Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

25 inci yıl Sayı: 8660 u m h ü riyet Telgral ve mektub adreri: Cumhnriyet, Istanbul Fotta kutusu trianbul No. 2(6 Telrigrf«K UmumlSaatnl NUDMTMJ: 24291. Y«a l«lerl: 24289. M4ÜJNU 24290 ı i*" H. N . ERKSON M ^N KADIN ERKEK C İ N S İ Y E Y HAYATI Okurların tenBW Ve cinslyet konularaıı daha geniş Jfi^J 0ücce, daha açık vs »ydınlık b i ^ ^ H i görebilmeleri için mümkün olanTK *fırsattan ve vesileden faydalanmaMg |sas tutan bir eser. 400 Krş. 3 w | lc takımı cildli 12 lira jfl L D PflZ&rfBSİ 20 EvlÛİ I 948 İNKILÂF < KİTABEVÎ j Birleşmiş Milletler Kurulunun toplantısı Yarın Pariste başlıyacak olan içtimada Molotov bulunmıyacak Marshaü ve Bevin Parise gittiler, Molotov'un Noskovadan ayrılmayışı Zdanov'un öUmötıden sonra Rns idarecileri arasmda yapılan değişikliklerle alâkak görülöyor Hayat böyle jıcuzlar mı? irinci Hasan Saka kabinesi gibi ikincisi de, hayatı ucuzlatma, geçimi kolaylaştırma jolunda tsdbir alacağuu vadetmişti. Hattâ bu yolda hiç bir vaidde bulunmamı« olsa dahL bu harb sonrası devrede işbaşına gelen bir hükuraetin gercekleşmesine döıi elle sarılacağı, en mühim Işlerden biri de, hayatı ucuzlatmak «nesclesi idi. Çünkü harbe girmedipi halde, çeşid çeşid beceriksizükler, bilşisizlikler ve idarejizlikler yüriinden hayatiB 56 misli pahahlandığı bir memlekcite, harb bittikten sonra, kunılan hükunıetler, mutlaka geçimi kolaylaştumak surfüle halkın ıstırablarını hafiflcttnekle mükelleftirler. Esasen, biç bir hükumet vatandaşlartn hayat şartMilletler Kurulunun toplanaeağı Chaillot sarayı larını gücleştirmek ve pahalılığı arttır]9 (B.B.C.) Birleşmiş Mil toplantılara büyük bir önem verilmekmak için işbaşına gelmez. Her hükumetin, en az yapacağı iş, hayatı ucuzlata fti°r gencl kurulu sa!ı günü Pariste tetiir. Bu müddet lçinde 58 tniilete menmıyorsa mevcud vaziyeti idame etmek hsiilot gara;ında Oçüncü toplanbsma sub delegelerin inceleyecekleri 60 k« Arknsı Sa. 3, Sü. 6 da ve yeni pahahlıklara mejdan verme başlıyacaktır. 3 ay siirecek olan bu mektir. Bu itibarla Hasan Saka hükumîtinln de, ucuzlnğa doğru başarıîı gayrctler hiç olmazsa hayatın daha fazla *pIKaIsnmasuu önlemek ieln çareler »rayıp bulması kesin bir zanırctti. Halbuki, hiç de böyle olmadı. Hay«tı ucuzlatmak, geçimi kolaylaşttrmak yolunda, hemen hemen hiç bir müsbet möım atılnuş defildir; bilâkls kömüre lam, elektriğe zam, Istihlâk merketleriein ihtiyaclarını karşılayacak tedbirler almadan kasablık hay^an ihracuuı müsaade, ekmeğe zam ve nihayet şekere ram gibi hep menfi hareketler yapılmışlır. Gerçi bu arada posta ücretleri biraı tenril edilmişse de, zarurî ihtiyac maddelerine yapılan zamlara nisbetle bu, devede kulak kabilinden bir indirme ©lmuştur ve hayab ucuzlatmak mevruunda, tesiri hissedilmemiştir bile. Şeker fiatlarmm birdenbire artürılması isc. bir çok noktalardan hatah olmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1 Şeker fiatlan arttınhnıj'acak dlye mütemadiyen resmî ve yan resmî teminat verilip dururken yapılan bu yüdırımzaın hükumetin söziine karşı halk aıasında itünadsızbk uyandırmıştır; daha doğrusu, mevcud itintadsızlışı arttırmıştır ld zammm bu pisikolojik tepkisi tamamile hükumet aleyhinedir. 2 Hayatın tedricen ucuzlamasuu bekleyen halk üzerinde, bükumetin bu lam kararı, maddeten de fena bir tesir % a etmiştir. Çünkü şundi şekerlc bereaber bütün şekerli maddelerin fiatlan artacak ve şekerli maddelerin pahalıla^nıası, zaten daima yükselmek istidadında bulunan ve ihtikâra müsaid olan piyasada da tesrini göşterecektir. 3 Şeker bir gıda maddesidir. Şeker hastahgı olanlardan maada, herrkesin, bilhassa çok çaliîanların, zayıflann, vereme istidadı olanlann, veremlilerin ve çocukların bol şekere ve şekerli maddrlere ihtiyaa vardır. Memleketimlzde nüfus ba?ına şeker istihlâki, diğer memleketlere nazaran, «zdır. Şiındi perakende olarak toı şekerin 180, kesmc şekerin 210 kuruşa çıkmaa dar gelirli, değişmez gelirli vatandaşlann ve ailelerin daha az şeker yemelerine ve iyi beslenememelerine sebeb olacakhr. Şeker yerine başka şeyler yesinler den«lemez; çünkü zaten o başka şeyler de ucuz değil, pahalldır. Böylece şekere yapılan zam sağlık bakımından da zaraıb olmuşrur. Sayın Başbakan Hasan Saka, şekere yapılan zammı haklı göstennek İçin Anadolu Ajansı vasstasile halk efkânnı aydınlatmak istemiştir. Bu uznn iıahata göre, şeker fiatının arttınlmasındaki earuri sebebler hulâsatan şunlardır: a Şeker istihsali ile istihlâki arasmda muvazene kurmak, 1, Millî Müdafaamızın devam edcfclen fevkalâde masraflarını karşılamak, Haricden şeker getirbnek suree til? yapılacak döviz sarfiyatını önlemek. Halbuki bükumetçe zarurî sayılan bu sebehleri. zamdan başka tedbirlerle onIsmck mümkündü. İstihsalle htihlâk arasında muvazene tesisi için. bir kaç ay evvel yapıldı?ı pîbL vesika nsulüne müracaat edilebilirdi. Millî Müdafaamızın devam edegelen fevkalâde masraflarını, şekerden alınan vcrgi ile karşılamak yerine bu zammı oa^ka lüks maddeler üzerinde yapmak kabil olduğu fibi, Millî Müdafaanm kalâde masraflarını bir miktar azaltmak d« mümkündü. Nitekim Amerikanın CUMHURİYET «P 'Arkan Sa, 3, Sü. 4 te Moskovadan gönderilen raporlar Son görüşmelere dair raporlar, Waahington, Lon. dra ve Pariıte tetkik edildi Londra 19 (B.B.C.) Moskovada dön yapılan on birinci toplantı hakkınd? Batılı devletler tarafından gönderilmiş raporlar, bugün Londra, W?.shington ve Pariste tekkik edilmiştir. Mr. Be\Tn bu rapor üzerinde çalışmlj Arkası Sa. 3, Su. lde ınonu dun gece Ankaraya döndü Cumhur Başkanı, hareketinden evvel, Amerikan heyetini kabul etti C. Adams. Bob Devany ve hava tümgenerali B.L. Boatner'den müte$ekkil heyeti kabul etmiştir. İnönünün hareketi Cumhur Başkanı Ismet Inönfl. dün gece saat 22.05 te hususi trenle Anka Arkast Sa. 3, Sü, 4 te Cumhnr Başkanı Amerikan heyetile bir aradm Cumhur Başkanı Ismet Inönü dün Dolmabahçe sarayında, şehrimizde bulunan Amerikan âyan meclisi silâhh kuvvetler komisyonu bsşkanı senatör Chandler Gurney'in başkanlığmda, Donald Smith. Amiral E. T. Wooldridge. General Wilson Burton Person^, John Amerikanın askerî tedbirleri Akdenİz ve AtlantSc filolan komırtanları araaında görüşmeler yapıhyor Norfolk (Virjinya) 19 (a.a.) (Afpt Akdeni» Araerüa» denii kuvvetİMİ komutanı Anüral Richard Conolly yanındı kurmay heyetine mensub Eekla kiîi oldufu halde Atlantü deniz kjvv€tleri komutanı Amiral WilliaTn Blanay Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Filistinde henüz bulunamadı Celal Bayar, şeker fiatlarmm katiller arttırıjmasını yersiz buluyor Yugoslavyadan D» P. Başkanı diyor ki: "Bu yerinde yapılan bir iş değildir, Filistinde levkif edileılerin sayısı 500 ü boldı. doğuracağı huzursuzluğun eseri her yerde görulecektir^ Konhm eesedi, hatta içinde Siockholm'da yakılaeak D. P. Cerrahpaşa bucağında dün yapılan toplantıda Kominforma Faruk Nafiz Çamlıbel, D. P. nin Mecliste yeniden bir seçim kampanyası açacağını »öyledi Demokrat Parti Genel Başkanı Crlâl | mıçlardır. Genel Başkan. kendisüe göBayar, dün saat 16 da Aksu vapurile rüşen gazetecilere, şeker fiatlarının Izmirden sehrimize gelmiştir. Celâl Ba arttınlması hakkında şunlan söylemi}yan rıhümda, D. P. milletvekillerinden tir: Refik Koraltan, Fuad Hulusi Demirelli « Bu meselenin, bütün memlekette v« bir çok Demokrat Partili karşıla Arkası Sa. 3, Sü. 5 te hür Bulgarların Şehrimizdeki yenihttcumlar Bir Yugoslav generali, «Anna Pauker ve Macar Başbakan muavini müstemlekecilerden farksızdırlar» diyor I^ndra 19 (B.B.C.) Bu akşam arkadaşlanndan General Dapçevis KoKont Beniadotte, öliimünden önce Güvenlik Konseyinde izahat verirken minforma şiddetle hücum etmi} ve Londra, 19 (B.B.C.) Birkşmiş Mil yet dairesi ve ordu makamları tarafm Belgradda bir nutuk söyliyen Tito'nun şöyle demiştir: letler Filistin aracısı Kont Bernadotte' dan çiddetle araştırılmaktadırlar. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te un katilleri Kudüs polis teşkilâtile cina Arkası Sa. 3, Sü. 2 de toplantıları Nikola Petkov'un ruhu için dün yapılan âyine, komünist papaslar iştirak etmediler Dün yapılan maçlar Avusturya takımı Beşiktaşı 43, Fenerbahçe de Apollon takımmı 1 0 yendiler Büyük maçtan evvel oynanan FenerApollon karşılaşın.ısının seyirciler iistünde brraktığı çok kötü tesirin. WakerBeşiktaş oyununda silinmesini beklerken, Avnsturyalılar alkışlar arasmda sahaya çıktılar. A\nıstur>a takumr^n dün kü kadro ile çıktığnnı söylediler. Besiktaçın tertib şekîi şöyle: Etem Yavuz, Ve dii Rahmi, Ali İhsan, Hüseyin Sü leyman, Bülend, Şev ket, Şeref, Şükrü. Hakem Ahmed Ademin idaresinde. oyuna Beşiktaş baçladı. tlk akında, ortadan aldığı pa^la Aviısturya kale.'ine jriizel akan Süleyman, topa isabelli \ruramadığı için bir gol kaçırm'.ş oldu. Üçüncü dskikada. ' evvelâ ŞerefiS Dünkü Waker Beşiktaş maçmdan heyecanlı bir sahne Şükrürmn anlaşarak sötürdükleri topu ortaladıkları vakit, tü. Yakından sıkı bir çütle Şükrü llk oynayan Beşiktaşlılar nısıf saha avantajile beraber, oyun üstünlüğünü de Süleyman sağdan yetişemetü. Avustur BeçUîtaş golünü yaptı. Bu golden sonra onuncu dakikaya muhafaza etmeği bildiler. yalılar topu uzaklaşünnağa çalışırlar~ ; Arkm Sa. 4, Sü. l de ken, top tekrar Şükrünün önüne cfiç kadar, hücum üstüne hücum tazeliyerek Şehirlerarası telefon santralları arttırıîıyor Nalzemeler gelneğe başladı, abone sayısı 30 binden 77700 e çıkarılacak Ankara 19 (Telefonla) Başta Ankara, Istanbul ve îzmir olmak üzere bir çok çehir ve kasabalanmızda halkın telefon ihtiyacını karşılamak maksadile tmn firmalar» siparif edilmiş olan şehir içi telefon lantrallannın malzemeleri peyderpey yurda gelmekte ve bunların montajlanna devam edilmektedir. Bu tesisatın montajları bltirillnce 7000 abonelik Ankara santralı 17,000 e, 16,300 abonelik Istanbul lantralı 40S0O e, 3000 abonelik îzmir santralı 7200 • ve muhtelif sehirlerimizde mevcud 3400 abonelik otomatik santral tesisatı 13,000 numaraya çıkanlmı; olacakbr. Halen muhtelif jehirlerimizdeki otomatik santrallara 3000 abone bağhdır. Bu tesisatın ikmalinde 77,700 abone bağlanabilecek ve dolayısile jehirlerarası konuşmaları da bu nisbette artacaktır. Bu konusmaları temüı maksadile hanrlanan program gereğince yapılan Dünkü âyinde papazm yerine dua edcn eden birBulgar mülteci ve yapılraasma devam edilen şehirler Arkası Sa. 3, Sü. 3 te (Ta2«t 3 üncü sdhifemizde) i Çin Dış Işleri Bakanı dün şehrimizdcn geçti Bakan. Veto hakkının suiistimalini önlemek üzere hazırlanan tasarı hakkında uzun izahat vercK Istanbul milletvekilliği ve C. H. P. liler Milletvckili adayını seçmek için evvclce kararlaştmlan tnplanti dün yapılanıadı Şehrimizdeki münhai milleU'ekili adayını seçmek için C.H.P. İl Merkezinde, C.HP. İl ve Şehir Meclisi üyeleri. ocak, btıcak başkanlannın lştirakile dün yapdmasına karar verilmiş olan top'.antl, gelecek hafta pazar gününctehir edilmiştir Buna. ocak ve buca'; başkanlarile İl İdare Kurulu «rasında cıkan ihtilâi &ebeb olarak gdsterilmek" Arkast S. J, Sü. t d« Çin Dış İşleri Bakanı dün Yesjilköydf şazetecilerle görnşurken t 3 üncü nhijemizdsy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog