Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

25 Eylul 1948 CUMHURIYE1 1 İÇKİSİZ S A Z SERBEST Ç İ M E N T O Satışlarına Devam EdilrnektedirAcele Ediniz. Bulgar malı olup sahilde vesaite ve arzu edenlerin inşaatma kadar teslim edilir. Galata 6 ncı Vakıf han, 1 inci kat MUKAL Kollektif Şti. Telefon: 49373, Telgraf: Galata MUKAL. Taşra için siparişler parti halinde kabul edilir. KIZ ERKEK YATILI YATISIZ İLK ORTA L1SE OZEL CAĞALOĞLU HER P A Z A R KÜME FASIL ÇIFTESAEAYLÂR SAAT 14 TEN 20 YE SA2 HEYETİLE birlikte BAHÇESÎNDE KADAR OLAĞANÜSTÜ PROGRAM dort Ses Sanatkârı bir arada SES TİYATROSU sanatkârlarından ZEKl ALPAN ve arkadasları tarafından SKEÇ NEGATİ TOKYAY SON P A R T İ A M E R Î K AN SAFİYE TOKAY F A S I L U Ş A K Şehnaz Gbçekçe ANADOLU Isianbul Telefon Başmiidürlüğünden: L İ S E S İ I NYLCN KADIN ÇORAPLARI satışa çıkanlmıştır. TOPTAN SATIŞ YERİ : ORTAŞARK TİCARET T. A. Ş. MEŞRUTIYET CAD. No. 40 Telefon: 41296 Muadeleti tasdıklidir. Kayıdlara devam olunmaktadır. ADRES: Haydarpaşa, İbrahimağa, Tel: 60136. H M İ Hamiyet Yıiceses Perihaa Altındağ Sozen IVIustafa Çağlar D İ K K A T : Program tam altı saat devam eder. Safiye Aylâ 22/9/1948 gününde ihalesi yapılamıyan transformatör binasının eksiltraesi 1/10/1948 cuma günü saat 15,30 da Telefon Başmüdürlüğü binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli 11596,46 hra olup, muvakkat termnatı 870 liradır. İsteklılerin şartnameyi görmek ve teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde, Beyoğlu P.T.T. merkezi binasındaki Levazım Amirliğine müracaatleri il^ı olunur. (14643) veatden limanımıza gelen SANAPRES IDROLÎK Tarım Alefleri İthalâtçılarma: Dola' tedıyeleri ERP yaıdımı (Ivlarşal plânı) ndan memleketsmize sağlanacak kredıden yapılmak şartile Bırloşık Amerika Devletleri ve Kanadadan ticarî usullerle ithal olunmak ve satılmak üzere asağıda yazılı Tarım aletleri i'halâ'.çılarınm şımaic'en fabrika'.an nezd'nde gerekli teşebbüslerde bulunmalarl .'e bu aletlerden ıthal edebılecekleri nrktarları tafsılâtlı bir çekılde, İNGİLİZCE BİLEN <i BAYÂN DAKTİLO ARAN1YOR Turkçe ve ingilizce okur yazar bir daktiloya ihtiyaç vardır Talıblerın Bankalar Caddesi, Agobyan Han 12 14 numaraya müracaatleri. Telefon: 40656. Svenska Orient Linien GOTEMBOURG Limanımızda bulunan Ev döşemek istiyenlere Müjde: SUNNANLAND Vapuru 27 Eylulde eşyayi tıcariye alarak ANVERS, HAMBURG. KOPENHAG, OSLO; GOTEMBOURG ve Iskandinavya ve Finlandiya lımanlarına hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata Tahir Han 3 unoü katta SCANDINAVTAN XEAK EAST AGENCY ye müracaat. Tel: 44993 2 1 LUVR Mefruşat Mağazasma Son gelen tül perdeler 240 eninde metresi 2 liraya. Ayrıca: İngiliz mantarh LİNOLEUM düz kahve ve çiçekli mu&ambalar. Tül grek 550 eninde muhtelıf renklerde doşemelik kumaşları, Etamin; sofra muşambalan, yatak yüzleri, vorgan yuzleri, yeşil çuha vesaire. Dikkat: Mağazamızın hiç bir yerde şubesi yoktur. îstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: 948/426 Devlet Denizyolları Işletmesıne mensub Çorum vapurunun 13 No. lu «efermde Bamsundan 18948 tarıh ve 1811'1738 No lu konujmento ile Yakub Iskefyelı tarafından juklenıp Oritab Limıted Ş.rketı ramına gondenlen ACP marka 1121 denk 24884 kılo yaprak hıtune aid konusmentonun zayi clduğundan bahısle lptaline karar ver'lırıesı Ş.rket avukatı Dan:ş S. Somersan tarafından mahkemeden istenmiş ve mahkemeee de ziva kevfiyetinın 45 gun sure ile ılânına karar verilmış oimakla zayı konuîmentovu bu'anın1 45 gun içınde mahkemeye petırmesi, aks takdırde ipta.ıne karar verılecpğı ilân olunur Beyoğlu Hacopulo geçidınde Amerikan Kredileri Komitesi ANKARA adresme bıldirmeleri ilân olunur. Ithal olunacak ziraat ?let ve vasıtaları: Her nevi traktor Traktör pulluğu Traktor diskhajTOvn Traktör mibıeıi Traktorle çekilir biçer doâsr Kendi yünir biçer dbğer Harman 'rakineleri Muhtelıf hayvan rjulluklan Hayvan mibzerleri Muhteltf hasat makineleri Ha;/vanla çekilir kültüvator, Diskharrov ve beygr çapası Selektor Santrıfuj tulumbal?rı Artezıyen takımı Yedek parçalar • Mucadcls vasıt?!arı Mücadcle ilâc'rrı Kimyevî gübre Jeep oto • Hangarlar P.kap kamyonet. Tamir atölyeleri. (14496), 1 Üniversiteler kanununun 38 inci maddesi gereğince Fakültemizm Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatı, Ger.e' Türk tarihi, Ingiliz dili ve edebiyatı, T £e =efe, Eski Çağlar tarihi, arkeoloji bölümlerine birer ve Turk dili ve edebiyatı bolümüne iki asistan »lınacakbr. 2 YabHncı dil imtihanı 4 ekira 194>» pazartesi günü saat 9 da ve bu sınavı kaîananların meslek sıcavlan da 5 ekim 1948 salı günü saat 9 da yapılacaktır. 3 Memurlar kanununun 4 üncü maddesınin a, b. c. h, v. z fıkralarında yazJı şartlardan baska, asistanLık yonetmeliğmin a, b, c, d, fıkraları hukumler ; nce lâzım gelen şartlan haiz bulunanların gerekli belgelerini bir dılekçeye ekliverek imtihan tarihinden evvel Dtkanlığa müıacaat etmeleri ve ımUhan gnunde hazır bulunmalan ilân olunur (14416) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekaıtlığından: f Meyva, sebze ve badem ezme makinesi Hacmi 2 kilo. tazyik kuvveti 6000 kilo Randıman % 95 dır, Yeni bir parti gelmiştir. Müıacaat: Telefon: 44033 Mevsimin yegâne ciddî ve çeşidli satışı 948 Eylulün 26 ncı Pazar günü saat 10 da Şişlide tam BOMONTİ istasyonunda Halâskârgazi Caddesi 216 numarab Uğurlu apartımanının 4 numaralı daıresinde mevcud ve ölü Dyas Karako'nun terekeslne aid fevkalâde eşya vesaire açık arttırma ile satılacaktır. Vlennanın meşhur esya fabrıkalarından Portois et Fixin mamulâtı bir yemek oda takımı, hakıkî Paris mamulâtı Louıs Sez istilinde ve altı kanat 135 genişlik ipekli Soie de Lyon perdelerıle Parıs zarafeti üstünde harikulâde bir »alon takımı ve orta masası, masif cevizden mamul 3 aynalı dolablı 6 parçadan mürekkeb Louis sez bir YATAK ODA takımı, 2 aded maroken kırmızı kolruklar. boy boy 3 çift nadide hakikl Çin işi Cloisonnes vazolar, Fo?enthal ve Ausırıa Bavaria markalı gayet rarif TABAK TAKIMLARI, Viena tipi 44 parçalı ve her parçası ayn resimler ile müzeyyen nadide çay ve pasta takımı. 33 parçah kristal su takımı, çampanya ve yaldızlı kristal su kadehleri, hakikî kesme ve renkli kristal Baccara vazolar, jardımyerler. tabaklar. surahiler ve s. Dünyaca tanınmış Mauser imzalı vazolar, masıf eski Türk gümüşü kaşıklar, surahi ve tas, tabak, Omeja saat. tepsiler; şekerlikler; bıçaklar; büyük ve küçük çatal bıçak, kaşıklar vejaıre. Karl Kaufman Vien 95 imzalı fevkalâde bir paysage ve hayli kıymetli yağhboya tablolar. kristal bakara 12 ve 2 kollu muhteşem elektrik avizeleri, bronz ve kr.^tal karısık modern emsalsiz bu avize, bir kutu dolusu poker ve bezique içm kart, marketa, fış vesaıre, Mine işlenmiş Oniksden mamul nadide 1 kolon lâmba, hayli beyaz maden çatal bıcak takımları, 2 aded saraylardan çıkma krem renkli, çini hakikl Saksonva scbalar, ceviz ovma çerçeveli bir salon aynası; hakikî Vıenna mamulâtı bronzla müzeyyen fevkalâde bir B*hü, el işlemesi gayet kıymetli örtüler, bohçalar v s. Gayet kıymetli astragan bır manto ve hayli dığer elbise v s. Anadolu ve İran halılan, güzel bir Singer el makinesi, Almanyanın en kıymetli artistık niyano fabrikası rBACH'ın yepyenl kusursuz konser piyaııosu, meşhur Frigidaire markalı elektrikli buz dolabı, meçhur Paillard marka 8 lâmbalı ve pikaplı 1 radyo, Yunkers havagazi ocak ve fırını Fnzla tafsilât için A. Babikyan'a mürscaat. Beyoğlu Ağacami yanında Sakızapaç Caddesi 191 Tel: 41221. Acık Arffırma İle Hakikaten Müstesna Bir Salış AMERİCAN EXPORT LİNES ÎNCORPORATED N E W Y OR K Limanımızda bulunan TÜRKİYE KREDİ BANKAS1 A. 0 . Yönethn Kurulundan : Neiherlands Yictory Vapuru eşyayi ticariye alarak 27 Eylulde doğru N'EWYORK, BALTTMOBE ve FİLADELFIYA'ya hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tshir Hanında 3 üncü katta İLÂN 10 Eylul 948 tarihinde toplanan Yönetim Kurulunca ortaklarımızdan hısse senedleri bedellerinin % 30 u nisbetinde ikincı bir taksit daha istenmesi kararlaştınlmış ve bu karar kendilerine ayrıca .taahhüdlü mektubla bildirilmiştır. Anasözleşmcmızin 12 nci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren bir ay içınde taksit tutarlarmı Bankamız îstanbul merkezmdekı ortaklar hesabına yatırmalannı sayın ortaklarımızdan rıca ederiz. ACELE SATILIK Hslen işlemekte bulunan 8 beygiılık motorü ve buyük tesisatile Nıkelâj Atolyesi, ayrıca oto. lâstık ve kaynak makıneleri, 6 sılındirli 1.70 boyunda bir istim ka^snile bir motosiklet satı'ıktır. Kasımpaşada Nahıye bınası vanında 123 numarada bıcıkletçı Zeki Gülkaş'a müracaat îstanbul Dorduncu lcra Menıurluğundan: 948/3080 Bir borcdan doljjı mahcuz olup Daıa>a çe\r.lnıesıne karar verılen uç plâkalı pres makınesı S10948 tarıhıne raslı\an cujna gunu saat 16 dan 17 ye kadar Şehzadeba^ı. Fevzıye caddesi 12 No.lu marangoz ateljesınde açık arttıiTna ile para>a çevrılecektır. Muhammen kıvmetın ""V75 jni bulmadıSı takdırie ıkınci açık arttırmanın 1110348 tarıhıne ıaslıyan pazartesı gunü »>nı m?hal ve aynı saatte yapılacağı ilân olunur. «146.1ı Hayri, Araboğlu et Co. Acentalı*ma müracaat. Tel: 44993 2 1 Arifiye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: Enstıtümüze bir aded üniversal kasnaklı Jeep otosu alınacalîtır. Isteklılerın teklıf mektublarını 4 ekim 1948 pazartesi gününe kadar Müdürlüğe göndermeleri. (139031 Svenska Orient Linien GOTEMBOURG Limanımızda bulunan İtalyan mamulâtı Meşhur BARDALAND Vapuru RİO de JANEIRO SANTOS. MONTEVTDEO. ve B1TENOS AYRES ic ; n eşyayi ticariye yüklemektedir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir Han 3 ünoü katta SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGENCY Vapur acentalığma müracaat. Tel: 44993 2 1 S. I. N. T. Marka TAKSİ SAATLERI gelmiştir. Müracaat: Telefon: 44033 Ankara Aslive Birinci Hukuk Yargıçhğından: 948/503 Ankara, Yuksek Zıraat Enstıtusu mahaHesınde Dr. Bedıî Toktay vanında hızmetçı Kadrıje Ertan tarafından kocası .Lidık ilçesın'n Ay\a'.ı koyunden Emın oglu Idrıs Ertan» ale\hme açılan bosanma dâvasında Dâva olunan Idrısın adresının meçhulıjetne bınaen davetıye ve dâ\ a arzuhalının ı'inen teb'ıgıne ragmen mahkemeve gelmemş rlduğundan bu defa pıyab kararırın da Uanen tebhgıne ve durusmanın 1110948 pazsrtesl gunu »aat 10.30 a Ullkırm karar verılmiştır. Belh gun ve saatte mahkemeye gelmenız. akst takdırde durujmaya gı.\abınızda devarn o'.ur.acağı gıyab kararı venne kaim olrak tzere ilân»n teblıg ofunur »14597» A C E L E AÇIK ARTTIRMA İLE MECBURÎ SATIŞ Yeni ev kuranlara büyük fırsat. 26 eylul 948 pazar günü saat 10 da Bebekte tramvay istasyonundan 100 adım ileride asfalt yolu üzerınde Hisar caddesi 228 numaralı hanenin 2 No. lı dairede mevcud Bayan Nina Samuele aid tekmili yüksek sanatkârlar taralından imâl exiılmış ve gayet yeni halde v olan eşyalar, porselen tabak takımları, kristal St. Louis vazolar, biblolar, tablolar, gümüşler ve halılar açık arttırma ıle satılacaktır. 8 parçadan ibaret kullanılmamış derecede aer ve zeytin ağacından mamul itına ile çalışılmış dört kapılı dolabıle en son model yatak odası takımı, gene 8 parçadan mürekkeb yuksek bir döşemeci tarafından yapılmıs gayet rahat koltuk ve sandalyelerile divanlı salon takımı. Ceviz ağacından mamul borribe camlı vitrinile 11 parçadan ibaret yemek oda takımı, knstalli orta ve sigara masaları, elektrik avizeler, büyük demir kömür sobası, ipekli ve goblin kumaş perdeler ve tüller, radyo masası, portmanto ve sair lüzumlu eşyalar. 24 kişilik meş,hur Royal Heinrich tabak takımı, Alpaka İnoksidabl çatal bıçak takımı, kristal St. Louis şekerlık ve vazolar, kahve ve çay fincanları, birçok kristal kadehler, Rus semaveri, metal şamdanlar. Jardinyerler ve çiçeklikler, sedefli tabure, sigara masaları, yemişlıkler, gong, v.s. Fevkalâde bir Yunker's marka yeni halde bir havagazi fırm ve ocağı. Ali Rıza, Hubert ve saire kıymetli yağlı boya resimler. Isparta ve Kırşehır halı ve seccadeleri. Fazla tafsilât içın Beyoğlu Su Terazi sokak N o ^ 3 • • Maksut Kale ve Elia Behara müracaat. Telefon: 43424. • • Karabumn Belediyesi Baskanlığmdan: Karaburun belediyesi için iki veya dört zamanlı müteaddid silindirli yirmı. yirmı beş beygır kuvvetınde 750 devırli dik Dızel sistemi elektrik tipi bir motöre doğrudan doğruya madenî bır kaide üzerinde akuple edilmış 12/15 X: kılovatlık 230/400 votluk 50 frekanslı bir generatör grupu alınacaktır. Grupun muhammen bedeli (9500) dokuz bın beş yüz liradır. tstekliler şartnameyi bedelsiz Belediyeden alabihrler. îhale 27/9/948 pazartesi günü saat 16 da Karaburun Beledıyesinde vapılacaktır. (14260) NEDEN? Irtirrsalindeki kolaylık ve temin ettiğl asıkâr faydaları varken EV, KOS^C SAHIBLERINE: İstanbulun kış rnevsiminde boş kalan sayfıyelerindeld ev, kösk gibi yerlerın bakım ve muhafaza mesuliyetinl teminat mukabili içlenen çartla emnıyeth, görgülü, dört nüfuslu bir aile, iki odası mukabilinde kabul eder. A r zu edenlerın İ'IO 948 den evvel yazı ile İst. 176 Posta Kutusun» (Köşk) rümuzu ile yazmaları. SÜDORONA PERTEV Joıllanmıyorsunuz? Elbisenizi terden muhafaza ederek ayni zamanda zarafetmizi temin eden bu müstesna müstahzardan istifade ediniz. Bu sırrı bilen binlerce hanımdan SATIUK ECZANE (Kiralık gazino yeri ve taşocağı) Îstanbul Defterdarlığından: Senelik kirası Teminatı Lıra Lira 5210120 Sarıyer, Baltalimanı korusunda 29,50 dö151 12 nüm koruluk ve kır gazmosu mahalli. 51103442 Sarıyer, Baltalimanı Küçükdere mev300 23 kiinde 1 ada, 2 parsel sayılı 8500 M2 taşocağı işletmeye mahsus arazi. Yukarıda yazılı gayrimenkuller 11/10/948 pazartesi günü saat 15 de Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayn ayrı agık arttırma ıle 11/10/948 den 31/12/949 a kadar kiraya verilecektir. Isteklilerin nihayet saat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuzları ve •nüfus cüzdanlarıle ihale günü komisyona, fazla bilgi için sözü geçen Müdurlüğee başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatınlabılir.) (14663) Dosya No. Cinsi Tren güzergâhmda olup çartlarımız uygundur. Eczacılar Deposuna müracaat. ^BM Telefon: 23T30. • • • B V R S A Türk Hava Kurumu Bursa Şubesinden: SÜDORONA PERTEV Hakkmda izahat isteyiniz. KAY1B. 2210947 gun ve 36/15 Bayıh Valova Devlet Orraan tjletmesl Müdurluğunden aldığım teminat makbuzunu kaybertim. Mezkur makbuzun hukmu olmadığı il&n olunur. Yaiova, Çınarcık nahıyesınde Yakub Çe%ik Dr. NAKl TEZ OPERATÖR Basur, fistül, elektrik ve kaplıca tedavileri. T«l: Adapalas 1647. KRR GİBİ BEYRZLOTIR Bu yıl Kıtrban bayrammda subeniz tarafından halktan toplanacak koyun, keçi ve sığır ve dana derilerile barsak 1 an açık trttırmaya konmustur. 4 ekim 948 tarihinde ihale«i yapılacaktır. Geçici teminat kojrun derisi için 500, keçi derisı için 100, sığır ve dana derisi için 50 ve barsak için 100 liradır. Arttırmaya gi: mek istıyenlerin ihale gününde şubeye, şartnameyi görmek istiyenlerin her sun Istanbul şub'.^ine müracaatleri. (14400) AOELE SATILIK HUSUSİ OTO Harıce yolculuk dolayısils hâlen hususide kullanılan her tarafı yepyeni, dört kapılı. gayet ekonomik, OPEL KAPİTEN markalı otomobil uygun fiatla aceie satılıktır. Yedek parçakrı vardır. Müracaat: Galata Tersane Caddesi No. 212. Telefon: 41231. L I DO Otel, Gazino ve Lokanta Bütün sene açıktır. Ferah, kaloriferlt. daimî sıcak su, denlze nazır odalar. Her gün saat 18 den itibaren yemek salonumuzda meşhur Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 1 Eksiltmeye konulan \ç' Ankara Sağhk memurları okulu ihtiyacı için 13 kalem mobilya yeniden yapürılacak ve 4 kalem mobilya da tamir ettırilecektir. Keşıf rutarı 36377 liradrr. 2 Eksiltme 9101948 cumartpsi giir.ü saat 11 de Bakanlık Sosyal Yardım Işleri Genel müdürlüğunde toplanacak komisvonda kapalı zarf usulü ile yapılacakar. 3 Istekliler eksiltme ^.artnam€.n ve bur.a bağh kâğıdları her gun a i ı geçen genel müdürlükte ve Istanbuldı Sağlık ve Sosyal YarJım müdürlüğunde gjrebilirler. 4 Eksiltmeye girebiimek için ist^klilcrm usulüne eare 2728 lira 2S kuru^luk geçici teminat vermeleri ve 1948 yılı Ticaret Odası vesikası ile böyle bir işi başardığına dair resmî bır vesika ibraz etmeleri lâzımdır. İsteklilerin geçici teminat ve şartnamesinde yazılı belgelerle birlikte 2490 sayılı kanuna gore hazırbyacakarı teklıf mektublaıına eksiltme günu ıçın teibıt edilen saatten bir saat öncesine kadar sıra numaralı makbuz mukabihnde komisyona vermeleri lâzımdır. 5 5237 savnlı kanun gereğince beledıyc vergi ve resimleri yüklenicij 5 aiddir. Postada gecıkme mazeret olarak kabul edilmez. (14199) ARAP ZAMKI ÂUHÂCÂS Maliye Bakanlığından: Besiktaşta Devlet Kâğıd Deposu Atelyeleri ihtiyacı için acık eksiltme ıle numunesi gıbı 5000 kiîo arab zamkı satın alınauaktır. îsteklilerin 637.50 lıra geçici temmat ile birlikte 27 eylul 1948 pazartesı günü saat 14 de rnezkur cepoda hazar bulunmaları. (13676) » AÇIK ARTTIRMA İLE SEVÎMLİ BİR SATIŞ •• 26 Eylul 1948 pazar günü saat 10 da Taksimde Lâmartin Cad. 33 No. lı Meral Apart. 3 No. lı daıresinde bulunan ve ecnebi bir aileye aid olup sevimli eşya, biblo, salon ve yemek oda takımları v.s. v.s. açık arttırma ile satılacaktır. Mobilya kısmı: Şehrimizin büyük bir fabrikasına hususî surette ısmarlanmış en son model üstleri tekmili kristalli vitrini ile beraber emsalsiz 9 parçadan ibaret yemek oda atkımı. Gene aynı fabrikaya ısmarlanmış divankauç son model koltukları ile beraber salon takımı. îngiliz malı masif rnavun 1 aded kütüphane, son model hiç kullanılmamış Sınger marka dikiş makinesi, 3 parçadan ibaret meşin yazıhane takımı, son model emsalsiz yatak odası, sofra takımı, kristal lıkör ve su takımları, K.P.M. marka çay ve kahve takımları, perde, stor, elbise dolablarJ; maden tepsi, yemişlikler ve vazolar, avizeler, portmanto, havagazi ocağı ve fırın, sigara masaları v.s. v.s. R. Arjante kum. original imzalı tablolar, giimüş vazo, yemişlık, Avrupa çatal bıçak v s. v.s. R.C.A. marka radyo. İran Anadol hau ve seccadeleri. Fazla malumat için: Portakal Mobilya Evine müracaat. t^^m Tepebaşı Moralı Pasaj 1576 Tel. Ev:85190 ve 42738. H i H MARUŞKA idare«inde Tekel Genel hlüdiirliliçü İlânları Mzeiîîe Cinsi Liköı kabı Geçme merdiven Dişçi malzemesı Dışçi koltuğu Klorat do potas Demır deve boynu Demır dtrsek Demir manşon Demir rekor T 1Dorusu Vktan 14 adeü 24 aded ıiste üzerine 3 aded 150 ton liste üzerine | C İ G A N GAZ Günlük balık ve istakozlar Nisan Düğun ve toplantılar için kususi fıatlar. Tel: 84446 i>ndens Güvenme Darası 8C1 B9 200375787 50 16 650. 375. Tarihi 2210/948 8 10'948 8/10/948 2/11/948 5/10/948 Ğünü Cuma Cuma Cuma Sah Salı İhale paati 9 4i î) 3' da 9 45 9 45 945 MATEMATÎK DERSÎ ' Lise ve Ortaokul talebelerine müsaid şartlarla matematik dersl verilir: A L İ S Ö Z B R M A N Devlel Orman İslefmesi Muğla Müdürlüğünden: 1 îşletmemizin Yılanh bölgesinin Kozağaç sarnıc: istif yerind^ mevcud 18991 adede denk 1899,759 metreküp yarı mamul çam kalas on beş parti halinde 11/9/1948 tarihinden ıtibaren on beş gün müddetle açık arttırma suretile satışa konmuştur. 2 Açık arttırma 4 ekim 1948 pazartesi günü saat 15 de Muğla Devlet Orman Işletmesi Müdürlüğü bınasında toplanacak olan komisyon önünde yapılacaktır. Beher metreküpünün tahminî bedeli 104 lira 50 kurugtur. Beher parti için % 7,5 hesabile geçici teminat alınır. 3 Bu işe aid şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğa îstanbul, İzmir Orman Basmühendislığınde. Fethiye. Köyceğız, Aydın Antaly,. Denizlı, Mersın. Muğla ve Merkez Işletme Mudurlüklprıle Mılâs Bodrum Yılanlı Orman Bölge Şeflıklerınde görülebilır. 4 İsteklılerin belli gun ve saatte evrak ve ilk temınatlarüe komısfena müracaatleri. . (14181) Nazilli Belediye Baskanlığmdan: 1 Belediyemizce alınacak söndurmc, sulama ve yikamağa elverish ve benziu. mazot gibi mevaddı müştaılerun söndurulrresi için kopük yapan jcneratorıle birlikte bir aded arazöz kapalı zarf usuld ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Her ikisinin muhamaaen rutan t24,OOO, ve muvakkat teminatı 1800 liradır. 3 Şartnamesi bedelsiz olarak istiyene posta ile gönderilir. 4 Ihalesi 1 kasrm 948 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 te Daımî komisyonda vamlacaktır. 5 Teklıf mektubları ihale saatinden hir saat evvelıne kadar Belediye Başkanlığma verilmiş bulunrna''dır. Po't? aecikmelerı kabul olunmaz. Fazla izahat almak isüyeııleria b«ledıye fen lşlerine müracaatleri ilân olunur. Kurruluş, Türkbeyi sokak 119/1 Bozkurt apartımanı saat 911 ve 1820 de veva 83723 telden aranması. Kiralık Apartıman ' L A'man Sefprethanesi arkarınd; Boğaza ve ve Adalara nazır fevkalâde manzaralı. vedi sekîz t lah apartıman katı kiralıktır. Müracaat: Ttlefon: 1860. I I Ksucvık brnd» 10 R5 50 5 '1(1 948 Salı <<nam ve besaba3 adcrj Dızel alteı nator 10 15 gurubu 1 aded i O O O8/10 94b Cuma •nam ve hesaba» 1 Yukarıda cins ve miktan yazıU malzeme pazarlıkla saüa almacaktır. 2 Pazarlık, hlzalarmda gösterilen gün ve saatlerde Kabataş Genel Mudurlük Malzeme Ahm Şubesindekı Komisyondi yapılacaktır 3 Şartnameler hciEÜn sözü ceçen «ubedp görülebilir 4 İsteklilerin hol ıh gun ve saatte hızalarmrla gösterilen guvenme paraları ve kanunî vesaıkle birlikte mezkur Komisyona müracaatleri ilân olunur. 3 İdare, kısmen veya tamamen veya kısım kısım ayn ayrı talıblere ihalede serbesttir. (14543>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog