Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

25 Evlul 1948 CUMHURIYET Ö İ N T A. • Basmdka.led.en devam Baştarafı 1 inci sahifede değil, sade vadediyorlar» diyorlar. Evet « Sabnmıza bakıp da bunu bir ve köylüyü muztarib eden hâdiselere bız vadediyoruz. Çünku 6 ayda, bir se•• zaaf telâkki etmeyiniz!» emokrasinın her gun başka çok yakmdan şahid oluyoruz. Orman nede halledılmesi mümkün olabden bır Derken biz, Birleşik Amerika ışlerinin, köylumüzün menfaatlerile çok memlsket meseleleri olduğuna kaşeküde telâkki ve tefsır edilDevletleri Dış Bakanının samimiye telif edumesi bakımmdan Demokrat nıiz. Işte bunların en canh mısallerindiğı memleketimizde çasıd tinden eminiz. Amerika, Sovjet Partiıun nasıl bir h.assasiyetle çalıştı den biri §u orman mevzuudur. Evet or çesid tezahurlerini görmekle mutehayblokunun bugün ciğniyemiyeceği, ğını hep bülrsiniz. Orman Kanunu manlarımız, millî servetimizdir, onların jiriz. •j ngiltere, Fransa ve Amerika devlettahrib edemiyeceği. hattâ zarara so nun, bilhassa orman bölgelerindeki köy tahrib etmek bir cinayettir. Fakat bu Hududsuz hurriyetle birblrine kar. servet, bır süs ve lüks metaı gıbı mufl leri Rusyaya bir nota daha vererek kamıyacağı bir ülkedir. Sovyet Rus lerımize raenfaat sağlıyacak bir sekf.de hafaza edibnez. Bundan butün müle tuılan bu guzel sistemi halktan ewı U Berlin buhranının daha vahim tephükumetin ve otoritelerin karramış yanın bir müddet için istilâ edebi ayarlanmasını ısrarla istiyoruz.> tin faydalanması lâzımdır. Şu halde ması temennije şajandır. kjler yapmasma karşı gelmek istemişGenel Baskan, Turk kdylüsünün kıs hem mılletin menfaaüni gozeterek, hem Hatbuki musahidi olduğTirouz bir leceği memleketler ise bağımsızhklalerdir. Çünku görunüşe gore haftalarca Londra. 24 (B B C ) Almanya mülâkat bir saat sürmüştür. Bevin'in men olsion refahım sağlıyacak olan bu de ormanlarımızı muhafaza ederek bır ru hâdise. kuçuk kuçuk bâdiseler, nnı korumak uğruna silâha sanldevam eden Moskova konuşmalan \e dakı İngılız ve Amenkan makamla yanmda yardımcısı Frank Roberts maya çoktan hazırdırlar. Bir harb değişıkliğm er geç yapılacağını söyle hal çaresı bulmak mumkun değümıdir? mokrasi davasının bugun bir resmî cı bu konuşmaları tskib eden Berlin ko rı bugün Sovyet ışgal komutanlığı bulunmakta idı. dikten sonra, Demokrat Partinin bunu Elbette ki kabildır. saretsiziik spklinde tebellür etmeje basnuşmalan musbet bir netice vermemiş na birer nota vererek Berhnın haçıkarsa A\Tupa kısa zamanda Rus Bedell Stnith, Amerikaya vardı temin için mücadeleye devam edeceğıni ve sarfolunan butün gayretler boşa adan ıaşesi içın Batı Muttefıklerıne Bu şuurlu mıllete, ormanlannı gdzü ladığını gostermektedir. bize bunu ispat çizmesi altına girebilir. Fakat Bol bildirmiştir. KewYork, 24 (R ) Amerıkanm gitmiştir. Bunun manası Ruslann Ber aid uçaklarm takıb etmekte oldukgibi kıskanan bu mıllete bu şeküde ha edecek misaller getrebilirinı. Bu mışevikler, orada Almanya kadar da Celâl Bayar ve refakatindeki zevat, reket edılir ve ormanlar hiç bir kım süllerin sonunda siz de bana: lin buhranını devam ettirmek istedikle an hava koridorunda, Rusların top Moskovadaki Buyük Elçisi Mr. Bedell turunamazlar. Batılı Demokrasilerin saat 14 te Şilelilerin hararetii uğurlama senin işme yaramıyacak zarariı bir hale Kıjamet mi kopar ne olur? derri, Uçleri Berlinden çıkıp gitmeğe mec çu talımlerıne kalkışmalarjıı pro Smıth, bugün öğleden sonra Newbur etmek, sonra bolşevik bir doğu esto etmişlerdir. Anierıkalılar gön York a varmıştır. Mr. Bedell Smıth, her bakımdan ezici üstünlüğü kar tezahürleri arasında Ağvaya hareket et sokulursa elbette vaziyet boyle olur. seniz: Almanya vucude getirerek Berlini onun derdiklerı notada Rus uçaksavar Amerıkada bir muddet kalacak ve şısmda geldikleri gibi palas pandı mişlerdir. Ağvalı Demokratlar, Genel Partı olarak, hükumet olarak bu iş Hakkınız var, deyip kenara çekilBaşkanlarını bucak dolaylaruıda davulras geri>e döner. devlet olarak da, merkezi japmak azminde olduklandır. bataryalarmm tehhkelı bir hal al Dış işlerı Bakanlığı ıleri gelenleri ileri görmekle, halka hizmet etmekle, mekten baska japacak işim kaima/. yapacaktır. Sıyasî ideoloji olarak da tarumar olurlar. larla, zunıalarla karşılaınışlar ve bu a onun refahım sağlamakla mukellefız. Bugun memlekette nizamın. kecdi Sovyetler arasıra anlaşmak niyetile dığını ve seyrüseferı müşkül duru le göruşmeler Bu basıt derdlere çare bulamıyorsak, kendine, keudi başına sırf nı<.ara olması hareket ettiklerini gösteriy orlarsa da ma soktuğunu Üçüncü bir cihan faciası belki rada kurban'.ar kesmıslerdir. belırtmişlerdır. İn çevreler, Elçmın bu seyahatıne büBayar, burada da koylu ile temas ethukumet olarak sandalyelerde oturmağa \e memleket düzeninin, vatandaş selâbu niyet çok geçmeden bozuluyor ve ıhzler de, vukua gelecek kazalardan yük ehemmıyet vermektedırler. bir gün başa gelecektir. Şimdi bize mış, derd ve ihtiyaçlarüe çok yakından yeni tecavuzler, yeni çıkmazlar ortalığı doğrudan doğruya Ruslar, numayişçi Almanlara Rusların mesul yersiz ve lüzumsuz gibi görünen aka alâkalanmışhr. D.P. Ağva bucağı baş asla hakkımız yoktur. Işte Demokrat ıretinin duzen vasıtası bulunması bayeniden allak bullak ediyor ve yeni utulacağım bıldırmişlerdır. verdilüeri cezayı azalttılar demik sozler ve sabırlı beklemeler kanı, Genel Başkana, komurculükle ge Parti, bu duşünce ile ve azımle si kımından tesiri kaknamış gitidir. buhranlar haşgosteris or. Şimdi de du Maarr.afıh, hıç bir kaza olmaraışKüçuk şeyler: Londra, 24 (a a.) (byuı>): Ber de belki bir vakit kazanma endi çmen halkın perışan bir durumda oldu zın vekâletinızi yapmaktadır.» rum aynı merkezdedir. Uzun uzun alkışlanan bu konuşma Tramvaylarda, otobuslerde sigara içilır. bnde Rus askerî makamları tarafın şesinden ibarettir. Bu takdirde mu ğunu belirtmış, şoyle demiştir: Bjı durum karşısında tutuhnası bekBevin, Marshall ile görüştti dan 25 sene ağır hapse mahkum e ammanın çözülmesiıü sadece bir za c Bır lokma, bir hırka ile geçinen sından sonra civar köy ve nahiyelerden mez. Penceıeler iki tarath acılmaz, sogelen köyluler, Celâl Bayara muteaddıd kakta jere tukurulmez. Boruk teraâ lenen hareket tarzı Moskova konuşParis, 24 (a a ) (afp): Ingılız dılmış olan 5 Alman gencınm mahman meselesi saymalı ve ona göre Ağ\'ahlar, bugun o lokma üe hırkavı dılekçeler verdıler. Bayar ve berabe kullanıbnaz. Fazla taksi ucreti aünmaz. majaruu kesmek ve meseleyi Birleşmiş Dış İşlerı Bakanı Bevin bu sabah kum yetlerı azaltılmıştır. da bulamıyorlar. Orman Idaresi, turlü rındeki zevat saat 18 de Ağvadan ay Ehliyetnamesiz araba kulianılmaz. SıMilletler kurulunda apaçık konuşarak hazırlanmaya dikkat etmeliyiz. Bu gençlerden ikisi 8, biri 4 ve disebeblerle ve çeşidli zorluklarla köylü nlarak Tekeli nahiyesine geldiler. De rası gelmeden halkın onüne geçilmez. Sovyet siyasetinin içyuzünü butun aat 10.30 da Bırleşık Amenka BuNAÜİR NADt nun komür istihsal etmesine mâni olumokrat Partı Genel Başkanı burada da Muajyen süratten fazla otomabil sürü!dünyaya belirtmek. sonra ona göre ted uk Elçılığınde Amerika Dış İşleri ğerı de 3 sena hapıs edılecek, 5 inci lakanı Marstıall ile goruşmüştür. Bu genc de serbest bırakılacaktır. yor. Ankaraya gıttık, vaziyeti alâkalılara halkla temas ettı. Tekelıler de Bayara mez. Alenen sarhoşluk edilrcez. Şehirda birler a]msLtı Fakat Sovyet Rusyaya • "'•»nı>«lllimil!!ll!l|!II!IIIIHI!!IIIJ] !l!!l! [|l"l!MIII!ll!imiimınmıırıııı....u, anlatarak «bıze ıstıhkak verin, koyluyü orman mevzuunda şıkâyette bulundu lıalkı iz'aç edecek sekilde gurultü j a bir nota daha vermek isteğinin galebe açlıktan kurtarm!.» dedık. Fakat hiç bir lar. Genel Başkan, avdette Omerli bu jpıbnaz. Daha sayarım. Siz de sayarsınız. çallBası, bu çok muhim adımm atılmanetice alamadan buraya dondük.» cağma da uğradı ve buradaki koylu Bunların hepsi bizde olur ve olrnaksından evvel, sulh lehinde bir son teBucak başkanının bu şıkâyetleri, Ce ile de gdruştu. Omerlıler de Celâl Ba tadır ve olacakhr. Çunku çoğumuz huşebbusun hayırh olacağı kanaatinin lâl Bayarın etrafını dolduran yüzlerce yara Orman Idaresmin tahdidleri yü kumete muhalif olmayı maalesef nizabenüz temelinden sarsılmadığuıı belirtAğvahyı coşturmuştu. Koylülerın çoğu, zür.den bir ailenın senede en çok kdmiştir. ma karsı gelmek di>e tefsir etmekte Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 incı sahifede eviermde bır dırhem tuz dahi bulun mürden 70 lura kazandığını ve bu para jiz. Bır memlekette fena bir hukumit Mr. Bevin'in nutku da aşağı yukan erse desinler, her türlu seçım emni .tında memur statülerınde rasyonalimadığından yana yakıla şıkâyet ediyor ile butün yü gBCuklannm nafakasım olabilir. Ekseriyeti kaybetmis sanılan bu kanaatin ifadesidir. Çünku Mr. Be etmi sağlıyacak bir kanun yapmış asyonu ve vergi sıstemınde ıslahatı bir lardı. Bir aralık bır koylü: bir hukumet de olabilir. Lâkin bunun temine uğraşüğmı soylediler. bulunuyoruz. Bızim, iktıdar partısi evvel tahakkuk etürmeyi hedei tuvin konuşmaların çıkmaza saptığını ka 1 « Bedava kefen bulsam, şu dakıka Bayar ve refakatindeki zevat saat 21 vucudu nizamlann ve usullerin dinlenbul etmekle beraber çıkmazdan kurtul .ukumeti olarak, vatandaşın oyunu an bu kararlara uygun tasarüarm hada olume razryıra..» dedi. otoritelere karşı gclinmcsi gibi de Omerliden Istanbula hareket ettıler. mamn mumkun olmadığını, yahud ihti erbestçe kullanabilmesınden baş rlanmasma hız verilerek kua bir za tki kişi öldii, 10 yolcu da Bayar, bu şıkâyetler uzerine bir kohaklar vermez. Demokrasi intihab yolu :a bir emelımiz yoktur. Butün daman ıçınde Buyuk Mıllet Mechsme sulâiın bir harbe sıirukleneceğini kabul nuşma yaparak ezcumle dedı kı: ile hükumeti devirmek ve iktidara geçyaralandı etmemektedir. Mr. Bevin'e gore konuş' amız budur, Bünyemizın ıhtıyacma ulmasına çahşılacakür. Universitelerimize talebe Istırabınızın derecesiru çok IJT. annıek demektir Casın ve sbz hurriysti dre, yeni prensipler tetkik ve lüButçenm masraf kısunlarında ve inmalar bir netice vermezse, Uçler ne yaile icraab tenkid demektir. Lâkin nizagöndermek istiyen Sıvas, 24 (Hususî) Haydarpa lıyorum. Orman işleri bu memleketin pacaklan üzerinde anlaşmış bulunu umlulannı kabul etmek te prog cst ışlerınde mumkun olabılen bütun en buyuk davalanndan biridir. Demokmı tanımamak değildir. Boyle olursa iş yorlar. Fakat bunun manası harb de amımız dahilindedır. Muhalıflen kısuıtılardan sonra yeni zarurî ihtiyaç şadan Dıyarbakıra gitmekte olan pos rat parü bu hayatî mevzuu ilk kunılmemleketler feiâkete kadar gider. Muhalif. mutabık mız sadece seçime ıştırak etmemekle arın ve kalkınma faaliyetlerinin ıstü ta treninın vagonlarından bıri, tren ğildir. Çunkü Ingilizler harb etmek " almamış, aynı zamanda kendılenne Ankara, 24 (Telefonla) Ameve bilhassa muhalif münevverleri ba duğu gundenberi eline almış bulunuMalatya istasyonuna girerken devam ettiği giderleri karşüamak yolunda arzusunda bulunmuyorlar. Mr. Bevin'in araftar vatandaşların oylarını kulyor. Fakat ne çare ki Meclıste bir ekse rika, Almanya ve Hmdıstan üniver nokta üzerinde düsünmeye davet edebu sozlerinden Uçlerin, Moskova ve anmamalarını da ^temişlerdir kı, musaıd gorulebılen kaynaklardan isti rilmıştır. İki kişi ölmüştür. Üçü ağır riyet teşkil edemediğımiz içm bu mev sıtelermden memleketımıze oğrencı rirn. Hâdiseleri şoyle alıcı gozle tetkik olmak üzere 10 yaralı vardır. Berlin konuşmalan bir netice vennedi u, memleket hesabına bır kayıbdır. iadenın gozonunde bulundurulması anKazanm, üçuncü mevki vagonlar zudaki teşebbuslenmiz, ikaz ve temenni göndermek ıçın Ankara Ünıversıte ederseniz. yer yer bu nizam kırıcılığa ZX takdirde meseleyi Birleşmiş Millet cçımlere ıştırak etmcıTielerının bü ayışla karşılanması gereken bir zarudan bir tanesinin tekerlek çemberi hududlarından öteye gidemiyor. De sme bazı teklıfler yapılmıştır. An dair meyiller gorursünuî. Turkiyede lere havale etmek hususunda anlaşmış ün mesulıyetıni bize yüklemelerıni ettır.» nin kırılması ydzünden ıleri geldıği mokrat Partı, Meclıste ekseriyeti ka kara Universitesi Yönetım Kurulu, intizajn ve inzıbat unsurlan, umumi olduklarını ifade edebilir. Esasen Ame "e yanlış bır hareket sayarım. BuŞekere vapılan zammm sebebleri zandığı, yani inühabı kazandığı gün, gelen bu teklıfleri incelemış, müra yasaklar, ne Receb Pekerin, ne Has'a rikanın Moskovaya bir nota gondermi ün bir seçim davası mevcud değilFaik Ahmed Barutçu, şeker fıatla anlaşılmıştır. Tekerlek kırılınca va o/man meselesini, memleketin hayrma caatlerın tetkikı içın ayrıca bir koSakanın şahsî eserleri, ne de iktidar par gon raylardan dışarı çıkarak devrılyerek meseleyi Birleşmiş Milletlere, .ır. Zaman yeni esasların kabulunü •ına yapılan zam hakkında da şunmıştir. Ölenlerden binsı tüccar, dı~ olarak halledecektir. Evvel ve ahu: söy misyon kurmuştur. Söylendığme go tısinin oelâmet tedbirlaridir. Bundan Yahud Guvenlik Konseyine takdim et :srurî küarsa, bunu da kabul et arı soylemıştır: ğ sonra da ne Ali, ne Velinin, ne Celâl ledığimiz bu söze sadık kaldık ve daima re ısmı geçen memleketlerle oğrencı ğeri talebedir. mek lehinde olduğu, fakat Ingiltere ve makten çekmmiyeceğız. Memlekete « Şeker fıatlarına yapüan zam ve Bajann, ne Mateşalın buvuruğu olmımübadelesı de yapılacaktır. da sadık kalacağız. Neşet DUMANLIOGLU Fransanın bir nota daha göndererek 'layırlı ve demokrasinin tahakkuku unun hemen tatbıki, b.r taraftan jacaktır. Bunlar âmjne nizamını muOrman işlermın bugün için bir feBayındırlık Bakanı da Ctkmazı onlemeyi duşundukleri, Amena yarıyacak olan her şeyi yapa oyla bır zaruretın ve aynı zamanda hafaza için konmus kaideler, zabıtalarcaat halinde devam ettığmi ve memlerikanın da bu noktai nazarı kabul et ağız» dır. Hepimiz bun'ara riavetle mukelleu maddenın ıc. .ılâkını ıstıhsali ile seyahate çıktı kete ıstırab verdığini bıldığinız içindir tiği gunun haberlerinden anlaşılmaktafiz. Bu nizam tnnımamak meylinin dcarlamak zorunun bir neticesıdır. kı, Demokrat Partı bunların halli için Ankara, 24 (Telefonla) BayınBaşbakan öğle yemeğinı Beledıye 3.r maddenin ıstıhsali her gün artan dır. O halde Uçlerin notası bir netice mokrasile asla alâkası \oktur. Bunun dırlık Bakanı NJıad Erim, bugün mılletten vekâlet istemiştir DP. sizin aksini dusünmek zavalh demokrasi>t vermediği takdirde meselenin Birleşmiş binasmda Tokad ve Amasya Valılen, stıhlâkıne tekabul etmeyince ya o Konyaya muteveccıhen otomobılle hakkında kotü zan Beyrut 24 (a a ) (Byum) Arab Bir bu derdiennizı görmuş ve sizınle derd şehrımızden ayrılmıştır. Bakana, Kon j Milletlere geçecegini sanmak, hıç de C H P. Başkanı ve Valılık ılerı gelen maddeyı butun memlrket çevresınde anjamak ortağı olmuştur. f e n a erıle birlıkte yemiş ve 14 30 da o esıka ile tevzıe tâbi tutmak, ya a liğı Genel Sekreteri Azzam Paşa Unitesisinden îarar yanlış olmaz. ya ve Antalya mılletvekillerı ile Bat, ı k olur Sayın vatandaşlarun; es erne :omobüle Turhala dönerek trenle A ıkça kalan mıktarı hariçten getır ted Pıess ajansına bu demecde bulunaAcaba bunun ehemmr"eti nerededir? masyaya hareket etmıştir. Sız uzulmeyımz. Bu vaziyet böyle de karîiK Şose ve Köprüler Dairesı Reı | g o r e n l e r > ^ Î oto riteleri :ek ve yahud da eğer fıatlar man rek. Arab Bırhğinın yeni bir ordu kur vam edemez ve eünıyecektir de. Gez sı Muammer Çavuşoğlu ref akat etmek i janiaji ç m ' \,u Bize oyle gelı>or ki Uçlerin notası bir Başbakanın Amasyadaki tetkikleri umesındekı nısbetsızlık müessir o muş olduğunu ve bu ordu kuvvetinin dığım, gorduğum her yerde halk, bu tedır. Nıhad Erim, Antalya, Burdur, j netice vermedıği ve mesele Birleşmiş ı hine knllanılacak r a s l a e y Amasya, 24 (Hususi) Başbakan birlığe dahıl olan Arab devletleri ordu gunkü Orman Kanununun tatbıkatınMilletlere intıkal ettiği takdirde Doğu Hasan Saka, bugun saat 19 da şeh uyorsa düjdk fıatların tahrık ettiği Afyon ve Eskışehıre de uğrıyacak, sahrlar o fırsatı vermemek için yazülanndan aşağı bulunmadığım sbylemişdan şıkâyetçıdır. Hangı hukumet ik Bakanlığmı ılgılendıren işleri tetkik mıştır. ile Baü arasmdaki aynlık tamamile ımize gelmiş, trenden iner ınmez azla şekerh madde imâlını ve fazla ür üdarda olursa olsun bu vazıyete lâkayd edecektir. kesinleşecek ve Birleşmiş Milletler de doğruca sel felâketı bolgesıne gıde :t hlâkı stıhsal .ıe âyarlıyacak suDunjamn en geniş demokratik hakları Azzam Paşa, «bu ordu, muhtelif un kalamaz ve kalamıyacakür. Mılletin sebu aynlık yüzunden yepveni bir şekil rek yeni yapüan 100 evi dolaşmış ve •ette fıat tevazününe gıtmek yollaDoğuda yol inşasına başlandı Ingilterededir. Ferd hurriyey hiç bir surlardan mürekkebdir. Ordunun silâh sıne kulak tıkayan hükumetler zevale ve mahiyet alacaktır. Çunku iki taraf halkın derdlerinl dınlemıştır. Baş mdan bırı duşunulebılir. Şekeri rasKarakose, 24 va a ) Bayındırl k jcrde oradaki kadar mahfuz değildir. Lâ ve muhimmatı dığer muntazam ordula mahkumdurlar. Çunkü hükumetler, one etmek. ?5 b.n tonluk istıhsalın arasında işbirlıği imkânı ortadan kalka bakan, Partı merkezir.de partılılerle Bakanı Nıhad Erim A^rıda yaptığı kin en kuçük bir hukumet memuruna nnkme muad^ldır Yeni orduya «Fılıs mıllete bizmet etemek için kurulmuşcak ve her taraf daha vahim gelişmeler Amasyamn meseleleri ve seçim mev 9 mılyona taksim ve tevzndır 19 tetkıkler sırasında, Ağrı Van ve karsı gelmenin en acı akıbetleri de oratin Kurtuluş ordusu» adı verilmekte lar dır.» le karşılsşmağa hazırlanmak mecburi zuu üzerinde göruşmuştur. Hasan milyon nufusa ayda 450 gram geker, Doğu Beyazıd Iğdır yollarmın ya dadır. Çunku efendinı, hükumet, han^i dır » demış. Arablarm Sivonistlere karşı evzı teşkilâtı tekcnmül etmemış bır Bayar, Demokrat Partinin millet pılacağını kat'î surette vâdetmişti. pdrtinin olursa olsun memleket selâyetinde kalacaktır. Yani Rusya ile ta Saka, saat 23 te hususî trenle Sammemlekette muvaffak'yetli tatbikata uzun bır harbe hazırlandıklarmı sozle menfaat ve hızmetlerindeki rollerini an Gonderilen ödenekle Ağrı Van yolu nıetini, halk hürrijetini omuzlanna alraftarlan Birleşmiş Milletlerden çeki una hareket etmışür. rine eklemışHr. lattıktan sonra devam etmiştir: lecek ve sulhçu* milletler elbirliği ya Ara seçimler 17 ekiınde \apı!acak sağlanması mumkun. bır şey olamıüzerir.dekı iki büyuk 1 rprü ile Do rrus olduğunu u serinde durdukça buAzzam Paşa, «Filistinin Kurtuluş Or^acağı tecrubelerle bılınen bır key€ Demokrası denen mukaddes mefparak yeni tecavuz tehlikesine karşı geğu Beyaz:d Iğdır yolu üzerindeki nu yapmakla mukellef bulunduğunu biAnkara, 24 (a a.) İç Işlerı Badusunun» Fevzi el Kavukeu ile Kudus hum, mıllete hızmet etmek damektir. lir. Halk da hukumftin bu \asfını ve ba niş bir cephe teşkil etmek zorunda ka kanlığmdan teblığ edılm»5tır. 4918 :ıye+tır. Fazla ıstınlâk ıçın har.çten Muftusü Emin el Husejınin komuta Aynı zamanda demokrası, mılıete hız menfezlerin beton işlerıne başlan vazifedarlığını idrak ettiği için nizam.thal etmek, dovız kayr.aklarımızı lacaklardır. mıştır. ssyılı kanunun 16 ncı maddesi mucı orLvarak 'er almak yoludur kı, sına verildığini de açıklamıştır. met etmıyen hukumetleri rey yolıle şikenliklev yapılınaz ve jayümaz. Her Moskovaya gonderilen nota, bu du bınce kanunda yazılı sureler goz buna, memleketırrızin malî ve :ktibertaraf etmek demekür. Onun içmdır Filistindeki Arab hükumeti >erde nizatnı tesis için, vapurun alt TEŞEKKÜR rumu onlemeyi gozetiyor. Onun da ne onunde tutularak Ankara, Aydın, Bo takatınm muteha^.mıl olduğunu Bağdad 24 (AP> Bu ssbah Bağ kı, butün bir mılletin şıkâyet mevzuu kamarasında sigara içeni, tramvajda tice vereceği çok şuphelidir. Fakat bir 'u, Erzmcan, Erzurum, Gıresun, İs akh sehme kabul ettirmek guçtur. daddan ayrılmadan ev%el gazetecüere olan orman ışlerini bugünku hükumet Rusumat Mudırije+i Umumıyesi Mufettişle \olsuz pencere açanı. eksik terazi kulrır.den merhum Izzet Beyın reflkası, valılerçok defalar so>ledığim gibi diplomatlık tanbuL Kastamonu, Malatya, Marşeker satan memleketler, kendi bır demec veren Arab Yuksek Icra Ko halletmedıkçe yerinde duramıyacaktır. den merhum Ahaıed Muhlar Beyln kenmesi, lananı, yere tukureni, sırasım beklehekimlik gıbidir. Yani can çıkmadan dm, Ordu, Tokad ve Yozgad ıllerın stıhlâkj^rıru âzamî dereced» tasar mitesı Başkanı Cemal Husejinı, Fıbs Bız mebuslara duşen vazife bu haMkati Hamıd tbrahim ve Sedad Erkoğlunun vali miyeni, gurultu ve sarhoslük edeni umidi kesmez. Şimdi de son ümid, Mos de açık bulunan mılletvekılLklerı ı rufa tjağlarr *!arc fıatına tınde bir Arab hükumeti kuruluşunun kursusünden haykırmaktır. Biz des. saühatı ms\'andan jo'a getirmek için polis kuvvetine hakovaya gonderilen notanm neticesinde çın 17 ekım 948 pazar gunu seçım ya yap:lan zamlarla bızdeki istıhsalın siyasî ve idarî bakımdan luzumlu bir tutun bunları yapıyor ve yapmakta FATMA FERHUNDE Hanım cet kalmaz. Çünku pek az raslanan bu pılması tesbıt edılerek ılgıiı ıllere 23 eyluî perşcmb aksamı vefat etmış ve cudir. 100 milyon cıvanna ıneceğı geçmış hareket olduğunu ve bu hükumetin pek devam ediyoruz. Bizim bu yolda çok ma gucü, namazı Kadjkoy Osmnağa camıunhâdiseleri halk, pasif ayıblamalarile Ömer Rıza DOĞRUL teblığ edılrmş olduğu ilân olunur. eki tecrubelerle he 'anmaktadır. yakında işlemeğe başlayacağını söyle sadık ve vefakâr arkadaşlarımız vardır de kılınarak, Karacaahmede defnedıtauşür. hemen söndürur sindirirler. Bizde Bu suretle yapılan fıat zammı, bır miştir. ki, o da Turk matbuatıdır.» İstifa şayiaları yalanlanıyor Oğulları, «nazesınde hazır bulunmak su de böyle bir hareketi serazadlık telâkki araftan mubalâğalı ıstihlâki âyarlıretüe kederıerıne îftırak edenlere ve yardıraAnkara, 24 (Telefonla) HükuCemal Hüseyird, ştınlan ilâve etmişGenel Başkan, iktidarın Demokrat edip: larını esirgernıyen dostlaıına ayrı a>ri teşekmette değışıklık olacağına dair bazı ^acağı gıbı, ote yandan butçeye muh tir: Partıye bazı telmihlerde bulunduğuna kure Ask olsun, derler. acılan mâni olduğundan, gazeteruz vamahfıllerde ısrarla ılerı sürulen şa :aç olduğumuz b r .ge'rı "^fhyacakc Bu hukumehn kuruluşu, askerî işaret ederek demıştir ki: sıtasüe teşekkur etmekted.rler Bu janlıştır, tehlikelidir ve böyle ;ır » yiaları kaydetm.ştık. Bugun gazeteiomutanhğı sivıl idarenin yükünden « Bızım içın «kendileri iktidarda Erkoğlu allesi devam ederse ileride hepimizin rahatuu cılerle bır hasbıhal sırasında Başkurtaracaktır.5 kaçıracak bir istidad arzetmektedir. bakan Yardımcısı da, söylentılerın Buna sebeb, yalnız demokrasinin hü«hayal mahsulü» olduğunu kaydet Baştarafı 1 incı sahifede kumet tamnıamak telâkki edibniş Oİmiş ve istifasmdan bahseaılen Başrahhası tarafmdan ılerı surulen alU tamasını gosteremeyiz. Hukumet ve otolebin reddıdır Zanr.edıl&ığıne gore, ya bakanın, halen seyahatte bulunmariteler de gayet çeldngendirier. Yaptık Baştarafı 1 inci sahifede sının dahi bu şayıanın canlı bir tekrın (bugur » Sovyet murahhası Vilarının kanun! bir vazife olduğunu dujaristandan kaçanlarm mıktarı 54 zıbi mahiyetinde olduğuna işaret etchınsky Sovyet Rusyanm sıyaseti hakşünerek isini yapan memur pek nadirvişidır.» mıgtır. kında muhınj ~c±r nutuk verecektır ve dir. Çoğu: Amerikaya kaçanlar Milletvekili adaylan yarın bu nutuk cıddıyet ve ehemmiyetle bek Baştarafı 1 inci sahifede Neme lâzım birader! Basıma belâ NewYork. 24 (a a ) (usıs): Sov belli olacak lenmektediT. Daha şımaıden bu nutkun ayı Bırleşık Amerıkayı takbıh etmı alayım! demektedir. Bunun da canu ehemmıyeti bır surun tahmınlere seDeb CH. Partisi Istanbul teşkilâtı, münhal yet ışgali altında bulunan memle miştir. misallerini belediyeden spor islerine, oluyor ve Rusyanm Birleşmiş Mület rrılletveküı adayıru seçmek uzere yarın ketlerınde baskı ve korku rejiminin her sahada goze çarpan gevşekliklerde Bahis mevzuu olan notada, Bulgahüküm sürduğünü iddia ederek Aterden eçkılcn^si ihtımahni bahis mev Parti H binasmda toplanacaktır. Şımdigormekteyiz. Bu, boyle grrtikçe, cemi; kaçanlarm ristanın Birleşmiş Milletlere lâyık z.:u e+üriyor. \Vas"ııngtondan gelen bir ye kadar Atıf OdüL Vasfı Aktin, Dr. merıkaya mütemadiyen yetimizi, tedavisi gitgide zorlaşacak bir olmadığı ve Bulgaristanm, Petkov'un Yazan: W. S H A K E S P E A R B habere gore, Sovyet radyosu, Amerıkayı Rebü Barkın namzedliklerini koymuş ayısı, bugün doğu Avrupadan gelen damı ve komünıst aleyhtarı olanları başıbozukluk saracak ve bundan bihuTurkçesi : Edebiyat Fakültesl İngılızce Semineri , Birleşmiş Milletler kurulunu torpüle 1 rdır. II başkanı Sadı Bekterin de a 69 mültecıle daha da kabarmıştrr. zur olan halk. kabahati demokrasiye :akib ve tazyik gıbı hareketlerle bir Adı geçen grupta 66 Estonyalı, 2 rcekle ıtham etmektedir. Bu ıüıam daylığını koyması için riyasete bir takyüklemefc istiyenlere inanmamafc için çok defalar barış andlaşmasını ihFınlandıyalı, bır Polonyalı olmak üScvyet Rusyanm Bırleşmjş Milletlerden rır verilmiştir. Ord. Profesör Fahreddin bizzat demokrasinin. nizamı, otoriteyij âl etmış olauğu belırtılmektedir. çekılmenne aıd dusuncelere saık ol Kerim Gokay ve Burhan Feleğın de zere 31 erkek, 25 kadm ve 13 çocuk hulâsa tam manasile hükumet mefhuvardır. Bu multecüer 23 metre bof makta ve Vıchinsky tarafından yarın namzedliklen me\ zuubahıs ohnuşsa da munu tekrar tesis etmesini bekleyeceksöylene^k nutka apayrı bir değer ver her ikisi itizar etmışleraır. Iki yuz otuz yundaki ufak bır yelkenlıle Atlan Ahmed Tahtakıhç, 12 temmuz tir. Lâkin bu da pek kolay olamıyacak tikte yaptıkları ıki aylık tehlikeli bir Yazan: A. B Î R A B E A U rrektedır. sekiz uyenın iştırakıle yapılacak olan beyannamesine muhalefet gibi görünmektedir. seyahatten sonra geçen salı günü Türkçesi : İ H S A N BORAN Bugun Sovyet delegesi tarafından gün yarınki toplantıya C.H.P. Istanbul MuB. FELEK North Carolma sahıllerine varmı§ettiğini söylüyor demden çıkanlmasmı istendiğı hald fettışi Dr. Sadı Irmak, Geneı Sekreter1 Ekim 1948 Cuma gönü akşamından itibaren temsilîere başlanacaklardır. Ankara, 24 (Telefonla) 12 temgündeme sokulması kabul olunan mad liği temsilen iştirak edecektir. tır. Temsüler. geceleri saat 20 de ve Pazar matinelerinde saat 15 te Hür Çekler bir konsey kurdular muz beyannamesiru Demokrat Pardeıer şudur: Lübnan futbol talcmı gelîyor CJî.P. Genel sekreterlıği iş burosu şefi başlar. Dram kısmmda Salı ve Komedi kısmında Çarşamba talebe gece1 Italya, Avusturya, Finlandiya: Dr. Refcu Barkın, işçıler ve sendıkalar Londra, 24 (a a.) (Reuter): Çe tiye hücum vesılesı yapanlardan bır Ankara, 24 (Telefonla) Lübnan leridir. Yalnız Dram kısmında talebe geceleri saat 19 da başlar. İtlanda, Portekiz ve Urdunun üyelık arasında faaliyete geçerek kendisinın koslovak parlamentosunun eski üye kısmının vaktıle bu beyannarneyi futbol karma takımı, maçlar yapmak Gişelsr 27 Eylul 948 Pazartesi günü saat 13 ten itibaren bilet satıtasvıb etmiş olduklarmdan bahsedilmüracaatlerının yeniden gozden geçl desteklenmesını ıstemiş ve işçi federas lerinden ve Çek Mıllî Sosyalıst Parüzere ekım aymda Ankaraya gelesına başlayacaktır. (14656) ıılmesme dair Arjantin teklıfı. (Oy: jonuna bır beyarmame neşjettirmıstır. t:si Genel Sekreteri Dr. Vladımır mişti. Bu arada adı geçen Kutahya cektir. Lehte 29, aleyhte 16, beyaz oy 10). Bu beyannaiıeler, pazar gunku toplan Karjma dün akşam Londrada yaptı milletvekili Ahmed Tahtakılıç bir a2 Yunamstanın kuzsy komşuıarm: tıya iştirak edecek olan rey sahiblerine ğı beyanatta Çekoslovak mültecileri çıklama yaparak, bılâkis beyannaYunan çetelerine yardımla suçlandırar dağıtılmıştır. Yarınki toplanünın, bu nın «Hür Çekoslovaklar Konseyi» a ye şıddetle muhalefet ettığmi söyleTÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK BÎR FILM B2Îkanlar komısyonu raporunun muza sebebler yüzunden bır hayli münakaşal: dmda sosyal ve siyasî bir teşekkül mektedır. Tahtakılıç, bu müzakereye aid zabrtlarda ıtirazlarının şu suretle kereye konulması. (Oy: Lehte 44, a ve heyecanlı geçeceği anlaşılıyor. kurduklarmı bildırmiştır. hulâsa edıldığini kaydetmiştir: leyh+e 6\ Bir ütica daha IVIilletv'ekilliği istemiyor «Metin üzerinde ıyıce durabilme3 Korea komisyonunun raporu CHP, Ankara ü ıdare kurulu İ5yeWashington, 24 (a a.) (United lerınden Halıl Naci Mıhçıoğlu bız Press): Polonyanın Washington Bü miz içın muzakereyi 24 saat tehir et(Oy. Lehte 47, aleyhte 6). 4 Vetcnun tahdıdine matuf küçü' gonderdıği bır telgrafta, kendisinın yük Elçıliği Ataşemibteri kendi hü memız lâzımdır. Bununla beraber asamtlsnin teklıfı. (Oy: Lehte 47, a mılletvekılliğı adaylıgı ısteğinde bulun kumetıle münasebetlerını kesmiş ve halıhazır şeklı ile bunun neşrıne muve bulunmryacağıru gerek kendisinın gerekse aüesinm yafakat etmemız, bızi angaje eder. leynte 6). hımayesini Amerikan hükumetinden İnönü Başkanlıktan istifa etsm, daha 5 Kuçuk asamble deneme müdde . mekıe, bir çok suitefehhümlerin önlen ıyı tesır yapar.» tirn uzatTİmasına daıx aynı tesekkulun j m a s j bakımından bu açıidanıasının mut istemıştır. Adı Izidor Modelsky olan bu atalaka nesrıru ıstemektedır. Arzusunu ye raporu. lOy: Lehte 46, aleyhte 6). ÖLÜM şemılıter, Polonyaya donmesi husuC Milletlerarası siyasî işbirlıği ih rir.e geüriyoruz. sunda hukumetmden aldığı emre uy Istanb'il BarosuniHi tamnmış a\ukatlarmdan ddsına dair bır kuçuk asamble teklıfı Bir tayin maktan ımtına ettığmi zıra Polon MÜNİR AHMED POLATAY'ın (Oy: L^hte 47, aleyhte 6). Ankara, 24 (Telefonla) Marshal yadakı rejımı bır dıktatörlük ve deh tedavi İçin gıttığı Pariste vefat etmış oldu7 Rusyanm insan hailarına tecavüz ettığaıe dair Şılının jthaau. (Oy plânı ve Imar Bankasından almaca şet rejimı olarak telâkki etmekte ol ğunu teessuıle ogrendık TahiiUnı Daruşşafaka mektebıle Hukuk Fakultesınde yapmıg kredı işlerı ile ügılı olarak Washıng duğunu sövlemıştır. Lehte 30, aleyhte 17, beyaz oy 4). olan Munir Ahmed uzun muddet avukatlık, Bovleca Birleşmiş Milletler genel ku t ton'da bulunan Turk lütısad heyetın ve savcılıkta ve mulga Adar.a KaruİJ," 69 n.addehk çah'ma gunmemın.n dekı Tarım Bakanlığı uyelığıne Zi Ankara hukukunda irntihanlar hâkımlık «KARAVAN. ve «YELAN KADIN» nlmlerını takjm ecen EAGLE LÎOK Sırketinıu nazırl&dışı bu fılmın Komısyonu Başkanlığmda ouluııraaş, Ankara. 24 (a a ) Ankara Ünı zanç hazırlar.masuıı hemen hemen tamaınıLe raat Işlerı Umum Muduru Fuad Ebılgısıle ve ıyı ahlikıle temayuz ttmış daaıevzuu, dunyaca maruf İngilft; edıbı Charles Dickens'in eserinden alınmıştır. versıtesı Kukuk Fakaltesı guz done ğerlı bır hukukçu ıdı. bıtirmıştır. Bu gundem, Euleşmış M:ı ren taym edılmıştır. Eserm şohretine lâyık bir şekilde çevrilmis olan bu fılmde, yetımhane kbşelerine atıimış bir yavrunun Kendüme Haktan rahmetler ve kederdide letler tarihinde şimdıye kadar ele alman Fuad Eren, halen Washington'da mi sozlu ımtıhanları 6 ekımde başıztırabını, gözyaşları dökerei seyredecek... Açgözlülüğün insanı ne bayağıhklara sevkettiğini ibretle göreceksinu aüeslne de sabırlar dileriz hyacaktır. @n yüklü gündemdir. bulunmaktadır. Uçlerin notası ve beklenen netece Berllnde demokrasiler Rusları yeniden protesto etfiler Protestoya, Rusların hava koridorunda manevraya kalkışmaları sebeb oldu Beklemenin uzuntusu Celâl Bayar? dün Şilenin derdli köylülerile görüştü Resmî eesarefsizük | l Hasan Saka Tokadda dün Yeni büfçe geçen yıldan bir nutuk söyledi 150 milyon fazla olacak Nalatyaılaki feci tren kazası Arab Birliğinin ordusu kuruldu Genel Kurulda Rus ıstekleri reddedildî Sovye! mezaüminden kaçanlar «Bulgarlar Birleşmiş Milletlere alınmaya lâyık değiidir!» ŞEHİR TİYATROSU DRAM KISMI ANTONİUS ve KLEOPATRA KOMEDİ KISMI ÜVEY KARDEŞLER SARK Sinemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog