Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

KADIN ERKEK TENASÜL HAYATI H. N. ERKSON " ^ nı CİLD Cinsiyet ve tenasul bahsınde ilmin yalnız en faydalı değil, bunun yanında en meraklı ve yeni tarafları ihmal edilmemi? okurların umumî bilgilerınm meraklı konularm seyri içinde tazelenmelerine bilhassa önem venlmiştir. Fıatı 400 Krş. 3 cildlık takımı 12 liradır İ N K I L Â P K İ I A B E V İ Marshall, Bevin ve Schuman Pariste Yeni Mihailoviç'in kumandasındaki 100 yaptıkları toplantıda Rustara karşı bin çeteci sabotajlar yapıyor, halkı takib edilecek siyaseti kararlaştırdılar Kızılların mezaliminden koruyor % Moskovadaki müzakereler ölü noktaya geldi, Sovyet başkentindeki temsilciler Parise çağırıldılar, bugün onların da iştirakile Pariste yeni bir toplantı yapılacak Batılı Dış Bakanları Yugoslavyaüa Berlin işini görüştüler karşı silâhlı mukavemei Lonâra. 20 (B B C.) Bevin, Marshaiî ve Schumann, Pariste bu akşam toplanmışlar ve Berlin meselesini müzakere etmişlerdir. Moskovada bulunan 3 Batılı delege de Parise çağırılmışlardır. Sah gun ıkinci bir toplantı yapılacaktır. Sıyasî muhabirlerin kaydetüklerine göre^Batıh delegelerin Fransız başkentine çağırılmaları, Moskova gbrü<!me]erinin ölü noktaya gelmıs olduğunu göstermeiktedir. Üç Dış İşleri Bakanınm toplantısında Berlin meselesinde Rusyaya karşı takib edılecek siyasetin ve bu meselenin Birleşmiş Mılletlere havalesi tasavvuru görüşülmüstür. Bu hususfa tam bir göruşbirlıgi olduğu anlpşılmaktadır. 5*Moskovadaki muhabiılenn bildirdiklsrine gore. cumartesi günkü toplantıda ileri surulmüş olan şartları M. Molotov reddetmi=tir. Mareşal Stalin'in Kırımda istirahatte bulunması Batılı delegelerin kendisile teYuçoslavyadaki raukavemet hareketinin lideri albay Palojeviç'in masa geçrnelerine mâni olmaktadır. (okla gösterilen) harekât sahalarında alınmış bir resmi İneıliz Siyasî çevreleri, Moskova görüşmelerinin durduğu haVkmdaki haberi Yugoslavyadan gelen haberlere gore. karşı cephe almış çetelerin idaresi fek ne teyid ve ne de tekzıb edemiyecekle bu memlekette Tito'ya karşı silâhlı bir kişinin elinde toplanmış bulunmakmuhalefet gun geçtıkçe yayılmakta ve tadır. Yugoslavyada Mıhailoviç'in halerini bıldirmişlerdir. Londra,.20 (a a.) (Nafen) Molotov, dağlara çekilmiş olan çeteler gıttikçe fi diye anılan albay Palojeviç Sırbistan dağlannda kurmuş olduğu gizli kararMosko\adan aynlmamağa ve genel ku artmaktadır. Tıto ile onun temsil ettiği komunizme Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 3, Su. 2 de J 25 inci yıl Sayı: 8661 umhuri K U R U C U 5 U : Y U N U S NADÎ Telgrai ve mektub adresd: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu Istanbul No. 248 Tele&nlar: Umuml Santral Numaruı: 24298. Y t a İşleri: 24299. Mıibaa: 24290 % TÂSAVVUF İslâm tasavvuJfcnW tarih boyunca geçirdiği en m\jlfiSw^elişmeler ve yetiştirdıgi en büyük ^fiyotlpr. (250 kurus) Islâmiyetin Geliştirdiği ; ; ç ? ömejyRıza Doğrul Sah 21 Eylul 1948 A HMET S ^ A L İ T Kitabevi Bir mekttub a> ın üstad, Bu sütuna bir goz attığınız zaman hemcn anlayıvercceğiniz sebebler jüzünden o katlar istediğinı halde bugün sizinle uzunboylu konuşamn acağım. Lüzumsuz ycre vaktinizi harcamamak için henıen söjliyeyinı ki, münakaşalarda iki tarafın dikkat etmesi gereken başlıca nokta. saded dışuıa çıkmamak olmabdır. Aksi takdirde (barikai hakikat) i görmek hiçbirimize müjesser olnıaz ve biz karanlıkta boş yere vumnık savuran biç^relere benzeriz. Yirmi beş yıl Bevin'le Marshall bir görüşme esnasında önce nıuhalefct ettiğiniz partiye girip de muvafıklaştıktan sonra artık hiç muhalefeti beğenmez olduçunuzu yazarken sizi çimdiklemek gibi niyetim yoktu. Sadece realiteye işaret ederck Halk Partisine bugün hâkiın olan züınheti ortaya koynıak istijordum. Halbuki asıl ır.iınakaşa temarruzın yanıbaşındaki o satırlara siz nedense abnmışsınız; vaktile niçin muhalefet yaptığmızıt iirndi neden muvafakate^geçtifuıizf uzunbojlu anlatıyorsunuz. Bunu yaparken de heııi mıncıklamak fırsatını aradışınız. satırlarm arasuıdan belli oluyor. Siz. çok eskidenberi lıürrivetçi ve cumhuriyetçi imişsiniz; Halk Partisini totaliter bulduğunuz icin ilk zamanlar ona muhalefet etnvşsiniz. Sonra Partinin hürriyete değcr verdiğini görünce, < < H a şbyle yola gelin bakalım» demiş ve Partiye gönül rahatlığı ile kaülmışsımz. Halbuki sizin muhalefetinLf sıralarında Cumhuriyet gazetesi totaliter rejimin en hararetli taraftan imiş. Şimdi muhalefet yapıyorsa, buna ancak Hükumetçe müsaade edildiği için cesaret edebiliyormuş. Eğer memleketimizde vaziyet değişmese imiş, biz gene tek partinin eteğine yapışıp yürümekten başka bir şey yapmayacak imişiz. Gördünüz mii üstadım. sadedden cıkmak diye işte buna derler. Mevzuu elimizden kaçırraamak endişesile kısa olmaya çalısarak müsaadenizle şu kadanm sovlhe^ım ki. jazınızda gene hislere kapılıyorsuBiıieşmi? Milletler delegelerinin bugün Chaillot sarayında toplanacaklan salon nuz. Kendinizi müdafaa etmek kayParis. 20 (R.) Birleşmis Milletler dilmesini istij'ecektir. Bu teklifin iyi gusu ile koskoca bir partiyi, bagenel kurulu ysrın (buşun) üçıincü u karşılanacağı söylenmektedir. şındakilerle beraber pek güç bir mumî toplantısını yapacaktır. Bu top Bu toplantıda hazır bulunacak 58 milduruma sokuyorsunuz. Demek siz. lantı. Arjantin başdelegesi Juan Atilio' letin delegesi, Parise gelmektedirler. Bebu memlekette tek başuııza hiirnun bir nutkile açüacaktır. Bırlesmiş vbı, Marshall, Vişinskv, Fransız baçkenriyet şampiyonluğu yaparken. Halk Mıüetler genel sekreteri Trygve Lie de tin varmıslardır. İngı'iz Dış İşleri BaPartisi, tahakküm, istibdad ve key senelik raporunu okuyacaktır. Bu ra kanı ile Rus Dış Isleri Komıser muavini, fî idareden başka bir şey düşünmü porunda M Lie, azami 5,000 kişılık Mil basma beyanatta bulunmaktan imtina yordu. Biz de. var kuvvetimizle o letlerarası bir askerî kuvvetin teskil e etmişlerdir. nu destekliyorduk. Vaktaki başımızdakiler akıllanarak hürriyetin nimetlerinden vatandaşlan faydalandırmağa nza gösterdiler. siz, derhal NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sd 4 te Polojeviç'in adamları Belgrad sokaklarında tanınmış komünistleri öldürüyorlar, silâh depolarını yagma ediyorlar, gizli polisitı kütürt gayretleri semere vermiyor Amerika Akdeniz Birliğine muarız Amertkanın şimdilik yalnız Iskandinav Birliğinin tefkilini desteklediği bildiriliyor NewYork. 20 (R t Amerikan resmî mahfılleri Turkıyenin Washington Büyük Elçisi Ferıdun Ceınal Erkin tarafından bır Akdenir Birliğinin teşkıl e dilmesi için yapümış olan teklıîe Amerikan hükumeünin muarız olduğunu bıldirmişlerdır. Amerikan Dış İsleri Bakanlığı, sundılik yalnız Iskandinav Bjjliğinin teskıhni desteklemeğe karar vermiş bulunmaktadır. Milletlerarası beş bin kişilik askerî kuvvet Birleşmiş Millellerin, bugünkü celsesinde Lie'nîn yapacağı teklifin iyi karşılanacağı bildiriliyor Uhıborlu seçimi Parti tarahndan kazamldı Bernadotte utı Füistin raporu Kral Abdullah. Arab Birliği tarafından Filistinde kurulma'Nina karar \erilrn de\letin ilânına engel olacağını resmen bildirdi Amerikada bütün oy rekorlarını kıran kadın Seçim kanununun tadilinden sonra yapılan bu ilk seçimde her iki parti büyük gayretler gösterdiler. bazı itiraziar oldu; fakat seçim hâdisesiz ve sakin geçti 9 Isparta 20 (Husucî'» Danıştavca bozLİduğunu e\^\ elce bildırdjğim Uluburlu Genel Meclis seçımı, cumartesi giınü vilâyetten giden her iki par'i mensubları Vali. Halk Partisi mufetti : ı İsparta milletvekıli Kemal Turan ve İç I?leri BEkanhâı adına iki müsahiH 5 müfetti'in hımırile diın yap\lmi ti" Bılha^sa yeni seçim k=pununun tatbikitta göstereceğı nstıce baktmından da secim, büyuk bir alâka toplamış ve her iki parti azamî gayretı gosteımişlerdir. Vali ve arkadaşları. kb; leri dolasarak SPcmenlerle temaslarda bulunmu=lardtr. Bağ bozumu zsmanı olma^uıdan iştiSa 3 5u • .> te Amerikada, Âyan Mee.iîine soçılen bir kadın. bu memiekettekı buton oy r e korlarını kırmıştır. 50 yaşında bir cv kadını \e sabık oğretmen olan MLsia Margaret Chase Smıth. Maıne eyaletınden Ayan Mechsıne uye seçılirken, e r kek rakibıne nazaran reylerın yüzde 74 ünu almıştır. Bu ekseriyet şimdiye k a dar Amerikada müşahede edılmemiştir. Madam Margaret Chase SımÜı. 1947 yılının ekim ayında Birlesik Amerika Kongresıne bağlı bir grupun uyesi olarak Türkiyeyi nyaret etmiîür. 1940 yılında muteveffa kocasının yerine seçildıği gündenberi, Birlesik Amerika Meb'usan Meclisi üyesi olarak Kongrede bulunmaktadır. Yukandaki resim, bu yaman kadını gostermektedır. Londra 20 (B.BC.) Kont Bernadotte"un Filıstın hakkındaki raporu bu gece Pariste açıklanmıştır. Birleşmis Milletler aracısının öldürüldüğü gün Fransız başkentine gelmiş olan bu raporda bir Yahudi devletinin mevcudi Arka<n Sa. 3, Sü 2 de Çocuklar için ücretsiz verem aşısı veriliyor Her yurddaş, yeni doğan çocuğu içîn, hastanelerdetı verem asısı istiyebilecek mesine başlanümıs ve bu suretle bu müesseselerde doğacak her çocuğun asılanması sağlanmıştır. Bundan başka muesseseler dışmda doğacak çocuklar için de bu müesseselerden parasız olarak aşı veril Arkası Sa. 3, Sü 6 da Sunucunun cevabı Adana ovası seylâb atetlerinden kurtuluyor Sedlerin inşasını 6 ayda famamlıyacak olan bir Amerikan firması hazırlıklara basladı Ankara 20 (a a.) Aldığımız malumata göre, yurdumuzda yapılacak verem savaşı programı üzerinde çalışmalara, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığmda devam edilmekte olup bunun şimdiden bazı esasları tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu yolda alınan yeni bir karara gore, Refık Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde hazırlanmakta olan b c g. verem aşısmuı geniş ölçüde tatbikım sağlayacak tedbirler almmıştır. ilk olarak ağız yolıle, yeni doğan çocuklara on gün zarfında verilen b c.g. verem aşısmın en seri postalarla doğumevlerine ve doğum servi'i bulunan hastanelere gönderil Millet Partisi matbuat kamınunun btr maddesinden istifade ederek gazetelere torla sözlerini yazdırmaya devam ediyor. Aşağıda okuyacağınır saürlar sunuculardan Kenan Öraer Beyin kendisine cevab teskil eden bir başmakalemize mukabelesidir. Cevabda (...) »e işaret edilen yerler Cumhuriyet Savcılığınm hakareti mutazamnıın bularak çıkarttığı kısunlan göstermekle beraber «jnı zamanda sunucu Ömer Beyin nasıl bir ağizla konustuğunıı da işaret ediyor: Beyoğlu 4 cü noterliSine A=ada vazılı cevabimın matbuat kanunun hukııınleri daire?inde aynı ponto ile yazısının sütununa eşıt olarak basmakale yerine derç edilmeâini teminen saat ve dakikasıda tesbit edilmek üzsre Cumhuriyet ceridesirin y a a iş r»" îerini filen idare eden Cevat Fehmiye teblifinı sa>ğılarımla dilerlm. ( ' Son su baskınında Gür.ler çüren sükutunuzu verdiğim Ankara 20 fTelefonla) Adana ovadersin teJİrine atfederek, hayırlı bir is ?ordüğum zarnıle, sevinirken ( ' sı, her sene sular altmda kalması nerr.ektubur.uzu bu gün okuyunca hisset ticesinde büyük zararlara, can ve mal tiğim hayal dökümü karşısında biraz kaybına uğramaktadır. Bunu önlemek Eayındırlık Bakanlığında ^ Arkas\ Sa. i, SiL I de « maksadile Kral Abdullah Aslen Türk o!an iki eski Rus subayı bîze iltica elti Antakya 20 (Telefonla) Dun Surıyeden, Yaj'ladağı ılçemıze Sovyet Türklerinden iki Rus subayı iltica etmıştir. Bunlardan bıri ytizbaşı, dığerı de üstteğmendır. Derhal şehrimıze getirtlen bu su Tvlann anlattıklarına gore kcnd lrri, İkinci Cihan Harbi sırasında. subay olarak vazıfeh bulundukları Kızılordudan bir kolayını bularak kaçmıslar ve Alman ordularına iltihak ederek Ruslara karşı savaşmışla: Aır. O zamandanberı bınbır, macera geçırcrek F i hst PC geimı^îer ve At.b oıdularında vazıfe alarak Yahudıler? k?r<;ı harb etmişlerdir. Fıl:stinden Şurıyeye geçmişter ve nihayetbize iltica e t • nujlej;dir/«t. ŞamıhAznu Bir çoban babasını öldürdü Bir köylü de, mira» yüzünden kardefini öldürdiikten sonra teslim oldu Diş Hekimliği Beşinci Kurultayı dfln açıldı Toplantıda. mekteb çocuklarından yüzde 75 inin dişlerinin çürük olduğu ileri sürüldü Adanadan bir hazırlıklara devarn edılmektedir. Alınan kararlara gbre, Adana ovasma sedler yaptırüacak ve böylece suların tahribatına meydan verilmiyecektir. Sed Arkası Sa. 3, Sâ, 5. te n» Ba!ıke=ir 20 (Telefonla) Ay\'acığın Beteşli koyunden çoban Ahmedle oğlu 18 yaşındaki Hüseyin bundan 20 gun evvel koyunlan otlatmak üzere Kazdağına gitmişlerdir. Orada bir nıeseleden kavgaya başlamı?lar, Hüse\in, babasını bıcaklayarak oldurmu? ve bir kuyuva pommuştur Baba katıli, 20 gun kadar ızıni belli etmemışse de nıhayet köy muhtan . tarahndan yakalanarak Sü. I de ^ halinde \ (Yazısı î ünsü $gkı]emiz&efj i H!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog