Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

KAYIB ARANIYOR 22 Eylul Pazar günü Sğleden lonra Cemil Uçkan'ın kjzı 40 yaşlarında, orta boylu Ayşe Nevzer Tuğtekin evden çıkıp bir daha dönmemiftir. Kendisinl görüp veya nereda bulunduğunu bllen varsa İnsaniyet namına açağıdajd adrete biJjirmeleri rica olunur. (Ayrıca büyük mükâfat verilecekttr. Harblye Vali Konağı Caddesi SüleymannRTİf «okak No. 18 (Tel: 83420). 25 inci yıl Sayı: 8664 umhuri KLTRUCUSU: Y U N U S N A D Î Telgraf ve mektun adresi: Cumhuriyet, fetanbul Posta kutusu îstanBul No. 2tt TelefonJar: Umuml Saatnd Numarası: 242». YMB İıltri: 24299. Matbaa: 24290 r ZİRAAT DOKTORU BİTKİ HASTAUKLARI SEBEBLERİ ÇARELERİ VEHBt A Y A S Bitkiler neden hastalarur? Hastalık getıren parazitler. hayvanlar. Hastalık alâmetleri. korunma tedbîrleri, teşhis, tedavi. Ziraat âleminSe faydalı böcekler v.s. v.s, Clldli 250 Kuruş İ N K İ L Â P K t T A B E V I Cuma 24 Eylul 1948 Amerikan Dış İşleri Bakanı, Sovyet blokuna, gösterilen sabrı zaaf eseri zannetmemelerini tavsiye etti Marshall Genel Kurulda dedi ki: «Böyle bir zehaba kapılmak kendileri için hailevî bir hata teşkil edebilir» MarshaU'ın dün Pariste Rumanyanın bize verdigi söylediği mtihim nutuk notanın esrarlı igyüzü Geri çağırılmaları istenen elçilik memurlanmız hakkmdaki ithamlar baştan başa uydurmadır Rumanyadan kaçan bir pilot, Rumen gizli poiîsile Sovyet ajanlarının Bükreşteki bütün ecnebi diplomatlara karşı bu neviden tertibler hazırladıklarım ifşâ etti Sovyet Rusya peyk memleketlerindeki yabanea diplomatlara karşı yenl bir taarruza girifmiş bulunmaktadur. Kominform tarafından bu yolda kararlaşünlmiî tedbirleri bilhassa Ruman ya ile Bulgaristanın zaman kaybetmeden Utbik mevkune koymuş clmalan ilk olarak bu iki devletin Rusya tarafından ilhak edıleceklerinı gostermektedir. Peyk memleketlerin her birinde bulunan yabancı devlet elçiliklerinde bir sefirle bir maslahatgüzar ve kcnsolos Arkast Sa. 3, Sü 6 da Ne milletler? üyük devletlerin veto hakkını müdafaa eden Sovyet delegesi Vişinski, Chaillot saraymın toplantı salonundaki kürsüden evvelki gün şöyle bağınnış: « Birleşmiş Milletleri kırrtarmak istiyorsanız. anayasaya hücum etmeyiniz. teşkilâtı baltalamaya çaIışmayınız. Bazı memleketlerin siyaseti takib edilecek olursa, Birleşmiş Milletler (aynlmış milletler) haline gelebilcbilir.» Sa\ uı Sovyet delegesinin, Milletler Kurulu hakkuıda ileri sürdüğü yeni sıfat. gerçek diüıya vaziyclini bir ayna gibi önümüze serivermesi itibarile harikulâde bir buluştur. Si>aset edebijarinda yıllar var ki, böyle güzel, böyle yerinde bir kelimc oyununa raslamamıştık. Vakıâ, Vişinski, nezaket gösteriyor, «'Dikkat ediniz, anayasaya hücum eder, teşkilâtı baltalarsanız yazık olur, sonra bize aynlmış miüetler, derler» diyor. Fakat, sayın delege, bu cümle kıvıaklığına sırf oradaki cemaatle (rubs ru) alay etmiş «1mamak için başvuruyor. Bizim anlayışımıza göre, asıl demek istediği sudur: Dünkü toplantıda, Sovyet blokunutt görüşüttü Polonya delegesi müdafaa etti ve batı memleketleritıi, Almanyayı peyk devlet haline getirmeğe çahşmakla suçlandırdı J Paris 23 (R.) Birleşmiş Milletler genel kurulu bugün saat 11 de toplanJnıjtır. Umunl müzakereleri açan Filipin murahhan Ronulo büyuk devletleri silâhlanmayı ve harbe hazırlanmayı bırakarak anlaşmaya varmak için gayreÜer sarfetmeğe davet etmıstır Romvılo'dan sonra Amerika Dış Işlerı Bakanı Arknn Sa. 3, Sti. 5 te Ikiıici Hasan Saka kabinesi toplantı halinde Kabinenin istifası sayıalan tekziblere ragmen devamda! Marshall, bir topUnbd» Molotovla kadeh toku^turuyor Maarifte bu seneki yenilikler Baken, yeni ders yılı hazırlıklan ve liseler meselesi hakkmda izshat verdi Ankara 23 (Telefonla) Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu, Bakan« lığın, önümüzdeki ders yılı hazırlıklan hakkmda genij izahat vermiştir. Bakan, bu yıl 1040 köy okulu inşa edilmekte olduğunu, bunlardan buyuk bir kısmının tamamlandığını, geri kalanlarının da ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağını, köy enstitulerindea Arkas\ Sa. 3,S ü .l d e « Arkadaslar, bana baksanıza! Adımız gerçi Birleşmiş Milletler arama, biz hakikatte aynlmış milletleriz. Bunu, siz de benim kadar biliyorsunuz. Bizi, sanki birleşmişiz gibi gösterip zavabiri kurtarmaya yarıyan bir veto hakla var. Onun sayesin.de zaman zaman bir yerde avdet eden General Clay, buLondra 23 (B.B.C.) t n toplanıyor, bir iki lâf edip guya gün öğleden sonra Berlinde giliz Dış İşleri Bakanı Bevin iş yapmış oluyoruz. Veto hakkını Tempelhof hava alanına inbugün Parise varmıştır. Bekaldıracak olursanız artık bu im vin doğruca İngiltere büyuk miştir. kânı da elimizden kaçmr. hakjkaü «Içiliğine gitmi? ve orada. Mos General, görüşmelerin firadiki durumu hakkında her olanca çıplakbğı ile resmen kabul kovadan dönen özel temsilcisi hangi bir demeçte buhınmakFrank Roberts ile D13 İşleri etmek zorunda kalmz.» tan imtina etmiş, yalmz şunBakanlığı ALraanya işleri miis Sajın Vişinski'nin pek nazik brr teşan Sir William Frank ve hrı sovlomiştir: Ifade kıbğma bürüdügü yukanki General Robertsonla göriiş • . Moskovadan bir cevab sözler. Batılı demokrasilere Sovyet müştür. Görüşmeler Berlin vc bekliyoruz. Hiç bir beyanatta bulunamaTi > ler tarafından zaman zaman indiri Moskova müzakereleri etraGeneral Clay, Parise dönlen manevî darbelerin en ağm sa frnda cereyan etmiştir. . fakat Berlinde kalmak niyeIr.giliz Dı? İşleri Bakanlığı sözcüsfi, yılamaz. Birleşmiş Milletler teşkifevkalâde muTahhas Frank Roberts'in tınde olduğunu bildirmiştir. lâtınuı bir aynlmış milletler topMoskovaya donmiyeceğini biHirmiştir. Bedell Smith, Washington'a luluğundan başka bir şey obnadığıBatılı Devletler. Moskovadan çağınldı nı yeryüzünde herkes biliyor. Bir cevab bekliyorlar Washington 23 (A.P) Birleşfk A>anda Sovyet Rusya ve peykleri, Arkası Stı 3 S i il d e Bcrlin 23 <a a.) CAfp) öte yanda Amerika ve arkadaşlan üç yıldır karşı karşıya boğuşup «luruyorlar. Wembley Stadyomunda Kral kupası uğrtma çarpışan iki futbol taknnı için «birleşmiş» tâbiri ne kadar aykırı kaçarsa, takun ve grup halinde birbirini yenmeğe çalışan milletlere de birleşmiş demek • kadar tuhaftır. Pehlivanlar aynı minderde güreşir, ordular da aynı meydanda çarpışır; bunlara birleşmiş diyemiyoruz da, dövüşmek maksadile karşı karşıya gelen delegelere. sırf aynı kubbenin altında toplandıklanndan ötürü mü birleşmiş diyeceğiz? Demokrasiler, Rusların cevabım bekliyorlar Millet Partisinin Bevin Londradan Parise gelerek, Moskovadan dönen temsilcilerle bir görüşme yapfı Bazı mahfilîer istıfahın kabul edfldiğini, fakat Meclîs açılıncaya kadar vaziyetin muhafaza olunacağmı iddiaya kadar gidiyorlar Hasan Saka, ara istasyoniarda köylülerle konuşa konuşa Turhala doğru yoluna devam ediyor Ankara 23 (Telefonla) Başbakan Hasan Sakanın çekildiğin« veya çekılraekte olduğuna dair haberler, Sakanın yurd geyahatine çıkacağı gün alâkalı çevreler tarafından telaib edılmişti Buna rağmen bazı mahfıllerde bu şayıalar «rarla ıleri «urulmektpdır. Bilhas»a ara ^eç'rr.'er arife=ınde seker fiatları hakkmda alınmiş olan kararın parti mahfıllerinde de bazı hoşnudsuzluklara yol açtığı ve bunun, Meclis parti grupu içfimalarmda mutlaka tezihıirleri görüleceği ilâvc edılmekteHir. İyi haber alan manfıllfrın iddıaîina gore. Hasan Sakanın Başbakanlıktan çekılmesine bir emri vaki nazarıle bakılmaktadır. Genp bu mahfiller. Sakanın i'tifasının kabul edıldiğıni iddiaya kad.r ileri varmaktadırlar. Ancak vaziyjt, Mechs açılıncıya kadar muhafaza edilecek ve gene şöylendiğine göre belki de üç num?ralı Hasan Saka kabinesini teçkil «decek olan yeni hukumette baıı Bakanhklar diğeşecektir. İstanbnl C.H.P. mahfillerindekl kanaat tstanbul C H. PartiM mahEllerinde Arkası Sa. 3, Su. Z de Usak mitingi Mitinge ancak 500 kadar meraklı celbedilebildi Hikmet Bavur, Sadık Aldoğan, Rnsiın Akdoğu konuştular Bu sene tamamlanacak bttyük telefon şebekesi Türk Alman ticaret yolu nîhayet acılıyor Sağlık Bakanı Dr. Kemali Bayirit Hikmet Bayur kürsüdo Alman ticaret heyeti azaları yeniden şayanı dikkat tafsilât verdiler, heyet reisi de geldi Anglo Amerikan işgali altında bulunan Almanyadan gelen ticaret heyeti memleketimizdeki tetkiklerine devam etmektedir. Bu bölgenin Gıda Maddeleri Dairesi Başkanı ve heyet reisi Gebhardt dün, heyete iltihak etmek üzere uçakla Almanyadan şehrimize gelmiştir. Alman ticaret heyetinin verdiği bilgiye göre, Alman ithalâtçıları, doğrudan doğruya mal ithal etmek imkânlarını sağlamışlardır. Ancak ithalât yapmak için dövizleri yoktur. Bu itibarla ithalât, daha ziyade takasla yaDilabilecektir. Dığer taraftan, Almanyada para avarlaması yapıldıktan sonra istihsal, görülmemi? derecede artmıştır. Hafif, orta ve ağır sanayı makineleri, her nevi kopruler, vagonlar, her cins çelik ve demir mamullerile bunlarm yedek aksamı, ziraat âletleri, bilhassa Dizel traktörleri, bıçak, ustura, makas, sanayi mamulleri, elektrik sanayiıne aıd maddeler, mikros Arkası Sa. 3, Su 3 te Gelecek yıl açılacak hastaneler 3 dogumevi, 2 verem hastanesi, 7 sağlık merkezi hizmete girecek Ankara. 23 (Telefonla) Bu akşamki Toros ek^ıresile oenub vuâyetleriıtdzd» bir teiük gizisine çıkan Sağlıi Bakam Dr. Ketnalî Bayizit. doğruca Hataya giderek yeni tamamlanan Verem Dlspanserini açacak, oradan Gaziantebe ve Kilise geçecektır. Bakan, Kıliste inşa Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Birçok şehirlerimiz arasında yeni teîgraf ve telefon şebekeleri kuruluyor Vişinski'nin veciz bir cümle Ue söyle dokunuverdiği yara acıdır. Milletler sahiden birleşmek aşkiie yanı^or; insanlar harbden bıkmış, rahat nefes almaya susamışhr. Büyük halk kütleleri her yerde korkusuzca yaşıyabilmenin hasretmi çekiyor. Fakat. birtakım sahte tâbirlerm arkasına sığmarak, gayesine ulaşmaya çaİLsan bir devlet var ki, yıllardpnberi bildiffini okıımaktan caymıyor. Karşt tarafın iyi niyetleri den mi? sâf kalbliliğinden mi? »cr'mden mi? nesindense cesaret alan bu ılpvlet. arkaîina taktıği birtaknn zavallı kuklalan da oynatarak, kâinatı oyalar ve böylece vakit kazanırken, son ümidini gerçek bir anlaşmaya bağlıyan dünya milletlerinin ıstırabile alay etmekten de kaçınmı:.'or. Izmir 23 (Telefonla) Uşak mltingi hakkmda buraya gelen haberlere göre, bütun gayretlere ve sunucuların hepsinin, birbiri ardından söz alacakları e\rvelden ılân edılmiş olmasına rağmen bugün yapılan toplantıya en yakın bir tahminle ancak beş yüz kiji kadar meraklı celbedılebilmıştir. Sırasıle Sadık Aldoğan, Rasim Akdoğu; Hikmet Bayur konuşmuşlar ve Demokrat Partinin muvazaa partisi olduğuna dair iddıalarını tekrarlamışlardır. Bu kalabalığın ancak 80100 kişisini Millet Parti^ıne muzahır olanların teşkil ettıklerı, mıtingin sonuna doğru büsbütün anlaşılmıştır. Fılhakıka lider Hikmet Bayur konuşurken ortada aneak 50 60 ki§ı bulunmaktaydı. Parti Genel Başkanı Hikmet Bayur, söylediği uzun nutkuna Demokratlara çatmakla. D.P. nın başında bulunanların doğru yoldan ayrıldıklarını söylemekle başlamış ve Millet Arkası Sa 3. Su. 3 te I Binicilerimiz şerefine verilen çay j Ankara 23 (a a.) P. T.T. Genel müdürü Naki Köstera, teîgraf ve telefon irtibatının tak\dyesi etrafındaki çalışmalar hakkmda bir muharririmize ?u malumatı vermiştir: , (Ankara I«tanbul Izmir) araBana ağiz açmayın, sonra ay sında ve ticarî, ıktısadî onemı haİ7 NADİB NADİ bajlıca U merkezleııle bu uç «ehir ara~ 'Arkan Sa, 3, Sü. 4 ta sındaki telğraf ve telefon İrtibatının Istanbul Telefon İdaresinin dahilinden bir göriinü? takviyesl için hazırlanmış olan 15 bin kilometrelik yeni teîgraf ve telefon şebekeslnin inşasma hızla devam edilraektedir. Geçen yıl tamaralanmış olan ve memleketin doşu, güney ve merkez kısımlarına isabet eden (4000) kilometrelik Sehırlerarası telefon şebekesıne ilâveten Arkan Sa 3, Su. 4 te İsianbulda kalderılıp aynı gün Malalyada namazı kılınacak cenaze Gecen gün Heybeliada Sanatoryomıında vefat eden bir Malatyalmm cena/esı bugün uçskla Malatyava nakledılecektır. Ankarada sureti mah5ul;ada kiralanıp şehrimize gelen An uçağı, cesedi alacak ve öğle namazına Malatyaya yeüsürecektir. CH.P. İstanbulu tatmitı edecek aday arayor C.H.P. Genel Başkan vekili de pazar günkü aday yoklamasında bulunacak CJI. Partisi bölge müfethşlerinin Ankarada yaptıklan toplantıya iştlrak eden C H P . İstanbul bö!ge?i müfettişi Dr. Sadi Irmak, dün şehrimize gelmiştrr. Sadı Irmak, kendmle göruşen ba^ın Valı ve Beden Terbıvesı Bolge nan kahraman binıcilertmız şerefine rr^publarma ezeumle şunları soyl« Başkanı adına dun akşam üzerı Tak bir çay zivafetı verılmıştir. j simdekı Bolge bınasında, AmsterResmimız bu zıyafet esn^asında a* " Ark<m Sa, 3, S*l 4 t« damda büyuk muvaffakıyetler kaza ünmıgtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog