Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Başmakaleden devam azar araetmek, saklamak, hattâ bunlann bir kısnunı, üaü düşünnemek için çüürk^ede güzel bir lugat van Baştarofı 1 inci sahiıede derhai Izmire hareket edeceğiz. Izmir rütüp denize dökmek dahi vardır. Et, Is edinmek. Bunu başka dillsrpeynir, kömür, odun ilâ hep böylece bir Umumî Meclis başkan vekili Sabri Tü Enternasyonal Fuannı görecek ve Türk Baştarafı 1 inci s u münasebetlerimize iyi nazarile ba spekülâsyon mevzuu olup gidiyor. Bu ten, Tütüncüler Birliği Başkanı Zeki iktisadiyatı hakkında füdr edineceğiz. de güçlükle ifade ederler. I ş kmdan görmek bizleri fazlasile sevin kılabilir. suretle istihsal fazlalığı müstehlike ka Hakimoğlu, Fmdık Tarun ve Satış Ko Bu beynelmilel sergide bundan böyle edinmek. hattâ kendine aid olmıyan bir Pariste dün toplanan Konsey, d:rdi.> Hindistan ile aramızda ticârî mu dar aksetmedikten başka, bilâkis müs operatifleri Umumî müdürü ve şehri Alman mallarınm da teşhir edileceğini işi üzerine alıp bitirmek manasına geHaydarâbad meselesi davayı tetkike karar verdi kaveleler yapılmaktadır. İki taraf da tahsilin ahn terini de somürüyor. lir. Vazifeşinasuğın ekstra ekstrasıdı*. mizin bir çok tacirleri karşılamışlardır. ümid ediyoruz.» Bizde bu kaygı maalesef çok az. Siza Hariciye Nazırı Haydarabaddaki son yiyecek maddeleri bakımıni?n birTicaretin serbest bırakılmasım ve fi Heyete başkanlık etmekte olan Dış Yedi kişiden müteşekkil Alman heyeParis 16 (R.) Birleşmiş Milletler hâdiselere temas ederek şöyle demiştir: birine âzamî yardımı yapmaktadır. Etların rekabet neticesinde düşeceğini Ticaret Dairesi Reisi Dr. Von Maltzan, ti, memleketimizde tamamile hususî başka yerde ve bizim memlekette buııa Güvenlik Konseyi, Haydarâbad meseleHariciye Nazırı Zaferullah Han, müdafaa edenlerin bu ümid ve hulyası, kendisile görüşen gazetecilere, Türkiye temaslar yapacaktır. Anglo Amerikan dair iki misal vereceğün: • Haydarâbad orduları, büyük Hind sini müzakere için bugün Türkiye sa ordusuna karşı koymağa çalışıyorlar. bundan sonra, sözü Pakistanın yen kaç yıldanheri, mütemadiyen boşa çıkLondrada maruf ve büyük bir mağaza atile 17.06 da Chaillöt saraymda toplan Fakat, tabiatile, bu. çok urun süremez. umumî valisine getirerek şunlan söy mıştır. Az para kazandıran rekabet ye ye yaptıkları seyahat hakkında şunlan işgali altında bulunan Almanyanın, dan sekiz îngiliz lirası ve küsur şilibugün için elinde Türkiyeden geniş ölsöylemiştir: rr.jştır. Toplantıya ingiliz delegesi Sir Mesele Güvenlik konseyine aksefcniştir. lemiştir: rine çok para sağlayan anlaşma kaim çüde ithalât yapabilecek parası olmadı ne bir jağmurluk aldrnı. Tezgâhtara oa Alexander Cadogan başkanlık etmiş,tir. Eğsr konsey işi genel kurula havale e« Ticaret Bakanınızın Izmir Bey ğı aîilnşılmaktadn. Bu itibarla memle (iki tane beslikj İngiliz hrası verdinı. « Halk nazarında prestiji hudud olmaktadır. En basit mutavassıtlar araDk iş olarak konsey, Hindistan do âerse, orada Haydarabadra istiklâli çok suz olan Cinnah'ın ölümü bizlfri son finda bile, şeytana pabucunu ters giy nelmilel Fuannı görmemiz için yaptığı ketimize gelen Alman ticaret heyeti, Fatura ile birlikte hava tazjlkli boru; a minyonunun Haydarâbada karşı girişti daha iyi bir şekilde müdafaa edilir. suz bir kedere garketmiştir. Yeni hii direcek kadar bir zekâ ve meharetle daveti memnuniyetle kabul ederek yapacağı temaslardan bugün için bir koydu. Gönderdi. Biraz sonra fatura ve gi isttlâ hareketinin, teşkilâh doğrudan Mületlerin kendi kendierini idare et kumet başkanımızın onun sıyasetini Ameriksnın meşhur tröstlerine ve kar memleketinize geldik. Resmî bir heyel takas ticaretinin ana hatİErını, daha paranın üstü gelrii. Saymadan bir bcş dcğruya ilgilendirıp ilgilendirmediğüü mesi, artık onların en tabü hakkıdır.> aynen takib edeceği muhakkaktır. tcllerine taş çıkartacak kadar ince bir değiliz. Bununla beraber bu seyahatten sonrası için de geniş bir mal mübadele ccbime koydum. iccelemeğe başlamıştır. Yağmurluğu aldım. Aşağı indim. Kapı Hariciye Nazırı, Hindistan Pakis Hükumette hiçbir değişiklik olma dirayetle anlaşnıak ve fiatlan düşür bilistifade Türkiyenin bellibaşh ithalât si yollanm tespite çalışacaktir. memek yolunu bulanlar vardır. Reka ve ihracat tacirlerile temaslarda buluHaydarâbad, Birleşmiş Milletler teş tan münasebetleri hakkında da şun mıştır ve olmıyacaktır da.» Heyeti e birlikte bazı Türk tacirleri de dan çıkarkea, orada teşhir edilmiş kıravat kijâüna yapüğı müracaatte şu talebler lan söylemiştir: 'Hariciye Nazırına üç delege refa bet fiatları indinnekte değil, yükselt nacağız. Heyetimize dahil olanlar, Tür Almanyadan dönmüşlerdir. Bunlann gcrdüm. Ghtim iki tane seçüm. Bedede bulunmuştu: « Aramızdaki mücadele bitmiş kat etmektedir. Pakistan delegeleri mekte görülüyor. kiyenin Anglo Amerikan işgali altm söylediklerine göre, Almanya ile yakın Uni ödemek İçin cüzdanırGda uygun para Bu hal devam ettikçe istihsal yüzde da bulunan Almanya ile yapacağı tica bir zamanda istediğimiz şekilde ticaret bulamadım. Yağmurluğu aldıgım daire1 Ateş kes emri verilmesi, 2 değildir. Her gün yeni hâdiseler çı Cinnanh'm ölümü münasebeMe koldevam larmda siyah birer şerid taş.makta bir kaç yüz artsa dahi, mustahsili hima ret hakkında her türlü malumat vere yspmamız mümkün olacakür. l d e i a d e ettikleri paradan almak istedim. Hindistan birliklerinin geri çekilmeleri kıyor. Hudud earpışmalârı djrlar. ediyor. Bunlara rağmen, dıpıomatik. ye etmek ve müstehliki korumak, hayatı cek durumdadırlar. Bu temaslarım nin temini, 3 Teşkilâtm ara bulması. Parkotelde misafir edilen Alman tij 0 1 u e « &hi cebimin muhtevasuu çıkarn!mıli!IIIIIIHIIIIIIIIUH!IIII!llllll!IIIIIMl!ı< n.•.".:„„, ucuzlatmak mümkün olamıyacakur. Türkiye Almanya arasında mal mü caret heyeti,* bugün, Izmire hareket ede dım. Yağmurluk sekiz küsur İugiliz liKonsey, ilk olarak Haydarâbad Dış Şu Trakyada bu yıl bol bol istihsal badelesinin, eskisi gibi yapılmasına c«k. oradan Ankaraya geçerek, Ticaret rasına clduğuna, ben de orada on İiiişleri Bakanı Navab Muin Nevaz edilen mangal kömürii bu iddiamızın yardım edeceğini ümid ediyoruz. Al Bakanını ziyeret edecektir. Heyet. angiliz verdiçime ^öre iaHe edilen para «Joung'a söz hakkı vermiştir. Navab, en büyük delilidir. Haziranda 16 kuruşa manya, bu bakımdsn Türkiyeyi her an cak bu ziyaretlerinden sonra istanbula her halde bir İngilizden fazla olinalıvdı. Hisdistanın 13 eylulde Haydarâbadı isHalbuki çok daha az olduğunu görünce olan kömür, eylulde 20 kuruşa çıkmıştır. düşünmektedir. tilâ etmek suretile bir tecavüz harekedönerek şehrimiz tacirlerile görüşecekdüşünınsje başîarfıra Kıravatı sataa Bu yükselişte ne istihsal azlığı. ne nakil tine giriştiğmi beyan etmiş, Hindistanın j îstanbul tacirlerile temastan evvel tir. tezgâhtar halimden anlamış olacak: \asıtaları tarifclerinin artması, ne de bu tecavüzu öncecien tasarlâdığını be1 Bir yanJışhk mı var? diye sordu. soğuilaruı birdenbire bastırarak ihtilirterek, Konseyin suratle harekete geç Evet yukarıdan yağmurluk aldım. yacuı ve istihlâkin çoğalması gibi iktimesmi talsb etmiştir. Temsilci, HayYeni kabinenin malî tedbirleri On lira verdim. bana şu faturaya nazasadî sebebler vardır. Bu arüşın âmili darâbadm Konseye elinden gelen yarran iade edecekleri para eksik gibi gesadece başıboş ticaretin yarattığı ihBu sene yapılacak 2381 djmı yapacağını da söylemiştir. arasımîa böyle bir verginin tikâr ve doymak bilmez kazanc ihtiraUyor. Haydarâbad delegesini takiben Hinküometrel.îi yol üzerinde ihdası da var sıdır. Adamcağız hesaba baktı. Paraîan distan temsilcisi Sir Ramas Vami Mualdı. Oradaki işini bıraktı. Beni iki lsat Bu vaziyet karşısmda. artık sadeee çalışmalar devam ediyor daliar söz alnv.ştır. Mudaliar. HaydarLondra 16 (B.B.C.) Fransız Bakanyukarıdaki yafmurluk dairesine çıkarserbest ticaret ve rekabet prensipinden âbadın bağırcsız bir devlet olmadığını, lar kurulunda mali meselelerin gorüdı. Eana hizmet etrris olan tezsshttn Ankara, 16 (Telefonla) 9 yıllık hayır ve rahmet beklemenin faydasız bu itibarla Birleşmiş Milletler teşki şülmesi vesilesile serbest altın aiım sabuldu. İşi aclattı. Ondan sonra tekrzr olduğu meydana çıkmıştır. Hükumet, yeni yol programımız. Bakaniar Kulâtı huzurur.a çıkacak durumda olma tımının kaldırılacağı yodunda bazı söyLşinin b'^ına don'üi. Bu adam kvr'.vat müstahsil ile müstehlik arasındaki mudını söylemiştir. lentilerin çıkması üzerme. dün borsada ıulundan geçmiştir. Programın tatve çorab dairesinin bir msmuru idi ve bikine derhai başlanmıştır. Üçer yıl tavassıtlan asgariye indirecek ve onla Dün yapılan dostane törene Şehrimİzdekİ parti başkanlan, Tezlerin müdafaasından sonra reye heyecanlı muameleler olmuş ve Fransız l hi bir alâkası */s lık üç dBirrede 23054 kilometre uzun rın kazanclannı makul ve meşru bir ., . . , . yağmurluk dairesile hiç Büyük Elçinıiz başkanlık etti geçilmiş ve sıfıra karşı sekiz oyla me frangı bir hayli düşmüştür. Bunun üşekle sokacak tedbirler, kararlar ve luğunda yol yapüacaktır. a d a y m , «evılen v e b ı t a r a r bır k o ı n ş U ı U ğu da yoktu: ama selenin gündeme alınmasına karar ve zerine Başbakan Queille radyoda bir 1948 senesi içinde yapılacak 2381 kanunlarla bu mühim içtimaî davayı Marsilya, 16 (a.a.) (Afp): Türkimse olmasını istiyorlar olmuş hâdiseyi yoluna koymak rilmiştir. Çın. Rusya ve Ukrayna beyaz konuşma yaparak bunu yalanlamak ve derhai bir bunu kendine «iş edinmiş» tL halletmeıün ve vaziyeti düzeltmenin kiyenin Paristeki Büyük Elçisi Nuoy vermişlerdir. hazırladığı iktisadî ve malî programıru kilometrelik yol üzerindeki çabşmayolunu bulmalıdır. Yoksa daha sittin man Menemnecioğlu bugün MarsilC. H. Partisi İl idare kurulu ve Şehir lar devam etmektedir. Bunlar, AnKonsey, pazartesi günü toplanacaktır. açıklamak zorunda kalrruşur. Bir başka hâdise burada cerejan ekara İstanbul, Ankara Kırıkka sene müstahsil fakir. müstehlik musta ya Fuarında Türk Fransız günü Meclisi üyeleri, ocak, bucak başkanları Başbakanm programına göre, vergiHayâaıâbad Nizamj. İngiliz Kralına ler arttırılacak, varhk vergisi nanu al le Çerikli, Ankara Eskişenir. Es rib ve hayat pahalı olmakta devam dolayısile yapılan merasime başkan pazar günü parti merkezinde toplana diyor: kişehir Bandırma, Ankara Kon edecektir. lık etmiştir. Büyük Elçi, Fuarda Mar rak münhal milletvekilliği için gizli a Dün dostlarımdan birile konuşurken ve Başbakanına müracaat etti tında yeni bir vergi ihdas olunacak, ya, Adana Karataş, İskeoderun silya Valisi Baylot ile Fuarın Direk day seçeoeklerdir. İl idare kurulu üye telefon muhaveresi inkitaa uğradı. (05) i ABİDİN DAVEB Karsşi 16 (A.P.) Haydarâbad Ni memvırlar arasında tensikat yapılacak oden ccak ve yani şikâyet kalemini açtnn. Erzurum yollarıdır. törü ve idare komitesi azası ve Mar leri, ekseriyeti teşkil zamı, Kral Georgea ve Başbakan Att ve devlet bütçesinde önemli kısıntılara Ben falancayım. numaram da şudurî bucali başkanları arasında, şimdiden Yol programrnın taibiki ıçın gesilyadaki birçok şahsiyetler tarafınle'ye birer telgraf çekerek, yardım is doğıu gidilecekür. T Şimdi filân numara ile görüşürken mupropagandaya başlamışlardır. reken malî ka3 naklar da buiunmuşdan karşılanmıştır. tcmiştir. Nizam, Kraldan, «âcil ve şahsî B.B.C. nin Paris muhabirine göre tur .Akaryakıt, motörlü naki: vasıtaTürkiye Büyük Elçisi Fuaıı gezOcak ve bucak başkanları şehrimiz haveremiz inkitaa uğradı. Şikâyet edibir a.'â^a», AHle'den de «durumu tetkik Başbakan Queille meclisten 80 milyar sı vergi ve resimleri gibi gelirler meğe, Türkiyenin Fransız .konomideıı gösterilecek adayın, halk» sevgisi yorum. e'.mek üzere bitaraf üç kişi» gönderme frank bir kredi istiyeceğini söylemiş ve Peki efendim. hangi numarayi yollara tahsis edilecektir. sine arzedebileceği bütün maddelerin ni kazanmış bir kimse olması lâzun sini dilemektedir. bu verilmediği takdirde çekileceğini Baymdırlık Bakanı Nihad Erim çok sanatkârane bir çerçeve içeri geldiği husufunda ısrar etmektedirler. muayene ettirelim? bıldirmiştir. Nehru. meselenin birkaç giine Ne bileyim ben. bugün yaptığı bir demecind» Hamatısinde teşhir edilmiş bulunduğu Türk Hattâ bir kısım bucak bsşkanları aday Queille ayrıca yapüğı basın toplanü da bulunan petrolun, şimdider asfalt O görüştüğünüz munara bozuktur. kadar h2İ!°dileceğini umuyor paviyonundan başlamıştır. Ziyaret olarak g&terilecek zatın H&lk Parüsine Aman ben şimdi görüştüm. Brmbay 15 (a.a.) Bombayda 500 sında Fransanın, h«len gelirlerinden ihtiyacımızı karşılıyacak raddede va bittikten sonra, idare paviyonunda kayıdlı bulunmasının şart olmadı|mı Bizde boruk diye kayıdlı. bin kişilik bir mitingde söz alan Hin fazla para sarfetti|ini açıklamış ve bil ucuz olduğunu söyiemktedir. Batçok samimî bir toplantı yapılmış ve ileri sürnjekte ve tarafsız tanınan kimTütün mukabilinde Erzincan Bozuksa neden yapörmri'orfunuz? olan distan Başbakanı Pandit Nehru, ez hassa devletleştirilmiş müesseseler ü man istasyonunda kurulmus bunu müteakıb de Tıcaret Gdası ve sclerin aday gösterilmesinin de yerinds için 1000 e.v yapmayı kabul zerinde durularak, buralarda randıma tasfiyehane. bir iki ay icir.de çalışSimdi ben görüşmek içia tekrar bir cümle demiştir ki: • Fuar idaresi tarafmdan Türkiye Bü olacağını söylemektedirler. nın arttrılacağını, masrafların kısılaca mağa başladığı takdirde günde 4060 etnıiş olan A\iasturygh firma, nuhavere parası daha mı vereceğim yük Elçisi şerefine bir öğle ziayfeti , Haydarâbad meselesînin bir kaçğıru büdirmiştir. Bir kaç gündenberi Ankarada müOnu bcn bilemem. ton asfalt verebilecektir. mukaveleji feshetti verilmiştir. fettişler toplantısmda bulunan C.H.P. güne kadar hallediıeceğini ümid etOyle ise sizin şefirâzi verhıiz. Grevler devam ediyor Yol makir.elerinin çoğaltılmasına İstanbul bcl?«si müfettişi Sadi Irmaj; mtkteyim.» Sıfır ikiden 3î numarayı isteyiniz. Paris 16 (a.a.) (Afp) Boulogne Bil da büyük ehsmmiyet verilrıiektedir. Ankara, 16 (Telefonla) Haber bugün şehrimize gelecek ve ara seçimHaydarâbaddan alınan haberlerde ise Sıfır ikijn açıp görüsüyorura: lancourt'ta Renaut, Sochauxta peugeot Bu iş için gelecek yıl bü'.çesine 8 •erıldiğine göre Erzincanda yapılak r için Parti Genel s«kreterliğinih haHaydarâbad birliklerinin batıdan Hind Alo, Telefon müdürlüğü. ak evler meselesinde yeni bir aksictcmobil fabrikalarındaki grevler devam milyon lira tahsisat konulnıi'ştur. zırladığı raporu il kuruluna havale ebirliklerinin iîerlemelerini önlemek 31 numarayı verir misiniî? etmektedir . Nihad Erim sözlerinı. nHuıâsa yol lik çıkmış olduğundan Baymdırlık d«cektir. maksadile yolları mayinledikleri ve 31 mesgul. 37 j i vcrsem olur n.u' aramak Bmıdan 63 yıl evvel memleketimizde Lorraine kömür havzaları muhtelıf seferberlıği başlamıştır.» diye bitir Bakanlığı başka tedbırler manialar hazırladıklan bildirilmektedir. Diğer taraftan haber aldığımıza göre. N^e bileyim ben olur mu? 31 nuzorunda kalmıştır. Bıiındiği gibi Er modern esaslara göre Türk müzesini ve sendik'alar grupları tarafından karar mektedir. Haydarâbad Başbakanbğının bir söz laîtırılmış oian 24 saatlik grev bu sazincanda inşa edilecek 1000 evin ah Güzel Sanatlar Akademisini kuran Ham 51 idare kurulu münhal milletvekilliği maraya baş vur dediler, onu istedim. için Sadi Bekter üzerinde ısrarla durUzaktan bir kadın sesi: cüsü Haydarâbad kuvvetlerinin başşe faajjtanberi fiilen başlamıştır. Bu greve Milletlerarası Akıl Hastahkları şap kısımları, tütün mukabilinde A di Beyin Gebzede EskihisardaK kabri roaktadır. Divan m'elerinden Atıf Ödü Buyurun. hir civarında 80 millik bir çevrede ya 25 bin işçi iştirak etmektedir. vusturyadan alınacakrır. Avutturja ziyaret edilerek, çelerJder kormuştur. lün kardeşinin milletvekili bulunması, Ben \ukandaki sözleri tekrar ediyopılacağ: tahmin edilen savaşlara hazırLyon'da başlıca demir ve çelik ima toplantısı ve Mazhar Osman lı firma, son günlerds birdenbire bu •Müzeler erkânınm dahil bulundufu kazayıflat rum. Gerek benim, gerek öteki numalandıklanaı söylemiştir. Marsilya, 16 Ua.) Anadolu A işten caymış ve evleri. tütün muka file, merhumun hâtırasını anmış ve bu cnun kazarjtıa şansmı biraz lâthanelerinde, kimyevî maddeler ve mıstır. Fakat vaziyet dün genel sekkaydediyorlar. Sonnnda» bilinde değil, serbest dövizle verebimensucat sanayünde, işleri terketane jansının özel muhabin biliirıyor: ırada Aziz Ogan, merhum hakkında bir reterliğe sonılmus, sekreteılik tüzüğün Bir dakika... Akıl hastalıkları hekırr.leriı.aı Mar leceğini bildirerek aradaki mukave hitabede bulursmuştur. hakkında sendikalar tarafından verilen bu maddesinin değiştirildiğini bildirBekliyorum, Tekrar bir hanım sesiemre işçiler kısmen riayet etmişlerdir. silyada akdettıkleri kırk altınc: kon leyi fesh etmiştir. miştir. Alo, huyurun efendim.. Türkiyede tetkiklerde bulunan Pariste Panhard Levassor ve Snecma grenın birinci toplantısı yaoijmıştır. İki menileket arasındaki ticaret Rica ederim hanunefendl İki<<irBu teşekkülün daimi ve ksydıha hayatında her halde kötü bir tesir ufacrikalannda bu sabah normal olarak Amerikalı bir âlim memuılannrea ne istediğimi söyleduu. yat şartıle üyesi olan sekiz UÛIÜ b:I yandıracak olan bu vaziyet dolayısiişlere başlanmıştır. Dün geceki bokö maçiannın Ücüncü olarak beni size verdiler. Siz memleketine gitt' gin arasında murahhasımız Mazha» le Dış İşleri Bakanlığınca bazı tede eğer sözlerimi dinleöikten sonra Bir müddettenberi şark vilâyetleneticesi Rumanyadaki Amerikan Uzman da vardır. şebbüslere geçilmiş olduğu söylenbaşkasma göndereoekseniz, en son merci r.mızde tetkikler yapmakta clan AMazhar Osman Uzman, Kcngreye mektedir. Firmamn bu anlaşmayı Fenerbahçe taraîmdan tertiblenen ve neresi ise oraya verin de akşama kadar Elçiliğinin dört memuru iki önemli tebliğde buiunjnuştur. feshetmesinin sebebleri de araştırıl • marikan Princeton Üniversıtesı Türk Yunanlı boksÖTİerin de iştirak ettiği • şikâyetimi tekrar etmiyeyhn. tarih ve lisan profesörü, sabık Robert Bunlarm birincisi, vesvesara^ elek rrtaktadır. geri çekildi Ticaret Ataşemiz Hakkı Mahir Kolej Direktörü Walter Livingston boks maçları. dün gece Açık Hava Ti Hayır efendim, söyleyin! Washington, 16 (A.P.) ftamanya trik sademesile tedavisine, dığeri ds Şikâ.vetiraizi tekrar ettik. Durukan kaza neticesinde Wright, Gr. dün Amerikaya hareket yatrosrunda oldukça kalabalık bir seyirci hükumetinin isteği üzerine Eükre^ ansefalogram âletile beyin urlarınm Yunan gazetecilik okulu Kral Tetkik ede>im de, size malumat kütlesi önünde yapılmıştır. etmiştir. teki Amerikan elçiliğinin 4 n>ensubu teşhis ve tedavisine dair ;ruç v? ve/at etti Abdi Papayorgi arasındaki alü ra veririm Buyurdular ve bir saat soma Hareketinden evvel kendisile gö» tarafından açıldı geri çağırılmışlardır. Keyfiyet bu müşahedelere mütealliktır. vundluk müsabakada Abdi itnfakla, da göiüştüğüın numaranm tozuk oldurüşen bir arkadaşımıza, Dr. Wright, Roma, 16 (AP.) Romadaki Türk El gün Dış İşleri Bakanlığı tarafından 20 kişilik bir Amerikan heyeti Atina, 16 (a.a.) (Byum): Yu şunları söylemiştir: Cevdet Pavlidis arasındaki altı ra ğunu, fakat şimdi düzeltiîmiş bulundur çiliği Ticaret Ataşesi Hakkı Mahir Duru açıklanrnıştır. ğunu lutfen büdiıdüer. nan Basm Birliği tarafından Kurulan « Türkiyenin sosyal, kültürel ve vundluk müsabakada da Ce\ det sayı he bugün geiiyor Rumanya, Amerikan elçiliği men • kan, bugün Müessif bir otomobii kazası Hâdise küçük. müşahede mühizndir. gazetecilik okulunun açılış töreni tarihî durumu hakkında bir kitab sabile galip gelmişlerdir. Washington, 16 (a.a.) (Usis): dün saat 15 te yapılmıştır. Törende sublarını yasak bir bölged» iotograt Yapbğun isridlâl başka yerlerde vazineticesinde öbnüştür. Birleşik Amerika Âyan Meciisi Si hazır bulunan Majeste Kral Paul, hazırlamaktayım. Yakın bir ıstikbalfeli olmadıklan işlerde bile insanlaritt Türk Elçüiğirden verilen malumata çekmekle itham etmişti. Amerikan Filistinde ele geçirilen lâhlı Kuvvetler Komisyonu ibaşkanı okulun açılmasından duyduğu mem de neşredilecek bu kitabımda doğu hükumeti bu ithamı reddetmış ve şihalka hizn.ete şitab ettikleri, bizde vagöre, Ticaret AtaşesİTun binmekte olduğu Rus silâhlan kâyetlerin olaylara uygun olmadığını Cumhuriyetçi Parti mensublarından nunluğu izhar etmiş ve şöyle demiş vilâyetleriniz hakkında geniş maluzifeli olanların dahi ifi başkalanna haetomabil, Roma yakınlarında bir şose mat vardır. Hükumetinizin bana gös ve giiney Dakota senatörü Chan tir: belirtmiştir. U çalıştıklan mertezîndedir. Amman, 16 (a.a.) (Reuter): Res üzerinde devrilmis, Bay Durukan, derhai terdiği kolaylık ve yakın alâkaya i Gurney, 17 eylul cuına günü saat Istiyen kızsın. istiyen memnun veya « Sizı tebrik ederim. Bu fikri ben mî bir İrak sözcüsü dün gece, bir İ | y hastaneye kaldırılmışsa da kurtanlama Haydarpaşa Erzurum yolu 36 ' 12.40 da özel bir uçakla İstanbula iminnettarım. h l k birçok defa ilgili komselere açtımsa rak alayı tarafmdan Haganah kıtajmahzun olsun. Bu bir hastalıkttr. Yuri İkinci vatanım olarak kabal ettimıştır. necektir. saate indiriliyor da, bugünkü meşgalelerimiz bu işi ğim Türkiyeye en yakın iâmanda larındaıi alman silâhlarm Rus madoksanımızda vardır. Allah ıslah eyleye. Chan Gurney Türk:yeye, Birleşik lzmirde öldürülen bahriyelinin j Ankara, 16 (Telefonla) £kim a Amerikanın ele almamıza müsaade etm<Tniştir. döneceğim.» mulâtı olduklarım beyan etrr.iştir. ! B. FELEK yabancı memleketlerdebu büyük işi siz gazeteciler yı içinde doğu Ekspresi adile şimdicesedi Amerikaya götüriilüyor ı lik haftada iki gün olmak üzere ki resmî teşekküllerinı teftij etmek Şimdi başarmış bulunuyorsunuz. Basmm BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN ^ üzere gelen resmî şahsiyetlerden rnübaşlıca rolü olan müsbet ve yaratıcı İzmir, 16 (Telefonla) Amerikan! Kaydarpaşa Erzurum araâuıda bır teşekkil 20 kişilik bir hey^tg baştenkid ruhunu öğrencilerinize ve bahriyelıdnı öldürenler hakkındaki : sürat katarı sefere başlıyacaktır. Bu kanlık etmektedir. yarmki meslekdaşlarınıza aşılıyacadavaya yarın devam edilecektir. Ka [katar, aradaki mesafeyi 36 saate inBakaniar Kurulu toplandı ğınız muhakkaktır. Tenkid etmek rarın verilmesi de muhternGİdir. j direcek, yani 20 saat kısaltacaktır. Maktul bahriyelinin cesedini götü Katarda 3 yataklı, 2 birinci ve ikinci, Ankara, 16 (a.a.) Bakaniar Ku kolaydır. Fakat tenkid yaratıcı ve HERKESlN MUHAKKAK GÖRMESİ ÎCAB EDEN BİR ESER: recek olan husus.î tayyare, İzmire bir de üçüncü mevki vagonu bulu rulu bugün saat 17.30 dan saü: 20 ye müsbet olmazsa hiç bir işe yaramaz.* Dinî âyini müteakıb, Basın Birligelmiştir. Tahnit edilmiş cie.di bu nacaktır. Aynı ay içinde Toros ka kadar toplarımış ve 949 senesi bütğinin stajyer üyelerine ba=ın kartı günlerde götürecek ve cesei.. ailesine tan seferleri de haftada üçe çıka çesi hakkındaki müzakerlere tevzi edilmiştir. tesîim oiunaeaktır. rılacaktır. etmiştir. Haydarâbad işi Güveıtlik Konseyinde Pakîstan Hariciye Nazırı sehrimizden gecti Kömür deyip geçmiyelim! Ilk Alman ticaret heyeti dün geldi T İş edinmek. Büyük yol Fransada tatbik varlık vergisi prograııu ediliyor H. Partisinin Marsilya milletvekili fuarında Turk gunu adayı Erzincanm talihsizliği devam ediyor Müzeci Hamdi Beyin kabri ziyaret edüdi Romada ıtıüessiE bir otomobii kazası TAKSİM SİNEMASINDA j teferrüatlardı. Şimdi ise kız gelmiş. liyle!. Bu hayale doğru bakan gözleri yanmda oturuyordu. Artık hiç bir şeykamasnuşçasma kırpıldı, tebessümü değişerek sordu: eksik sayılmazdı. Orada başka neler aradın? Cenana yer vermek için yanına bıRaifi kasdetmek istemiş, lâi olsun diraktığı gazetelaıi, kitabları kucağına aimış, onu yan yan süzüyor ve şöyle ye, söylemişti. Kızın irkilmesinden başYAZAN ; PERIOE CELAL ka bir hakikate yaklaştığını anlayarak düşıinüy ordu: € Aah genclik, genclik, senden daha hayretle ona baktı. Cenan birdenbire: Raifin mektublaruu dedi, onları mvhim, daha güzel ne var! Şu kıyafenaklarile üst güverteye çıkan kalabalı tin, gülünç hahn içinde bjle işte böyle bulup aldım. Benimle sık sıi: Muharrir bir an hareketsiz kaldı. Son• Sen şeytan ve melek karı^Jc bir ğın arasında hemen tanıdı. Ellerile işa başiar çevirten, ^zuları kamçılıyan çocuksun. Ümid edelim ki yaşın iler retler yapmağa başladı. Kız yaklaşınca sensin. Hele şu pırıl pırıl gözlere, şu ra gülerek, yavaşça konuştu: Bak o kadarını bilmiyordum. Boş ledıkçe melek tarafm içindeki şeytanı kalktı, yanmda yer açtı. Cenan da onu kırmızı dudaklar^ abanoz gibi salkım atıp dolu tuttum. Demek Raifin mekyenmesini bilsin, yoksa isükbalinden orada bulmaktan memnun olmuşa ben sa.'kım saçlara bakm!» korkmuyor değilim..» diye, şakalaşmı ziyordu. Hepsi boştu! Yazılar, kitablar, tabiat, tubları!. Ne var onlarda? İntiharının Sedad Kemalin iyi günlerinden biri hep bir oyalanma. aldanma.. Hakikat bu sebebini mi yazıyor yoksa? Bari gel yor mu? Evet Cicim bünîarı alayla söylüyor, Osman gibi hiddet ve fena idi. Bir kaç zajnandanberi çarpınülar taze, yeşil bir dal gibi ince, kuvvetli beraber okuyalnn. Anlaşılan r/u düğüLkla değil, ama gözlerinden ince bir durmuş, iştahı ve uykusu yerine gel vücud. havalanırcasına, nizgârın tâ ken mii sonunda seninle biz ikimiz çözebulu'.un geçtiğini, sıkınü ile ellerini u mişti. iki makale vermek için gazete disı gibi yürüyen şu güzel kız, onun c«ğiz. Eğleniyordu. Ama mektubları hakiğuşturduğunu kaç defa gördüm. Hem sine uğramış. bir kaç arkadaşını gör P^rvasızlıkları idi. İhtiyarlık? Sıradan Cicimin garib evhamları da var. Ben bir müş, Babıâlide bütün tesadüf ettikleri çıkma, kenara çekilme ve bir nevi ö katen merak etmişti. Meliha, Raif, Cenan... Bir gün bütün bunları yazmak aşk çocuğu imişim. Aşk çocukları ise nasıl hâlâ böyle genc kalabildiğine şa lüm! çok zaman bedbaht olurlarmış. Çünkü şaıak yazılarını, zekâsını, hattâ elbise İçini bulandınp karartmaya başlayan istiyordu. Melihanuı güzelliği kocasoun baa fena kalbli, kıskanc insanlarm göz lerini methetmişlerdi. bu düşüncelerden kurtulmak ister gibi: e>rarlı ölümü etrafında bir roman inleri onlarda olurmuş. Ne gülünc şeyMethedilmekten .hoşlanırdı. Bir çok E, nereden böyle bakalım? diye, şası hiç de fena fikir değildi. Bir an romancı tarafı ile heyecanlaler! yazıcıların aksine evine, kitablarına, kcnuşmaya başladı. Fakat şimdiye kadar hiç kimse bana hattâ tahçesine meraklı, güzelliği, inti Kız, yorgun olduğunu gösteren bir narak kızı unutmuş gibi mevzuun ilk iskeleti, kabaca çizdiği hatları peşinde Osman:n söylediklerini söylememişti. zarr. içinde seven bir adamdı. Giyinmek hareketle yayılıp yerleşti. Başmdan bedcnize, Adalara doğru dalıp gitü. Ondan nefret ediyorum. Ondan nefret m^rakı ise gencliğe, bilhassa kadmlara, resini çıkardı. Elindeki paketi dizleriAkşam oluyordu. Tatlı yumuşak gölettiğim için herkes tarafından beğenil aşka olan düşkünlüğünün tezahürün nin üzerine koydu. Melihanın apartımanından diyo, gelerle deniz, gökyüzü soluyor, gölgelemek Meliha gibi, hattâ ondan daha den başka bir şey değildi. riyordu. Sahülerde tek tük ışıklar yan j güzel bir kadm olmak istiyorum. Os Yeni ütüden çıkmış hissini veren ko ccvab verdi. Bazı şeyler iştemişti. Onmaya başlamıştı. Feşpeşe bağlanmış baları aldım. götürüyorum. yu renk elbiseler, beyaz hafif kolalı mEnın bayılacağı, deli gibi âşık olacagı Gökyüzünd'î her gün Muharrir yan gözle baktı. Cenanm l;kçı gemileri geçiy^rdu. fevkalâde bir kadın . O zaman Osman biıruşuksuz gömlek, Bekirin bir kaç kızü çizgi. ufka doğru hafif bir kucağmdaki iyi sarılmamış paketin ujarlatıp hazırladığı pırıl pırıl ayakkabıdan güzel intikam alırdım, ona öyle fe'ar, yakasmda hiç bir zaman eksik ol cundan pembe ipek kombinezonun ucu pembelik vardı. Martılar vapurun küralıklar yapardım ki... rnıyan küçük fceyaz nevsim çiçeği. Bü görünüyordu. Gayriihtiyarî genc kadı peştesin« doğru yaklaşıp uzaklaşıyor, toplanıp tün bunlar onu, küçük kumral sakalı, r.ın vücudünü çıplak hali ile düsundü. g«ride tatlı hışırtılarla sular Sedad Kemal onu küçük beresi, da Ifolonyalı saçları, temiz, ince nazik hali Meliha bir heykel gibi dimdik, bembe köpükleniyordu. (Arkası var) saçîarı. koşmaktan kızarmış ya jje muharrir Sedad Kemal Bey yapan yaz o güzel, mağrur, meydan okur ha Saadet yolu dururken karanlık yollara sapan iradesiz bir genç... Sefahat âlernlerine para yetiştirmek için babasının çiftliğini gizlice satan bedbaht... Neş'e ve sasdet dolu bir yuvanın ânide yıkılması.... Reji: FARUK KENÇ Senaryo: V. KENÇ Mevzu: NURULLAHTİLGEN Müzik: S A D İ IŞILAY Oynıyanlar: Melâhat İçli, Halide Pişkin, Vedad Karaokçu, Mehmed Karaca, Oya Sensev; Haşim Evci; İhsan E\Tİm ve Emel Özcan, Mesud Güroy, Mürvet Özerdem, Hakkı Necib, Şükran Andemir; Refet Gülerman; Fahriye Günsav, Eşref Vural, Sadsddin Erbil, Ahmed Gökler. HAKİKÎ KIRKPINAK GÜREŞLERİ ZENGİN MÜZİK ve ŞARKILAR PEHLİVAN OYUNLARI, HALK TVRKÜLERİ ve DANSLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog