Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Diş MacMiııu 25 inci yıl Sayı : 8663 umhuHyet Telgraf ve mektub adresUpnnlrariyet, trtanbul Posta kutusu Irfânfcoî No. 2C6 Ttlefaalan üatuml S u t n l Num*r»«ı: 242M. î n İşl«rl: 242». Mıtbuu 242S0 r Radar TeLeyizyon SESLİ SR1ENA TALAT ı Yeni keşiflerin prensibJî?' ana hatlannı öğrenmek istiyen geni^İRr okuyucu kütiesini yakmdan ilgilfjjdjr^cek bir eser. Fiatı 150 fjfufuş; HLJRUCUSUrTONUS NADI 23 Evlul I 9d8 İNKILÂP KfrA Batılı devletler Rusyaya yeni bir nota verdiler Son oîduğu anlaşılan bu notada Sovyetjerderi Almanya işindeki durumlarının kat'î olarak izahı istendi Sovyetîer, Müttefiklerin notasına bu defa da tatminkâr bir cevab vermedikleri takdirde mesele Birleşmiş Milletlerin Genel Kuruluna havale edilecek Bu kaynaktan bo[ bol ~ faydalanalım! evlet Denizyolları ve Limanlan İşletmesi Genel Miidürlüğiinde bir değişiklik oldu. Bu İdarenin basmda bulunan zat, Tekel Genel Müdürlüğüne geçti. Heniiz yerine kimse tayin edilmedi. Bizim «balık baştan kokar» diye bir atalar sözümüz vardır ki bir hakikat ifade eder. Onun için Devlet Denizyollan İdaresine şimdi yeni bir Genel Müdür tayin ederken bu zatın, ehliyet ve kifayeti haiz. denizcilik işlerinde az çok mütehasıs, mesuliyetten kaçınmaz ve teşebbüs ruhuna sahib bir kimse olmasına dikkat ve itina ermek lâzımdır. Yeni Genel Müdürün isabetle intihabından sonra bu idareyi ıslah için celbine karar verilmiş olan Amerikan mütehasıslanmn tavsiyelerine de riayet etmek, onlan. ksndilerirte faal vazifeler vermek surerile hem idareei, hem müşavir olarak kullanmak da gerektir. Sonra, ülaştjrma Bakanlığından çok ılaha büyük ve getuş teşkilâta sahib olan bu müessesenin esas teşkilâtını da yeni baştan gözden geçirmek ve bir düzineden fazla bir çek idareyi kendi çerçevesi içine alınış olan idareyi bugünkü gibi pek ağır yüklü bir halde bulundurmamak lâzımdır. Bu müessese. Denizbankın yerine kurulmuştur. Malum olduğu iizere Denizbanka, denizle ilgili hattâ ilgisiz bir çok vazifeler ve bu varifeleri kolaylıkla başarabilmesi fçin de bir çok salâhiyetler verilmişrl. Bu sayede Denizbank bir banka gibi I5leyecekti. Denizbank ilga edildikten sonra, oraya bağlanmış olan bir taknn idareler aynldı. Fakat bir müddet sonra, bunlar gene aynı idare altında birleştirildi. Şirketl Hayriye gibi eski bir Türk denizcilik müessesesi de yok edilerek Devlet Deniz.yollanna kahldı. Bütün bunlar yapıbrken de Denizbanka verilmiş olan salâhiyetler de, Devlet Denizyollan İdaresinin elinden ahndı. Ve müessese tedricen, bir devlet dairesi halini aldı. Böylece devletçilik prensipi, en müfrit şeklile denizciliğimize hâkim oldu. Halbuki deniz ticareti, kendine mahsus kanunlarile, usullerile, inceliklerile müfrit ve hattâ mutedil devletciliğe dahi asla müsaid değildir. Bu sebebledir ki her zaman tekrar ettiğimiz gibi, Sovyet Rusyadan başka hiç bir memlekette bizdekine benzer bir devlet denizcffiği yoktur. Hele şilepçilik, devletin asla başarabileceği bir iş değildir. Bu hakikat bir zaman bizde de anlaşılmış olacak ki yolcu naküyatı Devlet Denizyollarınuı inhisan altına verilirken şilepçilik de armatörlere, hususî sermayeye bırakıİHUşrı.. Fakat sonradan Devlet Denizyollan İdaresi şilepçiliğe de başladı ve tedricen, kendi şilcplerini artirdıği gibi, armatörlerin şileplerinden bir kismını da eline geçirdi. Türkiyede yeni gemi yapabilecek bir tersanenin kurulamaması da, gene Halicdeld fabrika ve havuzlann ve İstinyedeki tesisatın bu müesseseye devTedilmiş olmasından ileri gelmektedir. Halbuki Vapur İşletmeciliği başka iş, tezgâhlar kurup gemi inşa etmek, hattâ büyük ölçiide tamircilik yapmak başka iştir. B11 savdığımız sebebler yüzünden Devlet Denizyollan ve Limanlan Işletme Genel Müdürlüğü. ınerkeziyetçi ve kırtasiyeci bir müessese halini almıştır. Ve idarenin başına geçenler de, kendilerini mesnliyetten kurtaracak, hiç olmazsa mesuliyetlerini azaltacak olan bu merkeziyeteîKk ve kırtasiyeciliğe dört elle sanlmıslardır. Bize Hyle geliyor ki Amelikadan gelecek mütehassıslar, Devlet ABİDİN DAVEK Londra 22 (p.B.C.) îngiltere, Amerika ve Fransa hükumetleri bugün aşağı yukarı aynı mealde olan notalarla Sov>'et Rusyaya başvurmuşlar ve durumu çıkmazdan kurtarmak istediklerini göstermişlerdir. Siyasî muharririmiz tarafmdan verilen malumata göre, bu notaları göndermekten maksad, Berlinde askerî valiler arasında yapılan konuşmaları, Mareşal Sokolovski'nin, hükumetinden aldığı talimata aykırı hareket etmek suretile sebeb olduğu duraklamadan kurtarmaktır. Şayed Mareşal Sokolovski, Moskovadan aldığı talimata aykırı hareket etmişse, Sovyet Rusyanın bu nota karşısındaki durumu, bunun ash olup olmadığını belirtecek ve Rusya böylece samimiyetini gösterecektir. Gene siyasî muharrimizin aldığı haberlere göre Amerika Dış Bakanlığı, Sovyet Rusyaya yeni bir nota göndermek lehinde değildi ve meselenin Birleşmiş Milletler Kurulunda bahis mevzuu edilmesini daha doğru buîuyordu. Fakat İngiltere ile Fransa, Rusyaya bk kereedahanota jönderilmesini iltizatn etmişler ve Amerika da onların noktai nazannı kabul etmiştir. O halde gönderilen nota fayda vermediği takdirde Amerikan noktai nazarının kabul olunması beklenebilir. Paristeki toplantı tehir edildi Paris 22 (A.P.) Ingiliz, Amerikan ve Fransız Dış İşleri Bakanları, hiç beklenmedik bir karar vermişler, Berlindeki vaziyet hakkında görüşmeyi gelecek haftaya bırakmışlardır. Halbuki, daha evvel, yarın için aralarında bir toplantı kararlaştırılmıştı. Bundan niçin vazgeçildiğine dair hiç bir izahat verilmemiştir. Bu geri bırakıhşın bazı meseleler hakkında siyasî ve askerî müşavirlerin rapor hazırlamalarına imkân vermek için olduğu tahmin edilmektedir. Moskovadaki teınsilciler Parise geldiler Paris 22 (a.a.) (Afp) Birleşik Amerikanın Moskova el^isi Bedell Smith, Mr. Bevin'in siyasi temsilcisi Frank Roberts, Fransız elçisi Yves Chataigneau, bugün saat 11,35 te, Bprlin yolile Mo^kovadan Parise gelmişlerdir. Bevin'in nutku İngiltere Dış Bakam Rusyaya karşı hücnm etti Bevin, Moskova konuşmalannm heniiz bitmediğini söyliyerek, Bati Devletleri arasuida fikir birliği olduğunu söyledi Amerika ile donanmamiz için yapılan görüşmeler Amerika Dış Bakanhğı sözcüsü bize verilmesi mukarrer harb gemisi m miktarınm arttırılahtleceğini söylüyor • Bu mes^le halcn Washington, ?erekse Ankarada askerî ve siyayî makamlsr ara?mda şörüşülmektedir. Bu harb gemilerinin devri Türkiye ve Yunani'îtana askerî yardım ar>Iaçmafi hükümleri gereğinre yapılacaknr.» Arkası Sa. 3. Sü. 5 te DoDamnanuza aıd bir görünüf Londra 22 (A.P.) Avam Kamara sının bugünkü toplantısında Kremlin'de ,ı^hin2ton 22 Ca.a.1 <"Ünited Press) cereyan eden 4 devlet müzakerelerine Dış İçleri Bskanhğının bir sözcüsü Biri temas eden Dı« işleri Bakanı Ernest ik Amerika hükıınvtinin, Tiirkiyfye, Bevin. kendisini bariz bir heyecan için hilierjtıin müdafaasını kuvve lendirde dinliyen Ingiliz mebuslanna ezcürak için daha farla miktarda harb gele çunları söylemiştir: ?i dsvredeceğini söylemiş ve şunu <. Berline dair Moskova konuşmave etmiştir: larından bir netice çikrrnyacak olıırsa, Arfcnsı Sa. .?, Sü. 2 de Küçük müleîlerin Vetoya karşı hücumları başladı Birleşmiş % Milletlerin komisyon toplantısında Arjantin delegesile Vetoyu müdafaa eden Vichinsky arasında bir tartışma oldu Necmeddin Sadak'ın verdiği demeç Paris 22 (R.) Birleşmij Miiletler genel kurulunun 14 devletten müte»ekkil fçalışmayı tanriro kom isyonu > bugün öğleden sonr» yaptığı toplantıda, Rus yanm itiraılarına rağmen bir çok mad denin gündemde kal masına karar vermiştir. Bu maddeler arasında Balkan tah kikat komisyonu nun raporu, Koreye aid raporlar ve Birleşmiş Milletlerde oy usulü ile veto hakkı meseleri de vardır. hukumeti mi öldürttü? I Suriyenin Ankara elçisi, Yahudi hükumelinîn, kalili gayet iyi bildiğini iddia ediyor Bursa 22 (Telefonla) Bir müddet dinlenmek üzere Bursaya gelen Surienin Ankara Elçisi Dr. Ihsan ElŞerife görüştüra. Elçi. Kont Bernadotte'un ildüriilmesi hâdisesi hakkında şunlan söyledi: Feragat sahibi ve sulhçu olan bu büyük insanm ölümü karşısında duydıığum teessür büyüktür. Ben, Filistin meselesinin içinden çıkılmaz durumu karşısında Kontun bu davayı nasıl haledeceğini merak ederdim. Olümü, bu meseleyi yüzüstü bıraktı.» Elçi, katillerin hâlâ yakalanamamış ılmasmdaki mesuliyetin, çetelerden zi•ade Filistindeki siyonist idarecilere Arkan Sa. 3, Sü. ( 5 da Suriye elçisi thsan Bey ElŞerif Başbakan bir yurd Bernadotte'u Yahudi gezisine çıktı Hssan Sakanm çekileceği yolundaki haberler. bu münasebetle tekrib ediliyor Ankara, 22 (Telefonla) Başbakan Hasan Saka, bu gece bir yurd gezisine çıkmiijtır. Başbakan, Tokadı, zdyaret edecek. Samsuna uğrıyacak, müteakıben seyahatine deniz yolu ile devam ederek Trabzona gidecektir. Gezinin bir hafta süreceği tahmin ediliyor. Bu müı\5.sebetle, Başbakanm çekileceği yolunca bazı eazetelerde görülen hakerler da tfkzib edibnektedir. Rumanyanın hükumetimize verdiği nota Bükreş sefarefimizden üç memurun geri çağırılmas! isleniyor tddiaya göre, bu memurlanmız Rumanyadan kaçanlnrtı yardım etmişler " Bulgaristanı barbarlar idare ediyorlar,, Uçak hâdisesi şahidlerindeıt bir profesör, dünkü duruşmada, Bulgaristanda hangi şartlar altında yaşanabileceğini anlattı rulen telsizd Nedelko ile uçaktan yaralı olarak çıkarıhp Gureba hastanesinde ölen Bulgar Havayollan Umum müdürü Boris Ganeffin cesedleri üzerinde yapıîan otopsiye dair tanzim olunan Arkası Sa. 4. Sü. 3 de Milletvekilliği aday namzedleri faaliyete geçtiler Açık milletvekilliği bulunan bütün illerde adaylar, önümüzdeki pazar günü tesbit edilecek Vichinsky Birleşmi? Milletler kürsüsünde Komisyonun bn toplantısı, veto hakOturumun hemen başlaıtgıcında söz kına karft, küçiik milletlerin Uk şid alan Sovyet delegesi Andrei Vichinsky. d«tli hücumlaruıa «ahne olmu^tur. Mü bir Arjantin teklifine mtıhalefet etmişnakaşa Arjantin delegesile Vichinsky tir. Arjantin, teşkilâta üye olmak istearasnda cereyan etmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Kahramaıt süvarilerimiz tezahüratla karsılandılar Kafile komutanı: «Müsabakalarımızda, Türk milletini büyük bir kuvvet olarak daima arkamızda gördük» dedi Bükreş. 22 (A.P.) Rumanya hükumeti, Bükreşteki Türk Elçiliğinin 3 üyesinin geri çağınlmalarıru istemiştir. Rumanya hiikumetinin iddiasma göre, ilgili Türk roemurlan, Ataşemiliber BinKamünist terröründen kurtulmak ve başı Fazıl Çiloğlu, ve Elçilik kâtiblerinmemlekerirr.ize iltica etmek gayesile Arkast Sa 3. Su. 5 te bindiklerl uçakta, kendilerine mâni olcr.ak İstiyen telsizciyi ve Havayollan Umura müdürünü öldürmekten, maldnisti de yaralamaktan sanık yedi Bulgarın muiakemelerine dün Ikinci Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. Btı celsede de büyük bir kalabalık göze •arpmakta idi. Geçenlerde gene böyle jir işten sanık olarak aynı mahkemede srgılanan Ruroen subayı Stefanesco omeo da salonda idi. Teğmen muhı:emeyl sonuna kadar alâka ile takib ;ttikten sonra sanıklarj bir kaç gönül lıcı kelime de söyledi. Dünkü cel?ede, önce tayyarede öldü Ankara 22 (TeleforJa) Ara seçimler için parti adayını tesbit edecek olan yoklama kurulları, açık milletvekilliği bulunan illerde, bu pazar günü toplanaeaklardır. Adaylar derhal genel merkeze bildirilecek ve seçime bir kaç gün kala C. H. P. namzedi olarak üân edileceklerdir. Henüz kesin bir mahiyet almamış olmakla beraber Adalet Bakanhğı raüfettişlerinden Şakir Pasinlerin Erzurumdan, Fuad Börekçinin Ankaradan, Arif Onaün Ordudan aday gösterilme» leri ihtimali kuv^etlidir. Ankaradan serbest olarak adaylığmı koyacağı söylenen Halil Naci Mıhçıoğlunun bu t e şebbüsten sarfmazar ertiği bildirilmiştir. Arkası Sa. 3, Sij. 6 da Muhteüt, Vacker'i 20 mağiufı etti Sümerbankın yiin ipliği stoklarını güveler yemiş Müessese, elindeki 140 bin metre yünlü kumaşı şimdi satışa çikardı ". Arkası 5* 3, SL * t« Ş Torda dönen tirvarilerimi» dün Tataünde âbide önündeki törende (Yazın 3 üncü Yapılan tenkidler üzerine Sümerbank, Inönü stadyomunda dün yapılan futbol maçmda Galatasaray Beşiktaş Iınds stok bulunan yünlü kumaşlardan Fenerbahçe muhteliti Viyana ikincisi Wacker'i 20 mağlub etmiştir. Nisbeten a2 bir kısmını sabşa çıkarmıştır. Sümer bir kalabalık önünde cereyan eden maçın iki devresinde de m\ıhtelit, yorgun barık İplik ve Dokuma Miiessesesi Ci Avusturya takıraına nisbetle daha hâkim oynamiîür. Maçın tafsilâtı 4 üncö tahifemizde) Arkası Sa, 3, Sü. 6 da •ahifemlzdedir, "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog