Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

umhuri 25 ıncı yıl Sayı: 8658 R A DY 0 ÂRIZALARINl TEŞH1S, TEDAVÎ IŞLER BİR ÖALE KOYMA SANATI Lncıen Chrilten ^ I. Hayri Yalman Mumkun mer»b^*tasit olmasına gayret edılerek, razarıyai ' vâdısine sspılmadan verılecek bı!giMn'}ıer şeyden zıysde pratık oîmasma ıtmaeflileres hazırlsnmıştır. Fı?tı 30<j£%ıi|[usı 350 kuruş İNKILÂP ~KITABEVI Yahudiler Kont Bernadotte'u Birleşmiş Milletlerin Filistindeki ara bulucusu ile maiyetine yapılan suikasd Telgraf ve mektub adresü Cumlrariyet, tstanbul Posta kutusa tstanbul No. 246 Telefanlar: Umuml Saatnl Numarıau 24298. T«a l«l«ri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU.'TOTTUS NADf Cumartesi 18 Eylul 1943 Güvenlik Konseyi derhal toplantıya davet olundu Bu suikasdîe Filistinde vaziyetin tekrar vahim bir şekil alması bekleniyor Suikasd Kudüsün Yahudi mahallesinde yapıldı, Yahudi ordusunun ütıiformasııtı taşıyan suiksdciler makineli tüfeklerle mücehhezdiler. Gayet yakından açılan ateş sonunda Bernadotteia beraber otomobilde bulunan Fransız basmüşahidi de öldü Kont Bernadotte, bundan evvel Kuduste Israil lideılcrile japtıgı bır toplantıdan sonra Yahudi karargâhından çıkarken Taktika emokrat Partinin ara seçimlere nkin girmediğinî merak eden Huseyin Yalçın üstadımız, araştırmış. taraşhrmış. sormuş. soruşturrnuş, ve Tanrıja şükürler olsun dâvavı çozmuş. Sayın >azara gore, scçimleri ka> betmekten Dcmokratlann odleri kopmaktadır. Halk gezünde itibarlan çok sarsılnuşhr, ne yapacaklannı. ne edeceklerini bilemiyecek haldedirler. Dügünmüşler, taşuuruşlar. bakmışlar ki, Hajk Partisile bov blcüşmeğe kalk^ salar rey topbyâmıyacaklar, «İJarf Kont Bernadotte memlekethnizi riyareti esnasında Ankarada frcfıne vcrilen detnişler, scçimlere hiç girnıiycliın ziyafett* D i | İşleri Bakanıma vı Gcnelkurraay Başkanjmızla beraber de elâleme karşı küçuk duşmekten Kudüstekl Amerikan Başkonsolosu kurtulalım». Cahid Yalçın, buna po Londra 17 (B.B.C.) Blrlepnlf Millitika taktiği diyor ve ilâve ediyor: letlerin Filistindeki arabulucusu Kont Oış Ijleri Bakanhğına gönderdiği bir Bemadotts bugün öğleden aotıra Mu telgrafta şöyle demektedır: « Bizde zaten seçimlere öyle kaddes fehrin Yahudi iggali «lündakı «Birleşmış Mılletler arabulucusu Kont pek alâka gösterilmez. 17 ekimde kesiminde Sldüriılmüştür. Bu ölüm ha Beraadotte ile baş müşahidlerden sandık başjanna fazlaca bir kala berl bütün dünyada dertn akisler uyan Fransız albavı Serraut'nun bugun öğbahk toplanmazsa, Dcmokratlar, bu dırmıştır. Arkası Sa 3, Su. 5 te na kendilerinin sebeb olduğunu Iddia ederek propaganda yapacaklar. Halbuki onlarm biitün taraftarlan, halkıınızın yüzde birini bile bulmaz. Onlar, prensip uğruna değü, fakat sadece bir taktik raruretile seçimden kaçıyorlar. Maksadlan kendilerini olduğundan daha kuvvetli gösterip vakit kazanmaktır.» Peşin hükümler kahramanı saytn tistadın bu kanaate varroak Için hangi membalardan su topladığını araşürmaya lüzum görmüyoruz. O. öylesine derin bilgili bir yazardır ki, masasının başına geçtiği anda bürün dünyayı süıirll bir ayna gibi önündeki kâğıda aksetmiş bir haldc bulur. Arhk incelediği mevzuıı çekillendirmek ve okuyucuya sunmak, Ankara 17 (Tclefonla> Bakanlar çarçamba sabahına kadar yurdda şeker nihayet yarun saatlik bir iştir. Ka Kurulnnun kararı ile jeker fiatlarma satışı jji'ak edilmiştır. Ticaretle iştıgal ranlıkta kalnuş, bir nokta bile > ok zam yapılmıştır. Bugunden itibaren fab cden butun hakikî ve hükmt çahsıyettur. Hâdiselerin gidişbıi • nasıl rikalarda şekerin toptan satiş fiatı, am lerle, ticaret amacile nczdlerinde çeker görüyorsa öyledir. Realite âlemini balâj masraflan haric, krlstal kilosu biılunduranlar ve şekeri imal ettıkler! bulup meydana çıkarmak nğruna 160, küpün kilosu 180 kuruştur. Halk, maddeİTde kullanan bilumum hakikî ve hükmî şahıslar beyannameye tâbi çabşmak. zihin yormak onun ne bu fiatlann üzerin* ambalâj masran ve tutulmuşlardır Beyannameler 20 eylul perakended kârı da vereceğinden şasine? Kalemi hokkaya batınr. be kerin kilosuna yukandaki rakamlardan pazartesi günü saat 12 ye kadar mayaz kâğıdı çıtır çıtır karalarsın. « daha fazla para ödeyece'lır 1allin en buvük mülkiye âmirliğtne lur biter. Fıatlara yapılan zam munasebetile 17 ırakbuz mukabııınde teslim edilmiş olaFakat, aksiliğe bakınız ki, (ah cjlul curaa akşamı saat 23 ten, 22 eylul caktır. vali âlem) pek öyle üstadın tensib buyurduğu istikamette gelişmiyor. Aksilik bu ya, sayın Yalçmdan feyzalan biz ©kujTicular da, omın yazılannı semavattan nâzil olmuş birer Tannsal buyruk diye gözümüz kapalı hemeneecik benimseyemiyoruz. Gerçl, söz bilmeziz amma, biraz iz'anımız vardır. Bir makaleyi okumaya koyulduğtımuz laman, bir parça kafa yorar, ileri süriilen iddialann {tirdisini, çıkhsını araşhnr. bu iddialarla vâkıalar arasında birbirini tutarlık var mı? Görmeğe çühşınz. Poütika, bir bakıma küçiik küçük taktiklerin bir araya loplamnasından doğmuş bir sanat olduğuna göre, ffBunlar, prensip uğruna değil, taktik zaruretlerile seçime girmijecekler» diyen üstaddan yeni bir şey öğrenmiyoruz. Şimdiki kanun dcğişmedikçe. hiçbir seçime girmemeye Dpmokratlar. kesin olarak karar verselcrdi. bu. Halk Partisi hcsaMarsılva gazeteleri hemen baştan Marsıha Bc\nplmılel Fuarında bına pek enfes bir şey olurdıı ..Turk Fransız gunu. munsebetıle &;ağıva Turk pavıyonunun rp' stesna girnıiveceklcr, yapılan merasımden dün telgıaf ha bır zevkle tertıb ve tanzım olunduÖyle ya. madcmki kolunn sallaya sallaya kısmî de, vadısı olarak bahsetmıştık Aldığı ğundan bah^etmekte, onun vücude umumî de, istediğin gibi seçim yaj» mız tamamlayıcı malumata ?uı t Fua getınlmesınde âmil olanları tebrik Memleketmi'z için Böyle bir karerlarını bilmcdiğimiz rı gezmeğe gelen kalaba'.'k halk etmektedirler bir ıftıhar vesılesı tejkil :d<»r) bu ekutlesi bılhassa pek zanf surette için Demokratlarui şimdiki harekevücude getırılmış olan Turk tavıvo serın dekorları Güzel Sanatlaı Aka tini biz de bir taktiğe ben?pti\oru7 nu onunde birıkmekte OTIUM rek san demısı Susleme Sanatları Sclı PıoFakat «Salan bu mukabil taktik stkdrane yapılmış ıç deko'la'ını te fe^or Kenan Temızan tarafıaaan haResmınıiz, cavıyonun olmasın?» diye düşünmekten de ken maşa etmekte ve ıhraç mâllarımız ?ır!anmıştır Fuar açılmadan evvel, dıstan alınmı§ hakkında ınceden inceye malumat NADİR NADİ manzarasım göstermektedir. \«. Arkan Sa, 3, Şti, i te > almaktadırlar. Bormann Ruslann elinde mi? Nürnbrg'deki Ametikan savcısına gore Hitlerin muavini Rusya^a kaçmış Nurnberg, 17 (A*.) Hhrb suçmuarîteni^sıaMrfttı^etJ^hlî^r Şöbesı Şefı sıfatıle ion 3 yıl r<.r/mda Nazı metodları hakkında büyük bır tecrube edmen Amenkah savfi Walter Rapp, Martın Bormann ın hayatta ve Rusların elınde bulunduğu kanaat'nı kesın olarak izhar etmlştır. Rapp, ortadan kaybolan Burmann hakkında bu derece kesın devranan ilk yetkılı kaynaktır. Amerîkalı savcı, Bornıann'ın yıilardanberi Hıtlere ıhanet ettıkten sonra bu şekılde ortadan kaybolmayı da bızzaf tertıblemış olduğunu beyan etmıştıı. Arkası Sa 3, Su 6. da y', Nizam Hindistanm bütün sartlarını kabul etti ve Birleşmiş Milîetlere yaptığı şikâyeti geri aldı Haydarâbad kabinesi istifa etti, Nizam ntemleketi idare irîıt bir komite kurdu, komitenin başsnda Yeliahd Berar Prensi var Londra. 17 (B B C ) Haydarâbad, Hjıd orduları tarafından topraklarına karşı gırişılen taarruzun beşınci gunil teshm olır.u'i:tur. Haydarâbad kuvvetlerine «Ateş kes1» emn bugun mahallj saatle 17 de bızzat Nizam Asaf Cab tarafından verılmıştır Bunun uzciıre Hind orduları hiçbir mukavemetle karşıla=ma<Eizm Haydarâbadm asserî kalesı me\rkıınde olan Sekunderâbada gırmılerdır. Nızam, daha sonra radvoda bir konuşma yapmış i. e memleket dahılındekı karışıkl'klar bastırddıktan sonra Hmdıstan ile anlaşma yapılacağını, ıkı memleket ara.'=ında dostare munesebetlerın yeniden tesLs ed:leceğinı bıldırmıştır. Nızam, Rızakâr denılen gonullu asker birhklerinın gavrikariunî olduğunun ılânına dair Hind teklıfini de kabul etüğini açıklamış Arkası Sa. 3, Sii 3 te Şeker fiatlarına yeni zam yapıldı Çarşambaya kadar yurdda şeker satışı yasak edildi, fabrikada kesme şeker 180, toz şeker 160 kuruştan satılacak Izmirdeki muhakeıne sona erdi Amerikan bahriyelisini öldüren şoför, 16 sene 8 ay hapse mahkum oldu Hind Bü>ük EIçisl, dim gazetecilerle birlikte f Marsilya fuarındaki Tiirk paviyonu J Katil şofdr (sağda) hâkim huzurunda tzmır, 17 (Telefonla) Amerikan bahrıye askerini öldürmektîi eanık şoför Ali Kayar ve kardeşı Ülvi Kayarm muhakemelerı bıtmışnr. Şahid olarak dmlenen doktorlar, yaranın vazıjetıne gore derhal tıbbî müdahale vuku bulsa ıdı bile olümün mukadder olduğunu sbylemişlerdir Diğer 4 şahıd, Amenkah erlerin, Ah Kayarı altlarına alarak /umrukladıklarını gördüklerını, Ali Kayarın da «can kurtaran jok mu?» diye bağırdığmı bıldırmışlerdır. Sofdr, A Arkası Sa. 4. Su 3 de rine Tekel Genel Müdürlüğune De» Hindistanm Ankara BüyüK Elçisı de bir değışıklık husule ge'^.p ge r.ızyollaıi Umum Müdürü Yusuf Zi< Chaman Lall, dün Parkotelae bir tirmıyeceğı sorulduğu zaman BuyuK ya Erzuıin tayini tasdiktcn çıkmif> basm toplantısı yaptı ve HayGarâbad A r k a s t Sa. 3, S ± l d e tır. meselesi hakkında izahat v/di. Büyük Elçı, Hind ordulancın 13 eylul günü üç istikametten Haydarfibad topraklarma girdiklerini, şimdiye kadar bu birlıklerin öl'ı olarai. altı kişi kaybetmiş olduklar nı belirtti; Hind askerlerinın Haydarâbad topraklarma halk idaresini kurmak ve Haydarâbad halkrnın csnını v« rralını korumak maksadile girmig olduklarmı ilâve etti. 13 eylul hâdisesinin Paki'tan ile Hindîstan arasındaki münasebetler Yusiıf Ziya Erzin Tekcl Getıel Müdürü oldu Elçiye göre Hind orduları, halkın camnı ve mahnı Ankara, 17 (Telefonla) Haber aldığımıza gore kendi is»£. ile © • korumak için Haydarâbada girmişlerdir meklıye ayrılan Hüsnü Kortelin ye« Hind Büyük Elçisinin Haydarâbada dair demeci BeklenenAmerikan heyeti dün şehrimize geldi Tanınmış askerî ve siyasî şahsiyetlerden müteşekkil olan heyet, memleketimizde üç gün kalacak Emekli Amiral Yasıf Temel Kızılaya, 10,000 lira verdi Turkıve Kızüay Deınpğı Ktanbu! Temsılcılığınden bıze verılen malumata göre, Istanbul Beledıye Meclısı iıyelerınden emekli Amiral Vasıf Temel, merhum eşi bayan Bahriyp Temelın ruhunu şad etmek ı>aksadi't Kızılay Demeğine 10 bin ılra tebeıruda bulunmuştur. Kendısme Kızılay Derntği ^srafından gazetemiz vasıtasıle teşekkür edılmektedır. Emekli Amiral' '<"iizı, bu hayırh teberruu münasebe'.ı'e bız de tebrik ve takdır ederiz. Demokratların Hümi Urana mukabelesi Üsküdarda dıin geceki tnplantıda Dcmokratlar, Yalcm'ın makale«:ine ve Millet Partisinc de cevab vcrdiler Deraokıat Parti Usküdar ilçe kurulu tarafından tertibleneıı toplantı, dun gece saat 21 de Uskudardakı Hâle sınemasında y ıpılmıştır. Bu topiantıda D P. Meclıs grupu başkanı Fuad Hulusı DemıreUı [stanbul mılletvekıli Karuk Nafız Çamhbel, genel merkez kuıulundan Samed Ağaoğlu ve Istanbul il ida Arkan Sa. i, Sü. 6 da Heyet azaları Ye^ilkoy hava meydanında £Yaz%s\ 3 uncü salıtfemizds)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog