Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Türkiyede Parfiler Tarihi Bu ay çıkan 52 sayılı «Aybi AnslkIopedi> de bu bendı okuyunuz. Bir asırdan fazia bır zamandanberi teşekkül eden bütun partilerin tarıhlnl resimll olarak oğreneceksiniz. Bu sayıda dığer muhim mevzular arasında dunyada ve bızde «Masonluk» bendı de dıkkate şayandır. 25 inci yı! Sayı: 8642 umhuriyet Ö 3 TfAITI Telgr*! v mekttıb adred: Cumhoriyet, tstanbul Potta kutuiu îftanEuJ No. 246 Telefanlar: Umuml Santral Nmnaran: 24298. Y«sn İ*l«ri: 2429». Matbaa: 24290 KÂĞm OYUNLARI ve HİLELERİ HULtSt KODAMAN Brlç, Poker, Pıket, Bezık, Maka; Konçina; Fitil; Kupa kaçti; Altmışaltı; Ba** maj Paatra, Fırtfnrt; Oruzbır, Paseta,, Cindallı: Kılıç; İskambıl: Bakara; Satranç, Djema, Bilârdo ve zar oyunlan. Î1ATI 250 KURUŞ Perşembe 2 Eylul 1948 İNKILÂP KÎTABEVİ a üzerindeki Bulgar ihtirasları Yugoslav ajansı, Kominformun son kararından sonra bu emellerin açıkça ortaya atıldığını bildiriyor Bulgaristanda vatana itıanet suçile tevkif edilen 6 muhaliı saylav caniler gibi yargılanacaklar İki kilo P D statistik meraklısı bir Atnerikah ahbabım var. Dıuıyanuı neresinde ne çıkar, ne sarfedilir, araştırıp durmaktan vazgeçmez. Milü gelirlerin ferdlere taksiminden tutunuz da buğday, çimento, elektrik gibi turliı ekonomik değerler hakkuıda birçok bakımlardan tetkiklere girişir, elde ettiği rakamlan mânalandınnağa Parlamento, komiinistleçahjır. rin itirazlanna rağmen, İşte bu ahbabıının söylediğlne göanayasayı hazırlatnak işile re, kâğıd sarfiyatının adam başına dıişen miktan, Birlesik Amerikada meşgnl olmaya başladı vılöa üç yüz kilovu bulduğu halde, Londra 1 (B B C ) Berlind» dört Türkıjode iki kiloju guç tuhıyora.'kert valı, yari Mareşal Sokolovsky, muş. Yani kitab, mecmua, gazete General Robertson, General Clav okumak, defter doldurmak. mektub Arkajı Sa. 3, Su 3 t« .vazmak gibi zihnî faaliyetten başlıDostluk güıılerinden bir habra: Tlto ile Dimirror Bulgar • YU{OSUT yarak, paket yapmak, raflan örtmek •ndlafmasim i m u töreniada yanyana gibi basit ilıtiyaclar dahil, bir Türk Londra 1 (A (A P > Resmf ReTOif Yugoslar Yugoslar [ «Maiedonyada Yugoglar hocalannın Deniz Harb Okulu ve llsesinin 172 nd vatardaşı bir Amerikahnın harcadı Telgraf Aıansı (Taninig) tarafından ••mekteblerde Bulgarlar arasmda nıfak yıldönümü ve 947948 senesl mezunlağı kâğıdın yiizde birinl dahi kulla rüen ve Balgrad radvosunda yayılan uyandıracak şekılde hareket ettiklerıni» rına diploma tevzu munasebetile dun namamaktadır. İşin garibi, millî ge bır habeıde Bulgan<tanm Makedonva iddıa etmesi «Yugoslavj'a aleyhine bir Heybelıdeki okul bhıasında muhteşen» Hrin ferdlere göre taksimi bahsinde üzerınde emeller beslediğı ileri sunıl ıftiradan başka bir ş"y değıldır ve Bulbir tören yapılmıştır. Bu habere gore, BulgarWan Amerika ile aramızda bu kadar de Arkast Sa 3, Sn 2 de Oğleden once Donanma Komutanı rin bir fark bulunmadığıdır. TürOramiral Mehmed Ali Ulgen. Istanbul kiyede millî kazanc, Amerikadakine Komutanı Orgeneral Asım Tınaztepe, Deniz Kurmay Başkanı '^u^^amiral nazaran ortalama on defa daha azDün toplanan Parlâmentolar Necatl Ozdeniz, jehrımizde bulunan a« dır. Demck dunyaıun en zengin mil Birlizi Konferanstnda TürSa 3. Su *> te Jetinden on defa daha az kazaruyor, kivenin ihclioi alkışlarla buna karşılık ondan yüz defa daha kabul edildi. llasan Saka, a? okuy.ruz. Eğer okumanın ve kaKonferansa bir mesaj fa ile ralışmanın hayat seviyesinl gonderdi vukselbnek hususunda yapıcı bir r«I oynadığtnı kabul ediyorsak, bu giLondra 1 (B B C ) îsvıçrenın I n dişle. Amerika ile aramızdaki kazanc te'aken saj'fiyesınde bir Avrupa fedefarkının yıldan yıla aleyhtmiz» o!arasyonu kurmak üzere toplanan A\*rupa rak artmasını beklemek gerekiyor, parlamentolan bırlıği, Avrupa birlığın dcmektir. sında oynadığı rol tanlan feıçekleştirecek anayasayı ^ ucude g«Ord Profesör Fahreddın Yeryuzunde en az okuyan millet Kerım Gokay, dun, Islnegöl civaruıda jandardınldı. Alkol beüyesıne Ark<m Sa. 3, Sn 2 öe lerder biri olduğurnuza şıiphe yok tanbul vapurıle Avrupakarşı mılletleraıasındaki maların 6İlâhlannı alan tur. Bu noksanımızı mazur gbster dan şehrımıze dönmüştur. işbırlığinm esasları kurulDenİ7 Haıb Okulunda dün yapılan torenden bir intıha 6 kaçakçı yakalandı du. Iktısadî, pedagajik gömek istediğimiz zaman hep esld re Profesor, seyahati hakkmrüşler teati edıldi. Alkolizda bır arkadagımıza şunjimin kötülüklerinden, Arab harflerlBursa 1 (Telefonla) Bugün mın bır bunye hsstalığı nin güçlüğünden, nihayet fakirliği ları sövlemiştir: gölün Maanfkoju civaruıda jandarma* nlduğu haftkmdakl etudu« Isviçrenın Lucerne mizdcn dem vurmayı âdet edinmllarla kaçakçılar arasmda bir hâdise o>" ^uzle Türkiyede meyva îehrınde toplanan milletmuîtur. Hâdise şudur: şizdir. Halbukl bu mazeretler giin lerarası Antl Aıkolizm suları sarfıyatı uz.Tindekı Inegolıin Maarıfkoyünden kaçak k#den güne kuvvetlerini kajbediyor Kongresıle ağustos 10 dan teblığlerımız, mesiekdaşlar. Kazancımıza gore okuma parası 22 ye kadar devam eden Arkast Sa. 3, Sü. 6 da ^ larımız tarafından alâka gordu. Çalışmalanmız kon a.Miacaksak, işte mukayeseli istatis Londradakı Millet'erarası gre çevresınde memlekelık cedvelleri gösteriyor, şimdikin Akıl Sağlığı Kor.gresinde tımiz hakkındaki lyi duymemleketımızi terrsil vaden on defa fazla kâğıd harcıyabilzıfesıle çalıştım Her ita Ord. Prof. Falıreddin gularm ızharına vesıle meü>iz O zaman, «Ne yapalım, geWashington 1 fAJ») Sabil Muhafa* kongrenın mılleflerarası Kerim Gökay verdığı ıçın bahtıyarhk za Teşkılâtmdan bugün bildJrildığina liruni? Amerikahların onda biri, a> işbırlığı bakımmdan öneduydum. göre, Turk bandıra]ı «Rıze> vapııru Che* nı fedakârhğa katlanmak suretile mı üzerınde durmak ısterim Bırınci, Londra kongresi 2000 den fazla sapeake korfed açıklarcıda futnaı va onk.rın ancak onda biri kadar oku sinde Ikinci Dünya Harbının jenclık üje ve 57 mılletın iştırakıle toplankabartk denizlerle karşılaşüğuu haber Konferansa bir yabiliyoruz» demeğe haklamız ola üzerınde yaptığı tesırler, alkolızm dı. Çocuklarda agresyon ve curüm vermiş ve havanın du»lmenıesl halinda fönderen Churcbfll Sa 3 S>ı 4 te bilir. Eski rejün ve Arab herfle,ri ve dığer içtimaî hastalıkların artmayardıma ihtiyacı olacagmı bildinrdştir. Ankara 1 (Telefonla) Ankara adoğlu evine gelen meçhul bir misafirine, bahaneleri de artık ileri sürülemez. Gemiden gönderüen mesajda, ancalı üyesıni bır hayli zamandanberl meşgul mutfakta kahve pişirdıği sırada, enseBunlaıdan birl yirmi beş, öteki de daha iki günlük yakıt kaîdığı kaydedileden «esrarengiz katiU nihayet bugun Arkast Sa. 3, Sü. 5 te yınni yıldır ortadan kalkmışhr. Çeymektedır. I rJa?ılmı?tır. Boylec* içleniş bakımınrek yüzyüda kara cehaletin kökilnü dan birbuine buyük benzerlikler gbiteren dnayetlerin faili, «hakikt Aniara KONA KONA kazunak gerçi biraz giiçse de, okumeydana çdcanlmiftır. B j majazma bilenlerin sayısını hiç debusasta dün bildirdltimfcı haber, taroağilsc yan yanya çoğaltmak, bu müdmen teyid edilmiştır. riet içiııde elimizden gelemez ml idi? 1946 jılı 15 nisan parartesi aabtiu, Bizse. ilk Cumhuriyet yıllarında halyş« NazirB Özender adında bir kadın, kımızın yiizde doksanı cahildir, di•nsesmden tabanca II» vtınılmak »ure>orduk; şimdi bu nlsbeti indîre in1» öldürülmuştu. O laman, kadınıa ocasnvdan çüphelenilmis ve yapılan dire ancak yiizde seksen beşe kadar yargılama «onunda hocası Çolak Ismail gctirebildik. ¥irmi beş yılda yüzde mafakum olmuçsa da akll dunımu dikbe^ bir ilerleme, affedersiniz amma, k*te almarak, Bakırköy hastanestne kağnı arabasından pek farklı bir sütırılmış, hâdlse d* böylee» kapan c • • % rate benzetilemez. Bu tempodan Cemil Said Barlas, hayvan ihracı meselesinde fstanbul basmını kabahatli çıkardı! mıştı. Hummali bir faaliyet göze çarpıyor, Chaillot Sarayî şaşmıyacak olursak Baü memleketAradan bh »ene geçtikien »onra. eylerine ulaşabiltnek için daha 500 sene Ûl Ûl avmın 22 «inde, Ankaranm tanınyapılamıyacağını ileri »ürdüler. adeta yenid«n inşa ediliyor, hepsi iyi hoş ama toplantıda Errurum 1 (Hususl) Şe (evet beş yüz) emiklememiz icab fculunan Ticaret Bakanı Cemal Said t tstanbul gazetelerine hiıcum görüşülecek mesele mevcud degil! edecektir. Bu mutalealardan sonra Bakan s5z roıj tacfrlerinden tbrahira Akoğlu bir Barlas, bugun Ticaret Odasmda tüccsr rldı v« «Erzurum demek Turkiye de inayete kurban gitmişti. ibrahim AkKultür programunızın amacı bu ve esnafla bir goruşme yaptı. mektir> dıyerek şöyle devam etti: mudur? Lâtin harflerini bdyle bir Bu toplantıda, tacırlerımiz, geçen se« Arkadaşlar, bıznn memlekett» ne ihracat yapılmaması yuzunden bir n.yetle mi kabul ettik? 500 senede garib bir tecelü vardır. Istanbulda çıçok ha>"\anın telef olduğunu, aynı za>anına varmayı tasarladığmuz Batı kan gazetelerin bir kısmı yalnız muayrjanda kuraklık dolayısıle husule gelen medeniyetinin, acaba ellerini kavuş ot ve saman darhğından besi yapıîıp yen bır gbrüşe «ahibdirler v« hâdıseler kendılerini tekzib etse de, bu gdnüşten turup bizi bekliyeceğini mi düşünü Istanbulı sevkedılemediğini ve böylece donmerler. Memleketin müstahsil sınıyoruz? 3İr taraftan hayvanlar ölurken, dığer f/nı da zarara «okmakta oldııklarını uYok. yok. kiilrür programiTnmn araftan da İ'Jtanbulun et'iı ka'dığını nuturlar. Bunun bır mlsali et meselesnlatarak, ko\un\ın canlı kılosu 70 kuhetiefi bu olamaz. Lâtin harflerini ndır.» Vagonların bedelini tütiin ruştnn 120 kuruşa kadar çatıldığı halde, Avri'jıoya beş yüz yılda değil, en Cemil Said Barla» bundan sonra, Is vermek suretile ödeycceğîz tın kılo=:unun 250 kuru» olduğunu ve g < « < bir nesil sonunda ulaşmak az toptancı kasabiarın beledıveye 120 kutanbul gazeteleri hâdiseleri, yalnız musmile benimsedtk. Batı medeniyetinin ruş fiat gootenp nark aldık1annı, bu tehlıke zaviye3İnden görürken kendislUlaştırma Bakanlığı, yeniden 15 milrin, bir Bakan olarak, meseleleri müsde yerinde saymadığım, hattâ bir da suretle hem Istanbul halkını ve hem de on kralık vagon almağa karar vertah«il menfaati ile de olçmesi lîzım gelmustah^ıl tuccarı Istismar ettiklerinL kika bile kaybetmiyerek daima ilediğini idrak etmij bulunduğunu iddia miştir. Şımdıye kadar yapılan tekhfler n>e doğru koştuğunu, Tannnın günü Istanbul Belediye"=inin • kış aylarında etti ve vapılan neşrivatın rakamlara da ıraanda Avusturya ve Polonyanın Ukuzaktan se\redip duru\oruz. Ne ya n?rk ısini, her geçen çünun maliyetı yaımadıçını ileri surdü Bunu mütea "ıfleri musaid karşılanmıştır PolonvabjukseHtğını he^ab ederek tesbıt etmekıb kendısi bir takım rakamlar sajnp ar, bize verecekleri vagon mukabılınlan sbyliyeyim, elini ka\Tişturup d ğmden tuccarın kıs ıcın besı yapmae uzum, muhtelıf cıns yıyecek maddcdoktü ve sozlerine şöyle devam etti: boklijora benzijen biri varsa. o da dğını bı'di<iıler. Tacırler, hayvan ıherı ıstemektedırler. Halbukı AvusturtYukarıda gSrdüğünüı rakamlardao NADİR NADİ racı ıçın konan şartların da ağrr olduğusadece tutün alacağım bildırmı§tar. Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas ntı da iddia ettıl«r ve bu şartlar altmda Chaillot Sarayuua görünüîü Arkast Sa. 3, Sü. 8 da , Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Arkast Sa. 3, Sü. 2 de J (Yazısı i üncü D Ilk Alman toplandı Yeni deniz dün diplomaları veri JElli iki yenl denn asteğınenimiz dün and içerlerkpa Deniz Harb Okulunda yapılan büyük ve muhteşem tören Törende Donanma Komutanı, İstanbul Konutam, Deniz Knrmay Başkanı ve diğer amirallar hazır bulandular Ilim adamları ve yeni bir harbe mâni olmak meselesi Londradaki Akıl Sağlığı Kongresinden dönen profesör Fahreddin Kerim Gökay, intıbalarını anlatıyor Avrupa Bîrligî ve Türkiye Jandarmalara pusu kuran kaçakçılar Ankara canavarma aid evrak Yargıçlıga verildi Ayşe Nazireyi ve milyoner İbrahim Akoğlunu öldüren katilin Sabri Polat olduğu tahakkuk etti Riza şilepi fehlikede Ticaret Bakanı Erzurumda garib bir demcç verdi «Istanbulda et fiatları ne kadar yükselirse yiikselsin, hayvan ihracmı durdurmıyacağım» Paris, Birlesmis Milletler umumî heyetînin ikmci toDİantısına hazırlanıyor , Âvusturyadaıt 15 milyon liralık vagon alınıyor Yazan: Doğan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog