Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, 0, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ îegâne kuvvet GIDASI 25 inci yıl Sayı: 8666 umhuri Telgraf ve mektub adred: Cumlrariyet, İstanbul Posta kutusu Isiantul No. 246 Telefanlar. Umuml Santral N u m v u ı : 24298. Yızı Itleri: 24299. Matbaa: 24290 r JULES VERNE METEOR AYCILARI Çeviren: Ferid Namık Hansoy Merakh ve heyecanlı vaValar arasınca bıze hıssettirmeden astronomi hakkmda genı? malumat sağlayan ve bir çok fennî bahı^fer ihüva eden kıyneth bır romaııdff. 150 Kurustur. t N K İ L  P K İ T A B E V t KURUCUSU.'YUNaS NADÎ Pazar 26 Eyiul 1948 Suvyetlerin bııkadar seri cevab Hasan Saka Samsunda dedi ki: ((Asıl seçimler 1950 dedir. İddialarm millet ruhunun ifadesi vermeleri hayret uyandırdı olup olmadığını o zaman anlayacağız > Notanm mahiyeti henüz acıklanmadı, Bevin dün Fransız Savunma Bakanı ile uzun bir görüşme yaptı, Batı Birliği askerî toplantısı yarın başlayor Son Nüttefik notasına aşbakan konusm Rusya cevab verdi ve aezısıne • I Birleşmiş Nilletler Kurulunda Vichinsky, dün silâhsızlanma teklif etti Sovyet delegesi bir »aat süren nutkunda Ingiltere ve Amerikaya da hücumlarda bulundu ParLs 25 (R ) Bırleçmış Mılietlerın bugunku gerel toplantısında en fazla nazarı dıkkatı celbetmiş olan nutuk Sov jet Dış I^lerı Komiser mua\ınl M. Vichıncky'nin nutku olmuştur. Bir nevi silâhsızlanma programı teklif eden Rus c"«=legesinin bir saatten farla suren nutku her taraftan havretle karsılanmıştır. Rus dele?f"!İ 1 saat durmadan Ingıltere ve Amertkaya s5ır bir lısanla hucum ve biilıas^a Wa=;hingtonu tecavuzî bır harb hazırlamakla itham ettıkten sonra mecİLse şu takriri sunn'uştur: y Arka$% Sa 3, Sü 3 te "İhtidar partisi oiarah, her türîü endişeden uxak9 miflf iradenin tezeltisini bekiiyoruz 99 Samsun, 25 (Başbakana refakat eden arkadaıımız büdırıyor): Eaşbakan Hasan Saka, bu sabah saat 9 da hususî trenle Amasyadan Samsuna gelmış, Vılâyeti, Tumen,Komutanlığını, Halkevini ziyaret ettıkten sonra Halk Partisina gıderek partılılerle uzun bır gorüşme yapmıştır. Konuşmasına umumî seçımler meselesinden başlıyan Hasan Saka, şunları söylemıştır: «r Hakıkî seçımler, 1950 de yapılacak genel seçimler olacaktır Ö Arkası S a . 3, S u 1de Basbakan, Iç Isleri Bakanılc birlıkte Ankara garında C. H. P. adaylarını bugün seçiyor Veremle mücadele hızlanıyor Antakyada dün yeni bir hastahane açıldı Bernadotte için Pariste yapılan törende soldan sağa: Ingiliz delegesi Alexan<ler Cadoğnn, Bevin, Marshall, Kanacfa Başbakanı Mackenıie King ve Belçika Başbakanı Spaak 1 TLondra^ 25 ^B B.C.^ J^ar^amba. ^I^fhall, Bpvin .ve Srhumann gim£ünu 3 %âtı devleti tarâftndan'Ber di di Rus cevabını tetkık etmektedırlen Aşır Aksu Verem Dıspans^ a lm meselesi hakkmda Sovyet Rus ler. 17 ekimde yapılacak ara seçımler içm kurulu, dun Şehir Meclisi Başkan gıderek, halka hitaben, verem o'etı yaya verılmiş olan uçlü notaya Krem Siyasl mahfıllerde, Rusyanın iyi azırlıklar devam etmektedır. Fakat bu vekili Atıf Ödulun başkanhğmda top hakkında bır nutuk soylemıştır. Bılin cevab venrdştir. Ruslarm ceva nıyette olup olmadığının bu cevabhazırhklar sadece Cumhurivet Hölk İ£Lnnu=tır. Seçım için yaptırılmakta o zım de, dığer milletler gıbı verem bı Londra, ve Paristeki dan sonra anlaçılacağı belırtilmek'artisi ile belediye bina'an ıçinde ya 1ın hücre numuneleri, tetkık edılmisHr. mucadelesine katılmak mecburıyetin, Washington g pıhnakta, halk aa?mda ise derm bir Büyük Elçileri vasıtasile Ingiliz, A tedır. Her seçimde adayheını koyan Hasan de olduğumuzu kaydeden Sağlık BaMuttefikler çarşamba günü gönlakasızlık goze çarpmaktadır. İl secım merıkan ve Fransi2 hükumetlerine kanı, sozlerıne şoyle de\ am etmıs Arkası Sa. 3, Su. S te dermış oldukları müşterek notada tevdi edilmiştir. tır: emokrasi rejıminde, devlet Toprak Ofisin mübavaaları. Bu cevabın mahiyeti yakında a Rusyaya şu sualı sormuşlardı: « Önümüzdeki yü, bütün hızıidaresinin basında butçe ge Arkası Sa. 3, Su. 2 de Ciklanacaktır. Bir habere göre ise, parasızlık jüzünden dnrursa, Arkası S. 3, Sü. 7 de lır. Daha doğrusu her 15in fiatlann 10 kuruşa düşeceği başı butçeye bağhdır. talımin edilij or Devlet bütçesi, her jıl bir miktar artarak 1948 de masraf butçesi 1 milyar Ankara, 25 (Telefonla) Verılen 243 milyon 563 bin lira olarak kabul malumata göre Toprak Mahsulleri cdılmiştL Buna makabıl varidat bütçesi Ofisinin bu yılki mubayaaları büyük de 1 mil\ar 115 milyon 600 bin lıra idi. bir hızla devam etmektedtr. Haftalık Bojlece daha Buyuk Millet Meclisinden mubayaalar, şimdıye kadar bolluk «ıkarken bütçede 128 milyon liraya yayıllarında göriılmemış mıktarlara km bir açık vardı. Sonradan sene içinvarmıştır. Hububat tıcarctını yakmde Millî Mudafaa için 100 milyon lira dan takıb edenler, bu şartlar içınde elrafında dolaşan yeni tahsisat da kabul Ofisin, mubayaaya para bulamıyaedildi ve 1948 masraf bütçesi, 1 buçuk EvveUd gece sabaha karfî cağını, hükumetın de nıalum sebebmılyara doğru yürüdıi. «Şekerden başlıyan bu fiat artışının diğer ler dolay ısıle Ofisin para ihtiyacını Usküdar Alemdağî yolunda Ikind Hasan Saka kabinesi, bir müdmaddelere de aksetmemesi ve yeni bir karşılamakta muşkulâta uğrıyacağıdet evvel, bütçede azamî tasarnıf yapkömürcü köylüleri soydular Parasızlık mak istediğini soyledi ve bu yola da girdi. hayat pahalılığına sebebiyet verilmemesi Ankara 25 (a a ) Mıllı pundelık beş dersten üçunün nı ıleri surmektedırler. yuzunden Ofıs mubayaaları durur Ne gibi tasarrunar temin edildi? Bas Eğıtım Bakanhğındanoğleden evvel, ikisinm de oğHıfn Oğuz Beketa Evvelki gece sabaha karşı Üskü» üzerinde durulmuş mudur?» bakan Yardımeısı sajin Faik Ahmed Bakanlıkta toplanan eğitım leden sonra okutulmasmı ve veya aksarsa buğday fıatlannm 10 darda Alemdağ şosesi üzerinde bir Arkası Sa 3 S~ı 2 de Barutçunun dunkü gazetelerde çıkan ve oğretım komısyonlarının ? Ankara, 25 (Telefonla) Seker Meclısıne de aksetmış bulunuyor. soygunculuk hâdısesi olmuştur. Şi^ bu sebeble sabahları en erken izalıatma gore. 1949 butçesi 1948 butçe ta\sı\eleri üzerine japılan inlatlarının arttınlması, daha doğrusu Takrir sahıbı Hıfzı Oğuz Bekata ol lenm Ahmedler ko:unden 5 komursaat sekiz buçuk, bğleleri de sinden 100110 milyon lira fazla ola celemeler sonunda, çıft oğretım jeker meselesi, verilmış olan bır soz duğuna gore, şeker mevzuunda son cu komurlerini sattıktan sonra dün on tiç buçukta derse başlancaktır. Şu halde, butçcde esas ve netice gıbı zorlayıcı bır sebeble karii soru önprgesi ile Bdyük Millet Arkası Sa. 3, Su. 2 de ması ve gene oğleden evvel en Arkasi Sa. 3, Su. 5 te itibarile tasarnıf japılmıs sayılamaz. şılaşmıyan lıse ve orta okulgeç on iki, öğieden sonra da 1 milyar 400 milyon lirayı bulacağı tah larda: on beş ellide tatil yapılması rrin edilen 1949 bütcesindeki kabarıklık, Bakanlıkça kararlaştırılmıştır. 1 Oğrencilerin daha genıc Basbakan Yardımcısının söylediğin* bir zaman içınde daha rahal II merkezlerınde Millî Eğitim gore iki sebebden ileri gelmektedir: Müdurünun başksnlığmda 11ev verimli çalışabilmelerını, Ban^uoğlu 1 Içinde bulunduğnmuı yılın bfitse ve orta okul mudürleri2 oğle jemeklerini, mumçesine Millî Mudafia masTaflan için kün olduğu kadar aılelerıle birlıkte ye nin ve imkân nisbetinde okul aile sonradan ilâve edilen tahsisat, 1949 melerini, birhkleri temsilcilennin katılacağı kobutçesine önceden konulacaktır. 3 Okula mümkün mertebe çevre misyonlarca, ilçelerde okul aile birli2 Memleketin tanm, bayındırlık ve nin iş saatlerile ahenklı olarak devam ği temsildsinin de katılacağı öğretmen sağlık gibi muhtelif sahalardaki kalkın edebılmelerini, kurullaruıca mahallî şarüara göre bema faaliyetleri ile Eoğu bolgesi kalfcınSağlamak üzere. adı geçen okullarda Arkasr S 3. Su. 7 de ması için bütçeye 50 milj on liradan fazla bir ilâve yapj'jnırtır. Bırinci sebeb, batçenin, samimiyeti D. P. İstanbul milletvekili bakınıından düşünüjnüş bir tedbirdir. Salamon Adatto Yılın ortasmds. JölE Müdafaa masraflarına 100 müyon lfca sammetmektense, bunn bütçeye vaktiıde koymak, devletin gelirini giderini bilmek ve denkleş»irmeğe çalısmak îakınumdan elbette rîaha doğrudur. Fakıt, aıtık senenin ortasınHa. gene bütçeun şu veja bu fasıllaıına ek odenek ilâve etmemek şartile. Temenni olunu.' ki, bu sene olduğu gibi, onumüzdeki yım ortasmda da, bir 100 railyon liralık < f c ödenek ilâvesine zaruret hasıl olmasn ve bütçe 1 buçuk milvara ayak basmı«ın? Partmin Kuledibi ocağt IJdnci sebeb, btincisi gibi gayrikongresinde Salamon Adatto musmir bir istihlâk artırışı değildir. Zir raat. bajındırlık v* Doğu bolgesi kalbir konuşma yaptı kımuası için harcaıacak paralar. memleketin iktisadî kalhnması için sarfediDP. Kuledibi *em.t ocağının yıllık leceğinden ımismi" îstihsal masraflarıkongresı dün geee yapılmıştır. KonHır ve fa\dalıdı ^iiflık isleıine verilegrede bulunan uyelerın ekserisi Decpk parava d " r*adar çok olursa olmokrat Partıh Musevi vatandsşlarGpçenlcrde, bır ecncbı fıımasının sıın, luks * "^ binalanna sarfcditdan murekkebdı. İstanbul milletve Emınonü ile Unkapanı arasında sanrn memek ? ~^"~ *^ bilâkis millekili Salamon Adatto da toplantıda hıl boyunca moderıı bır şekılde, tin sıhr ^ ^ y ^ a k gibi hajatî bir hazır bulunmuştur. Ocak başkanı «Estakad Estacade» sısteminde yemevzu •**»*'*• . nliği için memnunTurgud Yaşm toplantıyı açtıktan ni bir yol ve rıhtımlar yapmak ıçın lukl f * » « » sonra raporlar okunmuş ve tasvib e müracaatte bulunduğunu ve bu tekçlL bütçenin, dilmiştir. Söz alan Salamon Adatto, ifin Beledıye İmar Mudürliığu ile şe,«sı, y bir de kalv e D P. nin seçımlere ıştırak etmemesi hircılık mütehassısı M. Prost tarafın. e ( m e k ] e v â kararınm, yabancı memleketlerıle dan tetkık edılmekte olduğunu ya?dahilî istiloazla Halıcin Eminötıü Unkapanı arasında yapılması teklif fena tesır bıraktığına daır haberle mıst^k olarak edilen estalcadın umumi manzarası nn asılsız olduğunu söylenıs ve de Bu teklif hakkmda aldığımız mav e r iieceğini, mıştır ki; umata gore, beton kazıklar ve beton ması, Iskenderı n lımanını, Kabataş |merbank kâğıd fabrıkilarınm c « Turk hâkimleri drmnkratık ka dubalar üzerine yapılacak olan bu araba vapuru ıskelesmi, Kuruçeîme yolu ustunden ZP k denıze Dunkü muhakemeden bir intiba komur depolarıoı, tgnjtte, Şu1 Aikası S. 3, S" T yolu inja etmck istıyen ecnebı tar 1949 bütcesine dair Buğday fiatmıtr düşmesindeıt korkuluyor İstanbuldaki seçimin çok hararetli ve mücadeleli olaeağı anlasılıyor, Hilmi Antakya, 25 (Hususi) Sağlık Bakanı Dr. Kernalî Bayızit, bu sabah .tskende.runda.2x, şehrHi» ?»^ ftlil™' ' Uran, .dün sehriaue Bakan saat 10 da burada ınş<. Lise ve ortaokııllarda ders saatlcri değişti Derslere öğleden sonra da devam edilecek ve akşamları en erken saat 15*50 tatil yapılacak Sekere zam isi Meclise aksetti G.H. P. miüelvekülerinden Hıfzı Oğuz Bekela, bir fakrirle, hükumeffen zammın sebeblerini soruyor Üsküdar • Alemdağî yolunda maskeli soyguncular Bir Ingiliz firmasının Belediyeye yaptığı mühim teklif Eminönü ile Unkapanı arasmda, beton kazıklar ve beton dubalar üzerine geniş bir yol ve rıhtımlar inşa olunacak Bulgar mülterilerin dunkü durusmaları Mahkeme dün iki şahid daha dinledikten sonra sanıklardan beşinin gayrimevkuf olarak muhakemeîerine karar verdi Musevi vatandaşlar ve "D.P.«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog