Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DİKKAT Hakikl TOKALON mamulleri İstanbul Verem Savaşı Derneğinin yalnız 50 PARALK TEK pulu ile pullanmıştır. 50 PARALIKTAN aşağı veya yukan kıymette pullarla pullanmış olanları almayıruz. Taklittir. 25 inci yı! Sayı: 8657 umhuri K U R U C U S U î Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub tdresl: Cumauriyet, Istanbul Posta kutusu îstanbul No. 216 TelefonJar: Umuml Santral Numarası: 24296. Yvn İfleri: 24299. Matbaa: 24290 r TAKSİTLE RADYO Tanınmış bir marka : Emin bir müessese : P H İLİPS Z zp Giizel C W Cuma 17 Eylul 1948 Harbiye 113/1 Tel: 82730 Hilmi Uran, 12 Temmuz beyannamesini övdö, seçim kanununa methetti, gelen Demokratlara tarizlerde balando, D. P. ve Millet Partisi arasında olop Merkezi bîtenlere dokunda ve nihayet biitün milleti seçimlere iştirake davet etti Cumhuriyet Halk Partisinin son iç politika Arnavud, Bulgar, Yugoslay, Nacar hâdiseleri hakkındaki noktai nazarı tnültecilerinin toplantısına Istanbula ların diJek ve üzüntülerirü aniamağa çslışüğını ifade ederek, her tarafta vatandaşların şikâyct ve i=teklerinde samimî o!duk!arını. müşahedenin, bu ge?iî«"rde kendisine nyrıca gayret ve kuvvet telkin ettiğini ve halkımızın, artık mübalâğah politika yaygaralanna kapılmıyarak müsbetmenfi her telkini serin kanla muhakeme etnıekte oldutunu belirtmiş. ve şöyle demiştir: • Vatandaşlarımı», artık, ne guya k?ndi ıstırabı adına karş!?ında yalancıktan ağlsyıverenlerin göz ysşlarınm sarrimiyctine inanmakta, ne de bu dünyada millet olarak askersiz ve vergisiz yaşama ve yaşatma vaidlerine kanmakf.ıdır., Halkm fikri gelişmesi ve partiler Halkın fikrî gelişme^ini öven Hilmi Uran: , « Bizim. iktidar partisi olarak, bu geüşrneyi teminde hiç bir gayretimiz peçmiş olmryabilir ve bu belki de saj dece ölçüye kıymet vernıiyerek konuC. H. P. Genel Başkan Vekili Hilmi Uran şan muh&lefetin inam sars?n himmeti Tokad 16 (Hususî) Bu sabah saat cseri olabilir» demiş ve bu inkiçafın, bir 30 da Halkevinde toplananîarla açık bir faraftan halka iğriyi, doğruyu isabe'ls konuşma yapan Hilmi Uran, Parti du Beçebilrae olgunluğunu verdiğini, bir rumunu partili arkadaşlarile konuçur laraftan mulıalefeti demagojiden uzak Arkası S a . 4. 3ü. l d e kerı, bir taraftan da tekmil vatandaş Hilmi üran dün Tokatta Balkanlı mülîecilerın beklenen nutkunu verdi yaptıklan mühim ictima Kömiir deyip geçmiyelim! eski Macar Basbakanı reislik etti D. P. lilerin ricaları «HüiTİyet ve demokrasi savaşında millete engel olanları bertaraf ediniz» İzmir, 16 (Telefonla) Çeşme Demokratlan, Çcşmenin kurtuluş bayramı münasebetile Cumhur Başkanına bir telgraf göndenn.şlerdir. Bunda, ezcümle şöyle deniliyor: « Milletimizin, atıldığı hürriyet ve demokrasi savaşındaki şaşmaz hedefine varması için ona eng»l olmak istijenleri bertaraf etmenİ2.i sizden. taşıdığınız Cumhur Başkanhğı ve C.H.P. Başkanı sıfatile değil, bir InSa. 4. Sü. 5 de Washington'da bulUnan Yeşil Enternasyonalin temsilcisi olarak gelen Nagy. bu enternasyonalin bir şubesini Türkiyede kurmak için gayretler sarfediyor Rumen mültecileri, diinkü içtimaa işlirak etmediler ünkii Cumhuriyet'te, mangal kömüru hakkında bir yazı çıktı. Cumhuriyet muharrirlerinden bir arkadaş, Tarım Bakanı ile birlikte Trakyada yaptığı tctkik seyahatinden döndükten sonra yazdığı bu yazıda, «Pahahlık davasında tiiyler ürperten hakikatleri. açıklıyor ve «Fiatı hergün aıtan mangal kömürüniin kiloBUnda müstahsilin yalnız 1 kuruş kasanmasma mukabil, ruutavassıt 9 kuruş kâr ediyor. diyor. Yazıyı baştan aşağı oktryunca görürsünüz ki bu fahiş kârlar, yalnız kömüre ve yalnız Trakyaya münlıasır olınadjğı gibi, dava da, canım, mangal kömüru de mühim mesele mi?» diye geçmeğe müsaid değildir. Trakya köylüsünün, Trakya ile beraber biitün nıemleket kbylüsünün, çiftçisinin, müstahsilinin ter dökerek yetiştirdiği mahsul hep aynı vaziyettedir. Trakya köylüsüniin çabşıp çabalayıp yetiştirdiği kavun ve karpuzun tanesi 5 kuruştan mntavassıtın eline geçmekte ve birkaç Kaarlik mesafe katettikrlen stmrm, fatatılıulda 3550 kuruş arasında safılmaktadır. Sapancada kilosu 10 ktıruşa toplanan rlma Istanbulda 55 kuruş, Kartal bostanlarında 8 kuruşa satm alınan domates şehirde 35 kuruştur. Trakyanın Istanbula odun temin eden bölgelerinden kesilen odunun çekisi. Çatalcada 10 lira olduğu halde Istanbulda 2022 liraya satılıyor. Daha kış değil. sonbahar bile gelmeden kilosu Istanbulda 20 kuruşa satılan mangal kömüriinü mutavassıtlar, köylünün elinden 10 kuruşa alıyorlar. Ziraat Bakanının önünde yapıian hesabda, zavallı köylünün binbiı zabmetle ormandan kcsip yaktığı ve arabasına yükleyip Çerkesköyü istasyoPakistan Hariciye Nazırı Yeşilköyde muharririmizle görüşürken nuna kadar getirdiği bu kömürden yalnız 1 kuruş kazandığı anlaşılmıştu. Bu kadar zahmet ve meşakkate mukabiL bu kara suratlı malın müstahsil köylüye yalnız bir tek kuruş kazandırması, muhakkak, yüzüruüzü kara çıkartacak bir vaziyettir. Sayın Tarnn Bakanı, müstahsilin de, müstehlikin de aldatılıp soyuhnası gibi hakikaten kapkara bir borsacılık ve ihtikâr teşkil eden, müstahsil köylünün sefaletini idame ettiren, müstehlik şehirliyi de hayat pahalılığı ile kıvrandıran bu vaziyeti tetkik ettikten sonra, ş.u acı hakikati öğreniyor: «Müstahsille müstehlik arasındaki ticari ve iktisadî münasebetlerin iyi tanrim edilmemesi, istihsal bölgelerile istihlâk mmtakalan beynindeki fiat farklarırun gene ticarî ve iktisadî ölçülsre göre, ayarlanmaması...» •Pariste toplanacak olan Birleşmis Parise gitmekte olan Pakistan HariVe sayuı Bakanla beraber, bn acı haHan, dün, Milletler genel kurul toplantısında Pakikati bütün Trakyada gören muharrir ciye Nazırı Zaferullah Brkadaşımız da jöyle demekten kendini Yeşilköyden geçrniştir. Uçağınm mey kistanı temsil etmek üzere gidiyoruz. danda kadığı sırada kendisile görüşen Uzaktan hayran olduğumuz memlekealamıyor: cFakir halkm en mübrem ihtiyaclan bir arkadaşımıza Bakan sunları söyle tinizi, bir kac saat icrin dahi olsa. ya Arkası Sa. 3, Sü. 2 d* nın temini gibi mühim bir iktisadî vo jniştir: içtimaî davayı, gözlerini para hırsı bürüyen bir takım insanların arzu ve keyfine terketmek hem ayıb, hem de günahtır!» Bizde, vatandasiann hayatmı temin eden bütün zaruri ihtiyac maddcleri, ekmek müstesna, tam bir serbestlik içindedir ve buna serbestlikten ziyade başıbcşluk demek yerinde olur. Ticaret serbestliği prensipi adına kabul ve tervic. müsamaha ve hattâ teşvik edilen bu basıboşluk, memleketimizdeki hayat pahahhğının en birind sebeb ve amilidir. Her zaruri ihtiyac maddesi üzerine tabirinı af buyurulsun bir karga sürüsü gibi. üşmüş olan mutavassıtlaı vaıdır ki müstahsil onlar için çalışır. müstehlik kesesini onlann kasasına boşaltır. Bu nevi mutavassıtlar, haksız ve fahiş kazanclar temin ederken müstahsil canım dişine takarak elde ettiği malı ucuzca ona kapünr. Müstehlik de dişinden hrnağından arttırdığml, çoluğunun çocuğunun nafakasını ona yedırir. Bu. öyle bir içtimaî adaletsizliktir ki en sakin ve sessiz insanı bile çileden çıkanr. Hayat pahahlığına karşı en iyi çare istihsali aıttırmaktır, Hiye bir terane tutturmuş gidiyoru*. Istihsal ne kadar artarsa artsuı hayat ucuzlamıyor. Çünkü aradakî mutavassıt, kazancından vazgeçmiyor ve topladığı malı ncuza Alman ticaret heyeti Yeşilköy hava meydarunda vermemek için her tedbire başvuruyor. Bu tedbirler arasında, meselâ domates uçak alanında Bölge Ticaret | Anglo Amerikan işgali altında bu|şilköy ve öteki bütün sebzeleri, piyasaya azar lunan Almanyadan ilk ticsret heVeti | mürlüılüğüne vekâlet etmekte olan Macar Başbakanı Nagy Amerikadan şehrimize gelmiş bulunan Macaristanın sabık Başbakanı Ferenç Nagj Türkivedeki mülteci Balkanlılardan bazılarile dün ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda Arnavud, Bulgar, Macar ve Yugoslav mülteci gruplanndan bazı kimseler hazır bulunBütün elemanlan Yugoslav muştur. Toplantıda konuşulanlar olan şehrimizdeki kominBuniar M. Naşy'ye memleketlerindeform teşkilâtını ycniden ki dahilî durum hakında izahat vermişlerdir. iyi haber alan kaynaklar, M. kurmaya uğraşıyor Nagy'nin elinde msrkezi Washinşton da olan Yeşil Enternasyonalin resmî temŞehrimizde bulunan Rus Büyük silcisi olduğuna ' dair evrakın bulundu Elçisi M. Lavrişef hürnmalı bir faağunu söylemektedirler. liyet sarfetmektedir. Komiriormun M. Naşy üehrimizde Yeşil Enternas merkezi Belgrad'da iken Yugoslav yonslin bir şubesini kurmağa çahjmak Arkası Sa. 4. Sü. 3 de tadır. Bu gayretlerin nasıl bir netice Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Rus Büyük Elcisinin faaliyeti I "Bütün Bulgaristan, Rusyadan ^* .. .. ,. . ve komünizmden nefret ediyor,, Son Bulgar uçağile memleketimize gelen mültecilerden ithalâtçı tacir Nikolai Karlof'un cezaevinden gazetemize yazdığı yazı göriişmeleriııfit Moskova sonu geldi Nihaî toplantının buyün yapılması bekleniyor Londra. 16 (B.B.C.) Moskovadaki muhabirler Batılı dekgelerin önümüzdeki 24 saat içinde M. Molotovla yeni bir toplantı yapacaklarıru bildirmektedirler. Siyasî müşahidlerin fikrince bu toplantı Mosvkova toplantılarmın sonuncusu olacaktır. Karadeniz kıytsındaki yazltk Ea>"flyesinde bulunan Mareşal Stslm'in, M. Molotov'a nihaî talimatı göndermesi beklenmektedir. Yapılacak toplantı esnasında Sovyet Dış İşieri Komiseri, bu talimatı açıklıyacaktır. Ingiliz Dış İşleri Bakanlığına mensub sözcü, Batı delegelerinin Mareşal Sta Arkası Sa. 4. Sü. 2 de Pakistan Hariciye Nazırı şehrimizden gecii Bakan, Yeşilköyde kendisile görüşen arkadaşımıza muhtelif meselelere dair beyanatta bulundu İlk Alman ticaret heyeti dün geldi Heyet, iki memleket arasında geniş ölçüde mal nübadelesi esaslarını tesbit edecek Son Bulgar uçağüe Türkiyeye gelen mültecilerden ithalâtçı tnör Nikolai Karlof İstanbui Cezuevınden gazetemize şu yazıyı yollamıştır: Bulgaristanda, ithalâtçı tacir çoktanberi mevcud değildir. Ellerinden sermayeleri ve malları alındıktan sonra, bu adamlar, mevkileri. işleri gücleri, gelirleri olmıyan kimseler gibi muamele görmekte, yani serseri sayılarak mecBir armatör ilk gemiyi satm burî çalışma usulüne tâbi tutulup toplama kamplarına, maden ocaklaruıa almak üzere Mısıra hemen ilâh« gönderilmektedirler. Bulgaristan ticaret âleminin hemen bütün seçkin simütehassıs göndeıdi maları günde üç yüz gram kara ekmekle, en az on sekiz saat çahştırılarak yorgunluktan öhnek, yahud sorgu sualBİz komünist gardiyanlar tarafından Muhalefetin şikâyet ettiği basın öldürülmek suretile ahirete gitmişlerdir. Bu zavallılann kimsesiz kalan ailekanunundan en fazla istifade leri, yanlarına hiç bir şey almalarına eden parti oldu müsaade edilmeden evlerinden atılmışlar, açlıktan ölmeğe mahkum edilmişler, Nikolai Karlof «Millet. Fartisi Kadıköy Uçe yürütme veya komünist partisine yazılmağa ların büyük bir kısmı da, bu gangrene kurumu başkanı Izzet Mühürdaroğlu mecbur bırakıhnışlardır. Bulgaristanda, halkm, komünist olmağa can attığını yakalandıklan için çoktanberi pişman imzasile dün şu mektubu aldık: «Millet Partisinin 12 eylul pazar gü6ÖyIiyebilmek için tek çare olarak bu dırlar, komünizmin, üstü örtülü bir usul bulunmuştur. Gerek bu tacirlerin A r k a s ı S a . 2, S ü . l d e Arkast Sa. 4, Sü. 3 de . eşleri ve aileleri efradı, gerek başka Bileler, kendüerine ve çoluk çocuklanna bir lokma yiyecek ekmek tedarik edebilmek için, komünist partisine yalvanp yakararak kayıdlanm yaptırmağa mecbur kalıyorlar. Aksi takdirde, kadınlar da mecburî çalışmağa mahkum ediliyorlar, çocuklar ise, komünist haydudluğu nizamlannı Bğrenmeleri içiri husust surerte açılmış mekteblere gönderiliyorlar. Bulgaristanda komünist bulunduğunu Hayri Boran dün hareket ederken fannetmemeli. Memleketimizde, pek Hükumet, armatörlerin gemi ala pek otuz kırk bin komünist vardır, bunbilmeleri için iki milyon dolar döviz tahsis etmiştir. Armatörlerden Mahmed Doğan, 8000 tonluk bir gemiyi teslim almak üzere, Yüksek Deniz Ticareti Okulu cjğretmenlerinden Hayri Borsnı, Mısıra göndermiştir. «American ExportLine» gemileri tipinde olan bu geDün de 4 tayfa, memleketimize minin değeri 350.000 dolardır Armatörlere 2 ntilyon dolar tahsis edildi Millet Partisi Türk futbolunun ıslahı Beden Terbiyesi Merkez İslişare Heyeti, bir İngiliz mülehassıs gelirtmeye karar verdi Yurdumuza sığınan Bulgarlar artıyor iltica etmek istediklerini bildirdiler Bevin'le Açıkalın yeni bir görüşme yaptılar Boğazlaruı kapatılmnsına dair anlaşmaya vanldığı habcri resmen tekzib ediliyor Londra, 16 (A.P.) Türkiyenin Londra Büyük Elçisi Cevad Açıkalın bugün İngiltere Dış İşleri Bakanı ABtDİN DAVEB dün akşam saat 19 da uçakla şehrimize Muhsin Baç. Ticaret ve Sanayi Odası Bevin'i ziyaret etmiş ve yetkili bir ? Arkası Sa. 4, Sü. 6 da ^ Arknsı Sa. 3, Sü. 5 t« *• 'Arkası Sa, 3, Şâ, 4 te ~ gelmiftir. Alman ticaret h"eyetini, Ye1 Bozcaada civarında bir Macar vapurile çarpışması neticesinde hasara uğrayan Goryana ismindeki Bulgar gemisinin kaptanı memleketine dönmek istemiyerek bize iltica etmişti. Geminin hastalanan dört tayfasınm da Bulgar hastanesine nakledildiklerini yazmıştık. Haber aldığımıza göre bu dört tayfa da memleketlerine gitmek istemediklerini alâkalı makamlara bildirmişlerdir. Bulgar İlkokulunda yapılmak istencn propaganda Şehrimizdeki Bulgar konsolosluğu, Bıügar ilkokulundaki talebeler arasında, propaganda yapmak gayesile harekete geçmiş ve Bulgaristanm bugünkü Arkası Sa. 4, Sü, 7 de Bir futbol maçında hakeme hürtım Bed°n Tprbiyesi merkez istifare heyeti son toplantıstnda Türkiyede futbol işlerini ıslah ve tanzim için bir İngüb. cıütehassısı celbine karar vermiştir. Bu zatın. İngiliz futbol t;şkilâtı umumî kâtibi meşhur Mr. Rous olm'ası möhtemeldir. Boden Terbiyesi Bütçesi Son dsfa toplanan Eden Terbiye.=i merkez istişare heyeti 1949 senesi Beden Terbiyesi bütçesini 1,750,000 lira oarak bağlamiştır. Btj mevanda bir çok beynelmilel temaj^aAolduğu gibi mütcaddid antrenöflerin getirümesi içia tshsisat da mevcuddur. Önümüzdeki hazıranda Istanbulda yapılacak 1949 Avrııpa serbest güreş şampiyoijası ve sonfcaharda yapılacak Akdeniz atletizm bitncilikleri için ödenekler konmuştur. Olimpiyad hesabı Ankara, 16 (Telefonla) Beden Ter Arkası Sa. 4, Sü. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog