Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Eylfi! 1P48 Sadak, dün Pariste Türk görüşünü açıkladı Başt4rwf% I inci mhtfede uzerindc temerkö* »tmektedir. geler eareleri elbırliğiie araval<m eto hakkuun •leyhind* Bu bolgelerde fıılî veya hukukt harb içın her şeyden evvsl Birleş h»li mevcud bulunmaktadîr. ZamanıK U Milletler teşkilâtmın bünvftsini <ia mızda, bir harbin ılinihaye mevziî kah* öıemokratik bir hale getırmek yenn lamıyacağı d» inkitr edılmM. Bu »ebebde okcağmı zannf diyonun. Bazı dev j l e r dolayısile YunanistsniB istiklâl ve LetJere, mesuhyetLerile mülenasib ola masumyeti, Biriesrni» Millefier yasasırak, ianınmış olan reh'in na ve onun temeli olan buyük prensıptphlikenin lere tevfıksn teskilât taıafindan desuıklt kabul ebnez. Fakat vaklaştigını 3oren ve onu öniem«ğe ya teklenmelidir. raycicai çarelerın buhınmasifla müessjr Mınfakavt pakOara taraftam «vrette yarditn edp.bileceğıni mkdrık karşılıkh Kanaatimizce milletlerin bulıman dığer devle'ler, bizler, kudrct lnn ve işbirîiklpri mınfakavi ve kabılıyetlerimizi kuHanmak irnkân paktlai'jı mevcudivetinden faydalanalarma erışebilmelıyiz. >;aktır. ÇÛRkü. ssıriar bnyunc* birbirÇunku iyi niyetl«rder> terekkiib e<iel<?rinin raeziyetlerini ve hattâ kusurlarek ahenk »ncak bizim sesiımzle tsnrı etrafîı bir şeküde ö^renmek fırsamamlaıvmış olacsktır. Mpmleketim. b'i hm bıdnıuş laületier erPSînda b^glar büyük teşebbüsün dahs bsşlangıcda ak*met£ uğramaması içın kabul ettiîı veto tesis etnaenin daha koiay olduğu gayrihakkı prensipine iptidanberi muanz ol kahili inkârdır. Hakikatte, bu mıntakavî pakllar, duğunu beyan «tmiş ise, b'inu şüphe^İ7 ki bo? bir gurur ıle veya kendilerLn> bun3»rı akteden Witün miiletlerin müçbu veto hakkı verilmif olan devlp*lerin terek gayeai olar sulh. emniyet ve kalvüklendikleri mesuliyp*in ehemmi\f>Hni kınrna idealine hep' birlikte sarılmaküçumsediği için yapmamıştır. Anrak 1ar: dpmektir. Bu münasebeüe kaydetbunu. Bırleşımş Milletler teşkilâünın mek ifterim ki. dünya k'mfederasyonukuvvetlenmesme ve inkişafına mâni na dngru ilk adımı teskıl »den bir Avolacak mahiyctte görmekte idi. Bu hn~ rupa parlamentosu kunjlması yolıuıtadan donebiliriz. Ve veto hakkram daki geniş göriislü tekîif, Türkiyede ilgas için veyahud < " > n u Birle^miş Mil derin bu" sempatt ile karşlsnmışhr. Beletlerin sulh ve selâmpt yolunHüki gav >°riyet c?miası lehine her rnpmleketin küçük fedaıetlerini durdurmaroscına kıfsyet ede pğemecl'.ğinden yapacaji cek şekilde vumuşatmak idn iyi niyet kâriıklarla bugün hepimizin Ü7«rin<» lerimizi bir araya getirebiliriz. B«yl» çölcmvf olan ürüntülerden vare?te bir bir netiee, bu sistemden tst'fad<; eıim diınya kur«bilirir. ve tatbikaünds bizzat zorluklar? m?nız Teşkilâta dünyanîn >>iiti»n kalan devletlerin dahi inkâr pdUemiyecek nüiuz ve ehemmiyetl'îilni kst*iyen azaltacak mahiyctte nlmıypcak*tr. Savın delegeler, Burada, dünyanın n*men bütün mılKüçiik asamblfnin idamesini lelierini tenısıl ediyoıuz. Yakında. tahistij'oruı didi bir kelıme kullanmaksızın bütun Bundan başka. bız. reilletleri dıyebilmeyi c^ndan temenıu ler teşkılâtının demckratlaştırılması sa ederiz. Milletleri temsü ediyoruz, çünkü. Haanda bir muvaifakıyet teşkil etmiş bizlcri buraya gönderen hiıkumetlorin olan eeçici komisyon Cküçük asamble) fcepsi mületlerıien çıkmıştır ve bu hü«in idamesi lebirdeyiz. Bu komısvnnun kCmetlerin vadfesi de umumî efkArın muTTakkat değil. fakat mümkün clduğu temayü! ve temenniyatına uynaktır. takdirde daimî bir organ bsline getirilme Ivice biliyoruz ki, bizim ve hükfimetsine taraftarız. Bu da oimadığı takdir l^rimizin iistünde vereceğimiz karaılade, Birleşmif Milletler teşkilâhnm bu rm heîabını ergeç kendisine vereceeiilk samaniarında küçiik asamble süre mi* bir ârr.irimiz vardır. YRpüklarımız sinin, kendisine daha geniş imkân ve hakkmda hüküm vermek bizi tasvib otorite temtn edebilecek çekilde uzatıl \ eya takbih etmck hakkına sahib olan masııun faydab olacağı fikrindeyir. Bir bu âmır, mensub olduğumuz mUletlerleşmiş MSlletier teşkiTâtının teyakkuz dir. H«pimiz biliyoruz ki, ondan bize î bbl il^hl ıg»ler. emir jtı iki kelimede mündemıçdikkati. şu veya b bu ypbeble sil^hlı kuvvetlerin karşılaştiklan mmtskatar ı tir: Sulh ve emniyet.» Dil davan: En yeni îspanyol şarkılan Alevli Danslar... Heyeeanlı boğa gureşlerl © 9 H Ikiz dilden tek dile (Ikinci fahifede* devam) ölçüjünün, en afağı, bilgi kadar Vaşfa \ geîdiğini dıi^ürjmiyerek eseülı bir tesfiyeye kslkîşmak, 3 Bunlar teklif olsalar kimse bir şey demez, bugiın buldujumuzu yarın kitaba sokraak ve hiç bir deneme ve yoklamaya meydan bırakmamak da üçüncü bir , Her dılin, ötekine göre, bazı eksiklikleri olduğu gibi, tiirkçe nisbet şekilleri arasmda da arabca nisbet «ye» sinin bir takım yerlerde tam karşıîığı olmıyabilir. Ne çıkar, Osmanhlar bile cedebî eser», fakat •sanat escri» derlerdi. Türk | çe nisbet şekilîerini göyteren bir gramer i de bunun. arabca esasma göre yapıİTiş j müstesnaları da olduğunu hayatî spbi, edebî gibi, millî gibi o j kadar a!j?tığımız kelimeleri mi«al diye vermekten, ne çıkardı? Bununla, hattâ en ileri diüere göre bile, ne kaybetmi? olurduk?. Bence artık eski, yeni bütün malzemeyi ele alarak, bilgi ve ihtisasmdan, rsmanlıca değil, istanbul aezı zevkini re esas rutsrak, bir terimler kamusu yepmamız zaroanı gelmiştir. Fakat edebiyatta gerçekleşcn türkçeleîmeğe uygun, zevkimm olduğu kadar da kandıran bir terımier kamuju yapm^lıyız. Şimdiye kadar bulduklarunızdan hangıleri ölü doğmuştur, jüzdp kaçı i»fibeFsizdir, türkçemize zorladığırnız ölü, yahud vabancı eklcrden hangılprıni dilimizde yafayaniarla deçıştirpbiliriz? H»def, hiç bir noktada geri I donmek detü bugunkü yazı dilimi | zın gid'şine uygun bir ihm dilini elde ptmektir. Osmanlıca. bir daha dınlrrıprnesjve dlmuitür. Tıb terimleri kadar. eski hukuk terimlerini de ayakta tutamayi7. ISPANYOL KÂNI (MarvîUa del Toreo) Yörçkler parçalayıcı, müthîş bir açk faclası. Moallim'erin, orbı mekteb, lise ve tiniversite »alebesin'n en kıymetli yardımeı kitabı Herkes içîn, her evde buluüm««ı lâzun hir eser. Bttynk Wr kürubhnnmin »o|>la<liğı mnlumat» tasn'f edilmi» jeküde evinİTe getir«n Ifl ci!<I. H A Y A T Pek yakmdn Sinemawnda ÂNSİKLOPEDLSİ Mevcudü tiikendiğinden yeniden basıldı Bütün bnhlslerl tnemleketin en Mİâhiyetli kalemleri terafındın tPrcÜTtıe, naldl ve telif edilen ve seneleHenberi eördiiâü büyük alâka ve rağbet netisesi tekrar tekrar tsbolunsn bu kıymetli malumat hazlnesine sahib değilseniz satın almakta acele ediniz. SÜMER AMEDEO SİNEMASINDA LOTl NAZARÎ ve MARİELLA tsrafınchn giizel bir tarzda yaratıian RÜYALAR SENFONİSİ HAYATI) 10 dldHk bir takımın fiatı 85 liradır. m i I " Cumhurivet Matbaası ve b»şlı«a VitahcıInrHa bnlunnr. (DONİZETTİ'nm •»k ve ıniışikl fîlminde: TİTO ECHİPA'nm ilâht ses>... DO^37ZS7^Tİ' nin ölmez musiklsî Mizansen ve mevzuunun ihtişamı, binlerce seylrcinln gözlerint kamaştırmaktadır. Bugün «aat 11 de tenzilâth matlne İstanbul Beîediyesinden: EKMEK FİATI BUGÜN M E L E K SİNEMASINDA Yüzde 37 rfitubetli ve 604.8 (îram kuru macMpyi ihHva Men 960 FİkleHndeki 2. ci ncvi bir ekmeğin 33 kuruş oîduğu hakkındaki kararın 2. ci bir ilâna kadar dPvamı uygun göriiimüştür. Keyfiyet sayın balka ve ileililpr» ilSn olunur. Ortaokula eirocek ögroncilere ve ingilizre ö^renmek i^ttyenlcre tnüj'le: İngiliiceyi çok kıss bir zamanda öğreten kjvm»tli bir eper: CHARLES A Ş K A HRNST Beyaz Perdpnin blrlnd eikek nrHsti BOYER ve JENNİFER JONES tarafiP'îan mHk'mmel bir ?ureHe yar?+i!an İNGİLİZÜE YAROIMO! DERS KİTABI II 2 NCİ F A S İ K Ü L Ü Ç I K T 1 Hiç injfiîizce bilnnyrrlpre de kol^yhkla ve süratle ineilizcoj1 ötretecek o'an bu kitabda, asıl ingılizce der« kifabındaki ingiliıce kelimelerin nasd okiınarasn, manalan ve bütün ingilizce cümlelerin tiirkçe trrcümrferi varHır. H<r kitabrT^a ve e?7pte bayiinde buiunur. FİATT 50 D Ö N Ü Ş LUBITSCH ki, bu da. <E!rle;mi; Milletlpr plânlama cijsi, adı ile, NewYork Housing Authority bınasında çalışmak+adır. Komit" fca^kar.ı da. Aırjerıkanın d°£eıli mimarlarmdan VTallace. K. HarTİsonMuT. < * > fiste. hâlen yüz otııza yakm mimar. müv herdis e de^hıator faaliyet halinde'îir. Bütün bloklârda bes bin iki yüze yakın e!«man çahstu'ilaraktrr. Ofein ilk tes^kkuiunde ainanm plânlan on altj mılletin i.tırak e*tisi bir h'îye't tarafından hae 947 \ıh nihay^tinden i+iharen, bu koîfnte. t plânlarıaı. ytıkalı^etin. ıi£a sdı eeçen on alh vardığı rm»şt«rek karar çereevesi içerisij»de ikmal etmiitir. , Mubtelif blokîaırian fhare+ olapak bu bifta nt gibi kisımlan ifcti^a edeeekür'' Bına. bjr sekreterlik, bir umumî mecli; bl^ku ve bir de tpplantı salonihtiva eden üç bloktan ibarettir. r Isükbalde delegf;le için djjer bir blokun yeri tesbit edilmiş olmakÎ3 b=raber. buırnn plânîan hemiî ^•spümanTistır. NewYorkun dısmda in0 şa edümekte nlar> bu raahall , dört bin sekiz vu2 seksen al+ı binadaı» ibaret Bu ayın on beşinde terlik binasınm temeli atıldı: bina, kırk dört katl: olarak ınsa eiilecektir. Diâeı bloklarda, komite ve çalışma odaları. Vriıvük salonlar, sinema, televızyon ^'e hususî bir radyo istasvnmı # bulunac?!îtır. Toplantı salonlan ve ser"islere tansis edilen saha kırk bir kilometre kar«dür Bütün bloklar için takdir =dılen para altmış bes milvon dolariır. fakat inşaahn gidişi, sarfedilecek paranın, bu miktan bir parea daha aşacağını sof'ertnpkteâir. Milletlpr mahalt';ı 1950 yılı baVıarvnda tamamlanmış olacsktır.> Necdet ehnuş mıllfder tfşkilâtınm ycri ıçin, bundan bir yıl evvel. Ncwî ç hili York civaiinda büyük bir mahailenin kuruimaii kazırlıklaruıa ba^Lanmıştı. Bu uMaatın plânlarını tanzim için dünyanın her tarafmdan mütehassıslar islerumî ve bu arada ınemleketiır.iz ad.na da, Istanbul Teknik Üciversitesi Ivlimari Fakülte^i dekaru yıdtsek mırnar n.uhendi? Prof. Mukbil Gokdoğan Nev.Yorka jondprilmişti. Pro£. Mukbü Gokdogan. Birleşmı* Mılletler teşkil âü ia;aütının en raühim bolümü olan «un:o.ni toplar.n binası» nın plânlarını tarzim L^inde S ay çalıştıktan sonra rı^mleketimize donmüjtür. Başaıılı hizm>unden dolayı Biıleşmij Milletler rJînlsms nfası tarafından kcrdifine bir tskdıı öcılıfikas» veıilaıtstir. Mukbü Gökdoğana, dün, İstanbul k Teknik Üniver^ıtesinde zivaret ettis. Profasdr, dunyada şimdiyp kaiar ele alınan ınşiîtuı en büyü|ü olan Birleşmı* Mılletler teşküân binaları ftrafında îorduğumuz muhtelif soruları şu şekiide cevablandırdı: . Bırleşmiş Milletler teşkilâtı, faabyeüni dah* muntszam bir şekiide devam ettıreb.lmek için bır nıerkcz binaM :mpiırraağa karar vermiç ve uzun araş(ırmaİBrdan sonra. NewYorkta Maıihattan'ın doğu sahihnde 42 nci y^lla; 48 inci yo! srasında ve birinci avonü ile »ahil ara?ında kalsn paıçayı arsa nlarak te?bit etmiştir. Bu buyuk arazi parçüi FokielleT Fr. tarafından sekiz mijyon beş yüz Mn dnlara satrn aiınarak Birlesmi? Mületler teşkilâtma heedilmijtir. Arsa üzrrinde, ayni zaNewYork Hıusine Authority'in buyuk bir binası mevcuddur. Bu bina, svnen muhaüza edjeck ve Birleşmıs Milletler te^küâbniH müsfekbel binası olarak kompcîisyona ilâve edilccektir. projeler Bu muaiz mua zzaın iinşaata ş p naa faazjrlsnmaktadır? înşaa++a şacik p«rionelin mürtaı errafında izaha1 '"srır mUıriz Bu bınanın projelerinir hazırUnBirleşmi» Milletler teşküâtınca mj=ı eübniştir Riuvakkat bir komiteye y Birleşmiş Milletler binası için çahşan mimarımız 1 Kasbamn içme su t"î£L<=atı horu ferşi kapalı zarf usulfl ile eksilbneye Terimlpr yapmakta yalnır dilcî olmak yetmez. Zevk ve bilgi esastır. Bir gun 2 Keşif bedeli 171 "11 27 lira clup geHcl teminstı 9?15,50 liradır. ayru zamanda fıkır ve edebıyat âlemin3 İha.'esi 11 ekrm ?48 pazartcsi günü saat 10 da Bayburd Belediyç de de tanınmıj askerlerimizden biri baDevlet Demiryolları Genel MikKirliiğiinden : daîmt komis>'or>ı.nda yapılaca'ıtır. na: t Bu ışp pıd tekiiUerin 8 J<a :nı pa7srtesi eünu saat 14 e kadar Vsnalı hW 4 Eksiltrreye girebilmek için 24T(> «ayih kanund^H vesikalanian bss^a Nızamıharb'e nasıt' bir karşıhk zarf içerisinde idaremiz maîzeme dairesi başknnlıpına veri'miş h'ilunmsfı j v t r t r . ?n sz yüz bin Kra'.ık inşaat yapfığma <?fir rfTii evrakın aslı veya nntPrdpn muduşünursiınuz? dıye sordu. Bu hıısustaki şartnameler 5 hraya Ankara ve Haydarpaça vpTnplorinİP 5 iddak ömcemi bplediyeye vprerek ihs'ıeden bir giip e\n.ıeline kadar eksilhneys İJisanın dili ucuna hemen «savaş dü satıbnakladır. <14:W!)) ^irfbileeefine dair vesika almi^ı lâ^ımdır. zenı. geiıyor... Güldü: • 5 Isteklilerin ibale saaf'r.dfîn bir saat evveline Vadar zarflarıni makbtıs Kuruluş, dedı. mukabili komisyon başkanlığına vermcleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul Demek böyie bir terimin karçılığmı •"dilmez. buimak için nizamıharb kelımelerinın 6 Bu işe aid keşif hulâ.=ası ve şartnamrler isteniMiâi takdirde en lira tiırkçeieıı ne olduğunu ve bu terkıbın m\ıkabilinde taliblerin adresine »önderileceği gib! her giin Bayburd Belçdiye nssı! turkçeye çevnleccğinı bıimek yetw (üa^resinHe ve îstanhuHa Baybuıd Pazarı Sultanhamam meydanı Ko. 21 de Bekir mpz. Hattâ asker olmak da yetmez. Ku 1 A'fiâırîa cin* VP miktarlan i!e muharrniPn fiatlnn ya?ıli üç gn:p yiKıldıoglu maşîîza.^ınoa jtöriilebi'ir. gıbı hemen sevdigimiz veya scvyecek maddGleri, bir yıl müddetle kapah zprf usulü ile eksiltmeye 7 Belediye Pairr.î koTii^j'onu tefciif sonunda ihalevi yaptp yapmamaV«a kelimeler çeşnisuıde olduğu konmustur. için, once bıraz yadırcasak bile r.ihayet 2 Birinci srup ambar erzakımn ihPİP^i 1S/1O'94S p?7arto;i j;ünü s=ıat 15 ahşacagımız Karşılıklar buabılmck vade; ikinci grup etin ibalesi 19/10/948 salı gıinü sapt 15 de; sıiları da lâzımdır. prup sebzcnm ihalesi 20/10/948 çarsamba jfüııü saat 15 de Merkez Yurdunda yapılacaktır. Bizim bazı terımlerımİEdekı; hcle fen ' terırolermdeki kusur, büha&sa zevksız 3 Kapah zarflarm ihaleden bir saat evvel komHynna trslim ve her grup tutanmn % 7.5 nisbetindeki teminat akçesı nakid olarak hk, biraz da dıl bJgısıziıgıdir. Adam eliYurdlar Muhasebesine yatırılmalıdır. 1 inci sahifede ne bir kahb almış, kelıme dokup dur26 eylul pazar saat 17 A? me ve kürtaj yaptırima davasına Ikir. muş. Terimierın etiebiyat dılınde de 4 Sartnamelcri görmek istıyenlenn Beyazıd Yurduna başvurması. ri Ağırceza mahkemesinde başlanıl kuiianılacağım haurdan bile geçırme 5 ıiân edilen miktardan % 25 eksik veya fazla almak müessesenin hakkıdır. raış. mıçtır. deriye doğru değıl, üeriye dcgru, yıl 6 Yurdlar mübayaa komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta «erbesttir. Celsenın açılmasını müteakıb UçünF İ A T I, A R ! Birinci çrup ambar cü Sorgu Yargıçlığının kararnamesi lardanben olgunlaşan bügi ve anlayıAçık fribffn 75 Kyru» Kg. îiatı Tutarı nkunmuştur. Bu kararnameye gore o şaruza gore ve \a)nız kendımizı degıi, KapMı tribun 100 Kun.19 L. Kr. peratbr Cafer Tayysr, Kadriye Sapçı bızden sonraküeri de duşunerek, bir 2 «0 Nımaralı 250 Kııru? 5600 sdında bir kadımn 4,5 aylık çocuğunu gozden geçırme ve tamamlama yoluna Turyağı fnrıo Sadfyag; (Diyarbakır) 5 60 44R00 Satjş yerleri: MilU Spor Magaz?3t ve STAD gişeleri. kürtajla alarak ölümütıe sebebıyet ver gı'jnehyiz. Z. yağı 2 60 2060O diğı için Turk Ceza Kanununun 4fi8 inci Tur.içeleşme, eriebiyatçıların hemen Salça 0 80 lfiOO maddesinin son bendine, Kadnyenin hemen bir asırlık, Uım ve fen adamia12000 1 30 15600 kocan Rifatın da bu ışe nza göster ıımızın ıse on, on bir yıllılc davasıdır. Pirınç (Diyarbakır) 2000 1320 diği için 469 uncu maddesinin 2 nci Onlar da bir hayli ter dokecekler. Fakat Makarna Şehrıye 1320 66 2000 bpndine göre teeziyeleri isteniyordu. bir asır onctkı gidiji gormıyenlerüı ve Kuru fa.«ulye (Selânik) 70 6000 4200 Kadriyenin blümünden 18 gun sonra kavramıyanların, edebıyat dılının Nohud 65 3000 650 anası Cevahir, Savcılışa müracaade, kı çaleşmesinı geuktırmesi gıbı bir günah 1 Kapslı zarf usulıle eksilfmeye konan ij: Barbunya 55 2000 1100 zına Şi^li Cerrahî Kliniğinde kıiıtaj da onlar işlemesinler. Evet tabiî turkTrahron çube ve Konya Aksaray ajansı hizmet bînası ve lojmanları 70 700 yapılarak ölümüne sehebiyet verildiğini çe, kulJanuıgımız veya kolayca benim K. Mercimek yapı?ı. 60 8000 4800 iddia etmijti. Bu iddia ve ihhar üzeri seyebileceğimiz kök ve eklerın türkçesi Un 2 Ke^if tutan Trabzon 272.000.00 Hra Pırinç unu 10 400 440 ne Kadriyenin cesedi mezardan çıkaKonya Aksaray 131.309.72 » turkçe! Turkçesini buiarr.adıkia Buğday döğme 45 jnoo 450 Geçici teminat: Trabzon ' 14650 lira rıiarak Morga gönderilmışti. Morgun | rıtııız içın de başka mılletlerin tuttugu Patates , S0 20f>00 Konya Aksaray 7820 » ptopsi raporunda cesedirt mütefejsih jol!. Kuru soğsn 16 12000 1920 4 Eksiltme 30/9/948 pergembe günü saat 11 de Ankarada Gerel MüSot Kongre gündemmdeki ikinci bir halde bulunması dolayısile ölüm Sarmısak 60 jon 60 dürlük birasında toplanan ihale komisyonunda yapılacaktır. ve küıtai yapılıp yapılmadığınjn maddeyi pek kavramadım: «TürkçeBeyaz Fabun 70 2nno 3400 İstekliler iki ijten herhan^i birisine ijtirak ile ayrı ayrı teklif ve5 tospit edilemediği Bnlatjlıyordu. den başka derslerin turkçe bakımından YPJÜ sabun P5 200«J rcbilirler. Samk opcralörün ifadpM üğretımı.. Bundaa maksad divan edebi Soda 20 2=100 500 Eksiltme do;?yası 15 şer lira mukabilinde İnşaat Müdürlfığünden Bundan sonra Cafer Tayyann sorju yatını vpya osmanlıca terimlerini anla Tuz 10 3000 • 300 Trabzondan alınahılir. Ve Konya Aksaray ajansında görülebilir. suna geçilmiçtır. Operatör sorgu^unda maları içın Türk çocuklanna arabca ve Sofra tuîtı 14 84 Bu 15e girpcek isteklilerde aranan şartlar dojyasıri'iaki rVtsiltm* 7 junları soylemijtir: f^rsça dersleri verdirmekse, bunun asla Toz şeker 1 70 27200 12 nri rn?.ddı??inin *1» fıkra?ında gdsterilmİ5<ir. « Kadriyenin anası olduğunu son yüruroez olduğunu hatırda tutalım. Türk Ka;ar pejTiiri 1300 3 ?0 4800 steküler <*tatil günleri hariçı> ihale gününden üç giin evvel înşaat 8 radan anladığımız bir kadın, hastane çocuklarına orta mektebde ve lisede. Beyaz peynir 5000 1 S0 U400 Müdürlüğünden yeterlik belgesi Bİmaları çartiır. me gpld:; bağırıp çağırdı ve çocuğunun, ayru zamarda cski aliabe ile sağdan yaZeytin 1500 1 20 1800 Postada vaki olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak taleb 9 burada kürtaj yapılarak ölümüne sebe rıyı da ogretmedikçe zati bu iş olmaz. Kuru üzüm 80 300 240 edemrz. biyet verüdiğini söyleyip duruyordu. Oisa da, çocuklar, bizim gibi rüştiyede Kuru kayisı 200 3 10 620 10 Banka ihalcji yapıp yapmamak veya tercih etmek hakkım Bsşhemşireye kayıd defterine bakma 3. idadıde 4 sene arabca ve farsça oku Şam fıstık 100 4 70 470 eder. sım »oyleHım. Bütün kayıdlar arandı; duktan o^manhca imtihanları verdjkten, Kuş üzümü 90 100 90 fakat bbyle bir i.«me ra.'Uamlmadı. Bu hattâ üstelik edebiyatçı olduktan sonra CevjZ içi 2 600 . lfiOO arada gerek baçhemşire ve gerekse ben divan ve msa dilini. tıb ve Mecelle te încir 55 300 H0 bir şey hatırladık. Filhakika hn Kadriye rimlerini anladığımız kadar, üstüukorü İrmik S5 300 255 ile kocası Rifat, bir gün hastaneye gel bir şey öğrenirler. Osmanhca, divan ve Yurnurta 10 150000 (Aded) 15000 mişlerdi. Ne jstedfklerini *nr*um. Ka inça dili artık bir üniversite meseloslKöpri; dubalarınm denızden karaya c?kilmf> ve indirilrriesi için Badm mütemadıyen gas>an etriğinı etriğiı ve di". Ingilızcede, başka dilleri bırakınız, 130919 bir urdan jikâyeetçi oldu fransızcadan bir s°k keiimelpr, jekiU<", i kızak mahalline elektrik motöriîe işler, Avrupa imali bir tröy satn Et ikınd grup ğunu söyledi. Ben 10 $pne A^•nıpada terimîer vardır. Bunlar olduklan gibi ahnacaktır. Cinsi FiaM Miktan Tutarı beyin üzerind» çalıştıaım için bövle Mr ingilizeedirler. Daha tuhafa da var: iyi 1) Kızakta meyil %8, mesafe 40 m., vc çekilecek mecmu sıklet 200 L. kr. tsşhıs koyabilmpk için ha?lsnede bir arabca ofrenen osmanlıcayı iyi anlamaz. Kızak ve kayrna sıhası güraendir. Koym eti 300"0 2 40 72000 müddet yatması icab ettiğini söyledim. Çünkü, Osmanlıların, hele Tanzimat ve 2) Çekme ışlennde çelik tel halat ve tröy ile kızak arasında tef?zulî Sıgır eti SOOO 1 P0 14400 Gjleceklerini söyleyerek gittiler. Fs ondan sonrakı OsmanJıların kendilerıne kuJlanılacaktır. Kuzu eti 1500 2 40 3600 kat bir daha da gelmediler. Evvelce has bir arsbçalan vaıdır. Arab, mef3) Motör tağdiye cereyam 220 volttur. Böbrek yağı 1500 2 40 3600 Şişli Sıhhat Yurdunda kendisinnr kon kureyi anlamaz. iyi arabca bilen de 4) Hareket tröye takribprı 1/150 ni^betindc intikal edec°ktir. sültasyon yapılmış olan Kadriyenin di mefkureye güler. Bu evsafta bir tröy verehilecek olanlann buna aid rp^im ve hessbat S39O0 mağmdaki bu ıır, herhangi bir kürtaj ile fıat ve müddeti bildirir teklif mektublarını bir ay zarfmda tstanbul FaLih Rıfkı ATAY Sebze "üçüncü grup ihtiUöndan olmuş olsa idi orada konsi Başkanlıgına göndprmeteri. Cinsi Miktan Tutarı sültasyon yap^n arkadaşlar bunun farT E Ş E K K Ü R L. kr. kına varırlarHı. Esa?en bizim hastaneAğabeytro Dr. Çakir SajBcnğlumın vefa6000 25 1500 mizde, mühim kanamalar hariç, kürtaj tında cenazeîine îşfjak, tetgraf ve lelefonl» Domat*s Bamys 1000 50 600 i yapılmaı. ve biızat tarfyet hjtfund» bulunan butün 3000 Dolmaiık biber 30 900 Bu hâdise. sadec^ bir damsd kayna ır'sada«]ariTa, dcstîarıraa ayrı ayrl tp;ek400 Yönetim Kurulundan : Kereviz 50 küre ImkAr bulanı=tdığıından bu vazifeatn 120 na Ujtilâfından doğmuştur. Cevahir Ha7000 Ua'ina gas«teniıln delâlpttpj ric» ederim. Ayşekadm fasulye 50 3500 nım, bana gelmeden Şişli Sıhhst VurDr. Kemal Baracoğlu Maydanoz 4000 aded 4 160 duna da gitmiş. Orada kızının gpheli*** Dereotu 3000 » 4 80 ğiui de mevzuu bahsetmiş. Dimağ uru10 Eyîul 948 tarîhinde tnplanan Törçtim Kurnlunca ortaklanRefi'^TiTi îR sencfik rahateırfıtını tedavi Limon 9 2700 nun kürtajdan da doğabileceğini ve bu ve bizi endi<€Î^r^ nevkeHen dAğmnuîiu ye« mızdan hiss»; sçnedleri bpdellerinin ilk kurulusta ödedikleri dörtte Sem'zotu 2000 18 360 kürtai amriiyçsinin bizd* yapîbn'î ol rbıde mUdahaieslle hayırh netleeye isa! f l p birlerine ilâve olarak yüzde otuz nifbetir.de bir taksit daha istenTaze soğqn 2000 » Ifi sene bekledlğimiz yavruya kavuşturon 5 100 njasını sovlemişler, bunun üzerinf kamesi kararlaştırılrnış ve bu karar kendilerine ayrıca taahhüdlü sayın Dr. Prof. Tevfik Remzt Kazancıoâ Yeîil salata 2000 » 5 100 dın da kalkıp bire gelmiş. Kadıru bize Klp ve ihtlmam sefkaüerile btel çok mımektublarla bildirilmiştir. Hıyar 2000 » 7 140 göndermelerinin rebrtti, Şİ5II Sıhhat erien Pa^ör Franaız Ha5tar.es! E=5Anasözleşmemizin dokuztıncu maddesi gereğince Uân tarihin2100 34 680 y ve d?*erli heraşire ve bsfcıcılarma YurHu sahibi ile. Etıbba Odanncla b«sden itibaren bir ay içinde taksit tutarlarım Türkiye Kredi Bankası 2000 20 400 ve rmnrıp+1rtmlzi «rîpdcrlr. Pakla layıp mahkemel°re kadsr İstanbul merkezindeki hesabımıza yatırmslannı sayın ortakları4000 20 800 tstanbul Bcledlyest ReU M. Kabak bir ihtilftf yüıiJndra »ramısin çok «pfc mızdan rica ederjz. Koçak ve ejl 4000 28 1120 tspanak plnaasıdır.» 500 34 170 Sirke Duruşma, Rifat Sapçının ve çahidleCerahpas» Ha^tanesi Cerrahl Kllniğinde, 500 . 46 230 Tsze yaprak rin eelbi için talik edÜmhtif. ç|!'imıiî Brkanı, mahsretle npticelend!'d'ğl SOOO 23 840 apandl?it ameUyatile muhakkalc b!r o'uırden Yabaneı v*«va yerlî rrsh olarak satin aldınlafsk < > 1 ? n 10. 20. 30. 50 lik 4000 20 Ankaradan dönen Jlilli Eğitim 800 ktırtaran Basa^istan Nihad Dorkene, ve cğlu LâJıana nwnyat<Mu telefon santrallarını ger»k hazır mpvcud'ian vermeğe ve eePrssa 4000 22 mımm b«ta!ığı urasırda azamt te?hi!âtı ve 880 Müdüriinün izahatı rekse sipariş suretile fietirtmeğe istekli olacaklann fiat (esîim m'iddeti vs 1500 43 675 Millî Eğitin» Müd'orü Muıad Uraz, dt>n An fçten gelen alAkayı esirgemlyen Cerrahî KU Taze barbunya teknik vasıfîarmı gösterir teklıf mektublarmı en geç 30 eylul 948 tarihınç karadan çehrim!» gebniştir. Murad Uraz. niği horası sayın Operatör Prof. Fahrt Arel», Patlıcan 4000 35 14P0 kadar Kotrıutanhğımiza vermeleri (14198) kendıslle göriljen hlr arkadtfimıza rmlan ve safnimi gayretiyla Asistan Hayrull^h K^cao|Tuna, ve jefkat hllmlyetlle Bashemş're Bcfl18153 ' 19484» den yı!ı kadreUrtnın tanzimln riy« Ayfene gnzeteniz vasltaIM aleiîerı mmöğretmen »rkadaşlarımızın liselerde hafta net ve sukT»nl»rımızın lblâgını eaj'gıi.rı<ia 15, ortaokullarda 18 saat deıs okutma mü mııla dilerız. Çemberlltasta Diştablbl Kadıköy tiçesindeki Fırinlar öcmekçiliğı kellefiy«ti eöaonünde tiıtulmuştur. Ar.adoluNecat Sözer Nejla Sözer nun rauhtellf seMrleHnden Istanbula nakledı*** !en matematlk öğrebnnleri, hâlen kadrolarda Spveili zevce ve kızımız raevcud »aMhiyetsiı matematik yardımcı Bg1 ~ Fen ve Edehiyat Fakiilteleri blralanndan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, retmpnlerln yerlerine rorilınistir. G»rek bunSHJONE ODONNEULIn İP, 17 ve 18 jnet bVklann 1577.938,50 lira kesifli tesisat işinin 4/10/1943 larm ve gerek diger öğretmptLlerln tiıerindek* ölümü münasebetile bizzat eenaze m«derslerln haddt azamiye çıkarılması netfcepa^artesi eünü ?aat 15 de Fektörlükts kapalı zarfla eksiltmepi yapî.'scaktır. TASFİYE KOM İSYONUNDAN: slnde tçığa «ıkarılan hasanlı yarduncı öğ rasimire iştirak etmiş ve beyanı ta7İyet 2 Eksiltmeyı; girebilmek için isteklil"rin harbden evve] 150.000 v*»ya retmenlerln d* branjfajına v« menşeîerlnin lutfunda bulunmuş olan bilcümle akraB'r Ağitsf^p 1946 tarihlnd»» başlavon ve iki senPİik faaliyet I harbdpn sonra 450 000 lirahk bir parçada bu }ge benzer iş yapmış oidııklaverditt öğretim 5a}4hiyetlerıne gö« ciz^l o ba ve doFtlarına samimî teşekkürlerini ikmal fden KadıVöy tlçesindekl Fır.nlar Ekmekçiliği İdris Vardarîı ve ! rım ilgili dairepinden alacakları belge ile ekpıltmeden üç gün ev\>el Rek!rullara yerlestirilmelertne çaJışılacaktır. takdim ve ölünün arzrısu üzerine BoOrtaklan Kollektif Çirketi 31 Temmtız 394? tarihmde fapllye+inp son VPT| törlüğe müraraat edip yptprlik kâğıdi plmaJan. K?dıköy ve tJskiıdar kız lts«Winin Hrp monti Fran?ız küçük Marabet Fakirhamiş ve sözü gpçen Şirketin tasfiye nmmeffitı Ticaret Kanunlarma te\HR| 3 Eksilfmcve kafılacaklann ^610gn,, liraiık şeçicl teminat ve 1948 kısımTarı bu ders 3»naîi basından ne»i teberruda buhmduğu arztvieriî. kan ikmal ediîmiş olduğu ilân olunur. bina darhgi v» oğ.=nd azl'ği Keb'hil vıh ticaret odası makbu7İarım ve teklif zarfian.nı eksiltme günü saat 14 e Zevd Justin E. O'Donnçîl lıkca k»!dırı'mi5 v« orta kışımlsrı bıraktlkadar alıprtı k?rşıljğı Eektörlnğ» vermij olmaîan. Bay ve Bayan ICdmond Bahach mııtır.» i Bu ige aid doîya 50 Lira bedel ile Rsktörlüktsn ahmr. ' U3S33) Tekiif varme sureîile korasle kurulna lesisafına lüzumlu maîzeme saiın almacaktır. Bayburd Belediye Saşkanfığından: Türk Eğiflm Derneği Isianbul Öğrenci Yurdları Müdürlüğiinden: Kürtajdan yeni bir öliim iddiası FENERBAHÇE GOZTEPE (İZMIR) Revanş macı İNÖNÜ STADINDA İnşaat ilânı T, G, Zîraat Bankası Genel Miidüriüğünılen; islanbuî Beledivesi llânları f TÜRKİYE GENEL SÎGORTA A. 0 . İLÂN Istanbol Oeniz Komutasltğiüdaıı ı Tesisat yaptırılacak Rekförliiğünden; İdris Vardarîı ve OriaMarı Kollektif Sirkeli İsfanbu! üniversitesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog