Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

VİTAMİNLERİ KATTLMH? Tegâne knvvet Bı, C, D, GIDASI YuSt 25 inci yıl Sayı: 8659 umhuH K U R U C U S U î Y O N U S NAÜT Telgrai ve mektub adresfc Comhurlyet, tstanbtıl Posta kutusn fstanbu! Na. 248 Ttlefonkrj ümuml Santral Kusuzan: 24298. 7 « a tîtai: 24299. Matbu: 24290 r KEK KADIN ER HAYATI mevzuda Avrupa^^TvAmerıkada bu yaymlanmı? jpsk çok değerlı ve yeni eserlerdellftetıfade edılerek hazırlanan bu «serd» VuHm konular en etrafh v« en sıjıV b ı ' dılle anlatılmıştır Fiatı 400 ifsf 3 cıldlik takınu 12 hradır. İ N KIUA P K t TA B E V İ H. NJBESON >•'*j[l C t L D Pazar 19 Eylul 1943 Umumi seçim ihliyacı ve Hükumet, mültecilerin faaliy etini tecviz etmedi D. P.nin düşüncesi Eski Macar Başbakanı Nagy'nin de Celâl Bayar Izmirde ((bu ihtiyacı iktidar partisinin hissetmesini beklemek daha yerinde olur» dedi V ismi karışan siyasî faaliyetlere derhal nihayet verdirilmesı bildirildi D. P. Genel Başkanı Ankaraya dönmek üzere İzmirden İstanbula hareket etti. Demokratlarııı Aydııı ve Manisa mitinglerinde Adnan Menderes bulanacak Bu şekilde memleketimizîn misafirperverliğini suiistimale devam edecek olanlarm Türkiyede kalmalarma izin verilmiyecek Ankara 18 (« » ) Son gunlerde yabancı uvruklu ban mültecilerin ve bu mejanda eskı Macar Başbakanı F e renç Nagy nın, Istanbulda bır takım sıyasî faahvetlere gırıştığıne daır basınımızda çıkan yaalar uzenne malumatına muracaat eyledığımiz yetkılı raakam dan ald'ğımız beyanat aşağıdadır . Sıvasl aebeblerden dolajT bıze IItica eden kımselenn memleketımi7de oturmalarına mvıesses ınsani ve medenı 1 prensıplere ıstınaden musaade edılmı; VB edılmektedır Bu kımseler şımdıye kadar hukurnetı.rai7iıı musaadesını suıUtımal etmemıçlerdır Ancak son gunlerde bazı mahdud \abancı uyruklu multecılerın hukumetın tecviz etmedığı bır takım s»\asî faa'nptlpre gırışmege kalkıştıkl.in \e bu faalıvetlcre «ırf mua\jen b r dergının muhabın "îifatıle bır kaç gun ıçınd» Turkıye\ı 7ivaret eden eskı Macar Başbakrıı Fcrenç Nagvnın ısmınm de karıştığı Rorulmuştur Bu vanvet kar5i<sında. mevzuubahn 7umrenın faabvetlertnp derhal nırnvel verdırılmcM, ve mcm'pkptımızın ml^afırpcrverlığını suiistimale devam rvlıveceklerln, lıer kım olur=a olsiın, Turpd» kalmalanna musaade edılmemesi yolunda ^etkılı makamlara teblıgatta bıılupultnuştur.» Taıiı sırası 17 ekim gunu yaklaşhkça Halk Partisinin gayretleri de arbyor. Görüniışe bakılırsa, seçim propagandasrnm aktif kısmmı Hılmi Uran uzerine almıştır. Sayın devlet adamı, yorgunluğa bakmıyarak Uden ile dolaşıyor ve seçim gunu sandık başlannda mumkun mertebe fazla kalabahk teminine çalışıyor. Propagandanın Passif kısmmı da Ulus'ta Hüseyin Yalçm yuklenmiş. O da çeşidli farazijelere gore, çeşidli yazılar yazarak. butun ihtimallere karşı Partiyi silâhlandırmak gayretinde. Bu yazılara goz attığımız zaman, 17 ekimden sonra ustadın neler diyeceğini aşağı yukan kelimesi k e lîmesine şimdiden bğreniyoruz. Her vaziyeti hesaba katan sayın Yalçın, bunlardan herbirine ujgun duşecek yazı mevzulannı tasarlamış, hattâ kapüan bile hazırlamıştır. Seçımlere iştirak nisbeti zararsız olursa (ki, ba ihtimale fazla Jbel bağlanmıy«r) üstad: Bulgaristanda yeni idamlar Türk casusu olduklari iddiasile alh kişi öliime mahkum edildiler Sofva 18 (A P ) Turkıye hesabına casusluk yapmak ıddıasıle mahkemeva verılenlerden 6 kışı ıdama 2 kışı da muebbed hapse mahWum edıhnıştır Bu hususta neşredılen teblıge gore, mahkumlar, devlet sırrı maruvetındekı bazı askeri malumatı Turkıyerun Sofvadakı ataşelerınden Munır Aralla Errur Acara vermıslerdır. Bu ıkı ataşe nısanda Bulganstanm talpbı üzerine, Turkıyeye gen ça^ınlmıştı Fcrenç dun gazetecilerl« gönişurken Celâl Bayar 9 Eylul bayramında Izmird«ki D.P. il binasından halka hiiab edi>or Izmır 18 (Telefonla) Celâl Bajar be odenıek ıçın tutun pıyasasirun kadun akşam otomobille Çeşrneden aynl sım başında açılma r mı ıMemışleıdır mıs, Urlada bınlerce kışının kendısıni Fıhzmanda da duran Bavar, orada da bekledığıni gorerek durmus, bır bahçe kovlunun derdını dmlemiî, bır koylude koylülenn derdlerinl dınlemi}tır nun suali üzeııne şojle demışür Kdyluler bühassa borclu olduklarıru • Umumî srçım ıhtıvacını iktidar eöylemjîler^.bordarnu mtımkün merteSa. 3, S'f. S te Gördüniiz mü? divecektir, halk. Dcmokrat Partivi tutmuyor. Ben, zaten bunu vaktinde sezmiş ve «Seçimlerden kaçıyorlar, çiinkii itibardan düştuklerini kendileri de anladılar» diye yazmıştım. Seçimler sonük geçerse is.te bir başka tema: Hallamızın çoğu okuma yazma bilmiyor. Siyasî olgunluğumuz henuz kıvamına gelmedi Demokratlar seçime girselerdi bile nlsbet fazla değişmiî ecekti. Muhalefetin aslî vazifesi hükumeti kontrol etmek ve halkı demokrasiye alıştırmaktır. Onlar, bunu bile beceremiyorlar. Yanklar olsun... Seçim propagandasınm dışında geŞeker fiatiarımn bırdenbire Şeker flatlan h«<kkında Kone seçimle ilgili bir başka çauş ve muhim mıktarda artırılışı ordına'^on hevet'nın verdıği maya Halk Partisi kendini Termiş halk erasında derin akisler bu karar dun Vılâyet ve Defmidir? Bilmiyoruz. İştirak nisbetini yapmıştır Herkes bunun «eterdarlığa teblıg edılmı;tır Bunun uzerine ne gıbı tedbırfazlalaşürmak, veya fazla göstermek bebini araşürmakta ve karar S ler alınması meselesı düşunulhususunda birtakım tertibler düşü şiddetle tenkid eddmektedır Kararı beğenmıv«nler arasınmuş, bir aralık dukkânlardaki nulduğünü tahmin edenler varsa da, da. hattâ bunlarm başmda sekerlerın mahallen tesbıÜ biz bilmediğimiz bahisler üzerinde iktidar partiîi mennıblan gelmevzuubabıs olmuç'a da halh'; durmamayı tercih ederre. mektedırler. Bunlar ara sekın daha eabahtan dukkânlara Karşı tarafın vaziyeti şimdilik bir çımlerın başlangıcında boyle •nuracaatle şekerleri topladığı e bır ki'im dukkâncıların da beklemeden ibarete benziyor. Ara bir karar almmasını, son gun( bunları saklı\acaklan yerlere seçimlere girmemeye karar veren lerde Halk Partisi leiune nBaşbakan kaldırdıklan gozonünde tutuDemokratlar, 17 ekim yaklaştıkça, yandırılmalc istenılen sempaHasan Saka tınln tamamile Izalesi mahılarak yalnız dukkâncıların vekarşı propagandalannı iyiden iyiye yetınde telâkki etmektedirler Şeker fi recekleri bevanname ile ıktıfa edilrne^lazalthlar. Bunlar, gerçi aylarca «gir atlannın artması şuphesız kı dığer baa ne karar verilmıştir. Filhakika şeker miyeceğiz» diye uzun boylu nutuk gıda maddeleri, bu raeyanda şekerlı ma hakkındakı kararı radyodan dinleyen lar söyliyerek gösteriler yapülar. ımıller üzerinde de tesırtni gosterecektir Arkan Sa 3, Sü 2 de Fakat, halka hitaben «girmeyiniz» de demediler ve demiyorlar da. Ba, Demokratlann kendilerme karşı besledikleri guven duygnsnndan da gelse, ince bir ddşüneeden dofma bir nezaket eseri de »lsa herbalde takdire değer bir harekettir. Bununla beraber seçimin başansına veya başansızb|nıa göre, 17 ekimden sonra onlann soyleyip, yazacaklan da aşağı yukan bellidir. ^tirak nisbeti fazlaca olduğu takdirde, Demokratlar, ilân edilen neticeye inanmıyacaklar. bunn Halk Partisınin şişirdığini iddia edecekler ve eldeki kanunun yetersizliğı hakkında vaktile soylediklerini ara seçimin isbat ettiğini ileri süreceklerdir. Eğer seçimler sönuk geçerse. tabiatiyle bekledikleri netice alındığı için sevinecekler, iktidann arük tutunamaz hale geldiçini var lvuvvetlerile haykıracaklardır. Biz basın üvelerine s;elince: Mömkıuı olduğu kadar tarafsıs bir çekilde vazifemİ7İ ^apmaia, memleketin reel man7ara<ii ne ise omı Şeker fiatlanmtı arttmhşı derin akisler yaptı Başbakaıtın verdıgı ızahat Hasan Saka, isHhlâkin artması karşısmda foatlan yükseltmelcten baş. ka çare olmadıgını •öylüyor Istanbulda bulunan eski Macar Başbakanı Amepikan heyeti gazetecilerle görüştü F. Nagy, şehrimizdeki (aaliyeti hakkında sorulan sualleri cevabsız bıraktt ve Yeşil Enternasyonale dair etradı izahat verdi Bır kaç gundenberi (fehrımızdeki tecıleri kabul etmıs ve çeşidli meseleler muhtehî multecı çevTelerinde temaslar hakkında beyanatta bulunmuştur. \apnış olan Macarı^tanm eskı BaşbaM Nagy, herşeyden once Turk matkanı M Ferenç Na?3', dun ak?am gaze Arhası Sa 3. Su 5 te Bugün bir askerî heyet, Ankaradan tstanbula gelerek, Amerikan heyeti ile görüşmeler yapacak Dün bir çok şehirlerimizde halk ve karaborsacılar satısın durdurulduğu bildirilinceye kadar mevcud şekerleri kapıştı Bir kısım C, H. P. mensubları kararı şiddetle tenkid edenlerin ön safında geliyorlar Bernadotte hâdisesi dün Konseyde görüşüldü Kudüste yüzlerce Yahudi tevkif olundu, katil ev ev aranıyor Dun bır basın toplantısı yapan Amerikan Heyeti Başkanı gazeteeiler arasında Cinnahın vefatı dolayısile Londrada yapılan tören Törende İngiltere iBüyük Elçimiz söz alarak merhumun şahsiyetini ve Türk milletinin teessürlerini belirtti Londra 18 ( B B C ) Kont BernaSoylenen nutuklarda delegeler cinadotte'un blümü uzerine bugun toplan vet karşısında duyduklan nefreti izhar mıj olan Gflvenlık Konseyi, yapılacak evlemişlerdır. cenaze merasıminin programını tesbit Genel Sekreter M Lle ise şimdiye Şekere vapılan zam hakkında Başbakan Hasan Saka, umumi efkâra bir açık ile bir dakıka ayakta «ükut etmlşür. Arkan S a . 3 , Su. lde lama yapmı$tır Başbakan bu açıklamasında «Bır taraftan dahılî ıstıhsal ile istıhlâkımız arasında bır ahenk ve muvazene sağlamayı ve dığer taraftan mil11 savunmamızın devam edegelen fevkalâde masreüannı karfilamayı imkân alüna alraak fizere hükumet, yeni şeker Istıhsal kampan> asınm henuz bajladığı ju sırada carı feker uatlarına bır mıktar zam kararını almak zorunda kalmışür > dedıkten sonra Ikinci Diınya Harbmden evvel yıllık jeker isbhlâkinuzın 80100 bin +on arasmda bulunduğumı, 1946 ylında bu mıktarın 85 bin ton olduğunu, fakat 1947 yılında (Yazısı 3 üncu sahıfemizde) Waker G.Saray: 42 Beşiktaş Apollon: 6 1 Arkan Sa 3, Sü 4 te Vasington Eleiınizin demeci Feridun Cemal Erkin, Montreux anlaşmasında Japonjanın verini Amerıkanın alnıaMnı istedığimİTİ belirtti Wa,hıngton 18 (A P ) Turkıyemn \enı M'a'hınelon buvuk elçı^ı Feridun Arfcan Sa 3 Su 4 te CTnal Erıcm, buradakı gazetecılere dun i!k defa olarak demeçte bulunmuştu r . Tuık dıplomatı Avropamn tecavuze Varşı ijç mudafaa sı^temıle korunaoiIsceğıne kanıdır Bunla'dan bırı ha'en «Cumhuriyet» Pazar nüshalaıının mevcud olan Batı Bırl'ğı anlaşmasıdır bir koçcsinı bundan bovle kadın oCinnahın Pâkıstanda yapılan cenaze torenınden bir görünuş Buna buı A^denız devletleri dığ^ri kuyuculanna tahsıs etmeğe karar Avrupa meTileketlen arasında, Londra 18 (a a ) Anadolu Ajansı Kıngswvay Hall de Kralın mumessılı bır vermiştır. Jale Gunayın terhb etnm ozel muhabın büdırıvor Pakıstan çok devlet adamlan, bırçok elçıler ve ıkı bırlığın daba i'âven Iâ7im gelmektıji by kSjderden ilkiıu bugün Umumi Valısa Mehmed Alı Cınnah'ın kalabalık bır kutle huzurıl» yapılan tedır. 4 flnettSeahîfede Arkan S$. 3, Sü.ffds * . vefaü mun«seb«üle bugun Londrada Sa, 3, Sii, i tt Kadınlar için dün rengın bır spor gıinü vsşamıştır Inonu i;ta^vomunda Avustutyanın meşhur Waier faVnrn çok kalaoalık bır sejırcı kutlesı ğrunde Galatr.fiavı 42 maglub etmiftır Bu maçtan evvel yapılan Beşıktaş Apollon karşıl^maında, Yunaa takımı 61 maglub o'mu,4ur Resmıroız, dunkü GalaUfaray Waker maçından heyec^nh bir anı gostermektedır Galatasaraym beki Nacij bo» kaleye gumekte olan mui»Jtakak bır goh,, topu gelerek kurtarnuşür. Maçların ttfnlâtı 2 ncı gaiuismızdedıı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog