Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

D l K K A T Hakikl TOKALON mamulleri Istanbul Verem Savaşı Derneğinin yalnız 50 PARALIK TEK pulu ile pullanmıştır. 50 PABALIKTAN aşsğı veya yukarı kıymette pullarla pullanmış olaulan almayrrtız. Taklittir. 25 ıncı yıl Sayı: 8665 KURUCUSU.'YUmiS fTADt riyet Cumartesi 25 Eylul 1948 HER NEVİ EŞYA ve KUMAŞTAN Telgraf ve mektub adred: Cumhuriyet, fetanbul Porta fcutasu kUnlm! Ko. 8*8 Tele&nlır: ü m u m ! Stntral Numaruı: 242M. Y t s İflerl: 24298. M a t b u : 24290 HİKMET BAYER Titiı her ev kadınının elinde insanı hayrfi^j|fcayrete sürükleyecek isler ^P^^jen bir eser. 75 Kuruş İ N ifirL A P K İ T A B E V İ LEKE ÇIKARTMA USULLERİ Sadak dün Pariste Yeni bütçe geçe Türk görüşünü açıkladı 150 milyon fazla olacak Vetof, nun aleyhindeyiz, küçük Başbakan yardımcısı dün asamblenin idamesini istiyoruz, basına etraflı izahat verdi mıntakavî paktlara taraftarız Faik Âhmed Bartıtçu, Tarım, Bayındırhk, Sağhk işlerine verileM Bakan, Genel Kuruldaki mıtkunda şöyle dedi: "Hepimiz biliyoruz ki, bizleri buraya gönderen milletlerimizden gelen emir şu iki kelimede mündemîçtir: Sulh ve emniyet,, Ankara 24 (Telefonla) E."asları hazırlanan ve bugünlerde son şeklinı lalarak Meclise sunulacak clan 1949 yılı bütçe'inin, şimdıkinden 100150 milyon ['•a fa^lalıkla ba§lanac3'j;i anlaşılıyor. Bir he=aba gore butçe yekunu bir buçuk mılyara yaklaşacaktır. Geçen senenm butçei bir mılyar 242 milyon 172 bin 488 lıra iızennden bağlanmıştı. Fakat =enc içinde Mıllî Savunma masraflarına kaışıhk clarak ek ödenekler alınmıstı Yenı bütçrnin. yıl içinde verılmesine ıhtivac çorulen bu ek ödenekler de heahlanarak hazırlanması uygun görulmu'tur. lî.ıslıakan Yardımcısımn verdiği izahat BasoaVan Yardımcısı Faik Ahm"d Bcutcu da, Bakanlar Kurulunca kal >Tr'a îtırılan esn^tar ve rakamlar daireinde Mfhye Bakanhâmca bütçeye son «khnın \erı!mrkte olduğunu kaydede j cck demiMır ki: « 1949 senpsı butçesinm tımumî yekunu 1918 «enp^i butçp^nSin vekununfin fa7İa oi^csVtır Bunun dur: 948 senesi içinde Mıllî Savunma ilıüyaclan için alınan ek ödenekler d? hesaba katılarak savunma masraflan zsrurî hadlenle bu senenin butçesindp gösterilmektedır. Bundan başka memleketin tarım, bayındırlık, sağhk gibi muhtelif sahalardaki kalkmma faaliyet, lerile, doğu bolgesi kalkınnıası için yeni bütçeye fazladan 50 milyonun üstünde1 bir ilâve yapılmı? olmaktadc. Bütçede tasarrufa verilen ehemmiyet Yeni bütçe bir umumî idare masrafı ve bır de kalkmma masrah ihtiva etmekle vuzuhlu ve pek az kısmı dahıl" ıstıkrazla karşılanmak üzere mutevazin olarak kanunî miadı olan bu av sonunda Büyuk Millet Meclısıne sumılmıış bulunacaktır. Bütçenin yönetim masraflarmda daim! ve geçıci hizraçtlıler ucretlerinde azamî tasarrufa suretı mahsusada önem verilmiştir. BIZJ ileride daha esaslı tasarruflara goturecek luzumlu ıslahat için de esaslı pren, sip kararlan almmıştır. Devlet teşki Arkası Sa 3. Su 3 te Sadak. Yunan istiklâlinin Birleşmiş Milletler tarafmdan desteklenmesinı ve teşkilâta dünyanm bütün milletlerin in kabul olunmasînı temenni etti Beklemenin uüuntusu fazla tahsisatla doğu bölgesi kalkınmasııta ayrılan parayı ve Milli Savunnta için sene ortasııtda alınan ek tahsisatın daha evvel butçeye konulmasım (azlalığa sebeb gösteriyor Parîs 24 (R.) Birlesmis Milletler ovyet Rusyanm uyıışma nedir bilmez, son derece teşkilâtı genel kurulunun bugıinkü topatılgan ve cüretli politika lanüsmda Türkiye Dis İs'eri Bakanı ecmeddin Sadak söz alarak, memlekesuıa karşı üç yildır akallara dur inin görüşünü izah etmiştir. Sadak, bu gunluk verecek bir yumuşaklık gös •ı3kı toplantınm yarıya inmi? bir materen Batılı Demokrasiler, ancak ;em bayrağı altında yapılmasını dünfu son zamanlarda bir parça kımıl anın bugünlni buhranh haline delıl dadılar, diyorduk. Ablukaya almmış ılduğunu söylemij, bu buhrana bir son Berlinin önünde elleri, kollan bağlı «ermek lüzumuna Işaret etmi? ve demiştir ki: durmıyarak mucize yaratırcasına haniçin iyî hlemiyor? vadan şehri beslemeleri ve her ne • Bir çok fedakârlıklar ve acı tecpahasına olursa olsun oradan ayubeler pahasma inşa ettiğimiz bu mürılmıyacaklannı tok bir seslc ilân ıssesenin, kuruluşundaki bir noksanetmeleri dünya milletlerini yeni bir lan mı, yoksa, iyi işletılmemi? olması iımide düşürmiiştü. Artık miizmin yüzünden mi bu güç vazifesini yapamıbir hal alan şu harb sonu devrinin /acak hale geldiğini yeniden tetkik etbitcceğinc, harbe mi gidilecek, sul mek fırsatmı bu üçüncü genel kurul ha mi, gerçek vaziyetin kendini ya ıize vermektedir. Sayın delegeler, kında belli edeceğine inananlar çoSızlerden, bütün mill! ve milletlerarağalmışü. Haftalarca siiren, MoskoParis 24 (BrfC. rnn. A P nin ve toplannların mukadderatına hâkim Dı? Işleıi Bakanı Nccmcddin Sadak vadan Berline, Berlinden Parise geç ılan formalite ve ^ekÜTjerestiiivten bir A A. nm mıjıhabjrlpri büdiriyor') Birtiği halde bir iiirlü hâlâ neticeye tüddet «yrılarak her şeyden evvel biri fsa gibi hareket etmenizi ıstıyeceğim. leşrniş Mil!?tlffr genel kurulunvtı butoplantısında bahis mev7uu olan vardırılaniıyan konuşmalar, bıı yeni bnraya gönderen mifletleri düşunme Bu güzel müesseseyi takviye etmek ve en mühimmi Sovyet muiımidi de daha başlangıçta iken kı nizi v« hedefi sadece bunyesini keml onu içler bir hale getirmek içın lâzım Arka*r Sa 3. Sh l de Arkast Sa.. 4 Sü. 1 de •en hastahktan kurtulmak olan bir innyordu. Şiiphe, tereddüd ve kararsızbk havası tekrar ortalığı kapladı. Herhalde bu havayı dağıtmak içln olacak, evvelki gün Pariste söz alan Amerika Drş İşleri Bakanı Marshall, Sovyet blokuna hitab ederek, gösterilen sabn, bir zâf eseri zannetmemelerini tavsiye etti. Bu tavsiyeye Sovyet bloku tarafından ne dereceye kadar riayet edileceğini kesin olarak söyliyemezsek de Moskova hükumetinin bu gibi sözlerle rotasını değiştinneğe razı olabileceğini de pek sanmıyoruz. Sovyet Rusya, karşısındaldlerfn kuvveti ve zâfı hakkında herhalde kendine göre bir fikir edinmiş «1malıdır. Bu fikir hakikate uygun veya aykın olabilir. Kremlin'de güTokad, 24 (Hususî) Bu sabah ka, seçımler meselesine tpmpsla yeni dülen politikayı uzaktan sevrettiğijtomobille Turhaldan hareket eden seçim kanununun, memlekette deıtıiz zaman Moskoflarm, Demokra Başbakan Hasan Saka, saat 10.30 da mokrasıyi bütün incehğı ile ınkişaf | sileri öyle pek umursadıklarmı gö iehrimize gelmiş, Tokad milletvekıl ettirecek mahıvette bulunduğunu, se ; remiyoruz. Demek ki, enlarm kana leri, Tokad ve Amasya valileri, Be çim emniyetini tam mânasıle sağlı ı atine göre bu devletler hareket ka iedıye Baskam ve C.H.P. liler tara yacak en mükemmel bir kanun ol ( duğunu söylemış ve en ileri memJebiliyetinden yana zayıffarlar. Harb fmdan karşılanmıştır. Başbakan Viketlerin seçim kanunları İIP kıyaslı | lâyeti ve Belediyeyi ziyaret ettıkten istemediğini tahmin ettiğimiz Mos;onra C.H.P. merkezine giderek Par yanların da mutlaka bu netıceye va l kova, silâhlı bir çatışmaya başvur ilılerle görüşmüştür. Söz alan To racaklarmı ilâve etmiştir. maksızm dediğmi yapürabileceğine kadlılar, Vilâyetin tren, baraj ve lise Başbakan, sözlerıne şöyle devam inanıyor ve durmadan çahşıyor. Bu ihtiyaçlarmı öne sürmüşlerdır. Lise etmistir: « Bugün muhaliflerimiz ne derpolitikamn şimdiye kadar Rusya he meselesi ile yakmdan alâkadar ola Arkası Sa. 3, Sh. 2 de sabına başanb neticeler verdiğinl cağını vâdeden Başbakan Hasan Sakabul etmek zorundayız . Halbuki Batılı Demokrasiler, daha rîyade, kendi kurduklan bir sistemin nazari prensipleri arasmda bir türlü yoUannı bulamıyora benzîyorlar. Hâlâ Marshall gibi realist bir devlet adanumn ağzından «Veto hakkı kötüye kullaıulmasm», «Azmlık ta kalanlar, çoğunluk kararrna hürmet etsinler» tarzmda klâsik deAnkarada ara seçimler için fizli rey mokrasi kaidelerine dair dersler vermek üzere yaptınlan kabili ttakil dinliyoruz. Halbuld Sovyet rejimlteçim höcereleri nin temeli, bu kaHeleri toptan red üenel Kurulda Rus istekleri reddedildi Rusyasütı teşkilâttatı çekümesi ihtimâli kuvvetletıiyor Ba'ibakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu Hasan Saka lokadda dün bir nutuk söyledi Başbakan, seçim kanunnnun tâdil edileceğitti imâ etti ve "Zaman yeni esasların kabulünü zaruri kılarsa bunları da kabul etmekten çekinmiyeceğiz.,, dedi Celâl Bayar, dün Şiknin derdli köylttlerile görüştü «Bizim için sade vadediyorlar, deniliyor. Evet vadediyoruz. Çünkü 6 ayda halli mümkün birçok memleket meseleleri olduğuna kaniiz. Işte orman mevzuu bunlardan biridir» Bir kömür müslahsilinin acıklı feryadı: Bedava kefen bulsam şu dakikada ölüme razıyım» Arab Birliğinin ordusu kurulâu deder. Bu rejime göre «Gayeye u laşmak için her vasıta mubahtır», «Köprüyü geçinciye kadar ayıya dayı denir», «Azınhk, çoğunluğu yakasuıdan, paçasından, yahud kuyruğundan sürüklemekle mükelleftir». Bunlar, Bolşevik ihtilâl metodunun okul kitablanna geçmiş, Rus devlet adamlan tarafmdan da her fırsatta tekrarlanan en basit prensipleridir. Bu şartlar alhnda sayın Marshall'in Chaillot sarayında ktıllandığı gÜ7.el cümleler, öyle zannediyoruz ki, Sovyet Bloktınun bir kulağından girecek, öbür kulağindan çıkacak ve öylece gökyüzüne doğru uçup gidecektir. Peki, bunu Marshall bilmez mi Nasıl bihnez, değil mi? Elbette bi lir. O halde niçin böyle komısu yor? İşte devrimizin mııamması da b şualin altuıda saklıthr. ^ ^ NADİR NAD Filistinde savaşacak bu müstakil orduya Kudiis Müfti$i ve Fevzi Kavukçu kumanda edecek Bulgarlar Birleşmiş Milletlere alınmıya lâyık değildir! Bulgarlann teşkilâta üye olma talebine karşı Amerika bu mukabelede bulundu Şehrimizde bulunan D. P. ruş para çıkarabildığıni anGenel Başkanı Celâl Bayar, latarak EÖzlerini çu cumdün sabah beraberınde II lelerle bitirdi: İdare Kurulu Başkanı Ab< Bugün bu vüzden büdürrahman Münib Berkand jük bir sefalete düjen köyİl İdare Kurulundan Salih luler, şimdi isfıfade edemeKeçeci. Ahmed Merter, oldudikleri ormanlaruı tapulu Bunlann arasmda canlarından ğu halde Şıleye gitmiş4ir. mutasarrıfıdırlar. Bu garıb Celâl Bayar. Şilede hararetvaziyet, onların tasarruf ve öylesine bıkanlar var ki, yal11 tezahüratla karşılanmış, mülkiyet haklarrna tecavüz nız hür memleketlere değil, Demokrat Parti İlçe Merkesayılmaz mı*...» Yugoslavyaya bile kaçıyorlar rinde halkl» bir konujİlçe Baskanından sonra ma j'apmıştır. İki saat süsöz alan bir kısım Sılelıler Londra, 24 (B B C ) Yugoslav ren bu hasbıhal sırasında de a>Tiı mevzua temas eilk olarak söz alan Şile IIderek Orman İdaresirun Dış işleri Bakanlığı tarafından açıkçe Başkanı Osanan Antalya, köylu müstahsıli korumak landığına gore son 3 ay zarfında RuArnavudluk, ora Demokratlarınm hissişöyle dursurt, üstelık birçok manya, Bulgarıstan, yatına tercıiman olduğunu aıle reıslerini âvare ve ay Macaristan ve Bulgarıstandan, Yusöyliyerek demiştir ki: lak bir duruma soktuğunu goslavyaya kaçmış olan mültecilerin adedi 500 ü aşmaktadır. Buiların belirttiler. « Şile ve havalisi halkı, ¥' çoğu sıyasî mültecılerdır. Celâl Bayar, Şilelüerin bütün maişetini orman mah1 Yuşoslav teblığı şu tafsilâtı ver* Â hep bır noktada top anan sullerile, yani mahrukat samektedır: ı ™ şıkâyet ve derdlerıni alâtıslarile temin eder. Fakat «Rumanyadan 243 kişi kaçmıştır. ka ile dinledıkten sonra son yıllarda Onnan İdaresiCelâl Bayar Bunlarm 11 i askerî şahıslardır. Arnin koyduğu bazı tahdidler yuzünden dedi ki: < Orman me\rruunda hep aynı çi navudluktan iltıca etmiş olan 167 kiişinl yapamıyor ve geçimlni temin edemiyor. Bugün köylerimizin çoğunda bir kâyetleri hemen her yerde duyuyoruz şınin 12 si de askerî şeflerdir. Bul Arkast Sa 3. Sü. 5 te Arkası Sa 3, Sü 3 te tuz parasma muhtac binlerc« aile reisi vardır ki, bu vatandaşlar, Orman İdareslnln koyduğu tahdidler ve çok lüzumsuz formalite.er yüzünden âvaredirler ve günlerinl kahv» kö?e!erind« geçirmektedirler.> İlçe Başkanı, Şile orman teşkilâtının köylüye müşkülât çıkannakta oldujunu. odun kesrnek ve kömür yakm» için pek az mskta müsaadesi verdiğini ve bu 16 milletin mimarlarile birlikte plânlan hazırhyan Prof. şartlar dahilinde kömürcülük yapan 10 nüfuslu bir ailenin ancak günde 25 kuMukbil Gökdoğan, altmış beş milyon dolara çıkacak olan Sovyet mezalimiııtlen kacaıtlar Birleşmiş Nilletler binası için çahşan mimarımız 4886 binadan mürekkeb inşaata dair izahat veriyor Kürtajdan yeni bir ölüm Filistinde Arab hııkıni'tınuj kurıılraa^ma mnanz olan Kral Abdnllah, bir nümayi«i grupunun karşısuıda z Wa*ington, 24 (a.a.) (United Press): Bildirıldığin» göre, Bırlpşık Amerikanm Sofya Elçısi, dün, Bulgar Dış tşlerı Bakanı Kolarov'a bır Operatör Cafer Tajryar, bir nota vermiştir. genc kadının ölümüne Mutaddan çok daha fiddetli tâbirlerle yazılmış olan bu nota, 4 eysebebiyet verdiği iddiasi lulde Bulgar Dış İşleri Bakanı Kaile yargılanıyor lorov tarafmdan Sofvada söylenen nutka bır cevab mahıyetindedır. BiŞışH Cerrahî KliniJİ ve hususî haslındığı çıbı Bulgar Dış tşleri Bakanı, Bulgaristanm Birleşmiş Mıl tsneii sahibı operatör Cafer Tavvaı İPtlere kabulü için vapılan tek.ıfin Ksnkat ile Rıfat Sapçı aleyhlerıne açıreddedılmefine sebeb olduâundan do lan kürtaj yapıp olüme sebebiyet ver p (ZlfU ' mm Arkast Sa. 3, Sü. i t« . » Arkast St, 4, Sü. Z de Prof, Mukbil Gökdoğan muharririmizle konu^ırken Ctazısı i üncü sdhifzmizdey
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog