Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

' Nedp Fazıl Kmfcfirek HALKADAN PIRILTILAR için şöyle diyor: Bu kitab; n« Türkiye, ne geni? mânasile Rum illeri, ne ÇİB ve Maçin, ne Hind ve Sind, ne Arab, n« Acem... Fakat dünya çapında blr gerçeklik ve güzellik nşkmşımn mekinl olmak iddiasmda.... Yazana değil, yazılanlara bağh değer ölçüsü.. Bu şaheser bugün çıktı. Fiatı 3 Liradır. Ankara Cad. YENİ ŞARK Kütübhaned İ S T A N B U L 25 inci yıl Sayt: 8662 umhuri Telgraf ve mektub' adresi: Cumhuriyrt, Istanbul Posta kutusu îstanbul N<J. 2*6 Tdetonlar. Umumî. Santrtl N u m u t t i : 2*2». Yta İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Radar Televizyon SWtİ SİNEN TOLUNAY Yeni ögren. lesini in prensib ve ana hatlarını k istiyen geniş bir okuyucu kütilgilendirecek bir eser. Fiatı 150 Kuruş. KURUCU5U: YUNUS NADT Çarşamba 22 Eylul 1948 İW3LÂP KİTABEVİ Batılı Dıs Bakanlan bir Rumen esirin ifşaatı yeniden toplandılar "Türkiye Ermenistan hudud boyu, Bevin'in bugün Avam Kamarasmda Moskova ve Paris görüşmelerine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor Türkiyeye iltica etmek isteyen Ermenilerin cesedlerile dolu,, korkunç esir kamplarını tercih ederim» diyor Berlin meselesinin, Birleşmiş Milletlere havale edileceğine Ermenistandaki esir kamplarında uzun işkence yılları geçiren sabık Rumen muhakkak nazarile bakılıyor, Dış Bakanlan davamn Güvenlik zabiti: «Bugün bana (Ermenistanda yaşamaya mecbursun, Ermeni olarak mı, Konseyine mi, Genel Kurula mı tevdi edileceğini görüşüyorlar yoksa harb esiri olarak mı kalmak istersin?) diye sorsalar hiç düşünmeden o Mektnbım SOI111 ziz üstadun, Dünkü yazınra üzülerek okudum. Hayahnız boyunca sayısız hücumlara cesaretle göğiis gerdiğiniz halde, hiçbir kötü niyet taşınuyan mâsum bir, iki cümlemin sizi kırabileceğini hatrruna getirseydim, emin olunuz onlan kullanmazdım. Hitab eltiğim insanlara karşı, kitn olursa olsun, nezaketle muamele etmeğe, miinakaşa terbiyesinin sınıılarını aşmamağa daima gayret ederim. Üstelik sizi aynca sever ve sayanm da. Fırrmalar arasında zaman. zaman eziyelli bir ömiir geçirıniş olmamza rağmen iyimser bir haliniz var. Neslinizin birçok brnekleri gibi asık çehreli değiisiniz. Hâlâ yirmi beş yaşındaki g*nclerle boy ölçüşecek kadar hayatiyctiniz kovvetli. EHî"~yıldır Ta?di|um bunca yanlan bir tarafa bıraksak bile, sadece «Oğluınun Küfübhanesi» adı altında tncmleket gencliğine hediye ettiğiııiz escrler, bir vatandaş ömrünü değerlendirecek başh başına bir büyük hizmet sayıbr. Sizi tezyif etmeyi aklımdan geçirmek şöyle dursım, karşılaştığımız zaman elinizi sıkarken içimdeki yakmlık duygulannı yeter derecede size gösteremediğime üziilürüm. Zaten gazete sahifelerinde ana, avrat söğüşüp de ertesi giinü sarmaş tiolaş kucaklaşmayı bir gelenek haline sokan BabıâLi ahlâktndan ben de siMn gibi nefret ederim. Bu gibi adamlarla selâmı sabaht kesmişimdir. Fikirsizliklerini örtmek ve yerlerde «ürüklenen iğrenc varhklannı akıllannca yükscltmek için başkalanna çamur hrlatmaktan çekinmiyenler karşısında başımızı ynkanya kaldırraak ve onlan yok farzetmek, eğer bu memlekete faydah olmak istijvorsak, yapacağınıız en doğru hareket değil midİT? Benim, onlardan t>lmadığınu siz de kabııl ediyorsuMuz. Fakat üstadım. o halde niçin gücendiniz? Yazılanmda şahsınıza karşı bir isnad, bir iftira, yahud bir ima kınntısı var miydı? Miistehzi bulduğunuz edayı da emin olunuz sizinle eğlenmek maksadile kullanmadım. Ne yapabm, (İncili çerif) i tefsir eden papazlar gibi asık suratlı ve ağdalı bir dil kullanmak hoşuma gitmiyor. Elimden iği kadar o üslubdan kaçınmak, Londr» 21 ^B.B.C.) Amerika, İngiltere ve Fransa Dı? tşeri Bakanları bugün Pariste ikinîi deia olarak bir toplantı yapmışlar ve Almanya meselesini görüşmüşlerdir. Toplanüda Almanyadaki üç batılı vali, İngiltere ve Amerikanın Paris büyük elçilerile • Alman meselesi> mütehassıslan da hszır bulunmuşlardır. Müşahidler, toplanhda, kesin blr ksıara varıldığını tahmin etm«mekte ve gelecek toplantınm yapılacağı perşembe giinvnden evvel boyle bir neticenin elde edileceğini de sanmamaktadırlar. Moskovsdakl şörüşmelerin bir çıkmaıa eirmiş oldueu artık katiyetle an;a?ılmaktadır. Batılı Dı? Bakanlarını mejgul eden en mühim mesele Berlin işinin Güvenlik Konseyine mi yoksa Genel Kurula mı verileceğidir. Tahmin edildiğine göre, Birleşik1 Amerika Güvenlik Konseyini, İngill tere ise Genel Kurulu tercih etmektedirler. Bununla beraber nihaî kararın, Parise gelmeleri her an bekle1 nilen Moskovadaki temsilciler nildikten conra verileceği maktadır. Bevin, bugün açıklamalarda bulunacak Londra 21 (B.B.C.) Ingiliz Dışl Işleri Bakanl Bevin, yarın Avam Karrarasındaki müzakerelere katılmak üzere Paristen Londraya müteveccihen hareket etmiştir. Avam Kamarasmın yarınkl toplan Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Paiç Nicolai blr Rumen subayı idi. Kızılordu tarafmdan esir ahnmıştı. Senelerce Sov>ret Ermenistanındaki tecrid. kamplarında kölelik etmiş, işkenceden işkenceye uğramış. nihayet bir gün talihin de yardımile Rus hududunu aşarak Türkiyeye iltica etmişti. Yirmi gün evvel bundan haberdar olup da kendlsinl İstanbulda bulduğum zaman, Amerikalı tanınmış bir mecmuanın Istanbul muhabirirıin benden evvel davrandığım, bu meslekdaşı orada görerek anladım. Bu vaziyet karşısında mülteci Rumen subayui'.n söyleyeceği sözlerin bu Amerikan mecmuasında ve Cumluıriyet gaze Arkcıtn Sa. 4, Sü. S da Kabine, İnönüniin başkanhğında toplandı Bulgar büyük elçisi Angçlol Sovyet büyük elçisl Lavrişel büyük elçisi Prof. Moisl Cumhur Başkanınîn, Yunan gazetelerine beyanah derin akisler uyandırdı Ankara 21 (Telefonla) Bakanlar Kurulu. bugün saat 17 de Cumhur Başkanı î^met İnön'önün başkanlığında toplanmıçtır .Toplantıda, 1949 yılı bütçesl esaslarının göriişüldüğü söylenmektedir. İnönüniin bir Yunan gazetesine beyanatı, Yunanistanda memnunluk uyandırdı Atina 21 (a,a.) Anadolu Ajan Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Rus, Rumen, Bulgar Büyük Elçileri yurdlarına gidiyorlar Dün şehrimizde dolaşan bir şayiaya göre Rumen elçisinin memleketine döneceği yerde Parise hareketi muhtemel Konferansın toplandığı Paristeki Chaillot sarayı Liselerle Ortaokullar ayrıhyor Millî Eğitim Bakanlığının verdigi karar Birleşmiş Milletlerin Paris toplantısı dün açıldı Oemokratların hükumete Âçılış töreninde söz alanlarm hepsi teşküâtîn son sulh ümidi oldugunu belirttiler Sadak, ekonomik ve malî komisyonun başkanlığına namzed gösterildi, fakat 10 rey farkla kaybetti Paris 21 (Husuâ) Birleşmiş Milletler kurulu umumJ heyeti bugün öğleden sonra 58 miüete mensub delegenin iştirakile çalışmalarına başlamıştır. Bu toplantı, umumî heyetin üçüncü toplantısıdır. Fransa Cumhur Başkanı M. Aurlol, murahhaslan selâmlamıj ve beyecanh bir hitabe Irad etmiştir. M. Auriol bilhassa junlan söylemiştir: « Gelecekte vatanlan, hürriyetieri, ean ve malları için korkmadan yaşa Arkast Sa. 3, Sti. I de Ankara 21 (Telefonla) Bugün ak tesl günü memleketlertne gîdeceikîerdlr. am üzeri çıkan ve benüz teyid edilBir, iki şayia miyen haberlere göre S o ^ o t büyük elçi.=i Diğer taraftan İ;tanbulun ecr.ebl LavTİşcf, Bulgar büyük elçisi Angelof. mahfillerirde ileri sünjîen bir başka ba^konsolos A\Tamo£ ve Rumen bü>Tİ> şayiaya göre, şpVıriPİ/de bulunan Ruelçisi Prof. Moi>il, önümüzdoki cumar Arkaaı Sa. 3, Su. 2 de verdikleri numara: 0 Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banfuoğlu Millt Eğitim BakanLgı aldığı yeni bit^ kaıarla, bir arada olan bazı orta okulIsrla liselcri birbirinden ayırmağa karar vermiştir. İlk olarak Üsîriidar ve K a djköy liselerinin lise kısımlan kaldınl»* roıştrr. Tale'beleri bsşka liîelere taksinj Arkast Sa. 3. Sü. Ç da 4 İngilterede seferberlik hazırlıkları Tersanelere, husu»î siparişleri bırakıp kaynaklarmî donanmaya tahsisleri Balıkesirde dün yapılan toplantıda, Bakanların bile birbirlerinden haberleri olmadığı iddia edildi Balıkesir 21 (Telefonla) Balıkesir Yırcalı, 7 eylul kararlarile başhyan Demokratlan bu akjam Parti merkez iktisadt düzensizliğin yaratagelmekte binasmda fevkalâde bir toplanü yap oldtığu zararlan bir maliyeci gözile anmıslardır. İlk söz alan U baçkam Sıtkı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te i yazılaruna, daha rahat okunur bi bir çeşni vermek, böylclikle, hem zaman zaman içimi basan kasveti dağıtarak (defi gam) chneğe, hem de derdi zaten başından aşkın okuyucuyu sıkmamaya çahşıyonım. Hakkınızda kullandığım cümleleri, istihza kasdile değil, olsa olsa şaka niyeti ile kullanmışımdır. Vaktile siz de, bana az mı takılmıştınız? Ne «nazh şehzadeliğim», ne «bilmem ne prensliğim» kalmışb. Hem • zaman, şimdiki gibi herkes serbestçe kalemini de oynatamıyordn. Maazallah bir kelime, bir serievha yüzünden sorgusuz, sualsiz gazeteler kapabhyor tnatbaalara kilid vuruluyordu. Aramızda çıkan bir tartışma sonunda Cumhuriyet'in tam üç aybk bir tatil cezasma çarptınldığmı belld hatırlarsmız. O sıralarda gazetenizde yaphğınız hücumlardan ötiirü size zerre kadar kirılmamiştım. Yalnız, ne yalan söyliyeyim. Cumburiyet kapatıldıktan sonra bu tek taraflı ve haksız hareketi protesto eden bir yazınızı beklemedim diyemiyeceğim. Bütün gencliğini hürriyet uğruna savaşla geçiren, vaktile Halk Partisine sırf hürriyeti yeter dereeede benimsemediği için girmiyen Hüseyin Cahidin bu şekilde hareket ftmesi daha mantıkca olurdu. Fa>#'• NAX>İR NADİ Dost Lübnan hükâmeti Ktfbakanı dün geçe Yeşilkoyde uçaktan indikten sonra <7 3 üncü h i j i i ) ' iftrRosî Ça, 3, Sü. 4 te m Lübnan Başbakaıtı dün gccc gcldi Riyad ElSulh, Filistinde muvakkat bir Arab hiikumeti kurulmasınm ihtilâf mevzuu olamıyacağıni söyledi biidirildi Londra 21 (a.a.) (Nafen) îngiliz yedek donanmasının silâhsızlandırılmış olan 500 birliğinden 100 ü. nisandan önce hazır hale getirilecektir. İngiliz Amirallığı bu kararı alırken, tersanelere ticaret gemileri için yapılan anlaşmaları feshetmelerini ve bütün kaynaklarım donanma birliklerinin tamirine ve halen Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Waker Fener: 2 1 Vefa Apollon: 4 0 Tekel maddelerine zam şayiası Ilgililer, bu hususta kat'î bir şey söylemiyorlar Ankara 21 (Telefonla) Şeker fis'.larma yapılan zam hakkınds bugün rle «ehrimizde bir takım söylentiler dolaşmıştır. Fiatlarm yükselmesi piyssada bir huzursuzluk doçurmuş, bu arada Tekel maddelerine de bir takım zamiar yapılacağı çayi olmushır. Hatırlarda ol' "" Arkası Sa. 3, Su. 1 de • Inönü stadyomıında dün ecnebi fulbol temislarına devam edilmiş, neticede Waker Fenerbahçeyi 21,Vefa da Apollon u 40 mağlub etmişlerdir. Maçlar, tatil günü olmamasına rağmen, kalabalık bir seyirci kütlesi tarafından alâka ile takib edilmiîtir. Resmimiz. Waker • Fenerbahçe müsabakaşjndan bir atu göstermektedir. Karşüaşmaîara ald tafsilât 4 üncü sahifemizdedir. ' ~ i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog