Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

YENİKAPI M, Ç A K I R Gazinosunda Muazzam Kadroya ilâveten HER AKŞAM Memleketimizin en Yüksek Üç Büyük Ses Sanatkân Bir Arada Perihan Altındağ SÖZERl Zehra BILİR Muallâ GÖKÇAY Masalarınızın evvelden tedsrik edilmesi rica olunur. Tel: 23757 r Bugünkü Program > 7,29 Açıiış ve program. 7,30 Hafıf müzik (Pl.) 7.45 Haber'.er. 8.00 Operet pctpuriierl (PI.) 8.20 Havai müiLkleri (Pl.) 8,35 Çeşidii hafıf müzik (Pl.) 9,00 Kapanış. * 12,29 Açılı; ve program. 12.30 Radyc Salon Orkestrası: 1. Worch: Verdi'den hâtıralar; 2. Strauss: Indigo marîi; 3. Brahms: Aşk şarkıları valsi; 4. Eiier.berg: Galop; 5. Tchaikovsky: ValsSerenad; 6. Armandola: Venedikte mehtab. 13.00 Haberler. 13,15 Karısık sarkı ve türküler. 13,30 Ö|le Gazetesi. 13,45 Saz eserleri, oyun havaları. 14,00 Cumhur BaskarJığı Araıonl Mızıkası: 1. Blankenbourg: Marş; 2. Guilîon: Marş; 3. Sousa: Marş; 4. Dominico: Març; 5. Ancliffe: Marş; 6. Bagley: Marş. 14.30 Müzik: Kitmciler, Sammy Kaye ve Teddy Powel'den parçalar (PL) 15,00 Kapanıs16,58 Açıhs ve program. 17,00 Radyo Çocuk Kulübü. 18,00 Dans müziğl (Pl.) 18.30 Konusma. 1S.45 Operet parçaları (Pl.) 19,00 Haberler. 19.15 Geçmişte Bugun. 19.20 Şarkılar. 19,45 Yurddan sesler. 20,15 Radyo Gazetesi. 20.30 Serbest saat 20.35 İncesaz. 21,15 Konuşma. 21,30 Türküler ve oyun havaları. 22.00 Fantasia filminin müıiklerinden (PL) 22,25 Dans müziği (Pl.) 22.45 Haberler. 23.00 Dans müziği (PL) 23,30 Program ve kapan:?. PARKER SOLVEKS'I İHTİVA EDER Adi mürekkepler kalemınizi bozar. Halbuld Parleeı ÛUİNK mürekkebindeki SOLVEKS. tortuları eritir, kaleminizi yazarken temizler ve madenl ve lâstık kısımların yıpranmasını önler. Senelerden QUINK /f MuhteLtf cins murekkeplerın ıçinde birkaç gün bırakılan yedi adet yeni çelık uçtan altı tanesi fena halde çürümüş. hattâ ikısı erimıştir. Yalnız QUİNK mürekkebindeki uç sapasağlam ve istımale müsait bir vaziyette kalrnıştır. 2 ons : TL. 0.6S 4 ons : TL. 1.05 16 ons : TL. 3.00 32 ons : TL. 5.00 Galon : TL. 17 50 Superchrome : TL. 1.80 Turkiyede Mümessili : ELİ BURLA ve ORTAKLARÎ • Galaiaîslanbul BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 J 1 1 m m 1 1m 1I W * ıs m I m I ~r 4 & 6 7 ¥ 8 9 Henüz gelmiş olan Philips Otomatik pikapları bütün teknik yenilikleri ihtiva etmektedirler. KULLANIŞI BASİT • TAMAMEN OTOMATİK ARIZASIZ ÇALIŞAN vePLAKLARI BOZMAYAN MEKANİZMA*TABIİ SEDA*ZÂRİF GOSTERİŞ T. H. K. İnegöl Şubesinden: Bu yıl Kurban bayramın<îa şubemiz tarafından halktan toplanacak tahrainen 3500 koyun, 400 keçi derisile 100 aded barsak açık arttarmaya konmuştur. 6 ekün 348 çarşamba günü saat 16 da fiat değer görülürse Lhalesi yapılacakür. Geçici teminat koyun derisi için iki yüz, keçi, sığır derisile barsak için yüzer Hradır. Arttırrr.aya girmefc istiyenlerin ihale gün ve saatinde şubemize ve şeraıti anlamak için her gün İstanbul şubesine başvurniEİarı. '14408) •J3 MukeTimeliyetile tanınmış Philips marrulâtından elsn bu pıkapları tecJb» etmek, butun radyo sahipferinl hjyan bırakacsVtır Olomatik Philips pilupUrını görenler başka pikap ararnayaeakları muhakkaktır Bu pikjplar mebilyalı ve mobilyasız satılmaktadır. SAYIN PAMUK ÇIRÇ3R FABRIKATORLERINE < Yıu^iumuzda senelerdenberi memnunıyeti mucib bir şekilde çalışmakta olan CEXTENNÎAN PAMUK ÇIRÇ1R MAKINALAREVnZDAN bir partl daha geîmiştir. Tesisatjnm yenilemek için bu fırsattan Jstifade ediniz. 1 Birin! iyj {ekilde blrine prezante et» me. 2 Tohuma kaçmış törpü, seyyahın arkadsşlarır.dan biri. 3 Sevgiliya ksvujma, bir harfin ekunuîiı. 4 Kabileler (eskl usul çcğu!). bir soru takısl. 5 Yunan eisanelcrinin meşhur kahramanlarıcdan blrl. 6 ? Vukan kısım, bir dns toprak. 7 Nota, gece (eski terim). 8 Dayanma yerl. 9 A 6 l r * cezada muhakeme edllenlerdejı, blraklD gij^ me. Ytıkandan afağtya: 1 Söylentt 2 Kucak, ses. 3 AntUr (eski UÎU? coğul). boyutlardan. 4 Bitkl, ipligl, *'»"'Tn dıgı. 5 Avrupada blr yarımada. 6 Gszlntl gecülerinrten. beıberleıin en büyük raklbl. T AJ^turka rnudid makamlartndan blriıUn y a n n , rsımar.ia peyda edllrnJJ sratik h^ya. 8 Boylu 9 Tersl blr göz rengSdir. k a ı ı ş ü m a ve tnlaîilmaz btr haje koyma («M terlm). Evvelki bnhnacanm haüedîlıniş çekD 1 2 3 4 5 6 T 8 B CENTENNIAL RAMJUKL ÇIRÇIR DIŞ TİCARET TÜRK MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ e>. K . 1 2 3 7 Islanbul Defterdarhğından: Türkiyenin en büyük ve en maruf B|O|$|BlO[Ş|U|N|A AİYİI R|A KİAİPİA T|M I LİIİCİA|«|L|E|Y 3702/7972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan K/759 sayıh Koordinasyon kararı gereğince verilen şeker beyannamelerinde gösterilen veya yoklama neticesinde tesbit edilen miktarlara aid şekerlerden; beyanname ile bildirilenlerin beyanname tarihinden, kontrol neticesinde beyanname dışı tesbit edilenlerin her borçluya ayrıca yapılacak tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında fiat farklarınm ödenmesi gerektiğinden işbu farklarm bu müddetler içinde Galatada Muamele ve İstihlâk Vergileri Merkez Tahsil Şefliğine yatınlması bu suretle yatırılmıyan fiat fark1948 güz devresi bütünleme ve engel sınavları evvelce yapılan proglarının Tahsili Eraval Kanunu hükümlerine göre takib ve tahsil edileceği ram gereğince 5/10/1948 tarihinde başlıyacaktır. ilân olunur. (14642) Öğrencilerin buna göre hareket etmeleri. (14103) Ankara Üniversitesi Yeteriner Fakültesi Dekanlığmdan: Paşabahçe Tuğla, Delikli Tuğla, Makine Tuğlası, Pres Tuğlası ve Kiremit Fabrikası Modem makineîerCe ve Haufaıan fınnlarile en lyi ve sağlam mal çıkartmaktadır. Ucuz ve rekabetsiz fiat, de\arah sevkiyat, zaraanında teslim; yalruz Paşabahçe Tuğla ve Kiremit Fabrikasmdadır. Telefon: Fabrlka 30/68, Büro: 41845. R AİN AMKİA SİA CIM1 RİS AİLBİY AİRİSMAZİHLİI YİEİÎİSİ^İAİK IIK ÇİMENTO İLANI KARTAL ÇİMENTO FABRİKASI Stok duruma göre YENİ VERÎLECEK ^ StPARÎŞLERÎ JOHN DEERE John Oeere zlraat âletleri saflamhk ve metanet bakımından büyük blr Isim ka2anmıslardır. Tarlada en ağır ve çetln hususlar göz önünde bulundurularak imal ediimişlerdır. John Deere mamulâtına sahib olanlar maklnelerinden büyük randımanlar bekleyebilirier. | Mücbir sebebler mustesna KAYIB. Üsküdar Kız Lisesinden 1947194S tarihinde aldıjım tasdiknameyi kaybettim. Yenisiıü alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 576 Ferda Argon Bir Hafta Zarfında teslim Edebilecektir. Müşterileıimize saygılanmızla bUdiririz. MUHTEÜF İŞLER GORECEK AYRI AYRI TAKAT VE TİPTE TRAKTÖRLER ANADDLU ÇİMENTOLARI T. A. Ş. Bobin kâğıdı almacak Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Kururr.umuz Çocuk Dergisi için kapalı zarfla 55 gramajlık ve 85 santimetrelik 15 bin kilo ikinci hanıur satine bobin kâğıdı almacaktır. Muhammen bedeli 15 bin, muvakkat teminatı 1125 liradır. İhalesi 8 ekim 1948 cuma günü saat ücte Ankarada Çocuk Saraymda komisyon önünde yapılacaktır. (14635 TURKIYE IMAR BANKASI KURULUŞ Sermayesi îhtiyatlan TARIHİ: 1 9 2 8 : 1.500.000, : 294.507, • M • 20 H. P. Modol • A » 28 H. P. İstanbul. Yenipostane arkası, Aşirefendi Caddesi İmar Han No. 35/37 Telgraf: İstanbul İmar: Telefon: 24527 24528 Deposu : İstanbul, Eminönü No. 9 Telefon: 23602 Sahib ve BaşmuharriTi NADİR NADİ Bu nushada yazt ijlerini fiilen idare eden CEVAD FEHMİ Oumhurtyet MatbaeM PEK KISA ZAMANDA TESLİM EDİLİR tn*lum»t loln Türtcly» Umuml Müm«sailı ı KER TÜRLÜ BANKA MUAMELELERİ YAPAR. Inşaat müteahhidlerini finanse eser. Tıcarî muamelelerde bulunur. Mevduat* için verilen faiz milrtan ÇUKUROVA İTHALAT ve İHRACAT T. A. İSTANBUL Tepebaşı No. 107, Tel: 42O58 P. K. 2324 Telgraf: ÇUKURTAŞ ADANA Çakmak caddesl Tel : 1136 P. K. 82 Telgraf: ÇUKURTAŞ ANKARA Gazi Mustafa Kemal Bulvan NO. 5. Ta! : 24.46O P. K. 1OO5 TelRraf: ÇUKURTAŞ Tasarruf tevdiatına °A\* Vadeli ievdiata % 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog