekli ve elçinin bu şekilde bir davere puru ıle Orduya hareket etmiştir. Tahtakılıc 4 Ekim Pazartesi üç kırk beşe kadar geciktirilebileceği Amerika Dış Işieri Bairanının ağır başıı icabet etmemesi dolayısile vukua gelŞahabeddin Uzunkaya İzr»ir, 25 (Telefonla) D.P. Ge gibi ders arası paydoslan da on beş dasözlerini duyduktan sonra bu «hazır miştir. Bunun üzerine kendisine, merg ü n ü nel İdare Kurulu adır.a konuşmağa kikaya çıkanlabilir. Derslerin ellişsr nutukta» bazı rötuşlar yapmış olmas kezden Parise hareket etmssi büdirilGalatasaray îzmirde 10 galib salâhiyetli olan ve şehrimizde bulu dakikalık müddetleri muhafaza edılemuhtemeldir.» miştir. Nedim Veysel Ilkin, halen PaSabahından itibaren nan bir zat, Ahmed Tahtakılıcm 12 cek ve öğleden sonraya mümkün olduİz^nir, 25 (Telefonla) Galatasa Baştarafı 1 inci sahifede Genel Kurulda. gündemdeki mese riste bulunmaktadır. halkımızın ve iş adamlarunızın temmuz beyannamesine, intişarı sı ğu kadar fazla yorgunluk vermiyen ve ray, bugün ilk karşılâşmasını Altuılelerin görüşülmesine pazartesi günü hlzmetine giriyor. rasında muhalif bulunduğu hakkın tatbikî mahiyette olan dersler konaordu ile yapmış., birinci devre. 00 kuruş civarına düşeceğüıi tahmin e başlanacakur. daki yazısını tekzib etmiştir. caktır. Cumartesi günleri öğretim, dört berabere bitrniş, ikinci de'.rrede Ga denler de vardır. Bugün Nöbetçi ECZANE: Bazı istihsal mmtakalarında bu ders üzerinden ve en geç saat on ü?te latasaray Orhan vasıtasile ilk ve son Amerikaya yeni<ien altın Beyoğlundaki magazaların haberlerin dolaşması, müstahsili, Obitecek şekilde tertiplenecektir. Devam golünü atarak 10 galib gelmiştir. hususunda sabah ve öğle olmak foere kapanış saatlerine uyarak Oyun, sert cereyan etmiş, Altın fise mal tesliminde aceleye sevketsatıldı iki bölümden hesablanacaktır. Normal • ordudan Vitali, Galatasaraydan Mu mektedir. Hattâ bazı köylülerin, geB a n k a m ı z ı n gişeleri de Hükumet, Amerikaya yeniden 668 öğretim yapan orta okul ve liseler yeni zaffer sakatlanmışlar ve oyuna de lecek bahara saklamaları lâzımgeders yılı vakit cetvelini bu tebliğe göre vam edememişlerdir. Yarın Galata len hububatı da, kısmen olsun şim kilo 796 gram altm satmıştır. Bu alSaat |9 a kadar yapacaklar, çift öğretim yapan okullar saray, İzmir şampiyonu Altayla kar diden Ofise satmak yoluna gittikle tınlarm değeri bizim paramızla Şehrlmizin blridk ciddî ve sevimli operei eski durumu muhafzza edeceklerdir. 2.198.574 lira tutnıaktadır. ri görülmektedir. s.İEsacaktır. tiyatrosu olan YENt SES OPERETİNtN, ya' açık bulunacaktır. kmda açılaeak clan yeni sezona büyuk bi stemiyorum. Bu garib ölümü ve mek Bana anlatacaksın değü mi? Belki befaallyet ve yeniliklerle hazırlaamakta oldu raberce bir çaresini buluruz. Öbürünü tublan unutmabyım. ğu haber alınmıştır. Omuzlarımda garib bir titrsme var. Cenanı orada bırakahnı, küçük, şımaÖnümüdeki Tiyatro mevslmlnde temsil edl A D R E S Î Odanın bütün karanlık köşelerinde sy rık, hodbin kızı. Ben buradayım, ben, lecek plyeslerln büyük biı itüıa ve titizllld kozadan çıkan kelebek!. Haydi gel Osn ayrı Raifler toplanmış beni gözeiliseçildigl ve sahne kadrosunun da esaslı eu. rette takviye olunduğu söylenmektedlr. Baştarafı 1 inci sahifede yorlarmış gibi.. Cini uyandırmak, teh man.. Yok yok, seni değil, senin o çakır îstiklâl Caddesi No. 306 gözlerini se\miyorum, senden nefret) PERIOE^ÇE Altı senedir bütin seyircilerinln neşe kay mızla, sıtma ile olduğu gibi veremle likeyi ona haber vermek istiyorum. nağı olan bu müessesemizin bu sene de mU' de savaşacağız. İktidarda hangi parti YAPIKREDÎ Han Gene eski rüyalar başlayacak. Gene ediyorum. Ben Raifi istiyoıum, O beni vaffakıyet göstermesinl ve hepimizl bol bol bulunursa bulunsun, bu savaşa mil 5O beni atlarm üzerinde alıp götürecekler. kapının önüne götürecek. O büyük, ka(Eski Baker Mağazası) neşelendirmesini can ve gönülden temenni raclık kapının önüns. Orada her şey letçe katılmak mecburiyetindeyiz.» Karanlık kapüardan gireceğim ve atederiz. Hem de mektubla! Senin karşuıda ise temiyorum. Gözlerinden öperim. Rsif» larm gittiği bütün ormanlarda, bütün apaçıktır ve belki bir çare bulacağız. Dr. Kemalî Bayizit, bundan sonUç mektubu da okuduktan sonra Meliha mı? Ondan korkma Raif, artık •büsbütün tutuluyor. konuşamıyorum. Naz ra kordelâyı keserek' hastaneyi açkapüarın ardında bir çok Raifler toplanıp Dayanılması imkânsrz, unutulması güç lı. dokunulmaz bir şeyi kırmaktan, boz yorgun, şaşkm arkaüstü yastıkların ü beni bekliyecek.. Niçin bazan arduıda o 'oize hiç bir şey yapamaz. mıştır. Aşir Aksu Verem Dispanserî zerine düjtüm. Içim karmakanşık, kaZevki sonsuz olan vahşî bir aşkın romanı maktan ürker gibi donup kalıyorum. 73 bin liraya mal olmu§tur;|röntgenî kadar cesur, bazan korkak, bazan Ra Ne kesif bir karanlık içpıdeyim! fam uğultulu idi. Kulaklanmda Raific Netice? Netice ben sana lâyık bir inKızüay tarafından verllmîştir^ iften o kadar uzak ve bazan ona böyle lYoksa rüya mı bu> diye, kendi kenş . 25 osan değilim Melilıa. Ikimizin saadeti sesi çınlıyordu: dalı ve 25 yataklıdır. " Azmi * ' Ezer """ yakınım.!. Osmanın sesi: «Rüçük şıma dinae hayretle soruyorum. Raif karşım«Hepimiz göründüğümüzden ne kaiçin de ayrıimamız lâzım geldigini anlıda. Raif yaz kıyafetinde. Beyazlar giyGörülmemiş bir rağbetle devam ediyor. nk, hodbin mahluk» diye. kulaklarımda Bir mezar sayguncusu yakalandj dar başkayız! Vücudün dar iskelen içiyorsun değü mi?> çmlıyor. Işığı söndürüp başıımı yastıi miş. Karanlık bir ormandayız. Raifin Üsküdarlı Niyaıi aduıda bir sablkalı, ev« yüzünü görüyorum. Gözleri ne kadar Bu uzun mektubun altında Raifin a ne hapsolmuş, birbirine zıd arzular, he lara gömerek örtülere sarıruyorum. velki gece Asri mezarlıkta bir mezan soyarcele ile aülmışa benziyen kocaman bir vesler, hodbinlikler, fenalıklar, îstekler Bu mektubları yazan benim arkabam aydınlık. Raif gülüyor!. Beni gösteriken cürmü meshud halinde yakalanmiîtır. Üç «GOLDEN EARRİNGS» imzası, birdenbire konuşmaktan yorul ve isteksizliklerle dolu hayvanların en olan adam, benim tanıdıfım Raif degil. yor, katila katıla gülüyor. ay evvel hapiiten çıkan Nıyazl, bu müddet MARLENTE DİETRİCH RAY MtLLAND'ın kötüsü...» muşa, bıkmışa benziyen bir insanın yazarhnda mezarlıkîarda 40 kadar mezan açBir elbise giyebilirdim. Gecelikleyim. Bu bambaşka biri, bu bir yabancı! Sinema âleminde benzeri görülmeyen büyük filmleri. tığını. ölülerden soktügü pek çok altuı disl rım buaktığı bir mektub, üçüncü ve Ayaklarım da çıplak. «Geceleri uyuyamıyorum. Kafam bir «Meliha eğer sen istesen...> •i Öâveten: Olimpiyad hazırlıklan filml (Birinci Kısım) sarraflara sattıfını sbylemiştir. son mektub gayet kısa ve kuru yazıl cehennem gibi kaynıyor, sen beni kur Ah MeHha niçin niçin bunu yaptın? Gülme, gülme Raif, sen ölüsün! mış: Raif eli ile işaret ediyor. Dönüp bataramaz mısın, sen bir çare bulamaz Oau kurtarmak elinde olduğu halde!. mısın Meliha?» «Meliha; Hayır, Raif hasta, Raif delirmiş ol layorum: Büyük simsiyah göklere değen bir kapı. Bundan evvelki mektubum seni ür Olduğum yerde hâlâ bir çare bulmak, ınalı. Ama kimin için? kütmüş olacak. Hakkm var: raçmılamı onu kurtarmak kabilmiş gibi doğralup «Hepimiz göründüğümüzden ne ka Geliyor musun? şım. Ne istediğimi ben de bilmiyorum. büyümüş gözlerle etrafıma bakıyorum. dar başkayız. Vücudündar iskeleti için Kalbim çarpıyor. Cicime haber vcrır.eden nasıl olur? Evet onunla gitmek, Hayır, hasta değüim, belki yaluz si Hayır. Artık onu sevmiyorum, aruk o de...> nirlerim bozuk. O budalaca îözlerle se uzak, o bana yabancı.. buna rağn;en Bütün bunlar saçma. Hiç olmazsa öğrenmek, her şeyi bilmek istiyorum. Ama korkuyorum. çok korkuyorum. ni kırdığım, endişeye düşüriüğüm için kalbim acı, kalbim yepyeni bir kederle ten olduğum gibiyim. Raifin yüzü değişiyor. Birdenbire karaffını dilerim. Bursa bana oldukça ya dolu. Ne kadar zaman mektublar ty\e ku Raif seni düşünmek istemiyorum. Bsn n.da şakağmdan akan kor.larla korradı. Yalnızlıktan pek memnunum, BAŞTAN NİHAYETE KADAR HEYECAN, MACERA ve MUAZZAM SAHNELER Manasız hastalık evhamlarile kendini cağımda hareketsiz dalıp kalmışım bilmi seni zaten unutmuştum. Sen öldün Raif. ç bir olü başı görüyorum. Boğuk s?n böyle olmasmı tehdidkâr bir sesle: iirmp. Teyzeme git, Osmanla çık dolaş yorıım gitSonra bir tehlikeden y BAŞ ROLLERDE : «Hspimiz göründüğümüzden...> Evet scnin içindı, bunu senin yüBana gelince, dediğim gibi kendimi her mek ister gibi onları topkdım, bsşIşte benden de tir başkası, bir ikinci zünden yaptım ve sen gelmiyorsun! dizamankinden sakin ve raakul nisseJiyo ucumdaki çekmeye atıp kapadım. runv Ne zaman döneceğim henüz bclli Evet Cicimin, Osmanm, hepsiain hak insan çıkıyor. Gülme Raif, bu ikinci Ce yor. (Arkast vann) değil. Şimdüik Istanbuldan bir şey is la var. Ben bütün bunlara karışmak nan bak beyaz geceliği üe sana geliyor. Türk Âhnan ficareti Son Mütteük aotasına Rusya cevab verdi bütşesine dair C. H. P. adaylarını Bir İngiliz firmasinın Belediyeye bugün seçiyor ığı teklif Başbakâia konuşmalanna ve gezfeine devam ediyor ^ Sekere zam işi Meclise akseiii Birleşmiş Milletler Kurulunda Usküdar Alemdağı yolunda maskeli soyguncular Musevi vaia^daşlar ve (D.P.) Fransız Başbakanının diin geeekl nulku Nedim Veyse! İlkinin merkeze çağırılma sebehi E eyoğlu Llse ve ortaokuüarda ders saatleri değişii Buğday fiatının diişme sinden korknluyor TAKSİM Eczanesi Açıktır. SES Tiyatrosunda Yeremle mücadele hızlanıyor LÂLE'de ALTIN KÜPELER İ P E K SİNEMASINBA SEVİMLİ HAYDUDUN İNTİKÂMI ÛENE TIERKEY HENRİ FONDA JOHM CARADİNE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog